MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 306          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 9 mai 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

66. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine

 

            76. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”

 

95. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea modelului de act aditional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea aplicării prevederilor legale referitoare la modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare

 

358. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agentilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA

 

417. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 152.991 din 31 ianuarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 februarie 2002.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu animale din speciile ovine si caprine.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se întelege:

1. control veterinar - toate controalele fizice si/sau administrative efectuate asupra animalelor si produselor de origine animală specificate de legislatia comunitară si care vizează într-o manieră directă sau indirectă asigurarea protectiei si sănătătii publice si a animalelor;

2. controale zootehnice - toate controalele fizice si/sau administrative efectuate asupra animalelor si produselor de origine animală specificate de legislatia comunitară si care vizează într-o manieră directă sau indirectă asigurarea ameliorării raselor de animale;

3. comert - schimburile comerciale dintre statele membre ale Comunitătii Europene, conform Tratatului de la Roma, sau schimburile comerciale dintre statele membre ale Comunitătii Europene si România;

4. exploatatie - asezarea agricolă, industrială sau comercială corespunzătoare ori adăpostul unui achizitor de animale, în sensul reglementărilor nationale în vigoare, situat pe teritoriul României sau al unui stat membru al Comunitătii Europene si în care sunt cazate sau crescute animale într-o manieră obisnuită; ori - asezarea agricolă sau de antrenament, grajdul sau, într-o manieră generală, orice adăpost cu toate instalatiile, în care sunt cazate, crescute si folosite în mod obisnuit animale;

5. autoritate competentă - autoritatea sanitară veterinară centrală sau districtuală (judeteană) a unui stat membru al Comunitătii Europene ori a României, competentă pentru a efectua controale veterinare sau zootehnice, ori orice autoritate căreia i s-au delegat astfel de competente;

6. medic veterinar autorizat - medicul veterinar autorizat de administratia sanitară veterinară centrală, conform prevederilor legislatiei comunitare (pentru statele membre ale Comunitătii Europene) si legislatiei nationale (pentru România);

7. medic veterinar oficial - medic veterinar de stat desemnat astfel de autoritatea sanitară veterinară competentă centrală;

8. mijloc de transport pentru animale - mijloacele utilizate pentru încărcarea si transportul animalelor în vehicule rutiere, vehicule care circulă pe calea ferată, vagoane si aeronave, precum si containerele pentru transportul pe uscat, pe apă sau în aer al acestor animale;

9. transport - orice miscare a animalelor efectuată cu un mijloc de transport, care cuprinde încărcarea, miscarea (călătoria) si descărcarea acestora;

10. punct de oprire - un loc unde un transport este întrerupt pentru repausul, furajarea sau adăparea animalelor ori din cauza unor probleme de sănătate a acestora;

11. punct de transfer - un loc unde transportul este întrerupt pentru transferarea animalelor dintr-un mijloc de transport în altul;

12. loc de plecare - locul unde animalul este încărcat pentru prima dată într-un mijloc de transport, precum si toate locurile în care animalele sunt descărcate si rămân o perioadă de 72 de ore, sunt adăpate, furajate si îngrijite, cu exceptia punctelor de oprire sau de transfer.

Pot fi considerate locuri de plecare si pietele ori centrele de colectare agreate conform legislatiei comunitare:

a) când primul loc de încărcare a animalelor este la o distantă de cel putin 50 km fată de acele piete si centre de colectare;

b) când distanta vizată la lit. a) este mai mare de 50 km si animalele au beneficiat de o perioadă de repaus determinată, au fost furajate si adăpate înainte de a fi reîncărcate;

13. loc de destinatie - locul unde animalul este descărcat pentru ultima dată dintr-un mijloc de transport;

14. călătorie - deplasarea de la locul de plecare la locul de destinatie;

15. durata de repaus - o perioadă continuă în cursul transportului, în timpul căreia animalele stationează în mijlocul de transport;

16. transportator - orice persoană fizică sau juridică care efectuează un transport de animale pe cont propriu, în contul unei părti terte sau prin punerea la dispozitie de către o parte tertă a unui mijloc de transport destinat transportului de animale.

Acest transport de animale trebuie să aibă un caracter comercial si să fie efectuat în scop lucrativ;

17. turmă, cireadă, lot - un animal sau un grup de animale cazate într-o exploatatie considerată ca unitate epidemiologică; dacă mai mult de un lot, cireadă ori turmă este tinută într-o exploatatie, toate clădirile, constructiile, crescătoriile deschise (în aer liber), orice loc în care sunt

cazate, crescute si manipulate animale va forma o unitate distinctă si trebuie să aibă acelasi status de sănătate;

18. ovine si caprine pentru tăiere - animalele din speciile ovine si caprine destinate a fi transportate fie direct, fie printr-un târg sau centru de colectare autorizat oficial la un abator pentru a fi tăiate în conditiile legislatiei românesti armonizate cu cea a Uniunii Europene;

19. animal pentru reproductie sau îngrăsare – animalele din speciile ovine si caprine destinate a fi transportate către locul de destinatie direct sau trecând printr-o piată ori centru de colectare aprobat, altele decât cele mentionate la pct. 18, incluzând animalele destinate reproductiei,

productiei de lapte sau de carne, cu exceptia celor care participă la evenimente sportive;

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

(2) Modelele de certificate de sănătate prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară vor fi folosite când România va deveni stat membru al Comunitătii Europene sau în cazul schimbului comercial cu tările care au încheiat acorduri bilaterale cu România.

20. exploatatie oficial liberă de bruceloză – exploatatie de ovine si caprine care îndeplineste conditiile prevăzute la cap. 1 din anexa nr. 9 la prezenta normă sanitară veterinară;

21. exploatatie liberă de bruceloză - exploatatie de ovine si caprine care îndeplineste conditiile prevăzute la cap. 2 din anexa nr. 9 la prezenta normă sanitară veterinară;

22. boli cu notificare obligatorie:

a) pentru ovine si caprine - bolile listate în sectiunile I si a II-a ale anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară; si

b) toate bolile din lista A a Oficiului International de Epizootii, a căror suspiciune sau declarare oficială trebuie să fie notificată administratiilor sanitare veterinare centrale ale statelor membre ale Comunitătii Europene si a României;

23. târg sau centru autorizat oficial pentru colectare - pentru ovine si caprine înseamnă orice loc, altul decât exploatatiile, de unde animalele din speciile ovine si caprine sunt vândute, cumpărate si/sau colectate ori încărcate si care este aprobat în conformitate cu prevederile legislatiei

sanitare veterinare privind autorizarea târgurilor sau centrelor de colectare pentru animale. Când animalele originare dintr-un alt stat membru al Comunitătii Europene sunt destinate pentru un târg sau pentru un centru de colectare din România, agreat conform normelor definite de reglementările comunitare, detinătorul lor este responsabil de admiterea animalelor care nu satisfac exigentele specifice;

24. regiune - parte a teritoriului unui stat membru al Comunitătii Europene sau al României care are o suprafată de cel putin 2.000 km2 si care este supus inspectiei administratiei sanitare veterinare centrale si include cel putin una dintre următoarele forme administrative:

a) Belgia - province/provincie

b) Germania - Regierungsbezirk

c) Danemarca - Amt sau insulă

d) Franta – d...partement

e) Italia - provincia

f) Luxemburg -

g) Olanda - RVV-Kring

h) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:

