MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 301          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 8 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            202. - Lege privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

            309. - Decret pentru promulgarea Legii privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 94 din 21 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            Decizia nr. 95 din 21 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal

 

            Decizia nr. 98 din 21 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

            Decizia nr. 103 din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalitătii de sanse între femei si bărbati, în vederea eliminării discriminării directe si indirecte după criteriul de sex, în toate sferele vietii publice din România.

            (2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de sanse între femei si bărbati se întelege luarea în considerare a capacitătilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora.

            Art. 2. - Măsurile pentru promovarea egalitătii de sanse între femei si bărbati si pentru eliminarea discriminării directe si indirecte după criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educatiei, sănătătii, culturii si informării, participării la decizie, precum si în alte domenii, reglementate prin legi specifice.

            Art. 3. - Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate în cadrul cultelor religioase si nu aduc atingere vietii private a cetătenilor.

            Art. 4. - Termenii si expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definitii:

            a) prin discriminare directă se întelege diferenta de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenentei sale la un anumit sex sau datorită graviditătii, nasterii, maternitătii ori acordării concediului paternal;

            b) prin discriminare indirectă se întelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparentă neutre, care, prin efectele pe care le generează, afectează persoanele de un anumit sex, exceptând situatia în care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificată prin factori obiectivi, fără legătură cu sexul;

            c) prin hărtuire sexuală se întelege orice formă de comportament în legătură cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este refuzat si reprezintă motivatia pentru o decizie care afectează acele persoane;

            d) prin măsuri stimulative sau de discriminare pozitivă se întelege acele măsuri speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalitătii de sanse între femei si bărbati si care nu sunt considerate actiuni de discriminare;

            e) prin muncă de valoare egală se întelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorasi indicatori si a acelorasi unităti de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunostinte si deprinderi profesionale similare sau egale si depunerea unei cantităti egale ori similare de efort intelectual si/sau fizic.

            Art. 5. - (1) Este interzisă discriminarea directă sau indirectă după criteriul de sex.

            (2) Nu sunt considerate discriminări:

            a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protectia maternitătii, nasterii si alăptării;

            b) măsurile stimulative, temporare, pentru protectia anumitor categorii de femei sau bărbati;

            c) cerintele de calificare pentru activităti în care particularitătile de sex constituie un factor determinant datorită specificului conditiilor si modului de desfăsurare a activitătilor respective.

 

CAPITOLUL II

Egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul muncii

 

            Art. 6. - (1) Prin egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati în relatiile de muncă se întelege accesul nediscriminatoriu la:

            a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităti;

            b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

            c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;

            d) informare si consiliere profesională, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesională;

            e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;

            f) conditii de muncă ce respectă normele de sănătate si securitate în muncă, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

            g) beneficii, altele decât cele de natură salarială si măsuri de protectie si asigurări sociale.

            (2) În conformitate cu alin. (1), de egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati în relatiile de muncă beneficiază toti lucrătorii, inclusiv cei care exercită o activitate independentă, precum si lucrătorii din agricultură.

            Art. 7. - (1) Angajatorii sunt obligati să asigure egalitatea de sanse si tratament între angajati, femei si bărbati, în cadrul relatiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminărilor în regulamentele de organizare si functionare si în cele de ordine interioară ale unitătilor.

            (2) Angajatorii sunt obligati să îi informeze sistematic pe angajati, inclusiv prin afisare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au în ceea ce priveste respectarea egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în relatiile de muncă.

            Art. 8. - (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relatiile de muncă, referitoare la:

            a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

            b) încheierea, suspendarea, modificarea si/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

            c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;

            d) stabilirea remuneratiei;

            e) beneficii, altele decât cele de natură salarială si măsuri de protectie si asigurări sociale;

            f) informare si consiliere profesională, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesională;

            g) evaluarea performantelor profesionale individuale;

            h) promovarea profesională;

            i) aplicarea măsurilor disciplinare;

            j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitătile acordate de acesta;

            k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare.

            (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitătile de sex sunt determinante.

            Art. 9. - (1) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selectia candidatelor la angajare.

            (2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate.

            (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide si/sau care alăptează, datorită naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii.

            Art. 10. - (1) Este considerată discriminare după criteriul de sex si hărtuirea sexuală a unei persoane de către oaltă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

            (2) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărtuire sexuală, având ca scop:

            a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoanaafectată;

            b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate în ceea ce priveste promovarea profesională, remuneratia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea si perfectionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuală.

            Art. 11. - Pentru prevenirea si eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărtuire sexuală la art. 4 lit. c) si la art. 10, angajatorul are următoarele obligatii:

            a) să prevadă în regulamentele de ordine interioară ale unitătilor sanctiuni disciplinare, în conditiile prevăzute de lege, pentru angajatii care încalcă demnitatea personală a altor angajati, comitând actiuni de discriminare definite la art. 4 lit. a)-c) si la art. 10;

            b) să asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hărtuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afisarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioară pentru prevenirea oricărui act de hărtuire sexuală;

            c) să aplice imediat după sesizare sanctiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărtuire sexuală la locul de muncă, stabilite conform lit. a).

            Art. 12. - Constituie discriminare si este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relatiilor sau a conditiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitătii sau care a depus o plângere, în conditiile prevăzute la art. 33 alin. (2), la instantele judecătoresti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi si după ce sentinta judecătorească a rămas definitivă, cu exceptia unor motive întemeiate si fără legătură cu cauza.

            Art. 13. - Pentru prevenirea actiunilor de discriminare după criteriul de sex în domeniul muncii, atât la negocierea

contractului colectiv de muncă unic la nivel national, cât si la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităti, părtile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare si, respectiv, clauze privind modul de solutionare a sesizărilor/reclamatiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

 

CAPITOLUL III

Egalitatea de sanse si tratament în ceea ce priveste

accesul la educatie, la sănătate, la cultură si la informare

 

            Art. 14. - (1) Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveste accesul femeilor si bărbatilor la toate nivelurile de instruire si de formare profesională, la perfectionare si, în general, la educatia continuă.

            (2) Institutiile de învătământ de stat si particulare, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum si toti ceilalti furnizori de servicii de formare si de perfectionare, autorizati conform legii, vor include în planurile de învătământ, în programele analitice si în alte instrumente curriculare măsuri de respectare a principiului egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati.

            (3) Institutiile mentionate la alin. (2) vor aplica măsuri de promovare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în activitatea lor curentă.

            Art. 15. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării asigură, prin mijloace specifice, instruirea si educarea în spiritul egalitătii de sanse între sexe.

            (2) Ministerul Educatiei si Cercetării va promova acele manuale scolare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu cuprindă aspectele de discriminare între sexe, precum si modelele si stereotipurile comportamentale negative în ceea ce priveste rolul femeilor si al bărbatilor în viata publică si familială.

            Art. 16. - Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveste accesul femeilor si bărbatilor la toate nivelurile de asistentă medicală si la programele de prevenire a îmbolnăvirilor si de promovare a sănătătii.

Art. 17. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti creează conditii pentru aplicarea măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul sănătătii, în ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sănătatea la locul de muncă.

Art. 18. - (1) Institutiile publice de cultură, precum si orice alte structuri si formatiuni care promovează actul cultural sub orice formă au obligatia să creeze conditii pentru accesul tuturor persoanelor, fără discriminare după criteriul de sex, la productiile culturale.

(2) Sursele de cultură mentionate la alin. (1) asigură nediscriminatoriu conditiile necesare de manifestare si de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora în domeniul creatiei culturale.

Art. 19. - Publicitatea care prejudiciază, după criteriul de sex, respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii si onoarei unei persoane în viata publică si/sau particulară, este interzisă.

Art. 20. - (1) Institutiile publice, precum si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale permit accesul la informatiile din sferele lor de activitate, în limitele legii, solicitantilor, femei sau bărbati, fără discriminare.

(2) Informatiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati si nu vor contine, promova sau provoca nici o formă de discriminare bazată pe criteriul de sex.

 

CAPITOLUL IV

Egalitatea de sanse între femei si bărbati

în ceea ce priveste participarea la luarea deciziei

 

Art. 21. - (1) Autoritătile publice, centrale si locale, unitătile economice si sociale, precum si partidele politice si alte entităti nonprofit, care îsi desfăsoară activitatea în baza unor statute proprii, promovează si sustin participarea echilibrată a femeilor si bărbatilor la conducere si la decizie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si la nominalizarea membrilor si/sau participantilor în orice consiliu, grup de experti si alte structuri lucrative manageriale si/sau de consultantă.

Art. 22. - Pentru a accelera realizarea în fapt a egalitătii de sanse între femei si bărbati autoritătile publice centrale si locale vor adopta măsuri stimulative de reprezentare echitabilă si echilibrată a femeilor si bărbatilor în cadrul autoritătilor decizionale ale partenerilor sociali, cu respectarea criteriilor de competentă.

 

CAPITOLUL V

Autoritătile publice abilitate cu aplicarea si controlul aplicării legislatiei privind egalitatea de sanse

si tratament între femei si bărbati

 

Art. 23. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale este autoritatea publică responsabilă cu aplicarea si controlul respectării reglementărilor prezentei legi în domeniul său de activitate, precum si în ceea ce priveste:

a) eliminarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative contrare egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati;

b) amendarea dispozitiilor contrare egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati din contractele colective de muncă, din contractele individuale de muncă, din regulamentele de ordine interioară ale unitătilor, precum si din statutele profesiunilor independente.

Art. 24. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale asigură respectarea si exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin institutiile coordonate sau subordonate care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati si de eliminare a discriminării directe si indirecte după criteriul de sex, după cum urmează:

a) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul furnizării de servicii pentru ocuparea si formarea profesională de muncă, precum si în domeniul protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul administrării si gestionării sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

c) Inspectia Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul stabilirii relatiilor de muncă si al securitătii si sănătătii în muncă;

d) Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, autoritate administrativă autonomă cu rol consultativ, asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în elaborarea politicilor si strategiilor privind formarea profesională a adultilor.

Art. 25. - Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii, aflate în coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, sunt responsabile cu promovarea si asigurarea egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniile lor specifice de activitate si pun la dispozitie datele si informatiile pe care le detin, necesare elaborării strategiilor si politicilor în domeniu.

Art. 26. - Inspectia Muncii efectuează controlul aplicării prevederilor prezentei legi, conform art. 24 lit. c), atât în sectorul public, cât si în cel privat, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. 27. - Ministerul Educatiei si Cercetării, prin inspectoratele scolare teritoriale, efectuează controlul privind includerea în planurile de învătământ si în alte instrumente curriculare, precum si în activitatea curentă a unitătilor de învătământ a măsurilor de respectare a principiului egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati.

Art. 28. - Ministerul Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, exercită controlul aplicării măsurilor de respectare a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în domeniul sănătătii, în ceea ce priveste accesul la serviciile medicale si calitatea acestora, precum si sănătatea la locul de muncă.

Art. 29. - Avocatul Poporului colaborează cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale pentru solutionarea plângerilor privind egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati, pentru combaterea discriminării pe bază de sex în domeniile reglementate prin prezenta lege.

Art. 30. - Institutul National de Statistică va dezvolta statistica de gen, în cadrul activitătii sale curente, pentru sprijinirea promovării egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati.

Art. 31. - Consiliul Economic si Social, prin Comisia pentru egalitatea de sanse si tratament, sprijină, în conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati în actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale.

Art. 32. - (1) Confederatiile sindicale desemnează, în cadrul organizatiilor sindicale din unităti, reprezentanti cu atributii pentru asigurarea respectării egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati la locul de muncă.

(2) Reprezentantii sindicali desemnati primesc de la persoanele care se consideră discriminate după criteriul de sex sesizări/reclamatii, aplică procedurile de solutionare a acestora si solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajatilor, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1).

(3) În unitătile în care nu există organizatie sindicală unul dintre reprezentantii alesi ai salariatilor are atributii pentru asigurarea respectării egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati la locul de muncă.

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea sesizărilor, reclamatiilor si plângerilor privind discriminarea după criteriul de sex

 

Art. 33. - (1) Angajatii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminati după criteriul de sex să formuleze sesizări, reclamatii ori plângeri către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, si să solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de muncă.

(2) În cazul în care această sesizare/reclamatie nu a fost rezolvată la nivelul unitătii prin mediere, persoana angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, în baza prevederilor prezentei legi, are dreptul să introducă plângere către instanta judecătorească competentă, la sectiile sau completele specializate pentru conflicte de muncă si litigii de muncă ori de asigurări sociale în a căror rază teritorială de competentă îsi desfăsoară activitatea angajatorul sau făptuitorul ori, după caz, la instanta de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârsirii faptei.

(3) Prin plângerea introdusă în conditiile prevăzute la alin. (2) persoana angajată care se consideră discriminată după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale si/sau morale, precum si/sau înlăturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârsit.

Art. 34. - (1) Persoana care justifică o lezare a drepturilor sale în baza prevederilor prezentei legi, în alte domenii decât cel al muncii, are dreptul să introducă plângere către instanta judecătorească competentă, potrivit dreptului comun.

(2) Prin plângerea introdusă în conditiile prevăzute la alin. (1) persoana care se consideră discriminată după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale si/sau morale, precum si/sau înlăturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârsit.

Art. 35. - Instanta judecătorească competentă sesizată cu un litigiu, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situatiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileste.

Art. 36. - (1) Instanta de judecată poate dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei care se consideră discriminată după criteriul de sex si îsi emite pretentiile în fata instantei judecătoresti, într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul suferit.

(2) Valoarea prejudiciului va fi stabilită de către instantă potrivit dreptului comun.

Art. 37. - (1) Angajatorul care reintegrează în unitate sau la locul de muncă o persoană, pe baza unei sentinte judecătoresti rămase definitive, în temeiul prevederilor prezentei legi, este obligat să plătească remuneratia pierdută datorită modificării unilaterale a relatiilor sau a conditiilor de muncă, precum si toate sarcinile de plată către bugetul de stat si către bugetul asigurărilor sociale de stat, ce le revin atât angajatorului, cât si angajatului.

(2) Dacă nu este posibilă reintegrarea în unitate sau la locul de muncă a persoanei pentru care instanta judecătorească a decis că i s-au modificat unilateral si nejustificat, de către angajator, relatiile sau conditiile de muncă, angajatorul va plăti angajatului o despăgubire egală cu prejudiciul real suferit de angajat.

(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii.

Art. 38. - (1) Plângerile persoanelor care se consideră discriminate după criteriul de sex, adresate instantelor judecătoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

(2) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care urmăresc protectia drepturilor omului au calitatea să reprezinte în justitie persoanele discriminate, la cererea acestora.

(3) Sindicatele si organizatiile neguvernamentale care au calitatea să reprezinte în justitie persoanele discriminate întreprind actiunea în mod gratuit atunci când persoana discriminată nu dispune de mijloacele materiale necesare.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 39. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 40. - (1) Constituie contraventii, dacă faptele nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă contraventională de la 1.500.000 lei la 15.000.000 lei încălcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10, art. 12 si ale art. 14-20.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute de prezenta lege si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de către:

a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de către personalul împuternicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în cazul contraventiilor constând în încălcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 si ale art. 12;

b) inspectorii din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, în cazul contraventiilor constând în încălcarea dispozitiilor art. 14 si 15;

c) inspectorii din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare în vigoare, în cazul contraventiilor constând în încălcarea dispozitiilor art. 16 si 17;

d) personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru cultură si culte, Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau/si din cadrul autoritătilor administratiei publice locale, în cazul contraventiilor constând în încălcarea dispozitiilor art. 18-20.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

            Art. 41. - Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

            Art. 42. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind egalitatea de sanse între femei si bărbati si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 309.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 94

din 21 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Ioan Nistor în Dosarul nr. 5.021/2001 al Tribunalului Sibiu, într-o cauză având ca obiect contestatia împotriva deciziei de pensionare.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 nu reglementează situatia persoanelor pensionate înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, ci prevede că la calculul pensiei se au în vedere si perioadele de cotizare anterioare aplicării legii în discutie. Asa fiind, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.021/2001, Tribunalul Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Ioan Nistor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 sunt “neconstitutionale, întrucât, în forma actuală, încalcă principiul universalitătii enuntat în dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia României”. În opinia autorului exceptiei “prin noua lege a pensiilor nu se putea reglementa modul de stabilire a pensiilor până la intrarea acesteia în vigoare, întrucât în acea perioadă fiinta Legea nr. 3/1977”.

Tribunalul Sibiu, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia nu este întemeiată, deoarece “Dispozitiile art. 164 din Legea nr. 19/2000 reglementează situatia persoanelor pensionate după intrarea în vigoare a acestei legi, ea nu reglementează situatia juridică născută anterior intrării în vigoare a Legii, mărginindu-se la stabilirea punctajului în functie de salariul obtinut anterior intrării în vigoare a acesteia la persoane ce se vor pensiona sub imperiul Legii nr. 19/2000”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 sunt constitutionale, iar exceptia ridicată este nefondată si se propune respingerea ei, întrucât dispozitiile legale criticate “reglementează situatia juridică a persoanelor pensionate după intrarea în vigoare a legii, stabilind punctajul în functie de salariul obtinut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, la persoanele ce vor cădea sub incidenta ei”.

Guvernul consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate “nu au caracter retroactiv, ci reglementează [...] situatia persoanelor care se pensionează de la data intrării în vigoare a acestei legi, pentru activitatea pe care au depus-o anterior acestei date”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere a presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, conform cărora “La determinarea punctajelor anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.”

În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale criticate autorul exceptiei invocă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora: .Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 nu contin nici o reglementare care să afecteze în vreun fel pensiile stabilite anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Prin acestea se reglementează doar modul de determinare a bazei de calcul a pensiilor ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a legii.

Este inevitabil ca la stabilirea cuantumului pensiei să se aibă în vedere salariile si cotizatiile la bugetul asigurărilor sociale în întreaga perioadă anterioară datei înscrierii la pensie. Orice modificare legislativă privind dreptul la pensie si modul de stabilire a acesteia este aplicabilă doar după intrarea în vigoare a actului normativ modificator si numai în cazul înscrierilor ulterioare la pensie.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 calcularea pensiilor pe baza salariilor avute de asigurat anterior intrării în vigoare a acestei legi tine de stabilirea bazei de calcul a acestora si nu de aplicarea legii în timp.

În raport cu aceste considerente Curtea constată că prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 nu încalcă principiul neretroactivitătii legii, statuat prin art. 15 alin. (2) din Constitutie si, prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Ioan Nistor în Dosarul nr. 5.021/2001 al Tribunalului Sibiu.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 95

din 21 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Serban Bengescu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A. în Dosarul nr. 22.005/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, arătând că în materia reglementată de art. 205, 206 si 207 din Codul penal Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, exemplu fiind Decizia nr. 308 din 15 noiembrie 2001 si Decizia nr. 337 din 29 noiembrie 2001. Se apreciază că nu sunt evocate împrejurări noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii si se propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 22.005/2001, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A., parte responsabilă civilmente într-un proces de calomnie prin presă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor art. 23 alin. (8) din Constitutie, referitoare la prezumtia de nevinovătie, prevederilor art. 20, referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor constitutionale în concordantă cu tratatele internationale privitoare la drepturile omului si la prioritatea reglementărilor internationale în caz de neconcordantă, coroborate cu prevederile art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu cele ale art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la prezumtia de nevinovătie.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, arată că aceasta este neîntemeiată. Existenta infractiunilor de insultă si calomnie, ca a oricăror alte infractiuni, trebuie să fie dovedită, sub aspect obiectiv si subiectiv, prin identificarea elementelor constitutive prevăzute de lege. Instanta apreciază că “pentru aceste infractiuni nu este necesarădovedirea legăturii de cauzalitate între elementul material si urmarea imediată, însă această situatie nu este consecinta unei prezumtii de vinovătie a inculpatului, ci a faptului că relatia cauzală rezultă firesc din celelalte elemente a căror existentă trebuie în prealabil dovedită”. Nu încalcă principiul prezumtiei de nevinovătie nici art. 207 din Codul penal, care prevede doar posibilitatea pentru făptuitor de a dovedi că afirmatiile sunt adevărate si au fost făcute pentru apărarea unui interes legitim, fiind normal ca, dacă un astfel de interes nu poate fi demonstrat, el să răspundă, conform legii penale, pentru infractiunile de insultă sau calomnie.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cauză.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că dispozitiile art. 205 si 206 din Codul penal sanctionează în mod justificat acele exprimări care aduc atingere demnitătii persoanei, fără a îngrădi libertatea de gândire sau de exprimare ori aplicarea prevederilor cuprinse în tratatele internationale privitoare la drepturile omului. Dispozitiile art. 12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului prevăd că “Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata personală, în familia, domiciliul sau corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei sau reputatiei sale. Orice persoană are dreptul la protectia legii împotriva unor asemenea atingeri”. Se mai arată că autorul exceptiei ignoră prevederile din Constitutia României si din conventiile internationale, care limitează exercitiul libertătii de gândire si de exprimare, si anume art. 29 alin. (2) din Constitutie, conform căruia libertatea constiintei trebuie să se manifeste în spirit de tolerantă si respect reciproc, art. 30 alin. (6) din Constitutie,  -potrivit căruia libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine, art. 54 din Constitutie, care arată că exercitarea drepturilor si a libertătilor constitutionale trebuie să se realizeze cu bună-credintă, fără să se încalce drepturile si libertătile celorlalti, precum si prevederile art. 10 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform cărora exercitarea libertătii de exprimare poate fi restrânsă în vederea protejării, între altele, a reputatiei sau a drepturilor altora. Dispozitiile art. 205 si 206 din Codul penal sunt în concordantă cu prevederile Constitutiei, deoarece sunt destinate să apere demnitatea persoanei, valoare supremă consacrată prin Legea fundamentală.

Dispozitiile art. 207 din Codul penal “instituie posibilitatea inculpatului de a dovedi veridicitatea afirmatiilor sau imputărilor făcute, aceasta constituind un caz special de înlăturare a caracterului penal al faptei, prin lipsa pericolului social, dacă fapta a fost săvârsită pentru apărarea unui interes legitim”. În caz contrar apărarea drepturilor si a libertătilor cetătenilor impune sanctionarea penală a afirmatiilor sau a imputărilor care nu sunt justificate de apărarea unui interes legitim, chiar dacă acestea se referă la fapte adevărate. Sarcina stabilirii în cadrul fiecărui proces penal a existentei sau inexistentei interesului  legitim este de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti. 

Se mai arată că privitor la aceste texte de lege Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 200 din 25 noiembrie 1999 si prin Decizia nr. 134 din 6 iulie 2000, statuând că dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal sunt constitutionale.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate nu încalcă principiul prezumtiei de nevinovătie, consacrat de Constitutie si de Codul de procedură penală, deoarece în cadrul procesului penal acest principiu functionează. Din administrarea probelor se poate stabili dacă fapta a fost sau nu săvârsită cu vinovătie, iar interesul legitim nu este decât elementul care face ca, desi există cele două trăsături ale infractiunii (fapta prevăzută de legea penală, săvârsită cu vinovătie), fapta să nu constituie infractiune, atunci când se face proba veritătii, deoarece lipseste pericolul social necesar pentru existenta unei infractiuni. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 231 din 16 noiembrie 2000 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 15 februarie 2001), arătând că proba veritătii înlătură caracterul penal al faptei, prin lipsa pericolului social. De asemenea, prin Decizia nr. 308 din 15 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002) Curtea a precizat că art. 207 din Codul penal se referă la fapte determinate ce pot fi dovedite, iar nu la învinuirea unei persoane înainte ca aceasta să fi fost dovedită, potrivit cerintelor legale, în cadrul unui proces. În concluzie, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 205, 206 si 207 din Codul penal, în raport cu art. 23 alin. (8) si art. 20 din Constitutie, este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: 

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal, care au următorul cuprins:

- Art. 205: “Atingerea adusă onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.

Aceeasi pedeapsă se aplică si în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”;

- Art. 206: “Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară ori  dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”;

- Art. 207: “Proba veritătii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârsită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba veritătii nu constituie infractiunea de insultă sau calomnie.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate au următoarea redactare:

- Art. 20: .(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 23 alin. (8): “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.”

Autorul exceptiei a mai invocat si încălcarea art. 11 paragraful 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia “Orice persoană acuzată de săvârsirea unei infractiuni este prezumată nevinovată până când vinovătia sa va fi dovedită, în mod legal, în cursul unui proces public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garantiile necesare apărării sale”, precum si a art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevede că “Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită”.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 si 206 din Codul penal, Curtea constatăcă nu pot fi retinute criticile formulate, având în vedere următoarele considerente:

Prin dispozitiile art. 205 si 206 din Codul penal legiuitorul incriminează si sanctionează faptele de insultă si calomnie ca infractiuni contra demnitătii persoanei, valoare esentială, prevăzută în art. 1 alin. (3) din Constitutie. Prin aceste texte de lege sunt sanctionate penal cuvintele, gesturile, precum si orice alte mijloace prin care se aduce atingere onoarei ori reputatiei unei persoane sau se afirmă, în public, fapte determinate care, dacă ar fi adevărate, ar expune acea persoană la sanctiuni penale, administrative sau disciplinare ori dispretului public.

Curtea constată că incriminarea acestor fapte nu contravine în nici un mod prezumtiei de nevinovătie, principiu fundamental al procesului penal, consacrat atât de art. 23 alin. (8) din Constitutie, cât si de art. 11 paragraful 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prin art. 6 pct. 2.

Prin Decizia nr. 308 din 15 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002, Curtea a retinut că “dispozitiile art. 205 si 206 nu instituie «o prezumtie de vinovătie», astfel cum se sustine de către autorul exceptiilor, si, prin urmare, nu derogă de la principiul constitutional invocat. În cazul acestor infractiuni vinovătia rezultă uneori din însăsi săvârsirea  faptelor prevăzute de textele de lege criticate (res in se ipsa dolum habet), iar în alte cazuri, când vinovătia nu ar rezulta ex re, instanta are obligatia de a stabili intentia făptuitorului luând în considerare, pe baza probelor administrate în acest scop, toate circumstantele legate de persoană, obiceiuri, timp si altele”. Sub acest aspect trăsăturile esentiale ale infractiunii, prevăzute în art. 17 din Codul penal, respectiv pericolul social al faptei, vinovătia si legalitatea incriminării, trebuie să existe si în cazul celor două infractiuni, întrucât numai săvârsirea lor cu vinovătie poate atrage răspunderea penală a făptuitorului. Prin urmare, inculpatul, “persoana împotriva căreia s-a pus în miscare actiunea penală” potrivit art. 23 din Codul de procedură penală, nu este considerat vinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare. Astfel prezumtia de nevinovătie operează pe tot parcursul procesului penal, instanta de judecată fiind obligată, potrivit art. 62 din Codul de procedură penală, “să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe”. De altfel, conform art. 66 din acelasi cod, “Învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovătia sa”, iar “În cazul când există probe de vinovătie […] are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie”.

2. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal Curtea retine, de asemenea, că este neîntemeiată, întrucât proba veritătii nu este o cauză de înlăturare a vinovătiei, respectiv a intentiei de a aduce atingere onoarei unei persoane, ci instituie în favoarea inculpatului o cauză specială care înlătură caracterul penal al faptelor de insultă sau de calomnie în lipsa pericolului social. Făptuitorul are posibilitatea să dovedească existenta unui interes legitim în virtutea căruia a făcut afirmatia sau imputarea adevărată, situatie în care fapta sa nu mai constituie infractiune. Insulta si calomnia, desi sunt fapte ce aduc atingere demnitătii persoanei, nu constituie infractiuni atunci când au fost săvârsite pentru apărarea unui interes legitim si dacă s-a făcut proba veritătii lor.

Sub acest aspect Curtea retine că, desi se instituie posibilitatea autorului insultei sau calomniei de a dovedi adevărul afirmatiilor sau al imputărilor făcute în limitele interesului legitim, art. 207 din Codul penal nu înfrânge prezumtia de nevinovătie consacrată prin art. 23 alin. (8) din Constitutie.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 207 din Codul penal, respingând exceptia de neconstitutionalitate privind aceste dispozitii. Astfel, prin Decizia nr. 134 din 6 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 august 2000, Curtea a statuat că art. 207 din Codul penal nu încalcă prevederile Constitutiei sau ale documentelor internationale invocate. Cu acel prilej Curtea a retinut că “dispozitiile art. 207 din Codul penal nu prejudecă asupra cauzei si nici nu instituie o prezumtie de vinovătie. Dimpotrivă, dovada existentei tuturor  elementelor ce pot constitui temei al răspunderii penale, între care si vinovătia, trebuie să fie făcută de cel care sustine acuzarea, iar cel acuzat are posibilitatea de a combate, pe tot parcursul procesului si prin toate mijloacele legale de probă, împrejurările de fapt si de drept pe care se bazează acuzarea, inclusiv sub aspectul vinovătiei, asa încât, până la stabilirea, prin hotărâre judecătorească definitivă, a răspunderii penale pentru comiterea unei infractiuni persoana acuzată este considerată nevinovată”.

Prin aceeasi decizie Curtea a constatat si faptul că textul art. 207 din Codul penal “este în deplină concordantă cu prevederile art. 10 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Pe de altă parte sustinerea autorului exceptiei conform căreia drepturile garantate trebuie să fie concrete si efective este pe deplin satisfăcută de textele de lege criticate, întrucât părtile implicate în procesul penal privind infractiunile de insultă si calomnie beneficiază de toate garantiile procesuale instituite de lege, inclusiv de prezumtia de nevinovătie, ca expresie a dreptului la apărare.

