MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

246. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

 

362. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

 

247. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

248. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

364. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

249. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

365. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

250. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

366. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

251. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române

 

367. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române

 

255. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

371. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, punctul 2 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 246.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 362.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice”

2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonantă se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, indiferent de modul de finantare a activitătii acestora.

........................................................................................

(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, cuprinse în bugetele Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Secretariatului General al Guvernului si institutiilor din domeniul apărării tării, ordinii publice si sigurantei nationale se stabilesc prin normative proprii.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante autoritătile administratiei publice si institutiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si de Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

5. Alineatele (4) si (5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(4) Periodic, în functie de evolutia indicelui de inflatie, a preturilor si a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.

(5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiilor interesate, se pot aproba si alte normative de cheltuieli pentru actiuni de protocol cu caracter deosebit, precum si alte măsuri necesare în vederea desfăsurării normale si eficiente a actiunilor de protocol în tară si în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.”

6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante numărul actual de autoturisme si consumul lunar de carburanti, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate si institutiile publice subordonate ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice - în parc comun sau pentru activităti specifice - se reduc cu cel putin 25%. Fac exceptie institutiile publice care desfăsoară activităti operative de inspectie în domeniile: vamal, gardă financiară, constructii, transporturi, protectia mediului, protectia consumatorului, apărare, ordine publică si sigurantă

natională, precum si serviciile de salvare si situatii de urgentă. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezultă mai putin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 20% pentru toate autoritătile administratiei publice si institutiile publice, comparativ cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarie-decembrie 2001. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu evolutia indicelui de inflatie si a tarifelor pentru aceste servicii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Serviciului de Protectie si Pază si Agentiei Nationale de presă <ROMPRES>.”

8. La anexa nr. 2 titlul I litera A, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Subsecretari de stat si persoanele cu functii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncti, subprefecti, vicepresedinti ai consiliilor judetene, secretari generali ai prefecturilor, precum si primari de orase, secretari generali ai judetelor si al municipiului Bucuresti.”

9. La anexa nr. 3, titlul II va avea următorul cuprins:

“II. Norme privind consumul lunar de carburanti Limita maximă pentru autoturismele care deservesc: - litri/lună/vehicul -

- ministrii si asimilatii acestora 400

- ministere, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; Prefectura Municipiului Bucuresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti 300

- prefecturile judetene, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti 350

“II. Norme privind consumul lunar de carburanti Limita maximă pentru autoturismele care deservesc: - litri/lună/vehicul -

- consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti 350

- consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si oraselor 250

- consiliile locale ale comunelor; alte institutii publice 200”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 363.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 27 iunie 2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantitătilor de produse rezervă de stat încredintate spre păstrare agentilor economici constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infractiune mai gravă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 248.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2001

pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 364.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea

aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 365.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4 din 24 ianuarie 2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 250.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 366.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile identificate la nr. 103.629 din inventarul bunurilor publice, parte proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în Spitalul «Elias» este preluat si se consideră transferat, beneficiind de prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 697/1995 pentru completarea Hotărârii Guvernului  nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare.

(2) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Complexului Olănesti este preluat de unitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) si se consideră transferat, beneficiind de prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 697/1995.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 251.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului “Elias” si a Complexului Olănesti din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 367.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 255.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 371.