MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 462          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 28 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

646. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

237. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind organizarea activitătii de control administrativ al livrărilor de tutun

 

208. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările  ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele nominalizate în Strategia de dezvoltare a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, împreună cu Prefectura si Consiliul Judetean Hunedoara si consiliile locale ale localitătilor din Valea Jiului, au obligatia să aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Comisia interministerială pentru Valea Jiului va monitoriza, în permanentă, modul de îndeplinire a Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului si va prezenta Guvernului semestrial rapoarte privind realizarea principalelor actiuni sectoriale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Ciundrea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 646.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

- Sinteză -

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Procesele de restructurare din industria minieră, declansate în perioada august 1997 - decembrie 1999, au determinat peste 90.000 de persoane, dintr-un total de 175.000 de salariati, să părăsească această activitate.

Urmare a restructurării activitătii miniere o serie de alte unităti economice din zonele respective si-au redus activitatea, fenomen ce a determinat o cădere economică bruscă a acestor zone si a amplificat problemele sociale prin cresterea somajului.

Valea Jiului este una dintre aceste zone, cea mai puternic afectată, unde somajul, exprimat prin ponderea somerilor în totalul populatiei stabile în vârstă de 18-20 ani, se situează la nivel de zonă la 25%-80%.

În momentul de fată peste 9000 de fosti lucrători din sectorul minier din Valea Jiului, autodisponibilizati în 1997, au iesit din perioada ajutorului de somaj si a ajutorului de sprijin, fiind lipsiti de orice mijloace de subzistentă.

Urmare a acestei situatii Guvernul a decis încă din luna ianuarie 2001 crearea Comisiei interministeriale pentru analiza posibilitătilor de îmbunătătire a conditiilor economice si sociale în Valea Jiului, denumită în continuare Comisia interministerială, având ca sarcină prioritară analiza situatiei existente în Valea Jiului, în vederea stabilirii de măsuri pentru reducerea somajului, ocuparea fortei de muncă, precum si pentru îmbunătătirea conditiilor generale de viată.

În baza Deciziei primului-ministru nr. 133 din 18 ianuarie 2001, din Comisia interministerială fac parte Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Dezvoltării si Prognozei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Turismului, Prefectura Hunedoara, Consiliul Judetean Hunedoara si Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului.

Rezultatele activitătii Comisiei interministeriale au fost afectate de lipsa unei strategii de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, care să constituie cadrul reglementat în care să actioneze Comisia interministerială.

Ca atare Comisia interministerială a acordat prioritate absolută elaborării Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, a cărei sinteză este prezentată în continuare.

CAPITOLUL II

Consideratii privind situatia socioeconomică si obstacolele întâmpinate în procesul creării

de noi locuri de muncă

 

2.1. Principalele probleme ale Văii Jiului

- Dependenta aproape totală de exploatarea cărbunelui

- Lipsa unor activităti economice importante, independente de activitatea minieră

- Incapacitatea de plată a Companiei Nationale a Huilei Petrosani si neachitarea obligatiilor fată de bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale

- Starea necorespunzătoare a infrastructurii drumurilor, a instalatiilor de alimentare cu agent termic, gaze si canalizare

- Starea precară si insalubră a unei însemnate părti a locuintelor

- Deteriorarea mediului înconjurător, cauzată de exploatarea cărbunelui

- Concentrarea unui număr mare de persoane fără loc de muncă într-un spatiu geografic relativ restrâns

- Ponderea însemnată a populatiei provenite din afara zonei, ca urmare a politicii de dezvoltare accelerată a industriei extractive, promovată anterior anului 1989

- Lipsa terenurilor cu potential agricol, care să ofere alternative pentru subzistentă

- Existenta unui important număr de persoane cu handicap, determinat în principal de natura muncii depuse.

Indicatori socioeconomici ai zonei miniere*):


*) Sursa: Raportul anual independent de monitorizare a impactului social, întocmit de consultantul Heart Group în asociere cu Viena Survey si CURS - S.A. la comanda ANDIPRZM.

 

- populatia angajată a scăzut cu mai mult de 40% fată de anul 1997;

- veniturile în bani ale populatiei din zonă, atât ca venit pe persoană, cât si pe gospodărie, sunt mai mici decât media natională;

- peste 28% din gospodării nu au bani suficienti pentru strictul necesar, altele 35% au bani doar pentru strictul necesar (hrană si servicii de bază) si mai putin de 10% au venituri corespunzătoare;

- 68% din minerii disponibilizati nu si-au găsit un loc de muncă;

- circa 7% din totalul minerilor care si-au găsit un loc de muncă lucrează ocazional, alti 5% lucrează pe cont propriu si numai 21% lucrează cu regularitate.

2.2. Obstacole întâmpinate în anul 2001 în procesul de creare de noi locuri de muncă

Programele desfăsurate de diferite institutii, care au facilitat crearea de locuri de muncă în sistem public sau privat, au relevat o serie de aspecte dintre care mentionăm:

- degradarea masivă a infrastructurii sociale existente în zonă;

- refuzul locurilor de muncă în sistem privat sau public datorită salarizării neatractive;

- lipsa unor calificări adecvate a fortei de muncă în domeniile cerute de angajatori;

- existenta unor programe care se adresează doar minerilor disponibilizati si nu comunitătii în ansamblu;

- existenta unor mentalităti necorespunzătoare privind raporturile de muncă angajat-angajator, de unde si o acomodare dificilă cu sistemul de lucru privat;

- oferta pentru majoritatea locurilor de muncă este pe o perioadă determinată de la 6 luni la 1 an;

- existenta unei categorii de persoane fără loc de muncă care au depăsit conditiile de vârstă conforme cu cerintele pietei de muncă;

- aparitia din rândul persoanelor fără loc de muncă a unei categorii care refuză locurile de muncă, deoarece beneficiază de ajutoare de urgentă din partea Guvernului;

- lipsa de investitii private importante, datorată unei imagini neatractive a zonei;

- dezvoltarea insuficientă a IMM existente, datorită unui mediu nefavorabil caracterizat de precarităti economice dependente de Compania Natională a Huilei Petrosani prin neonorarea contractelor;

- concentrarea preocupărilor autoritătilor locale asupra unor lucrări de investitii care nu încurajează dezvoltarea sectorului privat.

 

CAPITOLUL III

Principalele obiective si priorităti ale Strategiei de dezvoltare socioeconomică a bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

3.1. Principalele obiective ale strategiei

Strategia, asa cum a fost elaborată de Comisia interministerială, are ca scop restructurarea economiei Văii Jiului prin înlocuirea dependentei acesteia de industria minieră ca urmare a creării unei game diversificate de sectoare, afaceri si calificări.

Aceasta necesită resurse noi, constând din fonduri, expertiză, programe integrate de actiuni si o implementare corespunzătoare.

Obiectivul principal al strategiei îl constituie necesitatea dezvoltării sectorului privat, fiecare din obiectivele specifice contribuind la atingerea acestui scop.

Următoarele obiective propuse de Comisia interministerială constituie cadru strategic, care pune accentul pe crearea de locuri de muncă, dezvoltarea sectorului privat, dezvoltarea sectorială, implicarea comunitătii locale, calitatea vietii si a mediului înconjurător si transformarea imaginii regiunii:

Obiectivul 1: Stimularea creării de locuri de muncă prin dezvoltarea sectorului privat si atragerea de noi investitii

Obiectivul 2: Atragerea de investitii în scopul modernizării si reabilitării infrastructurii din regiune

Obiectivul 3: Sprijinirea si consolidarea activitătii sectoriale - cu accent pe industrie, constructii, turism, industrie manufacturieră si servicii asociate si agricultură

Obiectivul 4: Implicarea comunitătii locale în dezvoltarea regiunii

Obiectivul 5: Transformarea mediului natural într-unul care să sustină o economie diversificată si o bună calitate a vietii, prin programe si actiuni de ecologizare

Obiectivul 6: Promovarea si prezentarea Văii Jiului si a oportunitătilor ei pe piata locală, regională, natională si internatională.

Aceste obiective reflectă necesitătile socioeconomice ale Văii Jiului si constituie punctul central al dezvoltării acesteia.

3.2. Mijloacele de atingere a obiectivelor strategice

Strategia pentru dezvoltarea Văii Jiului nu poate fi limitată de abordările sau practicile conventionale.

Aceasta îsi propune solutii radicale si inovatoare pe măsura problemelor care trebuie să fie depăsite.

Pentru realizarea obiectivelor strategice Comisia interministerială prezintă propuneri specifice pentru regenerarea Văii Jiului. Fiecare propunere este legată de unul sau mai multe obiective strategice.

Propunerea 1: Transformarea oraselor din Bazinul carbonifer al Văii Jiului în zone favorabile dezvoltării sectorului privat, care include următoarele actiuni:

- sprijinirea creării de noi afaceri printr-o serie de stimulente si instrumente;

- concentrarea atentiei asupra IMM existente, cu un real potential de crestere;

- investitii în incubatoare de afaceri (un spatiu modular prevăzut cu servicii suport integrate);

- înfiintarea unui parc tehnologic, care să sprijine dezvoltarea afacerilor cu o bază tehnologică înaltă si să valorifice experienta existentă în Universitatea Petrosani;

- o campanie sustinută pentru promovarea regiunii si atragerea de noi afaceri si investitii;

- sprijin îndreptat spre un sector de activitate economic nou, cu accent asupra turismului si dezvoltarea sectoarelor existente, cum sunt constructiile si agricultura.

Propunerea 2: Îmbunătătirea conditiilor de trai prin refacerea fondului locativ si a serviciilor de utilităti publice locale, care include următoarele actiuni:

- initiative îndreptate în mod special spre disponibilizati si familiile acestora, precum si spre celelalte categorii sociale defavorizate;

- un fond de dezvoltare a comunitătii locale, pentru a-i oferi resurse cu ajutorul cărora să întreprindă actiunile specificate si definite local în domeniul gospodăriei locative;

- initiative specifice pentru îmbunătătirea fondului de locuinte, utilizând oamenii care locuiesc în ele pentru a întreprinde reabilitarea si modernizarea acestora;

- implicarea ministerelor si a altor institutii descentralizate în îmbunătătirea conditiilor de asistare socială publică.

Întregul pachet de sprijin va fi pus în practică pe toată perioada de aplicare a strategiei. Resursele si consultanta necesare vor fi accesibile în toate cele sase orase principale. Consultanta pentru realizarea actiunii va avea baza în comunitătile locale respective, actiunile întreprinse fiind cât mai apropiate posibil de comunitatea locală.

Propunerea 3: Îmbunătătirea mediului si a infrastructurii prin programe de lucrări publice, care cuprinde următoarele actiuni:

- identificarea, dimensionarea si demararea programelor de ecologizare pentru toate elementele poluante;

- identificarea necesitătilor de infrastructură privind drumuri, alimentarea cu apă, canalizare, energie electrică, gaze si telecomunicatii;

- stabilirea nivelului de finantare pe care Guvernul îl va asigura în perioada de implementare a strategiei si apelarea la potentiali donori pentru acoperirea diferentelor de finantare.

Propunerea 4: Crearea unui sector turistic care să stimuleze cresterea economică si ocuparea fortei de muncă, materializată prin următoarele actiuni:

- proiecte de infrastructură cu specific turistic;

- formarea profesională a fortei de muncă în vederea asigurării serviciilor specifice;

- promovarea regiunii din punct de vedere turistic;

- reabilitarea habitatului turistic.

Propunerea 5: Formarea profesională a fortei de muncă în concordantă cu cerintele economice în schimbare

Structura economică în schimbare a Văii Jiului va necesita elaborarea unui program de formare profesională pentru forta de muncă existentă, precum si formarea profesională adaptată la cerintele economiei locale pentru noi intrări pe piata muncii. Programele se vor concentra asupra:

- formării profesionale a functionarilor din institutiile publice locale pentru a dobândi cunostinte si abilităti necesare pregătirii planurilor de afaceri pentru comunitatea locală;

- pregătirii persoanelor apte să dezvolte afaceri, oferindu-le persoanelor interesate capacitatea de a conduce o afacere, de a fi flexibile si adaptabile la schimbare;

- pregătirii specifice - calificări tehnice necesare unor sectoare, pe măsură ce se dezvoltă noi ramuri industriale si apar noi afaceri;

- pregătirii profesionale a persoanelor interesate, pentru a fi în stare să faciliteze, să administreze si să implementeze actiunile în folosul comunitătii.

Propunerea 6: Exploatarea resurselor locale din sectoarele agricol, forestier, piscicol, care cuprinde următoarele actiuni:

- servicii de consultantă - instruire pentru fermieri, focalizate pe tehnologii noi în domeniul cresterii animalelor si bioproduselor (produse naturale si ecologice);

- sprijinirea constituirii de asociatii pentru cresterea animalelor si piscicultură;

- sprijin pentru întreprinzători în prelucrarea lemnului si fructelor de pădure;

- crearea unui centru de cercetare-asistentă în domeniul agriculturii tipice zonelor montane.

Propunerea 7: Crearea de alternative viabile pentru tânăra generatie pentru a rămâne si a lucra în Valea Jiului, materializată prin următoarele actiuni:

- adaptarea programei pentru învătământul universitar la noul concept de dezvoltare a zonei si cuprinderea de cursuri focalizate pe informatică, comunicatii si monitorizare a poluării;

- organizarea de cursuri de instruire la Universitatea Petrosani privind integrarea europeană;

- completarea programei de învătământ liceal cu discipline focalizate pe informatică si comunicatii;

- implementarea conceptului de polarizare si întărire a relatiei companii - Universitatea Petrosani.

Propunerea 8: Promovarea unei imagini pozitive a regiunii pentru atragerea de investitii, care cuprinde următoarele actiuni:

- servicii de sprijin cu o localizare precisă pentru oferirea de informatii, orientarea si consilierea persoanelor privind orice fel de subiecte, de la îmbunătătirea locuintelor la dezvoltarea calificărilor profesionale;

- sprijin pentru afaceri, specific locului respectiv si livrat la locul respectiv, si servicii de consiliere;

- publicitate pentru toate initiativele din cadrul strategiei si informarea rezidentilor asupra oportunitătilor care le stau la dispozitie;

- identificarea si promovarea oportunitătilor pentru noii întreprinzători si societătile comerciale existente;

- promovarea regiunii în tară si pe plan international.

Propunerea 9: Relansarea activitătii Companiei Nationale a Huilei Petrosani si deblocarea activitătii economice a regiunii, care cuprinde următoarele actiuni:

- initiative strategice pentru primul an de implementare:

- închiderea minelor celor mai neperformante, care consumă resurse ce ar putea îmbunătăti performanta celorlalte mine;

- efectuarea unui audit tehnic si economic, pentru identificarea necesarului de investitii pentru modernizarea, reabilitarea si retehnologizarea minelor rămase în exploatare, în scopul atragerii surselor de finantare necesare;

- dublarea în următorii 5 ani a productivitătii muncii la minele rămase în exploatare;

- initiative strategice care trebuie aplicate în mod continuu:

- identificarea de noi măsuri de reducere a costurilor;

- măsuri de obtinere a unui pret pe Gcal constant, în termeni reali, pret comparabil cu pretul huilei din import, pentru cărbunele livrat de Compania Natională a Huilei Petrosani;

- stabilirea unui mecanism de control intern si extern al performantelor financiare si tehnice ale minelor si ale companiei în general;

- încheierea unui contract ferm, pe termen mediu, cu Termocentrala Mintia;

- anularea datoriilor de lungă durată către bugetul de stat ale Companiei Nationale a Huilei Petrosani, cu efect în îmbunătătirea situatiei financiare si asigurarea posibilitătii de plată a datoriilor către bugetele locale, bugetul de stat

si bugetele fondurilor speciale.

3.3. Priorităti ale strategiei

Situatia socială creată în Valea Jiului, pe de o parte de disponibilizările masive din perioada 1997-1999, iar pe de altă parte de lipsa unor sectoare complementare alternative activitătii miniere, necesită aplicarea unui management corespunzător acesteia.

Actiunile prezentate detaliat în strategie sunt orientate pe termen scurt, mediu si lung si, în functie de priorităti, au fost selectate în baza următorilor factori:

- potential pentru crearea rapidă de locuri de muncă;

- posibilitatea atragerii de fonduri pentru aceste actiuni;

- capacitatea locală existentă pentru implementare eficientă;

- viteza cu care se vor implementa actiunile.

Din aceste considerente actiunile pentru implementarea strategiei au fost structurate pe următoarele etape;

- actiuni imediate pentru anul 2002;

- actiuni pe termen mediu pentru perioada 2002-2005;

- actiuni pe termen lung în perspectiva anului 2010, având ca motivatie realizarea dezvoltării durabile.

3.4. Actiuni imediate pentru anul 2002

Comisia interministerială a identificat o serie de actiuni prioritare, posibil a fi derulate o dată cu începutul anului 2002, actiuni ce se înscriu în viziunea strategică de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului.

Pornind de la obiectivul strategic principal, de stimulare a creării de locuri de muncă si de dezvoltare a sectorului privat, si luând în considerare întârzierea înregistrată în realizarea unui mediu de afaceri, care să stimuleze investitiile private, actiunile imediate se vor concentra pe mobilizarea sustinută a resurselor financiare puse la dispozitie de bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, precum si cele atrase de la institutii financiare specializate, cu garantia statului.

