MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 300          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 8 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

200. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

306. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 5, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Organizatiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilit prin prezenta ordonantă de urgentă.”

2. La articolul 15, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“În cazul încetării calitătii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părtilor sociale subscrise si a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au detinut calitatea de membru cooperator.”

3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Părtile sociale pot fi vândute, cesionate sau gajate numai între membrii cooperatori. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părtile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fată de cooperativa de credit sau fată de terti si nu sunt purtătoare de dobânzi. Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea partială a contravalorii părtilor sociale subscrise. Părtile sociale sunt indivizibile.”

4. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

“Art. 171. - În scopul întrajutorării fiecare membru cooperator care solicită un împrumut trebuie să depună un fond social ce va reprezenta cel putin a zecea parte din valoarea împrumutului solicitat. Pentru fondul social depus membrii cooperatori beneficiază de o dobândă anuală care se aprobă de adunarea generală o dată cu bilantul, în functie de rezultatele economico-financiare ale unitătii. Fondul social nu poate fi retras mai devreme de un an de la data achitării ultimei rate de împrumut si a dobânzii aferente, cu exceptia unor cazuri prevăzute în actul constitutiv.”

5. La articolul 18, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării conditiilor necesare în vederea reducerii costurilor operatiunilor bancare desfăsurate cu membrii cooperatori.”

6. La articolul 21, literele a), c), d) si j) vor avea următorul cuprins:

“a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum si de la persoane fizice, microîntreprinderi, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

............................................................................................

c) acordarea de credite microîntreprinderilor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperativelor, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

d) derularea de credite, în numele si în contul statului, din surse puse la dispozitie pentru membrii cooperatori, precum si pentru microîntreprinderi, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

............................................................................................

j) consultantă privind activitătile desfăsurate de organizatiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum si persoanelor fizice, microîntreprinderilor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale si persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;”

7. La articolul 23, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit va cuprinde o arie determinată din cadrul unui judet, care poate include localităti urbane si rurale învecinate sau neînvecinate.”

8. La articolul 24, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru.”

9. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Cooperativa de credit dobândeste personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comertului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv si a aprobării de constituire emise de casa centrală la care cooperativa de credit urmează să se afilieze sau, după caz, a aprobării colective de constituire a retelei acordate de Banca Natională a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Cooperativa de credit va obtine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

10. La articolul 32 alineatul 1, litera j) se abrogă.

11. La articolul 35, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentati prin delegati care vor fi desemnati numai din rândul membrilor cooperatori care nu detin calitatea de membru al consiliului de administratie, în baza unei delegatii în formă autentică sau certificate de secretarul unitătii administrativteritoriale în care îsi au domiciliul cooperatorii respectivi. Delegatiile vor fi depuse în original la locul si la termenul stabilite prin înstiintarea de convocare si vor fi mentionate în procesul-verbal. Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 20 de membri cooperatori.”

12. La articolul 38, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Convocarea se face prin afisare la sediul cooperativei de credit si prin scrisoare recomandată expediată pe adresa membrului cooperator cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii adunării generale sau prin mijloace de comunicare în masă, dacă prin actul constitutiv se prevede această posibilitate.”

13. La articolul 39, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Nationale a României.”

14. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Copii de pe bilantul contabil si de pe raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispozitie membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel putin 10 zile înainte de data fixată pentru tinerea adunării generale.”

15. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăsurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăsi 20% din salariul brut al presedintelui cooperativei de credit.”

16. La articolul 52, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Consiliul de administratie se întruneste ori de câte ori este nevoie, dar cel putin o dată pe lună, la cererea presedintelui, a cel putin doi administratori, a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Nationale a României.”

17. La articolul 53, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“La sedintele consiliului de administratie pot participa si cenzorii sau, după caz, auditorul financiar.”

18. La articolul 59, litera h) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:

“h) analizează rapoartele auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor si ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;”

19. La articolul 61, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administratie împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta, în scris, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii.”

20. La articolul 66, alineatul 1 liniuta a 3-a si alineatele 2 si 4 vor avea următorul cuprins:

“- să fi promovat examenul de bacalaureat în situatia în care sunt nelicentiati, dar cu obligatia ca acestia să îsi completeze studiile superioare în termen de 4 ani;

............................................................................................

