MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 308          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 9 mai 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 96 din 21 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Opinie separată

 

Decizia nr. 113 din 2 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

409. - Hotărâre privind controalele de conformitate cu reglementările referitoare la securitatea produselor, în cazul produselor de import

 

411. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

412. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 96

din 21 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Petru Pop în Dosarul nr. 1.270/2000 al Judecătoriei Brasov.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 14 martie 2002 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 21 martie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.270/2000, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Dumitru Petru Pop în cadrul unui proces penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală contravin prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie, care reglementează imunitatea parlamentară. El arată, de asemenea, că a fost trimis în judecată penală si ulterior, în urma alegerilor din 26 noiembrie 2000, a dobândit calitatea de senator. Institutia imunitătii parlamentare, asa cum este reglementată în art. 69 alin. (1) teza întâi din Constitutie, priveste atât infractiunile sau contraventiile săvârsite înainte de dobândirea calitătii de deputat sau de senator, cât si cele săvârsite după dobândirea acestei calităti, întrucât ratiunea acestei institutii, de a proteja deputatii si senatorii de urmăririle judiciare represive, abuzive sau sicanatoare, subzistă indiferent de momentul săvârsirii faptei. De asemenea, pentru aceleasi motive autorul exceptiei apreciază că si continuarea judecătii trebuie supusă aprobării Camerei din care face parte persoana trimisă în judecată. El invocă în acest sens o încheiere pronuntată de Curtea Supremă de Justitie, prin care, într-o situatie similară, dosarul a fost trimis Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie pentru declansarea procedurii de ridicare a imunitătii parlamentare, precum si prevederile art. 169 din Regulamentul Senatului, republicat. Solicită ca si dosarul său să fie trimis Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie pentru declansarea procedurii de ridicare a imunitătii parlamentare.

Pe cale de consecintă, autorul exceptiei consideră că dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 69 alin. (1) teza a doua din Constitutie, care stabilesc competenta Curtii Supreme de Justitie de a-i judeca pe deputati si senatori, indiferent de data la care au fost comise faptele sau de data trimiterii în judecată a inculpatilor. Astfel dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale în ceea ce îi priveste pe deputati si sena- tori, întrucât în cazul acestor persoane competenta nu este determinată de momentul săvârsirii faptei, după dobândirea calitătii de deputat sau de senator devenind aplicabile prevederile constitutionale ale art. 69 alin. (1) teza întâi, referitoare la ridicarea imunitătii parlamentare, si, în cazul ridicării acesteia, ale art. 69 alin. (1) teza a doua, referitoare la competenta Curtii Supreme de Justitie.

Judecătoria Brasov, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât prevederile art. 69 alin. (1) din Constitutie nu fac distinctie între faptele săvârsite anterior si cele săvârsite ulterior dobândirii calitătii de deputat sau de senator. Rezultă că în acest caz competenta materială este determinată atât de calitatea persoanei în momentul săvârsirii faptei, cât si de calitatea acesteia în momentul tragerii la răspundere penală. Instanta apreciază că notiunea de “trimitere în judecată”, prevăzută la art. 69 alin. (1) teza întâi din Constitutie, presupune si judecata efectivă. De aceea si pentru continuarea unei judecăti începute este necesară încuviintarea prevăzută în textul constitutional. Dat fiind că după parcurgerea procedurii ridicării imunitătii parlamentare competenta de judecată apartine Curtii Supreme de Justitie, instanta apreciază că dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate si prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei se referă la situatii diferite, neexistând între ele nici o contradictie.

Astfel, în vreme ce dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală se referă la cazurile aflate în curs de judecată, pentru care rămâne competentă instanta învestită, chiar dacă ulterior se schimbă calitatea inculpatului, prevederile art. 69 alin. (1) din Constitutie au în vedere situatii anterioare judecătii, “începând cu retinerea si terminând cu trimiterea în judecată”.

În acelasi sens Guvernul consideră că imunitatea parlamentară, consacrată de prevederile art. 69 alin. (1) din Constitutie, “vizează acele situatii în care parlamentarii ar fi expusi unor presiuni prin exercitarea unor proceduri judiciare împotriva lor si nu ipoteze în care, anterior dobândirii calitătii de parlamentar, persoanele aveau calitatea de inculpati în proceduri în curs de desfăsurare în fata instantei de judecată”. Prevederile constitutionale referitoare la imunitatea parlamentară cuprind enumerări limitative si, ca urmare, sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse după momentul trimiterii în judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: “Dobândirea calitătii după săvârsirea infractiunii nu determină schimbarea competentei.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat dispozitiile art. 69 alin. (1) din Constitutie, conform cărora “Deputatul sau senatorul nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecată, penală ori contraventională, fără încuviintarea Camerei din care face parte, după ascultarea sa. Competenta de judecată apartine Curtii Supreme de Justitie”.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei privesc în esentă problema dacă ridicarea imunitătii parlamentare operează si în cazul unei judecăti deja începute si, pe cale de consecintă, competenta de judecată într-un asemenea caz ar apartine Curtii Supreme de Justitie.

În acest sens Curtea retine că imunitatea parlamentară, în acceptiunea prevederilor art. 69 alin. (1) teza întâi din Constitutie, are ca efect imposibilitatea îndeplinirii anumitor activităti procesuale fată de un deputat sau senator fără încuviintarea Camerei Deputatilor sau, respectiv, a Senatului, fiind instituită în scopul protejării parlamentarului împotriva unor actiuni judiciare de natură să îi pună în pericol independenta si exercitarea liberă a mandatului încredintat de electorat. Pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Rezultă că imunitatea parlamentară, fiind o situatie de exceptie de la dreptul comun, trebuie să opereze doar ca o măsură de protectie a deputatului sau senatorului, iar nu în asa fel încât în realitate să constituie un privilegiu al persoanelor ce detin această functie electivă. De aceea prevederile constitutionale ale art. 69 alin. (1) teza întâi nu pot fi interpretate extensiv, în sensul că ar fi necesară ridicarea imunitătii parlamentare si pentru alte activităti decât cele prevăzute în mod expres. Pentru aceste motive Curtea nu poate primi sustinerile autorului exceptiei, în sensul că ridicarea imunitătii parlamentare ar fi necesară si pentru continuarea unei judecăti începute, iar nu numai pentru trimiterea în judecată. Prin trimiterea în judecată instanta este învestită cu solutionarea unei anumite cauze, iar o dată învestită va rămâne competentă să judece indiferent de dobândirea ulterioară, de către persoana trimisă în judecată, a calitătii de deputat sau de senator.

În ceea ce priveste invocarea, în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, a prevederilor art. 169 din Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările ulterioare, Curtea constată că nu poate examina conformitatea dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală cu aceste prevederi regulamentare, întrucât în atributiile sale intră doar examinarea dispozitiilor legale în raport cu prevederile si principiile constitutionale. În acest sens este si jurisprudenta constantă a Curtii, concretizată, de exemplu, prin Decizia nr. 67 din 27 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999, sau Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 3 din 7 ianuarie 2000. Asa fiind, această sustinere urmează să fie respinsă.

Pe de altă parte prevederile art. 69 alin. (1) din Constitutie nu pot fi interpretate în sensul că teza a doua stabileste competenta Curtii Supreme de Justitie de a-i judeca pe deputati si senatori indiferent dacă este necesară sau nu parcurgerea procedurii ridicării imunitătii parlamentare. Curtea retine că această prevedere, potrivit căreia competenta de judecată apartine Curtii Supreme de Justitie, reprezintă o continuare a celei dintâi teze, ce reglementează activitătile procesuale pentru care deputatul sau senatorul beneficiază de imunitate, precum si procedura ridicării acesteia. Astfel competenta de judecată apartine Curtii Supreme de Justitie în cazurile prevăzute de teza întâi, adică după ce a fost ridicată imunitatea parlamentară. Pentru aceste motive exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă si sub acest aspect.

În final, în ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei ca dosarul să fie trimis Parchetului de pe lângăCurtea Supremă de Justitie în vederea declansării procedurii de ridicare a imunitătii parlamentare, Curtea constată că aceasta nu intră în competenta sa, dosarul urmând să fie trimis instantei în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Petru Pop în Dosarul nr. 1.270/2000 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În dezacord cu solutia adoptată prin votul majoritătii membrilor Curtii, opinăm că exceptia trebuia să fie admisă în sensul constatării neconstitutionalitătii art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală si - prin extinderea controlului, în conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, - a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală.

