MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 331          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 17 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

212. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

319. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, literele b) si f) vor avea următorul cuprins:

“b) contract de achizitie publică - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă si contractant;

..........................................................................................

f) contract de lucrări - contract de achizitie publică, care are ca obiect executia sau, după caz, atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricărei combinatii a acestor lucrări de constructii, care corespunde cerintelor autoritătii contractante si care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însusi, o functie tehnico-economică;”

2. La articolul 3, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

“f1) contract pentru concesiunea de lucrări - contract de achizitie publică de acelasi tip cu contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume;”

3. La articolul 3, după litera g) se introduc literele g1)-g3) cu următorul cuprins:

“g1) persoană juridică afiliată - orice persoană juridică intrată în perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoană juridică aflată în oricare dintre următoarele situatii:

ii(i) o autoritate contractantă sau un concesionar exercită o influentă dominantă asupra sa;

i(ii) exercită o influentă dominantă asupra unei autorităti contractante sau asupra unui concesionar;

(iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractantă sau cu un concesionar se află sub influenta dominantă a unei alte persoane juridice;

g2) influentă dominantă - situatie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică se află în cel putin unul dintre următoarele cazuri:

ii(i) detine majoritatea capitalului subscris;

i(ii) detine controlul majoritătii voturilor în adunarea generală;

(iii) numeste în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

g3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă si în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezervă dreptul de a desfăsura una sau mai multe dintre activitătile

prevăzute la art. 6 alin. (1);”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică.

(2) Oricare autoritate contractantă care finantează contracte de achizitie publică, ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pentru atribuirea contractului respectiv.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul în care, după atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucrări, concesionarul, în calitate de autoritate contractantă, atribuie contracte de lucrări către terte părti în scopul îndeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terte părti asociatii care depun ofertă comună atunci când autoritatea contractantă intentionează să atribuie un contract pentru concesiunea de lucrări si nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociati.

(4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligatia de a respecta cel putin prevederile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire a contractului de achizitie publică, precum si cele referitoare la datele limită pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte de lucrări către terte părti în scopul îndeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de concesiune.”

5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonante de urgentă:

a) oricare autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecătorească;

b) oricare institutie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităti publice;

c) oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care a fost înfiintată pentru a desfăsura activităti de interes public fără caracter comercial sau industrial si care se află cel putin în una dintre următoarele situatii:

- este finantată din fonduri publice;

- se află în subordinea sau sub controlul unei autorităti ori institutii publice;

- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate sau o institutie publică;

d) oricare persoană juridică ce desfăsoară activităti relevante în unul dintre sectoarele de utilităti publice - apă, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se află, direct sau indirect, sub influenta dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăsurarea unor astfel de activităti.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispozitie transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport;”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când atribuie contracte de achizitie publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordantă cu prevederile legale referitoare la apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională;

b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică sunt stabilite ca urmare a:

- unui tratat sau a unui acord international ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai multi parteneri străini;

- unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;

- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori;

c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea însăsi autoritate contractantă si care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafată sau din subteran în scopul desfăsurării de activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apă potabilă;

e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili în scopul desfăsurării de activităti în domeniul prospectării sau extractiei de petrol brut, de gaze naturale, cărbuni sau de alti combustibili solizi;

f) contractul are ca obiect:

- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

- cumpărarea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de către institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si întretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;

- prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;

- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum si prestarea de servicii de către Banca Natională a României;

- angajarea de fortă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă;

- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă si ale căror rezultate nu sunt necesare autoritătii contractante în propriul beneficiu.

În oricare dintre cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării unor criterii de natură economică si, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când achizitionează:

a) servicii hoteluri si restaurante;

b) servicii de transport pe calea ferată;

c) servicii de transport pe apă;

d) servicii anexe si auxiliare transportului;

e) servicii juridice;

f) servicii de selectie si plasare a fortei de muncă;

g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;

h) servicii de învătământ;

i) servicii de sănătate si asistentă socială;

j) servicii recreative, culturale si sportive.

În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pe baza respectării principiilor prevăzute la art. 2, precum si a prevederilor art. 37 referitoare la specificatiile tehnice si ale art. 78 referitoare la dosarul achizitiei publice si la monitorizarea sistemului achizitiilor publice.

(3) Autoritătile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când achizitionează produse în scopul de a le revinde sau de a le închiria si nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, oricare alte persoane juridice având si ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleasi conditii ca si autoritatea contractantă.

(4) Autoritătile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgentă atunci când achizitionează:

a) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfăsurării de activităti relevante;

b) produse, lucrări sau servicii destinate desfăsurării unor activităti relevante în altă tară decât România, în conditiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei retele sau a unui areal geografic din România.

(5) Prin exceptie de la alin. (4), prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în cazul atribuirii unui contract de achizitie publică sau organizării unui concurs de solutii de către o persoană juridică ce desfăsoară activităti în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apă potabilă, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrări de constructii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apă, destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective.

(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, fără a avea obligatia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achizitionează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără T.V”A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăseste echivalentul în lei a 2.000 euro.”

8. La articolul 9 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) cererea de ofertă, respectiv procedura simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.”

9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care permite acesteia să achizitioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor câstigător/câstigători. Concursul de solutii poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de către concurenti trebuie să rămână anonime până la finalizarea evaluării acestora de către juriul constituit.”

10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii câstigători ai concursului respectiv si numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor câstigători ai concursului respectiv.”

11. La articolul 12, literele b), e) si h) vor avea următorul cuprins:

“b) atunci când autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze, în mod aditional, produse destinate înlocuirii partiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor, instalatiilor sau altor dotări achizitionate anterior de la un anumit furnizor si constată că aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelasi furnizor, în vederea evitării incompatibilitătii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si întretinere pe care le implică achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval, de regulă, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publică initial;

...........................................................................................

e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii concurentului câstigător al concursului respectiv;

...........................................................................................

h) în situatie de fortă majoră, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute si ale căror circumstante, sub nici o formă, nu se datorează vreunei actiuni a autoritătii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face fată situatiei de extremă urgentă, într-o perioadă imediată, perioadă care nu poate depăsi durata normală de aplicare a procedurilor de licitatie deschisă sau de licitatie restrânsă.”

12. La articolul 17, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în anuntul de participare la concursul de solutii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii câstigători ai concursului respectiv.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice. Anuntul de participare publicat si în alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale trebuie să mentioneze numărul si data aparitiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice în care s-a publicat anuntul de participare si nu trebuie să contină alte informatii decât cele publicate în Monitorul Oficial al României.”

13. La articolul 17 alineatul (4), literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii câstigători ai concursului respectiv;

d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează produse ce urmează să fie fabricate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice si numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreste asigurarea unei rentabilităti sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice.”

14. La articolul 20, alineatele (2), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) În cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum si în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice. În cazuri exceptionale autoritatea contractantă are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, dar are obligatia de a prelungi această perioadă până la 36 de zile, dacă cel putin unul dintre potentialii ofertanti care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei solicită acest lucru.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.”

15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) În cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, precum si în cazul contractelor de lucrări, a căror valoare estimată fără T.V.A. este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 10 zile de la data publicării anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.”

16. La articolul 21, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare.

(3) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice au dreptul de a reduce această perioadă la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare.”

17. La articolul 22, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) În etapa finală a procedurii de licitatie restrânsă sau negociere competitivă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în invitatia de participare adresată candidatilor selectati data limită pentru depunerea ofertelor.

...........................................................................................

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

(5) În cazul în care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritătii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai putin de 10 zile.”

18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - În cazul aplicării procedurii de cerere de ofertă autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul si în invitatia de participare data limită pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de:

a) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări;

b) 5 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.”

19. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

20. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (3) si litera b) vor avea următorul cuprins:

“(3) Numărul de candidati selectati trebuie să se încadreze între limita minimă si limita maximă a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât să nu afecteze concurenta reală si trebuie să fie:

...........................................................................................

b) nu mai mic de 3 candidati selectati, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă, cu conditia să existe un număr suficient de candidati corespunzători.”

21. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă numărul de furnizori, executanti sau de prestatori, cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitatia de participare, este de cel putin 5, cu conditia să existe un număr suficient de potentiali ofertanti. Autoritatea contractantă are dreptul de a publica si un anunt privind aplicarea procedurii prin cerere de ofertă într-o publicatie de circulatie natională.”

22. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

.(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligatia de a repeta procedura în cazul în care a publicat si anuntul prevăzut la alin. (1).”

23. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidatilor/ofertantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). În cazul candidatilor/ofertantilor, persoane fizice sau juridice străine, autoritatea contractantă are obligatia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitătii în tara în care candidatul/ofertantul este rezident.”

24. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) cu următorul cuprins:

“(2) În scopul verificării capacitătii economico-financiare a candidatilor/ofertantilor autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora bilantul contabil sau un document similar cu bilantul contabil, considerat legal si edificator în tara în care ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita si alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiară a candidatilor/ofertantilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea băncilor, situatii privind cifra de afaceri globală, confirmarea detinerii unei/unor asigurări pentru diverse riscuri de natură profesională, în măsura în care acestea sunt relevante pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică. În cazul în care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea să prezinte documentele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta poate să îsi demonstreze capacitatea economico-financiară si prin prezentarea altor documente, în măsura în care autoritatea contractantă le consideră suficient de edificatoare.

(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare în scopul verificării capacitătii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul si de cantitatea produselor ce urmează să fie furnizate si în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informatii referitoare la experienta similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum si modul de îndeplinire a contractelor respective;

b) informatii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul, precum si la sistemul de asigurare a calitătii produselor;

c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obtinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitătii;

d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor cu standarde relevante.

(4) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii în scopul verificării capacitătii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul si de volumul serviciilor ce urmează să fie prestate si în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informatii referitoare la experienta similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum si modul de îndeplinire a contractelor respective;

b) informatii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul;

c) informatii referitoare la pregătirea si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;

d) informatii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

e) informatii privind sistemul de asigurare a calitătii;

f) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obtinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calitătii;

g) informatii privind proportia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanti.

(5) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări în scopul verificării capacitătii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul si de volumul lucrărilor ce urmează să fie executate si în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

a) informatii referitoare la experienta similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 5 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea, precum si modul de îndeplinire a contractelor respective;

b) informatii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul;

c) informatii referitoare la pregătirea si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de lucrări;

d) informatii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

e) informatii privind sistemul de asigurare a calitătii;

f) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obtinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calitătii;

g) informatii privind proportia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanti.”

25. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie deschisă, autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit în timp rezonabil solicitarea respectivă.

(2) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie restrânsă sau prin negociere, autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea imediată a unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de către toti candidatii selectati cărora li s-a transmis invitatia de participare cu ofertă.

(3) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin cerere de ofertă, autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, în cel mult două zile de la solicitare, de către toti furnizorii, executantii sau prestatorii care solicită documentatia respectivă.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea în care furnizorii, executantii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si b) după caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plată asociate.”

26. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Fără a afecta reglementările tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea în legislatia internă referitoare la standardizarea natională, autoritatea contractantă are obligatia de a defini în caietul de sarcini si în contract specificatiile tehnice, prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adoptă standarde europene, la alte autorizări/omologări sau specificatii tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeană ori la standarde nationale care adoptă standarde internationale. În cazul în care nu există astfel de standarde specificatiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde nationale sau prin alte referinte de natură tehnică, în acest ultim caz fiind obligatorie precizarea mentiunii sau echivalent.

(2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indică o anumită origine/sursă sau productie, procedee speciale, mărci de fabrică sau de comert, brevete de inventie, licente de fabricatie sau a oricăror alte cerinte care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanti.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicatie, dar numai însotită de mentiunea sau echivalent si numai în situatia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate părtile interesate.”

27. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertei atât în lei, cât si în euro. În cazul contractelor de achizitie publică formula de actualizare a pretului contractului, aplicată pentru a asigura protectia împotriva inflatiei, nu trebuie să conducă la depăsirea pretului exprimat în euro la data depunerii ofertei.”

28. După articolul 43 se introduce articolul 431 cu următorul cuprins:

“Art. 431. - Ofertantii care participă la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrări au obligatia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul va avea obligatia de a actualiza această listă, în mod permanent, până la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrărilor.”

29. La articolul 44 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

.a) aceasta este întocmită utilizându-se specificatii tehnice definite în alt mod decât cele prevăzute în caietul de sarcini, în măsura în care ofertantul poate demonstra că solutia propusă asigură îndeplinirea corespunzătoare a tuturor cerintelor de natură tehnică solicitate de autoritatea contractantă;”

30. După articolul 45 se introduce articolul 451 cu următorul cuprins:

“Art. 451. - (1) Autoritatea contractantă, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita:

a) concesionarului să atribuie contracte de lucrări unor terte părti într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii;

b) ofertantilor să precizeze în ofertă valoarea contractelor de lucrări pe care acestia intentionează să le atribuie unor terte părti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia să precizeze în anuntul de participare sau în invitatia de participare, precum si în conditiile contractuale procentul minim impus la care se face referire la alin. (1) lit. a) sau faptul că potentialilor ofertanti li se solicită să indice valoarea la care se face referire la alin. (1) lit. b).

(3) Orice ofertant are dreptul să prezinte în ofertă un procent mai mare decât procentul minim prevăzut la alin. (1) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă.”

31. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achizitie publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităti:”

32. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică este negocierea cu o singură sursă, autoritatea contractantă are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achizitie publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de negocierea si stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale.”

33. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de evaluare sau, după caz, comisia de negociere este formată din cel putin 3 membri cu pregătire profesională si experientă relevantă în domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută.”

34. La articolul 52, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) în functie de criteriile prevăzute în anuntul de participare, adoptă o decizie sau formulează o opinie;”

35. La articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Juriul este format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fată de concurenti, cu pregătire profesională si experientă relevantă în domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută.”

36. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în conditiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la:

- fundamentarea economică a modului de formare a pretului ofertei;

- solutii tehnice adoptate sau conditii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică;

- originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerintelor prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.”

37. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste prin luarea în considerare, alături de pret, a unor variate criterii de evaluare a ofertei, în functie de specificul fiecărui contract de achizitie publică în parte cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficientă, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvânzare si asistentă tehnică, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Aceste criterii trebuie să fie definite clar, să aibă legătură concretă cu specificul contractului si, după ce au fost stabilite, să nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.”

38. La articolul 63 alineatul (4), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) electronică.”

39. La articolul 63, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul ori prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligatia de a transmite documentele respective, în cel mult 24 de ore, si prin formă de scrisoare prin postă sau în formă electronică. În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească conditiile de probă si de validitate ale unui act juridic.”

40. La articolul 66, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă, cerere de ofertă, precum si la sfârsitul etapei finale în cazul aplicării procedurii de licitatie restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite simultan tuturor ofertantilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective.

(2) În cazul ofertantilor a căror ofertă nu a fost declarată câstigătoare comunicarea trebuie să motiveze această decizie si să indice numele ofertantului câstigător, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, să indice inclusiv caracteristicile si avantajele relative ale ofertei câstigătoare fată de oferta respectivului ofertant necâstigător.”

41. La articolul 68, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică si, oricum, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:”

42. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica în scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publică, în cel mult două zile de la data anulării, atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cât si motivul anulării.”

43. La articolul 71, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Fără a fi încălcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective.”

44. Articolul 73 se abrogă.

45. La articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

.(2) Autoritatea contractantă este competentă să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligatia să indice în anuntul de participare sau, după caz, în invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autoritătii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se solutionează contestatiile.”

46. La articolul 81 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă a încheiat deja contractul de achizitie publică mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anuntului de atribuire.”

47. Articolul 84 se abrogă.

48. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) Ori de câte ori primeste o contestatie autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză.

(2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum si tuturor participantilor încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică la data înaintării contestatiei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situatii:

a) contestatia este în mod evident nejustificată sau continutul acesteia este în mod evident neserios;

b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

(5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instantelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.”

49. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) Forma de atac pe cale administrativă al actelor si deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, este contestatia.

(2) Contestatia trebuie formulată în scris.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestatie în temeiul prezentei ordonante de urgentă, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum si modul în care acesta asteaptă să fie rezolvat cazul în spetă.”

50. La articolul 90, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 90. - (1) Îndată după primirea unei contestatii autoritatea contractantă verifică contestatia si estimează temeinicia suspendării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, potrivit prevederilor art. 85.

(2) Pentru fiecare contestatie autoritatea contractantă are obligatia de a formula o rezolutie motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului, precum si celorlalti participanti încă implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestatiei.”

51. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - În cazul în care, prin actiunea în justitie, se solicită plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act sau a unei decizii nelegale a autoritătii contractante, pentru dovedirea faptului că au fost încălcate prevederile legale este suficient să se constate:

a) existenta unei hotărâri irevocabile a instantei, conform prevederilor art. 95;

b) adoptarea de către autoritatea contractantă a unor măsuri corective ca urmare a contestatiei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 212.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 319.