MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 335         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

386. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

270. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

394. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

275. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Hyperion” din Bucuresti

 

399. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Hyperion” din Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

442. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 19 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 386.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 132 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2001 privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 394.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Hyperion” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Hyperion” din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 169, sectorul 3.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Arte, specializarea actorie, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Fizică, specializarea fizică, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

d) Facultatea de Filologie, specializarea limba si literatura română - o limbă si literatură străină (engleză, franceză, italiană, chineză, japoneză), cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Hyperion” din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. BUNURI IMOBILE

 

 

 

A. Clădiri

Calea Călărasilor nr. 169, sectorul 3, Bucuresti

21.194

Contractele de vânzare-cumpărare nr. 22 si 23 din 25 februarie 1994 si Procesul-verbal de receptie nr. 204 din 4 februarie 2002

 

str. Dimitrie Pompei nr. 13, sectorul 2, Bucuresti

649

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1.893 din 10 iulie 1996

 

Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3, Bucuresti

3.800

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2.697 din 25 iulie 2000

B. Terenuri

str. Popa Nan nr. 90-92, sectorul 2, Bucuresti

561,1

Contractul de vânzare-cumpărare înregistrat în cartea funciară la nr. 1.620 din 23 septembrie 1999

C. Altele (garaje)

Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3, Bucuresti

36,5

Achizitionare directă pe bază de facturi

II. BUNURI MOBILE

 

 

 

A. Tehnică de calcul

Calea Călărasilor nr. 169, sectorul 3, Bucuresti Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3, Bucuresti str. Dimitrie Pompei nr. 13, sectorul 2, Bucuresti

3.264

Achizitionare directă pe bază de facturi

B. Birotică

1.587

C. Mijloace de transport

761

D. Mobilier

3.474

E. Disponibilităti

6.376

F. Inventar gospodăresc

250

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

A. Depozite bancare

 

4.000

 

B. Fonduri speciale

 

-

 

IV. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

A. Titluri de plasament

 

-

 

B. Disponibilităti

 

2.500

 

C. Stocuri

 

-

 

D. Creante

 

-

 

E. Alte valori

 

-

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Universitară “Hyperion” si Universitatea “Hyperion” care se înfiintează prin lege. Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Hyperion” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Hyperion” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 399.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa “Detalierea listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret” la Hotărârea Guvernului nr. 171/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 7 martie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 442.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.