(i) Anglia, Tara Galilor si Irlanda: county

(ii) Scotia - district sau zonă insulară

i) Irlanda - county

j) Grecia - nomos

k) Spania - provincia

l) Portugalia:

i(i) continentală - distrito

(ii) alte părti ale Portugaliei - regiâo autonoma

m) Austria - Bundesland

n) Suedia - l.n

o) Finlanda - lääni/l.n

p) România - judet;

25. comerciant (operator) - orice persoană fizică sau juridică care comercializează animale direct sau indirect, care obtine un venit regulat din comercializarea acestora si care, într-o perioadă maximă de 30 de zile de la cumpărarea animalelor, le vinde ori le transferă din primele adăposturi în alte adăposturi care nu sunt proprietatea sa si care îndeplineste conditiile mentionate de legislatia ce reglementează schimbul intracomunitar cu bovine si porcine;

26. tară de destinatie - statul membru al Comunitătii Europene sau România către care sunt trimise animale din România sau dintr-un stat membru al Comunitătii Europene, în cadrul comertului intracomunitar dintre România si statele membre ale Comunitătii Europene, si România sau orice alt stat membru al Comunitătii Europene către care sunt expediate animale provenite dintr-o tară tertă în cadrul actiunilor de import;

27. tară tertă - orice altă tară în afara statelor membre ale Comunitătii Europene si a României, în care nu se aplică legislatia comunitară;

28. import - introducerea din tări terte de animale, produse animaliere, produse de origine animală sau alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor pe teritoriul Comunitătii Europene sau al României;

29. zonă epizootică liberă - zonă în care, conform evidentelor oficiale, animalele nu au suferit de nici o boală infectioasă sau contagioasă din lista întocmită în concordantă cu procedura comunitară specifică, pentru o perioadă si pentru o arie definite conform aceleiasi proceduri;

30. animal - exemplar din speciile ovine si caprine la care face referire prezenta normă sanitară veterinară;

31. colectiv, institut sau centru autorizat - orice unitate cu caracter permanent si delimitată geografic, autorizată în conformitate cu legislatia natională, unde una sau mai multe specii de animale sunt tinute sau crescute în mod obisnuit, cu sau fără scopul final de comercializare si exclusiv pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

a) prezentarea animalelor si educarea populatiei;

b) conservarea speciilor;

c) cercetarea stiintifică fundamentală sau aplicată ori cresterea animalelor pentru scopurile acestor tipuri de cercetare.

Art. 3. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare definitiile stipulate de legislatia specifică comunitară se aplică mutatis mutandis.

 

CAPITOLUL II

Prevederi speciale

 

Art. 4. - Animalele din speciile ovine si caprine pentru tăiere pot face obiectul comertului dintre România si statele membre ale Comunitătii Europene numai dacă ele îndeplinesc conditiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 5. - (1) Fără să se aducă atingere garantiilor aditionale care pot fi solicitate în concordantă cu pct. 1, 2 si 3 din anexa nr. 4 si cu pct. 1, 2 si 3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, animalele din speciile ovine si caprine pentru reproductie si îngrăsare trebuie, în plus fată de conditiile mentionate la art. 4, să îndeplinească, pentru a fi introduse într-un efectiv oficial liber de bruceloză sau într-un efectiv liber de bruceloză, cerintele lit. D a cap. 1 si ale lit. D a cap. 2 din anexa nr. 9 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Statele membre ale Comunitătii Europene si regiunile stipulate în anexa nr. 10 la prezenta normă sanitară veterinară îndeplinesc conditiile mentionate la pct. II.1.b) al cap. 1 din anexa nr. 9 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Statele si regiunile la care se face referire în anexa nr. 10 la prezenta normă sanitară veterinară sunt recunoscute oficial libere de bruceloză (B. melitensis).

Art. 6. - Animalele din speciile ovine si caprine pentru reproductie si îngrăsare, care fac obiectul comertului dintre România cu statele membre ale Comunitătii Europene, tre- buie să îndeplinească toate cerintele stipulate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, fără să se

aducă atingere garantiilor aditionale care pot fi solicitate conform pct. 1-3 din anexa nr. 4, pct. 1-3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară. Totusi autoritătile competente sanitare veterinare centrale ale tărilor de destinatie pot acorda derogări limitate referitoare la miscarea ovinelor si caprinelor pentru reproductie si îngrăsare în situatia în care acestea păsunează lângă frontierele tărilor învecinate. Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va informa Comisia Europeană asupra continutului unor asemenea derogări.

Art. 7. - Cerintele pentru elaborarea unui program national de combatere, obligatoriu sau voluntar, ori a unui program national de monitorizare a uneia dintre bolile infectioase sau contagioase cuprinse în sectiunile a II-a si a III-a din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, pentru întregul teritoriu sau o parte a acestuia, se vor trimite pentru evaluare la Comisia Europeană si vor

cuprinde în special prevederile anexei nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 8. - Când autoritatea sanitară veterinară centrală a României consideră că România sau o parte a acesteia îndeplineste criteriile înscrise în anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, pentru dobândirea statusului de tară sau parte din teritoriu liber de una dintre bolile ovinelor si caprinelor prevăzute în sectiunile a II-a si a III-a din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, va trimite Comisiei Europene documentele corespunzătoare care să justifice aceasta, în vederea obtinerii statusului de tară sau teritoriu liber de una dintre bolile ovinelor si caprinelor.

Art. 9. - (1) În cadrul comertului României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu animale din speciile ovine si caprine, în timpul transportului către locul de destinatie acestea vor fi însotite de un certificat de sănătate semnat de un medic veterinar oficial, care trebuie să fie conform cu anexa nr. 6 (modelele I, II si III) la prezenta normă sanitară veterinară, să fie completat în ziua inspectiei si să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, întocmit în cel putin una dintre limbile oficiale si în limba tării de destinatie si care va fi valabil 10 zile de la data emiterii.

(2) Certificatul de sănătate va fi întocmit într-o singură foaie.

Art. 10. - Regulile stabilite privind controalele efectuate asupra animalelor care sunt introduse pe teritoriul comunitar vor fi aplicate si de autoritătile sanitare veterinare din România, în special pentru controalele la origine si destinatie, pentru organizarea si urmărirea controalelor ce sunt efectuate de statele membre ale Comunitătii Europene si de România ca tări de destinatie si pentru măsurile de protectie ce trebuie implementate.

Art. 11. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să asigure, în cadrul programului national de inspectii si control, efectuarea de inspectii ad-hoc pentru a se asigura aplicarea corectă si coerentă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, dacă se consideră că este necesar să se asigure de aplicarea uniformă si corectă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în acest scop, să efectueze inspectii ad-hoc pe teritoriul României în cooperare cu autoritatea sanitară veterinară centrală a României.

(3) Dacă inspectiile ad-hoc se efectuează pe teritoriul României, autoritatea sanitară veterinară centrală a României va asigura toate conditiile necesare pentru sprijinul expertilor comunitari în îndeplinirea sarcinilor lor.

Regulile aplicabile pentru efectuarea acestor inspectii vor fi stabilite tinându-se seama de procedura comunitară.

Comisia Europeană va anunta autoritatea sanitară veterinară centrală a României despre rezultatele controlului.

