MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 328          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 17 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

439. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

REPUBLICĂRI

 

Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 439.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de punere în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

Art. 1. - Normele metodologice se referă la procedura de eliberare, înregistrare si control al declaratiilor de livrare a tutunului brut, în scopul evidentierii productiei livrate si a producătorilor de tutun.

Art. 2. - Unitătile de primă procesare au obligatia să anunte în scris directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 20 de zile înainte de începerea livrărilor, locul de livrare a tutunului si data începerii livrărilor. Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti transmit Ministerului Agriculturii,Alimentatiei si Pădurilor situatia privind locul de livrare a tutunului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - În limita cantitătii de tutun contractate producătorii de tutun livrează tutunul prim-procesatorilor.

Livrarea se face pe varietăti de tutun si pe clase de calitate.

Art. 4. - Fiecare livrare este consemnată în actele primare ale unitătii de primă procesare.

Art. 5. - Unitatea de primă procesare are obligatia ca în momentul realizării livrării să elibereze declaratia de livrare a tutunului. Modelul-tip al declaratiilor de livrare este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Declaratia de livrare se eliberează în 3 exemplare si este semnată de producător si de reprezentantul unitătii de primă procesare, desemnat de conducere, cusarcini de serviciu în acest sens. Declaratiile de livrare se înregistrează în registrul special de evidentă a acestora existent la unitatea de primă procesare. Un exemplar al declaratiei de livrare este dat producătorului de tutun, un exemplar rămâne la unitatea de primă procesare si un exemplar va fi înaintat directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului de resedintă a unitătii de primă procesare.

Art. 7. - Datele privind cantitatea livrată, calitatea si pretul de livrare trebuie să fie conforme cu datele din actele primare privind livrarea si cu datele înscrise în registrul intrărilor în cadrul unitătii de primă procesare. Evidenta intrărilor de tutun brut este tinută în mod obligatoriu si pe calculator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - Livrarea tutunului de către producători unitătilor de primă procesare se încheie până la data de 15 aprilie a anului următor anului de recoltă.

Art. 9. - La data încheierii livrărilor de tutun unitătile de primă procesare vor întocmi o situatie centralizatoare privind livrările si producătorii de tutun, în baza declaratiei de livrare. Situatia centralizatoare se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. - În termen de 5 zile de la data încheierii livrărilor unitatea de primă procesare va înainta directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, în care îsidesfăsoară activitatea unitatea de primă procesare situatia centralizatoare privind livrările, cu semnătura conducătorului unitătii si a directorului economic sau, după caz, a contabilului-sef, însotită de evidenta electronică a livrărilor si de un exemplar al declaratiei de livrare.

Art. 11. - Directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va nominaliza prin decizie o persoană cu atributii de înregistrare a centralizatorului si de computerizare a evidentei electronice a livrărilor.

Art. 12. - Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, propunerile privind persoanele cu atributii de control administrativ.

Art. 13. - Desemnarea persoanelor din compartimentul de control administrativ la nivel central si pe plan teritorial, precum si atributiile acestora se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice.

Art. 14. - În termen de 15 zile de la data primirii situatiei centralizatoare privind livrările de la unitatea de primă procesare de tutun brut directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, prin persoanele nominalizate prin decizie conform art. 11, transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Biroul pentru tutun situatiile privind livrările, vizate de directorul general.

Art. 15. - Persoanele cu atributii de control administrativ, desemnate conform art. 13, au si atributii de control al suprafetelor cultivate si productiilor de tutun brut realizate.

Art. 16. - Producătorii si unitătile de primă procesare au obligatia să pună la dispozitie persoanelor cu atributii de control administrativ toate documentele necesare acestuia.

Efectuarea controlului se consemnează într-un registru special, în care se vor mentiona: numele si prenumele persoanei care a efectuat controlul, institutia reprezentată de aceasta, scopul controlului si rezultatele activitătii de control. Totodată se va întocmi si un proces-verbal, în 3 exemplare, privind constatările controlului, din care: un exemplar pentru producătorul/prim-procesatorul la care s-a desfăsurat activitatea de control, un exemplar pentru compartimentul de control administrativ, iar un exemplar va fi înaintat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Biroul pentru tutun.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Unitatea prim-procesatoare .......................................

(denumirea unitătii)

Nr. de înregistrare la registrul comertului:

Codul fiscal:

Adresa completă:

Telefon, fax, e-mail:

 

Către

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului............/municipiului Bucuresti

 

Preluările de tutun brut de la producătorii de tutun din productia anului.... se vor realiza de

unitatea noastră în următoarele puncte de livrare si depozitare:

 

Locul de livrare

(comuna, satul,

depozitul, adresa)

 

Punctul de lucru

(se va preciza locul

de receptionare)

 

Varietatea (soiul)

 

Cantitatea totală

ce urmează să fie

receptionată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general, (administrator)

Director economic,

(contabil-sef)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Unitatea prim-procesatoare ........................................................................

(denumirea, nr. de înregistrare la registrul comertului,

codul fiscal, adresa completă, telefon, fax, e-mail)

Varietatea (Soiul) ................................

Suprafata cultivată (ha) .....................

Parcela .................

Recolta .................

 

DECLARATIE DE LIVRARE

Nr. ...... din ..........

 

Producătorul ........................... din satul ........................., comuna ....................................., judetul ............................,

posesor al buletinului de identitate/cărtii de identitate seria .......... nr. .............., eliberat/eliberată de .................................., a predat următoarele cantităti de tutun: ..............................................

 

Nr.

crt.

Nr.

teancului

 

Greutatea

brută

-kg -

Tara

 

Greutatea

brută

-kg-

minus

tara

-kg-

Din care:

 

Cantitatea

netă

de plată

Lemne

-kg-

Ambalaj

-kg-

 

Cantitatea fără valoare

Cantitatea de plată

Apa

Ne-

industria-

lizabil

-kg-

Corpuri

străine

-kg-

Total

-kg-

 

Superior

-kg-

 

I

-kg-

 

II

-kg-

 

III

-kg-

 

IV

-kg-

 

-kg-

 

 

 

 

 

 

+

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CANTITATE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretul unitar (lei/kg)

Valoare tarifară pe clase

Valoarea ambalajului

VALOAREA TOTALĂ:

Retineri pentru materiale (lei)

 

Clasificator, .............................

Calculator, ............................

Producător, .............................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Unitatea prim-procesatoare ..............................................

(denumirea unitătii)

Nr. de înregistrare la registrul comertului:

Codul fiscal:

Adresa completă:

Telefon, fax, e-mail:

 

SITUATIA LIVRĂRILOR DE TUTUN

la data de ..............

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele producătorului

Cantitatea totală

livrată

- kg -

din care: varietatea I*)

pe clase de calitate

- kg -

varietatea a II-a*)

pe clase de calitate

- kg -

1.

Exemplu: Ardeleanu Ion

551

351

200

2.

Ionescu Vasile

630

220

410

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

TOTAL:

1.181

571

610

 


*) Se va specifica varietatea (soiul de tutun) pe fiecare clasă de calitate.

 

Data întocmirii lucrării ............

 

Întocmit,

.......................................

(numele si prenumele)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Unitatea prim-procesatoare .............................................

(denumirea unitătii)

Nr. de înregistrare la registrul comertului:

Codul fiscal:

Adresa completă:

Telefon, fax, e-mail:

 

Către

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului ..................../municipiului Bucuresti

 

Situatia centralizatoare privind preluările de tutun brut de la producători din recolta

anului 2002

Numărul de producători înregistrati:

Cantitatea totală preluată - 1.181 kg, din care:

- numărul de producători/varietatea (soiul) I (se trece denumirea soiului) - 571 kg

- numărul de producători/varietatea a II-a (se trece denumirea soiului) - 610 kg

 

Data ........................

 

Director general,

..............................................

(Numele, prenumele, semnătura

si parafa unitătii)

 

REPUBLICĂRI

 

LEGE A

fondului cinegetic si a protectiei vânatului*)

 


*) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 654 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996 si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998 (respinsă prin Legea nr. 592/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 4 iunie 1999 (aprobată prin Legea nr. 589/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999 (abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 si respinsă prin Legea nr. 609/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000 (abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 si respinsă prin Legea nr. 602/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 (aprobată prin Legea nr. 439/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001).

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Animalele sălbatice de interes vânătoresc,cuprinse în anexele nr. 1 si 2, denumite în prezenta lege vânat, împreună cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al României.

Art. 2. - (1) Vânatul României, resursă naturală regenerabilă de interes national si international, este administrat si gestionat în scopul conservării biodiversitătii faunei sălbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii si al satisfacerii altor cerinte social-economice.

(2) Vânatul este bun public de interes national.

Art. 3. - (1) Fondul cinegetic al României se compune din unităti de gospodărire cinegetică, denumite fonduri de vânătoare, constituite pe toate categoriile de teren, indife-rent de proprietar, si astfel delimitate încât să asigure o cât mai mare stabilitate vânatului în cuprinsul acestora.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate în intravilanul localitătilor, suprafetele parcurilor nationale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totală, pe durata existentei acestora.

(3) Suprafata unui fond de vânătoare va fi de cel putin 5.000 ha la câmpie si în Delta Dunării, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.

(4) Suprafata minimă necesară pentru un membru vânător este de:

- 150 ha în zona de câmpie si în Delta Dunării;

- 350 ha în zona de deal;

- 400 ha în zona de munte.

Art. 4. - Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizatiilor vânătoresti legal constituite din România, administratorului pădurilor statului, unitătilor de învătământ si unitătilor de cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare.

Art. 5. - (1) Organizatiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizatii non-profit, au personalitate juridică, patrimoniu distinct si sunt afiliate, în scopul reprezentării la nivel national si international, la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică de utilitate publică, asigură îndeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul gestionării durabile a vânatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.

(3) Afilierea organizatiilor vânătoresti la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii si statutului acesteia.

Art. 6. - Exercitarea vânătorii se face în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifică, urmărindu-se asigurarea echilibrului ecologic si ameliorarea calitătii vânatului.

 

CAPITOLUL II

Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al României

 

Art. 7. - (1) Administrarea fondului cinegetic al României se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) În acest scop, în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură se înfiintează un organism distinct specializat în domeniul cinegetic.

Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are următoarele atributii principale în domeniul cinegetic:

a) elaborează strategia privind fondul cinegetic al României;

b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si continutul-cadru al contractelor de gestionare;

c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare si nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români si străini pentru actiuni de vânătoare în România;

d) elaborează metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al cotelor anuale de recoltă si reglementările de organizare si practicare a vânătorii;

e) stabileste efectivele optime de vânat si aprobă cotele anuale de recoltă, inclusiv pe cele destinate vânătorilor cu turisti străini;

f) modifică, în situatii justificate, perioadele legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

g) aprobă propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat;

h) stabileste, împreună cu reprezentantii ministerelor de resort, măsurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvocinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vânat si prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;

i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor si evidenta trofeelor de vânat si medaliabile;

j) asigură, din fondul de protectie a vânatului, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vânătoare;

k) avizează programele de învătământ pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vânatul si vânătoarea si aprobă programele de cercetare stiintifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile;

m) organizează direct si coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic;

o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

p) acordă licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare;

r) realizează si organizează, împreună cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici în vânătoare;

s) atestă inspectorii voluntari de vânătoare;

t) controlează respectarea clauzelor contractuale de către gestionari;

u) stabileste rasele de câini admise la vânătoare în România;

v) stabileste armele si munitiile care se pot folosi la vânătoare în România si avizează omologarea celor de fabricatie autohtonă;

w) initiază actiuni de popularizare a activitătilor cinegetice si de educare a populatiei în domeniu;

x) participă la sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internationale în domeniul cinegetic;

z) adoptă orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetică.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) si x), în ceea ce priveste organizatiile vânătoresti afiliate, se exercită si prin Asociatia Generală a Vânătorilor siPescarilor Sportivi din România, iar în cazul celorlalte atributii enumerate în lege autoritatea publică centrală se va consulta în mod obligatoriu cu Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

Art. 9. - Se înfiintează Consiliul National de Vânătoare, organism de avizare si consultare în domeniul cinegetic, pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, compus din:

a) presedintele Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România;

b) conducătorul organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);

c) directorul general al administratorului pădurilor statului;

d) trei reprezentanti ai organizatiilor vânătoresti din România, desemnati de Congresul vânătorilor si pescarilor sportivi din România;

e) doi reprezentanti ai organismului prevăzut la art. 7 alin. (2);

f) doi reprezentanti ai administratorului pădurilor statului si, optional, câte un reprezentant al administratiilor pădurilor comunale si pădurilor proprietate privată;

g) un reprezentant al Academiei Române;

h) câte un reprezentant din domeniile: învătământ superior de profil, cercetare cinegetică, agricultură, finante, politie, audio-vizual, justitie si parchet.

Art. 10. - Consiliul National de Vânătoare are următoarele atributii:

a) avizează propunerile de acte administrative ale organismului prevăzut la art. 7 alin. (2) privind:

- strategia în domeniul protectiei si dezvoltării fondului cinegetic;

- criteriile si tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si continutul modelului de contract;

- modificarea perioadelor de vânătoare a unor specii de vânat;

- rasele de câini admise la vânătoare în România;

- omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vânătoare în România;

- metodologia de evaluare a efectivelor de vânat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recoltă, reglementările privind organizarea si practicarea vânătorii cu vânători români si străini;

- criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare;

b) propune măsuri de popularizare si de cunoastere a activitătii cinegetice, precum si a strategiei adoptate în scopul mentinerii biodiversitătii faunei cinegetice, păstrării echilibrului ecologic si exercitării rationale a vânătorii.

Art. 11. - (1) Consiliul National de Vânătoare functionează pe baza regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor săi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Functia de membru al Consiliului National de Vânătoare este onorifică si dă dreptul la indemnizatie de transport si la diurnă pentru participarea la sedinte.

(3) Secretariatul tehnic si finantarea activitătii Consiliului National de Vânătoare se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 12. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, în sensul prezentei legi, se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitatie publică.

(2) Licitatia publică se organizează în cazul fondurilor de vânătoare pentru care nu se exercită dreptul de preemtiune si în cazul fondurilor de vânătoare pentru care contractele de gestionare si-au încetat, din orice motive, valabilitatea înainte de termen.

(3) Pentru fondurile de vânătoare astfel atribuite se încheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.

(4) Fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice si procesului de învătământ se stabilesc si se atribuie prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Atribuirea fondurilor de vânătoare se va realiza în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauză a contractului de gestionare anterior.

(6) Pe perioada de la încetarea contractului de gestionare anterior până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare în baza noului contract, gestionarea fondului de vânătoare se asigură de fostul gestionar.

(7) Pe durata prevăzută la alin. (6) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul anterior.

(8) Gestionarii fondurilor de vânătoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vânătoare în vederea comasării, cu avizul prealabil al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Fondurile de vânătoare atribuite organizatiilor vânătoresti legal constituite din România si rămase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pădurilor statului.

Art. 13. - (1) Vânatul dobândit în conditiile legii, în limitele cotelor de recoltă aprobate, se valorifică de gestionarul fondului de vânătoare.

(2) Vânatul rezultat în urma unor actiuni ilegale în care gestionarul nu este implicat, vânatul găsit mort si coarnele lepădate de cervide apartin gestionarului fondului de vânătoare.

Art. 14. - (1) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vânătoare, iar pentru cele cauzate de vânatul din speciile prevăzute în anexa nr. 2, autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Pentru pagubele produse de vânatul din speciile strict protejate despăgubirile se suportă în primul rând dinfondul de protectie a vânatului.

(3) Pagubele se constată, în conditiile legii, la cererea persoanei păgubite, depusă la gestionarul fondului de vânătoare si la consiliul local în termen de maximum 3 zile de la data la care persoana păgubită a constatat producerea pagubei, de o comisie formată din reprezentantul administratiei publice locale, din împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare si persoana păgubită, care încheie în acest scop un act constatator.

(4) În caz de neprezentare a împuternicitului gestionarului fondului de vânătoare în termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de către reprezentantul administratiei publice locale în prezenta a doi martori si a persoanei păgubite.

(5) Litigiile se solutionează de către instantele judecătoresti.

(6) Pagubele cauzate de vânat, cele cauzate vânatului prin fapte ilicite care au ca obiect vânatul, precum si cuantumul despăgubirilor se expertizează de către expertii tehnici de vânătoare. Cheltuielile de expertiză vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.

Art. 15. - (1) Detinătorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati să permită exercitarea vânătorii, aplicarea măsurilor de protectie a vânatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajărilor vânătoresti provizorii, dacă prin actiunile respective nu se afectează folosinta de bază a terenurilor.

(2) Detinătorii terenurilor sunt obligati să ia măsurile prevăzute de lege pentru protectia vânatului si a mediului său de viată si răspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin actiuni ilicite.

(3) Administratorul pădurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, în fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestieră destinate cultivării, depozitării si distribuirii hranei complementare a vânatului, în suprafată de minimum 1 ha la 1.000 ha de pădure în zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de pădure în zona de deal si 3 ha la 1.000 ha de pădure în zona de câmpie, ostroave, bălti, lunci împădurite si în Delta Dunării.

(4) Crescătoriile de fazani din sistemul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, existente în fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor si chiriilor.

(5) Pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) detinătorii terenurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare sunt în drept să beneficieze direct, în cazul proprietătilor egale sau mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, în cazul proprietătilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare.

Art. 16. - (1) Cheltuielile autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, aferente activitătii cinegetice, sunt suportate de la bugetul de stat si din fondul de protectie a vânatului.

(2) Fondul de protectie a vânatului este constituit din următoarele surse:

a) venituri realizate din atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare, în proportie de 50% din tariful de atribuire în gestiune;

b) 25% din valoarea despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;

c) venituri realizate din încasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizatiile vânătoresti si societătile comerciale care intermediază actiuni de vânătoare;

d) donatii si sponsorizări;

e) alte venituri.