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal Curtea s-a mai pronuntat prin mai multe decizii dintre care mentionăm Decizia nr. 308 din 15 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002, Decizia nr. 337 din 29 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 31 ianuarie 2002, sau Decizia nr. 231 din 16 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 15 februarie 2001. Solutiile adoptate, precum si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A. în Dosarul nr. 22.005/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 98

din 21 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Florica Popa, Ioan Suti, Petru Tripa si Florica Tripa în Dosarul nr. 3.472/2001 al Curtii de Apel Oradea, având ca obiect o rectificare de carte funciară.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 14 martie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 21 martie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.472/2001, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Florica Popa, Ioan Suti, Petru Tripa si Florica Tripa.

În motivarea exceptiei autorii sustin că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 încalcă principiul neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, “deoarece vânzarea-cumpărarea unor imobile dintre cele prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 10/2001, initial valabilă în baza Legii nr. 112/1995, este declarată retroactiv nevalabilă, ceea ce înseamnă că Legea nr. 10/2001 se aplică si unor situatii legal constituite pe baza unei legi anterioare”. Se mai arată că dispozitiile legale criticate încalcă si principiul egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (2) din Constitutie, prin aceea că introduc “o discriminare nejustificată, nelegală si imorală, deoarece în toate celelalte ipoteze ale art. 46 îi protejează pe cumpărătorii de bună-credintă ai imobilelor la care face referire art. 2 din Legea nr. 10/2001, exceptându-i doar pe cei care au cumpărat imobilele prevăzute la art. 2 lit. b)”.

Curtea de Apel Oradea, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată, deoarece “prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 încalcă principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2), respectiv principiul egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constitutie”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că “dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 sunt constitutionale, acestea nefiind contrare vreunuia dintre principiile prevăzute de art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (2) din Constitutie”. Se arată în acest sens că “întreaga lege are un puternic caracter reparator, urmărind în principal să înlăture efectele nefaste ale politicii statului comunist de desconsiderare a proprietătii private. Prin aceasta legea nu dispune pentru trecut, ci asigură, pentru viitor, reinstaurarea legalitătii si normalitătii, în spiritul principiilor proclamate de Constitutia României în art. 41 si art. 135”. Se mai arată că “o solutie juridică valabilă în toate situatiile nu ar fi posibilă”, iar “Solutia juridică diferită dată de art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 îsi are temeiul în chiar gravitatea modalitătii prin care imobilele prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. b) au fost preluate de statul comunist, si anume prin confundarea preluării cu justitia penală folosită, la rândul ei, ca instrument de represiune politică”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată, întrucât dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 sunt neconstitutionale sub două aspecte, si anume: a) “Statuând asupra actelor juridice de înstrăinare, având ca obiect imobilele preluate de stat prin confiscarea averii ca urmare a condamnării pentru infractiuni de natură politică, art. 46 alin. (3) are în vedere, în mod evident, actele de înstrăinare încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, fiind vorba despre un conflict de legi în timp. Cum imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) au fost preluate de stat în mod valabil si cum până la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 nu a fost interzisă înstrăinarea unor astfel de imobile, a declara astăzi ca fiind nule absolut acte deplin valabile la momentul încheierii lor reprezintă o actiune retroactivă a prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001”. Se mai arată că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 încalcă si principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece “în conditiile în care pentru aceeasi situatie juridică - încheierea cu bună-credintă a unor contracte de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele detinute de stat – se aplică un regim juridic diferit - unele fiind considerate valabile, iar altele declarate nule, în functie de criteriul modalitătii de preluare sau de trecere în proprietatea statului, modalitate care, în cele mai multe cazuri, scapă dobânditorului de bună-credintă - se poate afirma că dispozitiile legale au un caracter discriminatoriu”. În sustinerea caracterului nejustificat si neconstitutional al tratamentului juridic diferit se invocă Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, precum si Decizia Curtii Constitutionale nr. 162/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, care prevăd că “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în aceste cazuri”.

Art. 2 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, la care face trimitere art. 46 alin. (3), prevede: “(1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege: […]

b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitar comunist;”.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”.

Se mai sustine si încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, dar, invocându-se în motivarea exceptiei nerespectarea principiului egalitătii în drepturi, rezultă că în realitate s-au avut în vedere prevederile alin. (1) al art. 16, potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată si urmează să fie admisă pentru următoarele motive:

Vânzarea locuintelor din proprietatea statului s-a reglementat prin Decretul-lege nr. 61/1990, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, si prin Legea nr. 85/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din  15 septembrie 1994, iar apoi în nr. 264 din 15 iulie 1998.

Conform acestor acte normative chiriasii pot cumpăra locuintele construite din fondurile statului, precum si pe cele construite din fondurile unitătilor economice si bugetare de stat. În urma modificării art. 7 alin. 2 din Legea nr. 85/1992 prin Legea nr. 79/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997, s-a prevăzut si vânzarea “la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societătilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităti economice sau bugetare de stat”.

Toate celelalte locuinte aflate în proprietatea statului au fost exceptate de la vânzare-cumpărare. De asemenea, din categoria locuintelor care, de principiu, puteau face obiectul contractului de vânzare-cumpărare au fost exceptate cele .ale căror suprafete depăsesc normele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat”; “locuintele de lux executate pe bază de proiecte unicat”; “locuintele de protocol care servesc demnitarilor drept locuinte de serviciu pe durata exercitării functiei”; iar apoi si “cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare echivalente unor lucrări de artă sau ornamentale deosebite sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, seră, cramă, bar-vinotecă, cameră frigorifică”.

Art. 19 din Legea nr. 85/1992, în redactarea sa initială, prevedea: “Contractele de vânzare-cumpărare ale locuintelor care nu au fost construite din fondurile statului, ci au fost trecute în această proprietate, cele de vânzare-cumpărare ale locuintelor de serviciu apartinând societătilor comerciale si regiilor autonome, care contravin prevederilor prezentei legi, precum si orice alt contract încheiat cu încălcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 sunt lovite de nulitate absolută.

Nulitatea poate fi invocată de orice persoană si pe orice cale.[…]”

În redactarea sa actuală art. 19 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 prevede: .Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută.”

Posibilitatea cumpărării de locuinte proprietate de stat s-a extins prin Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995.

Potrivit prevederilor art. 1 din această lege “Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.

De prevederile alin. 1 beneficiază si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii”.

Conform art. 9 alin. 1 din aceeasi lege .Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a pretului”.

Exceptii de la posibilitatea de vânzare-cumpărare s-au prevăzut la art. 9 alin. 6 si la art. 10 astfel:

- Art. 9 alin. 6: “Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor - sot, sotie, copii minori - care au dobândit sau au înstrăinat o locuintă proprietate  personală după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.”;

- Art. 10: “Sunt exceptate de la vânzare apartamentele care, la data intrării în vigoare a legii, beneficiază de dotări speciale, cum sunt: piscină, saună, seră, cramă, bar, vinotecă sau cameră frigorifică.

Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, cele declarate monumente istorice si din patrimoniul national, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.”

Conform art. 11 din Legea nr. 112/1995 “Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absolută”.

Din reglementările legale citate rezultă că Decretul-lege nr. 61/1990 si Legea nr. 85/1992 au permis vânzarea doar a locuintelor construite din fondurile statului sau ale unitătilor economice ori bugetare de stat, sanctionând cu nulitate absolută vânzarea-cumpărarea locuintelor preluate în proprietatea statului de la alti proprietari.

Legea nr. 112/1995 permite vânzarea-cumpărarea imobilelor cu destinatia de locuinte, preluate de stat cu titlu, după 6 martie 1945, fără a preciza motivele si conditiile de preluare. Cu toate acestea, art. 25 din aceeasi lege prevede că: “Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decât cele care fac obiectul prezentei legi, trecute în  roprietatea statului înainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initială, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publică.” Din acest text de lege nu rezultă că urmează să fie reglementată prin lege specială ulterioară si situatia juridică a imobilelor din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 si nici faptul că vânzarea unor asemenea imobile ar fi interzisă până la adoptarea reglementărilor speciale.

Curtea Constitutională retinând că după intrarea în vigoare a Legii nr. 112/1995 nu a mai fost interzisă vânzarea imobilelor din categoria prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 si că nici o dispozitie legală nu a prevăzut nulitatea unor asemenea contracte de vânzare-cumpărare, constată că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, prin care se sanctionează cu nulitate absolută acte juridice încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi, dar cu respectarea reglementărilor legale aplicabile la data respectivă, au efecte retroactive si sunt contrare astfel principiului neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale mai favorabile, principiu consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Curtea mai constată că dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 încalcă si principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că înlătură beneficiul bunei-credinte în privinta vânzării-cumpărării unei categorii de imobile preluate de stat în mod abuziv, instituind astfel un tratament juridic discriminatoriu pentru unii cetăteni care de fapt se află într-o situatie identică cu cea a altor cumpărători, ale căror acte de cumpărare îsi păstrează valabilitatea, dacă au fost încheiate cu bună-credintă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE :

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Florica Popa, Ioan Suti, Petru Tripa si Florica Tripa în Dosarul nr. 3.472/2001 al Curtii de Apel Oradea si constată că prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 sunt neconstitutionale.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 103

din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Mihail Zissu în Dosarul nr. 1.185/R/C/2001 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ, într-o cauză având ca obiect contestatia autorului împotriva refuzului de recalculare a pensiei.

La apelul nominal răspunde Mihail Zissu, lipsind Casa Judeteană de Pensii Brasov, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei arată că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, care a modificat dispozitiile art. 180 alin. (2), (5) si (6) si le-a completat pe cele ale art. 168 din Legea nr. 19/2000, măsurile de protectie socială luate de stat prin această lege au fost anulate. Mai arată că statul are obligatia constitutională de a asigura protectia socială a cetătenilor săi, obligatie pe care prin emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 si-a încălcat-o.

Consideră că drepturile acordate printr-o lege sunt drepturi câstigate ce nu pot fi abrogate printr-o altă lege. Mai arată că prin modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 statul a încălcat principiul constitutional al egalitătii si nediscriminării. De asemenea, sunt încălcate si principiile contributivitătii, repartitiei, unicitătii si cel al egalitătii, prevăzute de Legea nr. 19/2000, prin faptul că există deosebire de tratament între persoanele pensionate înainte de aplicarea acestei legi si cele pensionate după intrarea ei în vigoare.

Solicită admiterea exceptiei si declararea ca neconstitutionale a dispozitiilor criticate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că legiuitorul are dreptul să stabilească norme de calcul al pensiilor, asa cum a făcut si atunci când a adoptat Legea nr. 19/2000.

Mai arată că pensionarii ale căror drepturi salariale nu au fost identice în timpul activitătii nu pot beneficia de pensii identice. Consideră că exceptia este neîntemeiată si solicită respingerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.185/R/C/2001, Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Mihail Zissu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 180 alin. (2), (5) si (6) si ale art. 168 alin. (3) si (4) din Legea nr. 19/2000, modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, “încalcă prevederile art. 1 alin. (3) din Constitutia României, în care se recunoaste că demnitatea omului [...], dreptatea [...] reprezintă valori supreme si sunt garantate”, considerând că prin aplicarea acestor dispozitii legale “sunt afectate persoanele pensionate pe baza legislatiei anterioare”. În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutia României, “creând pentru o categorie de cetăteni (pensionabili după intrarea în vigoare a legii) un sistem privilegiat si discriminator, fată de pensionarii aflati în plată la data intrării în vigoare a legii”. Mai arată că pentru persoanele pensionate anterior programul de recorelare a pensiilor, “care se va derula într-un interval de timp nedefinit de legiuitor, este de natură să le lipsească de o protectie socială adecvată”, contravenindu-se astfel dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Constitutia României.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, consideră că  exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile legale criticate obligă la determinarea punctajului mediu anual al fiecărui pensionar în vederea recorelării pensiilor, fiind exceptati “pensionarii ale căror drepturi stabilite anterior sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat persoanelor ce urmează a beneficia de conditiile noii legi”.