Art. 12. - România si tările membre ale Comunitătii Europene care implementează un sistem de control alternativ, furnizând garantii echivalente cu cele înscrise la art. 6 si la pct. 1 si 3 din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, cu referire la miscările de animale din speciile ovine si caprine în cadrul teritoriului lor, pot acorda derogări de la inspectiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si de la obligatia de a elibera un certificat de sănătate prevăzut la art. 9, pe baze reciproce. Ele vor trebui să notifice Comisiei Europene despre aceasta.

Art. 13. - (1) Testul oficial pentru depistarea brucelozei ovine este mentionat în anexa nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Testul oficial pentru depistarea epididimitei contagioase este prezentat în anexa nr. 8 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 14. - Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate, în conformitate cu procedura natională, ca într-o perioadă de tranzitie de 3 ani să impună măsurile necesare pentru a se conforma prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 15. - Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate pune în aplicare prevederi legislative, reglementări si măsuri administrative pentru a se conforma prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Prevederile nationale existente se aplică până la punerea în aplicare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 16. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României are competenta de a notifica, completa sau abroga prevederile prezentei norme sanitare veterinare, pentru a le pune de acord cu datele stiintifice noi în domeniu, cu strategiile globale ce guvernează comertul

international cu animale vii, cu noile reglementări legislative comunitare si cu situatia mondială sau zonală a sănătătii animalelor.

(2) Când sunt efectuate aceste modificări, completări sau abrogări trebuie să se facă în mod obligatoriu referire la prezenta normă sanitară veterinară, conform metodelor proprii.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CONDITIILE

ce trebuie îndeplinite de ovinele si caprinele destinate tăierii

 

Pentru a putea face obiectul comertului dintre România si statele membre ale Comunitătii Europene animalele din speciile ovine si caprine destinate tăierii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

1. să fie identificate si înregistrate în concordantă cu legislatia specifică ce transpune în dreptul national legislatia comunitară cu privire la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Comunitătii Europene pentru unele animale vii si produse

de origine animală. Timpul limită pentru notificarea sistemului national de identificare si înregistrare a ovinelor si caprinelor este evaluat de la data adoptării prezentei norme sanitare veterinare;

2. să nu prezinte nici un semn clinic de boală la inspectia făcută de un medic veterinar oficial. Inspectia trebuie să fie efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de încărcarea animalelor din speciile ovine si caprine în mijlocul de transport;

3. să nu provină dintr-o exploatatie supusă vreunei restrictii din motive de sănătate si să nu fi fost în contact cu animale ce provin dintr-o astfel de exploatatie, prin acesta întelegându-se că:

a) astfel de restrictie va fi în legătură cu un focar al vreuneia dintre următoarele boli la care aceste specii de animale sunt sensibile: bruceloză, rabie, antrax;

b) după tăierea ultimului animal suferind de una dintre aceste boli sau suspect de vreuna dintre ele, perioada de restrictie trebuie să fie de cel putin 42 de zile în cazul brucelozei, 30 de zile în cazul rabiei si de 15 zile în cazul antraxului;

4. să nu provină dintr-o exploatatie sau să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie situată într-o zonă de protectie deja stabilită, din care animalele au interdictia să fie scoase conform legislatiei comunitare ce reglementează comertul cu bovine si porcine;

5. să nu fie supuse unor restrictii privind febra aftoasă;

6. autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să se asigure că următoarele categorii de animale din speciile ovine si caprine nu fac obiectul comertului:

a) cele care ar fi trebuit să fie tăiate în cadrul unui program national pentru eradicarea bolilor la care se face referire în legislatia comunitară referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu unele animale vii si produse de origine animală, în perspectiva realizării pietei interne, sau mentionate în sectiunea I a anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) cele care nu pot fi comercializate pe teritoriul său datorită statusului de sănătate al acestor animale;

7. ovinele si caprinele trebuie, de asemenea:

a) să fi fost născute si crescute de la nastere până la comercializare pe teritoriul României ori al unui stat membru al Comunitătii Europene; sau

b) dacă aceste animale au fost importate, ele trebuie să provină dintr-o tară tertă inclusă pe lista oficială stabilită în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare si certificarea veterinară ce reglementează importul din tările terte în România de ovine si

caprine si:

1. fie îndeplinesc conditiile de sănătate animală stipulate de Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificare veterinară ce reglementează importul din tările terte în România de bovine, suine, ovine si caprine, carne proaspătă sau produse pe bază de carne;

2. sau, în absenta acestor conditii, sunt supuse conformitătii conditiilor stabilite de Norma sanitară veterinară privind inspectia si controlul veterinar si zootehnic, aplicabile comertului dintre România cu statele membre ale Comunitătii Europene cu animale si produse de origine animală.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE

pentru animalele din speciile ovine si caprine destinate reproductiei si îngrăsării

 

1. Fără a se aduce atingere garantiilor aditionale ce pot fi solicitate în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, ovinele si caprinele pentru reproductie trebuie să fi fost procurate si să fi fost în contact numai cu animale dintr-o exploatatie în care următoarele boli nu au fost diagnosticate clinic:

ii(i) agalaxia contagioasă a oilor si caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capriolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides “colonii mari”), cu 6 luni înainte de comercializare;

i(ii) paratuberculoză si limfadenita cazeoasă, cu 12 luni înainte de comercializare;

(iii) adenomatoză pulmonară, Maedi/Visna ori artrita/encefalita virală caprină, cu 3 ani înainte de comercializare. Totusi si această perioadă poate fi redusă la 12 luni dacă:

a) animalele infectate cu Maedi/Visna ori artrita/encefalita virală caprină au fost tăiate;

b) animalele care au rămas în exploatatie au reactionat negativ la două teste recunoscute oficial, conform procedurii nationale; sau

c) fără a se aduce atingere cerintelor pentru alte boli, în cadrul unui program aprobat în concordantă cu pct. 1-3 din anexa nr. 4 si cu pct. 1-3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, se pot acorda de către autoritatea sanitară veterinară centrală garantii de sănătate care sunt echivalente pentru acea boală sau boli;

(iv) nici un fapt care sugerează că cerintele pct. 1 nu au fost îndeplinite nu a fost adus în atentia medicului veterinar responsabil cu eliberarea certificatelor de sănătate;

i(v) proprietarii afirmă că nu au cunostintă de orice astfel de fapt si mai mult probează în scris că animalul sau animalele destinate comertului dintre statele membre ale Comunitătii Europene si România sunt conforme criteriilor cuprinse la pct. 1.

2. Suplimentar, referitor la scrapie, animalele din speciile ovine si caprine ce fac obiectul comertului României cu statele membre ale Comunitătii Europene trebuie:

a) să provină dintr-o exploatatie care satisface următoarele conditii:

(i) este supusă inspectiilor oficiale în concordantă cu prevederile legislatiei comunitare privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile pentru schimburile intracomunitare cu unele animale vii si produse, în perspectiva realizării pietei interne;

(ii) animalele să fie marcate;

(iii) nici un caz de scrapie nu a fost confirmat în ultimii 2 ani;

(iv) controalele prin prelevări trebuie efectuate la tăierea oilor sau berbecilor bătrâni, destinati montei, care provin din acea exploatatie, cu exceptia cazului în care această exploatatie este situată într-o regiune a României sau a unui stat membru al Comunitătii Europene sau dacă România beneficiază de conditiile care sunt adoptate în concordantă cu pct. 1-3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară;

(v) animalele femele pot fi introduse în acea exploatatie numai dacă ele provin dintr-o exploatatie care se conformează acelorasi cerinte;

b) să fi fost tinute continuu, de la nastere sau cel putin ultimii 2 ani, într-o exploatatie sau exploatatii care se conformează cerintelor mentionate la pct. 2 lit. a);

c) atunci când sunt destinate României sau unui stat membru al Comunitătii Europene, care beneficiază, pentru întregul teritoriu sau o parte din acesta de prevederile pct. 1-3 din anexa nr. 4 si pct. 1-3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, să satisfacă garantiile furnizate conform acestor prevederi.

