MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 318         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 mai 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

580. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice

 

191. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 69/2002 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat,

administrate de Ministerul Finantelor Publice

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 mai 2002.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, la cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate si modul de organizare, Ministerul Finantelor Publice acordă înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de întârziere aferente acestora.

(2) Prin obligatii restante la bugetul de stat, reglementate prin prezentele norme metodologice, se întelege impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, datorate si neachitate la termenele legale de plată, precum si majorări de întârziere si penalităti de întârziere aferente acestora, cu exceptia obligatiilor la bugetul de stat datorate în vamă, constatate cu ocazia controlului ulterior, reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, precum si a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente.

(3) Ministerul Finantelor Publice si organele sale teritoriale, prin delegare de competentă, acordă:

a) esalonări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul de stat pe o perioadă de până la 5 ani, cu termen de gratie de până la 6 luni, cuprins în perioada de esalonare;

b) esalonări la plata majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de orice fel pe o perioadă de până la 5 ani, cu cel mult 6 luni termen de gratie, cuprins în perioada de esalonare;

c) amânări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul de stat, precum si a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente acestora, până cel mult la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs;

d) amânări si/sau scutiri sau amânări si/sau reduceri de majorări de întârziere si/sau penalităti de întârziere.

(4) Nu se acordă înlesniri la plata sumelor reprezentând obligatii restante la bugetul de stat stabilite prin acte de control în cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscală, dacă instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive si irevocabile în legătură cu aceste fapte.

În aplicarea criteriului 14 din anexa la ordonanta de urgentă “contribuabilul a fost sanctionat pentru evaziune fiscală” se au în vedere situatiile în care debitorul a fost sanctionat contraventional pentru evaziune fiscală sau situatiile în care debitorul, desi a fost trimis în judecată pentru infractiune

de evaziune fiscală, nu există la data cererii hotărâre definitivă si irevocabilă.

(5) Nu beneficiază de înlesniri la plată:

a) debitorii care în urma analizei criteriilor obtin un punctaj final egal sau mai mic de 14 puncte, pentru obligatiile la bugetul de stat restante la 31 decembrie 2001;

b) debitorii al căror principal obiect de activitate îl reprezintă organi- zarea jocurilor de noroc, asa cum este reflectat în ultimul bilant contabil anual.

(6) Numărul de luni de esalonare la plată a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului de stat, inclusiv a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, care includ si perioada de gratie, se stabileste în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanta de

urgentă, astfel:

a) în situatia realizării unui punctaj intermediar limitelor prevăzute la art. 13 din ordonanta de urgentă, numărul de luni de esalonare se stabileste proportional cu acesta, prin rotunjire în favoarea debitorului;

b) în situatia în care debitorul optează pentru o perioadă de esalonare mai mică decât perioada rezultată pe baza punctajului sau cu o perioadă de gratie mai mică de 6 luni ori fără perioadă de gratie, conventia si graficul se stabilesc în functie de solicitarea debitorului.

(7) Pentru obligatiile la bugetul de stat reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de orice fel, datorate si neachitate la termenele legale de plată după data de 1 ianuarie 2002 de către debitori, altii decât persoanele fizice, se acordă numai esalonare sau amânare la plată, respectiv cele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) si c), după caz.

(8) Pentru obligatiile la bugetul de stat reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data depunerii cererii, precum si pentru majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, calculate si datorate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, pe baza punctajului final, debitorii beneficiază de înlesniri la plată, astfel:

a) în situatia realizării unui punctaj final mai mare de 14 puncte se acordă înlesnirile prevăzute la art. 10 din ordonanta de urgentă;

b) dacă după data depunerii cererii si până la data aprobării acesteia debitorii achită 30% din obligatiile la bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, acestia beneficiază de esalonarea la plată a diferentei de 70% din obligatiile la bugetul de stat si de scutirea de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente acestora, calculate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă. Suma achitată de debitor trebuie să reprezinte 30% din totalul obligatiilor restante la bugetul de stat ce fac obiectul cererii de acordare a înlesnirilor la plată, inclusiv penalităti si amenzi. Pentru debitorii care solicită înlesniri la plată, inclusiv pentru sucursalele si punctele de lucru stabile înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe, suma reprezentând 30% din totalul obligatiilor restante, ce trebuie achitată până la data aprobării cererii, se referă la obligatiile la bugetul de stat aferente fiecărei unităti plătitoare;

c) debitorii care obtin peste 63  de puncte si la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată au toate obligatiile achitate la bugetul de stat, inclusiv ale anului curent, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente debitelor datorate până la data de 31 decembrie 2001, vor beneficia de scutirea de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 2001, datorate si calculate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă;

d) prevederile lit. c) se aplică si debitorilor în cazul în care au în derulare înlesniri la plată care au ca obiect numai majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, scutirea acordându-se pentru suma rămasă de plată la data depunerii cererii;

e) debitorii care au în derulare esalonări la plată pentru impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, precum si pentru majorări de întârziere si penalităti de întârziere, acordate în baza reglementărilor legale anterioare, si care îsi achită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă debitele rămase de plată din esalonare, precum si majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere rămase de plată din esalonare, cu conditia să facă dovada că la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată nu mai au alte obligatii de plată la bugetul de stat, neachitate la termenele legale de plată.

(9) Stabilirea punctajului corectat necesar pentru acordarea înlesnirilor la plată în conditiile art. 10 si 14 din ordonanta de urgentă se face pe baza punctajului obtinut conform anexei la ordonanta de urgentă, corectat în minus conform prevederilor art. 8, la care, după caz, se pot adăuga 40 de puncte, în conditiile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(10) În aplicarea prevederilor art. 8 din ordonanta de urgentă se fac următoarele precizări:

a) în disponibilitătile bănesti în lei si în valută existente în conturile bancare la data scadentei obligatiilor la bugetul de stat restante nu se cuprind sumele necesare plătii salariilor;

b) prin activităti pentru care încasarea contravalorii mărfii sau a serviciului prestat se face anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului, se întelege activitătile principale ale debitorului desfăsurate în domeniile: comert cu amănuntul, alimentatie publică, activităti hoteliere si alte prestări de servicii către populatie.

 

CAPITOLUL 2

Competentele de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor

la plată

 

Art. 2. - (1) La nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin Directia generală de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, se solutionează cererile de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale debitorilor:

a) persoane juridice, monitorizate ca mari contribuabili conform Ordinului ministrului finantelor nr. 1.173/2000, indiferent de suma obligatiilor datorate bugetului de stat;

b) persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care ajutorul de stat este mai mare de 50 miliarde lei;

c) persoane juridice care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(2) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată ale debitorilor, persoane juridice, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), se solutionează la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene prin directiile de metodologie si administrare a veniturilor statului, indiferent de suma obligatiilor datorate bugetului de stat.

(3) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată ale debitorilor, persoane juridice, înregistrati ca plătitori de impozite si taxe la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), se solutionează astfel:

 

Organul competent

Reduceri sau scutiri

de majorări de întârziere

si/sau penalităti

de întârziere

- suma totală -

Amânări si esalonări

Impozite, taxe

si alte obligatii restante

la bugetul de stat

- suma totală –

Majorări de întârziere

si/sau penalităti

de întârziere

- suma totală -

Amânări

- perioada -

Esalonări

- perioada -

Nivelul I

Administratiile finantelor  publice ale sectoarelor  municipiului Bucuresti

până la 1 miliard lei inclusiv

până la 15 miliarde lei inclusiv

până la 15 miliarde lei inclusiv

până la data de 29 decembrie a anului fiscal 

până la 5 ani

Nivelul II

Directia generală a finantelor publice a  municipiului Bucuresti

peste 1 miliard lei

peste 15 miliarde lei

peste 15 miliarde lei

până la data de 29 decembrie a anului fiscal

până la 5 ani

 

(4) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată ale debitorilor, persoane fizice si asociatii fără personalitate juridică, se solutionează de către

directiile generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, pentru orice sumă.

 

CAPITOLUL 3

Procedura de solutionare

 

Art. 3. - (1) Înlesnirile la plată se acordă numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor, însotite de documente justificative, depuse la organele fiscale teritoriale, astfel:

a) debitorii, persoane juridice, pentru activitatea proprie si, după caz, pentru activitatea sucursalelor si punctelor de lucru stabile, la organul fiscal la care debitorul, persoană juridică, este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe;

b) debitorii, asociatii fără personalitate juridică, la organul fiscal la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe;

c) debitorii, persoane fizice, la organul fiscal de domiciliu.

