Pagina a 2-a

 

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL 1

 

I. Exploatatii de ovine sau caprine oficial libere de bruceloză

A. Recunoasterea statusului

O exploatatie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză desemnează:

1. o exploatatie:

a) în care toate animalele care sunt susceptibile la bruceloză (B. melitensis) au fost libere de orice semn clinic sau de alte semne de bruceloză pentru cel putin 12 luni;

b) în care nu sunt cazate ovine sau caprine care au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis), în afară de cele vaccinate înainte cu cel putin 2 ani cu vaccinul Rev. 1 sau cu orice alt vaccin aprobat în cadrul procedurii nationale;

c) în care au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni sau mai mult, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 7, la toate ovinele si caprinele din exploatatie, cu vârsta de peste 6 luni în momentul testului; si

d) în care, urmărind testele la care s-a făcut referire la lit. c), există numai ovine sau caprine născute în exploatatie sau care provin dintr-o exploatatie oficial liberă de bruceloză ori liberă de bruceloză în conditiile stabilite la lit. D;

si în care, după calificare, cerintele stabilite la pct. B continuă să fie îndeplinite;

2. o exploatatie situată într-un stat membru al Comunitătii Europene oficial recunoscut ca liber de bruceloză sau o regiune a acestuia, în conformitate cu pct. II.

B. Mentinerea statusului

1. În cazul exploatatiilor de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloză (B. melitensis), care nu sunt situate într-o parte a teritoriului care este recunoscut ca oficial liber de bruceloză si în care, după calificare, introducerea animalelor este efectuată în conformitate cu cerintele lit. D, un număr reprezentativ de ovine si caprine în vârstă de peste 6 luni trebuie să fie controlat anual. Exploatatia îsi poate mentine statusul oficial liber de bruceloză dacă rezultatele testelor sunt negative.

Pentru fiecare exploatatie numărul reprezentativ de animale care urmează să fie testate trebuie să fie compus din:

a) toti masculii necastrati, în vârstă de peste 6 luni;

b) toate animalele aduse în unitate de la testarea anterioară;

c) 25% din femelele care au atins vârsta de reproductie (de exemplu, care sunt mature din punct de vedere sexual) sau sunt în lactatie, cu un minim de 50/exploatatie - exceptie în exploatatiile în care există mai putin de 50 de astfel de femele, caz în care toate femelele trebuie testate.

2. Pentru o regiune care nu este oficial liberă de bruceloză, în care mai mult de 99% din exploatatiile de ovine sau de caprine sunt declarate ca fiind oficial libere de bruceloză (B. melitensis), frecventa controalelor la exploatatiile de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloză poate fi

extinsă la 3 ani, cu conditia ca exploatatiile care nu sunt oficial libere de bruceloză să fie supuse controlului oficial sau programului de eradicare.

C. Cazurile actuale de bruceloză sau suspiciuni privind această boală

1. În cazul în care la o exploatatie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză:

a) una sau mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de bruceloză (B. melitensis), statutul de oficial liberă de bruceloză al exploatatiei trebuie să fie retras de către autoritatea sanitară veterinară competentă. Totusi acest statut poate fi suspendat provizoriu, dacă animalul sau animalele este/sunt imediat distrus/distruse sau izolat/izolate pe durata confirmării oficiale a bolii ori stingerii oficiale a suspiciunii acestei boli;

b) dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, anularea provizorie poate fi efectuată numai de autoritătile sanitare veterinare competente, dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile sunt tăiate ori sunt supuse la două testări, la un interval de cel putin 3 luni ori mai mare, efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară la toate animalele din exploatatie în vârstă de peste 6 luni, obtinându-se rezultate negative.

2. Dacă exploatatia la care se face referire în pct. 1 este într-o regiune care este recunoscută ca oficial liberă de bruceloză (B. melitensis), autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie imediat să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Comunitătii Europene.

Autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie:

a) să dispună tăierea tuturor animalelor infectate si a tuturor animalelor din speciile susceptibile la infectie existente la exploatatia în cauză. România trebuie să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Comunitătii Europene despre evolutia situatiei;

b) să întreprindă o anchetă epidemiologică, iar efectivele care au relatie din punct de vedere epidemiologic cu efectivul infectat trebuie să fie supuse testărilor stabilite la lit. C pct. 1b).

3. Un focar de bruceloză trebuie să fie confirmat în conformitate cu lit. C pct. 2. Autoritatea sanitară veterinară centrală a României, după ce a evaluat circumstantele focarului nou de bruceloză (B. melitensis), va adopta, dacă această evaluare o justifică, conform procedurii comunitare o decizie de suspendare sau de retragere a statutului regiunii respective. În cazul retragerii statutului conditiile pentru o nouă calificare vor fi specificate în conformitate cu aceeasi procedură.

D. Introducerea animalelor într-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză (B. melitensis)

Ovinele sau caprinele nu pot fi introduse într-o exploatatie de ovine sau de caprine care este oficial liberă de bruceloză decât dacă:

1. provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză; sau

2. provin dintr-o exploatatie liberă de bruceloză; si:

a) sunt identificate individual în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă da, au fost vaccinate cu mai mult de 2 ani în urmă. Totusi femelele cu vârsta mai mare de 2 ani, care au fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni, pot fi, de asemenea, aduse în exploatatie; si

c) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine, iar pe durata acestei izolări au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări separate, la un interval de cel putin 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară.