3. Cu privire la epididimita contagioasă (B. ovis), berbecii necastrati, pentru reproductie, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să provină dintr-o exploatatie în care nici un caz de epididimită contagioasă (B. ovis) nu a fost diagnosticat în ultimele 12 luni;

b) să fi fost tinuti permanent în exploatatie timp de 60 de zile înainte de livrare;

c) să fi fost supusi cu 30 de zile înainte de livrare la o testare serologică efectuată în conformitate cu anexa nr. 8 la prezenta normă sanitară veterinară, în urma căreia să se fi obtinut rezultate negative, ori să satisfacă garantiile de sănătate echivalente, recunoscute conform procedurii

nationale.

4. Certificatul de sănătate corespunde modelului III din anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară si stipulează că aceste cerinte au fost îndeplinite.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

BOLI TRANSMISIBILE

ale ovinelor si caprinelor supuse declarării si notificării oficiale

Sectiunea I1 - febră aftoasă

- bruceloză (B. melitensis)

- epididimită contagioasă (B. ovis)

- antrax

- rabie

Sectiunea a II1-a - scrapie

Sectiunea a III-a - agalaxia contagioasă

- paratuberculoază

- limfadenită cazeoasă

- adenomatoză pulmonară

- Maedi/Visna

- artrită/encefalită caprină virală.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CERINTELE

pentru programele nationale de combatere sau de monitorizare a bolilor animalelor din speciile ovine si caprine

 

1. Statele care au elaborat astfel de programe trebuie să le trimită Comisiei Europene pentru evaluare, mentionând în special date despre:

a) distributia bolii în statul respectiv;

b) motivatia pentru elaborarea acelui program, luându-se în considerare importanta bolii si beneficiile programului în relatie cu costurile acestuia;

c) aria geografică în care este implementat programul;

d) diferitele categorii de sănătate care sunt acordate exploatatiilor, standardele care trebuie atinse de fiecare categorie si procedeele de testare utilizate;

e) procedurile de monitorizare a programului;

f) actiunile ce trebuie întreprinse dacă, din orice motiv, o exploatatie îsi pierde statusul de sănătate;

g) măsurile ce trebuie luate dacă în urma testelor efectuate în concordantă cu prevederile programului exploatatiile sunt pozitive.

2. Comisia Europeană examinează programul prezentat de România. Programul la care se referă pct. 1 poate fi aprobat în conformitate cu procedura comunitară.

După aceeasi procedură garantiile aditionale, generale sau limitate, care pot fi cerute pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene vor fi definite în acelasi timp sau după cel mult 3 luni de la aprobarea programului. Asemenea garantii nu trebuie să fie mai severe

decât cele pe care le implementează un stat membru al Comunitătii Europene sau România, la nivel national.

3. Programele trimise de România pot fi amendate sau completate în concordantă cu procedura comunitară.

Amendamentele sau completările la program, care au fost deja aprobate, sau garantiile care au fost definite în concordantă cu pct. 2 pot fi aprobate pe baza aceleiasi proceduri.

4. Programele aprobate în concordantă cu această anexă trebuie să beneficieze de fonduri nationale prevăzute de legislatia privind cheltuielile în domeniul veterinar pentru combaterea bolilor, potrivit conditiilor prevăzute în prezenta anexă, precum si de fonduri comunitare.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

CONDITIILE

pentru dobândirea statutului de tară sau teritoriu liber de unele boli ale ovinelor si caprinelor

 

1. Dacă România consideră că teritoriul său sau o parte a acestuia este liber de bolile înscrise în sectiunile a II-a si a III-a din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, la care sunt sensibile animalele din speciile ovine si caprine, va prezenta Comisiei Europene documentatia de sustinere corespunzătoare, mentionând în special:

a) natura bolii si istoricul aparitiei în teritoriul său;

b) rezultatele testelor de supraveghere, bazate pe investigatii serologice, microbiologice, patologice si epidemiologice si pe faptul că boala trebuie, potrivit legii, să fie notificată autoritătii sanitare veterinare centrale;

c) perioada pentru care a fost efectuată supravegherea;

d) unde se poate aplica, perioada în care vaccinarea împotriva acestei boli a fost interzisă si zona geografică la care se referă această prohibitie;

e) aranjamentele pentru verificarea absentei acestei boli.

2. a) Comisia Europeană examinează documentatia de sustinere trimisă de România, garantiile aditionale, generale sau limitate, care pot fi solicitate pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene, ce vor fi definite în concordantă cu procedura comunitară.

b) Asemenea garantii nu trebuie să depăsească garantiile pe care le aplică statele membre ale Comunitătii Europene sau România, la nivel national.

3. a) România va notifica Comisiei Europene orice schimbare în documentatia de sustinere specificată la pct. 1, care se referă la boală.

b) Garantiile definite conform pct. 2, potrivit unei asemenea notificări, pot fi amendate sau întrerupte în concordantă cu procedura specifică fiecărei părti.

4. Comisia Europeană va examina cât de repede posibil programele trimise de România privind paratuberculoza si agalaxia contagioasă ovină, iar după examinare se vor aplica prevederile pct. 2.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

MODEL I

 

Certificat de sănătate 1) pentru schimburile dintre statele membre ale Comunitătilor Europene de ovine si caprine pentru tăiere

Health certificate 1) for trade between Member States of the European Communities

in ovine and caprine animals for slaughter

 

Nr. ......................................

No. .....................................

Statul membru expeditor ..................................................................................................................

Member State of consignment ..........................................................................................................

Ministerul competent ........................................................................................................................

Competent ministry ............................................................................................................................

Departamentul competent ................................................................................................................

Competent department ......................................................................................................................

I. Numărul de animale ......................................................................................................................

Number of animals ............................................................................................................................

II. Identificarea animalelor ................................................................................................................

Identification of animals ......................................................................................................................

III. Originea animalelor ....................................................................................................................

Origin of the animals ..........................................................................................................................

Animalele au fost fie:

The animals were either:

a) născute si crescute de la nastere pe teritoriul Comunitătii Europene 2);

born and have been reared since birth on European Community territory 2);

sau or

b) importate dintr-o tară tertă care apare pe lista întocmită în conformitate cu art. 3 din

Directiva 72/462/CEE si întrunesc fie2): imported from a third country appearing on the list drawn up in accordance with Article 3 of Directive 72/462/EEC and meet either2):

 

 

Numărul de animale Number of animals

Mascul/femelă Male/female

Ovine/caprine Ovine/caprine

Rasa Breed

Vârsta Age

Identificarea individuală oficială (numărul statului si localizarea)

Official individual identification (State number  and location)

 

 

 

 

 

 

a) conditiile de sănătate animală stabilite în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/CEE2);

a) the animal health conditions laid down in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC2); sau or

b) conditiile stabilite la art. 8 (a)(2) din Directiva 91/496/CEE si au fost cazate cel putin

30 de zile în statul membru expeditor2).

b) the conditions laid down in Article 8 (a)(2) of Directive 91/496/EEC and have spent at least 30 days in the Member State of consignment2).

