MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 324          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 16 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

213. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

 

320. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

 

260. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 

Acord între România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România

 

376. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic

privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 124 din 31 august 2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, adoptată în temeiul art. 1 lit. K pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă are drept scop stabilirea unor măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii, reproducerii sau comercializării neautorizate a programelor pentru calculator si a videogramelor pe teritoriul României.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator privind cesiunea unor drepturi către utilizatorul programului si care însoteste programul;

b) videogramă - orice fixare a unei opere audiovizuale prin orice metodă, inclusiv numerică, pe suporturi tip casetă video, compact disc sau disc numeric versatil;

c) comercializare sau închiriere neautorizată - comercializarea sau închirierea videogramelor ori a programelor pentru calculator cu încălcarea obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă;

d) marcaj holografic - etichetă având un model unic autorizat de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric reprezentând seria si numărul exemplarului videogramei, realizată pe un suport autoadeziv si autodistructiv;

e) coperta videogramei sau a programului de calculator - elementul grafic purtător de informatii pentru identificarea videogramei sau a programului de calculator si a continutului acestora, care le însoteste;

f) producere sau reproducere neautorizată – producerea sau reproducerea operelor audiovizuale fixate pe videograme, a marcajelor holografice ori a programelor pentru calculator, făcută cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante.”

3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) si alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Persoanele fizice sau juridice care produc în vederea comercializării, reproduc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele:

...........................................................................................

(2) Sunt exceptati de la obligatia prevăzută la alin. (1) producătorii de programe pentru calculator, titulari ai drepturilor de autor asupra acestor programe, în cazul în care ei însisi produc, distribuie, comercializează, reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora detin

drepturile de autor.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate, prin scrisoare recomandată, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante sau, după caz, de la începerea activitătii de producere în scop de comercializare, reproducere, distribuire sau închiriere a programelor pentru calculator.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Persoanele fizice sau juridice care mportă, produc sau reproduc videograme sunt obligate să solicite Oficiului Român pentru Drepturile de Autor eliberarea unei adeverinte în vederea obtinerii marcajelor holografice corespunzătoare numărului de videograme destinate comercializării sau închirierii.

(2) Adeverinta va cuprinde titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, precum si numărul de marcaje holografice care vor fi eliberate.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Marcajul holografic se eliberează contra cost de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Cheltuielile pentru realizarea si eliberarea marcajelor holografice se finantează din bugetul alocat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(3) La pretul de cost al marcajelor holografice se adaugă un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul Cultural National.

(4) Sumele încasate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, potrivit alin. (1), se varsă la bugetul de stat, cu exceptia sumelor cuvenite Fondului Cultural National, care se virează până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În vederea eliberării adeverintei prevăzute la art. 4 solicitantii vor prezenta Oficiului Român pentru Drepturile de Autor următoarele documente:

a) autorizatia de functionare a persoanei fizice sau juridice în domeniul audiovizualului;

b) certificatul de înmatriculare a operei audiovizuale în Registrul cinematografiei;

c) titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, destinate comercializării sau închirierii, si numărul de marcaje solicitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sunt eliberate de Consiliul National al Cinematografiei potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la înfiintarea Registrului cinematografiei.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Marcajul holografic se va aplica de către persoanele fizice sau juridice mentionate la art. 4 alin. (1) pe fiecare exemplar al videogramei, înainte de a fi comercializată sau închiriată.

(2) Revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea acestora pe videograme cu alte titluri decât cele pentru care au fost solicitate este interzisă.

(3) În primele 15 zile ale fiecărui trimestru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor documentele din care să rezulte numărul videogramelor pe care au fost aplicate marcaje holografice, tipul suportului acestora, precum si titlurile operelor audiovizuale fixate pe videograme, conform anexelor la facturile fiscale.”

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

a) detinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, în spatiile comerciale, în anexele acestora si în mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor sus-mentionate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice;

b) comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau închirierea neautorizată a programelor de calculator, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei;

c) detinerea de videograme, programe de calculator, marcaje holografice sau coperte, fără acte justificative, ori de aparatură ce permite realizarea videogramelor, programelor de calculator, marcajelor holografice sau a copertelor, în scopul producerii sau reproducerii neautorizate a acestora, cu amendă de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor si a aparatelor;

d) revânzarea marcajelor holografice sau aplicarea marcajelor holografice pe alte titluri ale operelor audiovizuale fixate pe videograme decât cele pentru s-au solicitat marcaje holografice la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 40.000.000 lei la 200.000.000 lei;

e) producerea sau comercializarea neautorizată a marcajelor holografice, cu amendă de la 40.000.000 lei la 300.000.000 lei si confiscarea marcajelor holografice si a aparaturii pentru producere;

f) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) si la art. 7 alin. (2) si (3), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.”

9. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne sau de personalul împuternicit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

..........................................................................................

(4) Titularii dreptului de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor, care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanti pe teritoriul României, au dreptul de a fi informati, la cererea lor, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 15 zile de la încheierea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.”

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Suporturile, materialele, videogramele, marcajele holografice sau copertele confiscate potrivit art. 8 alin. (1)-(3) vor fi distruse după data expirării termenului legal de atacare a procesului-verbal de constatare a contraventiei ori după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, după caz.

Distrugerea se va face în conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 624/2001.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrăriiîn vigoare a prezentei ordonante directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor va aproba prin decizie normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, precum si modelul marcajului holografic si conditiile de eliberare a acestuia.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 213.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 320.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii

privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30  octombrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 260.

 

ACORD

între România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România

 

PREAMBUL

România si Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părti,

având în vedere că prin întelegerile dintre părti elemente ale fortelor Statelor Unite ale Americii, componenta lor civilă si membrii familiilor acestora se pot afla în România,

având în vedere că scopul prezentei unor astfel de forte ale Statelor Unite ale Americii în România este o continuare a eforturilor părtilor de a promova pacea si securitatea în zone de interes reciproc,

având în vedere că prevederile art. I si IV din Acordul dintre statele părti ale Tratatului Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PpP) si paragraful al doilea al Preambulului la Acordul dintre statele părti ale Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO/SOFA), permit întelegeri suplimentare la aceste acorduri,

dorind astfel să suplimenteze NATO/SOFA/PpP, la care ambele tări sunt părti si care încorporează prin trimitere NATO/SOFA,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Definitii

 

1. Pentru sfera de aplicare a prezentului acord, termenul componentă civilă, astfel cum este definit în paragraful 1(b) al art. I din Acordul NATO/SOFA, include angajatii care nu au cetătenie română ai organizatiilor nonprofit care sunt cetăteni sau au rezidentă în mod obisnuit în S.U.A. si care, exclusiv pentru scopul de a contribui la bunăstarea, moralul si educatia fortelor Statelor Unite ale Americii, însotesc acele forte în România. Termenul va include, de asemenea, cetătenii Statelor Unite ale Americii sau persoanele rezidente în mod obisnuit în Statele Unite ale Americii, care sunt angajate de contractantii Statelor Unite ale Americii, care servesc exclusiv fortele Statelor Unite ale Americii în România. Aceste persoane nu vor fi considerate ca având statutul membrilor componentei civile pentru scopul art. VIII din Acordul NATO/SOFA. Termenul componentă civilă include, de asemenea, membrii de familie, în sensul prezentului acord, când sunt angajati de fortele Statelor Unite ale Americii sau de organizatiile mentionate mai sus si în art. XVIII.

2. Pentru sfera de aplicare a prezentului acord, termenul membru de familie, astfel cum este definit în paragraful 1(c) al art. I din Acordul NATO/SOFA, include membrii de familie de gradul I ai unui membru al fortei sau al componentei civile, care este din punct de vedere financiar, legal sau din motive de sănătate dependent si întretinut de acel membru, care locuieste împreună cu acel membru si care se află în România cu consimtământul autoritătilor fortei. 3.

Pentru scopurile prezentului acord, termenul taxă include taxele vamale si toate celelalte taxe care se plătesc la import si la export, după caz. Termenul nu include taxele pentru servicii solicitate si primite.

 

ARTICOLUL II

Intrarea si iesirea

 

1. Dacă nu se convine altfel, România renuntă la autoritatea sa, conform paragrafului 2(b) al art. III din Acordul NATO/SOFA, de a cere contrasemnarea ordinelor de deplasare.

2. România nu va cere pasapoarte sau vize de intrare si plecare din România pentru membrii fortei care detin un ordin de deplasare valid ce poate fi în mod clar atribuit detinătorului si nu va cere vize nici în cazul membrilor componentei civile, nici al membrilor de familie. Autoritătile române pot face în pasapoartele acestor persoane orice adnotare prevăzută de legea română.

3. Membrii fortei, ai componentei civile si membrii de familie ai acestora vor fi scutiti de înregistrarea si controlul aplicate persoanelor străine.

 

ARTICOLUL III

Jurisdictia penală

 

1. România recunoaste importanta deosebită a controlului disciplinar exercitat de autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii asupra membrilor fortei si a efectului pe care acest control îl are asupra pregătirii operationale. În consecintă, pentru îndeplinirea angajamentului de apărare colectivă România îsi exercită vointa suverană de a renunta la dreptul prioritar de exercitare a jurisdictiei sale penale, în conformitate cu paragraful 3(c) al art. VII din Acordul NATO/SOFA.

2. Pe baza unor aranjamente speciale care pot fi făcute pentru infractiunile cu gravitate redusă, sanctionate prin amendă sau arestare pe durată mai mică de un an, fortele Statelor Unite ale Americii vor notifica autoritătilor române competente despre cazurile individuale care cad sub incidenta prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.

3. Când autoritătile române competente consideră că un caz grav, de o importantă deosebită si de interes major pentru România, impune exercitarea jurisdictiei române, ele pot reveni asupra renuntării stipulate în conditiile paragrafului 1 al prezentului articol printr-o declaratie scrisă către autoritătile militare americane competente, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol.

4. Membrii fortei, ai componentei civile si membrii de familie ai acestora nu vor fi judecati in absentia fără consimtământul lor.

 

ARTICOLUL IV

Determinarea jurisdictiei penale

 

1. Oricând pe durata procesului civil sau penal împotriva unui membru al fortei sau al componentei civile este necesar să se determine dacă există o prezumtivă infractiune sau dacă poate fi angajată răspunderea civilă în urma unei actiuni sau a unei omisiuni comise în timpul exercitării îndatoririlor oficiale. Această determinare se va face de către cea mai înaltă autoritate militară corespunzătoare a Statelor Unite ale Americii în România, care poate supune tribunalului sau autoritătii române responsabile de acest caz un certificat cu privire la acesta. Acest certificat va fi considerat ca o dovadă suficientă a faptei.

2. La notificarea autoritătilor române competente de către autoritătile Statelor Unite ale Americii despre existenta unei nedumeriri referitoare la autoritatea care va exercita jurisdictia cu privire la o anumită infractiune, autoritatea română care se ocupă de caz va suspenda procedurile până când părtile decid cu privire la jurisdictie.

3. Ori de câte ori un membru al fortei sau al componentei civile ori un membru de familie al acestuia este judecat de autoritătile române, numai tribunalele civile ordi- nare vor avea competentă de judecată.

 

ARTICOLUL V

Detentia si vizitarea

 

1. Prevederile legii române referitoare la privarea de libertate înaintea procesului sau impunând retinerea acuzatului vor fi suspendate până la încheierea tuturor procedurilor judiciare, printr-un certificat executat în mod corespunzător al autoritătilor militare ale Statelor Unite ale Americii, care asigură reprezentarea membrului fortei în fata autoritătilor judiciare române competente în orice procedură care necesită prezenta persoanei respective. În cazul în care procedurile judiciare române nu sunt finalizate în termen de un an, autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor fi scutite de orice obligatii continute în prezentul paragraf. În aceste cazuri prevederile paragrafului 4 al art. III din prezentul acord nu se vor aplica.

2. Când un membru al fortei a fost condamnat de o instantă română si a fost pronuntată o sentintă cu închisoarea, fără suspendarea pedepsei, autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor asigura custodia acuzatului, până la încheierea tuturor procedurilor de apel.

3. Orice perioadă petrecută în detentia autoritătilor române sau în custodia exercitată de autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii va fi dedusă din sentinta cu închisoarea decisă în final.

4. Când un membru al fortei, al componentei civile sau un membru de familie al acestuia este arestat, detinut ori retinut de autoritătile române, reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii vor avea acces imediat la persoana respectivă oricând se solicită.

 

ARTICOLUL VI

Arestul si vizitarea

 

Privarea de libertate impusă de o instantă din România asupra membrilor fortei, ai componentei civile sau asupra membrilor de familie ai acestora va fi executată în institutii penale din România desemnate în acest scop de către părti. Autoritătile române vor permite autoritătilor Statelor Unite ale Americii si familiilor să viziteze aceste persoane oricând si să le asigure asistenta necesară pentru sănătatea, bunăstarea si moralul acestora, precum: haine, hrană, asternuturi, îngrijire medicală si stomatologică. Conventia privind transferul persoanelor condamnate, înche- iată la 21 martie 1983, se va aplica persoanelor mentionate mai sus, condamnate de instantele române.

 

ARTICOLUL VII

Disciplina

 

1. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor fi responsabile de mentinerea disciplinei în rândul membrilor fortei.

2. În vederea mentinerii disciplinei în rândul fortelor Statelor Unite ale Americii autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii pot înfiinta unităti de politie militară în incintele în care sunt stabilite fortele Statelor Unite ale Americii. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii pot, de asemenea, autoriza functionarea acestor unităti în comunitătile situate în apropierea imediată a facilitătilor militare în care fortele Statelor Unite ale Americii sunt localizate, în cooperare cu autoritătile locale, în conditiile ce vor fi stabilite de comun acord de autoritătile militare române si ale Statelor Unite ale Americii.

 

ARTICOLUL VIII

Securitatea

 

1. În conformitate cu prevederile paragrafului 11 al art. VII din Acordul NATO/SOFA, România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea si protectia adecvată a fortelor Statelor Unite ale Americii, a membrilor fortei, ai componentei civile si a membrilor de familie ai acestora din România. În vederea îndeplinirii acestei responsabilităti autoritătile române vor coopera strâns cu autoritătile americane pentru a asigura securitatea adecvată si intrarea si iesirea nestânjenită din facilitătile si zonele unde sunt localizate fortele Statelor Unite ale Americii.

2. Dacă siguranta fortelor Statelor Unite ale Americii, a membrilor fortei, ai componentei civile sau a membrilor de familie ai acestora este în pericol, autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii pot lua orice măsură necesară pentru a mentine sau a reinstaura ordinea si disciplina în facilitătile sau zonele unde fortele Statelor Unite ale Americii sunt localizate.

3. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor manifesta maximă precautie în autorizarea folosirii fortei când este vorba de aspecte de securitate, în mod special când cooperarea si/sau sprijinul autoritătilor române relevante nu este disponibil imediat, în situatia în care un pericol iminent la adresa sigurantei personalului Statelor Unite ale Americii necesită actiune imediată.

 

ARTICOLUL IX

Pretentii

 

1. Membrii fortei si ai componentei civile nu vor fi supusi nici unei proceduri în pretentii civile decurgând din actiuni sau omisiuni care pot fi atribuite unor astfel de persoane, înfăptuite în exercitarea atributiilor lor oficiale. Astfel de plângeri pot fi depuse la autoritătile competente române si vor fi rezolvate conform dispozitiilor art. VIII din Acordul NATO/SOFA.

2. Exclusiv pentru scopul acestui articol si pentru cel al art. VIII din Acordul NATO/SOFA termenul componentă civilă include, de asemenea, si cetătenii români si alti civili, care sunt angajati ai Statelor Unite ale Americii, care îsi desfăsoară activitatea în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale încredintate de fortele Statelor Unite ale Americii, dar nu îi include si pe angajatii contractantilor si ai organizatiilor necomerciale.

3. Membrii fortei sau ai componentei civile ori membrii de familie ai acestora nu vor fi judecati în lipsă si nu le vor fi prejudiciate interesele atunci când acestia nu pot fi prezenti la procese nepenale la care sunt părti, datorită îndeplinirii unor misiuni oficiale, sau atunci când absenta lor temporară este riguros motivată.

 

ARTICOLUL X

Scutiri oficiale de taxe

 

1. Fortele Statelor Unite ale Americii si contractantii acestora, astfel cum sunt definiti în art. XXI, vor fi scutiti de impozitarea directă si indirectă pentru activitătile oficiale sau contractuale, precum si pentru proprietătile afectate acestor activităti. Livrările făcute si serviciile prestate de această fortă sau de acesti contractanti pentru membrii fortei, ai componentei civile si pentru membrii de familie ai acestora vor fi considerate astfel de activităti.

În ceea ce priveste taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) scutirile se vor aplica la bunurile si serviciile achizitionate de fortele Statelor Unite ale Americii sau de către contractantii acestora atunci când ei actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii. Contractantii Statelor Unite ale Americii din România, angajati exclusiv în scopul de a sprijini fortele Statelor Unite ale Americii, nu vor face subiectul nici unei impuneri de nici o natură din partea Guvernului României sau de către subdiviziunile politice ale acestuia.

2. Vehiculele, navele si aeronavele aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru fortele Statelor Unite ale Americii nu vor face obiectul nici unor taxe portuare sau aeroportuare, taxe de pilotaj, de navigatie, de zbor sau taxe pentru servicii de parcare, acostare în port si iluminare si nici al vreunei alte taxe, în legătură cu îndeplinirea unor misiuni legate de operarea sau folosirea acelor facilităti proprietate de stat ori utilizate de stat; totusi Statele Unite ale Americii vor plăti sume rezonabile pentru serviciile solicitate si prestate.

3. Dispozitiile legislatiei române si reglementările referitoare la retinerile obligatorii de impozit pe venit si de contributii la asigurările sociale nu se vor aplica cetătenilor americani si angajatilor fortelor Statelor Unite ale Americii care nu au cetătenie română sau contractantilor Statelor Unite ale Americii care servesc în exclusivitate fortele în România.

 

ARTICOLUL XI

Scutiri de taxe ale personalului

 

1. În ceea ce priveste art. X si XI din Acordul NATO/SOFA si în conformitate cu art. X din prezentul acord, membrii fortei sau ai componentei civile nu vor fi tinuti responsabili de plata nici unei taxe sau obligatii similare, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.), în România, pentru dreptul de proprietate, posesia, utilizarea, transferul între ei sau transferul pentru cauză de moarte al bunurilor mobile corporale importate în România sau achizitionate aici, pentru uzul personal al acestora.

Vehiculele cu motor aflate în proprietatea oricărui membru al fortei sau al componentei civile ori a membrilor de familie ai acestuia vor fi exceptate de la taxele românesti de circulatie, înregistrare si autorizare si de la alte taxe similare.

2. Scutirea de taxe pe venit prevăzută la art. X din Acordul NATO/SOFA se va aplica, de asemenea, venitului dobândit de membrii fortei sau ai componentei civile ori de membrii de familie ai acestora prin angajarea lor de către organizatiile prevăzute la paragraful 1 al art. I si la art. XVIII din prezentul acord si venitului provenit din surse din afara României.

 

ARTICOLUL XII

Importuri si exporturi oficiale

 

1. Cu referire la art. XI din Acordul NATO/SOFA importurile de echipamente, rezerve, provizii si alte bunuri în România de către fortele Statelor Unite ale Americii sau de către contractantii Statelor Unite ale Americii pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii vor fi scutite de toate taxele. Fortele Statelor Unite ale Americii vor fi obligate la plata serviciilor prestate de către Guvernul României sau de către oricare subdiviziune politică a acestuia numai atunci când astfel de servicii au fost solicitate si furnizate.

2. Echipamentele, rezervele, proviziile si alte bunuri vor fi scutite de orice impozit sau taxă, care altfel ar fi fost percepute asupra unor astfel de bunuri, după importul sau achizitionarea lor de către fortele Statelor Unite ale Americii.

3. Exporturile de echipamente, rezerve, provizii si alte bunuri la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, efectuate de către fortele Statelor Unite ale Americii din România, vor fi scutite de toate tipurile de taxe în România. În anumite cazuri astfel de bunuri pot fi lichidate în România, în conformitate cu termenele si conditiile, inclusiv plata taxelor, impuse de autoritătile din România.

4. Scutirile la care s-a făcut referire în paragrafele 1, 2 si 3 ale prezentului articol se vor aplica, de asemenea, serviciilor, echipamentelor, rezervelor, proviziilor si altor bunuri importate sau achizitionate pe piata internă din România de către sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii pentru uzul oricărui contractant care execută un contract pentru aceste forte. Fortele Statelor Unite ale Americii vor coopera pe deplin cu autoritătile române competente pentru prevenirea eventualelor abuzuri comise în virtutea acestor privilegii.

5. Depunerea certificatului la care s-a făcut referire la paragraful 4 al art. XI din Acordul NATO/SOFA va fi acceptată ca substitut pentru inspectiile vamale efectuate de către autoritătile române asupra produselor importate sau exportate de către fortele Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL XIII

Importuri si exporturi cu titlu personal

 

1. Membrii fortei sau ai componentei civile, precum si membrii de familie ai acestora pot importa efecte personale, mobilă, vehicule private cu motor si alte bunuri destinate uzului sau consumului personal ori intern, fără taxe, pe durata misiunii lor în România.

2. Bunurile la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol, precum si alte bunuri dobândite fără plata taxelor si a impunerilor nu pot fi vândute sau transferate în nici un alt mod persoanelor din România, neîndreptătite să importe astfel de proprietăti fără taxe, cu exceptia cazului în care un astfel de transfer a fost acceptat de către autoritătile române competente. Această prevedere nu se va aplica bunurilor donate în scopuri de caritate.

Membrii fortei sau ai componentei civile, precum si membrii de familie ai acestora pot transfera în mod liber între ei si către sau de la membrii fortei astfel de proprietăti, iar aceste transferuri se vor efectua fără plata unor taxe sau impuneri. Fortele Statelor Unite ale Americii vor fi responsabile pentru păstrarea documentelor care vor fi acceptate de către autoritătile române ca dovadă a acestor transferuri de mărfuri fără taxe sau impuneri. În situatia în care o proprietate fără taxe a membrilor fortei, ai componentei civile sau a membrilor de familie ai acestora a fost furată, autoritătile române vor accepta ca dovezi copii de pe rapoartele de politie completate adecvat, ceea ce exceptează persoanele individuale de la orice obligatie de plată a taxelor sau impunerilor.

3. Membrii fortei sau ai componentei civile, precum si membrii de familie ai acestora pot reexporta, fără taxe sau impuneri de export, orice bunuri importate de către ei pe teritoriul României sau achizitionate de acestia în perioada misiunii lor în România.

 

ARTICOLUL XIV

Vehicule cu motor

 

1. Autoritătile române vor recunoaste înmatricularea si licentele de circulatie (plăcile si certificatele de înmatriculare) eliberate de autoritătile militare si civile ale Statelor Unite ale Americii pentru vehiculele cu motor si remorcile fortei, ale componentei civile si ale membrilor de familie ai acestora. La solicitarea autoritătilor militare ale Statelor Unite ale Americii autoritătile române vor elibera numere de înmatriculare fără plata taxelor, numere care vor fi similare cu cele eliberate cetătenilor români în general.

2. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor lua măsurile de securitate corespunzătoare pentru vehiculele cu motor si remorcile înmatriculate si autorizate de către acestea sau utilizate de către forta Statelor Unite ale Americii în România si vor coopera cu autoritătile române pentru protejarea mediului.

 

ARTICOLUL XV

Permise de conducere

 

1. Permisele de conducere sau alte licente eliberate membrilor fortei sau ai componentei civile de către autoritătile militare din Statele Unite ale Americii, care autorizează detinătorul să conducă vehicule, nave sau aeronave ale fortei, sunt valabile pentru conducerea unor astfel de vehicule, nave sau aeronave în România.

2. Autoritătile din România vor recunoaste permisele de conducere eliberate de către autoritătile militare si civile ale Statelor Unite ale Americii pentru conducerea vehiculelor motorizate private de către membrii fortei, ai componentei civile si de membrii de familie ai acestora, în cazul în care aceste autorităti au stabilit că pe lângă capacitatea de a conduce un vehicul cu motor persoanele în cauză posedă si cunostinte adecvate cu privire la reglementările de circulatie în România. În astfel de cazuri nu vor fi solicitate permise de conducere internationale.

3. a) Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor retrage permisele de conducere cu valabilitate în România, în conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol, în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la abilitatea sau capacitatea detinătorilor acestor permise de a conduce un vehicul cu motor. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor acorda atentia cuvenită solicitărilor autoritătilor române privind retragerea unor astfel de permise de conducere. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor notifica autoritătilor române în legătură cu toate retragerile efectuate în conformitate cu prezentul subparagraf si asupra tuturor situatiilor în care în urma unor astfel de retrageri un permis de conducere a fost eliberat din nou.

b) În situatiile în care tribunalele române îsi exercită jurisdictia în temeiul art. VII din Acordul NATO/SOFA si al art. IV din prezentul acord, prevederile legislatiei penale din România, referitoare la retragerea permisului de conducere, rămân aplicabile în ceea ce priveste permisele de conducere la care s-a făcut referire în paragraful 2 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL XVI

Proceduri vamale

 

1. România va lua toate măsurile adecvate pentru a asigura desfăsurarea în mod eficient si rapid a importurilor si exporturilor fortei, membrilor fortei, componentei civile si membrilor de familie ai acestora, cu concursul autoritătilor vamale române.

2. Inspectiile vamale la care se face referire în prezentul acord se vor desfăsura în incintele agreate si în conformitate cu procedurile convenite între autoritătile române competente si fortele Statelor Unite ale Americii. Orice inspectie efectuată de către autoritătile vamale române, de intrare sau de iesire a proprietătilor personale ale membrilor fortei, componentei civile sau ale membrilor de familie ai acestora, va fi efectuată atunci când bunurile sunt livrate la sau ridicate de la locuinta persoanei respective.

3. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor stabili controalele vamale necesare la facilitătile unde sunt localizate fortele Statelor Unite ale Americii, în scopul prevenirii abuzurilor legate de drepturile garantate de Acordul NATO/SOFA si de prezentul acord. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii si autoritătile române vor coopera în cadrul anchetelor cu privire la orice infractiune prezumtivă care implică încălcarea reglementărilor vamale.

 

ARTICOLUL XVII

Activitătile serviciului militar

 

1. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii pot stabili, mentine sau opera birouri de schimb ale Serviciului militar, magazine si alte puncte de vânzare, cantine militare, centre sociale si educationale, precum si servicii de recreere în România pentru uzul membrilor fortei, ai componentei civile si membrilor de familie ai acestora.

2. Structurile si activitătile la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol sunt părti integrante ale fortelor Statelor Unite ale Americii si le vor fi acordate aceleasi scutiri fiscale si vamale garantate fortei, inclusiv cele prevăzute la art. X si XII din prezentul acord.

3. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii vor adopta măsuri adecvate pentru preîntâmpinarea vânzării de bunuri si proprietăti importate sau achizitionate în România de către structurile la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol către persoanele neautorizate să fie clienti ai unor astfel de structuri.

 

ARTICOLUL XVIII

Oficiile de postă militară

 

1. Statele Unite ale Americii pot înfiinta, întretine sau utiliza oficii de postă militară în folosul fortei, al membrilor fortei sau ai componentei civile, pensionarilor fortei Statelor Unite ale Americii si membrilor de familie.

2. Corespondenta transmisă prin astfel de oficii de postă militară poate purta timbre emise în Statele Unite ale Americii.

3. Corespondenta oficială a fortei va fi exceptată de perchezitie ori confiscare de către autoritătile române.

 

ARTICOLUL XIX

Valuta si schimbul valutar

 

1. Fortele Statelor Unite ale Americii vor avea dreptul să importe, să exporte sau să folosească orice sumă în valută sau în instrumente de plată, exprimată în moneda Statelor Unite ale Americii.

2. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii pot pune la dispozitie sau schimba pentru membrii fortei, ai componentei civile si pentru membrii de familie ai acestora, moneda, precum si instrumentele de plată cu valoare în moneda:

a) Statelor Unite ale Americii;

b) României;

c) oricărei alte tări, în limita cerută de scopul călătoriei autorizate, inclusiv al călătoriei de plecare în concediu.

3. Un membru al fortei, al componentei civile si membrii de familie ai acestuia pot:

a) să importe moneda Statelor Unite ale Americii si instrumentele de plată în moneda Statelor Unite ale Americii; si

b) să exporte orice monedă, alta decât cea română, precum si instrumentele de plată exprimate în oricare dintre aceste monede, cu conditia ca o astfel de persoană să fi importat o astfel de monedă sau instrument de plată ori să fi primit o astfel de monedă sau instrument de plată de la autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii.

4. Autoritătile militare ale Statelor Unite ale Americii, în cooperare cu autoritătile din România, vor lua măsurile corespunzătoare în scopul prevenirii oricărei încălcări a drepturilor prevăzute de acest articol si vor ocroti sistemul actual de reglementări cu privire la schimburile valutare din România, în conformitate cu modul în care acestea se aplică personalului la care se face referire în acest acord.

 

ARTICOLUL XX

Proceduri de contractare

 

1. În conformitate cu legile si cu regulamentele din Statele Unite ale Americii fortele Statelor Unite ale Americii pot contracta achizitionarea de articole si servicii, inclusiv de clădiri, în România. Acestea pot fi obtinute de către fortele Statelor Unite ale Americii din orice sursă.

2. Fortele Statelor Unite ale Americii pot să folosească la constructii personalul propriu.

3. La cererea autoritătilor Statelor Unite ale Americii, persoanelor a căror prezentă la o instalatie este necesară pentru îndeplinirea unui contract le va fi acordată intrarea în România în termen de sapte (7) zile lucrătoare de la data cererii. O astfel de intrare poate fi refuzată sau retrasă din ratiuni de securitate ori din cauza unui comportament neadecvat al persoanei în cauză. Dacă autoritătile române competente refuză sau retrag o astfel de intrare, acestea vor explica în scris motivele deciziei lor autoritătilor militare competente ale Statelor Unite ale Americii.

4. România va acorda fortei Statelor Unite ale Americii un tratament nu mai putin favorabil decât cel acordat fortelor armate ale României în privinta achizitionării de bunuri, servicii si utilităti.

 

ARTICOLUL XXI

Statutul contractantilor

 

Cetătenii americani si firmele americane, cetătenii si firmele din state terte, precum si corporatiile, care servesc în mod exclusiv fortele Statelor Unite ale Americii, sau orice subunitate a acestora vor fi exceptate de la legile si reglementările române, cu respectarea termenilor si conditiilor angajării lor si a autorizării si înregistrării întreprinderilor si societătilor comerciale. Astfel de furnizori vor fi, de asemenea, exceptati de la toate impozitele pe venit si pe profit care decurg din furnizarea către fortele Statelor Unite ale Americii de bunuri si servicii sau din construirea de facilităti.

 

ARTICOLUL XXII

Comunicatii

 

Fortele Statelor Unite ale Americii vor fi autorizate să opereze propriile servicii de telecomunicatii, inclusiv emiterea de programe radio. Aceasta va include dreptul de a utiliza acele mijloace si servicii care sunt necesare pentru a asigura deplina capacitate de comunicare, precum si dreptul de a utiliza în mod gratuit anumite frecvente din spectrul de unde electromagnetice, conform prevederilor acestui acord. În folosirea acestui drept fortele Statelor Unite ale Americii vor face toate eforturile posibile pentru coordonarea utilizării frecventelor cu autoritătile române de resort, în scopul evitării unor interferente perturbatoare reciproce si al sprijinirii României în vederea îndeplinirii obligatiilor ei internationale.

 

ARTICOLUL XXIII

Implementarea si solutionarea disputelor

 

1. Prin acord mutual părtile vor perfecta acele aranjamente necesare pentru a aduce la îndeplinire activitătile si operatiunile prevăzute conform acestui acord, inclusiv modalitătile de intrare, stationare, tranzit si iesire de pe teritoriul României ale membrilor fortelor Statelor Unite ale Americii, ai componentei civile si ale membrilor de familie ai acestora.

2. Orice dispută derivată din interpretarea sau implementarea acestui acord va fi solutionată prin consultări între părti, fără a se recurge la nici o jurisdictie externă.

 

ARTICOLUL XXIV

Intrarea în vigoare si durata

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi aduc la cunostintă faptul că cerintele lor legale interne au fost îndeplinite. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.

2. Oricare dintre părti va putea denunta acest acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, caz în care încetarea acordului va deveni efectivă după 6 luni de la data primirii acestei notificări.

3. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment de către oricare dintre părti. Amendamentele vor intra în vigoare potrivit procedurilor stabilite în paragraful 1 al acestui articol.

4. Drept mărturie, subsemnatii, deplin împuterniciti de guvernele lor, au semnat acest acord.

5. Semnat la Washington, Statele Unite ale Americii, la 30 octombrie 2001, în două exemplare originale, în limbile engleză si română, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergentă, prevalează textul în limba engleză al prezentului acord.

 

Pentru România,

Adrian Năstase,

prim-ministru

Pentru Statele Unite ale Americii,

Colin Powell,

secretar de stat

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 376.