MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

388. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

266. - Lege privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

390. - Decret pentru promulgarea Legii privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

267. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

 

391. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

 

268. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

392. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

269. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

393. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

271. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

395. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

272. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

396. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

273. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

397. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 213/2002 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2002-2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 309/2002 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice;

- Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 32/2002 privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică);

- Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 34/2002 privind durata unor programe locale.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 388.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, în vederea comercializării semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante.

(2) Speciile de plante cărora li se aplică prevederile prezentei legi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) În cuprinsul prezentei legi, termenul sământă cuprinde si materialul săditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole si horticole.

Art. 2. - În domeniul de activitate prevăzut la art. 1 Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor îi revin următoarele atributii si răspunderi principale:

a) înregistrează agentii economici implicati profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc în vederea comercializării, prelucrează si/sau comercializează seminte din speciile de plante prevăzute la art. 1;

b) organizează controlul si certificarea puritătii varietale, stării fitosanitare si valorii culturale a semintelor;

c) urmăreste si controlează aplicarea de către agentii economici înregistrati a normelor tehnice pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, stabilite împreună cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu asociatiile profesionale si interprofesionale de profil;

d) sprijină dezvoltarea cercetărilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic si stabileste măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli, persoane fizice si juridice, împotriva riscului utilizării de seminte necorespunzătoare sau din soiuri neadaptate conditiilor agricole din tara noastră;

e) publică anual sau periodic, după caz, lista cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum si lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România ori abilitează publicarea acestora;

f) acordă asistentă agentilor economici înregistrati în producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si, de asemenea, în prognozarea necesarului de seminte pe specii, soiuri si categorii biologice, punându-le la dispozitie informatiile relevante de care dispune;

g) urmăreste aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor ce rezultă din conventiile si acordurile internationale la care România este parte, în domeniul producerii, prelucrării, controlului calitătii si comercializării semintelor, al testării si înregistrării soiurilor de plante;

h) stabileste măsuri pentru eliminarea posibilitătilor de perturbare a pietei semintelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante si pentru protectia mediului, sănătătii umane si animale.

Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizati în prezenta lege este prevăzută în anexa care face parte integrantă din aceasta si care poate fi modificată si completată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementărilor organismelor internationale în domeniu, la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor

 

Art. 4. - (1) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor se realizează de către agentii economici, persoane fizice sau juridice, înregistrati în acest scop si care au primit autorizatie eliberată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, vizată, anual, prin autoritătile teritoriale de control si certificare a semintelor, prevăzute în prezenta lege.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) pot fi înregistrate, la cerere, dacă fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare si de personal care are cunostinte corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele privind

carantina fitosanitară, după caz.

(3) Metodologia de înregistrare si eliberare a autorizatiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - Agentii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să respecte regulile si normele în vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, inclusiv cele privind carantina fitosanitară, după caz;

b) să tină la zi evidenta productiei, a tranzactiilor si a stocurilor de seminte într-un registru de intrări si iesiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, pe care să îl pună la dispozitie autoritătilor competente de control, la cererea acestora;

c) să respecte prevederile legale privind protectia soiurilor;

d) să anunte, în termenul fixat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, suprafetele pentru producerea semintelor si cantitătile pe care le propun pentru certificare;

e) să asigure folosirea metodelor de înmultire adecvate, autocontrolul calitătii si al cerintelor de calitate si să garanteze beneficiarilor calitatea semintelor livrate pe perioada de valabilitate.

Art. 6. - Autorizatia acordată în urma înregistrării unui agent economic pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor, după caz, poate fi retrasă temporar sau definitiv de autoritatea care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligatiile ce îi revin potrivit art. 5 sau dacă nu mai desfăsoară activitătile în domeniu timp de 3 ani consecutivi.

Art. 7. - Producătorii de seminte înregistrati pot încheia în scris conventii sau întelegeri cu producătorii agricoli învecinati, persoane fizice sau juridice, pentru respectarea de către acestia a distantelor de izolare fată de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.

Art. 8. - Amelioratorii sau mentinătorii de soiuri au obligatia să pună la dispozitie agentilor economici înregistrati, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a semintelor pe bază de contract, în conditiile legii.

Art. 9. - Producerea semintelor din categoriile biologice prebază si bază revine persoanelor fizice sau juridice, specificate ca mentinător în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, si publicate în Catalogul oficial al soiurilor si hibrizilor de plante de cultură din România, pentru anul respectiv, denumit în continuare Catalogul oficial.

Art. 10. - Agentii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor răspund pentru calitatea si identitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminte necorespunzătoare.

Art. 11. - Agentii economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor au obligatia de a le depozita, manipula, trata si transporta pe loturi, pe soiuri si pe categorii biologice, în ambalaje corespunzătoare, conform normelor în vigoare.

Art. 12. - Regulile si normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii si/sau comercializarea semintelor, precum si procedura de înregistrare, de supraveghere, monitorizare si acreditare a activitătilor furnizorilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi si a reglementărilor organismelor internationale la care România este parte.

Art. 13. - (1) Semintele se comercializează în ambalaje specifice, închise si etichetate, iar mentiunile înscrise pe etichetă trebuie să reflecte si să ateste identitatea si calitatea acestora, inclusiv a stării fitosanitare, potrivit normelor în vigoare.

(2) În cazul unor soiuri modificate genetic toate etichetele sau documentele însotitoare vor indica clar că soiul a fost modificat genetic.

(3) Semintele brute a căror identitate este atestată se pot comercializa în vederea prelucrării.

Art. 14. - (1) Semintele din speciile de plante, produse pe plan intern sau importate, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, pot fi produse în scopul comercializării, respectiv pot fi comercializate, numai dacă soiul este înregistrat în Catalogul oficial sau în cataloagele Comunitătii Europene, după caz.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate lua măsuri de interzicere pentru o parte sau pentru întreg teritoriul tării a utilizării unui soi modificat genetic, dacă se constată că soiul este dăunător culturilor din alte soiuri sau alte specii ori prezintă risc pentru mediu sau pentru sănătatea omului.

(3) În cazul speciilor si soiurilor care nu sunt înregistrate conform alin. (1), se pot comercializa la intern, importa sau exporta:

a) semintele destinate multiplicării pe baze contractuale, în vederea exportului integral;

b) cantităti destinate altor scopuri de testare sau experimentare, în măsura în care apartin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de înscriere în catalog. În cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sănătatea omului si a mediului înconjurător;

c) seminte din genuri si specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor potrivit reglementărilor organismelor internationale la care România este parte.

(4) În cazul speciilor si soiurilor care nu sunt înregistrate conform alin. (1), pot fi introduse în tară si expediate în străinătate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, următoarele:

a) seminte destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;

b) seminte destinate testării în vederea înregistrării;

c) seminte pentru loturi demonstrative si expozitii.

Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate stabili conditii specifice privind producerea, controlul calitătii si comercializarea semintelor din aceste plante.

Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se pot stabili conditii speciale care să reglementeze comercializarea unor categorii de seminte.

Art. 17. - (1) Agentii economici înregistrati pentru comercializarea semintelor pot efectua importuri si exporturi de seminte în conformitate cu normele interne si cu reglementările organismelor internationale în domeniu la care România este parte.

(2) Importul este admis cu avizul prealabil al autoritătii de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conditiile legii.

(3) Importul de seminte din alte tări decât cele din Comunitatea Europeană, pentru speciile la care se constată echivalenta cerintelor de certificare si de protectie a soiurilor, se admite cu respectarea prevederilor art. 14, a reglementărilor organismelor internationale în domeniul comertului international cu seminte la care România este parte. Echivalenta se constată de către autoritătile specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(4) Importatorii vor comunica efectuarea importului autoritătilor teritoriale specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care vor verifica respectarea conditiilor de import si punere pe piată.

