MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 303          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 8 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            144. - Lege pentru acceptarea unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948

 

            232. - Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948

 

            254. - Lege privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

            370. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acceptarea unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948, adoptate prin Rezolutia A.724 (17) a Adunării Organizatiei Maritime Internationale din 7 noiembrie 1991 (institutionalizarea Comitetului de Facilitare).

            Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948, adoptate prin Rezolutia A.735 (18) a Adunării Organizatiei Maritime Internationale din 4 noiembrie 1993.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 144.

 

REZOLUTIA A. 724(17)

a Adunării Organizatiei Maritime Internationale, adoptată la 7 noiembrie 1991 (institutionalizarea Comitetului de Facilitare)*)

 

Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, reamintind Rezolutia A.640 (16), adoptată la cea de-a 16-a sesiune ordinară a sa, prin care a decis să ia la cea de-a 17-a sesiune ordinară a sa măsurile necesare pentru a adopta amendamentele la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), cu scopul de a institutionaliza Comitetul de Facilitare în cadrul Conventiei O.M.I., analizând recomandările Comitetului de Facilitare referitoare la amendamentele propuse la Conventia O.M.I. si opiniile Consiliului privind aceste recomandări,

1. adoptă amendamentele la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), ale căror texte sunt cuprinse în anexa la prezenta rezolutie si care constau în:

- amendamentele la art. 11, 15, 21, 25, 56 si 57;

- adăugarea unei noi părti, a XI-a, cuprinzând art. 47-51;

- renumerotarea, în consecintă, a părtilor existente de la XI la XX;

- renumerotarea, în consecintă, a articolelor existente de la 47 la 77;

- schimbări, în consecintă, ale referirilor la articolele renumerotate în art. 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 si 74;

.

- schimbări, în consecintă, ale referirilor la părtile renumerotate în art. 15 si 25 (a); si

- schimbarea, în consecintă, a numărului articolului renumerotat la care se face referire în anexa II;

2. solicită secretarului general al Organizatiei Maritime Internationale să depoziteze amendamentele adoptate la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, în conformitate cu art. 72 (fostul art. 67) din Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), si să primească instrumentele de acceptare si declaratiile, în conformitate cu art. 73 (fostul art. 68); si

3. invită statele membre să accepte aceste amendamente cât de curând posibil, după primirea unor copii de pe acestea, prin comunicarea instrumentului de acceptare corespunzător secretarului general, în conformitate cu art. 73 (fostul art. 68) din conventie.


*) Traducere

 

ANEXĂ

la Rezolutia A.724 (17)

 

AMENDAMENTE

la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (institutionalizarea Comitetului de Facilitare)

 

            Textul articolului 11 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 11

Organizatia va fi alcătuită din Adunare, Consiliu, Comitetul Sigurantei Maritime, Comitetul Juridic, Comitetul Protectiei Mediului Marin, Comitetul Cooperării Tehnice, Comitetul de Facilitare si din alte organe auxiliare pe care Organizatia le va considera necesare, precum si din Secretariat.”

La articolul 15, paragraful (1) va avea următorul cuprins:

“(1) adoptarea deciziilor cu privire la convocarea de conferinte internationale sau la respectarea oricărei alte proceduri corespunzătoare pentru adoptarea conventiilor internationale ori a amendamentelor la orice conventie internatională, care au fost elaborate de Comitetul Sigurantei Maritime, Comitetul Juridic, Comitetul Protectiei Mediului Marin, Comitetul Cooperării Tehnice, Comitetul de Facilitare sau de alte organe ale Organizatiei;”

Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 21

(a) Consiliul va analiza proiectul programului de lucru si proiectul de buget pregătite de secretarul general pe baza propunerilor Comitetului Sigurantei Maritime, Comitetului Juridic, Comitetului Protectiei Mediului Marin, Comitetului Cooperării Tehnice, Comitetului de Facilitare si ale altor organe ale Organizatiei si, luând în considerare aceste elemente, va elabora si va prezenta Adunării programul de lucru si bugetul Organizatiei, având în vedere interesul general si prioritătile Organizatiei.

