MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 319          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 14 mai 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

381. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. - Ordonantă de urgentă privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

416. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învătământului de specialitate, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

Protocol între Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învătământului de specialitate

 

419. - Hotărâre privind darea în administrarea Casei judetene de pensii Dolj a unui imobil proprietate publică a statului

 

420. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din folosinta Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebes

 

422. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 150 din 18 aprilie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 mai 2002.

Nr. 381.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste conditiile de constituire, mentinere, control si supraveghere a stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime.

(2) Stocurile minime se folosesc în cazul aparitiei unei disfunctionalităti în aprovizionarea pietei interne cu titei si produse petroliere.

Art. 2. - Constituirea stocurilor minime se face de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si de către persoanele juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Obligatiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt următoarele:

a) mentinerea în conditii de sigurantă si gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) inventarierea lunară a stocurilor minime constituite;

c) raportarea lunară a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, către autoritatea competentă;

d) asigurarea disponibilitătii si accesibilitătii consumatorilor la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autoritătii competente, pentru persoanele juridice prevăzute în anexă, si cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Art. 4. - Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt următoarele:

a) benzine auto, benzine de aviatie si carburanti de aviatie de tip benzină;

b) motorine, carburanti diesel, kerosen si carburanti de aviatie de tip kerosen;

c) combustibili petrolieri.

Art. 5. - (1) Stocurile minime includ:

a) cantitătile de la bordul petrolierelor aflate în port în vederea descărcării, după încheierea formalitătilor portuare;

b) cantitătile detinute în rezervoare în porturile de descărcare;

c) cantitătile detinute în rezervoarele din sistemul de transport al titeiului si produselor petroliere;

d) cantitătile detinute în rezervoarele rafinăriilor, exclusiv cele care se găsesc în instalatiile de rafinare;

e) cantitătile detinute în stoc de către rafinării si de alte unităti care au ca obiect de activitate depozitarea si distributia angro;

f) cantitătile detinute în stoc de către principalii consumatori;

g) cantitătile detinute în barje si nave de coastă care se angajează în transportul în interiorul frontierelor nationale, în măsura în care este posibil ca autoritătile competente să mentină sub control aceste cantităti si cu conditia ca aceste cantităti să fie imediat disponibile;

 h) cantitătile aflate în stoc la Administratia Natională a Rezervelor de Stat, constituite si finantate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.

(2) Stocurile minime exclud:

a) titeiul indigen neextras;

b) cantitătile destinate navelor maritime;

c) cantitătile aflate în tranzit direct, cu exceptia stocurilor detinute în porturile de descărcare;

d) cantitătile din conducte, din autocisterne si vagoane-cisternă, din rezervoarele de stocare ale statiilor de distributie, precum si cele detinute de micii consumatori;

e) cantitătile detinute de fortele armate si cele rezervate acestora de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si de unitătile din domeniul industriei petroliere.

Art. 6. - Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent.

Art. 7. - Constituirea stocurilor minime se realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadă de maximum 10 ani.

Art. 8. - (1) Finantarea stocurilor minime se realizează în proportie de 50% de la bugetul de stat pentru constituirea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a jumătate din nivelul anual aprobat al stocurilor si în proportie de 50% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexă, pentru constituirea celeilalte jumătăti din nivelul anual aprobat al stocurilor.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în sarcina acestora.

Art. 9. - (1) Stocurile minime pot fi mentinute sub formă de titei, produse intermediare si produse finite.

(2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantitătile existente ca atare, iar titeiul brut si produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite, proportional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare în decursul anului calendaristic precedent.

Art. 10. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea competentă care coordonează constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor propune Guvernului nivelul stocurilor minime si structura sortimentală a acestora în conditii nediscriminatorii si de transparentă.

(3) Ministerul Industriei si Resurselor are următoarele atributii si răspunderi principale:

a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime până la data de 31 martie si verifică realizarea acestora până la data de 31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data de 31 iulie în perioada următoare;

b) propune structura stocurilor minime si cantitătile obligatorii detinute de fiecare persoană juridică prevăzută în anexă;

c) controlează utilizarea stocurilor minime în cazul aparitiei unei disfunctionalităti în aprovizionarea cu produse petroliere a pietei interne;

d) elaborează metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea si verificarea stocurilor minime;

e) informează Guvernul asupra activitătilor desfăsurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale.

Informatiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Industriei si Resurselor pentru părtile interesate.

(4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentală si defalcarea acestora pe persoanele juridice prevăzute în anexă, precum si spatiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) În cursul anului poate fi operată modificarea structurii sortimentale si a defalcării pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 11. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) si d), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu exceptia stocurilor păstrate în custodie, în conditiile legii;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) si c), cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor juridice care constituie stocuri minime

 

1. Rafinării:

a) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursala Petrobrazi Ploiesti;

b) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursala Arpechim Pitesti;

c) Societatea Comercială “Petrotel Lukoil” - S.A. Ploiesti;

d) Societatea Comercială “Rompetrol Petromidia” - S.A. Constanta;

e) Societatea Comercială “Rafo” - S.A. Onesti;

f) Societatea Comercială “Astra” - S.A. Ploiesti;

g) Societatea Comercială “Rompetrol Vega” - S.A. Ploiesti;

h) Societatea Comercială “Steaua Română” - S.A. Câmpina;

i) Societatea Comercială “Rafinăria Dărmănesti” - S.A. Dărmănesti;

j) Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. Suplacul de Barcău.

2. Unităti care au obiect de activitate depozitarea si distributia angro:

a) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursalele “Peco” si “Competrol”;

b) alte unităti de distributie angro*).

3. Operatori de încărcare/descărcare si transport de titei si produse petroliere:

a) Societatea Comercială “Conpet” - S.A.;

b) Societatea Comercială “Oil” - S.A. - Terminal.

4. Principali consumatori:

a) Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.;

b) alti consumatori*).

5. Alte persoane juridice*).


*) Nominalizarea acestora se va face prin hotărâre a Guvernului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învătământului de specialitate,

semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară privind colaborarea în domeniul învătământului de specialitate, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 416.

 

PROTOCOL

între Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară

privind colaborarea în domeniul învătământului de specialitate

 

Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară, denumite în continuare părti,

în dorinta de a extinde colaborarea în domeniul învătământului de specialitate, al perfectionării pregătirii personalului între structurile administrative si institutiile de învătământ, cu intentia realizării unui sistem de învătământ adecvat, prin schimburi continue de experientă,

au convenit următoarele:

1. Ministerele vor actiona în scopul cunoasterii reciproce a locului, rolului si competentelor structurilor cu atributii în domeniul învătământului de specialitate.

2. Ministerele se vor informa reciproc cu privire la conceptia de formare si pregătire continuă a personalului lor, la actele normative de reglementare a domeniului, sistemul institutiilor de învătământ, structura organizatorică, profilurile si modalitatea de functionare, cu accent pe următoarele probleme:

a) regulamentele de organizare si functionare;

b) structura, continutul si metodologia de elaborare a planurilor de învătământ si a programelor analitice;

c) criteriile si metodele de recrutare si selectionare a candidatilor la concursurile de admitere;

d) formele si metodele de învătământ si baza didactico-materială aferentă;

e) ponderea si continutul activitătilor practice în ansamblul învătământului de specialitate;

f) selectionarea si pregătirea continuă a personalului didactic din institutiile de învătământ;

g) formele si modalitătile de pregătire continuă a personalului în unităti teritoriale si în institutii de învătământ;

h) raportul dintre perfectionare si dezvoltarea carierelor personalului.

3. Ministerele se vor informa cu privire la colaborarea institutiilor proprii de învătământ cu alte institutii de învătământ din terte state, precum si în privinta programelor de pregătire organizate la nivel international.

4. Ministerele vor organiza, pe bază de reciprocitate, următoarele tipuri de activităti:

a) stagii de pregătire în institutii de învătământ, pe probleme de interes comun;

b) participarea unor cadre didactice si a altor specialisti la desfăsurarea nemijlocită a unor activităti de învătământ în institutii scolare si unităti din subordinea celor două ministere;

c) schimburi de materiale documentare privind recrutarea, selectia, organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ;

d) schimburi de publicatii si acte normative;

e) organizarea, pe probleme de interes comun, a unor mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări si referate;

f) participarea la competitii sportive organizate de institutiile de învătământ ale celor două ministere.

5. Ministerele sprijină efectuarea, pe bază de reciprocitate, de către personalul din structurile de pregătire, a concediilor de odihnă în România si Republica Ungară.

6. În primul trimestru al fiecărui an ministerele vor evalua alternativ, la Bucuresti si Budapesta, activitatea de cooperare desfăsurată în anul precedent si vor stabili de comun acord programul pentru perioada următoare.

7. Cheltuielile ocazionate de primirea delegatiilor (cazare, masă, transport intern, asistentă medicală, translatie, organizarea unor programe si activităti) vor fi suportate de către ministerul primitor.

8. Pentru aplicarea prezentului protocol ministerele desemnează următoarele structuri:

- Directia management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne din România; si

- Directia de învătământ din cadrul Ministerului de Interne din Republica Ungară.

Despre eventualele modificări în privinta organelor desemnate mai sus ministerele se vor informa în termen de cel mult 30 de zile.

9. Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care ministerele îsi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare si este valabil până la data de 31 decembrie 2003, valabilitatea acestuia, în cazul în care nu este denuntat, prelungindu-se automat din 2 în 2 ani.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul ministerelor.

Prezentul protocol poate fi denuntat în scris de oricare dintre ministere. În acest caz prezentul protocol îsi pierde valabilitatea după 3 luni de la data primirii notificării scrise de către celălalt minister.

Semnat la Bucuresti la data de 10 decembrie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul de Interne din România,

Ioan Rus

Pentru Ministerul de Interne din Republica Ungară,

Sandor Pinter

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Casei judetene de pensii Dolj a unui imobil proprietate publică

a statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă darea în administrarea Casei judetene de pensii Dolj a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Craiova,  str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judetul Dolj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 419.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se dă în administrarea Casei judetene de pensii Dolj

 

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judetul Dolj

- clădirea 1 = P+1

- clădirea 2 = S+P+2E

- suprafata desfăsurată = 2.216,25 m2

- suprafata terenului = 1.148,07 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din folosinta Ministerului

de Interne în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebes

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, situat în satul Gornea, comuna Sichevita, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din folosinta Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebes.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 420.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din folosinta Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebes

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Satul Gornea, comuna Sichevita,

Ministerul de Interne judetul

Caras-Severin

Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebes

Suprafata construită = 395,2 m2

Suprafata desfăsurată = 395,2 m2

Suprafata terenului aferent = 5.755 m2

105.013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace

privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 422.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare părti contractante,

constiente de importanta cooperării internationale în domeniul garantării folosirii energiei atomice în conditii de sigurantă,

constiente de necesitatea prevenirii accidentelor nucleare si a limitării consecintelor lor transfrontaliere,

făcând referire la Conventia cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear (denumită în continuare Conventia AIEA), adoptată la Viena la data de 26 septembrie 1986, si la Conventia cu privire la asistenta în caz de accident nuclear sau urgentă radiologică, adoptată la Viena la 26 septembrie 1986,

având în vedere că România si Republica Slovacă sunt părti la Conventia privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, si

ferm hotărâte să încheie pe această bază un instrument legal bilateral care să faciliteze notificarea rapidă a unui accident nuclear produs pe teritoriile statelor părtilor contractante si să asigure schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

1. Prevederile prezentului acord se aplică accidentelor nucleare care implică instalatiile si activitătile mentionate la art. 1 alin. 1 din Conventia AIEA, precum si în cazurile mentionate la art. 2 alin. 3 din prezentul acord.

2. Schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, potrivit prevederilor prezentului acord, se limitează la instalatiile mentionate la art. 1 alin. 2 din Conventia AIEA.

3. În scopurile prezentului acord, imediat după intrarea sa în vigoare fiecare parte contractantă va stabili si va pune la dispozitie celeilalte părti contractante lista cuprinzând instalatiile  si activitătile referitoare la aplicatiile pasnice ale energiei atomice, situate sau desfăsurate pe teritoriul statului său. Această listă va fi actualizată de îndată ce a început constructia unei noi instalatii sau se întreprinde o nouă activitate.

 

ARTICOLUL 2

Notificarea unui accident nuclear

 

1. În caz de accident nuclear pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, survenit în instalatiile sau ca rezultat al activitătilor mentionate la art. 1 din Conventia AIEA, accident care este sau poate fi la originea unei degajări transfrontaliere de materiale radioactive pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, partea contractantă pe teritoriul statului căreia a avut loc accidentul va informa operativ cealaltă parte contractantă, furnizându-i toate informatiile disponibile, conform art. 5 din Conventia AIEA. Informatiile vor contine următoarele date, pe măsură ce devin disponibile:

a) momentul, localizarea exactă, dacă este cazul, si natura accidentului nuclear;

b) date privind instalatia sau activitatea implicată;

c) cauza presupusă sau cunoscută si evolutia previzibilă a accidentului nuclear;

d) caracteristicile generale ale degajărilor de substante radioactive, incluzând, în măsura în care este posibil si adecvat, natura, forma fizică si chimică probabilă si cantitatea, compozitia si înăltimea efectivă a degajărilor de substante radioactive, precum si comportarea lor în timp;

e) informatii privind conditiile meteorologice si hidrologice existente la acea dată si de prognoză, necesare pentru prevederea degajărilor transfrontaliere de substante radioactive;

f) rezultatele măsurătorilor de mediu, relevante pentru degajările transfrontaliere de substante radioactive;

g) măsurile de protectie luate sau planificate în afara amplasamentelor;

h) comportarea prevăzută în timp a degajărilor de substante radioactive.