(2) Cererea de acordare a înlesnirilor la plată trebuie să cuprindă, după caz:

a) elemente de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau a/al reprezentantului fiscal, sediul/domiciliul, anul înfiintării, codul fiscal/codul numeric personal/codul de identificare fiscală, numele si calitatea celor care reprezintă debitorul în relatiile cu tertii, numărul de telefon/fax al acestora, felul înlesnirilor solicitate, numărul de luni pentru care se solicită esalonarea, din care perioada de gratie sau perioada de amânare, după caz, suma totală pentru care se solicită înlesniri la plată, din care pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, defalcate pe ani calendaristici, si, separat, majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, numărul contului/conturilor de disponibilităti si unitatea/unitătile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;

b) în cazul în care debitorii, persoane juridice, au sucursale sau puncte de lucru stabile ale căror obligatii restante la bugetul de stat fac obiectul cererilor de înlesniri la plată depuse de debitori,  persoane juridice, acestea se defalchează pe fiecare unitate plătitoare, pe tipuri de obligatii si pe ani calendaristici, cu precizarea organului fiscal la care unitătile respective sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe;

c) cauzele care au condus la neachitarea obligatiilor la bugetul de stat;

d) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în programul de restructurare, respectiv de redresare financiară a debitorilor, persoane juridice, în legătură cu stingerea obligatiilor restante la bugetul de stat;

e) mentiuni referitoare la înlesnirile la plata obligatiilor la bugetul de stat, acordate anterior (numărul si data adresei de comunicare a înlesnirii la plată, sumele pentru care s-au acordat înlesniri la plată, pe tipuri de obligatii, precum si modul cum au fost respectate acestea);

f) alte elemente în sustinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.

(3) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată ale debitorilor, persoane juridice, trebuie să fie însotite de următoarele documente:

a) copie de pe ultimul bilant contabil anual depus la organul fiscal teritorial;

b) situatia privind soldurile conturilor de disponibilităti în lei si în valută si depozitele bancare, inclusiv pe unităti plătitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul de stat pentru care se solicită înlesnire la plată, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadentă;

c) copie de pe ultima balantă de verificare;

d) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie să cuprindă mentiunile la zi cu privire la structura actionariatului/asociatilor, la mobilitatea sediului si/sau a actionariatului/asociatilor, inclusiv cele referitoare la declansarea procedurii de reorganizare sau faliment potrivit dispozitiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare;

e) copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare fiscală al debitorului, persoană juridică, precum si ale tuturor sucursalelor si punctelor de lucru înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe;

f) copie de pe programul de restructurare sau de pe programul de redresare financiară, însotită de extrasul din procesul-verbal al adunării generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, în care s-a discutat si s-a aprobat programul de restructurare sau de redresare financiară. Pentru debitorii, persoane juridice, care au ca actionar majoritar statul român, programul de restructurare sau programul de redresare financiară trebuie însusit, după caz, de ministerul de resort sau de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, care au în administrare unitatea economică respectivă;

g) situatia privind creantele de încasat de la clienti si/sau debitori conform evidentelor contabile, vechimea acestora, măsurile de urmărire întreprinse, numărul de cazuri aflate la instantele de judecată si sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum si situatia privind clientii neîncasati pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor, cu exemplificarea principalilor clienti si/sau debitori;

h) situatia clientilor neîncasati cu care societatea are legături de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal;

i) situatia privind avansurile acordate furnizorilor, cu exemplificarea principalilor furnizori, din care situatia furnizorilor si valoarea avansurilor acordate acestora pentru care societatea are legături de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal;

j) declaratia debitorului privind cota de participare a acestuia la capitalul social al altor societăti comerciale, societăti sau companii nationale, după caz, precum si suma investită;

k) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice; în situatia în care prin actul de control s-au constatat diferente de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, se va prezenta si o notă cuprinzând totalul obligatiilor bugetului de stat aferente perioadei supuse controlului, declarate de debitor;

l) situatia privind încadrarea în criteriile de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală ce se analizează la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat în vederea justificării tipului de înlesnire solicitată;

m) situatia privind obligatiile bugetare restante, cuprinzând obligatiile către toate bugetele, datorate si neachitate la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată;

n) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii, pe baza cărora să se poată calcula/verifica punctajul rezultat din încadrarea în criteriile prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă.

(4) Situatiile prevăzute la alin. (3) lit. g), h), i), j), k) si m) se întocmesc de către debitori si se semnează, pe propria răspundere, de reprezentantii legali ai acestora.

(5) În cazul în care prin control ulterior se constată erori în documentele si/sau declaratiile prevăzute la alin. (4), care determină modificarea punctajului pe baza căruia s-a acordat înlesnirea, directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, procedează la stabilirea unui nou punctaj si la modificarea înlesnirii în mod corespunzător, cu informarea Ministerului Finantelor Publice, în situatia în care înlesnirea a fost acordată la acest nivel de competentă.

(6) Pentru obtinerea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 28 din ordonanta de urgentă debitorii, persoane juridice, depun cereri, inclusiv pentru înlesnirile la plată acordate sucursalelor si/sau punctelor de lucru, după caz, la organul fiscal la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, indiferent de organul competent care a acordat initial înlesnirea la plată, însotită numai de copiile de pe documentele care atestă efectuarea plătii, iar solutionarea cererii se face în conformitate cu competentele stabilite la art. 2 din prezentele norme metodologice.

(7) În situatia în care debitorii consideră că se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă, documentatia acestora trebuie să cuprindă, după caz, si următoarele:

a) memoriul motivat din care să rezulte că debitorii care au o importantă economico-socială zonală sau natională semnificativă se încadrează în această categorie;

b) procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite în urma calamitătilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile legale, până la data depunerii de către debitor a cererii de acordare a înlesnirilor la plată.

(8) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de către debitori, persoane fizice, care desfăsoară activităti independente sau de asociatii fără personalitate juridică, pentru obligatii datorate bugetului de stat, altele decât cele datorate în nume propriu, trebuie să fie însotite de următoarele documente:

a) copie de pe autorizatia de functionare sau de pe actul constitutiv (contract de asociere), după caz;

b) declaratie privind venitul încasat înregistrat în ultimul an fiscal;

c) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice;

d) alte documente în sustinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.

(9) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de debitori, persoane fizice, altii decât cei prevăzuti la alin. (8), trebuie să fie însotite de următoarele documente:

a) acte prin care se dovedesc veniturile debitorului si ale membrilor familiei sale;

b) declaratie privind copiii, sotul/sotia aflati în întretinere si copie de pe certificatele de nastere si de stare civilă, după caz;

c) copie de pe documentele care atestă eventuala stare de incapacitate de muncă;

d) declaratie pe propria răspundere a debitorului cuprinzând si veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;

e) alte acte în sustinerea cererii.

(10) Persoanele fizice române fără domiciliu în România si persoanele fizice străine, care au obligatii restante la bugetul de stat, pot beneficia de înlesniri la plata acestora numai dacă acestea desemnează un reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit să îndeplinească obligatiile acestora fată de bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Împuternicitul va prezenta organului fiscal un angajament de plată la nivelul sumelor pentru care persoanele fizice române fără domiciliu în România si persoanele fizice străine pe care le reprezintă solicită înlesniri la plată, încheiat în formă autentică.

Art. 4. - (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată se înregistrează într-un registru special pentru debitori, persoane juridice, si separat, pentru debitori, persoane fizice si asociatii fără personalitate juridică.

(2) Verificarea obligatiilor restante la bugetul de stat, care fac obiectul cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, se efectuează pe baza datelor din evidenta analitică pe plătitori de la nivelul organelor fiscale teritoriale la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe si/sau a unui document de verificare întocmit de organele de colectare la sediul social al debitorului, pe baza datelor din ultima balantă de verificare, precum si a proceselor-verbale de calcul al majorărilor de întârziere si al penalitătilor de întârziere.

(3) Atunci când există diferente între sumele solicitate de debitori si cele stabilite de organele fiscale teritoriale ca fiind datorate se procedează la punerea de acord a acestora, după care organul fiscal confirmă obligatiile  pentru  care  se  acordă  înlesniri  la  plată,  cererea completându-se în mod corespunzător.

(4) Dacă prin cerere debitorul solicită reducerea sau scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, iar din analiza criteriilor rezultă că debitorul nu are un punctaj care să îl îndreptătească să obtină înlesnirile solicitate, i se acordă înlesnirea la plată corespunzătoare punctajului obtinut.

(5) Informatiile necesare stabilirii punctajului în baza criteriilor prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă se preiau din ultimul bilant contabil anual si din anexele la acesta, întocmite de debitor în conformitate cu prevederile legale în vigoare si depuse la organele fiscale teritoriale, precum si din documentele si declaratiile anexate la cererea de acordare a înlesnirilor la plată, conform art. 3 din prezentele norme metodologice.

(6) Documentatia întocmită de debitori, persoane juridice sau asociatii fără personalitate juridică, depusă la organul fiscal la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, se completează de către acesta cu cap. I si II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Pentru cererile depuse în baza art. 28 din ordonanta de urgentă organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe va întocmi un referat prin care confirmă  achitarea  debitelor  rămase  de  plată  din  esalonare  si  a majorărilor stabilite în conformitate cu art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. Recalcularea majorărilor până la data achitării integrale a debitelor ce au făcut obiectul esalonării se face de organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

(7) În cazul obligatiilor ce fac obiectul cererilor de înlesniri la plată ale debitorilor mentionati la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, organul fiscal respectiv va solicita organelor fiscale la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe întocmirea unor referate prin care se certifică cuantumul obligatiilor restante la bugetul de stat ale acestora si care cuprind si informatii referitoare la criteriile prevăzute la pct. 8, 10, 11, 13 si 14 din anexa la ordonanta de urgentă.

(8) Organul fiscal la care debitorul, persoană juridică, este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, după ce primeste referatele de la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate sucursalele si punctele de lucru stabile, completează cap. I si II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 si începe procedura de solutionare, iar acordarea înlesnirilor se face conform competentelor mentionate la art. 2.

(9) Pe baza documentelor întocmite conform alin. (6), (7) si (8) organul competent în solutionarea cererii de acordare a înlesnirilor la plată verifică documentatia si modul de completare a cap. I si II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, preia datele în produsul informatic si editează referatul în formă completă.

(10) În cazul în care competenta de acordare a înlesnirilor la plată este a Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, verifică si analizează documentatia si avizează, după caz, cap. I si II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 de către organul fiscal la care a fost depusă cererea.

(11) Pentru debitorii care beneficiază de prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, vor întocmi referatul motivat prevăzut la art. 9 alin. (3) din ordonanta de urgentă, pe baza datelor din memoriul debitorului sau a procesului-verbal de constatare a pierderilor suferite ca urmare a calamitătilor naturale, după caz.

(12) Pentru cererile debitorilor de importantă zonală sau care au suferit pierderi ca urmare a calamitătilor naturale referatul întocmit conform alin. (11) se supune spre avizare Comisiei de dialog social constituite la nivelul prefecturii.

(13) Pentru cererile debitorilor de importantă natională semnificativă referatele întocmite conform alin. (11) se supun spre avizare Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

(14) Pe baza referatelor întocmite conform alin. (11) si avizate în conditiile alin. (12) si (13) directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, completează cap. I si II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4, care cuprinde sinteza informatiilor din documentatia debitorului.

(15) Documentatia întocmită de debitori, persoane fizice, care desfăsoară activităti independente, depusă la organul fiscal de domiciliu, va fi completată, după caz, cu copii de pe contul fiscal personal pe ultimii 2 ani, precum si cu actul constatator întocmit cu ocazia verificării pe teren a cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, din care să rezulte:

a) situatia stării materiale a contribuabilului (bunuri imobile si mobile ale debitorului si ale membrilor familiei sale);

b) posibilităti de încasare a debitului;

c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii.

(16) Înlesnirile la plată se acordă de organele competente prevăzute la art. 2 prin încheierea cu debitorii a unor conventii de plată conform modelului prezentat în anexa nr. 3 a) pentru persoane juridice si modelului prezentat în anexa nr. 3 b) pentru persoane fizice.

a) Conventia cuprinde, printre altele, tipul obligatiilor si suma acestora, care fac obiectul înlesnirilor la plată, natura înlesnirilor acordate, perioada de acordare, conditiile ce trebuie îndeplinite pentru mentinerea valabilitătii înlesnirii, cuantumul majorărilor ce trebuie achitate, precum si graficele de esalonare la plată, care fac parte integrantă din aceasta.

b) Conventia si graficele se întocmesc în 3 exemplare originale, unul pentru debitor, unul pentru organul fiscal care a aprobat înlesnirea si unul pentru organul fiscal la care debitorul a depus cererea. Pentru înlesnirile acordate de administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti conventia si graficul de plată se întocmesc în două exemplare originale, unul pentru debitor si unul pentru organul fiscal.

Art. 5. - Termenele de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată sunt următoarele:

a) în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acordare a înlesnirilor la plată organul fiscal teritorial la care aceasta a fost depusă verifică documentatia si o completează în conformitate cu prevederile art. 4;

b) completarea documentatiei de către debitori se va face la solicitarea scrisă a organului fiscal mentionat la lit. a);

c) termenul de înaintare la organul ierarhic superior a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată care depăsesc competenta proprie,  însotite de documentele aferente în formă completă, este de 5 zile lucrătoare;

d) termenul general de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată la nivelul organelor fiscale, conform competentelor de solutionare, este de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentatiei în formă completă.

Art. 6. - (1) Pentru înlesnirile la plată a obligatiilor datorate bugetului de stat, prevăzute la art. 1 alin. (3), care se acordă la nivelul Ministerului Finantelor Publice, conventia încheiată conform art. 6 din ordonanta de urgentă se semnează de secretarul de stat coordonator al Directiei generale de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor si de reprezentantul legal al debitorului.

(2) Pentru înlesnirile la plată care se acordă la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti conventia se semnează de directorul general al acestora si de reprezentantul legal al debitorului.

(3) Conventiile încheiate pentru cererile de acordare a înlesnirilor la plată care se acordă la nivelul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se semnează de directorul acestora si de reprezentantul legal al debitorului.

(4) Conventiile încheiate pentru acordarea înlesnirilor la plată se comunică atât debitorului, cât si organului fiscal teritorial, după caz, de către Directia generală de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de organul fiscal care are competentă de solutionare a cererilor.

Art. 7. - Înlesnirile la plata obligatiilor datorate bugetului de stat se acordă cu următoarele conditii:

1. Constituirea de către debitori, persoane juridice, în termen de 60 de zile de la semnarea conventiei, a unei garantii, astfel:

a) o sumă egală cu două rate medii din esalonare, reprezentând obligatii esalonate si majorări calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, în cazul esalonărilor la plată;

b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate si majorările calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, si numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor;

c) o sumă egală cu o rată medie din esalonare reprezentând obligatii esalonate si majorări calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 21 din ordonanta de urgentă;

d) garantia poate fi constituită atât în numerar la trezoreria organului fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, cât si sub forma unei scrisori de garantie bancară;

e) debitorii care obtin esalonări pentru sucursalele sau punctele de lucru stabile vor constitui garantiile la dispozitia organului fiscal la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe;

f) garantia poate fi utilizată pentru stingerea atât a ratelor, cât si a obligatiilor curente în cazurile în care debitorul este în imposibilitate de a le achita la termenele prevăzute în grafic sau la scadentă, după caz, cu conditia reîntregirii garantiei până la următorul termen de plată din esalonare. În cazul scrisorii de garantie utilizarea efectivă a garantiei se face la solicitarea organului fiscal teritorial, adresată băncii garante pe baza cererii debitorului, care invocă imposibilitatea de plată. Atunci când s-a constituit garantie în numerar la trezorerie, aceasta se utilizează la cererea debitorului, adresată organului fiscal teritorial, atât în situatiile mentionate mai sus, cât si pentru plata ultimelor rate din esalonare.

Cererea debitorului de a i se utiliza garantia se va depune la organul fiscal înaintea termenului de plată a obligatiei, astfel încât încasarea ratelor prin utilizarea garantiei să se realizeze cu respectarea întocmai a graficului;

g) în cazul pierderii valabilitătii înlesnirii la plată organul fiscal teritorial va executa garantia în contul obligatiilor rămase neachitate.

2. Până la termenul primei rate de plată din esalonare, respectiv până la termenul de plată în cazul amânărilor, debitorul va face dovada că nu mai are obligatii neachitate la bugetul de stat, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de întârziere, altele decât cele care fac obiectul înlesnirilor la plată.

3. De la data încheierii conventiei de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului de stat pentru sumele esalonate sau amânate, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, se datorează si se calculează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare si pe perioada amânării la plată majorările datorate conform legii se achită lunar. Până la data încheierii conventiei se calculează si se datorează majorări de întârziere si penalităti de întârziere.

4. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii sunt obligati să îsi achite obligatiile curente la bugetul de stat, cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii conventiei. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile curente la bugetul de stat, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente. Obligatiile curente la bugetul de stat, cu scadentă după data de 1 octombrie a anului fiscal, împreună cu eventualele majorări de întârziere si penalităti de întârziere trebuie achitate până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal. Debitorii care au sucursale si/sau puncte de  lucru stabile sunt obligati să respecte această prevedere pentru toate sucursalele si/sau punctele de lucru stabile.

5. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau achizitionării de alte valori mobiliare ori părti sociale.

6. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii vor transmite organului fiscal teritorial la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe orice intentie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării înlesnirii la plată, cu exceptia debitorilor care se încadrează în prevederile art. 21 din ordonanta de urgentă. Organul fiscal va putea aproba înstrăinarea de active, cu conditia încasării contravalorii acestora în contul obligatiilor bugetare pentru care s-au obtinut înlesniri la plată.

Art. 8. - Diferentele de majorări de întârziere si penalităti de întârziere, rămase de plată în sarcina debitorilor după acordarea reducerilor prevăzute în ordonanta de urgentă, se datorează începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a achitat ultima rată din esalonare si se consideră obligatie cu termen de plată în anul curent.

Art. 9. - (1) Nerespectarea conventiilor încheiate, respectiv a termenelor de plată si a conditiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate. Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere scutite de plată în conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanta de urgentă se înregistrează în contabilitatea debitorilor, în cuantumul mentionat în conventie, si se recuperează la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare.

(2) O nouă cerere de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor datorate bugetului de stat în conformitate cu prevederile ordonantei de urgentă nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiasi act normativ.

Art. 10. - (1) Conventiile încheiate în conformitate cu art. 6 din ordonanta de urgentă intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost semnate.

(2) Începând cu data încheierii conventiei, pentru obligatiile datorate bugetului de stat pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, executarea silită nu se porneste sau nu se continuă, după caz.

Art. 11. - (1) De înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 din ordonanta de urgentă, pentru obligatiile reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat, restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, calculate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, beneficiază si debitorii aflati în procedura de reorganizare judiciară conform legii.

(2) La cererea debitorului, în proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la plată care se solicită să fie acordată pentru obligatiile datorate bugetului de stat.

(3) După confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic, conform prevederilor legale în materie, cererea si documentatia întocmită de administrator sau de administrator si debitor, după caz, vor fi încuviintate de judecătorul-sindic si vor fi depuse la organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

(4) Conventia încheiată cu Ministerul Finantelor Publice sau cu organele sale teritoriale, după caz, de debitorii mentionati la alin. (1) va fi semnată de administratorul societătii debitoare, iar în cazul în care activitatea debitorului este condusă în parte de administrator, în conformitate cu atributiile stabilite în sarcina acestuia conform art. 18 lit. c) din Legea nr. 64/1995, republicată, conventia va fi semnată de administrator si de reprezentantul legal al debitorului.

(5) Pentru constituirea garantiei solicitate de Ministerul Finantelor Publice sau de organele sale teritoriale, după caz, în conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanta de urgentă, debitorul sau administratorul, după caz, va solicita judecătorului-sindic confirmarea acesteia.

(6) Pe perioada derulării înlesnirii la plată debitorii pot înstrăina active cu informarea Ministerului Finantelor Publice sau a organelor sale teritoriale, după caz, iar sumele vor fi distribuite conform Legii nr. 64/1995, republicată.

(7) Nerespectarea planului de reorganizare poate conduce, în cazul în care administratorul sau oricare dintre creditori o cere, la deschiderea procedurii falimentului si atrage pierderea valabilitătii sau anularea, după caz, a înlesnirii acordate, de la data pronuntării de către judecătorul-sindic.

Art. 12. - (1) Orice sumă de restituit de la bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, contributii sau alte venituri ale bugetului de stat, se compensează din oficiu cu sume reprezentând obligatii datorate bugetului de stat, esalonate sau amânate la plată, inclusiv cu majorările calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, datorate în luna în care se face compensarea. Compensarea se efectuează cu ratele din esalonare în ordinea termenelor de plată. Organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe întocmeste un nou grafic, respectând numărul de rate rămase din esalonare.

Organul fiscal care efectuează compensarea va comunica debitorului până la următorul termen de plată suma compensată, ratele din esalonare care au fost stinse, precum si noul grafic de plată. Majorările calculate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, se recalculează de organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, la cererea acestuia.

(2) Dacă din decontul privind taxa pe valoarea adăugată rezultă T.V.A. de rambursat pentru luna de raportare, contribuabilul, pe propria răspundere, stinge din T.V.A. de plată existentă în sold din luna anterioară ratele din graficul de esalonare a T.V.A. cu termene de plată în ordine cronologică. Această operatiune va fi comunicată de debitor organului fiscal în evidenta căruia se află în derulare esalonarea aprobată.

(3) Dacă din decontul privind taxa pe valoarea adăugată rezultă T.V.A. de rambursat per total, atunci cu T.V.A. de rambursat se sting ratele din graficul de esalonare la plată, reprezentând alte impozite si taxe datorate bugetului de stat, alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL 4

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Diferentele de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, precum si majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, se achită conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor datorate bugetului de stat, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, se datorează majorări în  conformitate cu art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.

(2) Majorările mentionate la alin. (1) nu fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de prevederile ordonantei de urgentă.

Art. 15. - (1) Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere amânate la plată se vor reflecta în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine si evidentă.

(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile a operatiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 si 28 din ordonanta de urgentă nu se impozitează în conditiile în care cheltuielile care au fost influentate cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere nu au fost deductibile fiscal.

(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finantare.

(4) Monografia contabilă ce reflectă prevederile alin. (2) si (3) este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(5) Corespondenta dintre criteriile prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă si informatiile din bilanturile contabile sau din situatiile financiare, după caz, întocmite de debitori, persoane juridice, este prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 16. - Calculul punctajului total si stabilirea înlesnirilor ce se acordă se efectuează informatic, pe baza datelor introduse interactiv din referatul întocmit de organele fiscale teritoriale si verificate pe baza documentelor aferente.

Art. 17. - Organele abilitate să acorde înlesniri la plată, indiferent de nivelul de competentă, vor organiza evidenta cererilor de acordare a înlesnirilor la plată si a înlesnirilor la plată acordate.

Art. 18. - (1) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor urmări modul de respectare a înlesnirilor la plată pentru debitorii înregistrati ca plătitori de impozite si taxe în evidentele proprii.

(2) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe au obligatia să organizeze evidenta necesară în vederea transmiterii către Oficiul Concurentei a informatiilor referitoare la inventarul ajutoarelor de stat, potrivit dispozitiilor legale care reglementează ajutorul de stat.

Art. 19 - (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată depuse si nesolutionate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi actualizate si solutionate conform  prevederilor acestora.

(2) Înlesnirile la plată acordate anterior se derulează în continuare înconditiile prevăzute de actele normative în baza cărora au fost acordate, cu exceptia celor care se încadrează în prevederile art. 28 din ordonanta de urgentă.

(3) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate în baza prevederilor legale anterioare ordonantei de urgentă, indiferent de data pierderii acestora, pot solicita acordarea de înlesniri la plată în conditiile ordonantei de urgentă, cu încadrarea în prevederile acesteia si cu conditia achitării majorărilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, calculate până la data pierderii acestora.

Art. 20. - Ajutoarele de stat mai mari de 50 miliarde lei, acordate în conditiile ordonantei de urgentă, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către Ministerul Finantelor Publice, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat.

Art. 21. - În situatia divizării debitorului care beneficiază de înlesniri la plată, acesta este obligat să prezinte organului fiscal teritorial la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe protocolul de predare-primire, precum si propunerile de defalcare a graficului de esalonare pe baza căruia organul fiscal teritorial procedează la întocmirea noilor grafice de esalonare pe entităti rezultate din divizare.

Art. 22. - Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat ale debitorilor care beneficiază de prevederile ordonantei de urgentă constituie secret fiscal, potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MONOGRAFIA CONTABILĂ

 

Pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 si 28 din ordonanta de urgentă se procedează astfel:

a) majorările de întârziere si penalitătile de întârziere amânate la plată conform prevederilor art. 10 din ordonanta de urgentă se vor înregistra în debitul contului de ordine si evidentă 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct.

Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere mentionate mai sus vor rămâne în continuare înregistrate în conturi bilantiere, respectiv în creditul conturilor 447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”/analitic distinct si 448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”/analitic distinct;

b) în contabilitatea debitorilor, majorările si penalitătile de întârziere reduse, respectiv scutite la plată conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) si ale art. 12, 14 si 28 din ordonanta de urgentă, se vor reflecta în contabilitate la data îndeplinirii conditiilor în care au fost acordate înlesnirile prevăzute de ordonanta de urgentă, astfel:

 

%

448

“Alte datorii si creante cu bugetul statului”/analitic distinct

= 7711)

“Venituri exceptionale din operatii de gestiune”

447

“Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”/analitic distinct

si concomitent

Credit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct

 

c) sumele stabilite conform prevederilor art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgentă, repartizate cu resurse proprii de finantare, se vor înregistra în contabilitate astfel:

 

1292) “Repartizarea profitului”

= 1068

“Alte rezerve”/analitic distinct

 

d) în situatia nerespectării termenelor de plată a datoriilor esalonate si, ca urmare, a pierderii valabilitătii  înlesnirilor la plată, contul de ordine si evidentă 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct se va credita cu sumele înregistrate în debitul acestuia, în conformitate cu prevederile lit. a).


1) Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizează contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”, iar microîntreprinderile utilizează contul 758 “Alte venituri din exploatare”.

2) Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, utilizează contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”.

 

ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

CORESPONDENTA

dintre indicatorii care stau la baza criteriilor prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă

si informatiile cuprinse în bilanturile contabile


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3a)*)

la normele metodologice

 

MODEL (persoane juridice)


*) Anexa nr. 3a) este reprodusă în facsimil.

 

CONVENTIA Nr. ................. din .........................

între Ministerul Finantelor Publice si Societatea Comercială .....................................

 

ANEXA Nr. 3b)*)

(la normele metodologice

 

MODEL (persoane fizice)

 


*) Anexa nr. 3b) este reprodusă în facsimil.

 

CONVENTIA Nr. ................. din .........................

între Ministerul Finantelor Publice si Societatea Comercială .....................................

 

ANEXA Nr. 4*)

la normele metodologice

 

MODEL

 

REFERAT

privind calcularea punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul de stat, restante la 31 decembrie 2001

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 69/2002

privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce

si administra exploatatii agricole

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile Legii nr. 166/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 69/2002 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 21 februarie 2002, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 191.