(5) Agentii economici importatori vor contabiliza cantitătile de seminte importate în registrul propriu de intrări si iesiri.

Art. 18. - Semintele importate nu pot circula pe piata internă decât în ambalajele si cu etichetele originale.

Reambalarea si reetichetarea sunt permise numai sub controlul autoritătii de control si certificare a semintelor si numai de către agenti economici înregistrati în acest scop.

Art. 19. - Exportul de seminte este admis pe baze contractuale, cu conditia respectării reglementărilor interne si internationale privind circulatia semintelor destinate comertului international, a reglementărilor Comunitătii Europene sau, după caz, în conditiile solicitate de importator.

 

CAPITOLUL III

Controlul si certificarea calitătii semintelor

 

Art. 20. - (1) Controlul, certificarea identitătii si a calitătii semintelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea si acreditarea agentilor economici furnizori de seminte în toate etapele producerii, prelucrării si comercializării se fac de către Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, serviciu de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conformitate cu regulile, normele tehnice si cu reglementările internationale în vigoare.

(2) Se înfiintează Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii Semintelor. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.

(3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor functionează ca unităti cu personalitate juridică, finantate din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor.

(4) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor răspund pentru documentele pe care le emit.

Art. 21. - (1) Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor are următoarele atributii:

a) înregistrează, eliberează si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care efectuează operatiuni de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6;

b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor proiecte de acte normative privind calitatea semintelor;

c) organizează, coordonează si controlează activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor;

d) elaborează reguli, norme si instructiuni de înregistrare, producere, control, certificare, acreditare si comercializare, potrivit reglementărilor internationale în domeniul semintelor, la care România este parte, înregistrează solicitările anuale de multiplicare a semintelor si urmăreste aplicarea acestora;

e) asigură si exercită controlul, în scopul mentinerii calitătii semintelor la toate categoriile biologice în precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;

f) asigură legătura cu organizatiile internationale specializate în domeniul semintelor;

g) acreditează persoanele fizice sau juridice care întrunesc conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru a efectua inspectii în câmp, a ridica probe si a analiza calitatea semintelor, a emite documente si a efectua alte activităti specifice sub supravegherea sa;

h) poate retrage acreditarea, anula documentele emise sau măsurile luate de către persoanele acreditate, dacă se constată că au fost încălcate obligatiile ce îi revin, potrivit normelor de acreditare si contractului de acreditare;

i) asigură instruirea si atestarea personalului de specialitate pentru activitătile specifice.

(2) Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării, precum si pentru efectuarea testelor de calitate solicitantul va plăti contravaloarea prestatiilor o dată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor. Sumele rezultate se constituie ca mijloace extrabugetare si se folosesc de către inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat, si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Art. 22. - (1) Categoriile biologice de sământă care se controlează si pentru care se pot emite certificate oficiale care să ateste identitatea si calitatea acestora în conditiile prezentei legi sunt:

a) sământă de prebază;

b) sământă de bază;

c) sământă certificată;

d) sământă comercială.

(2) Regulile si normele tehnice de producere, control, certificare si comercializare pot prevedea si alte categorii de sământă sau subdiviziuni ale acestora, caracteristice diferitelor specii, în conformitate cu reglementările organismelor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art. 23. - Se admit pentru control si/sau pentru certificare oficială ori sub supraveghere oficială genurile, speciile si soiurile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conditiile prezentei legi, în concordantă cu reglementările organismelor internationale la care România este parte.

Art. 24. - (1) Este interzisă comercializarea semintelor care nu respectă regulile si normele tehnice în vigoare, inclusiv a celor de ambalare, închidere si etichetare, prevăzute de lege.

(2) Se interzice instituirea altor restrictii de comercializare a semintelor în ceea ce priveste caracteristicile lor, conditiile de examinare, marcare si închidere decât cele prevăzute de prezenta lege sau de alte reglementări specifice în vigoare.

(3) Pentru anumite specii, cu respectarea regulilor stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, micii producători neprofesionisti pot comercializa pe piata locală, direct către utilizatorul final neprofesionist, seminte care nu satisfac cerintele generale privind ambalarea, sistemul de închidere si etichetare, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantină fitosanitară si cu garantarea calitătii acestora.

Art. 25. - În cazul unor dificultăti temporare de asigurare generală cu seminte certificate Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate admite comercializarea, pentru o perioadă determinată, a unei categorii de seminte cu exigente mai reduse fată de cele prevăzute de regulile si normele generale sau apartinând altor soiuri decât cele admise, conform legii.

 

CAPITOLUL IV

Piata semintelor

 

Art. 26. - (1) Agentii economici, persoane fizice sau juridice, înregistrati pentru producerea de seminte beneficiază de ajutoare financiare pentru productia de seminte, realizată în baza unui contract sau a unei declaratii de multiplicare înregistrate la autoritatea desemnată, în conditiile legii.

(2) Ajutorul financiar se acordă pentru productia de seminte destinată pentru însământare, certificată oficial ca sământă de prebază, de bază sau certificată, pentru speciile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în scopul asigurării unui venit echitabil pentru producătorii respectivi si al asigurării echilibrului pe piata semintelor.

(3) Valoarea ajutorului financiar prevăzut la alin. (1) si (2) se stabileste înainte de data de 1 august pentru 2 ani de vânzare, în sumă fixă la 100 kg seminte sau bucăti plante, pe fiecare specie. Guvernul poate modifica valoarea stabilită pe specii pentru al doilea an de vânzare. Anul de vânzare începe la data de 1 iulie a fiecărui an si se încheie la data de 30 iunie a anului următor.

(4) Regulile de acordare, verificare si plata ajutorului financiar prevăzut la alin. (1), precum si institutiile abilitate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. - (1) Pentru anumite specii importul se poate realiza pe baza unei licente de import, cu conditia înfiintării unui depozit bancar care să garanteze efectuarea importului în perioada de valabilitate a licentei. Depozitul bancar va fi penalizat total sau partial dacă importul nu este efectuat în întregime în perioada respectivă.

(2) Pentru specia sau tipul de hibrid importat cu licentă Guvernul va putea stabili taxa de compensare egală cu diferenta dintre un pret de referintă calculat pe o perioadă de 3 ani si pretul liber în frontieră, inclusiv taxele vamale.

Plata taxei de compensare este obligatorie pentru persoanele fizice si juridice care efectuează importul la preturi mai mici decât pretul de referintă.

Art. 28. - (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 27 importurile de seminte în cadrul unor contracte de multiplicare înregistrate.

(2) Este interzisă aplicarea de restrictii cantitative, alte măsuri restrictive sau alte taxe cu efect echivalent taxelor vamale.

(3) Lista cuprinzând produsele, regulile de aplicare, inclusiv conditiile de plată a taxei de compensare, precum si destinatia acesteia, sursele de informatii si institutiile abilitate să aplice prevederile alin. (1) si (2) vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(4) În situatia în care, din cauza importurilor sau a exporturilor, piata semintelor este serios perturbată, Guvernul va lua măsurile necesare în comertul cu alte tări, aplicabile până când perturbările sau posibilitatea aparitiei lor încetează.

 

CAPITOLUL V

Înregistrarea soiurilor de plante

 

Art. 29. - Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul Comunitătii Europene sau în catalogul unui stat membru al acesteia se echivalează cu soiurile înregistrate în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, sub aspectul distinctivitătii, uniformitătii si stabilitătii.

Art. 30. - Semintele din soiurile radiate din Catalogul oficial în situatiile prevăzute la art. 36 mai pot fi certificate si comercializate în următorii 2 ani si, respectiv, 3 ani după radiere, în vederea lichidării stocurilor existente.

Art. 31. - (1) Înregistrarea unui soi în Registrul de soiuri si publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor după ce s-a stabilit, în urma examinării tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, că îndeplineste conditiile de distinctivitate, uniformitate si stabilitate si că, pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, soiul posedă valoare agronomică si/sau de utilizare.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se pot acredita agenti economici pentru anumite specii sau soiuri, care să execute teste si să propună înregistrarea lor în Catalogul oficial, sub supravegherea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor.

Art. 32. - Un soi modificat genetic nu poate fi testat si înregistrat fără ca solicitantul să dovedească faptul că acesta îndeplineste conditiile legale privind protectia mediului, a sănătătii umane si animale.

Art. 33. - La înregistrarea în Registrul soiurilor fiecare soi trebuie să fie individualizat printr-o denumire acceptată, care să facă posibilă identificarea sa, în conformitate cu reglementările organizatiilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art. 34. - Înscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însotită de descrierea standardizată a soiului si de asigurarea cantitătilor de seminte necesare examinării.

Art. 35. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea sau prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care stabileste si mentinătorul soiului respectiv.

Art. 36. - Radierea unui soi din Catalogul oficial se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor în cazurile în care:

a) se dovedeste necorespunzător din punct de vedere al distinctivitătii, uniformitătii si stabilitătii, caracteristici pe baza cărora a fost făcută înregistrarea sa în Registrul soiurilor si publicarea în Catalogul oficial;

b) au apărut caracteristici noi care ar fi împiedicat înregistrarea sa, necunoscute la data când s-a făcut aceasta;

c) la cererea amelioratorului, a reprezentantului acestuia sau a mentinătorului soiului, după caz, precum si în cazul în care mentinătorul nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin de a prezenta în orice moment sământa necesară reproducerii soiului, conform caracteristicilor initiale existente la înregistrare, si de a se supune verificării periodice de către Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor;

d) nu mai există un mentinător al soiului înregistrat;

e) se dovedeste că acelasi soi este înregistrat sub un alt nume;

f) titularul certificatului de înregistrare a soiului nu achită tarifele pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat în Registrul soiurilor;

g) după 10 ani de la înregistrarea soiului nu se mai solicită sau nu se mai aprobă reînscrierea.

Art. 37. - (1) Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor functionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si are următoarele atributii:

a) elaborează metodologia de examinare tehnică si de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrării în Registrul soiurilor si a publicării în Catalogul oficial, tinând seama de reglementările interne si internationale în vigoare;

b) examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea;

c) previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare si asigură confidentialitatea informatiilor obtinute, la cererea amelioratorului;

d) asigură depozitarea probelor de seminte din soiurile înregistrate;

e) efectuează verificarea anuală a puritătii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea de control si certificare;

f) este depozitarul Registrului soiurilor, editează si publică anual Catalogul oficial;

g) asigură legătura cu organismele si organizatiile internationale în domeniul testării si înregistrării soiurilor.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 38. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 39. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică a soiurilor solicitantul sau posesorul certificatului de înregistrare va plăti, o dată cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul mentinerii puritătii varietale a soiului înregistrat, sumele prevăzute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(2) Sumele rezultate se constituie ca venituri extrabugetare si se folosesc de către Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat, si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Art. 40. - Soiurile care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 31 si 33 sunt considerate înregistrate si se înscriu în Registrul soiurilor, iar amelioratorului i se eliberează de către Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor un certificat de înregistrare a soiului, a cărui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberării, pentru culturile de câmp, si de 25 de ani, pentru pomi si vită de vie.

La cererea amelioratorului se pot înregistra si formele parentale folosite la obtinerea de hibrizi comerciali.

Art. 41. - (1) Protectia soiurilor de plante este asigurată potrivit Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante.

(2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile si speciile sunt recunoscute si apărate prin acordarea de brevet de soi în conditiile Legii nr. 255/1998.

(3) Brevetele de inventie acordate în conditiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie conferă amelioratorului aceleasi drepturi.

(4) Dreptul de a produce si de a comercializa se transmite contractual oricărei persoane fizice sau juridice, înregistrată conform art. 4, care se angajează să achite titularului de brevet o redeventă stabilită de comun acord.

Nerespectarea acestui angajament atrage retragerea autorizatiei de producere si de comercializare a semintelor si plata daunelor corespunzătoare care rezultă din aceasta.

Art. 42. - Certificatul de înregistrare a soiului conferă posesorului dreptul de a produce si a comercializa sământă din toate categoriile soiului respectiv si de a beneficia de drepturile care decurg din aceasta, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 43. - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor este desemnat ca institutie de depozit al materialului reproductibil pentru soiurile înregistrate în Registrul soiurilor.

Art. 44. - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor este împuternicit să efectueze examinările si verificările pentru controlul mentinerii puritătii varietale a soiurilor înregistrate în Registrul soiurilor si publicate în Catalogul oficial.

Art. 45. - După obtinerea certificatului de înregistrare a soiului titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitie Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor un esantion-martor de seminte sau de plante, care se va conserva si care va constitui proba-etalon pentru verificarea puritătii varietale si a autenticitătii.

Art. 46. - Titularul certificatului de înregistrare a soiului plăteste efectuarea examinării si verificării pentru controlul mentinerii puritătii varietate a soiului pe toată durata în care acesta este înscris în Registrul soiurilor si publicat în Catalogul oficial.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 47. - (1) Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor poate dispune retinerea oricărei cantităti de sământă pregătită pentru comercializare, în timpul sau după comercializare, găsită fără documente de calitate sau de stare fitosanitară, prevăzute de legislatia în vigoare, sau cu documente necorespunzătoare dispozitiilor legale, până la clarificarea situatiei.

(2) În cazul în care sământa nu corespunde conditiilor legale în vigoare, autoritatea prevăzută la alin. (1) poate dispune returnarea acesteia, folosirea în alte scopuri, confiscarea si/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.

Art. 48. - Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si comercializarea semintelor următoarele fapte:

a) comercializarea de seminte necertificate sau din loturi provenite de la agenti economici neînregistrati, conform prevederilor prezentei legi;

b) producerea, prelucrarea si/sau comercializarea de seminte fără autorizatia eliberată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin autoritătile teritoriale de control si certificare a semintelor, cu exceptia celor prevăzute la art. 24 alin. (3);

c) neasigurarea măsurilor corespunzătoare mentinerii calitătii si identitătii la recoltarea, prelucrarea sau conditionarea semintelor;

d) depozitarea si transportul semintelor fără documente care să ateste calitatea si identitatea acestora, precum si neasigurarea măsurilor de protectie a calitătii si a autenticitătii lor;

e) lipsa registrului de intrări si iesiri prevăzut la art. 5 lit. b), tinerea necorespunzătoare a evidentei producerii, intrărilor, iesirilor si stocurilor de seminte;

f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor, precum si evidentele prevăzute la lit. e), la cererea autoritătilor de control împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

g) înscrierea unor date eronate în documentele de atestare a calitătii semintelor;

h) comercializarea de seminte fără documente care să ateste calitatea si starea fitosanitară corespunzătoare pentru însământare;

i) comercializarea de seminte care nu corespund normelor în vigoare.

Art. 49. - Constituie infractiuni la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si comercializarea semintelor si se sanctionează cu închisoare de la 3 luni la 4 ani următoarele fapte:

a) introducerea în tară de seminte fără avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor sau neconforme cu reglementările în vigoare;

b) comercializarea de seminte din import, neavizate de autoritatea de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor sau fără respectarea prevederilor art. 18;

c) înscrierea cu intentie a unor date eronate în documentele de atestare a calitătii semintelor.

