MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 302          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 8 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            243. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

            359. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            160. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune

 

            161. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Instructiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            162. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări:

            1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

            “Art. 41. - Bărcile si ambarcatiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră si apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autoritătile administratiei publice locale, cu avizul sefilor sectoarelor politiei de frontieră, luându-se măsuri de către cei care le detin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite.”

            2. La articolul 75, partea introductivă si litera f) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 75. - Sunt contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, următoarele fapte:

            ...........................................................................................

            f) accesul persoanelor în fâsia de protectie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără aprobarea administratiei publice ori fără avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităti dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat, în situatia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum si în insulele si ostroavele apartinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte conditii decât cele stabilite de administratia publică locală sau fără avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele si ostroavele de formatiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 39 fără avizul directiilor teritoriale ale politiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritătile competente; păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile competente sau neluarea de către cei care le detin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite; desfăsurarea activitătilor de agrement si sportive în apele de frontieră fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administratiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop sau lipsa avizului directiei teritoriale a politiei de frontieră competente în cazul navelor si ambarcatiunilor străine care navighează pe Dunărea inteioară pe bratul Tulcea si bratul Sulina; păsunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat, la frontiera externă sau dincolo de culoarul de frontieră, la frontiera internă; păsunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 metri de la fâsia de protectie a frontierei de stat, la frontiera externă, sau de la culoarul de frontieră, la frontiera internă, către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăsurarea vânătorii, prevăzută la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine, de către persoanele care se deplasează sau care desfăsoară diferite activităti în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de către persoanele care se deplasează sau desfăsoară activităti în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetătenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.”

            3. La articolul 76, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

            “(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”

            4. La articolul 77, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “(2) În cazul sanctiunilor cu amendă contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, la instanta de judecată, potrivit legii.

            (3) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciază că sanctiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia, pentru judecarea cauzei si aplicarea sanctiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instantei se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru procuror si contravenientul prezenti, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 359.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare

a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            în conformitate cu prevederile art. 12 si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor art. 7 lit. B b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

            emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 664/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 iunie 2000.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune

 

            Art. 1. - Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se realizează de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar sau prin licitatie publică, acelor solicitanti care fac dovada îndeplinirii cumulative a tuturor conditiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Actiunea de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se face publică de către directia de specialitate din minister, cu minimum 15 zile calendaristice anterioare termenului limită de depunere a solicitărilor de atribuire, prin publicarea anuntului într-un cotidian national de mare tiraj. Anuntul va cuprinde fondurile de vânătoare care fac obiectul atribuirii dreptului de gestionare, valoarea tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatie a acestora, locul de depunere a solicitărilor si orice alte informatii necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a actiunii de atribuire.

(2) Analiza solicitărilor de atribuire se face în termen de 10 zile de la expirarea termenului limită prevăzut la alin. (1), de către o comisie alcătuită din:

a) directorul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care îndeplineste functia de presedinte al comisiei;

b) un reprezentant al Directiei juridice din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - membru;

c) un reprezentant al Directiei generale buget finante din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - membru.

(3) Secretariatul tehnic al comisiei prevăzute la alin. (2) este asigurat de 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(4) Hotărârile comisiei prevăzute la alin. (2) se pot lua numai în prezenta tuturor membrilor săi, prin consensul majoritătii acestora.

(5) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) directia de specialitate din minister va afisa la sediul acestuia o listă care va cuprinde următoarele date:

a) fondurile de vânătoare pentru care se atribuie dreptul de gestionare ca urmare a exercitării dreptului legal de preemtiune;

b) fondurile de vânătoare pentru care urmează să se atribuie dreptul de gestionare prin licitatie publică;

c) data si locul organizării licitatiei;

d) solicitantii ale căror cereri de participare la licitatie au fost admise, pe fondurile de vânătoare pentru care acestia s-au înscris.

(6) Hotărârile comisiei prevăzute la alin. (2) sunt definitive si pot fi contestate potrivit legii.

Art. 3. - (1) În cazul în care pentru un anumit fond de vânătoare nu se exercită dreptul de preemtiune, se va organiza licitatie publică numai dacă există minimum 2 licitatori. În caz contrar fondul de vânătoare în discutie se va scoate în termen de maximum 30 de zile la o nouă licitatie, urmându-se aceeasi procedură cu cea prevăzută la art. 1.

(2) În cazul în care nici pentru cea de-a doua licitatie nu s-au înscris, respectiv nu au fost admisi să participe, minimum 2 licitatori, fondul de vânătoare în discutie se atribuie unicului solicitant la valoarea calculată în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) În cazul în care pentru un fond de vânătoare pentru care încetează valabilitatea contractului de gestionare nu există, respectiv nu a fost admisă, nici o solicitare de atribuire a dreptului de gestionare, acesta va fi atribuit în gestiune Regiei Nationale a Pădurilor la tariful determinat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 4. - (1) Solicitantii pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, admisi să participe la licitatie, vor achita în contul aferent fondului de protectie a vânatului, constituit la nivel de minister, prin ordin de plată, anterior desfăsurării licitatiei, un tarif de 1.000.000 lei pentru fiecare fond de vânătoare pentru care au fost admisi să participe la licitatie cu strigare de oferte.

(2) Dovada achitării tarifului prevăzut la alin. (1) se face la data prezentării la licitatie, cu copie de pe ordinul de plată vizat de banca care a efectuat operatiunea.

(3) Tarifele încasate potrivit alin. (1) se fac venit la fondul de protectie a vânatului.

Art. 5. - (1) Pentru buna organizare si desfăsurare a licitatiilor în vederea atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se constituie Comisia de licitatie, având aceeasi componentă cu cea a comisiei prevăzute la art. 2.

(2) Hotărârile comisiei prevăzute la alin. (1) se pot lua numai în prezenta tuturor membrilor săi, prin consensul majoritătii acestora.

Art. 6. - (1) Procedura de desfăsurare a licitatiilor este următoarea:

a) presedintele Comisiei de licitatie anuntă fondul de vânătoare scos la licitatie, valoarea de pornire la licitatie si timpul maxim de exprimare a fiecărei oferte;

b) oricare participant la licitatie va putea face oferta prin strigare, care nu poate fi mai mică decât cu un pas de licitatie peste valoarea de pornire la licitatie, respectiv cu un pas peste oferta anterioară;

c) procedura stabilită la lit. b) se repetă până în momentul în care nu se mai fac oferte într-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat câstigător al licitatiei.

(2) Pasul de licitatie se stabileste prin aplicarea cotei de 10% din valoarea de pornire la licitatie, iar exprimarea în continuare a ofertelor se va face prin pasi întregi sau multipli întregi ai acestuia.

(3) Tariful de atribuire a dreptului de gestionare a unui fond de vânătoare atribuit prin licitatie publică se stabileste prin rotunjirea la nivelul zecilor de mii a valorii ultimei oferte.

(4) Procesul-verbal de desfăsurare a licitatiilor se întocmeste de către Secretariatul tehnic al Comisiei de licitatie si va fi însusit de către membrii Comisiei de licitatie, Secretariatul Comisiei, de licitatori si observatori.

(5) Hotărârile Comisiei de licitatie sunt definitive si pot fi contestate potrivit legii.

Art. 7. - (1) În baza documentelor întocmite directia de specialitate din minister va înainta în termen de maximum 3 zile de la data desfăsurării licitatiei o notă către conducerea acestuia, în vederea validării rezultatelor atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul anuntului în presă.

(2) Rezultatele atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se comunică, după validarea acestora de către ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, celor care au dobândit dreptul de gestionare a fondurilor de vânătoare si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, în vederea încheierii contractelor de gestionare.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor atribuirii dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor încheia contractele de gestionare.

Art. 8. - (1) În cazul revocării solicitării initiale de atribuire a dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânătoare, precum si în cazul recunoasterii, din partea ministerului, a acestui drept, dar al refuzului încheierii contractelor de gestionare de către cel căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele prevăzute în scrisoarea de garantie bancară se fac venit la fondul de protectie a vânatului.

(2) În termen de 30 de zile de la încheierea contractelor de gestionare gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să achite în contul aferent fondului de protectie a vânatului, înscris în contractele de gestionare, cel putin jumătate din tarifele de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, înscrise în contracte si aferente anului în curs.

(3) În cazul în care prima transă, prevăzută la alin. (2), nu este achitată în termenul stabilit, se consideră că gestionarii respectivi au renuntat la dreptul de gestionare a fondurilor de vânătoare, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (1).

Art. 9. - (1) Predarea-primirea gestiunii fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul atribuirii dreptului de gestionare prin licitatie se face, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire încheiat între fostii si actualii gestionari ai acestora;

la predarea-primirea gestiunii fondurilor de vânătoare participă în calitate de reprezentant al administratorului câte un delegat al oficiilor cinegetice din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic la care sunt arondate judetele în care se găsesc fondurile de vânătoare în discutie.

(2) Gestionarii fondurilor de vânătoare pe care sunt amplasate mijloace fixe, altele decât instalatiile vânătoresti, pot prelua de la fostii gestionari ai acestora aceste mijloace fixe prin cumpărare la justa lor valoare stabilită prin expertiza tehnică.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune,

respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor art. 7 lit. B b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Avizul Consiliului National de Vânătoare nr. 1 din 28 ianuarie 2002,

            emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin stabilirea tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se va face numai în baza instructiunilor prevăzute la art. 1.

            (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), tarifele de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare pentru care au fost încheiate, în conditiile legii, contracte de gestionare pentru o perioadă de minimum 10 ani până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi păstrează valabilitatea si vor fi indexate anual, conform prevederilor contractelor încheiate, cu rata oficială a inflatiei pentru servicii.

            Art. 3. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor aplica prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            Art. 1. - Pentru stabilirea tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare arondate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, pentru care atribuirea dreptului de gestionare se face în baza dreptului de preemtiune prevăzut la art. 12 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, se porneste de la tarifele initiale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, care se determină după formula:

i=5

Tifv = Σ · (Tui x Si),

i=1

            în care:

            Tifv reprezintă tariful initial de atribuire a dreptului de gestionare, care se stabileste pentru fiecare fond de vânătoare în lei;

            Tui reprezintă tariful unitar, în lei/ha, pentru fiecare categorie de folosintă a terenului (de la i = 1 până la 1 = 5), si se stabileste după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Categoriile de folosintă a terenului

Categoriile de specii unitare de vânat

Tarifele (Tui) (i)

[lei/ha]

1.

Luciu de apă

Vânat de pasaj 600

 

2.

Arabil, fânete, vii, livezi etc.

Căprior, iepure, fazan

300

3.

Păsuni si izlazuri

Vânat sporadic

20

4.

Pădure

Mistret, căprior, iepure, fazan

1.200

 

 

Mistret, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan

1.600

 

 

Mistret, căprior, iepure

900

 

 

Mistret, cerb comun, căprior, iepure

1.300

 

 

Mistret, cerb comun, urs, cocos de munte, căprior

1.500

5.

Gol de munte Capră neagră

800

 

 

            Si reprezintă suprafetele, în ha, pe categorii de folosintă a terenului, care se preiau din lucrarea de arondare, respectiv din fisele fondurilor de vânătoare.

            Art. 2. - (1) Efectuarea calculului pentru stabilirea tarifului initial de atribuire a dreptului de gestionare a fiecărui fond de vânătoare se face tabelar, conform modelului prezentat în anexa la prezentele instructiuni.

            (2) Stabilirea tarifului de atribuire a dreptului de gestionare a fiecărui fond de vânătoare se face prin rotunjirea la nivelul zecilor de mii a valorii determinate pentru Tifv, calculată conform anexei la prezentele instructiuni si indexată cu rata oficială a inflatiei pentru servicii corespunzătoare perioadei iunie 2000 - luna încheierii contractelor.

            Art. 3. - În cazul fondurilor de vânătoare pentru care atribuirea dreptului de gestionare se face prin licitatie publică, tarifele calculate potrivit art. 1 si 2 reprezintă tarifele de pornire la licitatie.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

CALCULUL

tarifului de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare

a fondului de vânătoare nr. ..........., denumit ....................., din judetul ..................

 

Nr. crt.

Categoriile de folosintă

Suprafetele ocupate pe categorii de folosintă (ha)

Tarife unitare(lei/ha)

Tarife pe categorii a terenului

de folosintă

(lei)

0

1

3

4

5 (col. 3 x col. 4)

1.

Luciu de apă

 

600

 

2.

Arabil, fânete, vii, livezi etc.

 

300

 

3.

Păsuni si izlazuri

 

20

 

4.

Pădure

 

1.200

 

 

 

 

1.600

 

 

 

 

900

 

 

 

 

1.300

 

 

 

 

1.500

 

5.

Gol de munte

 

800

 

 

Tarif initial de atribuire în gestiune

 

 

Σ

 

Tarif de atribuire în gestiune/de pornire la licitatie pentru fondul de vânătoare

 

 

*)

 


*) Tariful de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului de vânătoare, se determină prin rotunjirea la nivelul zecilor de mii a valorii calculate a tarifului initial de atribuire în gestiune, indexată cu rata oficială a inflatiei pentru servicii corespunzătoare perioadei iunie 2000 - luna încheierii contractelor, respectiv a organizării licitatiei.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Avizul Consiliului National de Vânătoare nr. 1 din 28 ianuarie 2002, 

            emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

Art. 1. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se realizează de conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, la propunerea comisiilor de specialitate constituite la nivelul ministerului, si are la bază următoarele principii:

a) realizarea cadrului tehnic si juridic necesar gestionării durabile a faunei sălbatice de interes cinegetic, în concordantă cu asigurarea folosintei de bază a terenurilor pe care sunt arondate fondurile de vânătoare;

b) asigurarea conditiilor necesare pentru practicarea vânătorii în scop recreativ-sportiv, didactic si stiintific.

(2) La actiunea de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare poate participa în calitate de observator câte un reprezentant al institutiilor de învătământ superior de profil, al Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si al Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 2. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se face după cum urmează:

a) prin atribuire către cei care gestionează în momentul atribuirii, în cazul în care acestia îsi exercită dreptul legal de preemtiune;

b) prin licitatie publică, în toate celelalte cazuri.

(2) Dreptul de preemtiune nu poate fi exercitat în următoarele cazuri:

a) fostul gestionar al unui fond de vânătoare nu îsi exprimă acest drept;

b) contractul de gestionare a fondului de vânătoare a fost reziliat la initiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului;

c) raporturile contractuale dintre administrator si gestionarul fondului de vânătoare au încetat ca urmare a solicitării gestionarului;

d) fostul gestionar al fondului de vânătoare pentru care a încetat valabilitatea contractului de gestionare nu mai îndeplineste toate conditiile pentru a beneficia de atribuirea dreptului de gestionare a fondului de vânătoare.

(3) Dreptul de preemtiune al fostului gestionar asupra unui fond de vânătoare se dovedeste prin contractul de gestionare încheiat în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexelor la acesta, din care trebuie să rezulte că acesta si-a achitat, pe toată durata derulării contractului, toate obligatiile legale si contractuale care i-au revenit pentru buna gospodărire a fondului de vânătoare.

(4) Exercitarea de către vechiul gestionar a dreptului de preemtiune la atribuirea dreptului de gestionare a unui fond de vânătoare presupune acceptarea de către acesta a tarifului de atribuire în gestiune, calculat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Fondurile de vânătoare destinate institutiilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România se atribuie în gestiune prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor acelor unităti care solicită atribuirea dreptului de gestionare si care fac dovada că îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la gestionarea acestor fonduri de vânătoare. Gestionarea acestor fonduri de vânătoare se realizează printr-un colegiu de conducere.

(2) Fondurile de vânătoare constituite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor în rezervatii de genofond se atribuie în gestiune vechilor gestionari, în cazul în care acestia îsi exercită dreptul legal de preemtiune si fac dovada că îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru gestionarea acestor fonduri de vânătoare.

(3) În cazul fondurilor de vânătoare constituite în rezervatii de genofond, la atribuirea cărora vechii gestionari nu îsi exercită dreptul legal de preemtiune, atribuirea dreptului de gestionare a acestor fonduri de vânătoare se face prin licitatie publică.

Art. 4. - (1) Pentru a beneficia de atribuirea dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânătoare solicitantii trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) au primit licenta de functionare acordată gestionarilor fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) în cazul organizatiilor vânătoresti asigură gestionarea fondurilor de vânătoare printr-un număr de vânători care reprezintă cel putin jumătate din numărul de vânători determinat în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare;

c) oferă printr-o bancă giratoare o garantie la nivelul de minimum două ori valoarea tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatie, pentru fondurile de vânătoare ce fac obiectul solicitării de atribuire;

d) organizatiile vânătoresti care au obtinut licenta de functionare de mai mult de un an să dovedească că au desfăsurat activitate financiar-contabilă în conformitate cu reglementările în vigoare;

e) la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare pentru care au obtinut dreptul de gestionare au angajat minimum o persoană cu atributii de pază si de îngrijire a vânatului pentru fiecare fond de vânătoare, încadrată în functie în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Dovedirea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 se face prin următoarele documente:

a) copie de pe documentul care atestă acordarea licentei de functionare;

b) declaratie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, a conducătorului executiv al organizatiei vânătoresti care solicită atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament;

c) scrisoare de garantie bancară, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în original;

d) copie de pe bilantul contabil pe anul anterior solicitării de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, înregistrat la Directia generală a finantelor publice.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun o dată cu înaintarea solicitării de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare.