IV. Destinatia animalelor

Destination of animals

Animalele vor fi expediate:

The animals will be sent:

de la  .................................................................................................................... (locul)

from ................................................................................................................….. (place)

către ................................................................................................................................................

(statul membru si locul de destinatie) to ......................................................................................................................................................

(Member State and place of destination)

cu: vagonul de cale ferată/camionul/avionul/vaporul 2) ..............................................................3)

by: railway wagon, lorry/truck, air, boat/ship2) ................................................................................3)

Numele si adresa expeditorului ......................................................................................................

Name and address of consignor ........................................................................................................

Numele si adresa destinatarului ......................................................................................................

Name and address of consignee ......................................................................................................

V. Informatii despre starea de sănătate

Health information

Eu, subsemnatul, certific că animalele descrise mai sus întrunesc următoarele cerinte:

I, the undersigned, certify that the animals described above meet the following requirements:

A. au fost inspectate astăzi (cu 48 de ore înainte de îmbarcare) si nu au prezentat nici un semn clinic de boală;

they have been inspected today (within 48 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;

B. nu sunt animale care ar trebui să fie distruse într-un program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;

they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease;

C. nu au fost achizitionate dintr-o exploatatie care este supusă restrictiilor din motive de sănătate animală si nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploatatie, prin aceasta întelegându-se că:

neither were obtained from a holding which is the subject of a prohibition on animal health grounds, nor have they been in contact with animals from such a holding, it being understood that:

1. astfel de restrictii sunt în legătură cu un focar al uneia dintre următoarele boli la care animalele sunt receptive:

a) bruceloza;

b) rabia;

c) antraxul;

such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which the animals are susceptible:

a) brucellosis;

b) rabies;

c) anthrax;

2. după distrugerea ultimului animal care suferă sau este susceptibil de o boală, durata restrictiei trebuie să fie de cel putin:

a) 42 de zile în cazul brucelozei;

b) 30 de zile în cazul rabiei;

c) 15 zile în cazul antraxului;

after distruction of the last animal suffering from or susceptible, the duration of the prohibition must be at least:

a) 42 days in case of brucellosis;

b) 30 days in case of rabies;

c) 15 days in case of anthrax;

nici nu provin dintr-o exploatatie si nici nu au venit în contact cu animalele dintr-o exploatatie dintr-o zonă de protectie instituită conform legislatiei comunitare si din care este interzisă iesirea animalelor;

nor have they come from a holding or been in contact with animals from a holding in a protection zone which has been set up under community legislation and which animals are prohibited to leave;

D. nu fac obiectul măsurilor de sănătate animală cu privire la febra aftoasă, luate în conformitate cu legislatia comunitară, si nici nu au fost vaccinate contra febrei aftoase;

they are not subject of animal health measures pursuant to the community legislation on foot-and mouth disease nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

E. au fost achizitionate dintr-o:

a) exploatatie2) .........................................................................................................................4)

b) piată aprobată2)...................................................................................................................4)

they were obtained from:

a) a holding2) ............................................................................................................................4)

b) an approved market2) ..........................................................................................................4)

F. au fost transportate direct, trecând/fără a trece2) printr-un centru de colectare2)/un loc de încărcare2)/adăposturi ale dealerului2):

they were transported direct, without passing/passing through2) an assembly centre/a place of loading2)/dealer’s premises2):

a) dintr-o exploatatie2)/dintr-o exploatatie către piată si de acolo în altă parte2);

b) către locul de încărcare, folosind mijloace de transport si containere care au fost anterior curătate si dezinfectate cu un dezinfectant oficial aprobat, astfel încât să se asigure o protectie eficientă a statusului sanitar al animalelor.

a) from a holding2)/from a holding to market and thence2);

b) to the actual place of loading, using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals’ health status.

VI. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspectiei.

This certificate is valid for 10 days from the date of inspection.

Întocmit la ......................................................... în data de ................................................ .

(data inspectiei)

Done at ............................................................. on ............................................................ . (date of inspection)

 

.................................................................

(semnătura medicului veterinar oficial)

(signature of official veterinarian)

.................................................................

(numele si functia, cu majuscule)

(name and title, in block capitals)

 

Stampila

(Stamp)

 


1) Certificatele de sănătate se vor elibera numai pentru animalele care sunt transportate cu acelasi vagon de cale ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeasi exploatatie si care sunt expediate către acelasi destinatar.

Health certificates may be drawn up only for animals which are to be transported in the  ame railway wagon, truck/lorry, aircraft or boat/ship, which originate from the same holding and which are being sent to the same consignee.

2) Se anulează ceea ce nu corespunde.

Delete where not applicable.

3) Se notează numărul de înregistrare pentru vagoanele de cale ferată si camioane, numărul zborului pentru avioane si numele vapoarelor.

Give the registration number in the case of railway wagons and lorries/trucks, the flight number in the case of aircraft and the name in the case of boats and ships.

4) Se indică numele, după caz.

Where appropriate, indicate the name.

 

 

MODEL II

Certificat de sănătate1) pentru schimburile dintre statele membre ale Comunitătilor Europene

de ovine si caprine pentru îngrăsare

Health certificate1) for trade between Member States of the European Communities

in ovine and caprine animals for fattening

Nr. ......................................

No. .....................................

 

Statul membru expeditor ..................................................................................................................

Member State of consignment ..........................................................................................................

Ministerul competent ........................................................................................................................

Competent ministry ..........................................................................................................................

Departamentul competent ................................................................................................................

Competent department ......................................................................................................................

VII. Numărul de animale ..................................................................................................................

Number of animals ............................................................................................................................

VIII. Identificarea animalelor ............................................................................................................

Identification of animals ....................................................................................................................

IX. Originea animalelor

Origin of the animals

Animalele au fost fie:

The animals were either:

a) născute si crescute de la nastere pe teritoriul Comunitătii Europene2);

born and have been reared since birth on European Community territory2);

sau

or

b) importate dintr-o tară tertă care apare pe lista întocmită în conformitate cu art. 3 din Directiva 72/462/CEE si întrunesc fie2):

imported from a third country appearing on the list drawn up in accordance with Article 3 of Directive 72/462/EEC and meet either2):

a) conditiile de sănătate animală stabilite în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/CEE2),

a) the animal health conditions laid down in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC2);

sau

or

b) conditiile stabilite la art. 8 (a)(2) din Directiva 91/496/CEE si au fost cazate cel putin 30 de zile în statul membru expeditor2).

b) the conditions laid down in Article 8 (a)(2) of Directive 91/496/EEC and have spent at least 30 days in the Member State of consignment2).

 

Numărul de animale Number of animals

Mascul/femelă Male/female

Ovine/caprine Ovine/caprine

Rasa Breed

Vârsta Age

Identificarea individuală oficială (numărul statului si localizarea)

Official individual identification (State number  and location)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Destinatia animalelor

Destination of animals

Animalele vor fi expediate:

The animals will be sent:

de la  ....................................................................................................................... (locul)

from ......................................................................................................................... (place)

către …...................................................................................................................... (statul membru si locul de destinatie)

to ............................................................................................................. (Member State and place of destination)

cu: vagonul de cale ferată/camionul/avionul/vaporul2):  ...................................................3)

by: railway wagon, lorry/truck, air, boat/ship2): ..............................................................3)

Numele si adresa expeditorului ................................................................................……........

