MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 141 din 30 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

92. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială “LUKoil Black Sea România” - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comercială “Petrotel LUKoil” - S.A.  Ploiesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

279. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind înfiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, în cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase

 

3.997. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002,  nr. 274/2002 si nr. 275/2002

 

Rectificări la:

- Legea nr. 213/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 141

din 30 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minerva” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.183/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială într-un litigiu având ca obiect emiterea ordonantei cu somatia de plată.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, referindu-se la criticile privind încălcarea dispozitiilor constitutionale care statuează dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, arată că aceste drepturi au fost respectate, părtile putând exercita căile de atac împotriva măsurilor care încalcă interesele lor, solicitând în consecintă respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 10.183/2001, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minerva” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) si cu cele ale art. 24 din Constitutie, pentru că: a) cererea depusă la instanta judecătorească nu este supusă judecătii, ci doar unei “examinări”, iar judecătorul nu emite o hotărâre, ci o solutie de respingere, care este irevocabilă, sau o ordonantă cu somatie de plată, împotriva căreia se poate introduce actiune în anulare; b) cererea poate fi examinată si fără citarea părtilor, fiind încălcat astfel dreptul la apărare; c) dreptul la apărare este încălcat si prin aceea că nu se pot administra toate probele legale pentru stabilirea situatiei de fapt reale, examinarea rezumându-se doar la actele depuse, precum si prin faptul că partea nefiind citată nu îsi poate angaja avocat. Mai arată că dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu asigură un proces echitabil pentru toate părtile.

Se consideră că nu era necesară reglementarea unei “celerităti suplimentare”, întrucât această problemă are o rezolvare corespunzătoare în art. 7206 din Codul de procedură civilă, care asigură rezolvarea într-un termen rezonabil a unor asemenea litigii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că, “prin dispozitiile de exceptie  ale Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, nu se încalcă dreptul la apărare al debitorului, ca urmare a faptului că, potrivit art. 4 din mentionatul act normativ poate să solutioneze cauza fără citarea părtilor”. În acelasi sens instanta invocă si analogia textului criticat cu dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora si cererea de ordonantă presedintială poate fi solutionată fără citarea părtilor, precum si faptul că debitorul nemultumit are la dispozitie actiunea în anulare, în întregime sau în parte, a ordonantei emise.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată. Arată în acest sens că procedura somatiei de plată se aplică creantelor certe, lichide si exigibile, în scopul simplificării si accelerării demersului jurisdictional al creditorilor în vederea obtinerii titlurilor executorii pentru realizarea creantelor lor prin executare silită.

Posibilitatea solutionării cererii fără citarea părtilor, când înscrisurile depuse sunt pe deplin edificatoare, se întâlneste si în alte reglementări procedurale, cum este si cazul ordonantei presedintiale, prevăzută de Codul de procedură civilă, iar prin aceasta nu este îngrădit exercitiul dreptului la apărare al părtilor, prevăzut de art. 24 din Constitutie.

De asemenea, Guvernul consideră că exceptia nu este întemeiată nici prin raportare la prevederile art. 16 din Constitutie, întrucât dispozitiile legale criticate instituie un tratament juridic identic pentru toate părtile care se află în aceeasi situatie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001:

- Art. 4. – “(1) Judecătorul poate proceda, fără citarea părtilor, la examinarea cererii si a înscrisurilor depuse în sustinerea acesteia.

(2) Când consideră necesar pentru solutionarea cererii, judecătorul poate, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la citarea în pricinile urgente, să citeze părtile pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.

(3) La citatia pentru debitor se vor anexa în copie cererea creditorului si actele depuse de acesta în sustinerea cererii.

(4) În citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”;

- Art. 5. – “În cazul în care creditorul primeste plata datoriei ori declară că este multumit cu întelegerea asupra plătii, judecătorul va lua act despre aceasta si va proceda la închiderea dosarului, pronuntând o încheiere irevocabilă.

 Încheierea privind întelegerea părtilor asupra plătii constituie titlu executoriu.”;

- Art. 6. – “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 alin. (2)-(4). (2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către creditor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Totodată debitorului i se vor comunica cererea creditorului si actele anexate la aceasta, dacă acestea nu i-au fost comunicate potrivit art. 4 alin. (3).”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 24. – “(1) Dreptul la apărare este garantat.

 (2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Totodată autorul exceptiei a invocat si nerespectarea unor prevederi ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. […]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele: procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creantelor.

Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată, în conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Referitor la critica privind încălcarea principiului egalitătii si nediscriminării, consacrat la art. 16 din Constitutie, Curtea constată că acest principiu consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu egalitatea persoanelor juridice, a societătilor comerciale sau a institutiilor. De altfel, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 instituie un tratament juridic identic pentru toti creditorii, pe de o parte, si pentru toti debitorii, pe de altă parte. Creditorii si debitorii se află în situatii evident diferite.

Creditorii sunt îndreptătiti să opteze pentru procedura specială, accelerată, în vederea realizării creantelor lor, formulând în acest sens cereri si depunând înscrisurile necesare pentru sustinerea acestora, iar debitorii au dreptul să combată pretentiile creditorilor, depunând si ei înscrisuri doveditoare.

Posibilitatea solutionării cererii si fără citarea părtilor este justificată din motive similare celor care au fost avute în vedere de legiuitor la reglementarea institutiei ordonantei presedintiale: adoptarea unor măsuri vremelnice pentru apărarea unor interese legitime, urgenta adoptării unor asemenea măsuri, dar si încercarea de a stinge litigiul pe baza întelegerii părtilor. Solutiile adoptate de judecător în cadrul procedurii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 au un caracter vremelnic si sunt supuse căilor de atac. De asemenea, judecătorul, în vederea solutionării cererii, poate dispune citarea părtilor, dacă înscrisurile depuse de creditor nu sunt suficient de convingătoare si consideră că sunt necesare lămuriri si explicatii suplimentare. Ordonanta cu somatia de plată se va emite numai când în urma examinării înscrisurilor prezentate se constată că pretentiile creditorului sunt justificate.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, “Ordonanta prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum si în cazul în care prin ordonantă cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun”. Aceste dispozitii sunt menite să apere interesele debitorului. Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatia de plată “debitorul poate formula actiune în anulare”, care “se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă”. Rezolvarea definitivă a litigiului se face după normele dreptului comun, fiind asigurate astfel toate cerintele unui proces echitabil, precum si toate conditiile pentru exercitarea lui.

Potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, ordonanta dată de judecător “se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”, iar conform art. 8 alin. (1) din aceeasi ordonantă, “Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula actiune în anulare în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acesteia”. În acest termen si în tot cursul judecării actiunii în anulare partea îsi poate pregăti si exercita apărarea.

De altfel, Curtea a mai examinat constitutionalitatea unor dispozitii [art. 1, art. 4 alin. (1) si (2), art. 6 alin. (4) si art. 8 alin. (3)] din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 si prin Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, cu majoritate de voturi, a respins exceptia ca neîntemeiată. Considerentele referitoare la dispozitiile art. 4 din ordonantă rămân valabile si în cauza de fată.

Curtea, în jurisprudenta sa, având a se pronunta asupra constitutionalitătii posibilitătii de solutionare a unor cauze fără citarea părtilor prevăzute de dispozitiile art. 581 alin. 1 si de cele ale art. 582 alineatul ultim din Codul de procedură civilă referitoare la ordonanta presedintială, a statuat, prin Decizia nr. 199 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, că “reglementarea, prin aceste texte de lege, a unei proceduri speciale prin care instanta de judecată poate ordona măsuri vremelnice în cazuri grabnice, precum si prevederea căilor de atac împotriva ordonantei presedintiale (apel, recurs, contestatie la executare) nu contravine în nici un mod prevederilor constitutionale»”.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Minerva” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.183/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) La solicitarea societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, înainte de publicarea anuntului de privatizare, regiile autonome, companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale cu capital majoritar de stat din subordinea Ministerului Industriei si Resurselor aprobă amânarea la plată pe o perioadă de până la 10 ani a penalitătilor si majorărilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice până la data de 31 decembrie 2001, cu conditia achitării sumelor datorate la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1) nu vor fi actualizate.

Art. 2. - Aprobarea înlesnirilor prevăzute la art. 1 se acordă de adunarea generală a actionarilor la societăti comerciale, respectiv consiliile de administratie la regii autonome, pe baza mandatului dat de ministrul industriei si resurselor.

Art. 3. - Obligatiile datorate pentru care s-au aprobat înlesniri vor fi evidentiate în conturi de ordine si evidentă în afara bilantului, urmând ca la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1, prin hotărâre a Guvernului, să se decidă asupra modului de reglementare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Industriei si Resurselor va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde conditiile si criteriile în baza cărora se pot acorda aceste amânări.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială “LUKoil Black Sea România” - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comercială “Petrotel LUKoil” - S.A. Ploiesti

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pentru Societatea Comercială “LUKoil Black Sea România” - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comercială “Petrotel LUKoil” - S.A. Ploiesti se acordă următoarele înlesniri la plata obligatiilor fată de bugetul de stat:

a) scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente accizelor si taxei pe valoarea adăugată în sumă totală de 81.807.124.034 lei si, respectiv, în sumă totală de 10.791.251.083 lei, neachitate până la data de 1 iunie 2002 din înlesnirile la plată în derulare, astfel cum au fost acordate de Ministerul Finantelor Publice;

b) amânarea la plată pe o perioadă de 5 ani a majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si calculate până la data achitării integrale a accizelor esalonate la plată, respectiv prin plată efectivă si/sau compensare cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat si cu impozit pe profit achitat în plus.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societătii Comerciale “Petrotel” - S.A. Ploiesti, prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1997, si la protectia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploiesti ca urmare a declansării procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul petrolier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 14 mai 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 92.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind înfiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati,

în cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001, si în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează, în cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Secretariatul tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, enumerati la art. 3 lit. a)-h) din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000, denumit în continuare Secretariatul pentru PCB, care îsi începe activitatea de la data de 31 martie 2002.

Art. 2. - Secretariatul pentru PCB are în componenta sa 7 persoane, si anume 1 secretar si 6 membri, după cum urmează:

- dr. chimist Mariana Ghineraru (M.A.P.M.) - secretar

- ing. Cătălin Gurău (M.A.P.M.) - membru

- ing. Cătălina Petrisor (M.A.P.M.) - membru

- biochimist Magdalena Chiriac (I.C.I.M.) - membru

- ing. geolog Octavian Jianu (I.C.I.M.) - membru

- câte un reprezentant al Biroului de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase din două inspectorate teritoriale pentru protectia mediului, desemnat prin decizia Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase - membri.

Art. 3. - Atributiile si responsabilitătile secretariatului sunt prevăzute în anexa cuprinzând Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului pentru PCB, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Secretariatul pentru PCB îsi rezervă dreptul ca în cazuri deosebite să constituie si să convoace un comitet tehnic consultativ format din experti si specialisti recunoscuti în domeniul PCB.

Art. 5. - Directia de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase răspunde de punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin si de publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2002.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Secretariatului pentru PCB

 

Secretariatul pentru PCB functionează în componenta stipulată la art. 2 din ordin, având următoarele atributii si responsabilităti:

1. centralizează datele furnizate de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;

2. întocmeste până la 31 septembrie 2002 Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati, denumit în continuare Inventarul national.

a) Inventarul national cuprinde:

- cantitătile;

- tipul;

- locul unde se află toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati, în cantităti mai mari decât cantitătile minimale (compusi desemnati în concentratie mai mare sau egală cu 50 ppm la volum mai mare de 5 dm3).

b) Inventarul national este elaborat de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, pe baza inventarelor judetene transmise de inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului.

c) Inventarul national se reactualizează anual;

3. pune la dispozitie publicului, pentru consultare, informatiile si datele cuprinse în Inventarul national;

4. publică anual, în sinteză, Inventarul national;

5. a) secretarul conduce activitatea Secretariatului pentru PCB, iar membrii acestuia au sarcina executării la timp si în mod corespunzător a tuturor atributiilor si responsabilitătilor ce decurg din prezentul regulament, din prevederile Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 si din actele normative ce vor apărea în domeniu ulterior prezentului ordin;

b) Directia de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase va emite decizia de stabilire a câte unui membru din cadrul Biroului de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase din două inspectorate teritoriale pentru protectia mediului;

c) membrii reprezentanti ai birourilor de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase apartinând celor două inspectorate teritoriale pentru protectia mediului, desemnati conform art. 2 din ordin, colectează, centralizează si analizează întrebările, observatiile si propunerile primite din teritoriu, propunând modalităti de rezolvare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

6. răspunderea revine în mod solidar Secretariatului pentru PCB, dar cu responsabilizarea primordială a executantului lucrării;

7. Secretariatul pentru PCB se întruneste în sedintă, anual sau ori de câte ori este nevoie, pentru realizarea sarcinilor ce îi revin si va lua hotărâri si decizii prin votul a două treimi din numărul total al membrilor săi.

Cel putin anual va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate:

- îndeplinirea sarcinilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 173/2000;

- neîndeplinirea unor sarcini si motivele care au dus la neîndeplinirea acestora;

- dificultătile întâmpinate în activitate;

- modalitătile de îmbunătătire a activitătii;

8. Secretariatul pentru PCB împreună cu inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului, pe baza planurilor de eliminare/decontaminare întocmite de agentii economici si aprobate de inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului, conform art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000, vor stabili Programul de transferare a compusilor desemnati din locurile de depozitare temporară pe amplasamentele de receptie. Programul va include toti compusii desemnati din Inventarul national, iar transferul acestora pe amplasamentele de receptie va fi esalonat în timp, tinându-se seama de planurile de eliminare/decontaminare întocmite de agentii economici si aprobate de inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului. În sensul prezentului ordin, prin eliminare/decontaminare se întelege:

- eliminare - operatiunile prezentate în anexa nr. II A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001;

- decontaminare - operatiunile care au în vedere reutilizarea, reciclarea sau eliminarea, în conditii de asigurare a sănătătii si protectiei mediului, a echipamentelor, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu PCB si operatiunile de înlocuire a fluidelor contaminate cu PCB cu fluide care nu contin PCB.

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002

 

Ministrul educatiei si cercetării, având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 8 din legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior – persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002, denumită în continuare Metodologie, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplică la Universitatea “George Bacovia” din Bacău - înfiintată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad - înfiintată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - înfiintată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 274/2002 si la Universitatea “Hyperion” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 275/2002, care fac parte din sistemul national de învătământ.

Art. 2. - Directia generală pentru coordonarea învătământului superior, precum si, după caz, alte directii generale de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, institutiile de învătământ superior de stat si institutiile de învătământ superior prevăzute la art. 1 alin. (2) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2002.

Nr. 3.997.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002

 

Art. 1. - (1) Universitatea “George Bacovia” din Bacău - înfiintată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad – înfiintată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - înfiintată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 274/2002 si la Universitatea “Hyperion” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 275/2002, care fac parte din sistemul national de învătământ, sunt monitorizate special pe o perioadă de 3 ani.

(2) Termenul de 3 ani curge pentru fiecare institutie prevăzută la alin. (1) de la data intrării în vigoare a legii de înfiintare.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare stiintifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii etc.

(2) Monitorizarea specială este efectuată de Ministerul Educatiei si Cercetării care, prin structurile de specialitate, comunică permanent cu institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) În perioada de monitorizare specială institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să organizeze examene de finalizare a studiilor pentru propriii absolventi.

(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentă profesori universitari sau conferentiari universitari de la institutia de învătământ organizatoare, precum si din învătământul superior de stat acreditat, în proportie de cel putin o treime la fiecare comisie, nominalizati cu acordul scris al institutiilor implicate.

(3) Institutiile de învătământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari si conferentiari universitari sunt următoarele: Universitatea din Bucuresti, Universitatea “Transilvania” din Brasov, Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti, Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davilla” din Bucuresti, Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi, Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara.

(4) Profesorii universitari si/sau conferentiarii universitari de la institutiile de învătământ superior de stat, care sunt membri ai comisiilor în cauză, au calitatea de reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetării.

(5) Prevederile prezentului ordin se completează cu toate reglementările referitoare la desfăsurarea examenelor de finalizare a studiilor prevăzute în ordinul ministrului educatiei si cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior, în vigoare.

Art. 4. - În perioada de monitorizare specială institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot organiza activităti de învătământ postuniversitar si departamente pentru pregătirea personalului didactic, numai după aprobarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a solicitărilor, în conditiile legii.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 213/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 16 mai 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 8, la art. 8 alin. (1) lit. f), în loc de: “... la art. 7 alin. (2) si (3)...” se va citi: “ ... la art. 7 alin. (3)...”.

 

În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 bis din 25 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- în titlul anexei, în loc de: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Consiliului Judetean Vâlcea” se va citi: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vâlcea”.