(3) Fondul de protectie a vânatului se administrează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si se utilizează pentru:

a) actiunile de refacere a potentialului biogenic al unor fonduri de vânătoare, combaterea unor epizootii la vânat;

b) organizarea si desfăsurarea activitătilor de prevenire si de combatere a braconajului;

c) stimularea persoanelor care sprijină direct activitătile de combatere a braconajului si a celor care depistează autorii unor asemenea fapte;

d) organizarea, desfăsurarea si participarea la actiuni stiintifice si de reprezentare la nivel national si international în domeniul cinegetic;

e) finantarea unor proiecte, studii si cercetări în domeniul cinegetic;

f) finantarea unor actiuni de pregătire profesională în domeniul cinegetic.

(4) Sumele neutilizate din fondul de protectie a vânatului într-un an calendaristic se reportează în anul următor.

 

CAPITOLUL III

Protectia vânatului

 

Art. 17. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să asigure gestionarea durabilă a vânatului, pe baza unor studii de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.

(2) Studiile vor fi întocmite de specialisti si vor fi supuse aprobării organismului prevăzut la art. 7 alin. (2).

Art. 18. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să asigure paza si ocrotirea vânatului.

(2) Ocrotirea si paza vânatului se asigură prin:

a) personal de specialitate;

b) inspectori voluntari de vânătoare.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) este dotat, în conditiile legii, cu armament si echipament corespunzător.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

(5) Numărul personalului de pază a vânatului, prevăzut la alin. (2) lit. a), va fi de cel putin unu pentru fiecare fond de vânătoare.

Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversitătii mamiferele si păsările de interes vânătoresc, inclusiv cele prădătoare, se vânează numai în cadrul cotei de recoltă aprobate, cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii.

(2) Pisicile si câinii sălbăticiti sau hoinari se împuscă fără restrictii si fără obligarea la despăgubiri.

Art. 20. - În vederea conservării fondului genetic al unor specii sedentare de vânat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate si nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în suprafată de minimum 4% si maximum 5% din suprafata fondului cinegetic national.

Art. 21. - (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vânat se pot înfiinta, cu acordul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat, destinate populărilor, în care prin tehnologii adecvate se asigură păstrarea caracterului sălbatic al acestora.

(2) Crescătoriile de vânat, a căror productie este destinată exclusiv consumului, se înfiintează cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 22. - Popularea cu specii de vânat inexistente în fondurile de vânătoare se face în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 23. - (1) Capturarea vânatului viu este admisă, în cadrul cotei de recoltă aprobate si cu respectarea reglementărilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii, prin metode care nu vatămă animalul capturat si numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.

(2) Capturarea vânatului în scop de cercetare stiintifică si pentru repopulări se poate face si în perioadele în care vânătoarea este interzisă sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 24. - În scopul ocrotirii si gospodăririi rationale a vânatului se interzic:

a) popularea fondurilor de vânătoare cu vânat bolnav, debil, degenerat sau din crescătoriile de vânat destinate exclusiv consumului;

b) tulburarea în mod nejustificat a linistii vânatului în perioadele de înmultire si de crestere a puilor;

c) păsunatul în pădurile statului, precum si înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole fără asigurarea protectiei vânatului;

d) tinerea în captivitate a animalelor sălbatice, precum si înfiintarea de crescătorii de vânat si complexe de vânătoare, inclusiv de interes comercial, fără autorizare din partea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) distrugerea sau degradarea instalatiilor vânătoresti de orice fel, a tăblitelor indicatoare si a culturilor pentru vânat;

f) lăsarea liberă sau purtarea, pe fondurile de vânătoare, a câinilor, inclusiv a celor de pază si agrement, altfel decât în lesă, nevaccinati si nedehelmintizati;

g) însotirea turmelor si cirezilor, pe fondurile de vânătoare, de câini, fără jujeu reglementat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, nevaccinati, nedehelmintizati si în număr mai mare de trei în zona de munte, de doi în zona de deal si de unu la câmpie;

h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

i) arderea stufului, tufărisurilor si miristilor fără acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vânătoare;

j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea ouălor păsărilor sălbatice;

k) însusirea, fără acordul persoanei juridice care gestionează fondul de vânătoare, a vânatului găsit mort, accidentat sau bolnav si a coarnelor lepădate de cervide;

l) naturalizarea animalelor sălbatice, prelucrarea cărnii de vânat si a celorlalte produse ale vânatului, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

m) scoaterea din tară a trofeelor de vânat medaliabile, fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

n) scoaterea din tară a trofeelor conventionale de vânat nemedaliabile, fără documente legale de export;

o) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si silvice a substantelor chimice toxice pentru vânat, fără luarea măsurilor de protectie a acestuia;

p) lăsarea în libertate, în scopul sălbăticirii, a păsărilor si animalelor domestice;

r) producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturării sau uciderii vânatului, fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea vânătorii

 

Art. 25. - (1) Prin vânătoare, ca actiune, se întelege căutarea, stârnirea, urmărirea, hăituirea, rănirea, uciderea ori capturarea vânatului sau orice altă activitate cu aceeasi finalitate.

(2) Vânătoarea este permisă la speciile de vânat, în conditiile, în locurile, în perioadele si cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

(3) În situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitătii faunei sălbatice si păstrarea echilibrului ecologic, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de vânat, precum si vânarea limitată a unor specii strict protejate.

Art. 26. - (1) Vânătoarea se exercită numai de către vânători, posesori de permise de vânătoare, vizate anual, si de autorizatii eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, în limitele cotei de recoltă si a reglementărilor tehnice privind organizarea si practicarea vânătorii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot exercita vânătoarea, numai pe bază de autorizatii de vânătoare eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, următoarele categorii de persoane:

a) elevii si studentii din unitătile de învătământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de instruire, vânatul si vânătoarea;

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atributiilor de serviciu;

c) cetătenii străini care fac dovada calitătii de vânător în tara de domiciliu, ca invitati, pe bază de reciprocitate sau contra cost si sub răspunderea directă a gestionarului fondului de vănătoare, dar numai în limita cotei de recoltă aprobate si nesolicitate de vânătorii din România.

(3) Vânătorii români, vânătorii străini, personalul tehnic de vânătoare, precum si studentii si elevii care studiază cinegetica în cadrul procesului de învătământ sunt obligati să posede asigurare împotriva accidentelor, pentru a putea practica vânătoarea.

Art. 27. - (1) Permisele de vânătoare se eliberează de către organizatiile vânătoresti licentiate în conditiile legii solicitantilor cu cetătenie română care au domiciliul în România si rezidentilor în România care au împlinit vârsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatură, au luat parte la o instruire practică într-un poligon de tir vânătoresc si au absolvit examenul de vânător sustinut în fata unei comisii de examinare, constituită la nivel judetean, la data stabilită anual de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si un reprezentant al institutiilor de învătământ superior de specialitate.

(3) Examenele se organizează anual.

(4) Permisul de vânătoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de port-armă si nici de cele care, în ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru săvârsirea vreunei abateri prevăzute de prezenta lege.

(5) Permisul de vânătoare se va anula:

- vânătorului care nu mai are dreptul la permis de armă;

- vânătorului care a săvârsit o faptă încadrată ca infractiune de prezenta lege;

- vânătorului care si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vânătoare;

- vânătorului care refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atributii de control în domeniul cinegetic.

(6) Retragerea si anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(7) Formularele permiselor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise si înseriate de către Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, conform modelului si reglementărilor emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, si puse la dispozitie organizatiilor vânătoresti cărora li s-a acordat licenta de functionare.

(8) Permisele de vânătoare se pun la dispozitie organizatiilor vânătoresti care au în gestiune fonduri de vânătoare.

Art. 28. - (1) Formularele autorizatiilor individuale sau colective de vânătoare sunt documente cu regim special, emise si înseriate de către Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si, respectiv, de Regia Natională a Pădurilor, conform modelului si reglementărilor emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vânătoare, în conditiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea si practicarea vânătorii.

Art. 29. - În rezervatiile cinegetice vânarea si capturarea unor specii de vânat în scopul ameliorării sau reducerii efectivelor acestora se pot face si în perioadele în care vânătoarea este interzisă, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 30. - (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vânati la pândă si în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Ursii, lupii, pisicile sălbatice, vidrele, nurcile si hamsterii pot fi vânati numai cu aprobarea si în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 31. - Vânatul împuscat sau capturat se transportă însotit de documentele prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 32. - (1) În afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea si transportul vânatului aflat sub protectie sunt interzise.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vânatul congelat în sezonul de vânătoare, precum si cel împuscat în conditiile art. 29 si 30.

Art. 33. - În scopul exercitării vânătorii în conditii de etică vânătorească si de protectie a vânatului, sunt interzise:

a) nerealizarea sau depăsirea cotei de recoltă aprobate, fără motive justificate;

b) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

c) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc;

d) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijat vânatul, precum si a detectoarelor de animale;

e) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor, prin utilizarea altor cartuse decât a celor cu proiectile unice, a căror mărime este prevăzută prin reglementările tehnice emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

f) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori în timpul de la apusul până la răsăritul soarelui;

g) vânarea cerbilor, căpriorilor si caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

h) vânarea ursilor la bârlog si vânarea la nadă fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare caz;

i) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă, pe timp de înghet global, precum si vânarea puilor nezburători ai acestora;

j) vânarea cu alti câini decât cu cei din rasele admise la vânătoare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si autorizati de gestionarul fondului de vânătoare;

k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de două cartuse în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vânează si a munitiei neautorizate;

l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;

m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;

n) urmărirea vânatului si exercitarea vânătorii din autovehicule;

o) gazarea si afumarea vizuinilor, fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

r) comercializarea, de către persoane fizice, a vânatului;

s) fabricarea, comercializarea, detinerea si utilizarea pentru vânătoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

t) vânătoarea cu străinii în parcurile naturale, în rezervatiile cinegetice si în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice;

u) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile să ucidă, explozibililor, curselor si a capcanelor neautorizate, otrăvurilor, narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 34. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea, după caz, disciplinară, contraventională, civilă sau penală.

Art. 35. - (1) Constituie infractiune de braconaj la vânătoare si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta săvârsită:

a) fără permis de vânătoare si autorizatie legală sau, după caz, fără autorizatie legală;

b) asupra animalelor a căror vânare este interzisă sau în perioade în care, potrivit legii, vânarea lor nu este permisă;

c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;

d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe întuneric;

e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otrăvurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile să ucidă, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decât tinute în mână si a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost săvârsite:

a) în timpul noptii, cu exceptia speciilor de vânat la care vânătoarea este permisă conform reglementărilor privind organizarea si practicarea vânătorii;

b) de două sau mai multe persoane împreună;

c) de o persoană cu atributii de serviciu sau atributii publice în domeniul vânătorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

d) în rezervatii cinegetice.

Art. 36. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:

a) scoaterea din tară a trofeelor medaliabile de vânat sau a vânatului viu fără respectarea dispozitiilor legale;

b) transportul vânatului dobândit în conditiile art. 35;

c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vânătoare în alte conditii decât cele prevăzute la art. 27 si 28;

d) depăsirea cotei de recoltă aprobate pentru fiecare gestionar;

e) eliberarea de autorizatii pentru vânătoare în rezervatii cinegetice fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) vânătoarea în parcurile naturale;

h) vânătoarea cu vânători străini în rezervatiile cinegetice si în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 37. - (1) Bunurile care au servit la săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 35 si 36, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.

(2) Trofeele de vânat si vânatul care fac obiectul infractiunilor prevăzute la art. 35 si 36 se confiscă.

Art. 38. - (1) Permisul de vânătoare al celui care a săvârsit una dintre faptele prevăzute la art. 35 si 36 se retrage si se anulează, în conditiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidentă.

(2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, să retină permisul de vânătoare si să îl transmită imediat unitătii care l-a vizat.

Art. 39. - Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevăzute la art. 35 si 36 se face în afara organelor de urmărire penală si de către personalul organismului specializat prevăzut la art. 7 alin. (2), de către personalul salariat, cu atributii de ocrotire a vânatului, al persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, precum si de alt personal de specialitate împuternicit în acest scop de către conducătorul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 40. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sunt considerate infractiuni si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) si o) si la art. 38 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;

b) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) si r) si la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) si p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

c) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) si p), art. 31 si art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) si s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;

d) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) si la art. 33 lit. f) si m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârsit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi retinut de către agentul constatator si va fi transmis imediat unitătii care l-a emis.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 35, 36 si 40 si al despăgubirilor se reactualizează prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 41. - (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventiile prevăzute la art. 40 se face, în afara personalului de specialitate mentionat la art. 39, de ofiterii si subofiterii de politie.

(2) O dată cu constatarea contraventiei, agentul constatator aplică si amenda.

Art. 42. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Plângerea se solutionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Art. 43. - (1) Persoanele împuternicite să constate infractiunile prevăzute la art. 35 si 36, precum si contraventiile prevăzute la art. 40, sunt asimilate, în exercitarea atributiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

(2) Procesele-verbale încheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unitătii de care apartine agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligatia de a le transmite, în cazul infractiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penală.

Art. 44. - Contraventiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor*), în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.


*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

 

Art. 45. - (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, în sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.

(2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate si distribuite după cum urmează:

- 50% se retin pentru gospodărirea vânatului de către gestionarii care le încasează;

- 25% se achită agentilor constatatori de către gestionarii care le încasează;

25% se virează autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în fondul special de protectia vânatului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 46. - Animalele sălbatice din grădinile zoologice, cele detinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum si cele din crescătoriile de vânat autorizate nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.

Art. 47. - Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în conditiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea principiului continuitătii.

Art. 48. - Studiile prevăzute la art. 17 vor fi întocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).

Art. 49. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari.

(2) Bunurile patrimoniale ale vechilor detinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumpărare, de noii detinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în conditiile stabilite între părti.

Art. 50. - Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România îsi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai târziu de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 51. - (1) În scopul administrării si gestionării fondului cinegetic într-o conceptie unitară, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va elabora si va aproba, în conditiile prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementări tehnice.

(2) Actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vânatul si vânătoarea, emise în baza Legii nr. 26/1976, rămân valabile până la înlocuirea acestora, dar nu mai târziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 52. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României**).

(2) Pe aceeasi dată, Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului si vânătoarea, publicată în Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică si privată si economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 si 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abrogă.


*) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001.

**) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

 

ANEXA Nr. 1

 

FAUNA SĂLBATICĂ

de interes vânătoresc, la care vânarea este permisă

Perioadele de vânare si cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

 

Nr.

crt.

Denumirea speciei

Perioada de vânare

Despăgubiri în lei, în perioada

admisă

Interzisă

 

A. MAMIFERE

 

 

 

1.

Bizamul (Ondatra zibethica)

1 octombrie - 15 aprilie

100.000

200.000

2.

Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

15 septembrie - 15 decembrie

25.000.000

50.000.000

3.

Căpriorul (Capreolus capreolus)

 

 

 

 

- mascul

15 mai - 15 octombrie

15.000.000

25.000.000

 

- femelă

1 septembrie - 15 februarie

10.000.000

20.000.000

4.

Cerbul comun (Cervus elaphus)

 

 

 

 

- mascul

1 septembrie - 15 decembrie

50.000.000

100.000.000

 

- femelă

1 septembrie - 15 februarie

30.000.000

60.000.000

5.

Cerbul lopătar (Dama dama)

 

 

 

 

- mascul

1 septembrie - 15 decembrie

20.000.000

40.000.000

 

- femelă

1 septembrie - 15 februarie

15.000.000

30.000.000

6.

Câinele enot (Nyctereutes prociynoides)

15 septembrie - 31 martie

500.000

1.000.000

7.

Dihorul comun (Putorius sp.)

15 septembrie - 31 martie

200.000

400.000

8.

Hermelina (Mustela erminea)

15 septembrie - 31 martie

200.000

400.000

9.

Iepurele de câmp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

500.000

1.000.000

10.

Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

500.000

1.000.000

11.

Jderul (Martes sp.)

15 septembrie - 31 martie

1.200.000

2.400.000

12.

Marmota (Marmota marmota)

15 septembrie - 31 octombrie

2.000.000

4.000.000

13.

Mistretul (Sus scrofa)

1 august - 31 ianuarie

5.000.000

10.000.000

14.

Muflonul (Ovis aries musimon)

15 septembrie - 15 decembrie

25.000.000

50.000.000

15.

Nevăstuica (Mustela nivalis)

15 septembrie - 31 martie

500.000

1.000.000

16.

Râsul (Lynx lynx)

15 septembrie - 31 martie

5.000.000

10.000.000

17.

Sacalul (Canis aureus)

tot anul

500.000

-

18.

Veverita (Sciurus vulgaris)

15 septembrie - 31 martie

200.000

400.000

19.

Viezurele (Meles meles)

1 august - 31 martie

500.000

1.000.000

20.

Vulpea (Vulpes vulpes)

tot anul

500.000

-

 

B. PĂSĂRI

 

 

 

1.

Bătăusul (Philomachus pugnax)

15 august - 15 martie

50.000

100.000

2.

Becatina comună (Gallinago gallinago)

15 august - 15 martie

50.000

100.000

3.

Cioara grivă (Corvus corone cornix)

tot anul

10.000

-

4.

Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)

tot anul

10.000

-

5.

Ciocârlia (Alauda arvensis)

1 august - 15 martie

50.000

100.000

6.

Cocosul-de-munte (Tetrao urogallus)

1 aprilie - 5 mai

5.000.000

10.000.000

7.

Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

15 august - 15 martie

100.000

200.000

8.

Cotofana (Pica pica)

tot anul

10.000

-

9.

9. Eiderul (Somateria mollissima)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

10.

Fazanul (Phasianus colchicus)

1 octombrie - 28 februarie

300.000

600.000

11.

Ferestrasul mare (Mergus merganser)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

12.

Ferestrasul motat (Mergus serrator)

15 august- 15 martie

200.000

400.000

13.

Gaita (Garrulus glandarius)

1 august - 15 martie

10.000

20.000

14.

Găinusa de baltă (Gallinula chloropus)

15 august - 15 martie

100.000

100.000

15.

Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

16.

Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

17.

Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

18.

Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

19.

Gâsca neagră (Branta bernicla)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

20.

Gârlita mare (Anser albifrons)

15 august - 28 februarie

300.000

600.000

21.

Graurul (Sturnus sp.)

1 august - 15 martie

10.000

20.000

22.

Gugustiucul (Streptopelia decaocto)

1 august - 15 martie

100.000

200.000

23.

Ierunca (Tetrastes bonasia)

15 septembrie - 15 decembrie

500.000

1.000.000

24.

Lisita (Fulica atra)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

25.

Nagâtul (Vanellus vanellus)

15 august - 15 martie

100.000

200.000

26.

Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

1 august - 15 martie

100.000

200.000

27.

Porumbelul de scorbură (Columba oenas)

1 august - 15 martie

100.000

200.000

28.

Potârnichea (Perdix perdix)

15 octombrie - 31 decembrie

300.000

600.000

29.

Prepelita (Coturnix coturnix)

1 august - 15 octombrie

100.000

200.000

30.

Rata mare (Anas platyrhynchos)

15 august - 28 februarie

200.000

400.000

31.

Rata mică (Anas crecca)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

32.

Rata pestrită (Anas strepera)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

33.

Rata fluierătoare (Anas penelope)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

34.

Rata sulitar (Anas acuta)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

35.

Rata cârâitoare (Anas querquedula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

36.

Rata cu cap castaniu (Aythya ferina)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

37.

Rata motată (Aythya fuligula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

38.

Rata cu cap negru (Aythya marila)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

39.

Rata sunătoare (Bucephala clangula)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

40.

Rata cu ciuf (Netta rufina)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

41.

Rata de gheturi (Clangula hyemalis)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

42.

Rata lingurar (Anas clypeata)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

43.

Rata catifelată (Melanitta fusca)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

44.

Rata neagră (Melanitta nigra)

15 august - 15 martie

200.000

400.000

45.

Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)

15 septembrie - 15 aprilie

500.000

1.000.000

 

ANEXA Nr. 2

 

MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC

si păsări din fauna sălbatică la care vânarea este interzisă, precum si cuantumul despăgubirilor

în cazul unor fapte ilicite

 

Nr. crt.

Denumirea speciei

Despăgubiri în lei

 

A. MAMIFERE

 

1.

Castorul (Castor fiber)

50.000.000

2.

Elanul (Alces alces)

100.000.000

3.

Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)

250.000

4.

Lupul (Canis lupus)

5.000.000

5.

Nurca (Lutreola lutreola)

2.500.000

6.

Nutria (Myocastor coypus)

2.500.000

7.

Pisica sălbatică (Felix silvestris)

1.500.000

8.

Ursul (Ursus arctos)

200.000.000

9.

Vidra (Lutra lutra)

10.000.000

10.

 Zimbrul (Bison bonasus)

200.000.000

 

B. PĂSĂRI

 

1.

Acvila de câmp (Aquila heliaca)

5.000.000

2.

Acvila de munte (Aquila chrysa.tos)

5.000.000

3.

Acvila de stepă (Aquila rapax orientalis)

5.000.000

4.

Acvila mică (Hieraa.tus pennatus)

2.500.000

5.

Acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)

2.500.000

6.

Acvila tipătoare mare (Aquila clanga)

2.500.000

7.

Acvila porumbacă (Hieraa.tus fasciatus)

2.500.000

8.

Alunarul (Nucifraga caryocatactes)

100.000

9.

Auselul (Regulus sp.)

50.000

10.

 Avozeta (Recurvirostra avozetta)

100.000

11.

Barza albă (Ciconia ciconia)

500.000

12.

Barza neagră (Ciconia nigra)

500.000

13.

Becatina mică (Lymnocryptes minimus)

100.000

14.

Becatina mare (Gallinago media)

100.000

15.

Boicusul (Remiz sp.)

50.000

16.

Brumărita (Prunnela sp.)

50.000

17.

Bufnita (Bubo bubo)

2.500.000

18.

Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris)

100.000

19.

Caprimulgul (Caprimulgus sp.)

500.000

20.

Călifarul alb (Tadorna tadorna)

1.000.000

21.

Călifarul rosu (Tadorna ferruginea)

1.000.000

22.

Chira (Sterna sp.)

100.000

23.

Chirighita (Chlidonias sp.)

100.000

24.

Cinghita de iarnă (Montifringilla nivalis)

100.000

25.

Cinteza (Fringilla sp.)

50.000

26.

Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)

250.000

27.

Ciocârlanul (Galerida cristata)

250.000

28.

Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.)

250.000

29.

Ciovlica (Glareola sp.)

500.000

30.

Ciuful (Asio sp.)

500.000

31.

Ciuhurezul (Surnia ulula)

500.000

32.

Ciuvica (Glaucidium passerinium)

500.000

33.

Ciusul (Otus scops)

500.000

34.

Cocorul mare (Grus grus)

2.500.000

35.

Cocorul mic (Anthropoides virgo)

2.500.000

36.

Cocosul de mesteacăn (Lyrurus tetrix)

5.000.000

37.

Codalbul (Haliaeetus albicilla)

2.500.000

38.

Codobatura (Motacilla sp.)

50.000

39.

Codrosul (Phoenicurus sp.)

50.000

40.

Cojoaica (Certhia sp.)

50.000

41.

Corbul (Corvus corax)

500.000

42.

Corcodelul (Podiceps sp.)

100.000

43.

Cormoranul cret (Phalacrocorax aristotelis)

150.000

44.

Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)

150.000

45.

Crestetul (Porzana sp.)

150.000

46.

Cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus)

150.000

47.

Cârsteiul de câmp (Crex crex)

150.000

48.

Cucul (Cuculus canorus)

150.000

49.

Cucuveaua (Athene noctua)

500.000

50.

Cufundarul (Gavia artica)

250.000

51.

Cufundarul gusă rosie (Gavia stellata)

250.000

52.

Cufundarul mare (Gavia immer)

250.000

53.

Culicul (Nemenius sp.)

500.000

54.

Drepnea (Apus sp.)

100.000

55.

Dropia (Otis tarda)

15.000.000

56.

Dumbrăveanca (Coracias garrulus)

100.000

57.

Egreta mare (Egretta alba)

500.000

58.

Egreta mică (Egretta garzetta)

500.000

59.

Ferestrasul mic (Mergus albellus)

100.000

60.

Fâsa (Anthus sp.)

50.000

61.

Flamingul (Phoenicopterus ruber)

50.000

62.

Fluierarul (Tringa sp.)

50.000

63.

Forfecuta (Loxia sp.)

50.000

64.

Frunzărita (Hippolais sp.)

50.000

65.

Fugaciul (Calidris sp.)

50.000

66.

Furtunarul (Puffinus puffinus)

50.000

67.

Gaia albă (Elanus Caeruleus)

2.500.000

68.

Gaia neagră (Milvus migrans)

2.500.000

69.

Gaia rosie (Milvus milvus)

2.500.000

70.

Ghionoaia (Picus sp.)

250.000

71.

Gârlita mică (Anser erythropus)

500.000

72.

Gâsca polară (Anser caerulescens)

500.000

73.

Gâsca de India (Anser indicus)

500.000

74.

Gâsca călugărită (Branta leucopsis)

500.000

75.

Gâsca cu gât rosu (Branta ruficollis)

1.000.000

76.

Grangurul (Oriolus oriolus)

100.000

77.

Greluselul (Locustella sp.)

50.000

78.

Gusă rosie (Erithacus rubecula)

50.000

79.

Gusă vânătă (Luscinia sp.)

50.000

80.

Heretele (Circus sp.)

250.000

81.

Huhurezul (Strix sp.)

500.000

82.

Hulubul de stepă (Syrrhaptes paradoxus)

500.000

83.

Lăcarul (Acrocephalus sp.)

50.000

84.

Lăcustarul (Sturnus roseus)

50.000

85.

Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)

50.000

86.

Lebăda de vară (Cygnus olor)

2.000.000

87.

Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus)

1.000.000

88.

Lebăda mică (Cygnus bewickii)

1.000.000

89.

Lebăda de vară (Cygnus olor)

1.000.000

90.

Lopătarul (Platalea leucorodia)

500.000

91.

Lupul de mare (Stercorarius sp.)

100.000

92.

Martinul cu trei degete (Rissa tridactyla)

100.000

93.

Mărăcinarul (Saxicola sp.)

50.000

94.

Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris)

100.000

95.

Mierla neagră (Turdus merula)

100.000

96.

Mierla de piatră (Monticola saxatilis)

100.000

97.

Minunita (Aegolius funereus)

500.000

98.

Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)

50.000

99.

Muscarul (Ficedula sp.)

50.000

100.

Nagâtul cu picioare galbene (Chettusia leucura)

100.000

101.

Nagâtul de stepă (Vanellus gregarius)

100.000

102.

Nagâtul sudic (Vanellus spinosus)

50.000

103.

Nisiparul (Calidris alba)

50.000

104.

Notatita (Phalaropus sp.)

50.000

105.

Ochiul boului (Troglodytes troglodytes)

50.000

106.

Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)

250.000

107.

Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis)

250.000

108.

Păscărelul negru (Cinclus sp.)

100.000

109.

Pelicanul (Pelecanus sp.)

1.000.000

110.

Pescărusul albastru (Alcedo athis)

100.000

111.

Pescărita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)

100.000

112.

Pescărusul (Larus sp.)

100.000

113.

Pietrarul (Oenanthe sp.)

50.000

114.

Pietrusul (Arenaria interpres)

50.000

115.

Pitulicea (Phylloscopus sp.)

50.000

116.

Pitigoiul (Parus sp.)

50.000

117.

Pitigusul (Aegithalos sp.)

50.000

118.

Ploierul (Pluvialis sp.)

50.000

119.

Potârnichea de stâncă (Alectoris graeca)

500.000

120.

Presura (Enberiza sp.)

50.000

121.

Prigoria (Merops apiaster)

50.000

122.

Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)

50.000

123.

Prundărasul (Chradrius sp.)

50.000

124.

Pupăza (Upupa epops)

100.000

125.

Rata cu cap alb (Oxyura leucocephala)

500.000

126.

Rata rosie (Aythya nyroca)

500.000

127.

Rândunica (Hyrunda sp.)

50.000

128.

Scoicarul (Haematopus ostralegus)

50.000

129.

Sfrânciocul (Lanius sp.)

50.000

130.

Silvia (Sylvia sp.)

50.000

131.

Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica)

100.000

132.

Spârcaciul (Otis tetrax)

5.000.000

133.

Sticletele (Carduelis sp.)

50.000

134.

Stârcul de cireadă (Bubuleus ibis)

100.000

135.

Stârcul galben (Ardeola ralloides)

100.000

136.

Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax)

100.000

137.

Stârcul pitic (Ixobrychus minutus)

100.000

138.

Stârcul rosu (Ardea purpurea)

100.000

139.

Striga (Tyto alba guttata)

1.000.000

140.

Stufărica (Cettia cetti)

50.000

141.

Serparul (Circaetus circaetus gallicus)

500.000

142.

Soimul (Falco sp.)

500.000

143.

Sorecarul (Buteo sp.)

500.000

144.

Ticleanul (Sitta europaea)

50.000

145.

Tigănusul (Plegadis falcinellus)

500.000

146.

Uliganul pescar (Pandion haliaetus)

500.000

147.

Uliul (Accipiter sp.)

250.000

148.

Viesparul (Pernis apivorus)

500.000

149.

Vulturul alb (Neophron percnopterus)

2.500.000

150.

Vulturul negru (Aegypius monachus)

5.000.000

151.

Vulturul sur (Gyps fulvus)

5.000.000

152.

Zăganul (Gypaetus barbatus)

5.000.000

 

NOTĂ:

Potrivit art. II, III, IV si V din Legea 654/2001:

“Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul National de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare si functionare, cu votul majoritătii calificate a membrilor săi.

Art. III. - Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România îsi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, va aproba normele privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat.

Art. V. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vânatul si vânătoarea se vor actualiza.”