II. Stat sau regiune oficial liberă de Brucella

Orice stat sau regiune în întelesul art. 2 pct. 24 din norma sanitară veterinară poate fi recunoscut/recunoscută, conform procedurii comunitare, ca fiind oficial liber/liberă debruceloză:

1. a) dacă cel putin 99,8% din exploatatiile de ovine sau de caprine sunt exploatatii oficial libere de bruceloză;

sau

b) dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

(i) bruceloza ovină sau caprină este o boală care a fost în mod obligatoriu notificabilă de cel putin 5 ani;

(ii) nu a fost confirmat oficial nici un caz de bruceloză ovină sau caprină de cel putin 5 ani;

(iii) vaccinarea a fost interzisă de cel putin 3 ani; si

c) dacă respectarea acestor conditii a fost stabilită conform procedurii prevăzute în legislatia natională;

2. dacă au fost satisfăcute conditiile stabilite la pct. 1; si

a) ii(i) în primul an după recunoasterea statutului de tară sau de regiune liberă de bruceloză (B. melitensis) controalele randomizate, efectuate fie la nivel de exploatatie, fie la nivel de abator, indică cu o precizie de 99% că mai putin de 0,2% din exploatatii au fost infectate sau că cel putin 10% din ovinele si caprinele în vârstă de peste 6 luni au fost supuse unei testări efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară, cu rezultate negative;

(ii) anual, din al doilea an după recunoasterea unei tări sau regiuni ca fiind liberă de bruceloză (B. melitensis), controalele randomizate, efectuate fie la nivel de exploatatie, fie la nivel de abator, indică cu o precizie de 95% că mai putin de 0,2% din exploatatii au fost infectate sau că cel putin 5% din ovinele si caprinele în vârstă de peste 6 luni au fost supuse unei testări, efectuată în conformitate cu anexa nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară, cu rezultate negative;

(iii) prevederile pct. 2 (i) si (ii) pot fi modificate conform procedurii prevăzute de legislatia natională în vigoare;

b) conditiile pentru calificare continuă să fie îndeplinite.

 

CAPITOLUL II

Exploatatie de ovine sau caprine liberă de bruceloză

(B. melitensis)

 

A. Acordarea statutului

O exploatatie de ovine sau de caprine este considerată ca fiind liberă de bruceloză (B. melitensis):

1. în care:

a) toate animalele susceptibile la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de bruceloză de cel putin 12 luni;

b) toate sau unele ovine ori caprine au fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat conform procedurii nationale.

Animalele vaccinate trebuie să fi fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni;

c) au fost efectuate două testări separate, în conformitate cu anexa nr. 7, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, pentru toate ovinele si caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 18 luni în momentul testării;

d) au fost efectuate două teste separate, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 7, pentru toate ovinele si caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 6 luni în momentul testării; si

e) în urma efectuării testărilor la care se face referire la lit. c) sau d) toate ovinele si caprinele din exploatatie au fost născute fie în acel loc, fie au provenit dintr-o exploatatie liberă de bruceloză, conform conditiilor stabilite la lit. D din prezenta anexă; si

2. în care cerintele stabilite conform lit. B continuă ulterior să fie îndeplinite, o dată ce exploatatia a fost calificată ca fiind liberă de bruceloză.

B. Mentinerea statutului

Trebuie efectuată o testare anuală la un număr reprezentativ de ovine si caprine din fiecare exploatatie.

Exploatatia îsi poate mentine statutul doar dacă rezultatele testelor sunt negative.

Numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testat, pentru fiecare exploatatie, trebuie să includă:

a) toate animalele masculi necastrati, în vârstă de peste 6 luni, care nu au fost vaccinate;

b) toate animalele masculi necastrati, în vârstă de peste 18 luni, care au fost vaccinate;

c) toate animalele aduse în exploatatie de la ultimul test;

d) 25% din femelele care sunt de vârstă reproductivă (mature din punct de vedere sexual) sau lactante, cu un minim de 50/exploatatie - cu exceptia exploatatiilor în care există mai putin de 50 de astfel de femele, caz în care toate aceste femele trebuie testate.

C. Cazuri suspecte sau reale de bruceloză

1. Unei exploatatii de ovine sau de caprine i se poate retrage statutul de liberă de bruceloză dacă aceasta contine una sau mai multe ovine ori caprine care sunt sus- pecte de bruceloză (B. melitensis). Totusi acest statut poate fi suspendat provizoriu dacă animalul sau animalele este/sunt distrus/distruse sau izolat/izolate imediat, până la confirmarea oficială a bolii sau anularea oficială a suspiciunii bolii respective.

2. Dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, se poate ridica suspendarea provizorie numai cu conditia ca toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infectie să fie tăiate si dacă sunt efectuate două testări separate, la un interval de 3 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară, pentru:

a)      toate animalele vaccinate, în vârstă de peste 18 luni;

b) toate animalele nevaccinate, în vârstă de peste 6 luni; si

c) dacă în ambele cazuri rezultatele au fost negative.

D. Introducerea animalelor într-o exploatatie de ovine sau de caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)

Numai următoarele animale pot fi introduse într-o exploatatie de ovine sau de caprine care este liberă de bruceloză:

1. ovinele sau caprinele care provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine care este liberă sau oficial liberă de bruceloză (B. melitensis);

2. până la data la care se stabileste acest statut pentru exploatatiile în cauză, în conformitate cu planurile de eradicare adoptate conform legislatiei comunitare, ovinele sau caprinele din alte exploatatii decât cele la care se face referire la pct. 1, cu conditia ca ele să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să fie identificate individual în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) să fie originare dintr-o exploatatie în care toate animale apartinând speciilor care sunt susceptibile la bruceloză (B. melitensis) să nu fi prezentat nici un semn clinic sau alt semn de bruceloză de cel putin 12 luni:

(i) să nu fi fost vaccinate în ultimii 2 ani;

(ii) să fi fost tinute sub supraveghere oficială în exploatatia de origine si pe perioada respectivă să fi fost supuse, cu rezultate negative, la două testări separate, în conformitate cu anexa nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară, la un interval de cel putin 6 săptămâni; sau

(iii) să fi fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în conformitate cu procedura stabilită în legislatia natională înainte de a atinge vârsta de 7 luni si nu cu mai putin de 15 zile înainte de intrarea în exploatatia de destinatie.

E. Schimbarea statutului

O exploatatie de ovine sau de caprine liberă de bruceloză (B. melitensis) poate fi calificată drept un efectiv oficial liber de bruceloză după o perioadă minimă de 2 ani dacă:

a) nu contine nici un animal care a fost vaccinat împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani cel putin;

b) conditiile stabilite la lit. D pct. 2 au fost îndeplinite pe întreaga perioadă;

c) la sfârsitul celui de-al doilea an o testare efectuată conform anexei nr. 7 la prezenta normă sanitară veterinară, pentru toate animalele cu vârsta mai mare de 6 luni, are pentru fiecare caz dat un rezultat negativ.

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

STATE MEMBRE ALE COMUNITĂTII EUROPENE SI REGIUNI LIBERE DE BRUCELOZĂ

 

Până la data de 1 septembrie 2000 au fost recunoscute oficial libere de bruceloză (B. melitensis):

State membre

a) Belgia

b) Danemarca

c) Germania

d) Finlanda

e) Irlanda

f) Luxemburg

g) Olanda

h) Suedia

i) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Regiuni

În Franta: Ain, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Charente, Charente Maritim, Cher, Cóte-d’or, Cótes-d’Amor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loire, Finistčre, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loire-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Nievre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Ville de Paris, Seine Maritime, Seine et Marne, Yvelines, Deux-Sevres, Vend.e, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.

În Spania: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/348

Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”

 

Ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare,

în baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/348 Echipamente  auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 martie 2002.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ CEE

“NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”

 

Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică echipamentelor auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, prevăzute în anexă.

Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe echipamentele auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, care îndeplinesc prevederile pre- zentei norme de metrologie legală CEE.

Art. 3. - Echipamentele auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initială CEE în acelasi timp cu contoarele cu care sunt asociate, în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare si în conditiile stabilite în anexa la prezenta normă de metrologie legală CEE.

Art. 4. - Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a echipamentelor auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, nu poate fi împiedicată, interzisă sau restrictionată dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initială, prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001, sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene si poartă marcajele CEE corespunzătoare.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.

 

ANEXĂ

la NML CEE - 71/348

 

CAPITOLUL I

Dispozitivul de aducere la zero al dispozitivului indicator

de volum

 

1.1. Dispozitivul de aducere la zero este un mecanism care aduce indicatorul de volum la zero fie printr-o operatiune manuală, fie printr-un sistem automat.

1.2. Dispozitivul de aducere la zero nu trebuie să modifice rezultatul măsurării.

1.3. În timpul operatiunii de aducere la zero nu trebuie să fie posibilă indicarea unei noi cantităti măsurate.

1.4. Prevederile pct. 1.2 si 1.3 nu sunt obligatorii:

1.4.1. pentru cadranele indicatoare de volum care poartă inscriptia “Vânzarea directă pentru public este interzisă” sau altă restrictie echivalentă privind utilizarea;

1.4.2. pentru indicatoarele de volum cu ac indicator, montate pe contoare al căror debit maxim nu depăseste 1.200 l/h; în cazul în care contoarele sunt destinate unor operatiuni de vânzare/comercializare cresterea în mod manual a cantitătii indicate nu trebuie să fie posibilă.

1.5. În cazul unui dispozitiv indicator de volum care are o miscare continuă, după fiecare operatiune de aducere la zero abaterea admisă fată de zero nu trebuie să fie mai mare de jumătate din eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum, fără a depăsi o cincime din valoarea diviziunii scării.

În cazul dispozitivelor indicatoare de volum care au o miscare discontinuă indicatia acestora trebuie să fie zero.

 

CAPITOLUL II

Totalizatorul de volum

 

2.1. Un dispozitiv indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero poate fi asociat cu unul sau mai multe totalizatoare de volum, care, după totalizare, indică volumele diferite înregistrate succesiv de dispozitivul indicator de volum.

2.2. Totalizatoarele de volum nu trebuie să contină dispozitive de aducere la zero.

2.3. Totalizatoarele de volum pot fi realizate numai sub forma dispozitivelor cu afisare numerică.

2.4. Totalizatoarele de volum pot fi astfel pozitionate încât să nu fie vizibile.

2.5. Unitatea în care este exprimat volumul total sau simbolul ei trebuie să fie indicată si conformă prevederilor art. 2.1 din anexa la Norma de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/319 Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36 din 18 februarie 2002.

2.6. Valoarea diviziunii scării gradate a primului element, pentru fiecare totalizator de volum, trebuie să fie de forma 1 x 10n, 2 x 10n sau 5 x 10n, unităti de măsură legale pentru volum, n fiind un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero. Aceasta trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea diviziunii scării gradate a dispozitivului indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero.

2.7. Dacă indicatiile totalizatorului de volum si cele ale dispozitivului indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero sunt vizibile simultan, cifrele totalizatorului de volum trebuie să aibă dimensiunile mai mici de jumătate din dimensiunile corespunzătoare ale cifrelor de pe dispozitivul indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero.

 

CAPITOLUL III

Dispozitivul indicator de volum multiplu

 

3.1. Dispozitivul indicator de volum poate să aibă mai multe cadrane. La dispozitivul indicator de volum pot fi conectate unul sau mai multe dispozitive indicatoare de volum care repetă indicatia acestuia.

3.2. Valorile diviziunilor scărilor indicatoarelor de volum pot fi diferite, dar livrarea minimă trebuie să fie aceeasi la toate indicatoarele de volum si trebuie să fie stabilită în functie de valoarea diviziunii scării care conduce la cea mai mare valoare pentru această livrare.

3.3. Prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE si ale Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/319 Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36/2002, se aplică pentru fiecare indicator de volum si pentru fiecare cadran.

3.4. Indicatiile diferitelor cadrane ale dispozitivelor indicatoare de volum nu trebuie să difere între ele cu mai mult decât eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadrane.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitivul indicator de pret

 

4.1. Dispozitivului indicator de volum de tip numeric având un dispozitiv de aducere la zero i se poate adăuga un dispozitiv indicator de pret de tip numeric, având un dispozitiv de aducere la zero, al cărui pret unitar este pretul unitătii de volum utilizate pentru indicarea volumului măsurat.

4.2. Pretul unitar trebuie să poată fi modificat. Pretul unitar selectat trebuie să fie afisat.

4.3. Dispozitivele pentru selectarea si afisarea pretului unitar trebuie să fie conectate la dispozitivul indicator de pret, astfel încât pretul corespunzător unei măsurări să fie întotdeauna egal cu produsul dintre pretul unitar selectat si afisat si volumul indicat.

4.4. Prevederile referitoare la dispozitivele indicatoare de volum prevăzute în Norma de metrologie legală CEE “NML CEE - 71/319 Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36/2002, precum si prevederile cap. I, II si III din prezenta anexă se aplică, mutatis mutandis, dispozitivelor indicatoare de pret, cu exceptia pct. 1.5 referitor la dispozitivul de aducere la zero.

4.5. Unitatea monetară utilizată sau simbolul ei trebuie să apară pe cadranul dispozitivului indicator de pret.

4.6. Dimensiunile cifrelor dispozitivului indicator de pret nu trebuie să depăsească dimensiunile cifrelor dispozitivului indicator de volum.

4.7. Dispozitivele de aducere la zero ale dispozitivului indicator de pret si ale dispozitivului indicator de volum trebuie astfel concepute, încât actionarea unuia dintre cele două dispozitive ale indicatoarelor să determine automat revenirea celuilalt indicator la zero.

4.8.1. Pretul calculat al unei cantităti egale cu eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum nu trebuie să fie mai mic de o cincime din valoarea diviziunii scării, fără a fi inferior pretului corespunzător unui interval de 2 mm pe scara primului element al dispozitivului indicator de pret, când miscarea acestui element este continuă.

4.8.2. Pretul unei cantităti egale cu eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum trebuie să fie egal cu cel putin valoarea a două diviziuni ale scării, când miscarea primului element al dispozitivului indicator de pret este discontinuă.

4.9. În conditii normale de functionare diferenta dintre pretul indicat si pretul calculat în functie de pretul unitar si de cantitatea indicată nu trebuie să depăsească pretul unei cantităti egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum.

4.10. Pentru dispozitive indicatoare de pret care au o miscare continuă, după fiecare aducere la zero abaterea tolerată fată de zero nu trebuie să fie mai mare de jumătate din pretul corespunzător unei cantităti egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum, fără a depăsi o cincime din valoarea diviziunii scării.

În cazul dispozitivelor indicatoare de pret care au o miscare discontinuă indicatia la aducerea la zero a acestora trebuie să fie zero.

 

CAPITOLUL V

Dispozitivul de imprimare

 

5.1. La dispozitivele indicatoare de volum si pret ale contorului poate fi conectat un dispozitiv numeric de imprimare pe bon a cantitătii si a altor informatii, conform prevederilor pct. 5.6 si 5.11.

5.2. Valoarea diviziunii scării imprimate trebuie să fie de forma 1 x 10n, 2 x 10n sau 5 x 10n, unităti de măsură legale pentru volum, n fiind un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero.

5.3. Valoarea diviziunii scării imprimate nu trebuie să fie mai mare decât eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum.

5.4. Valoarea diviziunii scării imprimate se marchează pe dispozitivul de imprimare.

5.5. Cantitatea imprimată se exprimă într-o unitate de măsură legală pentru volum.

Cifrele, unitatea de măsură utilizată sau simbolul ei si punctul zecimal, acolo unde este necesar, trebuie să fie imprimate de dispozitivul de imprimare pe bon.

5.6. Dispozitivul de imprimare pe bon poate să imprime informatii referitoare la livrare, cum ar fi: numărul de serie, data, locul măsurării, natura lichidului.

5.7. Dispozitivul de imprimare pe bon poate fi construit astfel încât imprimarea să poată fi repetată. În acest caz înregistrările imprimate trebuie să fie identice si să poarte acelasi număr de serie.

5.8. Dacă determinarea cantitătii se face prin diferenta a două valori imprimate, dintre care una poate să fie zero, nu trebuie să existe posibilitatea extragerii bonului din dispozitivul de imprimare în timpul măsurării.

5.9. Dispozitivul de imprimare pe bon trebuie să aibă un dispozitiv de aducere la zero, combinat cu cel al dispozitivului indicator de volum, cu exceptia cazului la care se referă pct. 5.8.

5.10. Diferenta dintre cantitatea indicată si cantitatea imprimată nu trebuie să fie mai mare decât valoarea diviziunii scării imprimate.

5.11. Dispozitivul de imprimare pe bon poate imprima, pe lângă cantitatea măsurată, fie pretul pentru această cantitate, fie acest pret si pretul unitar. De asemenea, poate să imprime numai pretul de plată, dacă dispozitivul de imprimare este conectat la un dispozitiv indicator al cantitătilor si preturilor calculate, în cazul vânzărilor directe pentru public.

Cifrele, unitatea monetară utilizată sau simbolul ei si semnul zecimal, acolo unde este cazul, se imprimă de dispozitivul de imprimare pe bon. Cifrele imprimate care reprezintă pretul nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât cele ale cifrelor imprimate care reprezintă cantitatea măsurată.

5.12. Valoarea diviziunii scării pentru pretul imprimat trebuie să fie de forma 1 x 10n, 2 x 10n sau 5 x 10n, unităti monetare, n fiind un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero.

Această valoare nu trebuie să depăsească pretul corespunzător unei cantităti egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum.

5.13.1. În cazul în care contorul este echipat cu un dispozitiv indicator de pret, diferenta dintre pretul indicat si pretul imprimat nu trebuie să depăsească valoarea diviziunii scării imprimate.

5.13.2. În cazul în care contorul nu este echipat cu un dispozitiv indicator de pret, diferenta dintre pretul imprimat si pretul calculat în functie de cantitatea indicată si pretul unitar trebuie să fie conformă prevederilor pct. 4.9.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitivul de preselectie

 

6.1. Contorul poate fi echipat cu un dispozitiv de preselectie.

Dispozitivul de preselectie este un mecanism care permite selectarea cantitătii ce va fi măsurată si care opreste automat curgerea lichidului când cantitatea selectată a fost măsurată.

6.2. Cantitatea selectată este afisată cu ajutorul unui dispozitiv cu scară si repere sau al unui dispozitiv numeric.

6.3. Când preselectia se poate efectua cu ajutorul unor comenzi independente unele de altele, valoarea diviziunii scării pentru o comandă trebuie să fie egală cu intervalul de preselectie al comenzii pentru decada imediat inferioară.

6.4. Dispozitivul de preselectie poate fi astfel conceput încât repetarea unei cantităti selectate să nu necesite o nouă actionare a comenzilor.

6.5. Când cifrele afisate ale dispozitivului de preselectie sunt diferite fată de cifrele dispozitivului indicator de volum si dacă este posibil să fie văzute simultan, primele nu  trebuie să aibă dimensiunile mai mari de trei pătrimi din dimensiunile corespunzătoare ultimelor.

6.6. În timpul măsurării indicatia cantitătii selectate poate fie să rămână nemodificată, fie să revină progresiv la zero.

6.7. În conditii normale de functionare diferenta dintre cantitatea selectată si cantitatea indicată nu trebuie să depăsească jumătate din eroarea tolerată pentru livrarea minimă.

6.8. Cantitatea selectată si cantitatea indicată de dispozitivul indicator de volum se exprimă în aceleasi unităti.

Unitatea sau simbolul acesteia se inscriptionează pe dispozitivul de preselectie.

6.9. Valoarea celei mai mici diviziuni a scării dispozitivului de preselectie nu trebuie să fie mai mică decât valoarea diviziunii primului element al dispozitivului indicator de volum.

6.10. Dispozitivul de preselectie poate fi prevăzut cu un dispozitiv pentru oprirea rapidă a debitului de lichid, dacă este necesar.

6.11. Când dispozitivul de preselectie este prevăzut cu un dispozitiv pentru reglarea reducerii debitului la sfârsitul măsurării, acestuia i se atasează un dispozitiv de sigilare, dacă acesta din urmă este necesar pentru a preveni modificarea eventuală a reglării efectuate.

6.12. Prevederile pct. 6.7 si 6.11 nu se aplică dacă dispozitivul de imprimare prevăzut la cap. V este asociat cu un contor pentru a permite imprimarea unui bon sau dacă, în cazul vânzărilor directe către public, dispozitivul de preselectie nu este vizibil.

6.13. Contoarele cu dispozitive de indicare a pretului pot, de asemenea, să fie echipate cu dispozitive de preselectie pentru pret. În acest caz curgerea lichidului este oprită în momentul în care cantitatea livrată corespunde pretului selectat. Prevederile pct. 6.1-6.12 se aplică si în această situatie.

 

CAPITOLUL VII

Sigilarea

 

7. Pentru a împiedica demontarea echipamentelor auxiliare si accesul la componentele de reglare echipamentele trebuie prevăzute cu dispozitive de sigilare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de act aditional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea aplicării prevederilor legale referitoare la modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3), ale art. 17 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare si ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea si utilizarea fondului de protectie a vânatului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - În scopul aplicării prevederilor legale în vigoare referitoare la modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, se aprobă modelul de act aditional care trebuie încheiat la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare ordinare si a celor constituite în rezervatii de genofond, încheiate până în prezent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare care se încheie, în conditiile legii, după data intrării în vigoare a prezentului ordin vor include si prevederile modelului de act aditional anexat.

Art. 3. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic încheie actul aditional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, conform modelului aprobat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 martie 2002.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

ACT ADITIONAL Nr. ...............

la Contractul de gestionare a fondului de vânătoare nr. ................., denumit ....................................., din judetul ..........................., înregistrat sub nr. ..................., încheiat astăzi .......................

 

Părtile în contract:

1. Administratorul - reprezentat prin:

domnul ......................................., inspector-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic .......................,

domnul ......................................, contabil-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic .................., si

domnul ......................................, reprezentant al Oficiului cinegetic din cadrul Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ................................,

potrivit Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, si

2. Gestionarul - reprezentat prin:

domnul ............................................, reprezentant al ........................................, în baza împuternicirii ....................., si

domnul ...................................................., contabil-sef al ......................................................,

în temeiul prevederilor Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

încheie prezentul act aditional.

Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare se reformulează si au următorul cuprins:

“(1) Tariful anual care trebuie plătit de către gestionar pentru folosirea acestui fond de vânătoare, stabilit în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este în sumă de .............................................. lei si are următoarea componentă determinată proportional, în functie de tarifele unitare pe fiecare categorie de teren:

a) .............................. lei, corespunzător suprafetelor de pădure proprietate publică a statului;

b) ............................. lei, corespunzător celorlalte suprafete de teren pe care este arondat fondul de vânătoare, altele decât suprafetele de pădure proprietate publică a statului.

(2) Achitarea acestui tarif de către gestionar se va face după cum urmează:

a) 50% din suma prevăzută la lit. a) si b), în Fondul de protectie a vânatului constituit la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în contul nr. ........................................, deschis la Trezoreria municipiului .....................................;

b) 50% din suma prevăzută la lit. a), Regiei Nationale a Pădurilor;

c) 50% din suma prevăzută la lit. b), proportional, în functie de suprafată, detinătorilor sau proprietarilor terenurilor pe care este arondat fondul de vânătoare, în cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau bugetelor locale, în cazul suprafetelor mai mici de 100 ha.”

 

Administrator:

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic ................................................................................................. Inspector-sef .........................................

Contabil-sef ............................................

Reprezentantul Oficiului cinegetic ............

Aviz juridic ............................................

Gestionar:

Conducătorul unitătii ........................................

Contabil-sef ...............................................

Aviz juridic ...........................................

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea

agentilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 5, 63, 64 si 65 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată si modificată prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 3 pct. 13 si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind înfiintarea si organizarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agentilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin si vor controla respectarea prevederilor acestuia de către toti aentii aeronautici civili care desfăsoară activitatea în domeniul aeroportuar.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 15 martie 2002.

Nr. 358.


*) Anexa cuprinzând 16 file se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale

de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 35 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilă,

având în vedere prevederile art. 3 pct. 12 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind obtinerea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin următorii termeni se întelege:

a) ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune cu motor si/sau cu vele, indiferent de tip si de modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de cel mult 24 m si care este utilizată exclusiv pentru agrement;

b) activitate de agrement - activitatea de transport naval efectuată în interes propriu de către persoane fizice în scopuri de agrement;

c) activitate comercială de agrement - activitatea de agrement efectuată în scopuri comerciale de către persoane juridice.

Art. 3. - În functie de zona de navigatie ambarcatiunile de agrement trebuie să fie corespunzător proiectate, construite si echipate, în conformitate cu reglementările tehnice nationale si internationale aplicabile.

Art. 4. - (1) Persoanele care conduc ambarcatiuni de agrement în scopul desfăsurării unei activităti de agrement sunt obligate să posede un certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement, obtinut în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement sunt obligatorii atât pentru cei care conduc ambarcatiuni de agrement proprii, cât si pentru cei care conduc ambarcatiuni de agrement închiriate.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care conduc următoarele tipuri de ambarcatiuni:

- ambarcatiuni destinate competitiilor sportive (schif, caiac, canoe, windsurfer);

- hidrobiciclete;

- ambarcatiuni de constructie rudimentară propulsate cu vâsle;

- ambarcatiuni de tip hidrojet.

(4) În cazul ambarcatiunilor de tip hidrojet persoanele juridice si fizice detinătoare, sub orice formă, a acestor ambarcatiuni sunt obligate să instruiască si să supravegheze persoanele cărora le încredintează aceste ambarcatiuni pentru utilizare, în ceea ce priveste respectarea perimetrului în care se poate desfăsura activitatea de agrement, precum si a limitei de viteză pentru zona respectivă.

(5) Detinătorii si utilizatorii ambarcatiunilor de tip hidrojet sunt obligati să respecte reglementările cu privire la siguranta navigatiei în zonă si la protectia mediului.

Nerespectarea acestora atrage răspunderea penală sau civilă conform legilor în vigoare.

Art. 5. - Persoanele care desfăsoară activităti comerciale de agrement au obligatia să asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizează pentru aceste activităti de către o persoană care trebuie să posede un certificat de capacitate, după cum urmează:

a) pentru navele care navighează în apele maritime: certificat de conducător de salupă maritimă;

b) pentru navele care navighează în apele interioare: certificat de conducător de salupă fluvială.

Art. 6. - În cazul în care persoanele care desfăsoară activităti comerciale de agrement închiriază navele lor unor persoane fizice pentru a desfăsura activităti de agrement, au obligatia să verifice dacă acestea posedă certificate internationale de conducător de ambarcatiune de agrement corespunzătoare zonei de navigatie respective.

Art. 7. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., organism tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, este desemnat să supravegheze modul de desfăsurare a activitătilor de agrement si a activitătilor comerciale de agrement în apele nationale, precum si să elibereze, să suspende si să anuleze certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement.

Art. 8. - (1) Brevetele de căpitan si secund de cuter de croazieră, certificatele de capacitate pentru timonier de cuter de croazieră, certificatele de capacitate pentru conducător de salupă pentru agrement maritim, fluvial si de ape interioare navigabile si certificatele de capacitate pentru conducător de ambarcatiune cu motor pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile, precum si certificatele de capacitate pentru conducător de ambarcatiune cu vele pentru agrement maritim, eliberate înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, îsi păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003, urmând ca până la această dată să fie preschimbate cu certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, al căror model este aprobat prin prezentul ordin.

(2) Posesorii documentelor mentionate la alin. (1) pot obtine din oficiu certificatele corespunzătoare, cu conditia să facă dovada că îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 20 martie 2002.

Nr. 417.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind obtinerea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului regulament, prin următorii termeni se întelege:

a) certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement - documentul eliberat în conformitate cu prevederile prezentului regulament si care dă dreptul titularului să conducă o ambarcatiune de agrement;

b) COLREG - Conventia referitoare la Regulamentul international pentru prevenirea abordajelor pe mare - 1972, cu amendamentele în vigoare, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;

c) RND - Regulamentul de navigatie pe Dunăre si căile navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 494/1992.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

 

Prezentul regulament stabileste conditiile de obtinere a certificatelor internationale pentru conducătorii de ambarcatiuni de agrement.

 

ARTICOLUL 3

Clasificarea certificatelor internationale de conducător

de ambarcatiune de agrement

 

Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se clasifică astfel:

a) certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement în mare liberă si pe apele interioare ale României sau ale altor state;

b) certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape interioare - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement pe apele interioare ale României sau ale altor state;

c) certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape maritime - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement în apele maritime ale României sau ale altor state, dar nu la o distantă mai mare de 6 Mm fată de coastă.