Art. 50. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 48 din prezenta lege se sanctionează cu amendă aplicată persoanelor fizice sau, după caz, juridice, după cum urmează:

a) cea de la lit. d), cu amendă de la 3.400.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele de la lit. c), e) si h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 17.000.000 lei;

c) cele de la lit. a), b) si i), cu amendă de la 17.000.000 lei la 34.000.000 lei;

d) cele de la lit. f) si g), cu amendă de la 34.000.000 lei la 56.000.000 lei.

(2) Valoarea amenzilor va fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Art. 51. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 50 se fac de către persoanele împuternicite de Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate împuternici si alte persoane care să constate contraventiile si să aplice sanctiuni.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 48 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Personalul institutiilor publice ale administratiei centrale si locale va sprijini autoritătile Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor cu privire la cazurile de încălcare a prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 52. - Prevederile prezentei legi se aplică si soiurilor care sunt înscrise în Registrul soiurilor si, respectiv, în Catalogul oficial la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va lua măsuri ca pentru toate soiurile înscrise în Registrul soiurilor si în Catalogul oficial, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, să emită certificate de înregistrare a soiurilor si să stabilească dreptul de mentinător institutelor, statiunilor agricole, institutiilor de învătământ superior si altor amelioratori sau agenti economici, la solicitarea acestora.

Art. 53. - Autorizatiile de producere, prelucrare si/sau comercializare si documentele de calitate a semintelor, eliberate în baza dispozitiilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, rămân în vigoare până la expirarea termenului de valabilitate mentionat în cuprinsul acestora, iar autorizatiile vor fi vizate anual de către autoritatea emitentă.

Art. 54. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 75/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) teza întâi, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 266.

 

ANEXĂ

 

DEFINIREA

termenilor de specialitate utilizati în lege

 

1. Sământa înseamnă orice material de reproducere: seminte, fructe, material săditor, produs prin orice metode de înmultire, destinat multiplicării sau pentru productia de consum alimentar ori industrial.

2. Soiul înseamnă un grup de plante apartinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care:

a) se diferentiază clar de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter distinct, precis si putin fluctuant, ce poate fi definit si descris, sau prin mai multe caractere a căror combinatie este de natură să dea calitatea de nou (distinctivitate);

b) este uniform pentru ansamblul caracterelor luate în considerare de reglementările în vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui număr foarte redus de forme atipice, tinând seama de particularitătile de reproducere (uniformitate);

c) este stabil în caracterele sale esentiale, adică în urma reproducerii sau multiplicării succesive ori la sfârsitul fiecărui ciclu de reproducere, caracterele esentiale rămân asa cum au fost descrise initial (stabilitate);

d) este considerat soi si hibridul cu formele parentale ale acestuia.

3. Soiul protejat înseamnă soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi.

4. Plantele cuprind plantele agricole si horticole.

5. Amelioratorul înseamnă:

a) persoana fizică sau juridică care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un nou soi;

b) persoana care a angajat persoana prevăzută la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, dacă contractul prevede că dreptul de ameliorator apartine celei dintâi;

c) succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la lit. a) sau b), după caz.

6. Mentinătorul înseamnă persoana fizică sau juridică indicată în Registrul soiurilor ca responsabilă pentru mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în Registrul soiurilor.

Mentinătorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana căreia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legală.

7. Prelucrarea cuprinde cel putin una dintre următoarele operatiuni: conditionarea, incluzând: precurătarea, uscarea, curătarea, sortarea, fasonarea, tratarea, după caz; formarea loturilor; ambalarea si etichetarea, precum si operatiuni auxiliare ca: depozitarea, păstrarea si transportul semintelor.

8. Comercializarea înseamnă vânzarea, detinerea în vederea vânzării, oferta pentru vânzare si orice cedare, furnizare sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a semintei la terti, fie că este sau nu este remunerată.

Nu fac obiectul comercializării:

a) livrarea de seminte la organismele oficiale de testare si inspectie;

b) furnizarea de seminte la prestatorii de servicii în vederea transformării sau conditionării, atât timp cât prestatorul de servicii nu obtine un drept asupra semintei furnizate astfel;

c) furnizarea de seminte brute, sub anumite conditii, la prestatorii de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminte înmultite pentru acest scop (procesare), atât timp cât prestatorul de servicii nu obtine un drept nici asupra semintei furnizate, nici asupra produsului recoltei.