(4) Solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare se face prin depunerea unei cereri întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(5) Nedepunerea în termenul stabilit de către administrator si publicat în presă a documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea solicitării de atribuire, respectiv de participare la licitatie, iar neprezentarea, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare, a contractelor individuale de muncă încheiate, în conformitate cu prevederile legii, cu persoanele cu atributii de pază a fondurilor de vânătoare pentru care a fost obtinut dreptul de gestionare atrage anularea actului de atribuire.

(6) În cazul în care solicitantul pentru atribuirea dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vânătoare îsi exprimă dreptul de preemtiune, documentelor prevăzute la alin. (2) li se adaugă copii de pe contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare în discutie si de pe anexele la acestea.

Art. 5. - Obiectul atribuirii dreptului de gestionare îl constituie numai fondurile de vânătoare a căror arondare este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 6. - În cazul renuntării la solicitarea initială de atribuire a dreptului de gestionare a unui fond de vânătoare o eventuală nouă solicitare formulată de către acelasi solicitant cu privire la fondul de vânătoare în cauză va fi respinsă.

Art. 7. - În cazul retragerii licentei de functionare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) sau al neîndeplinirii celorlalte conditii în baza cărora a fost atribuit dreptul de gestionare, ulterior încheierii contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare, contractele respective îsi încetează valabilitatea.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

........................................................

(organizatia vânătorească)

Nr. ............... din ........................

 

DECLARATIE

astăzi ................................

 

            Subsemnatul ........................................., având calitatea de ......................................., conform împuternicirii/delegatiei anexate, în cadrul ........................................., cu sediul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ..............., judetul/sectorul .............., înfiintată prin ......................................... din data de ........................................, declar pe propria răspundere că organizatia vânătorească pe care o reprezint are înscrisi în evidente la data prezentă, în mod legal, pe baza liberei lor vointe si în conformitate cu prevederile statutare, ......................................... vânători, cu cotizatia achitată în conformitate cu prevederile statutare.

            Am luat cunostintă de faptul că declararea neconformă cu realitatea a datelor înscrise mai sus atrage răspunderea potrivit legii, precum si pierderea, în momentul constatării nerealitătii declaratiei, a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare în cauză.

 

..................................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Banca ........................................................

Filiala/Sucursala.........................................

Adresa........................................................

Termen de valabilitate*)

.......................................

(ziua, luna, anul)

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ Nr. .............../.........................

pentru solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            La cererea clientului nostru, denumit ......................................, care a înaintat la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a unor fonduri de vânătoare, confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea ministerului pentru suma de ............................. lei, reprezentând de două ori valoarea cumulată a tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitatie a fondurilor de vânătoare solicitate, sumă pe care ne angajăm să o achităm corespunzător, la cererea scrisă a ministerului, în cazul în care clientul nostru se înscrie în una dintre următoarele situatii:

            a) revocă solicitarea initială de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare;

            b) încheie contracte de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vânătoare, dar la primul termen de plată nu virează în contul aferent fondului de protectie a vânatului, înscris în contract, minimum jumătate din sumele aferente gestionării fondurilor de vânătoare pentru anul în curs.

            Scrisoarea de garantie bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare nu a fost admisă de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

            Valabilitatea prezentei scrisori de garantie bancară se poate prelungi în situatii de exceptie, la solicitarea ministerului si cu acordul clientului.

 

Director, ..............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Contabil-sef, .................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


*) Se întocmeste pentru o perioadă de minimum 3 luni de la data înaintării solicitării de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

.....................................................

(organizatia vânătorească)

Nr. ............... din ......................

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Comisia de analiză a solicitărilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare

 

            Subsemnatul ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegatia anexată, calitatea de reprezentant legal al ................................, cu sediul în ................................, înfiintată prin ................................, în temeiul prevederilor Legii nr. 103/1996 si ale Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, solicit atribuirea dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri de vânătoare:

 

Nr.

crt.

Fond de vânătoare

Tariful de atribuire, respectiv de pornire la licitatie (lei)

Nr.

Denumirea

Judetul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

-

-

-

 

 

 

            La prezenta anexez următoarele:             ..............................................................................................................................................................

            ...............................................................................................................................................................

            ................................................................................................................................................................

 

            Fac precizarea că unitatea pe care o reprezint (nu) îsi exprimă dreptul de preemtiune la atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare înscrise la pozitiile ................ . În cazul în care nu vom beneficia de acest drept, (nu) vom participa la licitatia care se va organiza pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare în cauză.

 

Reprezentant legal,

.........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)