MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 307          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 9 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

252. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de

cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

368. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

256. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii

Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu

 

372. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică  C.A. Sibiu

 

258. - Lege privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertătii României

 

374. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertătii României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

163. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă

 

172. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitătile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte si ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002

 

248/311.- Ordin al ministrului de interne si al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Listei cuprinzând tările cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 30 august 2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Fapta cetăteanului român sau a persoanei fără cetătenie domiciliate pe teritoriul României, care racolează, îndrumă sau călăuzeste una ori mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui statstrăin sau care organizează una ori mai multe dintre  aceste activităti ilegale, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si racolarea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau organizarea unei asemenea activităti, săvârsită pe teritoriul României de alte persoane decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Tentativa se pedepseste.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prevederile art. 118 din Codul penal al României privind confiscarea bunurilor se aplică în mod corespunzător.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 368.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea,

cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România -

Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind restituirea în natură a unui imobil care a apartinut

Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu”

2. Articolul 1 devine articol unic si va avea următorul cuprins:

“rticol unic. - Imobilul, compus din constructii si terenul aferent, situat în municipiul Sibiu, str. I. Lupas nr. 2, judetul Sibiu, înscris în cartea funciară nr. 1.019 Sibiu, nr. topografic 1.506, 1.507, 1.551, 1.554 si 1.564, preluat în proprietatea statului român prin Decretul nr. 176/1948, se restituie în natură fostului proprietar, Biserica Evanghelică C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 se abrogă.

5. Anexa se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România – Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a apartinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 372.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertătii României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 22 decembrie Ziua Libertătii României.

Art. 2. - Guvernul României, autoritătile publice centrale si locale vor organiza activităti festive pentru marcarea acestui eveniment.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 258.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea zilei  de 22 decembrie Ziua Libertătii României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertătii României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 374.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste măsurile privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă si prevenirea răspândirii acestora.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin tortricidele frunzelor de garoafă se întelege tortricidul mediteranean al frunzelor de garoafă, Cacoecimorpha pronubana Hb., si tortricidul sud-african al frunzelor de garoafă, Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 3. - (1) Circulatia plantelor de garoafă (Dianthus L.) pe teritoriul României este permisă numai dacă acestea nu sunt infestate cu tortricidele frunzelor de garoafă, iar dacă provin dintr-o cultură de garoafe infestată, aceasta să fi fost tratată corespunzător, astfel încât în momentul punerii în circulatie a garoafelor, acestea să nu fie infestate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul florilor tăiate de garoafă, cu infestare slabă (1-3%) cu tortricidele frunzelor de garoafă, care se comercializează în perioada 16 octombrie - 30 aprilie.

Art. 4. - Este interzisă detinerea organismelor Cacoecimorpha pronubana Hb. si Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia fitosanitară, poate acorda derogări de la prevederile:

a) art. 3 si 4 pentru scopuri stiintifice, testări sau lucrări de selectie;

b) art. 3 pentru comercializarea florilor tăiate de garoafă, slab infestate cu tortricidele frunzelor de garoafă, în perioada 1 mai - 15 octombrie.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai în cazurile în care nu există riscul răspândirii acestor organisme dăunătoare, în baza unui raport întocmit de Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară pentru fiecare caz.

Art. 6. - Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate adopta măsuri suplimentare pentru controlul sau prevenirea răspândirii tortricidelor frunzelor de garoafă pe teritoriul tării.

Art. 7. - Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, inspectoratele de carantină fitosanitară vamale si directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.  

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 163.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitătile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte si ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul producătorilor de lapte, precum si ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 130.179 din 12 aprilile 2002, întocmit de Agentia Natională a Zonei Montane,  

emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitătile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte si ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La judetul Covasna “Comune A. Integral”, după punctul 18 se introduce punctul 19 cu următorul cuprins:

“19. Valea Mare”

2. La judetul Hunedoara “Comune A. Integral”, după punctul 25 se introduce punctul 26 cu următorul cuprins:

“26. Banita”

3. La judetul Sălaj “Comune A. Integral”, după punctul 12 se introduce punctul 13 cu următorul cuprins:

13. Treznea”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2002.

Nr. 172.

 

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 248 din 26 aprilie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI Nr. 311 din 29 aprilie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând tările cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii

 

Ministrul de interne si ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state, aprobată prin Legea nr. 177/2002,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând tările cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând tările cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale

pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii

si conditiile în care se poate beneficia de aceasta

 

1. Republica Albania în conditiile Conventiei privind colaborarea în domeniul problemelor sociale dintre Guvernul României si Guvernul Albaniei, semnată la 13 mai 1961

2. Regatul Unit al Marii în conditiile Conventiei de asistentă medicală dintre Guvernul Britanii si Irlandei României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de Nord, semnată la 28 septembrie 1973

3. Republica Armenia în conditiile Acordului dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Armenia privind colaborarea în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnat la 22 noiembrie 1994

4. Republica Bulgaria în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la 28 februarie 1996

5. Republica Cipru în conditiile Acordului de cooperare dintre Guvernul României si  Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul sănătătii publice si stiintelor medicale, semnat la 15 februarie 1998

6. Republica Populară în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si Chineză stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Populare Chineze, semnat la 4 iulie 1995

7. Republica Croatia în conditiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistentei medicale a asiguratilor, semnat la 20 martie 1976

8. Republica Cuba în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Republica Cuba, semnat la 5 mai 1995

9. Republica Arabă Egipt în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Republica Arabă Egipt, semnat la 13 noiembrie 1995

10. Republica Elenă în conditiile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul sănătătii, semnat la 16 iunie 1999

11. Republica Federală în conditiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Iugoslavia România si Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistentei medicale a asiguratilor, semnat la 20 martie 1976

12. Republica Liban în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnat la 22 martie 1996

13. Republica Lituania în conditiile Întelegerii de cooperare dintre Ministerul Sănătătii al  României si Ministerul Sănătătii al Republicii Lituania în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, semnată la 19 septembrie 1995

14. Republica Macedonia în conditiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistentei medicale a asiguratilor, semnat la 20 martie 1976

15. Republica Moldova în conditiile Protocolului aditional al Întelegerii de colaborare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Republica Moldova, semnat la 24 aprilie 1996

16. Federatia Rusă în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii si Industriei Medicale al Federatiei Ruse, semnat la 6 decembrie 1996

17. Republica Arabă Siriană în conditiile Conventiei de colaborare în domeniul sănătătii publice dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la 19 februarie 1974

18. Republica Slovenia în conditiile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul R.S.F. Iugoslavia de colaborare în domeniul asistentei medicale a asiguratilor, semnat la 20 martie 1976

19. Republica Tunisiană în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii Publice din Republica Tunisiană, semnat la 16 octombrie 1995

20. Republica Turcia în conditiile Acordului privind cooperarea în domeniul sănătătii si  stiintelor medicale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, semnat la 10 ianuarie 1991

21. Ucraina în conditiile Acordului de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii din România si Ministerul Sănătătii din Ucraina, semnat la 29 martie 1996

22. Republica Ungară în conditiile Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul  Ungariei privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnată la 7 septembrie 1961

NOTĂ:

1. Persoanele care călătoresc în străinătate vor beneficia de asistentă medicală pe bază de reciprocitate, în limita acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor încheiate între România si celelalte state mentionate în prezenta anexă.

2. Anterior plecării în străinătate persoanele au obligatia de a consulta situatia la zi a acestor acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale.