MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 313         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

245. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

361. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

261. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

377. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea  Ordonantei  de  urgentă  a  Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în  România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

410. - Hotărâre privind structurile si specializările universitare  acreditate  sau  autorizate  să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998

privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări si completări:

1.      Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si

organismelor pentru evaluarea conformitătii”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste principiile de bază si cadrul organizatoric ale activitătii de acreditare a laboratoarelor  si  organismelor  pentru  evaluarea conformitătii.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti după cum urmează:

a) acreditare - procedura prin care organismul national de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un laborator sau un organism este competent să efectueze sarcini specifice;

b) auditul calitătii - examinare sistematică si independentă în scopul de a determina dacă activitătile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile pre- stabilite, precum si dacă aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor;

c) certificare - procedura prin care o tertă parte dă o asigurare scrisă că un produs, proces sau serviciu este conform cu conditiile specificate;

d) conformitate - îndeplinirea de către un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;

e) infrastructura pentru evaluarea conformitătii - ansamblul  laboratoarelor  si  organismelor  care  efectuează încercări, etalonări, certificări de personal, de sisteme ale calitătii, de sisteme de management al mediului, precum si inspectie;

f) reglementare - document care contine reguli cu caracter  obligatoriu  si  care  este  adoptat  de  către  o autoritate;

g) reglementare tehnică - reglementare care prevede conditii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnică, la un cod de bună practică, sau care preia integral continutul acestora;

h) trasabilitate - capacitatea de regăsire a istoricului, a utilizării sau a localizării unei entităti prin identificări înregistrate; atunci când este asociat etalonării, termenul racordează echipamentele de măsurare la etaloanele nationale sau internationale, la etaloanele primare, la constantele sau

proprietătile fizice fundamentale ori la materialele de referintă.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.”

4. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să promoveze protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului si apărarea intereselor consumatorilor.”

5.  La  articolul  4,  literele  b),  c)  si  e)-j)  vor  avea următorul cuprins:

“b) reprezentare a intereselor publice;

c) caracter voluntar;

...........................................................................................

e) participare a organelor de specialitate ale administratiei publice;

f) tratare impartială a contestatiilor;

g)  armonizare  cu  regulile  acreditării  europene  si internationale;

h) acces liber la acreditare al tuturor solicitantilor, fără discriminări;

i) asigurare a confidentialitătii si protectia secretului comercial;

j) aplicare a standardelor nationale de referintă din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 si din seria SR EN ISO 14000, precum si a acelora care vor mai fi adoptate în acest domeniu.”

6. La articolul 4, litera k) se abrogă.

7. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă si literele e) si g) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5 - (1) Pe baza îndeplinirii criteriilor cuprinse în standardele nationale de referintă pot fi acreditate:

...........................................................................................

e) organisme de certificare a personalului, a căror activitate se desfăsoară în domeniul evaluării conformitătii;

...........................................................................................

g) organisme de inspectie în domeniul evaluării conformitătii.”

8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Organismul national de acreditare”

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Organismul national de acreditare trebuie:

1. să fie o persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, având statut juridic de asociatie fără scop patrimonial, înfiintată conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, al cărui obiectiv este să dezvolte acreditarea si certificarea conformitătii si să confere încredere în competenta tehnică, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate;

2. să aibă evaluarea favorabilă a autoritătii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii;

3. să aplice principiile de bază ale acreditării prevăzute la art. 4;

4. să aibă următoarele atributii principale:

a) elaborarea si actualizarea regulilor acreditării în functie de evolutia practicii europene si internationale în acest domeniu;

b) aplicarea politicii nationale în domeniul acreditării;

c) stabilirea si aplicarea criteriilor de selectare a evaluatorilor/expertilor  tehnici  implicati  în  procesul  de acreditare/supraveghere si a criteriilor de monitorizare a activitătii acestora;

d) acreditarea organismelor si laboratoarelor mentionate

e) acordarea dreptului de utilizare a mărcii nationale de acreditare laboratoarelor si organismelor acreditate;

f) reprezentarea României în organizatiile de acreditare europene si internationale;

g) dezvoltarea parteneriatului international în domeniul acreditării, al recunoasterii reciproce a acreditărilor si certificării conformitătii;

h) participarea la elaborarea reglementărilor privind protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului si apărarea intereselor consumatorilor;

i) participarea la nivel national, european si international în procesul de elaborare a standardelor din domeniul său de activitate;

j) prestarea de servicii de instruire si transfer de cunostinte în domeniul acreditării;

k) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii privind acreditarea;

l) editarea, publicarea si difuzarea de documente privind acreditarea;

m)  elaborarea  si  publicarea  unui  raport  anual  de activitate;