Principalele actiuni sectoriale derulate prin grija ministerelor, începând chiar cu luna ianuarie a anului 2002, pentru care resursele financiare sunt asigurate din sursele mentionate anterior, sunt:

a) lucrări de infrastructură si mediu:

Institutia publică responsabilă

Numărul de proiecte în derulare

Consiliul Judetean Hunedoara

14

Consiliul Local al Municipiului Petrosani

6

Consiliul Local al Orasului Aninoasa

8

Consiliul Local al Orasului Lupeni

6

Consiliul Local al Orasului Petrila

2

Consiliul Local al Orasului Uricani

16

Consiliul Local al Orasului Vulcan

7

Ministerul Industriei si Resurselor

Închiderea minelor si reabilitarea mediului - 8 mine

 

Programul MARR - 9

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Programul ISPA

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Reabilitare DN 66 Filiasi- Petrosani

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Lucrări întretinere si executie linii căi ferate

 

b) actiuni pentru stimularea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii:

Institutia publică responsabilă

Numărul de proiecte în derulare

Consilul Local al Orasului Aninoasa

1

Ministerul Industriei si Resurselor Microcredite

Programul MARR

 

Programul MARR-2

 

Programul de microcredite

 

Programul de sprijin pentru întreprinzători

 

Programul spatii de afaceri

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Creditarea întreprinderilor mici si mijlocii

c) lucrări de gospodărire locativă si administratie locală:

Consiliul Local al Municipiului Petrosani

1

Consiliul Local al Orasului Aninoasa

3

Consiliul Local al Orasului Lupeni

3

Consiliul Local al Orasului Petrila

3

Consiliul Local al Orasului Uricani

17

Consiliul Local al Orasului Vulcan

3

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul MARR-2

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Plan de măsuri de amenajare teritoriu interorăsenesc Valea Jiului

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

144 apartamente în orasul Petrila

d) actiuni pentru stimularea dezvoltării turismului:

Consiliul Local al Orasului Aninoasa

1

Consiliul Local al Orasului Lupeni

3

Consiliul Local al Orasului Vulcan

1

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul MARR-2

e) actiuni pentru îmbunătătirea conditiilor de asistentă socială, de sănătate, culturală si educatională:

Consiliul Judetean Hunedoara

- amenajarea unui adăpost de zi si de noapte pentru copiii străzii din Petrosani

 

- amenajarea unui centru de zi, consiliere si centru maternal în Lupeni

 

- centru de recuperare si îngrijire de zi pentru copiii cu handicap din Petrosani

 

- casa familială pentru copiii cu handicap din Petrosani

Consiliul Local al Orasului Lupeni

3 - în domeniul amenajării spitalelor si scolilor

Consiliul Local al Orasului Petrila

1 - în domeniul amenajării spitalelor si scolilor

Consiliul Local al Orasului Uricani

6 - în domeniul amenajării spitalelor si scolilor

Consiliul Local al Orasului Vulcan

5 - în domeniul amenajării spitalelor si scolilor

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Alocatii pentru somerii care se încadrează în muncă înainte de expirarea somajului, facilităti acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a somerilor peste45 de ani sau întretinători unici de familie, persoane cu handicap etc.

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Ocuparea în servicii de interes comunitar si servicii sociale

Ministerul Educatiei si Cercetării

Scoală cu 24 săli de clasă în orasul Vulcan

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul MARR-14

f) actiuni pentru promovarea imaginii regiunii:

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul de informare publică si dialog social

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul MARR-4

g) actiuni pentru formare profesională:

Ministerul Industriei si Resurselor

Programul de acordare de stimulente financiare pentru întreprinzători

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Cursuri calificare-recalificare

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Medierea încadrării în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea absolventilor de învătământ

h) actiuni pentru relansarea activitătii Companiei Nationale a Huilei Petrosani si deblocarea activitătii economice a regiunii:

Ministerul Industriei si Resurselor

Subventii

 

Cheltuieli de capital de la bugetul de stat

 

Transferuri de la bugetul de stat pentru protectie socială

3.5. Actiuni pe termen mediu pentru perioada 2002-2005

Actiunea

Măsura

Institutia publică responsabilă

Transformarea orasului Petrosani într-un centru de dezvoltare a sectorului de IMM

Program de dezvoltare a miniîntreprinderilor

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Program de dezvoltare a noilor IMM

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Program de dezvoltare a IMM existente

Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Program de prospectare si de dezvoltare de noi piete si produse

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

Parcul de afaceri din Valea Jiului (incubatoare de afaceri)

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

Centrul tehnologic Universitatea Petrosani

Ministerul Educatiei si Cercetării

 

Transferul de tehnologii

Ministerul Industriei si Resurselor

 

Program de atragere a investitiilor în regiune

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

Renovarea si extinderea pietei agricole de la Petrosani

Consiliul Judetean Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Petrosani Ministerul Industriei si Resurselor

 

Schema de credite pentru agricultură

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Program de lucrări publice si dezvoltarea sectorului constructiilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Îmbunătătirea conditiilor de trai prin refacerea fondului locativ al serviciilor de utilităti publice

Proiect-pilot al comunitătii locale pentru dezvoltarea de abilităti membrilor acesteia în vederea promovării initiativei de regenerare a comunitătii

Ministerul Administratiei Publice

 

Punerea la dispozitie de informatii pentru dezvoltarea de noi afaceri structurate potrivit nevoilor grupurilor-tintă din cadrul comunitătii

Ministerul Administratiei Publice

 

Înfiintarea si organizarea fondului pentru dezvoltarea comunitătilor locale din zonele miniere

Ministerul Administratiei Publice

 

Renovarea locuintelor

Ministerul Administratiei Publice

 

Promovarea si sprijinirea formării profesionale a localnicilor pentru refacerea locuintelor

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Exploatarea resurselor locale din sectoarele agricol, forestier si piscicol

Program de exploatare a resurselor naturale locale si reducerea importurilor de alimente

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Program special de punere în valoare a fondului forestier

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Centrul de cercetare-asistentă agricolă Petrosani

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Crearea de alternative viabile pentru tânăra generatie

Program de informare si de formare culturală

Ministerul Tineretului si Sportului Ministerul Educatiei si Cercetării

 

Programe speciale pentru licee focalizate pe informatică si comunicatii

 

Îmbunătătirea mediului înconjurător si a infrastructurii prin programe de lucrări publice

Program de colectare si gestionare a deseurilor provenite din perioadele anterioare

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ministerul Industriei si Resurselor Autoritătile locale cu responsabilităti în domeniu

 

Program de gestionare si reciclare a deseurilor casnice si industriale

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Crearea unui sector de turism care să stimuleze cresterea economică si angajarea fortei de muncă

Înfiintarea asociatiei de turism, institutie nonprofit având ca obiect de activitate coordonarea dezvoltării si promovării turismului

Ministerul Turismului

 

Promovarea unui site de web pentru turism

Ministerul Turismului

 

Dezvoltarea statiunilor turistice din Muntii Parâng

Ministerul Turismului

 

Dezvoltarea complexurilor turistice în Valea Jiului

Ministerul Turismului

 

Program de sprijin acordat municipalitătii si afacerilor locale pentru îmbunătătirea mediului si dezvoltarea locurilor-cheie din Valea Jiului pentru a permite orasului Petrosani să servească ca poartă de intrare a turismului în zonă

Ministerul Turismului

 

Dezvoltarea Centrului de informatii turistice din Petrosani

Ministerul Turismului

 

Program de sprijinire a dezvoltării IMM în turism

Ministerul Turismului

 

Programe de calificare profesională în turism pentru cetătenii din Valea Jiului

Ministerul Turismului

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Formarea profesională pentru asigurarea fortei necesare satisfacerii conditiilor economice în schimbare

Dezvoltarea capacitătii de formare profesională si alcătuirea unei echipe locale de formatori de muncă capabili să implementeze programele de formare profesională

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Dezvoltarea capacitătii de formare profesională si de predare a cursurilor

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Stimulente pentru calificarea profesională

Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

Sprijinirea cu prioritate a femeilor pentru formarea profesională a acestora

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Înfiintarea de unităti protejate pentru persoanele cu handicap si cu acordarea de facilităti, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999

Ministerul Sănătătii si Familiei

Promovarea unei imagini pozitive a regiunii pentru atragerea investitiilor

Campanie de informare si promovare

Ministerul Industriei si Resurselor

 

Campanie de marketing

Ministerul Industriei si Resurselor

 

3.6. Actiuni în perspectiva anului 2010, având ca motivatie realizarea dezvoltării durabile

Valea Jiului va rămâne o perioadă însemnată (2005-2006) dependentă într-un grad ridicat de activitatea minieră, atât prin nivelul de ocupare a fortei de muncă direct si indirect, cât si prin resursele care urmează să fie atrase de această activitate.

De aceea este necesar ca actiunile în perspectiva anului 2010 să vizeze cu prioritate continuarea procesului de restructurare a activitătii miniere pentru reducerea încărcării bugetului de stat, corelat cu actiuni menite să asigure dezvoltarea unui sector privat capabil să preia prin transfer o parte a fortei de muncă disponibilizate din activitatea minieră.

Actiunile prioritare prevăzute pentru aceasta sunt:

- restructurarea si transformarea mineritului din Valea Jiului într-un sector economic modern si viabil, prin selectarea minelor neviabile si închiderea acestora si concentrarea surselor de capital pentru modernizarea si retehnologizarea minelor viabile, atragerea de operatori privati interesati si potenti în sustinerea cu aport de capital a activitătii miniere;

- reabilitarea Termocentralei Paroseni si a sistemului de termoficare;

- ecologizarea Văii Jiului în corelare cu sistematizarea teritoriului, în vederea identificării si valorificării, în interesul dezvoltării economice a zonei, a noi suprafete de teren; - realizarea culoarului rutier de legătură între Simeria si Podul de la Calafat;

- realizarea sistemului de comunicare rutieră Herculane-Petrosani-Obârsia Lotrului-Vâlcea;

- dezvoltarea turismului ca alternativă la activitatea minieră traditională;

- formarea profesională a tineretului, în concordantă cu cerintele pietei fortei de muncă, determinată de nevoile de calificare ale afacerilor ce se vor dezvolta în zonă;

- promovarea dezvoltării tehnologice, a transferului de tehnologii, ca alternativă la activitatea minieră;

- combaterea somajului cronic prin actiuni de ocupare în activităti comunitare a acelei părti a populatiei excluse de la angajare de către noii investitori din motive de vârstă, sex, abilităti profesionale, nivel de instruire etc.

- ocuparea prin transferul si punerea la dispozitia familiilor cu venituri mici sau fără venit a unor terenuri în localitătile din judetul Hunedoara si din judetele limitrofe;

- acordarea de asistentă socială pentru prevenirea marginalizării sociale.

 

CAPITOLUL IV

Politici, instrumente, resurse necesare realizării principalelor obiective ale Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului si efecte scontate

 

4.1. Politici pentru realizarea strategiei

Pentru ca Guvernul să îsi ducă la îndeplinire această misiune este necesară adoptarea unei serii de politici care să îi permită interventia prin măsuri legislative si de reglementare si prin alocarea de fonduri.

4.1.1. Politica creării de noi locuri de muncă pentru actualii si viitorii disponibilizati din activitatea minieră, aplicată pe un orizont de timp limitat, prin finantarea unui program de lucrări publice, care să se încadreze în contextul general al strategiei

4.1.2. Politica de reformare si reabilitare a Companiei Nationale a Huilei Petrosani, care reprezintă, pentru un orizont mediu de timp, activitatea economică cea mai importantă din Valea Jiului, prin adoptarea unui set de reglementări cu privire la anularea datoriilor de lungă durată ale companiei, cresterea capacitătii de plată a obligatiilor curente către bugetul de stat, bugetele locale si bugetele speciale, organizarea companiei pe centre de profit pentru eliminarea pierderilor, practicarea unui pret de livrare a cărbunelui comparabil cu pretul huilei de import, asigurarea resurselor financiare pentru modernizarea si retehnologizarea minelor viabile, închiderea minelor neeconomice si refacerea mediului, privatizarea sectorului

4.1.3. Politica de ecologizare a mediului prin promovarea unor proiecte pentru eliminarea agentilor poluanti, reabilitarea terenurilor ocupate de reziduuri miniere (managementul deseurilor, tratarea apelor reziduale, controlul poluării aerului, controlul poluării industriale), finantată de Comunitatea Europeană, precum si proiecte pentru refacerea fondului silvic si cinegetic, cu atragerea de fonduri din programe ce urmează a fi finantate în viitor

4.1.4. Politica de dezvoltare a turismului, ca alternativă pe termen lung la activitatea traditională minieră, prin reabilitarea ecologică a zonei, finantarea din bugetul de stat si bugetele locale a infrastructurii specifice, promovarea imaginii zonei si formarea profesională specifică domeniului

4.1.5. Politica de identificare a suprafetelor de teren apte pentru folosinte economice, prin finalizarea cadastrului, sistematizarea teritoriului si sistematizarea suprafetelor ocupate de activitătile miniere

4.1.6. Politica de instruire si formare profesională a tinerilor, prin adoptarea programelor de învătământ general, mediu si superior, în concordantă cu noile orientări economice si sociale ale zonei

4.1.7. Politica de încurajare a schimbării domiciliului pentru locuitorii din Valea Jiului, în conditii de ofertă de locuit si/sau de locuri de muncă în alte zone cu dezvoltare economică

4.1.8. Politica de combatere a somajului de lungă durată, prin actiuni de formare profesională, mediere pe piata muncii si prin dezvoltarea si sustinerea financiară a unui program de investitii comunitare

4.1.9. Politica de atragere de investitori strategici din tară si din străinătate, prin promovarea de reglementări privind acordarea de terenuri, garantii guvernamentale pentru finantarea afacerilor, granturi, asigurarea formării profesionale a fortei de muncă si prin promovarea zonei

4.1.10. Politica de asistare a copiilor abandonati si/sau lipsiti de mijloace de subzistentă, proveniti din familii dezorganizate sau cu venituri reduse

4.2. Instrumente pentru realizarea strategiei

Realizarea strategiei necesită adoptarea unor instrumente ferme care să asigure echilibrul si echidistanta între diverse cercuri de interese ce pot apărea în zone de mari transformări economice.

Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului este necesară promovarea următoarelor instrumente:

- instituirea unui sistem de preturi pentru cărbunele livrat de companie;

- instituirea unui sistem de preturi pentru serviciile de utilităti publice (apă, canal, gaze etc.) destinate populatiei din zonă;

- reducerea decalajului salarial între salariile din compania minieră si ale celorlalte categorii de salariati;

- cercetarea, inovarea tehnologică, transferul de tehnologie sub coordonarea Universitătii Petrosani;

- privatizarea activitătilor desprinse din companiile miniere, pentru atragerea de resurse pentru dezvoltarea, diversificarea si modernizarea acestora;

- crearea unui sistem de creditare a micilor întreprinzători;

- crearea unui sistem de garantare a creditelor;

- crearea unui sistem de sprijinire prin granturi a înfiintării de noi afaceri;

- crearea unui sistem de informare a publicului si consultantă pentru afaceri.

4.3. Resurse financiare pentru realizarea obiectivelor strategiei

Realizarea obiectivelor strategiei necesită asigurarea resurselor financiare corespunzătoare actiunilor propuse.

În functie de etapele de implementare, s-a luat în considerare o modificare în raportul de asigurare cu resurse între sectorul bugetar si sectorul privat, în sensul cresterii ponderii acestuia din urmă.

Dată fiind prioritatea imediată de a solutiona problema stringentă a creării de locuri de muncă, în conditiile întârzierii înregistrate în crearea mediului de afaceri favorabil dezvoltării economiei alternative în Valea Jiului, este necesar pentru început un aport substantial de fonduri din partea bugetului de stat si a finantărilor angajate în numele statului.

Institutiile publice centrale si locale vor asigura resursele financiare necesare realizării actiunilor din anul 2002, asa cum au fost prevăzute la pct. 3.4, după cum urmează:

 

- miliarde lei -

Total resurse

Din care

Bugetul de stat

Bugetul local

U.E. - PHARE

Banca Mondială

Credite

Capital privat

2.705

1.795

355

250

35

175

95

 

Ministerul Industriei si Resurselor va asigura subventiile, transferurile si alocatiile de capital de la bugetul de stat Companiei Nationale a Huilei Petrosani, în sumă de 1.086,7 miliarde lei, care se regăsesc în pozitia din tabelul anterior, resurse asigurate de la bugetul de stat.

Pentru actiunile pe termen mediu din perioada 2003-2005, institutiile publice implicate vor asigura următoarele resurse financiare:

 

- miliarde lei -

Total resurse

 

Din care

Bugetul de stat

Bugetul local

U.E. - PHARE

Banca Mondială

Credite

Capital privat

Surse ce

urmează

a fi identificate

9.961

3.810

1.500

571

210

540

510

2.820

 

Asigurarea resurselor financiare la un nivel cât mai apropiat de necesar pentru perioada 2003-2005 este una din sarcinile principale ale institutiilor publice centrale si locale nominalizate în Comisia interministerială, ce revine din prezenta strategie.

Pentru actiunile în perspectiva anului 2010, este necesară asigurarea de resurse peste cele prevăzute în anul 2002 si în perioada 2003-2005, în valoare de circa 670 milioane euro.

4.4 Rezultate scontate

- crearea a circa 7.000 de locuri de muncă în anul 2002, din care 3.500 pe o perioadă determinată de la 6 luni la un an;

- crearea pe termen mediu a circa 11.500 locuri de muncă, din care 7.000 pe termen limitat (2-3 ani), reprezentând ocupatii specifice executării de lucrări de infrastructură;

- dezvoltarea unui mediu de afaceri atractiv pentru investitorii locali si străini;

- dezvoltarea sectorului privat în perspectiva următorilor 5 ani, capabil să absoarbă personalul ce va părăsi activitatea minieră;

- realizarea unui mediu atractiv extinderii activitătilor turistice, capabil să transforme zona într-o regiune turistică;

- adaptarea sistemului educational la noile cerinte ale agentilor economici si activitătilor ce se dezvoltă în regiune;

- asigurarea unei asistente sociale active adresate grupurilor celor mai defavorizate reprezentate de copii lipsiti de mijloace de subzistentă, bătrâni cu venituri reduse, persoane cu vârste si profesii neatractive pentru noile activităti ce se dezvoltă, precum si persoanelor cu handicap.

 

CAPITOLUL V

Cadrul institutional si legislativ

 

5.1. Cadrul institutional

Pentru implementarea strategiei este nevoie de o coordonare politică, înaintea unei coordonări institutionale, pentru că institutiile care au elaborat solutiile destinate Văii Jiului răspund doar de o parte a acesteia.

O conducere politică puternică se poate ridica deasupra initiativelor particulare ale acestor institutii, pentru a rezolva problema în întregul ei.

Cadrul institutional pentru implementarea strategiei va fi asigurat după cum urmează:

- conducerea programului de implementare de către ministrul industriei si resurselor, conducătorul institutiei responsabile pentru problemele activitătii miniere din Valea Jiului, care să asigure autoritatea necesară punerii în aplicare a strategiei la nivel local si a coordonării dintre donatori si Guvern la nivel national;

- Comisia interministerială constituită din reprezentantii principalelor ministere, donatori de fonduri si persoanelecheie din regiune, care să lucreze cu organismele implicate si chiar să implementeze programele reclamate de situatiile care prezintă o importantă deosebită si propunerea de reglementări specifice în interesul implementării strategiei;

- Grupul de lucru organizat la nivel local, sprijinit de Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, având ca sarcină implementarea strategiei;

- Unitatea de management, responsabilă cu implementarea strategiei si pentru atragerea si managementul fondurilor pentru dezvoltare locală, în concordantă cu procedurile cerute de finantatori;

- Grupul de experti angajati pe o perioadă limitată pentru a îndeplini sarcini specifice;

- Secretariatul Comisiei interministeriale asigurat de Ministerul Industriei si Resurselor si Prefectura Judetului Hunedoara, care va asigura legătura între organismele implicate, precum si promovarea reglementărilor necesare implementării strategiei.

Comisia interministerială este împuternicită să elaboreze cadrul de colaborare între organismele implicate în implementarea strategiei, care va fi aprobat prin ordin al ministrului industriei si resurselor, presedinte al comisiei.

Comisia interministerială va prezenta semestrial Guvernului rapoarte privind stadiul implementării strategiei.

5.2. Cadrul legislativ

Promovarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, precum si implementarea acesteia impun adoptarea unui set de reglementări de factură legislativă si organizatorică, după cum urmează:

- hotărârea Guvernului pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Unitătii de management pentru implementarea strategiei;

- ordinul ministrului industriei si resurselor, presedintele Comisiei interministeriale, pentru numirea Grupului de lucru;

- ordinul ministrului industriei si resurselor, presedintele Comisiei interministeriale, pentru numirea secretariatului la nivelul ministerului;

- ordinul prefectului judetului Hunedoara pentru numirea secretariatului la nivelul prefecturii;

- ordinul ministrului industriei si resurselor, presedintele Comisiei interministeriale, pentru aprobarea cadrului de lucru al organismelor responsabile pentru implementarea strategiei;

- hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Companiei Nationale a Huilei Petrosani;

- initierea unor proiecte de lege pentru care să fie solicitată procedura de urgentă pentru stingerea datoriilor de lungă durată ale Companiei Nationale a Huilei Petrosani;

- initierea unor proiecte de lege pentru care să fie solicitată procedura de urgentă pentru compensarea datoriilor pentru utilităti publice tuturor persoanelor fără loc de muncă, care acceptă angajare în proiecte, indiferent de zona tării, sau care îsi schimbă domiciliul în cadrul Programului ocupare si mutare din zonă;

- hotărârea Guvernului pentru aprobarea închiderii minelor neviabile;

- hotărârea Guvernului pentru acordarea subventiei pe Gcal, înlocuind subventia pe tona brută, asa cum se prevede în prezent;

- amendarea legislatiei zonelor defavorizate, în sensul prevederii pentru Valea Jiului a acordării de spatii si terenuri în mod gratuit, însotite de garantii guvernamentale pentru investitii directe de peste 5 milioane dolari S.U.A.

În plan organizatoric:

- organizarea entitătilor responsabile cu implementarea strategiei - selectarea si angajarea personalului;

- organizarea Companiei Nationale a Huilei Petrosani pe centre de profit furnizoare de energie electrică;

- redefinirea perimetrelor miniere si disponibilizarea suprafetelor miniere rămase în afara acestora; renegocierea licentelor de exploatare în sensul acordării acestora pe 5 ani;

- externalizarea activitătilor nelegate de activitatea de exploatare propriu-zisă (deschideri, pregătiri, lucrări speciale), care urmează să fie executate de companii specializate din sfera serviciilor, organizate prin desprinderea acestor activităti din Compania Natională a Huilei Petrosani;

- evaluarea managementului unitătilor miniere, în ideea accederii la conducerea acestora si a altor categorii profesionale cu pregătire de specialitate în domeniul managerial;

- încadrarea pe grupe de muncă conform legii, reanalizând întregul personal după criteriile stabilite în lege;

- inventarierea spatiilor si terenurilor disponibile din incintele minelor prevăzute pentru închidere sau în exploatare în vederea valorificării acestora în interesul dezvoltării noilor activităti în zonă;

- înfiintarea Departamentului de resurse ca autoritate minieră, având ca principale atributii strategia si politia minieră.

 

CAPITOLUL VI

Concluzii finale

 

Problemele sociale din Valea Jiului sunt consecinta specificitătii activitătilor economice care au fost desfăsurate de-a lungul timpului în zonă, caracterului eterogen al populatiei, resurselor limitate care să asigure alte dezvoltări economice decât cele existente si a adaptării lente la schimbare.

Comisia interministerială, evaluând rezultatele actiunilor si măsurilor întreprinse în prima parte a anului 2001, si-a asumat responsabilitatea elaborării si promovării Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, care includ si actiuni mediate, având ca obiectiv crearea de noi locuri de muncă.

Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului este rezultatul consultării si participării tuturor factorilor interesati din zonă si din afara acesteia, asa cum sunt grupurile cele mai defavorizate, comunitătile locale, companii nationale, autorităti regionale,  organizatii neguvernamentale, precum si institutii guvernamentale, ca si al expertizei unor grupuri de specialisti atrasi cu sprijinul Băncii Mondiale si al Ministerului Industriei si Resurselor. Strategia asigură prin actiunile propuse accelerarea dezvoltării sectorului privat, singurul capabil să asigure pe termen mediu si lung absorbtia persoanelor fără loc de muncă, a tinerilor absolventi, precum si a persoanelor ce urmează a părăsi sectorul minier.

Strategia asigură conditiile ca realizarea obiectivelor pe termen mediu si lung să finanteze din resurse bugetare lucrări de infrastructură în scopul îndeplinirii obiectivului strategic de primă urgentă - crearea de noi locuri de muncă si dezvoltarea unui mediu favorabil sectorului privat.

Dezvoltarea în timp a unui mediu atractiv de afaceri si a unei infrastructuri adecvate va conduce la schimbarea raportului între fondurile de investitii bugetare si cele private în favoarea acestora.

Relansarea activitătii Companiei Nationale a Huilei Petrosani, unitate reprezentativă pentru economia zonei, constituie unul din obiectivele specifice asumate de către Comisia interministerială în elaborarea strategiei.

Strategia are în vedere pe termen mediu, pentru continuarea reformei Companiei Nationale a Huilei Petrosani în conditiile diminuării efortului bugetar al statului, urgentarea elaborării unui nou proiect care să asigure viabilitatea si modernizarea minelor din perimetrele rentabile, închiderea minelor neeconomice si asigurarea măsurilor de protectie socială care să permită transferul personalului din activitatea minieră spre alte activităti, proiect pentru finantarea căruia se va solicita sprijinul organismelor finantatoare internationale.

Strategia are în centrul atentiei locuitorii regiunii pe care îi implică direct în implementarea actiunilor si măsurilor prevăzute, alături de autoritătile locale si centrale care trebuie să asigure cadrul organizatoric si de reglementări,

precum si instrumentele necesare îndeplinirii obiectivelor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind organizarea activitătii de control administrativ al livrărilor de tutun

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 140.097 din 30 mai 2002,

având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut si ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Pentru desfăsurarea activitătii de control administrativ al livrărilor de tutun, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut si ale Hotărârii Guvernului nr. 439/2002 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, în cadrul  Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Directia generală de inspectii, se înfiintează, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Compartimentul pentru controlul administrativ al livrărilor de tutun.

Art. 2. - (1) În judetele cultivatoare de tutun, pentru activitatea de control administrativ al livrărilor de tutun si calculul cotelor de productie producătorilor agricoli de tutun, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 si ale Hotărârii Guvernului nr. 439/2002, sunt desemnate persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Persoanele prevăzute în anexa la prezentul ordin pot fi înlocuite cu alti functionari publici, desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, care se comunică acestora.

Art. 3. - (1) Calculul cotelor de productie si atribuirea certificatelor de cote de productie pentru producătorii agricoli de tutun si unitătile prim-procesatoare acreditate se realizează de biroul pentru tutun care functionează în cadrul Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Biroul pentru tutun stabileste pragul de prim-procesare a tutunului pe total si desfăsurat pe fiecare unitate prim-procesatoare, în functie de datele economico-financiare care au stat la baza acreditării acestora.

(3) Biroul pentru tutun transmite fiecărei unităti prim-procesatoare pragul de prim-procesare.

(4) Persoanele din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară, prevăzute în anexa la prezentul ordin, de comun acord cu unitătile prim-procesatoare din zonă, calculează, în limita pragului de prim-procesare a acestora, cotele de productie pentru producătorii agricoli de tutun din judet si le eliberează acestora certificatul de cotă de productie a tutunului.

(5) Între Biroul pentru tutun si Biroul de control administrativ din cadrul Ministerului, Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară se procedează la un transfer permanent de informatii utile pentru stabilirea băncii de date.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 237.

 

ANEXĂ*)

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele împuternicite să execute controlul administrativ al livrărilor de tutun,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii

si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992

privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

emite următorul ordin:

Art. 1. - Directorii generali si directorii din cadrul Institutului National de Statistică, precum si directorii generali, directorii, directorii adjuncti si sefii de serviciu din cadrul directiilor generale de statistică si directiilor judetene de statistică sunt împuterniciti să constate contraventiile si să aplice amenzi potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă modelul de legitimatie a persoanelor împuternicite potrivit art. 1 si modelul de proces-verbal de constatare a contraventiei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile generale si directiile din cadrul Institutului National de Statistică, directiile generale de statistică si directiile judetene de statistică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 149/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 208.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODEL DE LEGITIMATIE

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.