2. Informatiile mentionate la alin. 1 vor fi suplimentate în conformitate cu evolutia situatiei, atât timp cât există circumstantele mentionate la art. 2 alin. 1 dinl prezentul acord.

3. Dacă sistemul de monitorizare radioactivă al uneia dintre părtile contractante detectează o crestere a nivelului de radiatii peste nivelul normal, care nu este cauzată de degajări radioactive provenite din instalatii nucleare aflate pe teritoriul statului său ori din activităti derulate pe teritoriul statului său, această parte contractantă va notifica operativ celeilalte părti contractante.

4. Prima informare, redactată în limba engleză, va fi primită direct de punctele de contact oficiale. Părtile contractante se vor informa reciproc prin notificare scrisă, prin autoritătile competente, asupra punctelor de contact oficiale si asupra modificării acestora.

5. La cerere, părtile contractante se vor informa reciproc asupra oricărui eveniment referitor la instalatii nucleare si activităti, altele decât cele specificate la art. 1 din Conventia AIEA.

 

ARTICOLUL 3

Schimbul de informatii si consultări

 

1. Părtile contractante vor face schimb de informatii privind instalatiile nucleare aflate în operare, instalatiile nucleare planificate a fi construite ori aflate în faza de constructie, punere în functiune, dezafectare ori dezafectate deja, care sunt amplasate pe teritoriul statelor lor, precum si informatiile privind activitătile nucleare respective.

2. Părtile contractante pot organiza consultări inter alia cu privire la experienta de exploatare a instalatiilor nucleare, planificarea în situatii de urgentă radiologică, la reglementările privind radioprotectia si securitatea nucleară, precum si asupra rezultatelor privind expu- nerea la radiatii a lucrătorilor, populatiei si a mediului. Astfel de consultări pot fi organizate la cererea fiecărei părti contractante.

3. Autoritătile competente vor desemna coordonatori pentru schimbul de informatii si de experientă. Autoritătile competente îsi vor notifica reciproc, în scris, nominalizarea coordonatorilor. Autoritătile competente îsi vor notifica în scris orice modificare a coordonatorilor.

 

ARTICOLUL 4

Confidentialitatea informatiilor

 

Dacă partea contractantă care transmite informatii va considera cerinta privind confidentialitatea acestora ca fiind indispensabilă, va indica în mod clar celeilalte părti contractante natura confidentială a informatiei. Informatiile confidentiale vor fi utilizate doar în cadrul autoritătilor competente ale părtilor contractante specificate la art. 5 din prezentul acord. Aceste informatii vor fi difuzate altor organisme guvernamentale ale părtii contractante, cu acordul scris prealabil al părtii contractante care le transmite. Astfel de informatii confidentiale nu pot fi aduse la cunostintă unei terte părti fără acordul scris al părtilor contractante. Informatiile care nu au natură confidentială pot fi utilizate liber.

 

ARTICOLUL 5

Autoritătile competente

 

1. Autoritătile competente ale părtilor contractante pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sunt:

- pentru România: Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

- pentru Republica Slovacă: Autoritatea de Reglementare Nucleară a Republicii Slovace.

2. Părtile contractante se vor informa reciproc asupra oricărei schimbări privind autoritătile lor competente mentionate la alin. 1.

3. Autoritătile competente ale părtilor contractante pot stabili întelegeri cu caracter administrativ pentru a facilita aplicarea efectivă a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

Reglementarea diferendelor

 

Orice diferende între părtile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se vor solutiona prin negocieri între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 7

Raportul fată de alte acorduri internationale

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile statelor părtilor contractante, ce decurg din alte acorduri internationale în acest domeniu, la care acestea sunt părti.

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Prezentul acord poate fi modificat ori amendat în orice moment, cu consimtământul părtilor contractante. Orice modificări sau amendamente vor intra în vigoare prin notificare scrisă, în conformitate cu art. 9 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord va fi supus procedurii de aprobare în conformitate cu legislatia internă a părtilor contractante si va intra în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice privind îndeplinirea procedurii de aprobare.

2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Fiecare parte contractantă poate denunta în orice moment prezentul acord printr-o notificare scrisă. Acordul va înceta să fie în vigoare după trecerea unei perioade de 12 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.

Semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Lucian Biro,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România

Pentru Guvernul Republicii Slovace,

Lubomir Kuchta,

presedintele interimar al Autoritătii

de Reglementare Nucleară a Republicii Slovace

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Santierul Naval” - S.A. Constanta, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Constanta, Incintă Port Constanta, judetul Constanta, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 13/3.515/1991, începând cu data de 1 mai 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe păstrarea integritătii patrimoniului actual;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 9 mai 2002.

Nr. 8.