5. să păstreze înregistrările privind:

a) laboratoarele si organismele mentionate la art. 5 alin. (1) care solicită acreditarea, precum si laboratoarele si organismele acreditate;

b) membrii organismului national de acreditare;

c) comitetele tehnice de acreditare si membrii acestora;

d) evaluatorii si expertii implicati în acreditare;

6. să constituie si să pună la dispozitie publicului o colectie  de  ghiduri  si  alte  documente  nationale  si internationale referitoare la acreditare;

7. să asigure participarea echilibrată în activitatea de acreditare a reprezentantilor autoritătilor interesate, producătorilor, sindicatelor, organizatiilor pentru apărarea intereselor  consumatorilor,  asociatiilor  profesionale, organismelor  si  laboratoarelor  acreditate  si  altele asemenea;

8.    stabilească  în  conformitate  cu  standardele nationale de referintă:

a) regulile pentru acordarea, mentinerea, suspendarea si retragerea certificatului de acreditare a organismelor si laboratoarelor;

b) regulile privind tratarea reclamatiilor si a contestatiilor;

c) conditiile de utilizare a mărcii nationale de acreditare;

d) criteriile de selectare a evaluatorilor/expertilor implicati în acreditare;

9. să initieze, să propună si să stimuleze organizarea încercărilor comparative interlaboratoare;

10. să îndeplinească orice alte atributii prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul său principal;

11. să informeze periodic autoritătile despre activitătile din domeniul acreditării si să ofere expertiză, dacă este solicitat;

12. să colaboreze cu Biroul Român de Metrologie Legală în vederea asigurării trasabilitătii măsurărilor la etaloanele nationale si internationale.”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Prevederile art. 6 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului national de acreditare.

(2) Statutul organismului national de acreditare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, ale prezentei ordonante, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, precum si următoarele:

A. poate fi membru al organismului national de acreditare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul si doreste să sustină realizarea scopului acestuia;

B. adunarea generală a membrilor organismului national de  acreditare  este  structurată  în  colegii,  după  cum urmează:

a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentantii laboratoarelor si organismelor de certificare si de inspectie acreditate, precum si asociatiile fără scop patrimonial ale acestora;

b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentantii persoanelor juridice care beneficiază de serviciile laboratoarelor si organismelor acreditate, cum sunt agenti economici, inclusiv întreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurări, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, precum si altele asemenea, inclusiv asociatii fără scop patrimonial ale acestora;

c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentantii organizatiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, a persoanelor cu handicap, a drepturilor omului, a expertilor si consultantilor în domeniul calitătii si/sau în domeniul protectiei mediului, a institutiilor de învătământ, universitătilor, centrelor de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, de dezvoltare locală si altele asemenea;

d) Colegiul autoritătilor, care cuprinde reprezentantii autoritătilor  publice  de  reglementare  interesate  în dezvoltarea Sistemului national al infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii;

C. structura organelor de conducere si de administrare, să asigure reprezentarea echilibrată a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;

D. organismul national de standardizare este membru e drept al organismului national de acreditare, precum si al Consiliului director al acestuia;

E. autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii numeste, prin ordin, reprezentantul său din Colegiul autoritătilor în Consiliul director; acesta este vicepresedinte al organismului national de acreditare si are drept de veto în luarea deciziilor contrare politicii nationale în domeniul acreditării.

(3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii va elabora statutul-cadru al organismului national de acreditare, prevăzut la alin. (1), aprobat prin ordin al conducătorului său în termen de 30 de zile de la publicarea legii pentru aprobarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

11. Articolul 8 se abrogă.

12. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Dispozitii finale”

13. După titlul capitolului IV se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:”

“Art. 81. - Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii si are responsabilitatea elaborării strategiilor si politicilor în acest domeniu, care include acreditarea.”

14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Organismul national de acreditare, înfiintat conform prevederilor art. 6 pct. 1, este denumit în continuare Asociatie.

(2) Asociatia, ca organism national de acreditare, functionează sub coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor.”

15. Articolele 10 si 11 se abrogă.

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Sumele reprezentând cotizatiile pe care Asociatia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, europene si regionale de  acreditare  se  pot  aloca  prin  bugetul  Ministerului Industriei si Resurselor, în limita fondurilor disponibile.

(2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene si internationale de acreditare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociatiei, pe baza programului anual al întâlnirilor.”

17. Articolul 13 se abrogă.

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“rt. 14. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 6 pct. 3 lit. c), d) si i)-k), precum si pentru alte servicii prevăzute în statut Asociatia are dreptul de a stabili si de a încasa, după caz, tarife.”

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În România Asociatia dobândeste, de drept, exclusivitatea exercitării atributiilor prevăzute la art. 6 pct. 3 lit. a)-f).

(2) Asociatia nu are dreptul să presteze servicii de certificare si inspectie, de încercări si de etalonare, precum si de consultantă pentru obtinerea sau mentinerea acreditării.”

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Marca natională de acreditare «RENAR» este proprietatea Ministerului Industriei si Resurselor, se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si se  atribuie  direct  pentru  administrare  Asociatiei recunoscute.

(2) Marca natională de acreditare este o reprezentare grafică continând cuvântul «RENAR» însotit de însemnele nationale, prin care se atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice din domeniul pentru care este acreditat de Asociatia recunoscută. Marca natională de acreditare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor acordă sau retrage recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare, în conditiile prezentei ordonante. Acordarea sau retragerea recunoasterii se face prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare este valabilă atât timp cât aceasta respectă prevederile prezentei ordonante.”

22. Articolele 18-20 se abrogă.

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În cazul lichidării sau retragerii recunoasterii, patrimoniul dobândit de Asociatie prin programe finantate direct  sau  indirect  de  către  Ministerul  Industriei  si Resurselor, precum si marca natională de acreditare «RENAR» se transferă direct altei asociatii recunoscute conform prevederilor prezentei ordonante.”

24. Articolul 22 se abrogă.

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante ministrul industriei si resurselor emite ordine si instructiuni.”

26. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ

MARCA NATIONALĂ DE ACREDITARE «RENAR»

Marca natională de acreditare “RENAR» constă dintr-o elipsă având raportul semiaxa orizontală/semiaxa verticală 2:1.

Axa verticală este axă de simetrie pentru «ROMANIA», stema României si “RENAR».

«ROMANIA» - font Times New Roman, corp 24

- “RENAR» -font Times New Roman, corp 36.

Marca are forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ:

Marca este colorată după cum urmează:

- «ROMANIA»:

- literele «RO” albastru

- literele «MAN» galben

- literele «IA» rosu

- Stema României: în culorile oficiale

- “RENAR»:

- literele «RE» albastru

- litera «N» galben

- literele «AR» rosu

- Elipsa: negru

În  cazul  în  care  marca  trebuie    fie  mărită  sau micsorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 38/1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele  României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 361.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. a) metale pretioase - aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul si paladiul, care au un continut de cel putin 96% de metal pretios fin;

b) aliajele - subprodusele metalelor pretioase cu un continut de cel putin 33,3% de metal pretios, precum si subproduse cu continut de metal pretios care au până la 33,3% continut de metal pretios;

c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele si perlele naturale, pietrele ornamentale si pietrele fine, ale căror liste vor fi anexate la normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;

d) aur pentru investitii - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internationale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investitii cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum si sub formă de monede din aur, având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene.

Operatiunile cu aur pentru investitii se realizează atât prin livrare fizică, cât si prin operatiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, detinute la bănci;

e) aur financiar - aurul achizitionat în scopul constituirii unei rezerve si folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de monede sau bare si lingouri din aur, având un titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000;

f) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezevă oficială de Banca Natională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri,  precum  si  bare  standard  cu  titlul  minim  de 995/1.000;

2. operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase - operatiuni care au ca obiect:

a) fabricarea si producerea de aliaje: detalierea categoriilor de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale va fi stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă;

b)  productia  bijuteriilor  si  a  obiectelor  din  metale pretioase si aliajele acestora;

c) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, păstrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si mijlocirea acestor operatiuni;

d) introducerea în tară, scoaterea din tară si tranzitul prin România de metale pretioase si de aliaje ale acestora, precum si de pietre pretioase;

e) marcarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliajele acestora;

3. titlu - proportia de metal pretios continută de un aliaj, exprimată în miimi;

4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăsura operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale pretioase si aliaje ale acestora care au sau nu în componentă pietre pretioase, cum ar fi: inelele, brătările, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de mansetă, precum si articolele de uz

personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă si brătară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale pretioase si din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumători, uzului gospodăresc, uzului religios, de artă si altele;

7. marcarea metalelor pretioase si a aliajelor acestora - operatiunea de certificare prin aplicarea mărcii titlului si mărcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului si a vânzătorului cu amănuntul;

8. marca de garantie proprie - semn individual înregistrat la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care  se  aplică  pe  bijuteriile  si  obiectele  din  metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;

9. marca titlului - semnul conventional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora.”

2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice care dobândesc, detin sau efectuează operatiuni cu metale si pietre pretioase”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Persoanele fizice si juridice au dreptul să dobândească si să detină orice cantitate de bijuterii si obiecte, monede, inclusiv lingouri si bare din metale pretioase si aliajele lor, precum si pietre pretioase.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cumpărarea, vânzarea si tranzactiile cu metale pretioase si aliajele acestora, precum si cu pietre pretioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice si juridice, cu conditia ca aceste acte de comert să nu reprezinte o activitate permanentă sau profesională.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comert cu metale si pietre pretioase.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vânzare, cumpărare si tranzactionare cu aur pentru investitii si cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Natională a României.”

6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IV

Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, aliajele

acestora si cu pietre pretioase”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Operatiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase mentionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-e), efectuate de persoane fizice si juridice, care reprezintă activităti permanente sau profesionale, se pot desfăsura numai pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, emisă pe o perioadă nedeterminată.

(2) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe o taxă stabilită  de  Autoritatea  Natională  pentru  Protectia Consumatorilor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

8. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V

Evidenta si controlul operatiunilor cu metale pretioase,

aliaje ale acestora si cu pietre pretioase”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase au obligatia să asigure evidenta strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.”

10. Articolul 9 se abrogă.

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

Art. 11. - Controlul operatiunilor cu metale si pietre pretioase  se  exercită  de  către  organele  abilitate  ale Ministerului Finantelor Publice.”

12. Articolul 12 se abrogă.

13. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VI

Marcarea obiectelor din metale pretioase si aliaje ale

acestora. Controlul marcării si al titlurilor marcate”

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - În vederea prevenirii unor acte de comert ilicit bijuteriile si obiectele din metale pretioase si din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garantie proprie si înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/si a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Controlul marcării bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliaje ale acestora, precum si controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.”

16. Articolele 15, 16 si 17 se abrogă.

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - În desfăsurarea activitătii sale Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită norme interne de lucru si să stabilească tarifele pentru activitătile de analiză, marcare si expertizare pe care le efectuează;

b) să stabilească si să aprobe, pe bază de tarife proprii, mărcile utilizate de fabricanti, exportatori si importatori, precum si modelul mărcii de garantie care exprimă titlul metalului pretios în cifre arabe;

c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;

d) să constate si să sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase.”

18. Articolul 19 se abrogă.

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

.Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Natională a României toate responsabilitătile si obligatiile specifice activitătii de analiză si de marcare a metalelor pretioase, precum si dotarea tehnică aferentă acestei activităti, existentă în banca centrală.

(2) Totodată Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va prelua, în functie de volumul activitătii desfăsurate, personalul Băncii Nationale a României specializat în activitatea de analiză si marcare.”

20. Articolele 21-23 se abrogă.

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

.Art. 25. - Falsificarea mărcilor individuale, folosirea cestora, precum si folosirea unor mărci neînregistrate constituie infractiuni si se pedepsesc conform Codului penal, precum  si  cu  măsura  confiscării  stocului  de  marfă respectiv.”

22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Desfăsurarea fără autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum si cu confiscarea bunurilor respective.”

23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor si obiectelor din metale  pretioase,  aliaje  ale  acestora  sau  cu  pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operatiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum si cu măsura confiscării bunurilor respective.”

24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Contraventiile prevăzute la art. 26 si 27 se constată si se sanctionează, după caz, de personalul cu atributii de control al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne, Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru controlul respectării obligatiei de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, si al Băncii Nationale a României, pentru controlul operatiunilor cu aur financiar si cu aur pentru investitii, desfăsurate de bănci.”

25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Prevederile din prezenta ordonantă de urgentă referitoare la contraventii se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contraventiilor.”

26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“.Art. 30. - Bunurile din metale pretioase care fac obiectul unor fapte ce constituie  contraventii, prevăzute la art. 26 si 27, se confiscă în favoarea statului.”

27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulatia metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase.

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulatia metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei.

(3) Ministerul Finantelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgentă situatiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase.

(4) Împotriva deciziei de suspendare sau de retragere, după caz, se poate formula contestatie în termenele prevăzute  de  Legea  contenciosului  administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.”

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

.Art. 32. - (1) În situatia în care autorizatia a fost retrasă, cel care o detinea are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, din aliaje ale acestora, precum si stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.

(2) În cazul suspendării autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.”

29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art.  33.  -  (1)  Persoanele  fizice  si  juridice  care desfăsoară una dintre operatiunile mentionate în prezenta ordonantă de urgentă trebuie să solicite autorizatie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  luarea  la cunostintă a respingerii cererii, stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, din aliajele acestora sau din pietre pretioase.”

30. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Metalele pretioase sub orice formă, pietrele pretioase, pietrele fine si materiile organice pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cu îndeplinirea conditiilor legale.

(2) Regulile de manipulare si depozitare a metalelor si pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Valorificarea metalelor si pietrelor pretioase se realizează în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările si completările ulterioare.”

31. După articolul 34 se introduc articolele 341 si 342 cu următorul cuprins:

“Art. 341. - (1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul obiectelor din metale pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, emise de Ministerul Finantelor Publice si de Banca Natională a României.

Art. 342. - Metalele si pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Nationale a României se valorifică în conditiile prevăzute de actele normative în materie exis- tente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

.Art. 35. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Finantelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978  privind  regimul  metalelor  pretioase  si  pietrelor pretioase;

b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele, pietrele pretioase si semipretioase si bijuteriile din aceste materiale;

c) orice alte dispozitii contrare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 261.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele  României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 377.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 60 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă structurile si specializările universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.  2.  -  Se  aprobă  specializările  autorizate  să functioneze provizoriu din institutiile de învătământ superior particular prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Structurile si specializările prevăzute în anexele nr. 1 si 2 functionează începând cu anul universitar 2002-2003 la anul întâi de studii si, după caz, la ceilaltiani de studii.

Art. 4. - (1) La specializările acreditate în limba română se pot organiza activităti si în limbi străine de circulatie internatională, inclusiv prin programe de studiu complementar sau directii de studiu, cu aprobarea senatului institutiei de învătământ superior.

(2) În cadrul specializărilor “Institutori – învătământ prescolar” si “Institutori - învătământ primar” pregătirea în domeniul limbilor străine de circulatie internatională se formează prin directii de studiu.

Art. 5. - (1) Specializările prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular, cu modificările si completările ulterioare, si care nu se regăsesc în anexele nr. 1-3 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

(2) Institutiile de învătământ superior particular prevăzute în anexa nr. 4 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că acestea nu mai organizează admitere.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitie contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 410.

 

ANEXA Nr. 1*)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.