În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel putin 5.000 de membri cooperatori si au raza teritorială de operare în spatiul geografic al unui oras, pe lângă conditiile prevăzute la alineatul precedent, conducătorii acestora trebuie să fie licentiati în stiinte economice sau să fi promovat examenul de bacalaureat, în situatia în care sunt nelicentiati, cu obligatia ca acestia să îsi completeze studiile superioare economice în termen de 4 ani, iar conditiile de experientă să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar.

..............................................................................................

Casa centrală va stabili reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate.”

21. La articolul 67, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Persoanele desemnate în calitate de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării functiei, cu exceptia primilor conducători ai unei cooperative de credit care se constituie si se autorizează simultan cu casa centrală.”

22. La titlul II capitolul 5, sectiunea a 4-a va avea următorul titlu:

“Auditorii financiari si cenzorii cooperativelor de credit”

23. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Cooperativa de credit va numi un auditor financiar. Cooperativele de credit care au un număr de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului financiar 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru.”

24. La articolul 69, alineatele 3, 7 si 8 vor avea următorul cuprins:

“Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor, cu exceptia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie si se autorizează simultan cu casa centrală.

...........................................................................................

Auditorul financiar al unei cooperative de credit trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor financiar al unei cooperative de credit decât o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii.

Auditorul financiar va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu exceptia primului auditor financiar al unei coopertive de credit care se constituie si se autorizează simultan cu casa centrală.”

25. La articolul 70, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Nu poate fi numită auditor financiar al unei cooperative de credit o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al unui administrator, conducător sau al uneia dintre persoanele mentionate la alineatul precedent.”

26. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii sunt obligati să supravegheze gestiunea cooperativei de credit, să verifice dacă bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat tinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil. Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunării generale a membrilor cooperatori un raport amănuntit. Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilantul contabil, dacă acesta nu este însotit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor.”

27. La articolul 74, partea introductivă a alineatului 1 si alineatul 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 74. - Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, următoarele atributii:

...........................................................................................

Adunarea generală va putea stabili si alte sarcini ce vor trebui îndeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat.”

28. La articolul 75, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Constatările făcute de auditorul financiar sau, după caz, de cenzori în exercitiul mandatului lor se consemnează într-un registru special. Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.”

29. La articolul 77, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrală vor fi autorizate în conditiile prevăzute la titlul III cap. 5 <Autorizarea caselor centrale>.”

30. La articolul 78 alineatul 1, literele e) si g) vor avea următorul cuprins:

“e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însotită pentru fiecare dintre persoanele desemnate de un chestionar de evaluare a onorabilitătii, calificării si experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii si de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională solicitată de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveste calitătile morale si profesionale din partea a cel putin două persoane;

...........................................................................................

g) identitatea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, precum si documentele ce atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul financiar se va prezenta si documentul ce atestă asigurarea profesională;”

31. La articolul 78, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Casa centrală va tine la dispozitia publicului, la sediul său central si al sucursalelor acesteia, reglementările proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit.”

32. Articolul 88 se abrogă.

33. La articolul 92, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv si reprezintă spatiul geografic în care aceasta îsi desfăsoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel putin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta si nu poate excede teritoriului României.”

34. La articolul 93, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Deschiderea de sedii secundare va fi notificată Băncii Nationale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.”

35. La articolul 94, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel putin 50 de cooperative de credit fondatoare si cu un nivel minim al capitalului agregat al retelei, stabilit prin reglementări ale Băncii Nationale a României.”

36. La articolul 98, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Casa centrală va obtine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

37. La articolul 100, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Părtile sociale pot fi vândute, cesionate sau gajate numai între cooperativele de credit asociate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părtile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor fată de terti si nu sunt purtătoare de dobânzi.”

38. La articolul 104, literele c), j) si k) vor avea următorul cuprins:

.c) operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare;

............................................................................................

j) primirea de împrumuturi;

k) tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:

- valută;

- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);

- titluri de stat;

- titluri de valoare emise de autorităti ale administratiei publice locale;”

39. La articolul 104, litera l) se abrogă.

40. La articolul 105, literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

“b) centralizează si analizează bilanturile contabile, precum si situatiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate si elaborează situatia financiară consolidată a retelei;

............................................................................................

d) aprobă constituirea cooperativelor de credit si supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveste respectarea de către acestea a dispozitiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru, precum si a celor emise de Banca Natională a României si aplică sanctiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si a celor delegate de Banca Natională a României;”

41. La articolul 108 alineatul 1, literele a) si l) vor avea următorul cuprins:

“a) să discute, să aprobe sau să modifice bilantul contabil al casei centrale, precum si situatia financiară consolidată a retelei, după ce a ascultat raportul administratorilor si al auditorului financiar;

...........................................................................................

l) să hotărască retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul financiar.”

42. La articolul 115, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sau a Băncii Nationale a României.”

43. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - Casa centrală este administrată de un consiliu de administratie format din 5 până la 17 membri alesi de adunarea generală din rândul reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate si al salariatilor casei centrale. Administratorii trebuie să fie cetăteni români, sunt revocabili si sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Administratorii trebuie să aibă experientă de cel putin

1 an în domeniul financiar-bancar. Consiliul de administratie este condus de un presedinte sau de persoana delegată de consiliul de administratie să îl înlocuiască. În caz de vacantă, până la data următoarei adunări generale consiliul de administratie va fi condus de vicepresedintele ales.”

44. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

“Art. 118. - Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăsurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăsi 20% din salariul brut al presedintelui casei centrale.”

45. La articolul 121 alineatul 2 punctul 1, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) analizează rapoartele auditorului financiar si ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;”

46. La articolul 121 alineatul 2 punctul 2, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) analizează activitatea economico-financiară, situatia financiară consolidată a retelei, precum si încadrarea cooperativelor de credit afiliate si a întregii retele în indicatorii de performantă financiară si de prudentă bancară stabiliti de Banca Natională a României sau prin reglementări proprii;

............................................................................................

c) stabileste si supune spre aprobare adunării generale situatia financiară consolidată a retelei;”

47. La articolul 126 alineatul 1, liniuta a 4-a va avea următorul cuprins:

“- să fie licentiati în stiinte economice;”

48. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

“Art. 127. - Casa centrală va numi un auditor financiar.”

49. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

“Art. 128. - Auditorul financiar al unei case centrale trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor financiar al unei case centrale decât o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii. Auditorul financiar va fi validat de adunarea generală si supus aprobării Băncii Nationale a României conform reglementărilor emise de aceasta.”

50. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

“Art. 129. - Nu poate fi numită auditor financiar al unei case centrale o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al administratorilor, al sotului/sotiei acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv.”

51. Articolul 130 va avea următorul cuprins:

“Art. 130. - Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea casei centrale, să verifice dacă situatia financiară si contul de profit si pierdere ale casei centrale, precum si situatia financiară consolidată a retelei sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt tinute regulat si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situatiei financiare. Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, auditorul financiar va prezenta adunării generale un raport amănuntit. Adunarea generală nu va aproba situatia financiară a casei centrale, respectiv situatia financiară consolidată a retelei, dacă aceasta nu este însotită de raportul auditorului financiar.”

52. La articolul 131 alineatul 1, partea introductivă si litera g) vor avea următorul cuprins:

“Art. 131. - Auditorul financiar este obligat, de asemenea:

.............................................................................................

g) să certifice situatiile financiare consolidate ale retelei, potrivit legii, si să elaboreze un raport amănuntit în legătură cu acestea, pe care să îl prezinte adunării generale;”

53. La articolul 131, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Adunarea generală va putea stabili si alte sarcini ce vor trebui îndeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat.”

54. La articolul 132, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“Constatările făcute de auditorul financiar se consemnează într-un registru special. Auditorul financiar va aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.”

55. La articolul 136 litera d), liniuta a 5-a va avea următorul cuprins:

“- estimări ale situatiei financiare consolidate a retelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmită potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României;”

56. La articolul 139 alineatul 1 punctul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) identitatea auditorului financiar si documentele ce atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, inclusiv asigurarea profesională a acestuia;”

57. Articolul 142 va avea următorul cuprins:

“Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a retelei casa centrală va prezenta Băncii Nationale a României, în vederea obtinerii autorizatiilor de functionare, pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea, următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, însotită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social;

b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafată si conditii de securitate activitătilor propuse să fie desfăsurate;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv;

d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum si a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;

e) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit existente;

f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate.”

58. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

“Art. 146. - Respingerea cererii de autorizare a functionării casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire si a aprobării colective de constituire a retelei, cu exceptia prezentării unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situatia respingerii acesteia din urmă. O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Nationale a României o singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale. În situatia în care, din evaluarea documentatiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că una sau mai multe dintre cooperativele de credit din retea nu îndeplinesc conditiile stabilite, Banca Natională a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivă a constituirii retelei ori va putea elibera autorizatiile de functionare, numai în conditiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reteaua formată din organizatiile cooperatiste de credit care îndeplinesc conditiile de autorizare.”

59. Articolul 148 se abrogă.

60. La articolul 151, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) răscumpărarea părtilor sociale, cu exceptia cazurilor de restituire a contravalorii părtilor sociale prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;”

61. La articolul 158, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

“Informatii de natura secretului profesional pot fi divulgate si în alte cazuri expres prevăzute de lege, în conditiile stabilite prin aceasta.”

62. La articolul 170, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Creditele acordate de o cooperativă de credit microîntreprinderilor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, nu pot depăsi 25% din activele acesteia.”

63. Articolul 171 va avea următorul cuprins:

“Art. 171. - La nivelul unei retele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinte prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României:

a) nivelul minim al capitalului agregat;

b) nivelul minim de solvabilitate;

c) expunerea maximă fată de un singur debitor;

d) expunerea maximă agregată;

e) nivelul minim de lichiditate;

f) clasificarea creditelor acordate si a dobânzilor neîncasate aferente acestora si constituirea provizioanelor specifice de risc;

g) pozitia valutară;

h) administrarea resurselor si a plasamentelor;

i) extinderea retelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizatiilor cooperatiste de credit. Fiecare organizatie cooperatistă de credit trebuie să respecte cerintele prudentiale prevăzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României si, după caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate. Fiecare casă centrală trebuie să mentină în permanentă un nivel minim al capitalului, în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României.”

64. La articolul 180, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Pe lângă situatiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrală va întocmi situatii financiare care să reflecte operatiunile si situatia financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate si va întocmi situatia financiară consolidată a retelei, potrivit prevederilor legale.”

65. Articolul 182 va avea următorul cuprins:

“Art. 182. - Bilantul contabil al organizatiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autoritătile în drept fără să fi fost verificat si semnat de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizatiei cooperatiste de credit. Situatia financiară consolidată a retelei nu va fi acceptată ca având valabilitate legală de către autoritătile în drept fără să fi fost verificată si semnată de auditorul financiar al casei centrale.”

66. Articolul 183 va avea următorul cuprins:

“Art. 183. - Fiecare organizatie cooperatistă de credit publică bilantul contabil după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, în forma si la termenele stabilite de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare casă centrală publică situatia financiară consolidată a retelei, după aprobarea ei de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului financiar asupra acesteia, în forma si la termenele stabilite de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor Publice.”

67. Articolul 184 va avea următorul cuprins:

“Art. 184. - Raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie să contină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a conditiei organizatiei cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveste practicile si procedurile controlului intern, precum si recomandările făcute organizatiei cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici si proceduri necorespunzătoare.”

68. Articolul 187 va avea următorul cuprins:

“Art. 187. - Inspectiile la sediul organizatiilor cooperatiste de credit se efectuează de către personalul Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale, împuternicit în acest sens, ori de către auditori financiari numiti de Banca Natională a României.”

69. Articolul 188 va avea următorul cuprins:

“Art. 188. - Organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum si auditorilor financiari numiti de Banca Natională a României, care efectuează inspectia, să le examineze evidentele, conturile si operatiunile si să furnizeze toate documentele si informatiile legate de administrarea, controlul intern si operatiunile organizatiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către acestia.”

70. La articolul 189 alineatul 1, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“În situatia în care Banca Natională a României constată că o organizatie cooperatistă de credit si/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovati de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonante de urgentă ori a reglementărilor emise de Banca Natională a României sau, după caz, de casa centrală în aplicarea prezentei ordonante de urgentă;”

71. La articolul 189 alineatul 2, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“c) amendă aplicabilă organizatiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului financiar, între 0,1% si 1% din capitalul social, ori administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

d) retragerea aprobării date conducătorilor, cenzorilor si auditorului financiar ai organizatiei cooperatiste de credit;”

72. La articolul 190, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“În cazul în care casa centrală constată că o cooperativă de credit afiliată si/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovati potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sanctiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Nationale a României retragerea autorizatiei de functionare.

............................................................................................

Casa centrală va notifica Băncii Nationale a României orice sanctiune aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia.”

73. La articolul 200, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a organizatiei cooperatiste de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului financiar sau a cenzorilor - care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum si dreptul la remuneratie ale administratorilor, conducătorilor si auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor.”

74. Articolul 203 va avea următorul cuprins:

“Art. 203. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garantează restituirea sub formă de compensatii a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit si la casele centrale ale cooperativelor de credit care acceptă astfel de depozite, potrivit conditiilor si limitelor stabilite în Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în siste- mul bancar, cu modificările si completările ulterioare.”

75. Articolul 204 va avea următorul cuprins:

“Art. 204. - Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectuează în cazul falimentului caselor centrale.”

76. Articolul 205 de abrogă.

77. La articolul 214, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

.Dacă prin fuziune sau divizare se înfiintează o nouă organizatie cooperatistă de credit, aceasta se constituie în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si nu va putea functiona înainte de obtinerea autorizatiei Băncii Nationale a României. Procedura de autorizare si documentatia necesară pentru acordarea autorizatiei se vorstabili prin reglementări emise de Banca Natională a României.”

78. La articolul 219, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor.”

79. La articolul 231, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Lichidatorul va fi asistat în îndeplinirea mandatului său de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizatiei cooperatiste de credit în lichidare.”

80. La articolul 238, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Bilantul contabil semnat de lichidator si însotit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi mentionat, la oficiul registrului comertului si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

81. La articolul 246, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Organizatiile cooperatiei de credit care nu solicită în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă autorizarea de către Banca Natională a României în conditiile prevederilor sectiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolvă prin efectul legii si vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.”

82. După articolul 246 se introduc articolele 2461-2463 cu următorul cuprins:

“Art. 2461. - Până la data depunerii la Banca Natională a României a documentatiei prevăzute la art. 252 organizatiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea reorganizării lor conform dispozitiilor prezenteiordonante de urgentă, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operatiuni de divizare sau fuziune si înregistrarea la oficiul registrului comertului a mentiunilor corespunzătoare sau, după caz, a entitătilor rezultate.

Organizatiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anteriorschimbării formei juridice în societate comercială pe actiuni, în vederea autorizării ca bancă în conditiile Legii bancare nr. 58/1998.

Art. 2462. - Operatiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice, care în urma reorganizării organizatiilor cooperatiei de credit nu mai pot detine calitatea de membru cooperator sau de cooperativă de creditasociată, si alte activităti sau, după caz, investitii ori contracte, care, potrivit prezentei ordonante de urgentă, nu pot fi desfăsurate sau, după caz, detinute ori derulate de organizatiile cooperatiste de credit, vor fi lichidate prin vânzare, cesiune, transfer ori prin altă modalitate permisă de lege, până la data prezentării la Banca Natională a României a documentatiei prevăzute la art. 257.

Art. 2463. - Entitătile rezultate în urma reorganizării, sau, după caz, a schimbării formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit vor prelua drepturile si obligatiile organizatiilor din care au rezultat.

Vărsămintele efectuate la capitalul social al organizatiilor cooperatiei de credit se asimilează aporturilor în formă bănească la capitalul social al entitătilor rezultate.”

83. La articolul 248, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Organizatiile cooperatiei de credit care nu remit, în forma si la termenele specificate, declaratia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Natională a României, se dizolvă prin efectul legii si vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit.”

84. Articolul 249 va avea următorul cuprins:

“Art. 249. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă organizatiile cooperatiei de credit care sunt organizate si functionează potrivit Legii nr. 109/1996 si care au hotărât să functioneză în cadrul unei retele în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă vor depune la Banca Natională a României o cerere colectivă în conformitate cu prevederile art. 252.”

85. Articolul 250 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Pe parcursul întregului proces de autorizare fiecare organizatie a cooperatiei de credit trebuie să nu se afle în situatia de a nu-si fi onorat integral obligatiile scadente si să nu înregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapă a procesului de autorizare câte o declaratie în formă autentică, semnată de reprezentantii lor legali, din care să rezulte că organizatia respectivă are toate obligatiile scadente onorate si că nu înregistrează un nivel negativ al activului net.”

86. La articolul 252 alineatul 1 litera d), liniutele a 5-a si a 6-a vor avea următorul cuprins:

“- bilantul contabil întocmit pentru exercitiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, respectiv bilantul de fuziune sau de divizare în cazul organizatiilor cooperatiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizatiile cooperatiei de credit existente;

- estimări ale situatiei financiare consolidate a retelei pe primii 2 ani de activitate, întocmite potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României;”

87. La articolul 252 alineatul 1, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) declaratie din partea fiecărei organizatii a cooperatiei de credit existente, din care să rezulte că aceasta este organizată si functionează în baza Legii nr. 109/1996.”

88. La articolul 254, litera c) va avea următorul cuprins:

c) una sau mai multe organizatii ale cooperatiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilantului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuta a 5-a, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 146 alin. (3).”

89. La articolul 257, după litera e) se introduc literele f) si g) cu următorul cuprins:

“f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;

g) declaratiile prevăzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de audit financiar, în conditiile legii.”

90. Articolul 262 va avea următorul cuprins:

“Art. 262. - Organizatiile cooperatiei de credit care nu au obtinut autorizatia de functionare potrivit prezentei sectiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolvă prin efectul legii si vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.”

91. După articolul 262 se introduce articolul 2621 cu următorul cuprins:

“Art. 2621. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, se va modifica si se va completa în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 si 204 din prezenta ordonantă de urgentă.”

92. Articolul 264 va avea următorul cuprins:

“Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Nationale a României în termen de cel mult 6 luni de ladata intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în forma stabilită de aceasta. Documentatia care trebuie să însotească cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.”

93. La articolul 265, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) auditorul financiar;”

94. La articolul 272, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Se pedepseste cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei auditorul financiar care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonantă de urgentă sau care nu aduce la cunostintă organelor de cercetare penală, adunării generale, casei centrale, Băncii Nationale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizatiei cooperatiste de credit.”

95. La articolul 274, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor financiar numit cu încălcarea dispozitiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispozitiilor cuprinse în acel articol.”

96. Articolul 276 va avea următorul cuprins:

“Art. 276. - Se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei si 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, con- ducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care a împiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului financiar ori nu l-a convocat la adunările generale.

Aceleasi pedepse se aplică si în cazul în care acestia împiedică în mod intentionat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului financiar sau refuză să comunice documentele necesare în vederea exercitării misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile si registrele de procese-verbale.”

97. La articolul 277, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care:”

98. Articolul 286 va avea următorul cuprins:

“Art. 286. - La 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă: titlul III - Cooperativa de credit - bancă populară; titlul IV – Casa teritorială a cooperativelor de credit; titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum si celelalte dispozitii referitoare la organizatiile cooperatiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare.

Prevederile Legii nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 si 287 din prezenta ordonantă de urgentă, până la obtinerea de către organizatiile cooperatiei de credit a autorizatiei de functionare din partea Băncii Nationale a României sau, după caz, până la lichidarea acestora.”

Art. II. - Prevederile prezentei legi se aplică si cererilor de autorizare a functionării organizatiilor cooperatiste de credit nesolutionate la data intrării în vigoare a prezenteilegi.

Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din  30 iunie 1999.

(2) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 200.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 306.