MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

253. - Lege pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

369. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999

privind responsabilitatea ministerială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (11) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (11) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârsite de către un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informatiile si documentele cerute de acestea în cadrul activitătii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constitutie;

b) emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenentă politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului.”

2. Alineatul (12) al articolului 61 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"(2) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste.”

4. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"Art. 131. - Presedintele României va fi înstiintat despre înscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 10 alin. (1).”

Art. II. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 253.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 369.

 

REPUBLICĂRI

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 253/2002 pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, reprodusă la pag. 1-2 dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999 si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001);

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 289/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 (aprobată prin Legea nr. 31/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001).

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Guvernul, în întregul său, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati să îsi îndeplinească mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tării, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.

Art. 2. - (1) Guvernul răspunde politic numai în fata Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de către acesta cu prilejul învestiturii.

(2) Fiecare membru al Guvernului răspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.

Art. 3. - (1) Răspunderea politică a Guvernului constă în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzură, în conditiile prevederilor art. 112 si 113 din Constitutie.

(2) Guvernul si fiecare dintre membrii săi sunt obligati să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputati sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor.

(3) Informatiile si documentele cerute în conditiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispozitie de Guvern si de celelalte organe ale administratiei publice în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 si 109 din Constitutie, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitătii ministeriale de care au răspuns, precum si a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.

(2) Structura si continutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe  de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001.

 

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si conducătorilor celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale de la data eliberării lor din functie.

Art. 5. - Pe lângă răspunderea politică, membrii Guvernului pot răspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.

Art. 6. - În întelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organică, numiti de Presedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

 

CAPITOLUL II

Răspunderea penală

 

Art. 7. - (1) Intră sub incidenta prezentei legi faptele săvârsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.

(2) Pentru săvârsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun.

(3) Persoanele prevăzute la art. 6 răspund penal pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedură stabilite prin prezenta lege.

Art. 8. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor:

a) împiedicarea, prin amenintare, violentă ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor vreunui cetătean;

b) prezentarea, cu rea-credintă, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârsirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

(2) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârsite de către un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informatiile si documentele cerute de acestea în cadrul activitătii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constitutie;

b) emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenentă politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului.

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste.

Art. 9. - (1) În cazul săvârsirii de către membrii Guvernului a unor infractiuni în exercitiul functiei lor, altele decât cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infractiuni.

(2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) si la art. 8, pe lângă pedeapsa principală se va aplica si pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publică sau o functie publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani.

Art. 10. - Răspunderea penală este personală si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale.

Art. 11. - Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii jurământului si până la încetarea functiei, în conditiile prevăzute de Constitutie.

 

CAPITOLUL III

Procedura de urmărire penală si de judecare

 

Art. 12. - Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor.

Art. 13. - (1) Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă care, în cadrul competentei sale, a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfăsurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, după caz.

(3) După începerea urmăririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecată numai cu încuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie si a regulilor de procedură cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 14. - (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauză este obligatorie.

Lipsa nejustificată a membrului Guvernului nu împiedică desfăsurarea lucrărilor.

(2) În situatia în care cel în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.

(3) Cel în cauză are dreptul să îsi expună punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmărit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitătii parlamentare, atunci când este cazul.

Art. 15. - Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului si, după caz, de ridicare a imunitătii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 64 si ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret si se exprimă prin bile.

Art. 16. - (1) În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Presedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, adresează ministrului justitiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.

(2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri, iar componenta acesteia se aprobă prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

(3) Pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fată de care se solicită urmărirea penală, comisia specială prevăzută la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării.

(4) Dacă membrul Guvernului pentru care Presedintele României a cerut urmărirea penală este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente să declanseze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale.

Dispozitiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător.

(5) În situatia în care cel în cauză este ministrul justitiei, cererea se adresează primului-ministru.

Art. 17. - Presedintele României va fi înstiintat despre înscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor au a Senatului a raportului prevăzut la art. 13 alin. (1).

Art. 18. - Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Presedintele României a cerut urmărirea penală, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justitiei sau, după caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.

Art. 19. - Până la începerea urmăririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Presedintele României poate să retragă, motivat, cererea prin care a solicitat urmărirea penală împotriva membrilor Guvernului.

Art. 20. - Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, iar judecarea acestora, de către Curtea Supremă de Justitie, potrivit legii.

Art. 21. - În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului, Presedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie.

Art. 22. - În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, după caz, primul-ministru comunică Presedintelui României data la care a fost sesizată Curtea Supremă de Justitie, în vederea suspendării din functie a acestuia.  

Art. 23. - (1) În caz de infractiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 6 pot fi retinute si perchezitionate.

Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Presedintele României.

(2) În situatia în care cel în cauză este ministrul justitiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primul-ministru.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - (1) Regulile de procedură prevăzute în prezenta lege se completează cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului si în Codul de procedură penală, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

(2) Punerea sub urmărire penală a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile săvârsite în exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedură din prezenta lege.

Art. 25. - (1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate.

(2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din functie de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.  

Art. 26. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispozitii contrare.


*) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.