Name and address of consignor ...............................................................................................

Numele si adresa destinatarului ................................................................................................

Name and address of consignee ...............................................................................................

XI. Informatii despre starea de sănătate

Health information

Eu, subsemnatul, certific că animalele descrise mai sus întrunesc următoarele cerinte:

I, the undersigned, certify that the animals described above meet the following requirements:

G. au fost inspectate astăzi (cu 48 de ore înainte de îmbarcare) si nu au prezentat nici un semn clinic de boală;

they have been inspected today (within 48 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;

H. nu sunt animale care ar trebui să fie distruse într-un program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;

they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease;

I. nu au fost achizitionate dintr-o exploatatie care este supusă restrictiilor din motive de sănătate animală si nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploatatie, prin aceasta întelegându-se că:

neither were obtained from a holding which is the subject of a prohibition on animal health grounds, nor have they been in contact with animals from such a holding, it being understood that:

3. astfel de restrictii sunt în legătură cu un focar al uneia dintre următoarele boli la care animalele sunt receptive:

a) bruceloza;

b) rabia;

c) antraxul;

such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which the animals are susceptible:

a) brucellosis;

b) rabies;

c) anthrax;

4. după distrugerea ultimului animal care suferă sau este susceptibil de o boală, durata restrictiei trebuie să fie de cel putin:

a) 42 de zile în cazul brucelozei;

b) 30 de zile în cazul rabiei;

c) 15 zile în cazul antraxului;

after distruction of the last animal suffering from or susceptible, the duration of the prohibition must be at least:

a) 42 days in case of brucellosis;

b) 30 days in case of rabies;

c) 15 days in case of anthrax;

nici un provin dintr-o exploatatie si nici nu au venit în contact cu animalele dintr-o exploatatie dintr-o zonă de protectie instituită conform legislatiei comunitare si din care este interzisă iesirea animalelor;

nor have they come from a holding or been in contact with animals from a holding in a protection zone which has been set up under community legislation and which animals are prohibited to leave;

J. nu fac obiectul măsurilor de sănătate animală cu privire la febra aftoasă, luate în conformitate cu legislatia comunitară, si nici nu au fost vaccinate contra febrei aftoase;

they are not subject of animal health measures pursuant to the community legislation on foot-and-mouth disease, nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

K. 1. fie au fost calificate pentru introducere într-o exploatatie de ovine si caprine care este oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)2):

either they qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis-free (B. melitensis)2):

a) provin dintr-o exploatatie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)2); sau  they come from an officially brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

b) provin dintr-o exploatatie liberă de bruceloză (B. melitensis); si:

they come from a brucellosis-free (B. melitensis) holding and:

a) sunt identificate individual;

b) nu au fost vaccinate niciodată contra brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani înainte. Totusi pot fi introduse, de asemenea, în exploatatie femelele în vârstă de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea vârstei de 7 luni; si

c) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine si în cursul acestei perioade au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel putin 6 săptămâni2), conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară;

a) they are identified individually;

b) they have never been vaccinated against brucellosis or, if they were vaccinated, this happened more than 2 years previously. However, females over 2 years old which were vaccinated before the age of 7 months may also be brought onto the holding; and

c) they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, 2 tests for brucellosis in accordance with Annex no. 7 to present sanitary veterinary norm, separated by an interval of at least 6 weeks2);

2. fie au fost calificate pentru introducere într-o exploatatie de ovine si caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)2), i.e.:

or they qualify for admission to a brucellosis-free ovine or caprine holding (B. melitensis)2) i.e.:

a) provin dintr-o exploatatie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)2); sau  they come from an officially brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

b) provin dintr-o exploatatie liberă de bruceloză (B. melitensis)2); sau

they come from a brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

c) până la data determinată prin planurile de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE sunt originare dintr-o exploatatie, alta decât cea la care se face referire la lit. a) si b), si satisfac următoarele conditii:

until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Decision  0/242/EEC, they originate from a holding other than that referred to in a) and b) and satisfy the following conditions:

ii(i) sunt identificate individual; si

they are identified individually; and

i(ii) provin dintr-o exploatatie în care toate animalele din speciile receptive la bruceloză

(B. melitensis) nu au prezentat de cel putin 12 luni semne clinice sau alte semne de bruceloză; si

they originate from a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (B. melitensis) have shown no clinical or other signs of brucellosis for at least 12 months; and

(iii) ........................................................ fie:

........................................................ either:

a) nu au fost vaccinate contra brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani; si

b) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine si în cursul acestei perioade au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel putin 6 săptămâni, conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară;

sau

c) au fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1 înaintea vârstei de 7 luni, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de introducerea lor în exploatatia de destinatie2);

a) they have not been vaccinated against brucellosis (B. melitensis) in the last 2 years; and

b) they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, 2 tests for brucellosis in accordance with Annex no. 7 to present sanitary veterinary norm, separated by an interval of at least 6 weeks;

or

c) they were vaccinated with Rev. 1 vaccine before the age of 7 months but not later than

15 days before their introduction into the holding of destination2);

L. au fost achizitionate dintr-o:

a) exploatatie2) ......................................................................................................................4);

b) piată aprobată2) ................................................................................................................4);

c) tară tertă2) ..........................................................................................................................4);

they were obtained from:

a) a holding2) ......................................................................................................................4);

b) an approved market 2) ....................................................................................................4);

c) a third country2) ..............................................................................................................4);

M. au fost transportate direct, trecând/fără a trece2) printr-un centru de colectare2)/un loc de încărcare2)/adăposturi ale dealerului2):

they were transported direct, without passing/passing through2) an assembly centre/a place of loading2)/dealer’s premises 2):

a) dintr-o exploatatie2)/dintr-o exploatatie către piată si de acolo în altă parte2);

b) către locul de încărcare, folosind mijloace de transport si containere care au fost anterior curătate si dezinfectate cu un dezinfectant oficial aprobat, astfel încât să se asigure o protectie eficientă a statusului sanitar al animalelor;

a) from a holding2)/from a holding to market and thence2),

b) to the actual place of loading, using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals’ health status.

XII. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspectiei.

This certificate is valid for 10 days from the date of inspection.

Întocmit la ......................................................... în data de ................................................ . (data inspectiei)

Done at ............................................................. on ............................................................ . (date of inspection)

 

.................................................................

(semnătura medicului veterinar oficial)

(signature of official veterinarian)

.................................................................

(numele si functia, cu majuscule)

(name and title, in block capitals)

 

Stampila

(Stamp)


1), 2), 3), 4) Sunt valabile notele de subsol de la modelul I.

 

MODEL III

 

Certificat de sănătate 1) pentru schimburile dintre statele membre ale Comunitătilor Europene

de ovine si caprine pentru reproductie

Health certificate1) for trade between Member States of the European Communities

in ovine and caprine animals for breeding

Nr. ......................................

No. .....................................

 

Statul membru expeditor ..................................................................................................................

Member state of consignment ..........................................................................................................

Ministerul competent ........................................................................................................................

Competent  ministry ............................................................................................................................