9. Categoriile biologice din procesul de producere a semintelor sunt definite după cum urmează:

a) sământa amelioratorului înseamnă sământa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a mentinătorului, folosind selectia conservativă sau alte metode stiintifice specifice;

- care este destinată producerii semintelor de prebază;

- care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală pentru semintele de prebază;

b) sământa de prebază înseamnă sământa din toate verigile biologice dintre sământa amelioratorului si sământa de bază, care:

- a fost produsă de sau sub directa responsabilitate a mentinătorului;

- a fost produsă din sământa amelioratorului ori din sământă de prebază;

- este destinată producerii de sământă de prebază sau de bază;

- satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele de prebază;

c) sământa de bază înseamnă sământa:

- produsă de către sau sub directa responsabilitate a mentinătorului;

- care a fost produsă din sământa de prebază;

- care este destinată producerii de sământă certificată;

- care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele de bază;

d) sământa certificată înseamnă:

- în cazul hibrizilor, sământa produsă în loturi de hibridare din sământă de bază si care este destinată producerii de recoltă pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;

- în cazul soiurilor, sământa produsă direct din sământă de bază pentru reînmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementările în vigoare, specificate pentru semintele certificate;

- la cererea autorului sau mentinătorului poate fi obtinută dintr-o sământă de prebază;

c) sământa comercială înseamnă sământa care:

- are identitate ca specie;

- corespunde conditiilor impuse de reglementările în vigoare specificate pentru semintele comerciale;

- corespunde, în urma unui examen, conditiilor de valoare culturală prevăzute în normele în vigoare.

10. Înregistrarea agentilor economici înseamnă operatiunea de admitere a unei activităti pe care un agent economic, persoană fizică sau juridică, doreste să o efectueze în cadrul obiectului său de activitate, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si organizatorice preliminare desfăsurării respectivei activităti.

11. Contractul de multiplicare înseamnă contractul de prestare de servicii care prevede conditiile tehnice si financiare de realizare a productiei de seminte multiplicate, încheiat, în conditiile legii, între proprietarul semintelor destinate multiplicării sau reprezentantul acestuia si un agricultor multiplicator.

12. Declaratia de multiplicare înseamnă cererea persoanelor fizice sau juridice înregistrate pentru producerea de seminte, adresată autoritătii de certificare, în vederea admiterii culturii semincere, destinată multiplicării, pentru inspectia în câmp.

13. Supravegherea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea oficială urmăreste si verifică activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice împuternicite de autoritatea respectivă să desfăsoare o anumită activitate în numele său.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 390.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 30 iunie 1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 267.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 391.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2001 privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 392.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiintarea Universitătii  “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 393.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2001 privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 395.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2001 privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 396.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.135/2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 397.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 213/2002 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei Siderurgice din România pentru perioada 2002-2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. 1, în loc de: ... prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre” se va citi: “… a cărei sinteză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 309/2002 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- la coloana a 4-a din tabelul prevăzut în anexă, în loc de: “Pavilion A:” se va citi: “Pavilion B1:”.

 

În Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 32/2002 privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 3 - Continutul dosarului de înscriere la concursul pentru licenta de emisie radio-tv - la pct. 5 lit. G, în loc de: …(conform Deciziei presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):” se va citi: ….(conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):”.

 

În Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 34/2002 privind durata unor programe locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 aprilie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la art. 2, în loc de: “... prevederilor Deciziei presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999.” se va citi: “... prevederilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999.”;

- la art. 3, în loc de: “… se abrogă Decizia presedintelui Consiliului National al Audiovizualului nr. 40/1997…” se va citi:  “… se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 40/1997…”.