MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 333           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 20 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

244. - Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole

 

360. - Decret privind promulgarea Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

156. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind exercitarea unor drepturi acordatede de lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Organizarea comună a pietei vitivinicole contine reguli privind:

a) potentialul de productie vitivinicolă;

b) mecanismele de piată;

c) organizatiile de producători si organismele de filieră;

d) practicile si tratamentele oenologice, desemnarea,

denumirea, prezentarea si protectia produselor vitivinicole;

e) vinurile si alte produse vitivinicole de calitate obtinute în areale viticole delimitate;

f) regimul schimburilor cu tări terte.

(2) Principiile de organizare comună a pietei vitivinicole se referă la:

a) mentinerea pe piata comunitară a celui mai bun echilibru între cerere si ofertă;

b) posibilitatea producătorilor de a exploata pietele în expansiune;

c) permisivitatea sistemului de a deveni, în mod durabil, mai competitiv;

d) eliminarea utilizării interventiei statului în cazul productiei de vin excedentare;

e) sustinerea pietei vitivinicole si favorizarea continuă a aprovizionării segmentelor din sectorul alcoolului alimentar cu produse de la distilarea vinului;

f) recunoasterea diversitătii regionale si oficializarea rolului potential al grupurilor de producători si organismelor de filieră.

(3) Produsele care sunt obtinute prin valorificarea strugurilor, musturilor, vinurilor si subproduselor vitivinicole sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Definitiile produselor mentionate în anexa nr. 1 si termenii utilizati pentru desemnarea acestora sunt prevăzuti în anexa nr. 2.

(5) Campania de productie vitivinicolă începe la data de 1 august a fiecărui an si se încheie la data de 31 iulie a anului următor.

 

CAPITOLUL II

Potentialul de productie vitivinicolă

A. Productia viticolă

 

SECTIUNEA 1

Arealele de cultură

 

Art. 2. - În România vita de vie se cultivă, cu precădere, în arealele consacrate traditional acestei activităti, situate mai ales în zona colinară, pe nisipuri, precum si pe alte terenuri cu conditii favorabile, denumite areale viticole, care sunt supuse delimitării teritoriale.

Art. 3. - (1) Plantatiile de vită de vie se grupează, teritorial, în zone viticole, regiuni viticole, podgorii, centre viticole si plaiuri viticole. Definitiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Plantatiile de vită de vie situate în afara perimetrului delimitat al podgoriilor si centrelor viticole sunt considerate vii răzlete.

(3) Încadrarea zonelor viticole, a podgoriilor si centrelor viticole românesti în zonele viticole ale Uniunii Europene se realizează pe baza studiilor întreprinse de institutiile autorizate ale statului român.

Art. 4. - (1) Din patrimoniul viticol national fac parte următoarele categorii de plantatii si terenuri:

a) plantatiile de vită de vie roditoare, plantatiile de port-altoi, plantatiile-mamă furnizoare de coarde-altoi sau de butasi pentru înrădăcinare si scolile de vite;

b) terenurile din arealele viticole rezultate în urma defrisării viilor, aflate în perioada de pregătire pentru plantare;

c) alte terenuri din interiorul arealelor viticole care, prin amplasarea lor, completează sau unesc masivele viticole existente si care prezintă conditii pentru a fi cultivate cu vită de vie.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) reprezintă rezerva pentru cultivare cu vită de vie.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură efectuarea si actualizarea lucrărilor de delimitare a arealelor viticole, inclusiv a celor destinate producerii vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine.

(2) Arealele viticole delimitate pentru producerea vinurilor, a produselor pe bază de must si vin si a strugurilor de masă cu denumire de origine cuprind terenurile situate într-o podgorie sau într-un centru viticol care, datorită conditiilor naturale, soiurilor de vită de vie cultivate si tehnologiilor de cultură aplicate, permit obtinerea unor produse de înaltă calitate, caracterizate prin originalitatea însusirilor de calitate care le recomandă să poarte denumirea locului în care au fost produse.

Art. 6. - (1) Lucrările de delimitare teritorială a arealelor viticole se evidentiază distinct în Cadastrul agricol ca un subsistem de evidentă, denumit Cadastrul viticol, si urmăresc:

a) stabilirea perimetrelor arealelor viticole, în care se includ categoriile de plantatii viticole si de terenuri prevăzute la art. 4;

b) identificarea si delimitarea arealelor de producere a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine;

c) evidenta plantatiilor viticole si a terenurilor apte de a fi cultivate cu vită de vie, pe detinători si parcele.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Ministerul Administratiei Publice stabilesc normele metodologice de realizare si de tinere a Cadastrului viticol, ca o componentă a Cadastrului agricol, cu respectarea normelor metodologice de realizare a Cadastrului general, elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Producerea materialului săditor viticol

 

Art. 7. - (1) În viticultură se admite folosirea următoarelor categorii de material săditor:

a) vite altoite;

b) vite nealtoite din soiuri roditoare;

c) vite portaltoi.

(2) Vitele altoite pot fi plantate pe orice tip de sol, iar cele nealtoite, numai pe nisipuri.

(3) Pentru producerea vitelor sunt admise următoarele categorii de material de înmultire:

a) coarde-altoi;

b) butasi din soiuri roditoare pentru înrădăcinare;

c) butasi portaltoi pentru altoire sau înrădăcinare.

(4) Materialul de înmultire prevăzut la alin. (3) trebuie să provină din plantatii-mamă specializate sau din plantatii viticole recunoscute si autorizate pentru înmultire.

Art. 8. - (1) Producerea, controlul calitătii si comercializarea materialului săditor viticol si de înmultire se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată.

(2) Baza materială aferentă sectorului de producere a materialului săditor viticol, respectiv complexuri de altoire si fortare, terenuri pentru asolamente, plantatii-mamă de port-altoi si coarde-altoi, este protejată prin lege în sensul respectării destinatiei initiale, indiferent de detinătorii actuali sau viitori.

 

SECTIUNEA a 3-a

Înfiintarea, întretinerea si defrisarea plantatiilor viticole

 

Art. 9. - (1) Soiurile de vită de vie aflate în cultură se clasifică în următoarele grupe:

a) recomandate;

b) autorizate;

c) autorizate temporar;

d) interzise.

(2) Definitiile grupelor de soiuri sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor organizează elaborarea lucrării de zonare a soiurilor de vită de vie recomandate si autorizate pentru cultură în cadrul fiecărui areal si actualizarea periodică a acestei lucrări.

(4) Suprafetele plantate cu soiuri interzise, respectiv cele cu hibrizi direct producători, situate în arealele viticole si în extravilanul localitătilor din afara arealelor viticole, se supun defrisării într-un interval de 15 ani de la data publicării prezentei legi, pe baza unor programe de sprijin de reînfiintare a plantatiilor, aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(5) Pentru suprafetele plantate cu hibrizi producători directi situate în arealele viticole delimitate, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va pune gratuit la dispozitie producătorilor viticoli materialul săditor din soiuri recomandate si autorizate pentru replantare.

Art. 10. - Înfiintarea plantatiilor de vită de vie se face, cu precădere, în arealele viticole delimitate. Pe terenurile din afara arealelor viticole pot fi înfiintate plantatii destinate numai satisfacerii consumului local, pe suprafete de preferintă comasate în apropierea localitătilor amplasate, în special, pe terenuri în pantă, pe terasele râurilor sau pe alte terenuri mai putin favorabile altor culturi agricole.

Art. 11. - (1) În arealele viticole sau în extravilanul localitătilor din afara arealelor viticole înfiintarea de plantatii de vită de vie pe o suprafată de peste 0,1 ha de agent economic sau de familie si extinderea peste această limită a celor existente se pot face numai în baza autorizatiei de plantare, eliberată de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru obtinerea autorizatiei de plantare pe suprafete mai mari de 3 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înfiintare a plantatiei viticole, avizat de unitatea de cercetări vitivinicole din zonă.

(2) Autorizatia de plantare se eliberează, după caz, pe baza unui drept de plantatie nouă sau de replantare ori de plantare pe o rezervă de teren. Definitiile termenilor utilizati  în prezentul alineat sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Prin familie, în sensul prezentei legi, se întelege sotii si copiii necăsătoriti, dacă gospodăresc împreună cu părintii lor.

(4) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor înstiinta autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul pentru care s-a eliberat autorizatia de plantare.

Art. 12. - (1) Înfiintarea plantatiilor de vită de vie în suprafată de peste 0,1 ha de agent economic sau de familie, precum si extinderea celor existente peste această suprafată se fac numai cu soiuri recomandate si autorizate.

Modificarea sortimentului unor plantatii existente, prin supra-altoiri, se poate face numai prin folosirea soiurilor din aceste categorii.

(2) Sunt interzise plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole si în extravilanul localitătilor situate înafara arealelor viticole, precum si folosirea materialului săditor provenit din vite de hibrizi direct producători, pentru plantare în golurile din viile cu soiuri nobile din amplasamentele mentionate.

(3) Plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistentă relativă la boli, care sunt obtinuti prin încrucisări complexe între soiuri de Vitis vinifera si soiuri apartinând altor specii ale genului Vitis, pe suprafată de cel mult 0,1 ha de familie, poate fi făcută numai în intravilanul localitătilor situate în afara arealelor viticole, în scop ornamental si pentru asigurarea consumului familial. Lista cuprinzând acesti hibrizi interspecifici se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) si (3) are drept consecintă, pe lângă sanctionarea cu amendă contraventională, potrivit prezentei legi, si defrisarea plantatiei. În cazul în care făptuitorul nu aduce la îndeplinire măsura de defrisare în termen de cel mult 6 luni de la constatarea faptei, directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti procedează la defrisarea plantatiei si îl obligă pe cel în cauză la plata tuturor cheltuielilor aferente.

(5) Prin plantare se întelege fixarea la loc definitiv a vitelor altoite, înrădăcinate sau a portiunilor de vită de vie, în scopul producerii de struguri, de coarde-altoi si coarde-portaltoi.

Art. 13. - În scopul adaptării productiei vitivinicole la cerintele pietei si în vederea asigurării calitătii produselor vitivinicole se instituie regimul de concentrare, specializare si reconversiune al plantatiilor viticole:

a) în arealele viticole delimitate;

b) în afara arealelor viticole, pentru înlocuirea viilor hibride din extravilanul localitătilor cu soiuri nobile recomandate si autorizate si limitarea acestora la cerintele satisfacerii consumului local.

Art. 14. - (1) Detinătorii de plantatii viticole au obligatia să execute lucrările de întretinere a viilor, în mod deosebit tratamentele de combatere a bolilor si dăunătorilor, în conditii tehnice corespunzătoare si în perioade optime, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine vor fi supuse unui regim special de control cu privire la respectarea conditiilor de cultură, stabilite prin normele tehnice emise de Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (O.N.D.O.V.), în baza ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, prin care s-a acordat dreptul de producere a vinului cu denumire de origine.

(3) Prin lucrările executate în plantatii nu vor fi distruse sau deteriorate amenajările pedo- si hidroameliorative.

Art. 15. - (1) Defrisarea plantatiilor de vită de vie în suprafată mai mare de 0,1 ha de agent economic sau de familie se face numai pe baza autorizatiei de defrisare a viilor, eliberată de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Prin defrisare se întelege eliminarea completă a butucilor care se găsesc pe un teren cultivat cu vită de vie.

Art. 16. - Pentru abandonul definitiv al suprafetelor cu hibrizi direct producători interzisi la plantare, mai mari de 0,1 ha de agent economic sau de familie, se acordă prime de abandon în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 4-a

Productia de struguri

 

Art. 17. - (1) În functie de însusirile lor tehnologice, strugurii pot avea următoarele destinatii:

a) consum în stare proaspătă;

b) vinificatie;

c) industrializare: producere de sucuri, musturi concentrate, dulceturi, compoturi si stafide.

(2) Strugurii de masă destinati comercializării în stare proaspătă trebuie să corespundă normelor de calitate stabilite prin standarde. Strugurii din soiurile de masă, improprii consumului în stare proaspătă, pot fi vinificati, cu conditia ca vinurile să fie destinate numai consumului familial, distilării sau producerii otetului.

(3) Strugurii de masă obtinuti din anumite soiuri cultivate în arealele cu conditii favorabile, recunoscute pentru vocatia lor, caracterizati prin însusiri calitative deosebite, stabilite prin norme tehnice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pot fi valorificati cu denumire de origine.

(4) Strugurii obtinuti din soiurile de masă admise ca având functii mixte pot fi valorificati pentru consum în stare proaspătă, în conditiile respectării normelor de calitate stabilite prin standarde, sau la vinificatie, în vederea producerii vinului de masă sau a distilatului de vin.

(5) Lista cuprinzând soiurile cu functii mixte este aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

B. Productia vinicolă

 

SECTIUNEA 1

Vinurile si produsele pe bază de must si de vin

 

Art. 18. - În functie de caracteristicile lor calitative si de compozitie, precum si de tehnologia de producere, vinurile sunt clasificate în: vinuri de masă, vinuri de calitate si vinuri speciale, astfel:

a) vinurile de masă se obtin din soiuri de mare productie, cultivate în arealele viticole specializate în acest scop. De asemenea, ele pot fi obtinute si din soiuri de masă cu functii mixte, precum si din soiuri pentru vinuri de calitate, ai căror struguri nu îndeplinesc conditiile prevăzute pentru această categorie. Din categoria vinurilor de masă fac parte si cele din viile răzlete. Vinurile de masă trebuie să aibă tăria alcoolică dobândită de minimum 8,5% în volume. Sub această tărie alcoolică produsele nu pot fi puse în vânzare pentru consum sub denumirea de vin. Definirea notiunilor de tărie alcoolică este prevăzută în anexa nr. 2;

b) vinurile de calitate se obtin din soiurile cu însusiri tehnologice superioare, cultivate în arealele viticole consacrate acestei destinatii, după o tehnologie proprie. Tăria alcoolică dobândită, fără adaos, a vinurilor de calitate trebuie să fie de cel putin 10,5% în volume.

Vinurile de calitate sunt clasificate în:

1. vinuri de calitate cu indicatie geografică recunoscută;

2. vinuri de calitate cu denumire de origine controlată.

Vinurile de calitate, care se disting prin originalitatea însusirilor lor imprimate de locul de producere, de soiul sau sortimentul de soiuri, de modul de cultură si de tehnologia de vinificatie folosită, pot fi încadrate în categoria vinurilor de calitate superioară cu denumire de origine controlată.

Tăria alcoolică dobândită a acestora trebuie să fie de minimum 11% în volume.

Punerea în consum a vinurilor de calitate superioară cu denumire de origine controlată se face sub numele arealului de producere delimitat, în mod obisnuit al centrului viticol, eventual al plaiului viticol, precum si al soiului sau al sortimentului de soiuri.

Vinurile de calitate fără denumire de origine controlată sunt comercializate prin indicarea provenientei lor geografice recunoscute, cu sau fără mentiunea soiului sau a sortimentului de soiuri;

c) vinurile speciale sunt obtinute din musturi sau vinuri, prin aplicarea unor tratamente autorizate si caracteristici determinate de însusirile tehnologice ale materiei prime si de tehnologia folosită pentru producerea lor.

Din categoria vinurilor speciale fac parte: vinurile spumante, vinurile spumoase, vinurile aromatizate, vinurile licoroase si alte asemenea vinuri autorizate în conditiile legii.

Pentru producerea unor vinuri speciale se admite folosirea de substante aromatizante naturale extrase din plante, autorizate în conditiile legii.

Art. 19. - Folosirea de arome sau de extracte la producerea vinurilor este interzisă. Singura aromatizare acceptată este cea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar.

Art. 20. - (1) Din mustul de struguri se pot obtine, în afară de vin: suc de struguri, must tăiat, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, tulburel, mistel, precum si alte produse autorizate.

(2) Prin prelucrarea vinului pot fi obtinute următoarele produse: vin alcoolizat, distilat de vin, alcool de origine viticolă, otet din vin, iar din distilatul de vin pot fi obtinute romaniacul si rachiul de vin.

(3) Principalele produse secundare obtinute din vinificatie sunt tescovina de struguri si drojdia de vin. Prin prelucrarea obligatorie a acestora în distilerii care detin licente de fabricatie se obtin rachiuri, alcool de origine viticolă, precum si alte produse.

(4) Se interzice folosirea oricărui produs secundar si a sucului de struguri pentru obtinerea de vinuri, indiferent de tehnologiile folosite.

(5) Conditiile de obtinere a produselor derivate din must, vin si subproduse vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. - (1) Vinul de hibrizi direct producători sau de hibrizi interspecifici cu rezistentă relativă la boli, asa cum sunt definiti la art. 12 alin. (3), este destinat numai consumului familial, obtinerii alcoolului de origine vinicolă, precum si a otetului.