(b) Consiliul va primi rapoartele, propunerile si recomandările Comitetului Sigurantei Maritime, Comitetului Juridic, Comitetului Protectiei Mediului Marin, Comitetului Cooperării Tehnice, Comitetului de Facilitare si ale altor organe ale Organizatiei si le va transmite Adunării sau, dacă aceasta nu este în sesiune, membrilor, spre informare, împreună cu observatiile si recomandările Consiliului.

(c) Problemele care cad sub incidenta art. 28, 33, 38, 43 si 48 vor fi analizate de Consiliu doar după obtinerea punctelor de vedere ale Comitetului Sigurantei Maritime, Comitetului Juridic, Comitetului Protectiei Mediului Marin, Comitetului Cooperării Tehnice sau Comitetului de Facilitare, după caz.”

La articolul 25, paragraful (b) va avea următorul cuprins:

“(b) Luând în considerare dispozitiile părtii a XVI-a si relatiile avute cu alte structuri de respectivele comitete, în conformitate cu art. 28, 33, 38, 43 si 48, Consiliul va fi responsabil pentru relatiile cu alte organizatii, între sesiunile Adunării.”

Se introduce partea a XI-a cu următorul cuprins:

“PARTEA a XI-a

Comitetul de Facilitare

ARTICOLUL 47

            Comitetul de Facilitare va fi format din toti membrii.

ARTICOLUL 48

            Comitetul de Facilitare va analiza orice problemă de competenta Organizatiei, referitoare la facilitarea traficului maritim international si, în principal:

            (a) va îndeplini astfel de functii, care îi revin sau îi pot fi conferite de Organizatie, prin sau în conformitate cu dispozitiile conventiilor internationale pentru facilitarea traficului maritim international, în special în ceea ce priveste adoptarea si amendarea măsurilor sau a altor dispozitii, în conformitate cu prevederile acestor conventii;

            (b) având în vedere prevederile art. 25, Comitetul de Facilitare, la solicitarea Adunării sau a Consiliului ori în cazul în care consideră o astfel de actiune utilă pentru interesele activitătii sale, va mentine relatii strânse cu alte structuri a căror activitate poate completa scopurile Organizatiei.

ARTICOLUL 49

            Comitetul de Facilitare va prezenta Consiliului:

            (a) recomandări si instructiuni redactate de Comitet;

            (b) un raport de activitate al Comitetului de la sesiunea anterioară a Consiliului.

ARTICOLUL 50

            Comitetul de Facilitare se va întruni cel putin o dată pe an. Îsi va alege functionarii o dată pe an si îsi va adopta propriile reguli de procedură.

ARTICOLUL 51

            În conformitate cu prevederile art. 47 si prin derogare de la dispozitiile contrare ale acestei conventii, Comitetul de Facilitare, în exercitarea functiilor conferite prin prevederile oricărei conventii internationale sau altui instrument ori în conformitate cu aceste prevederi, va respecta dispozitiile relevante ale conventiei sau instrumentului respectiv, în special cu privire la regulile care reglementează procedurile care trebuie urmate.”

            Articolul 56 va fi renumerotat ca articolul 61 si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 61

            Orice membru care nu îsi îndeplineste obligatiile financiare fată de Organizatie în termen de un an de la data scadentei nu are dreptul de a vota în Adunare, Consiliu, Comitetul Sigurantei Maritime, Comitetul Juridic, Comitetul Protectiei Mediului Marin, Comitetul Cooperării Tehnice sau Comitetul de Facilitare, cu exceptia cazului în care Adunarea, la discretia sa, decide să deroge de la această dispozitie.”

            Articolul 57 va fi renumerotat ca articolul 62 si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 62

            Cu exceptia cazului în care conventia sau orice alt acord international care conferă functii Adunării, Consiliului, Comitetului Sigurantei Maritime, Comitetului Juridic, Comitetului Protectiei Mediului Marin, Comitetului Cooperării Tehnice sau Comitetului de Facilitare dispune altfel, votul în aceste organe se va desfăsura în conformitate cu următoarele dispozitii:

            (a) fiecare membru dispune de un vot;

            (b) deciziile sunt luate prin votul majoritar al membrilor prezenti si care au luat parte la vot, iar, în cazul deciziilor pentru care se cere o majoritate de două treimi, prin votul majoritar a două treimi din numărul celor prezenti;

            (c) în scopul conventiei, sintagma membrii prezenti si care au luat parte la vot înseamnă membrii prezenti exprimând un vot afirmativ sau negativ. Membrii care se abtin de la vot vor fi considerati «că nu votează».”

Amendamente consecutive

- În articolele 5, 6 si 7 referirile la articolul 71 sunt înlocuite cu referiri la articolul 76.

- În articolul 8 referirea la articolul 72 este înlocuită cu o referire la articolul 77.

- În articolul 15 referirea în paragraful (g) la partea a XII-a este înlocuită cu o referire la partea a XIII-a.

- În articolul 25 referirea în paragraful (a) la partea a XV-a este înlocuită cu o referire la partea a XVI-a.

- Părtile XI-XX sunt renumerotate ca părtile XII-XXI.

- Articolele 47-77 sunt renumerotate ca articolele 52-82.

- Articolul 66 va fi renumerotat ca articolul 71.

- Referirea la articolul 73 este înlocuită cu o referire la articolul 78.

În anexa II:

- Referirea din titlu la articolul 65 este înlocuită cu o referire la articolul 70.

- În articolele 67 si 68, renumerotate ca articolele 72 si, respectiv, 73, referirile la articolul 66 sunt înlocuite cu referiri la articolul 71.

- În articolul 70, renumerotat ca articolul 75, referirea la articolul 69 este înlocuită cu o referire la articolul 74.

- În articolul 72, renumerotat ca articolul 77, referirea din paragraful (d) la articolul 71 este înlocuită cu o referire la articolul 76.

- În articolul 73, renumerotat ca articolul 78, referirea din paragraful (b) la articolul 72 este înlocuită cu o referire la articolul 77.

- În articolul 74, renumerotat ca articolul 79, referirea la articolul 71 este înlocuită cu o referire la articolul 76.

 

REZOLUTIA A.735(18)

a Adunării Organizatiei Maritime Internationale, adoptată la 4 noiembrie 1993*)

 

            Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, reamintind că la cea de-a 17-a sesiune ordinară a sa mai multe delegatii si-au exprimat preocuparea privind rezultatele alegerilor pentru Consiliu, perioada 1992-1993, luând notă de faptul că la cea de-a 68-a sesiune a sa Consiliul a înfiintat un grup de lucru ad-hoc, deschis tuturor membrilor Organizatiei, pentru a analiza posibilele amendamente ale dispozitiilor referitoare la alegerile pentru Consiliu, luând notă cu satisfactie de faptul că revizuirile necesare ale Conventiei privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.) au fost initiate în cadrul Organizatiei si au fost analizate într-un spirit de bunăvointă si întelegere reciprocă si au fost adoptate cu acordul general al membrilor,

            analizând amendamentele la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), recomandate de grupul de lucru ad-hoc referitor la alegerile pentru Consiliu si aprobate de Consiliu la cea de-a 69-a sesiune a sa,

            1. adoptă amendamentele la art. 16, 17 si 19 la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), ale căror texte sunt cuprinse în anexa la această rezolutie;

            2. solicită secretarului general al Organizatiei Maritime Internationale (O.M.I.) să depoziteze amendamentele adoptate la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, în conformitate cu fostul art. 67 din Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională (O.M.I.), si să primească instrumentele de acceptare si declaratiile, în conformitate cu art. 68; si

            3. invită statele membre să accepte aceste amendamente cât de curând posibil, după primirea unor copii de pe acestea, prin comunicarea instrumentului de acceptare corespunzător secretarului general, în conformitate cu art. 68 din conventie.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

la Rezolutia A.735 (18)

 

AMENDAMENTE

la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională

 

PARTEA a VI-a

Consiliul

Articolul 16 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 16

            Consiliul va fi compus din 40 de membri alesi de Adunare.”

           

            Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 17

            În procesul de alegere a membrilor Consiliului Adunarea va respecta următoarele criterii:

            (a) 10 vor fi statele care sunt cele mai interesate să furnizeze servicii internationale de navigatie maritimă;

            (b) 10 vor fi alte state care sunt cele mai interesate în comertul maritim international;

            (c) 20 vor fi state nealese în conformitate cu paragrafele (a) si (b) de mai sus, care au interese speciale în transportul sau navigatia maritimă si a căror alegere în Consiliu va asigura reprezentarea tuturor zonelor geografice majore ale lumii.”

            La articolul 19 (b) va avea următorul cuprins:

            “(b) Cvorumul este alcătuit din 26 de membri ai Consiliului.”

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acceptarea unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acceptarea unor amendamente la Conventia privind Organizatia Maritimă Internatională, adoptată la Geneva la 6 martie 1948, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 232.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral

sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Societătile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmează să fie supuse privatizării, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor restante:

            a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate în procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;

b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe si alte venituri;

c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001.

(2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societătilor comerciale, datorate Fondului pentru asigurări sociale de sănătate si fondului constituit din sumele provenite din plata redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului, pentru care se acordă următoarele înlesniri:

a) esalonarea la plată a obligatiilor bugetare restante, reprezentând contributia la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, cuprinsă în perioada de reesalonare;

b) scutirea de la plata majorărilor de întârziere si a penalitătilor aferente obligatiilor prevăzute la lit. a).

(3) De la prevederile alin. (1) si (2) sunt exceptate obligatiile bugetare restante reprezentând: contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, care se vor achita esalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv.

(4) Societătile comerciale privatizate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si ale Legii nr. 268/2001, beneficiază de scutirea de la plata debitelor provenite din penalităti si majorările de întârziere, pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventă, si la bugetul asigurărilor sociale de stat, si de esalonarea obligatiilor bugetare datorate bugetelor mentionate la alin. (1), cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei.

Art. 2. - (1) Societătile comerciale care sunt supuse privatizării si beneficiază de prevederile prezentei legi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Nivelul obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventă si a penalitătilor si majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, se va aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în baza actelor de constatare întocmite de titularii de creante, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă normele privind înregistrarea atât în contabilitatea agentilor economici, cât si în evidentele titularilor de creante bugetare a operatiunilor de stingere a obligatiilor bugetare.

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, prin obligatii bugetare către bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se întelege: impozite, taxe, contributii, penalităti si majorări si alte venituri bugetare, cu exceptia sumelor provenite din redeventă.

(2) Sumele scutite de la plată, provenite din obligatii bugetare către bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, cu exceptia sumelor provenite din redeventă, cât si a penalitătilor si majorărilor de întârziere pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, sunt cele existente în evidentele contabile, constatate de către titularii de creante.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si obligatiilor bugetare esalonate la plată, potrivit legii, pentru fiecare societate comercială.

(4) Obligatiile care fac obiectul prezentei legi, existente în evidenta contabilă a societătilor comerciale prevăzute în anexă, vor fi operate în conturi în afara bilantului, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Facilitătile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează în cazul nerespectării contractului de privatizare.

Art. 5. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 254.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA SOCIETĂTILOR COMERCIALE CARE URMEZĂ A FI PRIVATIZATE

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 370.