Apreciază că, prin .determinarea acestor modalităti de calcul, economia acestor texte conduce tocmai la concluzia finalitătii urmărite de legiuitor, constând în respectarea principiilor de unicitate si egalitate a tuturor cetătenilor beneficiari ai sistemului de pensii si asigurări sociale, expresie a normelor fundamentale privind garantarea drepturilor si libertătilor cetătenesti si a deplinei egalităti în fata legii”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciză că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât “legiuitorul, prin noua reglementare, urmăreste să asigure persoanelor pensionate pe baza legislatiei anterioare, cât si celor ce cad sub incidenta Legii nr. 19/2000, pensii care să reflecte întreaga activitate salarială depusă de acestea, exprimată în contributia la asigurări sociale de stat, de la data angajării si până la pensionare, prin această abordare demnitatea garantată de Constitutie fiind fără îndoială respectată”. Nici critica privind încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie nu este întemeiată, deoarece trebuie făcută distinctie între persoanele pensionate, unele în baza Legii nr. 3/1977, altele potrivit noii legi, date fiind conditiile economice diferite în care evenimentul s-a produs. Acest fapt “nu obligă la uniformitate din partea statului fată de cele două categorii, el fiind singurul autorizat, în virtutea caracterului suveran, să determine modalitatea de stabilire a măsurilor de protectie socială”. În acest sens se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 20 din  2 februarie 2000 si Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000).

Guvernul consideră că exceptia ridicată este nefondată, deoarece textele de lege criticate nu numai că nu încalcă prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 43 alin. (1) din Constitutie, “ci, din contră, au menirea să garanteze dreptul la pensie prevăzut în alin. (2) al art. 43 din Constitutie, iar prin recorelare si mentinerea în plată a cuantumului mai avantajos nu se urmăreste altceva decât asigurarea unui trai decent pentru aceste categorii de persoane”. Nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât diferitele categorii de pensionari, chiar si numai datorită legislatiei sub imperiul căreia s-au pensionat, se găsesc în situatii diferite, ceea ce, conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, justifică tratamentul juridic diferit.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 168 alin. (3) si (4): “(3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recolerării aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.

(4) Programul si metodologia de recolerare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.”;

- Art. 180 alin. (2), (5) si (6): “(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorate conform legii, la valoarea unui punct de pensie stabilită în conditiile art. 80.

............................................................................................

(5) Punctajul mediu anual, calculat conform alin. (2), se poate corecta corespunzător recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3), (4) si (5).

(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual stabilit conform alin. (2), (3), (4) si (5).”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta nu este întemeiată si urmează să fie respinsă pentru următoarele motive:

Autorul exceptiei, sustinând tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor pensionate pe baza legislatiei anterioare, are în vedere de fapt dispozitiile alin. (3) al art. 180 din Legea nr. 19/2000, în formularea introdusă prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2001, potrivit cărora “Se exceptează de la prevederile alin. (2) pensionarii de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998-31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele care se vor pensiona în conditiile prezentei legi”. Referindu-se la situatia sa personală, consideră injust ca un pensionar care, în raport cu activitatea desfăsurată si cu contributia depusă, precum si cu noua modalitate de calcul al pensiei, ar putea obtine o pensie mai mare, să nu beneficieze de majorare, prin recorelare, dacă drepturile ce i s-au stabilit pe baza legislatiei anterioare sunt superioare unui punctaj mediu estimat pentru persoanele care se pensionează pe baza noilor reglementări legale. În această privintă măsurile de recorelare suplimentare, ce ar urma să fie aplicate pe baza unor programe ulterioare aprobate prin hotărâri ale Guvernului, sunt considerate incerte si amânate sine die.

În cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat legiuitorul are deplina autoritate să stabilească periodic noi modalităti si conditii de acordare si de calculare a pensiilor, cum a procedat si prin adoptarea Legii nr. 19/2000. Noile reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, după cum permite sau impune, după caz, situatia economico-financiară a tării si fondurile de asigurări sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispozitiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite.

De vreme ce drepturile de pensii anterior stabilite nu sunt atinse, nu sunt diminuate, iar pensiile stabilite reflectă în cuantum posibilitătile limitate în raport cu sursele existente într-o perioadă dată, nu se poate sustine că noile reglementări tranzitorii ar leza “demnitatea umană” sau că ar contrazice “dreptatea” socială si nici că ar leza drepturi de pensie câstigate printr-o lege anterioară.

Legiuitorul, prin dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 19/2000 si prin modificarea si completarea acestora, a urmărit realizarea, în cadrul disponibilitătilor financiare actuale, a obligatiilor statului în domeniul măsurilor de protectie socială. Pe linia acestor preocupări, dispozitiile legale respective prevăd, pentru o primă etapă, stabilirea punctajului anual si în privinta pensiilor anterior stabilite, precum si recorelarea acestora pentru a ajunge la nivelul punctajului mediu stabilit pentru persoanele care se pensionează după intrarea în vigoare a legii. Sunt exceptati pensionarii ale căror drepturi anterior stabilite sunt mai mari decât punctajul mediu stabilit conform noilor reglementări.

Stabilirea prin lege a acestor cerinte nu poate duce la concluzia că legiuitorul si-ar fi încălcat propriile principii statuate o dată cu emiterea legii în discutie.

Legea nr. 19/2000 reglementează, la modul general, si etapele următoare ale recorelării, abilitând Guvernul ca în limita posibilitătilor financiare ulterioare să elaboreze un program de recorelare etapizat, astfel încât la finalizarea acestuia toti pensionarii care au depus aceeasi activitate în perioade diferite, dar au aceeasi vechime de cotizare, să beneficieze de drepturi egale, indiferent de data înscrierii la pensie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legi

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (3) si (4) si ale art. 180 alin. (2), (5) si (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Mihail Zissu în Dosarul nr. 1.185/R/C/2001 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu