MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 323          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 16 mai 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            34/153. - Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

            103. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

            186/2.068. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

 

            187. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

 

            278/123. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 34 din 14 februarie 2002

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 153 din 19 martie 2002

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române

pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 

            Ministrul industriei si resurselor si ministrul muncii si solidaritătii sociale,

            în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare,

            emit următorul ordin:

            Art. 1. - Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, se modifică conform anexei la prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele

pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

            Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

            în conformitate cu prevederile:

            - Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

            - Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002;

            - Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată;

            - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare;

            - Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare;

            - Hotărârii Guvernului nr. 135/1997 privind stabilirea cotei-părti din tarifele încasate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, care se fac venit la bugetul de stat,

            având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 30.179 din 25 februarie 2002,

            emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se aprobă Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia dezvoltare si resurse va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 104/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 1 august 2000.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 3 aprilie 2002.

Nr. 103.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

            Art. 1. - Taxele si tarifele aplicabile în activitătile nucleare prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările ulterioare, sunt stabilite în functie de complexitatea obiectivelor, instalatiilor, tehnicilor si activitătilor nucleare cărora li se aplică regimul de control si autorizare prevăzut de lege.

            Art. 2. - Taxele si tarifele aplicabile în activitătile nucleare se suportă, conform legii, de către titularii de autorizatii sau de către solicitantii de autorizatii si avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.

            Art. 3. - Solicitantii de autorizatii si avize plătesc taxele si tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de prestarea serviciului si vor anexa la documentatia înaintată la Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare C.N.C.A.N., copii de pe ordinele de plată certificate de unitatea bancară pentru virarea sumelor în conturile respective.

            Art. 4. - (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane legal constituite, cu sediul pe teritoriul României, se încasează în lei.

            (2) Taxele în lei se virează, de către persoanele legalconstituite solicitante, direct în contul bugetului de stat 20.17.01.03 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”, care se încasează conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 5.318/1998 pentru organizarea si functionarea trezoreriei statului, potrivit principiului teritorialitătii, respectiv la trezoreriile unde plătitorul este arondat, în functie de domiciliul fiscal.

            (3) Tarifele în lei se încasează, de la persoanele legal constituite solicitante, cu ordin de plată, în contul 500310792013 “Disponibil din mijloace extrabugetare”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N. (4) C.N.C.A.N. are obligatia ca săptămânal (vinerea) să defalcheze din încasările înregistrate în contul 500310792013 “Disponibil din mijloace extrabugetare” o cotă de 50% din tarifele mentionate mai sus, pe care o virează în contul bugetului de stat 2021013010792013 “Alte venituri ale institutiilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Pentru nevirarea în termen se aplică penalizările prevăzute pentru neplata creantelor bugetare.

Art. 5. - (1) Taxele si tarifele de la solicitantii persoane legal constituite străine se încasează în valută în contul 2511.1-1089.9, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama C.N.C.A.N.

(2) Săptămânal C.N.C.A.N. cedează la rezerva valutară a statului valuta aferentă taxelor si tarifelor încasate, iar pentru contravaloarea în lei primită de la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti procedează astfel:

a) contravaloarea în lei, aferentă taxelor în valută, se virează integral la bugetul de stat în contul 20.17.01.03 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti;

b) din contravaloarea în lei a tarifelor în valută o cotă de 50% se virează în contul bugetului de stat 20.21.01.30 “Alte venituri ale institutiilor publice”, deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, iar diferenta de 50% se virează în contul C.N.C.A.N. 500310792013 “Disponibil din mijloace extrabugetare”, deschis la aceeasi unitate de trezorerie a statului.

Art. 6. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind siguranta în functionare a centralei nuclearoelectrice sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 7. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind siguranta în functionare a reactorilor de cercetare sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 8. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind siguranta în functionare a instalatiilor de încercare, laboratoarelor de examinare post-iradiere, iradiatoarelor de mare capacitate si ansamblelor subcritice sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 9. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind tratarea si depozitarea deseurilor radioactive si a combustibilului ars sunt cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 10. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor de asigurare a calitătii sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 11. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare cu surse de radiatii, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, sunt cuprinse în anexa nr. 6.

Art. 12. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extractiei si prelucrării materiilor prime nucleare sunt cuprinse în anexa nr. 7.

Art. 13. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul transportului materialelor radioactive sunt cuprinse în anexa nr. 8.

Art. 14. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătileprivind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 9.

Art. 15. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor de garantare a neproliferării armelor nucleare sunt cuprinse în anexa nr. 10.

Art. 16. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear si a organismelor dozimetrice acreditate sunt precizate în anexa nr. 11.

Art. 17. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru protectia fizică a obiectivelor si instalatiilor nucleare sunt precizate în anexa nr. 12.

Art. 18. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 19. - Activitătile desfăsurate, dispuse de C.N.C.A.N. în situatii deosebite prin ordin al presedintelui acesteia, în vederea asigurării securitătii nucleare, radioprotectiei populatiei si mediului, sunt scutite de taxele si tarifele prevăzute în prezentul regulament.


*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament


Anexa nr. 1 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament


Anexa nr. 2 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament


Anexa nr. 3 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament


Anexa nr. 4 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament


Anexa nr. 5 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament


Anexa nr. 6 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament


Anexa nr. 7 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament


Anexa nr. 8 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 9

la regulament


Anexa nr. 9 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament


Anexa nr.10 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 11

la regulament


Anexa nr. 11 este reprodusă in facsimil.

 

ANEXA Nr. 12

la regulament


Anexa nr. 12 este reprodusă in facsimil.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE Nr. 186 din 15 aprilie 2002

INSTITUTUL NATIONAL DE STATITICĂ

Nr. 2.068 din 18 aprilie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale si presedintele Institutului National de Statistică,

în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului

Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

având în vedere art. 6 alin. (2) coroborat cu art. 12 lit. c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI

ai pietei muncii si metodologia de calcul al acestora

 

Art. 1. - Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piata fortei de muncă se folosesc două categorii de indicatori statistici: absoluti si relativi.

a) Indicatorii absoluti se referă la:

1. resursele de muncă;

2. populatia activă;

3. populatia ocupată;

4. someri;

5. locurile de muncă vacante;

6. indemnizatia de somaj;

7. populatia iesită din somaj prin ocupare, precum si prin părăsirea pietei muncii.

b) Indicatorii relativi se referă la:

1. rata globală de activitate;

2. rata de activitate a populatiei de 15 ani si peste;

3. rata globală de ocupare;

4. rata de ocupare a populatiei de 15 ani si peste;

5. rata de ocupare a resurselor de muncă;

6. rata somajului;

7. ponderea somerilor înregistrati în populatia stabilă în vârstă de 18-62 ani.

Art. 2. - Indicatorii absoluti se definesc astfel:

1. Resursele de muncă (Rm) reprezintă categoria de populatie ce dispune de ansamblul capacitătilor fizice si intelectuale care îi permit să desfăsoare o muncă utilă în una dintre activitătile economiei nationale.

Resursele de muncă se determină cu ajutorul formulei:

 

Rm = Pvm - (Pim + Piv) + Sp,

în care:

Rm = resurse de muncă;

Pvm = populatia în vârstă de muncă;

Pim = persoane în vârstă de muncă, cu incapacitate permanentă de muncă;

Piv = pensionari în vârstă de muncă, care nu lucrează;

Sp = populatia aflată în afara limitelor vârstei de muncă si care lucrează.

Populatia în vârstă de muncă (Pvm), conform legislatiei în vigoare, cuprinde bărbatii si femeile de la 16 ani până la vârstele standard de pensionare.

Datele sunt calculate anual de către Institutul National de Statistică prin balanta fortei de muncă la nivel de tară, regiune de dezvoltare si judet.

2. Populatia activă se determină în două variante: populatia activă totală si populatia activă civilă.

a) Populatia activă totală (Pa) cuprinde toate persoanele care furnizează forta de muncă disponibilă pentru productia de bunuri si servicii în perioada de referintă (săptămâna care precedă interviul), incluzând populatia ocupată si somerii definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (someri în sens BIM).

Indicatorii mentionati sunt obtinuti din Ancheta asupra fortei de muncă în gospodării, efectuată de Institutul National de Statistică cu periodicitate trimestrială si anuală (ca medie aritmetică a trimestrelor), la nivel de tară si regiune de dezvoltare.

b) Populatia activă civilă (Pac ) cuprinde persoanele care au depăsit o vârstă de muncă specificată (16 ani) si care constituie forta de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri si servicii. Populatia activă civilă caracterizează oferta potentială de fortă de muncă si gradul de ocupare a populatiei, incluzând populatia ocupată civilă si somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

Formula de calcul este:

 

Pac = Poc + SANOFM,

 

în care:

Poc = populatia ocupată civilă;

SANOFM = someri înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

Indicatorul se determină anual de către Institutul National de Statistică prin balanta fortei de muncă la nivel de tară, regiune de dezvoltare si judet.

3. Populatia ocupată se determină în două variante:

populatia ocupată totală si populatia ocupată civilă.

a) Populatia ocupată totală include toate persoanele de 15 ani si peste care au avut un loc de muncă si care au lucrat în perioada de referintă (săptămâna care precede interviul) cel putin o oră în activităti neagricole sau minimum 15 ore, în cazul lucrătorilor pe cont propriu si al lucrătorilor familiali neremunerati din agricultură. Populatia ocupată totală include toate categoriile de persoane (salariati, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăti agricole sau ai unor cooperative) care au lucrat în activităti din sectorul formal (inclusiv din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, organizatii politice si obstesti) si din sectorul informal, cu sau fără forme legale.

Indicatorul se obtine din Ancheta asupra fortei de muncă în gospodării, efectuată de Institutul National de Statistică cu periodicitate trimestrială si anuală (ca medie aritmetică a trimestrelor), la nivel de tară si regiune dedezvoltare.

b) Populatia ocupată civilă include toate persoanele care, la sfârsitul anului, aveau un loc de muncă legal în activitătile neagricole din sectorul formal sau în activităti din agricultură, cu statut de: salariati, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăti agricole sau ai unor cooperative. Nu se include personalul din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii (cadre militare sau persoane asimilate acestora, militari în termen), detinutii si salariatii organizatiilor politice sau obstesti.

Indicatorul este obtinut anual de către Institutul National de Statistică prin balanta fortei de muncă, la nivel de tară, regiune de dezvoltare si judet.

4. Somerii se determină în două variante: somerii în sens BIM si somerii înregistrati.

a) Somerii în sens BIM (SBIM) sunt cei definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii.

Numărul somerilor în sens BIM se determină trimestrial si anual de către Institutul National de Statistică prin

Ancheta asupra fortei de muncă în gospodării, la nivel de tară si regiune de dezvoltare.

b) Somerii înregistrati (SANOFM) sunt persoanele care îndeplinesc conditiile prezentate la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002.

Numărul total al somerilor înregistrati este calculat, pentru fiecare lună calendaristică, în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, la nivel de tară, judet si localitate.

5. Locurile de muncă vacante sunt cele disponibile la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, reprezentând stocul final al lunii. Acestea sunt raportate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă de către agentii economici, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 si ale art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, si centralizate lunar la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Indicatorul se calculează după formula:

 

LM1 = LM0+ I1 - E1,

în care:

LM1 = numărul locurilor de muncă vacante la sfârsitul lunii de raportare;

LM0 = numărul locurilor de muncă vacante la sfârsitul lunii precedente;

l1 = numărul locurilor de muncă raportate ca disponibile în cursul lunii de raportare (intrări);

E1 = numărul locurilor de muncă iesite din evidentă în cursul lunii de raportare (iesiri).

6. Indemnizatia de somaj este, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, o sumă fixă reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe tară.

În perioada în care Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi mai produce efecte se calculează si un nivel mediu al acestui indicator, denumit ajutorul mediu lunar, după următoarea formulă:

 

Am = Stp x Nzl/Nzb,

 

            în care:

Am = ajutorul mediu lunar;

Stp = suma totală plătită în luna de raportare;

Nzb = numărul de zile-beneficiar plătite în luna de raportare;

Nzl = numărul de zile din luna calendaristică de raportare.

Ajutorul mediu lunar este urmărit distinct, pe categorii de indemnizare, ca:

a) ajutor mediu de somaj;

b) ajutor mediu de integrare;

c) alocatie medie de sprijin.

Indicatorul se calculează în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

7. Populatia iesită din somaj prin ocupare, precum si prin părăsirea pietei muncii reprezintă numărul total al persoanelor iesite din evidente în decursul fiecărei luni calendaristice prin: ocupare, pensionare, deces, plecare în străinătate, detentie, alte motive.

Indicatorul se calculează în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă pe baza datelor primite de la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Indicatorii relativi se definesc si se calculează astfel:

1.      Rata globală de activitate reprezintă proportia populatiei active totale (Pa) în populatia totală a tării (Pt):

 

Rga = Pa x 100/Pt

2. Rata de activitate a populatiei de 15 ani si peste reprezintă proportia populatiei active de 15 ani si peste (Pa15+) în populatia totală în vârstă de 15 ani si peste (Pt15+)

 

Ra15+ = Pa15+/Pt x 100

 

3. Rata globală de ocupare reprezintă proportia populatiei ocupate (Po) în populatia totală a tării (Pt):

 

Rgo = Po/Pt x 100

 

4. Rata de ocupare a populatiei de 15 ani si peste reprezintă proportia populatiei ocupate de 15 ani si peste (Po15+) în populatia totală în vârstă de 15 ani si peste Pt15+:

 

Ro15+ = Po15+/(Pt15+) x 100

 

5. Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă proportia populatiei ocupate civile (Poc) în resursele de muncă (Rm):

 

Rrm = Poc/Rm x 100

 

Indicatorii statistici relativi de la pct. 1-5 se calculează de către Institutul National de Statistică.

6. Rata somajului este calculată în două variante: rata somajului în sens BIM si rata somajului înregistrat.

a) Rata somajului în sens BIM se calculează ca raport între numărul somerilor definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (SBIM) si populatia activă totală (Pa), astfel:

 

RBIM = SBIM/ Pa x 100

 

Acest indicator se calculează de către Institutul National de Statistică.

b) Rata somajului înregistrat se determină ca raport între numărul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti (indemnizati si neindemnizati) si populatia activă civilă.

Datele referitoare la populatia activă civilă la nivel de tară si judet sunt păstrate ca atare în calculul ratei somajului un an întreg, până la definitivarea si transmiterea balantei fortei de muncă din anul următor. Se calculează astfel:

 

RANOFM = SANOFM x 100/Pac

 

Rata somajului înregistrat se calculează de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

7. Ponderea somerilor înregistrati în populatia stabilă în vârstă de 18-62 ani se determină prin raportarea numărului somerilor înregistrati la totalul populatiei stabile cu vârsta cuprinsă între 18-62 ani.

Se calculează la nivel de tară si localitate de către Institutul National de Statistică, pe baza numărului de someri înregistrati, comunicat lunar de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, după formula:

 

PSANOFM = SANOFM/ Pt18-62 x 100

 

Art. 4. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă realizează, în functie de necesităti, analize, studii si cercetări statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocupării la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate. Sistemul de indicatori utilizati si metodologia de calcul se vor aproba o dată cu tematica acestor cercetări, prin ordin al ministrului muncii si solidaritării sociale, cu avizul Institutului National de Statistică.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale nr. 15 din 12 decembrie 2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi dată se abrogă Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 697/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 27 decembrie 1999.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se pun la dispozitie celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 187.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 278 din 18 aprilie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 123 din 17 aprilie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

- prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

- art. 3 pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 pct. 15 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emit următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia M05B ACIDUM ALENDRONICUM**) va avea următorul cuprins: “M05B ACIDUM ALENDRONICUM***)”

2. La notele de subsol se introduce o nouă notă cu trei asteriscuri (***) cu următorul cuprins:”

***) Cu avizul sefului de sectie din spital sau a medicului specialist din ambulatoriu.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea