MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 341         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

274. - Lege privind înfiintarea Universitătii Româno-Americane din Bucuresti

 

398. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Româno-Americane din Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

450. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

455. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U., pe anul 2002

 

456. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2002

 

457. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

460. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Româno-Americane din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Româno-Americană din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 1-3.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Economia Turismului Intern si International, specializarea economia turismului intern si international, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Informatică Managerială, specializarea informatică managerială, cu predare în limba română;

d) Facultatea de Management-Marketing, specializarea management si marketing, cu predare în limba română;

e) Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale, specializarea relatii comerciale si financiar-bancare interne si internationale, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii Româno-Americane din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

196.615,0

 

Proiectare si constructie a campusului universitar

Bd. Expozitiei nr. 1,

172.867,2

Autorizatie de constructie sectorul 1 nr. 14E din 6 septembrie 2000

 

 

 

Contract de proiectare nr. 120 din 29 martie 1999

 

 

 

Contracte de constructie nr. 140 din 10 februarie 2000 si nr. 23 din 16 ianuarie 2002

Centrală termică pentru noul sediu

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

1.841,8

Contract nr. 556 din 6 noiembrie 2001

 

 

 

Factură de achizitie nr. 7.110.432 din 24 martie 2000

Teren

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

21.810,8

Contracte de vânzare-cumpărare:

 

 

 

- nr. 776 din 26 februarie 1999

 

 

 

- nr. 4.579 din 23 decembrie 1999

 

 

 

- nr. 4.580 din 23 decembrie 1999

Autoturisme:

 

 

 

1 Cielo si 2 Dacia Break

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

95,2

Facturi de achizitie: - nr. 4.722 din 27 octombrie 1995

 

 

 

- nr. 2.514.170 din 23 aprilie 1997

 

 

 

- nr. 1.646.962 din 7 septembrie 1999

II. Bunuri imobile

 

4.210,8

 

Fisete metalice, fotolii etc.

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

69,3

Facturile de achizitie

Mobilier, birouri, mese student, scaune

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

461,9

Facturile de achizitie

Calculatoare, retea de calculatoare (piese, imprimante)

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

1.935,6

Facturile de achizitie

Aparatură electrică si electronică

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

805,9

Facturile de achizitie

Manuale si studiu românesti si străine materiale de

Bd. Expozitiei nr. 1, sectorul 1

898,1

Facturile de achizitie

Alte bunuri

Bd. Expozitiei sectorul 1

nr. 1, 40,0

Facturile de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

192.118,6

 

Titluri de stat si depozite

 

192.115,4

Conturile de depozit la data de10 decembrie 2001

Garantii furnizori

 

3,2

 

IV. Active circulante

 

23.018,6

 

Stocuri, furnizori-debitori, debitori diversi

Disponibilităti în cont curent si casă, avans de trezorerie

 

 

Facturile de achizitie, conturile din bancă si casă

 

 

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Româno-Americană pentru Promovarea Educatiei si Culturii si Universitatea Româno-Americană din Bucuresti, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Româno-Americane din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Româno-Americane din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 398.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National

de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti se aprobă de Ministerul Turismului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri au nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 450.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U., pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U., pe anul 2002.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 455.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE, ÎN LEI, ALE ROMÂNIEI LA PROGRAMELE

SI FONDURILE DE DEZVOLTARE ALE O.N.U., PE ANUL 2002

 

Nr.

crt.

Programul

(fondul) de dezvoltare al O.N.U.

Contributia pe anul 2002

(mii lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

3.500.000

 

- costuri suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

2.600.000

 

- contributia voluntară pentru programe

900.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

350.000

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

1.400.000

 

TOTAL:

5.250.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Legii nr. 118/1994 pentru aderarea României la Conventia privind Agentia de cooperare culturală si tehnică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în sumă de 450.000 mii lei, la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2002.

Art. 2. - Suma necesară plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 456.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din patrimoniul

Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, ale Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei

Nationale “Romarm” - S.A.,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui teren proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 457.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite fără plată din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Judetul Dâmbovita, comuna I. L. Caragiale, localitatea Mija

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

Societatea Comercială “Parc Industrial Mija”  - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judetean

Dâmbovita

Suprafata totală a terenului = 826.200 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea

suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă,

în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 11 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“11. Statiunea de Cercetări Agricole Suceava, judetul Suceava 1.444,43 1.181,56 262,87”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 460.