(2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vin de hibrizi direct producători si vin provenit din soiuri nobile este considerat vin de hibrizi direct producători si va fi valorificat în conditiile prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Vinurile si produsele pe bază de must si de vin cu denumire de

origine controlată si cu indicatie geografică recunoscută

 

Art. 22. - (1) Un vin poate purta o denumire de origine controlată, cu conditia ca aceasta să fie consacrată prin traditie si printr-un renume rezultat din caracteristicile calitative ale produsului, determinate de factori naturali si umani.

(2) Vinurile cu denumire de origine controlată pot fi obtinute numai prin respectarea unor conditii speciale, referitoare la: arealul de producere, soiurile sau sortimentul de soiuri, recomandate si autorizate, continutul în zahăr al strugurilor la cules, tăria alcoolică naturală si cea dobândită a vinului, productia maximă la hectar, metodele de cultură, procedeele de vinificare, examenul analitic si organoleptic, ambalarea, etichetarea si efectuarea controlului.

(3) Denumirile de origine pot fi acordate si unor vinuri speciale, romaniacuri, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 23. - (1) Vinurile cu denumire de origine controlată sunt cele obtinute din struguri produsi în cadrul podgoriei sau centrului viticol independent, delimitate pentru denumirea aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu conditia ca vinificarea, depozitarea, conditionarea, maturarea si îmbutelierea lor să se facă în interiorul arealului respectiv.

(2) În cazuri speciale si sub control strict, conditionarea si îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată pot fi făcute în unităti specializate, în afara podgoriei sau centrului viticol independent în care au fost produsi strugurii. În aceste cazuri se vor mentiona în mod obligatoriu pe etichetă îmbuteliatorul si locul îmbutelierii.

(3) În conditii de fortă majoră se admite ca producerea vinurilor cu denumire de origine controlată să se facă în unităti specializate, situate într-un areal alăturat celui în care au fost produsi strugurii.

Art. 24. - (1) Protectia indicatiei geografice recunoscute este realizată în cazul în care vinul este obtinut într-o regiune viticolă sau într-o zonă de productie recunoscută, iar calitatea, renumele sau alte caracteristici ale vinului sunt specifice locului de provenientă.

(2) Pentru vinurile cu indicatie geografică recunoscută producerea strugurilor si a vinului este legată de locul de provenientă, iar celelalte activităti privind depozitarea, conditionarea si pregătirea vinurilor pentru comercializare pot fi efectuate în afara acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditiile de calitate si de producere a vinurilor si a produselor

pe bază de must, vin si subproduse vinicole

 

Art. 25. - Vinurile si celelalte produse obtinute din must, vin si subproduse vinicole trebuie să corespundă, în momentul punerii lor în consum, caracteristicilor calitative si de compozitie stabilite prin normele metodologie de aplicare a prezentei legi si prin standardele în vigoare.

Art. 26. - (1) Practicile si tratamentele utilizate în obtinerea vinurilor si a băuturilor pe bază de must, vin si subproduse vinicole trebuie să asigure o bună elaborare, conservare si evolutie a produselor respective. Aplicarea lor nu trebuie să conducă la modificări ale compozitiei acestor băuturi în afara unor limite normale, asigurându-se păstrarea însusirilor lor de naturalete si autenticitate.

(2) Practicile si tratamentele autorizate pentru a fi aplicate în producerea musturilor, a vinurilor si a celorlalte produse derivate din must, vin si subproduse vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, ele urmând să fie permanent puse de acord cu progresele realizate în acest domeniu.

(3) În anii cu conditii nefavorabile pentru acumularea zaharurilor în mustul de struguri, se poate autoriza în mod exceptional de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Oficiul National al Viei si Vinului (O.N.V.V.), ridicarea potentialului alcoolic al vinurilor, în echivalentă a cel mult 2% alcool în volume, cu conditia ca tăria alcoolică totală a vinurilor să nu o depăsească pe cea obtinută în anii normali, ea neputând fi mai mare de 12,5% în volume.

(4) Este interzisă si se pedepseste, potrivit legii, falsificarea sau substituirea vinurilor ori a băuturilor pe bază de must, vin si subproduse vinicole. Se consideră ca fiind falsificări: diluarea vinului cu apă; mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor prin adaosuri care determină modificări ale gustului, aromei si compozitiei naturale ale acestora; prepararea de băuturi din drojdie si tescovină cu adaos de zahăr, precum si folosirea oricăror practici nepermise prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin substituire se întelege producerea si comercializarea vinurilor, a băuturilor pe bază de must si vin si a subproduselor vitivinicole, precum si prezentarea acestora sub o identitate falsă.

Art. 27. - (1) Comercializarea sub denumirea de vin a produselor realizate din alte materii prime decât struguri este interzisă.

(2) Băuturile obtinute pe bază de must si vin, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în prezenta lege, precum si în normele metodologice de aplicare a acestei legi, vor purta denumiri în care nu va fi utilizat termenul vin, singur sau prin asociere cu alti termeni.

Art. 28. - Vinurile si produsele pe bază de must, vin si subproduse vinicole, importate sau destinate exportului, trebuie să corespundă criteriilor calitative si de compozitie stabilite prin normele interne de productie si de consum, precum si prin normele internationale. Pentru produsele destinate exclusiv exportului, la solicitarea sau cu acceptarea clientului extern se pot folosi si alte practici si tratamente oenologice, precum si alte limite de compozitie, autorizate în tara importatoare.

Art. 29. - (1) Producătorii, depozitarii si comerciantii de vinuri cu ridicata trebuie să facă o declaratie de stocuri, care se depune si se înregistrează în 3 exemplare la autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială sunt depozitate produsele, înainte de data de 15 august a fiecărui an. Un exemplar se păstrează de către deponent, un exemplar se depune la primărie si un alt exemplar se transmite la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) În termen de 15 zile de la terminarea fermentării mustului, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a anului de recoltă, producătorii de vin au obligatia de a întocmi o declaratie de recoltă, care se înregistrează si se depune în 3 exemplare la autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială este depozitat vinul.

Producătorii de vin sunt obligati să păstreze un exemplar si să transmită câte un exemplar la primărie si la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(3) În cazul solicitării dreptului de folosire a unei denumiri de origine, un exemplar al declaratiei de recoltă va fi depus si la oficiul teritorial al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole.

(4) Producătorii care detin o suprafată totală de vie de până la 0,5 ha de familie sunt scutiti de a face declaratii de stocuri si de recoltă.

Art. 30. - (1) Dreptul de producere a vinului si a altor produse pe bază de must si de vin cu denumire de origine, în cadrul unui anumit areal, se acordă prin autorizatii eliberate de organele împuternicite în acest scop.

(2) Dreptul folosirii de către producători a unor denumiri de origine, pentru anumite loturi de vin si distilate din vin produse, se acordă anual, prin eliberarea unor certificate de atestare a denumirilor de origine, de către organele autorizate în acest scop, în baza verificărilor efectuate de specialisti împuterniciti de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în legătură cu respectarea conditiilor impuse pentru cultura vitei de vie si producerea vinurilor si în baza controlului efectuat de laboratoare autorizate asupra caracteristicilor chimice si organoleptice ale vinurilor.

(3) Certificatul de atestare a denumirii de origine se retrage în mod obligatoriu de organele de control abilitate în acest scop ori de câte ori se constată, la producător sau la comerciant, că vinul în cauză, indiferent de faza sa de evolutie, nu mai corespunde conditiilor de calitate prevăzute pentru denumirea respectivă.

(4) Evidenta stocurilor de vin cu denumire de origine este tinută de producător, care este obligat să înscrie într-un registru special toate livrările de vin, până la limita cantitătii certificate.

Art. 31. - Producerea în vederea comercializării a vinurilor, a vinurilor speciale, a romaniacurilor, a altor băuturi pe bază de must si vin, precum si a otetului din vin poate fi făcută numai de agenti economici si de producători particulari, pe baza licentei de fabricatie eliberate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Valorificarea vinurilor si a celorlalte produse vinicole

 

Art. 32. - Comercializarea vinurilor si a produselor pe bază de must si vin se face de către agentii economici si producătorii particulari, prin comertul cu ridicata si comertul cu amănuntul, în conditiile legii.

Art. 33. - Producătorii si comerciantii de produse în vrac sunt obligati să tină evidenta acestora, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt scutiti de a tine aceste evidente producătorii care detin o suprafată de vie de până la 0,5 ha.

Art. 34. - (1) Importul si exportul de vinuri si de alte produse pe bază de must si vin se fac în conformitate cu acordurile comerciale bazate pe contingente, taxe vamale si certificate de origine.

(2) Calitatea vinurilor si a celorlalte băuturi provenite din must, vin si distilate importate trebuie dovedită prin declaratii de conformitate, certificate de calitate si buletine de analiză, eliberate de laboratoarele recunoscute în tara de origine, prin care producătorul confirmă că produsul îndeplineste nivelul calitativ garantat. Confirmarea certificării din tările de origine a produselor si a continutului etichetelor se face prin grija importatorilor. Certificatele vor contine, în măsura în care conventia dintre state nu prevede altfel, informatii de recunoastere-identificare, cum ar fi: marca producătorului, denumirea produsului, principalele caracteristici calitative de referintă, data fabricatiei, termenul de valabilitate. Verificarea respectării conditiilor calitative se va face prin testarea acestor produse în laboratoare autorizate sau în baza recunoasterii reciproce cu organismele similare din alte tări, în conditiile prevăzute de normele internationale recunoscute si aplicate în România.

(3) Vinurile si celelalte băuturi provenite din must si vin, importate în vrac, vor fi comercializate sub denumirea cu care au fost importate.

(4) Produsele vinicole livrate la export vor fi însotite de documentele prevăzute în reglementările în vigoare si în contractul părtilor.

(5) Statul asigură protejarea productiei interne vitivinicole, prin stabilirea de taxe vamale la produsele similare din import, inclusiv la spirt, băuturi spirtoase si melasă, până la nivelul maxim permis de acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

Art. 35. - Vinurile si celelalte băuturi pe bază de must si vin pot fi puse în consum sub formă îmbuteliată sau neîmbuteliată. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicatie geografică, romaniacurilor, vinurilor speciale, cu exceptia pelinului.

Art. 36. - (1) Etichetarea este obligatorie pentru toate vinurile si băuturile pe bază de must si vin, puse în consumatie sub formă îmbuteliată.

(2) În sistemul de etichetare se folosesc indicatiile obligatorii sau, după caz, cele facultative, potrivit precizărilor stabilite prin reglementările în vigoare.

(3) Înscrierea pe etichete a indicatiilor, însemnelor sau ilustratiei, susceptibile de a crea confuzii cu privire la originea, natura ori categoria produsului, este interzisă, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Mecanismele de piată

 

Art. 37. - (1) Se instituie un regim de ajutoare la stocajul privat pentru vin de masă, mustul de struguri, mustul de struguri concentrat si mustul de struguri concentrat rectificat si la utilizarea de către producători a mustului de struguri concentrat si a mustului de struguri concentrat rectificat.

(2) Statul sprijină producătorii pentru stocajul privat al produselor mentionate anterior si pentru utilizarea mustului de struguri concentrat si a mustului de struguri concentrat rectificat, prin subventii acordate din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin organele sale teritoriale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Sursele de finantare pentru aceste ajutoare sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(4) Se acordă ajutoare pentru utilizarea mustului de struguri concentrat si a mustului de struguri concentrat rectificat pentru:

a) obtinerea sucului de struguri si a sucului concentrat de struguri;

b) efectuarea unor practici oenologice.

Art. 38. - (1) Statul poate interveni prin adoptarea de măsuri privind distilarea vinului, în cazul unor situatii de criză susceptibile de a provoca perturbări ale pietei datorită unor importante excedente si/sau unor probleme de calitate.

(2) Măsurile au drept scop:

a) absorbtia cantitătilor excedentare de vin;

b) asigurarea continuitătii aprovizionării pietei de la o recoltă la alta.

(3) Măsurile pot fi limitate la anumite categorii de vin sau la anumite zone de producere. Ele nu pot fi aplicate vinurilor de calitate produse în arealele viticole delimitate decât la cererea producătorilor.

Art. 39. - Modalitătile de acordare a ajutoarelor către producători pentru stocajul privat al produselor mentionate si pentru utilizarea mustului de struguri concentrat si a mustului de struguri concentrat rectificat, precum si sistemul de plăti pentru distilare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Organizatiile de producători si organismele de filieră

 

Art. 40. - (1) Statul sprijină înfiintarea organizatiilor de producători si a filierelor pe produs prin legi speciale.

(2) Prin constituirea organizatiilor de producători, realizată pe baza initiativei libere a acestora, se urmăresc:

a) orientarea productiei si adaptarea acesteia la cerintele pietei, sub aspectul calitătii si cantitătii;

b) promovarea concentrării ofertei si valorificarea productiei pe piată;

c) promovarea practicilor culturale, tehnicilor de productie si de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protectiei mediului ambiant, protectia calitătii apei, a solului si a peisajului, asigurându-se totodată conservarea si/sau favorizarea biodiversitătii;

d) reducerea costurilor de productie si regularizarea preturilor de productie.

(3) Notiunea filieră se referă la un produs sau la o grupă de produse si comportă două aspecte principale:

a) identificarea produselor, a itinerarelor urmate de acestea si a organismelor de filieră, reprezentate prin agenti economici si operatori existenti de-a lungul filierei;

b) analiza mecanismelor si a politicilor de reglare a filierei produselor, structuri si functionarea pietei, interventiile statului prin subventii, credite, fiscalitate, politici comerciale si altele asemenea.

Art. 41. - (1) În vederea ameliorării functionării pietei vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată si a celor de calitate cu indicatie geografică recunoscută,

Guvernul analizează propunerile organismelor de filieră, astfel cum sunt definite la art. 40 alin. (3) lit. a), în acest domeniu si stabileste regulile de comercializare si de reglare a ofertei în raport cu cererea pe piată.

(2) Actiunile întreprinse de organismele de filieră vizează:

a) intensificarea punerii în valoare a potentialului de productie;

b) orientarea productiei spre produse mai adaptate la cerintele pietei si la gusturile si aspiratiile consumatorilor, îndeosebi pentru calitatea produselor si protectia mediului;

c) ameliorarea calitătii produselor în toate stadiile de productie, vinificare si comercializare;

d) limitarea folosirii substantelor fitosanitare si a altor substante care afectează calitatea produselor, protectia solului si a apei;

e) valorificarea vinurilor si a altor băuturi pe bază de must si vin de calitate cu denumire de origine controlată, a vinurilor de calitate cu indicatie geografică recunoscută, a etichetării corespunzătoare produselor de calitate;

f) promovarea viticulturii ecologice, a combaterii integrate sau a altor măsuri alternative de productie, cu asigurarea protectiei mediului ambiant;

g) ameliorarea cunoasterii si transparentei productiei si pietei;

h) coordonarea valorificării pe piată a produselor, prin studii de piată;

i) elaborarea contractelor-tip compatibile cu reglementările comunitare.

 

CAPITOLUL V

Îndrumarea si coordonarea realizării productiei vitivinicole

 

Art. 42. - În vederea îndeplinirii atributiilor legate de orientarea activitătilor din domeniul viticulturii si vinificatiei, precum si pentru îndrumarea si controlul tehnic de specialitate în realizarea productiei vitivinicole se înfiintează si functionează:

a) Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol; b) Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole;

c) Oficiul National al Viei si Vinului.

Art. 43. - (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., functionează ca directie în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) I.S.C.T.V. are structuri organizatorice în cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 44. - Personalul încadrat la I.S.C.T.V. este salarizat conform acelorasi norme si criterii ca si restul personalului încadrat în minister sau la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 45. - Cheltuielile curente si de capital ale I.S.C.T.V. se finantează din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 46. - I.S.C.T.V. asigură supravegherea aplicării legii în realizarea productiei de struguri, de vinuri si a altor produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, având următoarele atributii:

a) respectarea legislatiei privind înfiintarea si defrisarea plantatiilor viticole, modul de întretinere a acestora si de conservare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului la producătorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare;

b) avizarea cererilor întocmite pentru înfiintarea si defrisarea plantatiilor viticole pe suprafete mai mari de 0,1 ha de familie sau agent economic, în vederea acordării autorizatiilor de plantare, respectiv de defrisare, de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) colaborarea cu specialistii Inspectiei de Stat pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în scopul aplicării normelor de producere si comercializare a materialului săditor viticol;

d) verificarea si controlul modului de aplicare a prevederilor legale privind producerea, în vederea comercializării, a strugurilor, vinurilor si a celorlalte produse vitivinicole, indiferent de producător;

e) respectarea practicilor si a tratamentelor admise în producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole, efectuarea controlului analitic al vinurilor si băuturilor alcoolice dis- tilate cu indicatie geografică recunoscută, în vederea comercializării lor, prin intermediul laboratoarelor autorizate;

f) exercitarea controlului tehnic în toate fazele producerii vinurilor si a celorlalte produse cu denumire de origine, precum si asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calitătii produselor respective, inclusiv la comercializare;

g) executarea de expertize tehnice si analize în domeniul realizării productiei de struguri, vinuri si alte produse vitivinicole;

h) exercitarea controlului tehnic în toate fazele producerii băuturilor alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută si asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calitătii produselor respective, inclusiv la comercializare;

i) verificarea activitătii laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în vederea efectuării de analize si expertize la vinuri si alte băuturi obtinute din must si subproduse vitivinicole pentru consumul intern si pentru export;

j) executarea în colaborare cu Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole a unor actiuni de control tehnic în legătură cu producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată, pentru piata internă si pentru export;

k) verificarea respectării prevederilor prezentei legi, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor sau ale altor acte normative în vigoare;

l) interzicerea, până la remedierea abaterilor constatate, a functionării unitătilor care produc, prelucrează, depozitează, transportă sau comercializează vinuri, alte produse vitivinicole si băuturi alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută si care nu corespund cerintelor de calitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum si folosirea unor materii prime, aditivi, adjuvanti, materiale de ambalare, echipamente, ustensile, utilaje si substante de decontaminare necorespunzătoare calitativ;

m) constatarea vinurilor, a altor produse vitivinicole si băuturilor alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută ca fiind improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ; limitarea sau interzicerea utilizării si comercializării în alte scopuri ori dispunerea distrugerii lor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

n) aplicarea sechestrului pe loturile de vinuri, de alte produse vitivinicole si de băuturi alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută, ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situatiei lor.

Detinătorii produselor sechestrate trebuie să asigure conditii de păstrare si conservare adecvate, până la finalizarea situatiei create;

o) prelevarea probelor din produsele controlate si din alte materiale auxiliare necesare procesului de productie, pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate. Contravaloarea acestor analize se stabileste conform tarifelor de plată folosite de acestea si care se suportă de agentul economic controlat;

p) păstrarea secretului profesional, pentru a nu divulga unei terte părti datele confidentiale de care a luat cunostintă în timpul controlului;

r) verificarea, prin sondaj, a corectitudinii întocmirii declaratiilor de stocuri si de recoltă, scriptic si faptic, indiferent de declarant, persoană fizică sau juridică;

s) verificarea licentelor de fabricatie solicitate de persoane fizice sau juridice care produc vin, produse pe bază de must, vin si băuturi alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută, destinate comercializării;

s) propunerea retragerii licentei de fabricatie a unitătilor producătoare si de comercializare a produselor mentionate, necorespunzătoare calitativ si contrare legii;

t) îndeplinirea altor atributii stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 47. - Sumele încasate de I.S.C.T.V. din amenzi si din prestări de servicii se varsă în fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, urmând să fie utilizate pentru actiuni de sprijinire a dezvoltării si modernizării productiei vitivinicole, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 48. - (1) Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, denumit în continuare O.N.D.O.V., se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu finantare din bugetul de stat aprobat pentru minister si din venituri extrabugetare.

(2) Modul de organizare si functionare a O.N.D.O.V., precum si structurile sale organizatorice, centrale si teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 49. - O.N.D.O.V. îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborarea normelor tehnice pentru producerea vinurilor, a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu consultarea I.S.C.T.V. si a Oficiului National al Viei si Vinului;

b) întocmirea, împreună cu Oficiul National al Viei si Vinului, a unor proiecte de ordine ale ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea denumirilor de origine controlată la vinuri si alte produse vitivinicole;

c) eliberarea deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată;

d) eliberarea autorizatiilor de producător de vinuri si de alte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată, în baza cererilor întocmite de detinătorii plantatiilor viticole îndreptătiti să producă astfel de băuturi sau de producătorii de vinuri care realizează vinificarea strugurilor preluati  de la cultivatorii de vită de vie care detin astfel de plantatii;

e) eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată, în baza verificărilor efectuate în legătură cu respectarea normelor tehnice de realizare a acestor produse, precum si a controlului analitic si organoleptic executat asupra celor pregătite în vederea comercializării;

f) analizarea contestatiilor depuse în legătură cu deciziile de retragere a certificatelor mentionate la lit. e);

g) controlul, împreună cu I.S.C.T.V., privind modul de respectare si aplicare a prevederilor legale în legătură cu regimul denumirilor de origine controlată pentru produsele mentionate;

h) retragerea temporară sau definitivă a documentelor de atestare, în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor deciziilor de producere a vinurilor si a altor băuturi cu denumire de origine controlată, sesizând totodată I.S.C.T.V. în vederea constatării infractiunilor sau a contraventiilor prevăzute de lege;

i) asigurarea, prin intermediul specialistilor împuterniciti, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, a semnării documentelor de atestare a calitătii vinurilor si a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată si a băuturilor alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută;

j) îndeplinirea altor atributii stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 50. - Taxele pentru eliberarea autorizatiei de producător de struguri, vinuri si alte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a acestora, solicitate de către detinătorii de plantatii viticole, precum si de producătorii de vinuri din această categorie, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 51. - Sumele încasate de O.N.D.O.V. din amenzi si din prestări de servicii se varsă în fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 68/2001, la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, urmând să fie utilizate pentru actiuni de sprijinire a dezvoltării si modernizării productiei vitivinicole, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 52. - (1) Oficiul National al Viei si Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca organism specializat cu caracter tehnico-stiintific, cu personalitate juridică.

(2) Modul de organizare si functionare a O.N.V.V. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 53. - (1) O.N.V.V. este finantat din venituri extrabugetare si din alocatii bugetare, prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Veniturile extrabugetare ale O.N.V.V. se realizează prin:

a) cotizatii ale membrilor săi;

b) sponsorizări;

c) donatii;

d) prestări de servicii.

(3) Veniturile extrabugetare, completate cu alocatiile bugetare repartizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru O.N.V.V., se utilizează pentru sustinerea activitătii secretariatului permanent, achitarea cotizatiei României de membru al Organizatiei Internationale a Viei si Vinului, denumită în continuare O.I.V., pentru abonamente la publicatiile străine de specialitate, participarea specialistilor români la manifestările organizate de O.I.V., organizarea de actiuni cu caracter tehnico-stiintific si alte actiuni de interes national în domeniu, aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 54. - (1) O.N.V.V. este constituit din cei mai reputati specialisti din domeniul vitivinicol, din cercetare, învătământ si productie, alesi în adunarea generală.

(2) Adunarea generală alege comitetul executiv, secretariatul permanent si adoptă statutul acestui organism. Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se aprobă statutul si componenta O.N.V.V., ale comitetului executiv si ale secretariatului permanent.

Art. 55. - O.N.V.V. îndeplineste următoarele atributii:

a) fundamentarea, pe bază de studii si analize, a strategiei pe care România o dezvoltă în domeniul viticulturii si vinificatiei si participarea la stabilirea cadrului metodologic de desfăsurare a activitătii din acest sector, în concordantă cu interesele economiei si ale producătorilor, precum si cu reglementările internationale;

b) avizarea lucrărilor de delimitare a arealelor viticole, zonarea soiurilor de vită de vie, stabilirea tipurilor de vin si a altor produse pe bază de must si vin, autorizate pentru producere, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, precum si a altor lucrări privind dezvoltarea sectorului vitivinicol;

c) avizarea normelor tehnice privind stabilirea conditiilor de cultură a vitei de vie si de  producere a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată;

d) initierea si sprijinirea unor actiuni de propagandă vitivinicolă, a unor manifestări nationale si internationale de profil, precum si asigurarea legăturii României cu organismele internationale de specialitate.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 56. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 57. - Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) defrisarea viilor nobile în suprafată mai mare de 0,1 ha de agent economic sau de familie, fără autorizatie, se pedepseste potrivit art. 217 din Codul penal;

b) falsificarea sau substituirea vinurilor ori a băuturilor pe bază de must, vin, distilat si subproduse vinicole, conform art. 19 si art. 26 alin. (4), precum si vânzarea acestora, cunoscând că sunt falsificate sau substituite, se pedepsesc potrivit art. 297 si 313 din Codul penal.

Art. 58. - (1) Pentru prejudicii cauzate prin săvârsirea faptelor prevăzute la art. 57 persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.

(2) În cazul săvârsirii faptelor prevăzute la art. 57 lit. b) se aplică si măsura confiscării întregii cantităti fraudate.

Art. 59. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni:

a) înfiintarea de plantatii de vii în suprafată de peste 0,1 ha de agent economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizatie de plantare eliberată de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si (2);

b) înfiintarea de plantatii mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente cu alte soiuri decât cele recomandate si autorizate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1);

c) încălcarea art. 12 alin. (2) prin plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole sau în extravilanul localitătilor situate în afara arealelor viticole;

d) producerea vinurilor cu denumire de origine în afara arealului delimitat, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 23 alin. (2) si (3);

e) punerea în consum si comercializarea unor vinuri si a altor produse obtinute din must, vin si distilat de vin, care nu corespund caracteristicilor calitative si de compozitie, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si prin standardele în vigoare, potrivit art. 25 si art. 26 alin. (1) si (2);

f) folosirea unor denumiri de origine în comercializarea vinurilor si a altor produse vinicole, fără îndeplinirea conditiilor stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru acordarea acestora, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)-(3);

g) producerea, în vederea comercializării, a vinurilor, a vinurilor speciale, a romaniacurilor, a altor băuturi pe bază de must si vin, precum si a otetului din vin, fără licentă de fabricatie, eliberată potrivit prevederilor art. 31;

h) nerespectarea de către producătorii si comerciantii de produse în vrac a normelor de evidentă a acestora, potrivit art. 33;

i) importul si exportul de vinuri si de alte produse vinicole în alte conditii decât cele prevăzute la art. 34 alin. (1)-(4);

j) punerea în consum a vinurilor si băuturilor pe bază de must, vin si distilat de vin sub formă îmbuteliată, fără respectarea prevederilor art. 36;

k) producerea, în vederea comercializării, a băuturilor alcoolice distilate cu indicatie geografică recunoscută, care nu corespund normelor tehnice în vigoare;

l) folosirea de substante aromatizante naturale pentru producerea vinurilor speciale, altele decât cele enuntate la art. 18 lit. c). În caz de recidivă se retrage licenta de fabricatie;

m) plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistentă relativă la boli, obtinuti prin încrucisări complexe între soiuri Vitis vinifera si soiuri apartinând altor specii ale genului Vitis, în alte conditii decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3).

Art. 60. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 59 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 8.000.000 lei la 16.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) si h);

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), f), g), i), j) si m);

c) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la lit. c);

d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e), k) si l), precum si confiscarea cantitătii fraudate.

(2) Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 61. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de persoane special împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, fiecare în raport cu atributiile ce le revin prin actul propriu de organizare si functionare.

Art. 62. - Contraventiilor prevăzute la art. 59 le sunt aplicabile si dispozitiile legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 63. - (1) Conditiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înfiintare, întretinere si defrisare a plantatiilor viticole, conditiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile si produsele pe bază de must, vin si distilat de vin si subproduse vinicole proprii consumului uman direct, conditiile de atribuire a denumirii de origine controlată si cele privind obtinerea vinurilor din această categorie, practicile si tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidentă si atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum si alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Integrării Europene.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va emite în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

Art. 64. - Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 65. - Se exceptează de la prevederile art. 11, 12, 17, 25 si 26 suprafetele de vii si loturile de struguri, precum si băuturile folosite în interes experimental sau didactic de către unitătile de cercetare, învătământ, de încercare a soiurilor sau de testare a produselor. Limitele de derogare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 66. - Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control se solutionează conform dispozitiilor legale privind solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control ale organelor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 67. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei si vinului nr. 67/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 5 mai 1997, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 68. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 244.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRODUSELE

obtinute prin valorificarea strugurilor, musturilor, vinurilor si subproduselor vitivinicole

 

1. Strugurii proaspeti

2. Mustul de struguri

3. Mustul tăiat

4. Mustul de struguri concentrat

5. Mustul de struguri concentrat rectificat

6. Sucul de struguri

7. Sucul de struguri concentrat

8. Mistelul

9. Mustul de struguri partial fermentat

10. Tulburelul

11. Vinul

12. Vinul brut

13. Vinul spumant

14. Vinul spumos

15. Vinul Muscat spumant

16. Vinul petiant

17. Vinul perlant

18. Băutura spumantă slab alcoolică din struguri

19. Vinul special aromatizat

20. Vinul pelin

21. Vinul licoros

22. Vinul alcoolizat

23. Alcoolul etilic de origine viticolă

24. Distilatul de vin

25. Romaniacul

26. Rachiul de vin

27. Tescovina de struguri

28. Distilatul de tescovină

29. Rachiul de tescovină

30. Drojdia de vin

31. Distilatul de drojdie

32. Rachiul de drojdie

33. Spuma de drojdie

34. Otetul din vin

35. Pichetul.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITIILE

produselor obtinute din struguri, musturi, vinuri si subproduse vitivinicole si termenii utilizati pentru desemnarea lor

 

1. Strugurii proaspeti sunt fructele vitei de vie, folosite ca atare ori ca materie primă în vinificatie, recoltate la maturitatea tehnologică, sau de consum ori într-un anumit stadiu de supramaturare, care după zdrobire sau presare cu mijloace obisnuite pot intra spontan în fermentatie alcoolică.

2. Mustul de struguri este produsul lichid obtinut, prin scurgere liberă sau prin procedee fizice, din struguri proaspeti. Se admite ca mustul să aibă un continut în alcool dobândit de cel mult 1% în volume.

3. Mustul tăiat este mustul oprit să intre în fermentatie alcoolică, prin aplicarea unui procedeu autorizat; continutul său în alcool nu depăseste 1% în volume.

4. Mustul de struguri concentrat este produsul necaramelizat, obtinut prin deshidratarea partială a mustului proaspăt sau tăiat, efectuată printr-o metodă autorizată, alta decât cea de încălzire pe foc direct. El se obtine din struguri de vin cu o concentratie în zahăr de cel putin 145 g/l, are un continut în zaharuri indicat printr-un indice refractometric determinat la 20șC de minimum 50,9% si poate avea un continut în alcool dobândit de maximum 1% în volume.

5. Mustul de struguri concentrat rectificat este produsul obtinut prin deshidratarea partială a mustului proaspăt sau a mustului tăiat, efectuată printr-o metodă autorizată, alta decât cea de încălzire pe foc direct, care a fost supus unor tratamente autorizate de dezacidificare si de eliminare a altor compusi decât zahărul. El se obtine din struguri de vin cu o concentratie în zahăr de cel putin 145 g/l, are un continut în zaharuri indicat printr-un indice refractometric determinat la 20șC de minimum 61,7% si poate avea un continut în alcool dobândit de maximum 1% în volume.

6. Sucul de struguri este produsul lichid nefermentat, dar fermentabil, obtinut prin aplicarea de tratamente autorizate, din must de struguri sau prin reconstituire, din must de struguri concentrat ori din suc de struguri concentrat. Se admite ca sucul de struguri să aibă un continut în alcool

dobândit de cel mult 1% în volume.

7. Sucul de struguri concentrat este produsul necaramelizat, obtinut prin deshidratarea partială a sucului de struguri prin folosirea unei metode autorizate, alta decât cea de încălzire pe foc direct, astfel ca indicele refractometric determinat la temperatura de 20șC să nu fie mai mic de 50,9%. Se admite ca sucul de struguri concentrat să aibă un continut în alcool dobândit de cel mult 1% în volume.

8. Mistelul este produsul obtinut prin alcoolizarea mustului de struguri neintrat în fermentatie. El poate avea o tărie alcoolică dobândită cuprinsă între 12% si 15% în volume, iar mustul folosit pentru obtinerea sa trebuie să aibă un continut în zahăr de cel putin 145 g/l. Alcoolizarea se face cu alcool etilic alimentar sau cu alcool de origine viticolă, cu tăria alcoolică de cel putin 95% în volume, sau cu distilat de vin cu tărie alcoolică cuprinsă între 52% si 86% în volume. Mistelul este utilizat, în principal, ca materie primă pentru prepararea de vinuri speciale.

9. Mustul de struguri partial fermentat este produsul provenit prin fermentarea mustului de struguri, având o tărie alcoolică dobândită mai mare de 1% în volume, dar mai mică de trei cincimi din tăria sa alcoolică totală. Totodată, în cazul producerii unor vinuri de calitate cu denumire de origine, musturile a căror tărie alcoolică dobândită este mai mică de trei cincimi din tăria lor alcoolică totală, dar nu mai putin de 5,5% în volume, nu sunt considerate musturi partial fermentate.

10. Tulburelul este vinul în curs de desăvârsire a fermentatiei alcoolice, neseparat de drojdie, cu o tărie alcoolică totală de minimum 8,5% în volume. El poate fi pus în consum până la sfârsitul anului de recoltă.

11. Vinul este băutura obtinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau partială, a strugurilor proaspeti, zdrobiti sau nezdrobiti, ori a mustului de struguri. Tăria alcoolică dobândită a vinului nu poate fi mai mică de 8,5% în volume.

12. Vinul brut este vinul cu fermentatia alcoolică încheiată înaintea separării sale de drojdie.

13. Vinul spumant este produsul cu continut în dioxid de carbon de origine exclusiv endogenă, obtinut prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum sau prin fermentarea naturală a mustului de struguri proaspeti care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20șC.

14. Vinul spumos este produsul cu continut în dioxid de carbon de origine total sau partial exogenă, obtinut din vinuri apte pentru consum, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20șC.

15. Vinul Muscat spumant este băutura efervescentă provenită din must de struguri cu aromă de tip Muscat, al cărui continut în zahăr este de minimum 180 g/l. El are un continut în dioxid de carbon de origine endogenă, rezultat în urma fermentării mustului în rezervoare, dezvoltând în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de minimum 3 bari la temperatura de 20șC. Vinul Muscat spumant are o tărie alcoolică dobândită de minimum 6% în volume.

16. Vinul petiant este produsul cu continut în dioxid de carbon de origine endogenă, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 si 2,5 bari la temperatura de 20șC, cu tărie alcoolică dobândită de minimum 7% în volume si tărie alcoolică totală de minimum 9% în volume.

17. Vinul perlant este produsul cu un continut în dioxid de carbon de origine total sau partial exogenă, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune cuprinsă între 1 si 2,5 bari la temperatura de 20șC, cu tărie alcoolică dobândită de minimum 7% în volume si tărie alcoolică totală de minimum 9% în volume.

18. Băutura spumantă slab alcoolică din struguri este produsul cu tărie alcoolică dobândită de maximum 3% în volume si continut în zahăr de peste 80 g/l, cu dioxid de carbon de origine endogenă, rezultat în urma fermentării mustului în rezervoare, care dezvoltă în sticlele în care este îmbuteliat ca produs finit o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20șC.

19. Vinul aromatizat este produsul obtinut din vin cu adaos de must de struguri, must de struguri partial fermentat si/sau mistel, must concentrat, zaharoză, substante aromatizante extrase din plante admise de legislatia în vigoare, distilat de vin, alcool alimentar, alte vinuri speciale. Proportia vinului utilizat trebuie să fie de cel putin 75% din produsul finit. Tăria alcoolică dobândită este de 14,5%-22% în volume, iar tăria alcoolică totală este de cel putin 17,5% în volume.

20. Vinul pelin este produsul obtinut din mustul fermentat în prezenta pelinului sau a unor plante în rândul cărora predomină pelinul, eventual si a unor fructe, precum si din vin în care s-a adăugat extract alcoolic din aceleasi plante si fructe, cu sau fără folosirea îndulcitorilor autorizati: must tăiat, must concentrat sau zaharoză.

21. Vinul licoros este produsul ce poate fi obtinut din must sau vin, precum si din amestecul acestora, cu adaos de must concentrat, must concentrat rectificat, distilat de vin cu tăria alcoolică cuprinsă între 52% si 86% în volume, alcool de origine viticolă sau alcool alimentar rectificat, cu tăria alcoolică de minimum 96% în volume, mistel, folosite separat sau în amestec. Strugurii folositi ca materie primă pentru producerea vinurilor licoroase trebuie să aibă, la cules, un continut în zahăr de minimum 204 g/l. Tăria alcoolică dobândită a vinurilor licoroase este cuprinsă între  15% si 22% în volume, iar continutul lor în zaharuri este de minimum 80 g/l. O parte a tăriei alcoolice dobândite a produsului finit, care nu poate fi mai mică de 4% în volume, trebuie să provină din fermentarea partială sau totală a zahărului initial al strugurilor, musturilor sau vinurilor utilizate.

22. Vinul alcoolizat este produsul obtinut din vin sec cu adaos de distilat de vin cu o tărie alcoolică dobândită de maximum 86% în volume. El prezintă o tărie alcoolică dobândită cuprinsă între 18% si 24% în volume si o aciditate volatilă de maximum 1,5 g/l exprimată în acid acetic.

23. Alcoolul etilic de origine viticolă este produsul obtinut exclusiv prin distilare si rectificare, pornind de la vin, pichet, distilat de vin, tescovină de struguri, distilat de tes- covină si drojdie de vin. Concentratia alcoolică minimă este de 95,5% în volume.

24. Distilatul de vin este produsul obtinut exclusiv prin distilare la maximum 86% în volume a vinului sau a vinului alcoolizat ori prin redistilare la maximum 86% în volume a distilatului de vin.

25. Romaniacul este băutura alcoolică distilată obtinută exclusiv din distilatul de vin, învechit minimum 12 luni în contact cu lemnul de stejar, în producerea căruia s-au folosit tratamente si practici autorizate si la care tăria alcoolică minimă de comercializare este de 36% în volume.

Categoriile de calitate sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

26. Rachiul de vin este băutura alcoolică obtinută din distilat de vin, învechit prin punerea în contact cu lemnul de stejar minimum 6 luni si cu adaos de bonificatori autorizati sau neînvechit, cu sau fără adaos de bonificatori.

Diluarea distilatului de vin se face cu apă dedurizată cu duritate de maximum 3 grade germane, iar concentratia alcoolică minimă este de 37,5% în volume.

27. Tescovina de struguri reprezintă totalitatea părtilor vegetale componente ale strugurilor folositi la obtinerea mustului sau a vinului prin procesul de presare. Aceasta poate fi nefermentată sau în diferite stadii de fermentatie alcoolică.

28. Distilatul de tescovină este produsul obtinut prin distilarea tescovinei fermentate, utilizându-se antrenarea directă cu vapori, sau prin adaosul de apă peste tescovină, precum si prin redistilarea unui distilat de tescovină cu concentratia alcoolică mai scăzută, care în urma redistilării trebuie să aibă concentratia alcoolică de maximum 86% în volume.

29. Rachiul de tescovină este băutura alcoolică obtinută din distilat de tescovină neînvechit sau învechit în vase de lemn de stejar minimum 6 luni. La punerea în consum diluarea se face cu apă dedurizată cu duritate de maximum 3 grade germane, iar concentratia alcoolică minimă a produsului este de 37,5% în volume.

30. Drojdia de vin este depozitul format în recipiente în urma fermentării mustului, stocării vinului sau a mustului si a aplicării de tratamente autorizate asupra musturilor si vinurilor, precum si cel separat prin filtrarea sau centrifugarea acestor produse.

31. Distilatul de drojdie este produsul obtinut prin distilarea drojdiei de vin sau redistilarea unui distilat de drojdie la maximum 86% în volume.

32. Rachiul de drojdie este băutura alcoolică obtinută din distilatul de drojdie, neînvechit sau învechit în contact cu lemnul de stejar minimum 6 luni, la care se permite utilizarea de bonificatori autorizati, iar tăria alcoolică minimă este de 37,5% în volume.

33. Spuma de drojdie este băutura alcoolică distilată obtinută din drojdia de vin care a fost supusă unui proces de distilare si redistilare la maximum 86% în volume cu ajutorul unor instalatii speciale care permit separarea fractiilor “frunte si “coadă”, iar concentratia alcoolică minimă a produsului finit rezultat în urma diluării cu apă dedurizată, cu duritatea totală de maximum 3 grade germane, este de 37,5% în volume. Maturarea distilatului pentru obtinerea spumei de drojdie se face în vase de lemn de stejar pe durata a minimum 3 luni.

34. Otetul de vin este produsul obtinut prin fermentarea acetică a vinului sau a amestecului fermentabil, în care vinul intervine în proportie de minimum 70% în volume.

Aciditatea totală a otetului din vin este de minimum 60 g/l, exprimată în acid acetic.

35. Pichetul este produsul obtinut prin epuizarea cu apă a tescovinei proaspete sau fermentate, fără adaos de zahăr. El poate fi folosit numai pentru industrializare, la producerea alcoolului de origine viticolă sau poate intra în amestecul fermentabil folosit la prepararea otetului, fiind interzisă comercializarea sa pentru consumul uman.

36. Tăria alcoolică dobândită, în volume, reprezintă numărul de volume în alcool pur continut în 100 de volume din produsul considerat, la temperatura de 20șC.

37. Tăria alcoolică potentială, în volume, reprezintă numărul de volume de alcool pur ce poate fi realizat prin fermentarea totală a zaharurilor prezente în produs, continut în 100 de volume din produsul considerat, determinat la temperatura de 20șC.

38. Tăria alcoolică totală este suma tăriei alcoolice dobândite si potentiale.

39. Tăria alcoolică naturală este tăria alcoolică totală a produsului considerat înaintea oricărei îmbogătiri.

40. Gradul de duritate german (șdH) este egal cu 10 miligrame oxid de calciu la un litru de apă.

 

ANEXA Nr. 3

 

DEFINITII

ale arealului viticol si ale grupelor de soluri

 

1. Arealul viticol reprezintă aria geografică a culturii vitei de vie, în care se includ zonele viticole, regiunile viticole, podgoriile, centrele viticole si plaiurile viticole.

2. Zona viticolă este arealul de mare întindere care grupează mai multe podgorii făcând parte din regiuni viticole diferite, caracterizat mai ales prin conditiile sale climatice determinate pentru potentialul calitativ al strugurilor si vinurilor.

3. Regiunea viticolă cuprinde un larg teritoriu cultivat cu vită de vie, caracterizat prin conditii naturale de climă si de relief relativ asemănătoare, precum si prin directii de productie si sortimente apropiate.

4. Podgoria este o unitate teritorială naturală si traditională, caracterizată prin conditii specifice de climă, sol si relief, prin solurile cultivate, prin metodele de cultură si procedeele de vinificare folosite, care, în ansamblu, conduc la obtinerea unor productii de struguri si vinuri cu însusiri specifice.

5. Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantatiile viticole din una sau mai multe localităti, care face sau nu face parte integrantă dintr-o podgorie si care constituie o unitate teritorială caracterizată prin factori specifici de climă, sol si sortiment, precum si prin conditii agrotehnice si tehnologice asemănătoare. Centrul viticol cuprinde o suprafată mai mică decât podgoria.

6. Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol, ce cuprinde plantatiile de vită de vie situate pe aceeasi formă de relief. Factorii naturali, precum si conditiile de cultură si de tehnologie ce privesc plaiul viticol sunt asemănătoare pe întreaga suprafată cultivată cu vită de vie, determinând obtinerea unor produse cu însusiri de calitate specifice.

7. Soiurile recomandate sunt cele care valorifică cel mai bine conditiile de mediu si îsi pun în valoare, în cel mai înalt grad, potentialul calitativ si productiv în arealele în care sunt cultivate. Soiurile recomandate sunt avizate cu precădere la extinderea în plantatii.

8. Soiurile autorizate sunt cele care, prin însusirile lor biologice si tehnologice, îsi pun în valoare potentialul calitativ si cantitativ, sub potentialul soiurilor recomandate, în conditiile arealului lor de cultură. Soiurile autorizate pot fi extinse în mod complementar, alături de cele recomandate.

9. Soiurile autorizate temporar sunt cele aflate în cultură, iar care se comportă mai putin satisfăcător sau nesatisfăcător în conditiile arealelor respective. Soiurile autorizate temporar nu pot fi promovate în noile plantatii din podgoria sau centrul viticol în care au o comportare mediocră sau slabă. Din această categorie fac parte atât soiurile care apartin speciei Vitis vinifera din sortimentul vechi local, cât si hibrizii interspecifici.

10. Soiurile interzise sunt cele care, prin însusirile lor biologice sau tehnologice, influentează în mod negativ calitatea produselor vitivinicole. Din această categorie fac parte hibrizii direct producători, denumiti HDP. Lista cuprinzând soiurile interzise se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

ANEXA Nr. 4

 

DEFINITIILE

dreptului de plantare, dreptului de plantatie nouă, dreptului de replantare si dreptului de plantare pe o rezervă de teren

 

1. Prin drept de plantare se întelege dreptul de înfiintare a unei plantatii viticole în cadrul următoarelor 3 situatii:

a) dreptul de plantatie nouă;

b) dreptul de replantare;

c) dreptul de plantare pe o rezervă de teren.

2. Dreptul de plantatie nouă este dreptul de a înfiinta o plantatie viticolă, care se acordă în cadrul măsurilor de comasare sau de expropriere pentru utilităti publice, pentru experimentări viticole, pentru plantatii-mamă furnizoare de coarde-altoi sau portaltoi ori pentru suprafetele  destinate exclusiv consumului familial.

3. Dreptul de replantare reprezintă dreptul de reînfiintare a unei plantatii viticole pe o suprafată echivalentă în cultură pură cu cea a vitelor care au fost sau trebuie să fie defrisate.

4. Dreptul de plantare pe o rezervă de teren este dreptul de înfiintare a unei plantatii viticole care se obtine în cazul neutilizării în perioada admisă a drepturilor de plantatie nouă sau de replantare.

5. Supraaltoirea reprezintă altoirea unei vite de vie care a făcut deja obiectul unei altoiri, în scopul reconversiunii sau reîntregirii plantatiei viticole. Soiul altoi folosit trebuie să fie din aceeasi directie de productie cu cel pe care se face supraaltoirea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 360.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind exercitarea unor drepturi acordate de lege personalului silvic de toate gradele profesionale

din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 33 si 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată si modificată prin Legea nr. 427/2001,

în baza art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind acordarea unor drepturi presonalului silvic de toate gradele profesionale din structura autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si a unitătilor din subordinea acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul de stat pentru păduri si Directia generală buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, inspectoratele silvice teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea acestuia si Regia Natională a Pădurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Directia regim si inspectie silvică va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind acordarea unor drepturi personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autoritătii publice centrale

care răspunde de silvicultură si al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia

 

Art. 1. - Conform prevederilor art. 33 si 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată si modificată prin Legea nr. 427/2001, se stabileste pentru personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al unitătilor din subordinea acesteia dreptul de a primi gratuit lemn pentru încălzirea locuintei, în cantitate de 5 m3/an, si lemn de lucru pentru constructii, în cantitate de 10 m3, o singură dată în timpul activitătii, dacă îndeplineste conditia de vechime.

Art. 2. - Pentru personalul silvic din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic aprobările se dau de către inspectorul-sef, iar pentru personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, de către directorul care are în subordine personalul silvic îndreptătit.

Art. 3. - (1) Directiile din subordinea secretarului de stat pentru păduri, respectiv inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, după caz, vor întocmi periodic situatia privind personalul care îndeplineste conditiile de a primi drepturile prevăzute la art. 1.

(2) Pe baza situatiilor aprobate secretarul de stat pentru păduri, respectiv inspectorii-sefi, emit anual fiecărui salariat îndreptătit o adeverintă care atestă dreptul prevăzut la art. 1.

Modelul adeverintei este prevăzut în anexa la prezenta metodologie.

Art. 4. - (1) Onorarea cantitătilor aprobate personalului silvic din cadrul autoritătii publice care răspunde de silvicultură si al unitătilor din subordinea acesteia se face de către ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Pădurilor.

(2) Ocolul silvic va onora solicitarea dintr-o partidă autorizată, stabilită de comun acord cu persoana solicitantă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la ocolul silvic respectiv. Adeverinta pe baza căreia este onorat dreptul la material lemnos gratuit se retine la ocolul silvic respectiv.

Art. 5. - Ocolul silvic va factura contravaloarea masei lemnoase institutiei care a aprobat acordarea dreptului si care a dispus onorarea acestuia.

Art. 6. - Pentru acordarea acestor drepturi Directia generală buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va aloca resursele financiare necesare.

Art. 7. - (1) Pentru acordarea dreptului de a primi gratuit lemn de lucru pentru constructii solicitantul va da o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că nu a primit, partial sau integral, cantitatea la care este îndreptătit, declaratie care se păstrează la institutia care aprobă acordarea dreptului.

(2) Evidenta acordării drepturilor ce fac obiectul prezentei metodologii se tine la zi de către institutiile care aprobă acordarea drepturilor.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Unitatea emitentă*) ............................

Nr. ......................................................

 

ADEVERINTĂ

 

În conformitate cu prevederile art. 33 si 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 427/2001, domnul/doamna ................................, angajat/angajată al/a institutiei noastre, are dreptul de a primi gratuit o cantitate de ................ m3 lemn pentru încălzirea locuintei/lemn de lucru pentru constructii.

Onorarea acestui drept se va face de către ocolul silvic din structura Regiei Nationale a Pădurilor la care este înregistrată cererea solicitantului, însotită de prezenta adeverintă.

Ocolul silvic va factura contravaloarea masei lemnoase institutiei noastre si va retine prezenta adeverintă, eliberând titularului documentele de justificare a provenientei materialului lemnos.

 

Director/Inspector-sef,

.................................


*) Se vor completa denumirea, adresa, codul fiscal si contul institutiei emitente.