Considerentele sunt următoarele:

1. Prin art. 69 alin. (1) din Constitutie, sub titulatura de imunitate parlamentară au fost reglementate două categorii de măsuri de protectie a deputatilor si senatorilor, pe durata exercitării mandatului, împotriva eventualelor abuzuri sau sicane de ordin judiciar, de natură să le stirbească independenta în îndeplinirea misiunii cu care au fost învestiti de electorat si să submineze prestigiul Parlamentului.

1.1. Cea dintâi măsură de protectie constă în interzicerea retinerii, arestării, perchezitionării sau trimiterii în judecată penală ori contraventională a unui deputat sau senator, fără încuviintarea Camerei din care face parte.

Enumerând măsurile judiciare supuse încuviintării, textul constitutional nu face nici o distinctie în privinta datei comiterii faptelor ce justifică luarea acestor măsuri, de unde rezultă că el se aplică atât în cazul infractiunilor si al contraventiilor comise de un deputat ori de un senator în perioada exercitării mandatului, cât si în cazul celor săvârsite înainte de dobândirea calitătii de parlamentar. Esential în definirea imunitătii parlamentare este momentul luării măsurii judiciare – moment care trebuie să se plaseze în mod obligatoriu în interiorul duratei mandatului - si nu data comiterii faptei care a generat măsura, dată care poate să fie anterioară alegerii celui în cauză în rândul membrilor Parlamentului.

Pe de altă parte, în întelesul aceluiasi text constitutional, parlamentarul care a fost trimis în judecată înainte de dobândirea mandatului poate să fie judecat în continuare - adică în timpul exercitării mandatului - fără să fie necesară ridicarea imunitătii lui.

1.2. Cea de a doua măsură de protectie constă în stabilirea competentei de judecată a Curtii Supreme de Justitie în cazul deputatului sau senatorului trimis în judecată penală ori contraventională.

Caracterul protector al acestei norme se relevă prin aceea că parlamentarul trimis în judecată este scos de sub jurisdictia instantei căreia i-ar reveni competenta potrivit regulilor generale, fiind apărat în acest fel de presiunile si de vrăjmăsiile locale, si i se dă posibilitatea de a fi judecat de cea mai înaltă instantă din sistemul judiciar.

Având în vedere faptul că art. 69 alin. (1) din Constitutie nu cuprinde nici o conditie restrictivă, rezultă că textul se referă la toate cazurile în care un parlamentar este judecat în timpul exercitării mandatului său pentru o faptă penală sau contraventională, indiferent de data la care a fost sesizată instanta - înainte sau după dobândirea de către făptuitor a calitătii de deputat ori de senator. Acest înteles al prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie rezultă în egală măsură din scopul reglementării, căci este lipsit de ratiune să se admită că legiuitorul constituant a urmărit asigurarea unei judecăti impartiale numai pentru parlamentarii trimisi în judecată în timpul exercitării mandatului, iar nu si pentru cei ce se află în curs de judecată în timpul exercitării mandatului, în temeiul unor actiuni judiciare pornite anterior. Consecinta lipsită de sens a unei asemenea întelegeri si aplicări a prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie este cu deosebire evidentă dacă se are în vedere că în felul acesta persoanele trimise în judecată înainte de începerea mandatului parlamentar ar urma să fie judecate la instantele locale, în plină exercitare a mandatului, în vreme ce persoanele trimise în judecată în timp ce îndeplineau calitatea de membri ai Parlamentului ar continua să fie judecate la Curtea Supremă de Justitie - potrivit dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală - si după pierderea acestei calităti.

2. Prevederile art. 69 alin. (1) din Constitutia României, privind competenta Curtii Supreme de Justitie, constituie norme de procedură penală cu statut constitutional.

Tinând seama de pozitia supremă a Constitutiei în ierarhia actelor normative, urmează că legile si celelalte acte cu caracter normativ nu trebuie să contravină Legii fundamentale. 

Pentru aceste considerente, opinăm că dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură penală contravin prevederilor art. 69 alin. (2) din Constitutie, în măsura în care sunt întelese si aplicate în sensul că senatorii si deputatii vor fi judecati de alte instante decât Curtea Supremă de Justitie pentru fapte penale sau contraventionale comise anterior datei dobândirii mandatului parlamentar sau în cazurile în care sesizarea instantei a avut loc înainte de această dată si că, în consecintă, sunt neconstitutionale, urmând ca în aceste cazuri să se aplice direct norma de procedură consacrată prin Constitutie.

3. Opinăm, de asemenea, si pentru aceleasi considerente, că este cazul - prevăzut de art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată - să se extindă controlul de constitutionalitate si asupra art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, în conformitate cu care Curtea Supremă de Justitie judecă în primă instantă infractiunile săvârsite de senaori si deputati.

Si acest text - care în mod evident si necesar nu poate fi disociat de dispozitiile art. 40 alin. 2, mentionate în sesizare - este neconstitutional în măsura în care este înteles si aplicat în sensul că se referă numai la faptele comise după dobândirea calitătii de deputat sau de senator, iar nu si la cele comise anterior si judecate în timpul exercitării mandatului.

 

Presedintele Curtii Constitutionale,

Nicolae Popa

Judecător,

Nicolae Cochinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 113

din 2 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentăa Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TAWIL EST BUCHAREST CO IMPEX” - S.R.L. în Dosarul nr. 4.367/2001 al Judecătoriei Buftea - Ilfov într-o cauză ce are ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă prin Legea nr. 600/2001, astfel că, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.367/2001, Judecătoria Buftea - Ilfov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TAWIL EST BUCHAREST CO IMPEX” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001, permitând achizitionarea si valorificarea metalelor neferoase, a aliajelor si a deseurilor acestora doar unor agenti economici privilegiati, pusi în situatia de monopol, încalcă prevederile constitutionale ale art. 134, referitoare la economia de piată, libertatea comertului si concurenta loială; ale art. 135, referitoare la ocrotirea proprietătii; ale art. 41, privind ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, si ale art. 16, potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege. Se apreciază totodată că aceleasi dispozitii legale, contrar prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, produc si efecte retroactive, afectând stocurile de materiale achizitionate anterior intrării lor în vigoare si aflate în custodia furnizorilor. Mai sustine si nerespectarea Acordului european ce a instituit o asociere între România si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, ratificat prin Legea nr. 20/1993, care a instituit obligativitatea respectării principiilor economiei de piată ca element esential al asocierii.

Judecătoria Buftea, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile legale criticate “contravin prevederilor constitutionale din art. 134 alin. (1) si (2) lit. a) potrivit cărora economia României este economie de piată, iar statul are obligatia să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia a rămas fără obiect, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă prin Legea nr. 600/2001. În acelasi punct de vedere se relevă faptul că o parte din dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 au fost preluate în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 465/2001, cum sunt cele ale art. 1 preluate în art. 7 alin. (2). Analizându-se pe fond aceste dispozitii legale, se apreciază că ele nu încalcă principiul neretroactivitătii legii, întrucât se aplică numai de la data intrării în vigoare a legii. Ele nu încalcă nici principiile economiei de piată, libertătii comertului si concurentei loiale, “prin adoptarea lor urmărindu-se valorificarea anumitor deseuri reciclabile în conditii de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător, în scopul obtinerii unor resurse suplimentare de materii prime secundare sau pro- duse reutilizabile”. În concluzie, se apreciază că exceptia ridicată este nefondată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia este inadmisibilă, întrucât dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 fiind respinsă prin Legea nr. 600/2001.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2002, care interzic “pe o durată de 2 ani achizitionarea de la persoane fizice a etalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile”, respectiv limitează dreptul de achizitionarea deseurilor neferoase reciclabile numai în favoarea unor  agenti economici determinati, si prevăd sanctionarea contraventională a faptelor de nerespectare a acestor dispozitii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta a devenit inadmisibilă si urmează să fie respinsă pentru următoarele motive:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 nu mai este în vigoare, întrucât ulterior datei ridicării exceptiei de neconstitutionalitate si celei la care instanta judecătorească a sesizat Curtea Constitutională ea a fost respinsă de Parlament prin Legea nr. 600/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001.

Conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, .Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

Faptul că unele dispozitii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 au fost preluate, chiar cu continut identic, în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, în urma aprobării acesteia cu modificări si completări prin Legea nr. 465/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, nu are nici o relevantă. Solutionarea cauzei în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate nu depinde de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, întrucât constatarea si sanctionarea contraventiei s-au făcut în temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001, în perioada când aceasta era încă în vigoare (Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 11 din 19 iunie 2001).

Pentru considerentele expuse, cu majoritate de voturi, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TAWIL EST BUCHAREST CO IMPEX” - S.R.L. în Dosarul nr. 4.367/2001 al Judecătoriei Buftea - Ilfov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind controalele de conformitate cu reglementările referitoare la securitatea produselor,

în cazul produselor de import

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste metodologia de control în vamă privind conformitatea cu reglementările referitoare la conditiile de securitate în cazul unor produse de import.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) autorităti competente în materie de supraveghere a pietei, denumite în continuare autorităti competente - autoritătile care sunt desemnate si împuternicite, conform legii, să efectueze controale pentru verificarea conformitătii produselor puse pe piată cu legislatia care le este aplicabilă;

b) document de însotire - orice document care, conform legii, trebuie în mod obligatoriu să însotească fizic un produs în momentul punerii lui pe piată;

c) marcare - orice marcare sau etichetare care, conform legii, trebuie în mod obligatoriu să fie aplicată pe un produs si care atestă conformitatea produsului cu legislatia care îi este aplicabilă;

d) autorităti vamale - autoritătile învestite pentru aplicarea reglementărilor vamale.

Art. 3. - Autoritătile vamale, în cadrul controalelor pe care le efectuează la produsele declarate pentru regimul vamal de import, nu acordă liber de vamă pentru produsele sau lotul de produse în cauză si informează neîntârziat autoritătile competente, în cazul în care constată:

a) prezenta unui produs sau a unui lot de produse neconforme ori suspectate de neconformitate cu prevederile actelor normative în vigoare si care pot constitui un pericol grav si imediat pentru sănătatea sau securitatea celor cărora le sunt destinate, în cazul în care acest produs este utilizat în conditii normale si previzibile;

b) absenta unui document de însotire a produsului sau a lotului de produse ori absenta marcajului de conformitate prevăzut de legislatia română în vigoare în materie de securitate a produselor.

Art. 4. - (1) Autoritătile competente au obligatia de a interveni în cazul oricărui produs pentru care au fost informate de autoritătile vamale, în baza prevederilor art. 3.

(2) În cazul mărfurilor perisabile autoritătile competente si autoritătile vamale supraveghează ca, pe cât posibil, toate conditiile de depozitare a mărfurilor sau de stationare a mijloacelor folosite pentru transport să fie în concordantă cu conditiile de conservare a acestor mărfuri.

(3) Mărfurile pentru care nu s-a acordat liber de vamă rămân sub supraveghere vamală pe cheltuiala importatorului.

Art. 5. - (1) În cazul în care autoritătile competente constată, după ce au intervenit conform art. 4, că produsul în cauză nu prezintă un pericol grav si imediat pentru sănătatea si securitatea celor cărora le sunt destinate si/sau nu poate fi considerat neconform potrivit legislatiei aplicabile în materie de securitate a produselor, acest produs este declarat liber la import, cu conditia ca toate celelalte cerinte si formalităti legate de import să fie respectate.

(2) Dacă autoritătile competente nu intervin în termen de 3 zile lucrătoare de la anuntarea de către autoritătilevamale, acestea vor acorda liber de vamă în conformitate cu reglementările vamale în vigoare.

Art. 6. - (1) În cazul în care autoritătile competente constată că produsul în cauză prezintă un pericol grav si imediat, iau măsurile de interzicere a importului si cer autoritătilor vamale să aplice pe factura comercială care însoteste produsul, precum si pe toate documentele de însotire a produsului următoarea mentiune: “Produs periculos - import neautorizat - Hotărârea Guvernului nr. 409/2002”.

(2) În cazul în care autoritătile competente constată că produsul în cauză nu respectă legislatia în vigoare în materie de securitate a produselor, iau măsurile corespunzătoare, putând să dispună, dacă este necesar, interzicerea importului. În caz de interzicere a importului autoritătile competente cer autoritătilor vamale să aplice pe factura comercială care însoteste produsul, precum si pe toate documentele de însotire a produsului următoarea mentiune: “Produs neconform - import neautorizat - Hotărârea Guvernului nr. 409/2002”.

(3) Dacă produsul în cauză este apoi declarat pentru o destinatie vamală, alta decât plasarea sub regim vamal de import, si în situatia în care autoritătile competente nu se opun acestei declarări, mentiunile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt inserate, de asemenea, în aceleasi conditii, pe documentele referitoare la această destinatie.

(4) Pentru produsele neadmise la import si nici pentru o altă destinatie vamală importatorul are obligatia să le scoată din tară pe răspunderea si cheltuiala sa.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre se aplică numai în cazul în care în legislatia română nu există prevederi referitoare la organizarea controalelor la frontieră pentru produse specifice.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazurile reglementate prin acte normative specifice, referitoare la controalele fitosanitare, veterinare, zootehnice si la protectia animalelor.

Art. 8. - Produsele sau categoriile de produse plasate sub regimul vamal de import, prevăzute la art. 3 lit. b), sunt următoarele:

a) jucării;

b) produse medicamentoase de uz uman;

c) produse medicamentoase veterinare;

d) alimente, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 9. - Autoritătile competente în materie de supraveghere a pietei, definite la art. 2 lit. a), sunt următoarele:

a) Ministerul Sănătătii si Familiei, pentru produse medicamentoase de uz uman si alimente;

b) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru alimente si produse medicamentoase veterinare;

c) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru jucării si alimente.

Art. 10. - Lista cuprinzând produsele si autoritătile competente, prevăzute la art. 8 si 9, poate fi modificată si completată în functie de necesitate, pentru a fi adaptată la situatiile noi care rezultă din experienta si din evolutia regulilor aplicabile în materie de securitate a produselor.

Art. 11. - Ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se pot desemna unele puncte vamale specializate pentru controlul anumitor mărfuri. În acest caz restrictiile care decurg din obligatia de a trece printr-un punct vamal specializat nu trebuie să fie dezavantajoase pentru operatorii economici în raport cu obiectivul vizat si tinând seama de circumstantele reale care pot justifica această obligatie.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasenează:

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 409.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, existent la Ministerul Finantelor Publice, la nr. de cod 8.29.09-107061, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în Domeniul Public al Municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Mangalia, sos. Oituz nr. 75,

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Municipiului Mangalia

Suprafata construită = 7.024 m2 Suprafata desfăsurată = 8.921 m2

judetul Constanta Terenul aferent, inclusiv

constructiile = 211.365 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul public al statului

si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului monument istoric “Casa cu Grifoni”, înscris în Lista monumentelor istorice la cap. I, pozitia 10, cod Z 30, împreună cu terenul aferent, situat în municipiul Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina.

(2) Drepturile si obligatiile Consiliului Local al Municipiului Câmpina privind imobilul monument istoric “Casa cu Grifoni” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Câmpina se măreste, corespunzător, cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 412.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Câmpina, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Câmpina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Caracteristici tehnice

Imobil

Teren

Ministerul Culturii si Culterlor

Consiliul Local al Municipiului Câmpina

Municipiul Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, judetul Prahova

Suprafata construită = 640,53 m2, din care:

- corp administrativ (C1) =

274,31 m2

- corp central administrativ (C2) =

271,66 m2

- anexă poartă (C3) = 41,54 m2

- anexă poartă (C4) = 53,02 m2

Suprafata terenului = 3.362 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE

Consiliului Local al Municipiului Câmpina privind imobilul monument istoric “Casa cu Grifoni”

 

A. Consiliul Local al Municipiului Câmpina are următoarele drepturi:

a) de a exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunului, în limitele si în conditiile legii;

b) de a exercita toate drepturile instituite prin lege privind exploatarea, protejarea si punerea în valoare a bunului monument istoric.

B. Consiliul Local al Municipiului Câmpina are următoarele obligatii:

a) de a lua măsurile tehnice si administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentului istoric;

b) de a asigura efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai cu persoane fizice sau juridice atestate în acest sens, si de a prevedea în contracte obligativitatea respectării tuturor conditiilor si termenelor de executie cuprinse în avizul de specialitate;

c) de a asigura paza imobilului monument istoric si de a lua măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor;

d) de a colabora cu specialistii serviciului public descentralizat al Ministerului Culturii si Cultelor, organizat la nivelul judetului Prahova, inclusiv de a permite organizarea unor manifestări culturale la nivel judetean si national.