Departamentul competent ..............................................................................................................

Competent department ......................................................................................................................

XIII. Numărul de animale ..............................................................................................................

Number of animals ............................................................................................................................

XIV. Identificarea animalelor ............................................................................................................

Identification of animals ....................................................................................................................

XV. Originea animalelor

Origin of the animals

Animalele au fost fie:

The animals were either:

a) născute si crescute de la nastere pe teritoriul Comunitătii Europene1);

born and have been reared since birth on European Community territory2);

sau

or

b) importate dintr-o tară tertă care apare pe lista întocmită în conformitate cu art. 3 din Directiva 72/462/CEE si întrunesc fie2):

imported from a third country appearing on the list drawn up in accordance with Article 3 of Directive 72/462/EEC and meet either:

c) conditiile de sănătate animală stabilite în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/CEE2); the animal health conditions laid down in accordance with Article 8 of Directive 72/462/EEC2);

sau

or

d) conditiile stabilite la art. 8 (a) (2) din Directiva 91/496/CEE si au fost cazate cel putin 30 de zile în statul membru expeditor2).

the conditions laid down in Article 8(a)(2) of Directive 91/496/EEC and have spent at least

30 days in the Member State of consignment2).

XVI. Destinatia animalelor

Destination of animals

Animalele vor fi expediate:

The animals will be sent:

de la ........................................................................................................................ (locul)

from ......................................................................................................................... (place)

către ................................................................................................................…….. (statul membru si locul de destinatie)

to .......................................................................................................................... (Member State and place of destination)

cu: vagonul de cale ferată/camionul/avionul/vaporul2) ................................................................3)

by: railway wagon, lorry/truck, air, boat/ship2): ..............................................................................3)

Numele si adresa expeditorului ......................................................................................................

Name and address of consignor ........................................................................................................

Numărul de animale Number of animals

Mascul/femelă Male/female

Ovine/caprine Ovine/caprine

Rasa Breed

Vârsta Age

Identificarea individuală oficială (numărul statului si localizarea)

Official individual identification (State number  and location)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and address of consignee .............................................................................................

XVII. Informatii despre starea de sănătate

Health information

Eu, subsemnatul, certific că animalele descrise mai sus întrunesc următoarele cerinte:

I, the undersigned, certify that the animals described above meet the following requirements:

N. au fost inspectate astăzi (cu 48 de ore înainte de îmbarcare) si nu au prezentat nici un semn clinic de boală;

they have been inspected today (within 48 hours prior to loading) and show no clinical sign of disease;

O. nu sunt animale care ar trebui să fie distruse într-un program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;

they are not animals which are to be destroyed under a scheme to eradicate a contagious or infectious disease;

P. nu au fost achizitionate dintr-o exploatatie care este supusă restrictiilor din motive de sănătate animală si nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploatatie, prin aceasta întelegându-se că: neither were obtained from a holding which is the subject of a prohibition on animal health grounds, nor have they been in contact with animals from such a holding, it being understood that:

5. astfel de restrictii sunt în legătură cu un focar al uneia dintre următoarele boli la care animalele sunt receptive:

a) bruceloza;

b) rabia;

c) antraxul;

such prohibition is connected with the outbreak of one of the following diseases to which the animals are susceptible:

a) brucellosis;

b) rabies;

c) anthrax;

6. după distrugerea ultimului animal care suferă sau este susceptibil de o boală, durata restrictiei trebuie să fie de cel putin:

a) 42 de zile în cazul brucelozei;

b) 30 de zile în cazul rabiei;

c) 15 zile în cazul antraxului;

after distruction of the last animal suffering from or susceptible, the duration of the prohibition must be at least:

a) 42 days in case of brucellosis;

b) 30 days in case of rabies;

c) 15 days in case of anthrax;

nici un provin dintr-o exploatatie si nici nu au venit în contact cu animalele dintr-o exploatatie dintr-o zonă de protectie instituită conform legislatiei comunitare si din care este interzisă iesirea animalelor;

nor have they come from a holding or been in contact with animals from a holding in a protection zone which has been set up under community legislation and which animals are prohibited to leave;

Q. nu fac obiectul măsurilor de sănătate animală cu privire la febra aftoasă, luate în conformitate cu legislatia comunitară, si nici nu au fost vaccinate contra febrei aftoase;

they are not subject of animal health measures pursuant to the community legislation on foot-and-mouth disease, nor have they been vaccinated against foot-and-mouth disease;

R. cu privire la scrapie, provin dintr-o exploatatie care întruneste următoarele cerinte:

a) se află sub supraveghere oficială;

b) animalele trebuie să fie identificate;

c) nu a fost confirmat nici un caz de scrapie de cel putin 2 ani;

d) a fost efectuat, în cazul oilor bătrâne alese din exploatatie, un control randomizat, în afară de cazul în care exploatatia este situată într-o regiune sau într-un stat membru limitat de conditiile adoptate în conformitate cu pct. 1-3 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară;

e) femelele nu pot fi introduse în exploatatie în afară de cazul în care provin dintr-o exploatatie ce întruneste aceleasi conditii.

with regard to scrapie, they come from a holding meeting the following requirements:

a) the holding is under official supervision;

b) the animals must be marked;

c) no case of scrapie has been confirmed for at least 2 years;

d) a random check must be made on old ewes from the holding which are to be culled unless the holding is situated in a region or Member State qualifying for the conditions to be adopted pursuant to Annex no. 5, points 1, 2, 3, to present sanitary veterinary norm;

e) females may not be introduced into the holding unless they come from a holding meeting the same requirements.

Trebuie să fi fost tinute permanent de la nasterea lor sau în ultimii 2 ani într-o exploatatie ori exploatatii care întrunesc aceste cerinte;

They must have been kept permanently on a holding or holdings meeting these requirements since their birth or for the last 2 years;

S. 1. fie au fost calificate pentru introducere într-o exploatatie de ovine si caprine care este oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)2), i.e.:

either they qualify for admission to an ovine or caprine holding which is officially brucellosis-free

(B. melitensis)2), i.e.:

a) provin dintr-o exploatatie oficial liberă de bruceloză (B melitensis)2); sau they come from an officially brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

b) provin dintr-o exploatatie liberă de bruceloză (B. melitensis) si:

they come from a brucellosis-free (B. melitensis) holding and:

a) sunt identificate individual;

b) nu au fost vaccinate niciodată contra brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani înainte. Totusi pot fi introduse, de asemenea, în exploatatie femelele în vârstă de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea vârstei de 7 luni; si

c) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine si în cursul acestei perioade au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel putin 6 săptămâni, conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară2);

a) they are identified individually;

b) they have never been vaccinated against brucellosis or, if they were vaccinated, this hap-

pened more than 2 years previously. However, females over 2 years old which were

vaccinated before the age of 7 months may also be brought onto the holding; and

c) they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, 2 tests for brucellosis in accordance with Annex no. 7 to present sanitary veterinary norm, separated by an interval of at least 6 weeks2);

2. fie au fost calificate pentru introducere într-o exploatatie de ovine si caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)2); i.e.: or they qualify for admission to a brucellosis-free ovine or caprine holding (B. melitensis)2); i.e.:

a) provin dintr-o exploatatie oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)2); sau they come from an officially brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

b) provin dintr-o exploatatie liberă de bruceloză (B. melitensis)2); sau they come from a brucellosis-free (B. melitensis) holding2); or

c) până la data determinată prin planurile de eradicare, aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE, sunt originare dintr-o exploatatie, alta decât cea la care se face referire la lit. a) si b), si satisfac următoarele conditii: until the qualifying date under eradication plans approved pursuant to Decision 90/242/EEC, they originate from a holding other than that referred to in a) and b) and satisfy the following conditions:

(iv) sunt identificate individual; si

they are identified individually; and

(v) provin dintr-o exploatatie în care toate animalele din speciile receptive la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat de cel putin 12 luni semne clinice sau alte semne de bruceloză; si they originate form a holding in which all the animals of species susceptible to brucellosis (B. melitensis) have shown no clinical or other signs of brucellosis for at least 12 months; and

(vi) ........................................................ fie:

........................................................ either:

a) nu au fost vaccinate contra brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani; si

b) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine si în cursul acestei perioade au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări pentru bruceloză la un interval de cel putin 6 săptămâni, conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară; sau

c) au fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1 înaintea vârstei de 7 luni, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de introducerea lor în exploatatia de destinatie2);

a) they have not been vaccinated against brucellosis (B. melitensis) in the last 2 years; and

b) they were isolated under official supervision on the holding of origin and, during such isolation, underwent, with negative results, 2 tests for brucellosis in accordance with Annex no. 7 to present sanitary veterinary norm, separated by an interval of at least 6 weeks; or

c) they were vaccinated with Rev. 1 vaccine before the age of 7 months but not later than 15 days before their introduction into the holding of destination2);

T. în ceea ce priveste epididimita contagioasă a berbecilor (B. ovis), în cazul berbecilor de reproductie necastrati, ei trebuie:

a) să provină dintr-o exploatatie în care nici un caz de epididimită contagioasă a berbecilor (B. ovis) nu a fost înregistrat în ultimele 12 luni;

b) să fi fost tinuti permanent în acea exploatatie cu 60 de zile înainte de expediere;

c) să fi fost supusi, cu 30 de zile înainte de expediere, unei reactii de fixare a complementului pentru depistarea epididimitei contagioase a berbecilor (B. ovis), cu rezultat negativ;

a) come from a holding in which no case of contagious epididymitis of rams (B. ovis) has been recorded in the past 12 months;

b) have been kept permanently on that holding for the 60 days preceding consignment;

c) have undergone, within 30 days prior to consignment, with a negative result, a complement-fixing test to detect contagious epididymitis of rams (B. ovis);

U. după cunostintele subsemnatului si conform declaratiei scrise a proprietarului nu au fost achizitionate dintr-o exploatatie sau nu au venit în contact cu animalele dintr-o exploatatie în care au fost detectate clinic următoarele boli: to the knowledge of the undersigned and according to the written declaration made by the owner, they were not obtained from a holding or have not been in contact with animals from a holding in which the following diseases have been clinically detected:

a) în ultimele 6 luni, agalaxia contagioasă a oilor (Mycoplasma agalactiae) sau agalaxia contagioasă a caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. Mycoides “colonii mari”);

b) în ultimele 12 luni, paratuberculoza sau limfadenita cazeoasă;

c) în ultimii 3 ani, adenomatoza pulmonară, Maedi/Visna sau artrita/encefalita virală caprină. Totusi acest interval limită este redus la 12 luni dacă animalele afectate de Maedi/Visna sau de artrită/encefalită virală caprină au fost sacrificate, iar animalele care au rămas au reactionat negativ la două testări;

a) within the last six months, contagious agalactia of sheep (Mycoplasma agalactiae) or contagious agalactia of goats (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. Mycoides “large colony”);

b) within the last 12 months, paratuberculosis or caseous lymphadenitis;

c) within the last 3 years, pulmonary adenamatosis, Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis. However, this time limit is reduced to 12 months if animals affected by Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis have been slaughtered and the remaining animals have reacted negatively to 2 tests.

V. au fost achizitionate dintr-o:

they were obtained from:

a) exploatatie2) ......................................................................................................................4);

b) piată aprobată2) ................................................................................................................4);

c) tară tertă2) ..........................................................................................................................4);

a) a holding2) ..........................................................................................................................4);

b) an approved market2) .........................................................................................................4);

c) a third country2) ..................................................................................................................4);

W. au fost transportate direct, trecând/fără a trece2) printr-un centru de colectare2)/un loc de încărcare2)/adăposturi ale dealerului2)/un post de control de frontieră aprobat2): they were transported direct, without passing/passing through2) an assembly centre/a place of loading2)/dealer’s premises2)/an approved frontier inspection post2):

a) dintr-o exploatatie2)/dintr-o exploatatie către piată si de acolo în altă parte2);

b) către locul de încărcare, folosind mijloace de transport si containere care au fost anterior curătate si dezinfectate cu un dezinfectant oficial aprobat, astfel încât să se asigure o protectie eficientă a statusului sanitar al animalelor;

a) from a holding2)/from a holding to market and thence2);

b) to the actual place of loading, using means of transport and containment which had, before-hand, been cleaned and disinfected using an officially approved disinfectant, and in such a way as to provide effective protection of the animals’ health status.

XVIII. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspectiei.

This certificate is valid for 10 days from the date of inspection.

Întocmit la ......................................................... în data de ................................................ . (data inspectiei)

Done at ............................................................. on ............................................................ . (date of inspection)................................................................. (semnătura medicului veterinar oficial)

(signature of official veterinarian) ................................................................. (numele si functia, cu majuscule) (name and title, in block capitals)

 


1), 2), 3), 4) Sunt valabile notele de subsol de la modelul I.

 

Stampila

(Stamp)

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

TESTE PENTRU DEPISTAREA BRUCELOZEI

(B. melitensis)

 

1. Pentru calificarea exploatatiilor ca indemne de bruceloză, depistarea brucelozei (B. melitensis) se efectuează prin testul cu roz bengal sau prin reactia de fixare a complementului, descrise în legislatia natională specifică ce transpune în dreptul national legislatia comunitară referitoare la finantarea programelor de eradicare a brucelozei la ovine si caprine, ori prin alte metode recunoscute, conform procedurii comunitare. Reactia de fixare a complementului este folosită pentru testarea animalelor izolate.

2. Dacă în situatia depistării prin testul cu roz bengal se dovedeste că mai mult de 5% din animalele exploatatiei prezintă reactie pozitivă, se aplică pentru fiecare animal al exploatatiei o testare suplimentară prin reactia de fixare a complementului.

3. Pentru reactia de fixare a complementului este considerat ser pozitiv cel ce contine cel putin 20 de unităti ICTF/ml.

4. Antigenele utilizate trebuie să fie aprobate de laboratorul national si standardizate în raport cu cel de-al doilea ser anti Brucella abortus, standard international.

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

TESTUL OFICIAL

pentru depistarea epididimitei contagioase

(Brucella ovis)

Reactia de fixare a complementului

 

1. Antigenul specific utilizat trebuie să fie aprobat de laboratorul national si standardizat în raport cu serul anti Brucella ovis.

2. Serul de lucru trebuie să fie standardizat în raport cu serul anti Brucella ovis, standard international, preparat de Laboratorul central veterinar WEYBRIDGE, Marea Britanie.

3. Este considerat pozitiv serul care contine cel putin 50 U.I./ml.

 

Continuarea în pagina a 2-a