 

ARTICOLUL 4

Eliberarea si înregistrarea certificatelor internationale

de conducător de ambarcatiune de agrement

 

4.1. Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement mentionate la art. 3 se obtin prin examinare sau din oficiu.

4.2. Pentru obtinerea unui certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

1. să aibă vârsta minimă de 18 ani;

2. să fie apt din punct de vedere medical, prezentând în acest sens un certificat medical care să ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuitătii vizuale si auditive;

3. să promoveze examenul de atestare, dacă nu îndeplineste conditiile de obtinere din oficiu.

4.3. În cazul în care un conducător de ambarcatiune de agrement, certificat în conformitate cu prevederile prezentului regulament, intentionează să navigheze si cu ajutorul velelor, acesta trebuie să facă dovada că a absolvit cursul practic “Manevra navei cu vele” la un centru specializat, atestat în acest sens de către Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C.

4.4. Conditiile de participare la examenul de atestare, disciplinele de examen si forma de examinare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

4.5. Perioada de valabilitate a unui certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement este de 5 ani si se prelungeste din 5 în 5 ani, la cererea titularului, cu conditia îndeplinirii prevederilor prezentului regulament.

4.6. Detinătorii certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement care nu si-au prelungit valabilitatea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement în perioada mentionată la pct. 4.5 trebuie să facă dovada competentei lor profesionale prin examen.

4.7. Pentru a obtine din oficiu un certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement persoanele respective au obligatia să prezinte la Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., o dată cu cererea de solicitare a certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement, un certificat medical care să ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuitătii vizuale si auditive.

4.8. Modelul certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement este prevăzut în anexa nr. 2.

4.9. Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va păstra evidenta tuturor certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement eliberate.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii privind suspendarea, anularea si pierderea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

5.1. Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement obtinute în conformitate cu prevederile prezentului regulament pot fi suspendate prin decizie a inspectorului de stat sef, decizie care se aduce la cunostintă persoanei în cauză în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.

5.2. Suspendarea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se poate dispune în următoarele situatii:

1. încălcarea prevederilor legale privind siguranta navigatiei;

2. nerespectarea prevederilor cuprinse în regulamentele de navigatie;

3. poluarea din culpă, dacă aceasta nu îndeplineste conditiile unei infractiuni, sau la cererea organelor de cercetare penală.

5.3. Suspendarea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se face în functie de gravitatea abaterii, pentru o perioadă cuprinsă între 1-12 luni.

5.4. Suspendarea certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement se decide pe baza constatărilor directe ale organelor căpităniilor de port sau la sesizarea scrisă a altor participanti la activitatea de navigatie, referitoare la săvârsirea unor abateri care fac parte din categoria celor cuprinse la pct. 5.2.

5.5. Persoana căreia i s-a suspendat certificatul international de conducător de ambarcatiune de agrement poate contesta în scris decizia de suspendare respectivă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de suspendare, în conditiile legii.

5.6. Suspendarea certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement încetează de drept o dată cu expirarea termenului înscris în decizia de suspendare.

5.7. Anularea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se face pentru fapte care constituie infractiuni specifice activitătii de navigatie civilă sau în urma unor hotărâri judecătoresti rămase definitive.

5.8. Certificatul international de conducător de ambarcatiune de agrement se anulează prin decizie a inspectorului de stat sef.

5.9. Anularea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se comunică persoanei în cauză si căpităniilor de port.

5.10. Pierderea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se comunică în cel mai scurt timp, în scris, Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu prevederile legale, urmând să se elibereze un nou document după aparitia anuntului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

ARTICOLUL 6

Dispozitii finale si tranzitorii

 

6.1. Brevetele de căpitan de cuter de croazieră si secund de cuter de croazieră, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se echivalează cu cele de certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A.

6.2. Certificatele de capacitate de timonier de cuter de croazieră, conducător de salupă pentru agrement maritim, precum si de conducător de ambarcatiune cu motor/vele pentru agrement maritim, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se echivalează cu certificatul international de conducător de ambarcatiune de agrement maritimă cu motor si/sau vele clasa B.

6.3. Certificatele de capacitate de conducător de salupă pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile si de conducător de ambarcatiune cu motor pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se echivalează cu certificatul international de conducător de ambarcatiune de agrement pe ape interioare cu motor si/sau vele clasa B.

6.4. Metodologia de organizare si desfăsurare a examenelor de evaluare a competentei în vederea eliberării certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement va fi aprobată prin decizie a inspectorului de stat sef.

6.5. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage pentru cei vinovati răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6.6. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CONDITII MINIME

necesare obtinerii certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

a)      Certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A

 

Conditii de participare

Forma de atestare,

disciplina de examen si nota minimă

Posesori ai brevetelor de:

 

a) căpitan de cuter de croazieră

din oficiu

b) secund de cuter de croazieră

 

Posesori ai brevetelor de:

 

c) comandant de cursă lungă

examen de diferentă

d) comandant de navă de pescuit oceanic

RND.............................................. S 80%

e) ofiter maritim de punte

 

Posesori ai certificatului de:

 

f) conducător de ambarcatiune de agrement

examen

maritimă clasa B

 

Navigatie maritimă.

Meteorologie ... S 70%

 

P 7

 

Limba engleză ............................... S 70%

 

Comunicatii navale ........................ P 7

 

Vitalitatea navei ............................. S 70%

 

P 7

 

Salvarea vietii pe mare. Căutare si salvare pe mare. Supravietuire pe mare ........................................ S 70%

P = practic

S = scris sub formă de test grilă

b) Certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape maritime

Posesori ai brevetelor/certificatelor de:

 

a) comandant de cursă lungă

din oficiu

b) ofiter maritim de punte

 

c) căpitan maritim portuar

 

d) ofiter de punte maritim portuar

 

e) sef de echipaj maritim

 

f) conducător de salupă maritimă

 

g) timonier maritim

 

h) conducător de ambarcatiune de agrement clasa A

 

i) conducător de salupă pentru agrement maritim

 

j) conducător de ambarcatiune cu motor/vele pentru agrement maritim

 

k) timonier de cuter de croazieră

examen de diferentă

l) ofiter mecanic maritim/fluvial

 

m) ofiter electrician maritim

 

n) ofiter de punte fluvial

 

o) conducător de ambarcatiune de agrement pe ape interioare clasa B

COLREG ......................................... S 80%

p) conducător de salupă fluvială

 

q) timonier fluvial

examen

r) absolvent de gimnaziu

 

- vârsta minimă de 18 ani

COLREG (eliminatoriu) ................... S 80%

 

Marinărie .......................................... P 7

 

Conducerea si manevra

 

ambarcatiunilor cu motor ................ P 7

 

Supravietuire pe mare .................... S 70%

 

P = practic

 

S = scris sub formă de test grilă

c) Certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape interioare

Posesori ai brevetelor/certificatelor de:

 

a) căpitan si pilot fluvial categoriile A, B, C, D si E

din oficiu

b) ofiter de punte fluvial

 

c) sef de echipaj fluvial

 

d) conducător de salupă fluvială

 

e) timonier fluvial

 

f) conducător de salupă pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile

 

g) conducător de ambarcatiune cu motor pentru agrement fluvial si de ape interioare navigabile

examen de diferentă

h) ofiter de punte maritim

 

i) ofiter mecanic maritim/fluvial

 

j) ofiter de punte maritim portuar

 

k) ofiter electrician maritim

 

l) conducător de salupă maritimă

RND ........................................... S 80%

m) timonier maritim

 

n) căpitan, secund, timonier de cuter de croazieră

 

o) conducător de ambarcatiune de agrement clasa A

 

p) conducător de ambarcatiune de agrement maritimă clasa B

examen

q) absolvent de gimnaziu

 

- vârsta minimă de 18 ani

RND ............................................ S 80%

 

Marinărie .................................... P 7

 

Conducerea si manevra

 

ambarcatiunilor pe ape

 

interioare ..................................... P 7

 

Salvarea vietii umane pe apă S 70%

 

P = practic

 

S = scris sub formă de test grilă

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MODEL

de certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Coperta

 

ROMÂNIA

ROMANIA

ROUMANIE

 

STEMA ROMÂNIEI

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR PLEASURE CRAFT OPERATOR

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAU DE PLAISANCE

 

Contracoperta

 

Acest certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement este eliberat în conformitate cu Rezolutia nr. 40 a Grupului de lucru al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite pentru transportul pe căi navigabile.

This international certificate for pleasure craft operator is issued according to the Resolution no. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe.

Le présent certificat international de conducteur de bateau de plaisance est d’livré en conformité avec la Résolution No 40 du Groupe de travail des transports par voies navigables de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe.

 

ROMÂNIA

ROMANIA

ROUMANIE

 

Pagina 1

 

Foto (color)

tip pasaport

4x6 cm

numai timbru sec

 

Semnătura titularului..........................................

Holder’s signature/Signature du titulaire

Numele...................................................................................

Family name/Nom

Prenumele ............................................................................

First name/Prénom

Locul si data nasterii ..........................................................

Place and date of birth/Lieu et date de la naissance

Nationalitatea .......................................................................

Nationality/Nationalité

Domiciliul .............................................................................

Address/Adresse

Autoritatea emitentă..............................................

Issuing authority/L’autorité émettrice

................................................................................

Numele si semnătura

Name and signature/Nom et signature

 

Pagina 2

 

ROMÂNIA

ROMANIA

ROUMANIE

 

NUMĂRUL CERTIFICATULUI

Certificate number/Numéro du certificat

...........................................................

 

VALABIL PENTRU

Valid for/Valide pour

 

CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT CLASA A*)

Operator of pleasure craft class A/Conducteur de bateau de plaisance classe A

 

CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE

DE AGREMENT MARITIMĂ CU MOTOR SI/SAU VELE CLASA B

Operator of motorised and/or sailing maritime pleasure craft class B/

Conducteur de bateau de plaisance maritime ŕ moteur et/ou ŕ voile classe B

 

Stampila Oficială

 

CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE

DE AGREMENT CU MOTOR SI/SAU VELE PE APE INTERIOARE CLASA B

Operator of motorised and/or sailing pleasure craft class B on inland waters/

Conducteur de bateau de plaisance par voies navigables ŕ moteur et/ou ŕ voile classe B

 

Data eliberării....................................................

Issuing date/Date de délivrance

Data expirării.....................................................

Date of expiry/Date d’expiration

Procesul-verbal al sesiunii................................

Examination report/Procés verbal de la session

Autoritatea emitentă.........................................

Issuing authority/L’autorité émettrice

..........................................................................

Stampila/Semnătura

Seal/signature/Cachet/signature


*) Ambarcatiunea de agrement clasele A si B nu depăseste lungimea de 24 m.

 

Pleasure craft class A and B not exceeding 24 m length/Le bateau de plaisance classe A et B ne dépassant pas 24 m longueur.


**) Stampila oficială a autoritătii emitente pentru tipul de certificat eliberat.

 

Issuing authority seal for the type of issued certificate/Cachet officiel de l’autorité émettrice pour le type de certificat d’livré.

 

Pagina 3

 

ROMÂNIA

ROMANIA

ROUMANIE

 

PRELUNGIRI DE VALABILITATE

Extension of validity/Prolongation de la durée de validité

 

Nr. crt

Item No

Data/Locul Date/Place/Date/Lieu

Valabil până la ...............

Valid until/Valable jusqu’au

Autoritatea emitentă Issuing authority/L’autorité émettrice

Observatii Observations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 4

 

ROMÂNIA

ROMANIA

ROUMANIE

MENTIUNI

MENTIONS