MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 344          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 23 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

285. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

409. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

287. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei

 

288. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

451. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19 din 20 februarie 2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 285.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002

privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca

Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 409.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2001

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 15 octombrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La expirarea mandatului presedintelui membrii consiliului de administratie vor alege un nou presedinte dintre membrii consiliului de administratie pentru perioade succesive de câte un an, în conditiile de cvorum si de vot prevăzute la art. 14. Aceeasi persoană nu poate ocupa functia de presedinte mai mult de două mandate succesive.”

2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Reprezentantii sectorului privat, inclusiv expertii în domeniul financiar, sunt numiti de presedintele consiliului de administratie pe baza propunerilor asociatiilor patronale si profesionale.”

3. La articolul 15, alineatele (1) si (7) vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În vederea evaluării cererilor de finantare ale beneficiarilor consiliul de administratie numeste un comitet de investitii compus din 3-5 persoane, dintre care 2-3 persoane vor fi experti în domeniul financiar.

...........................................................................................

(7) Membrii comitetului de investitii vor primi o remuneratie egală cu aceea a membrilor consiliului de administratie.”

4. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BODGAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 287.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 411.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002

privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarea completare:

- După articolul 3 se introduce articolul 4 cu următorul cuprins:

“Art. 4. - Persoanele care efectuează operatiuni de plăti prin trezoreria statului, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante, sunt pedepsite potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002

privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 412.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A.

prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A., ca societate comercială pe actiuni, cu personalitate juridică, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 1, sectorul 1, prin reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, care se desfiintează.

Art. 2. - Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. se organizează si functionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu statutul propriu prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fiind coordonată stiintific de Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. este:

a) cercetare fundamentală si aplicativă, dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic, proiectare, consultantă, asistentă tehnică, engineering în domeniile alimentului, alimentatiei, nutritiei umane, industriei alimentare, agricol, protectia mediului, valorificarea deseurilor;

b) cercetări în domeniul sigurantei si securitătii alimentare;

c) realizarea de auditări, expertize si receptii în domeniul calitătii, certificarea sistemelor calitătii produselor, tehnologiilor, utilajelor, echipamentelor productive si a sistemelor de analiză-control în domeniul productiei alimentare si alimentatiei;

d) inspectare si acreditare în industria alimentară si participare la inspectarea si acreditarea unitătilor de alimentatie;

e) certificare si raportare de calitate a alimentului, ingredientelor si aditivilor alimentari, a materiilor prime agroalimentare, indigene si din import, inclusiv a celor provenite din organisme modificate genetic si ecologice, în urma testelor specifice microbiologice, fizico-chimice si nutritionale;

f) formarea, specializarea si certificarea profesională în domeniul propriu de activitate;

g) activităti de tehnoredactare, editare si documentare;

h) productie si comert cu produse agroalimentare în tară si în străinătate.

Art. 4. - Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. poate realiza în cooperare cu persoane juridice sau fizice române si străine activităti potrivit obiectului său de activitate.

Art. 5. - Capitalul social initial al societătii comerciale nou-înfiintate este de 1.604.826.000 lei si se constituie prin preluarea elementelor de bilant la data de 31 decembrie 2001, aferente Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti, fiind integral vărsat la data înfiintării societătii comerciale.

Art. 6. - (1) Suprafata de 3,728 ha teren neagricol, aflată în administrarea Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti, din care 3,673 ha în municipiul Bucuresti si 0,055 ha în localitatea Zamora-Busteni, judetul Prahova, precum si patrimoniul Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti, prevăzut la art. 6, se preiau cu întregul activ si pasiv, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare”-S.A. de la Institutul de Chimie Alimentară Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Suprafetele de teren neagricol, precum si clădirile prevăzute la alin. (1) trec din domeniul public în domeniul privat al statului, urmând ca societatea comercială nouînfiintată să obtină certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Se transferă din patrimoniul Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti, la data de 1 ianuarie 2003, cu titlu gratuit, către Institutul de Cercetări Chimice aparatură de laborator, reactivi, sticlărie, stabilite pe bază de protocol încheiat între cele două părti.

Art. 8. - Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. va prelua toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 9. - Personalul existent în cadrul Institutului de Chimie Alimentară Bucuresti va fi preluat de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A., considerându-se transferat, si îsi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea contractului colectiv de muncă.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia 14.94 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si în alte acte emanând de la Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A. denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “ocietate pe actiuni” sau de initialele “.A.”, de capitalul social si de numărul de înregistrare la registrul comertului.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Alimentare” - S.A., denumită în continuare societate comercială, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe actiuni. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii comerciale este în România, municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 1, sectorul 1.

(2) Sediul societătii comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si în alte localităti din tară si din străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata societătii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării ei la registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

 

Scopul societătii comerciale este realizarea de servicii de cercetare, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultantă, engineering, asistentă tehnică, expertize de specialitate, studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului, certificate si rapoarte de calitate, certificare personal, inspectii si acreditare, formare si specializare profesională, editare si tipărire, transfer tehnologic pentru domeniile: aliment, alimentatie, industrie agroalimentară, productie si comert cu produse agroalimentare, industriale si bunuri de larg consum, turism public, modernizări, reparatii, reabilitări si retehnologizări pentru persoane fizice si juridice, în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 6

 

Obiectul de activitate al societătii comerciale este:

a) cercetare fundamentală si aplicativă, dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic, proiectare, consultantă, asistentă tehnică, engineering în domeniile alimentului, alimentatiei, industriei alimentare, agricol, turism public, protectia mediului, valorificarea deseurilor, pentru persoane fizice si juridice, în tară si în străinătate;

b) realizarea de auditări, inspectii, expertize si receptii în domeniul calitătii;

c) cercetări în domeniul sigurantei si securitătii alimentare;

d) certificarea sistemelor calitătii produselor, tehnologiilor, utilajelor, echipamentelor productive si a sistemelor de analiză-control în domeniul productiei alimentare si alimentatiei;

e) multiplicarea si difuzarea creatiilor biologice, starteri pentru sectoarele industriei alimentare, stimulatori alimentari, nutraceutice etc.;

f) participarea la elaborarea standardelor, codurilor, ghidurilor si reglementărilor privind calitatea alimentului si alimentatiei;

g) inspectarea si acreditarea în industria alimentară si participarea la inspectarea si acreditarea unitătilor de alimentatie;

h) eliberarea de certificate si de rapoarte de calitate a alimentelor, ingredientelor si aditivilor alimentari, materiilor prime agroalimentare (indigene sau din import), inclusiv a celor provenite din organisme modificate

genetic si ecologice, în urma testelor microbiologice, fizico-chimice si nutritionale;

i) formarea, specializarea si certificarea profesională în domeniul propriu de activitate; prestări de servicii în domeniile: informatic, economico-financiar, reclamă si publicitate, transporturi, administrativ;

j) elaborarea studiilor de impact asupra mediului (bilanturilor de mediu) pentru industrie; productie si comert cu produse agroalimentare în tară si în străinătate;

k) realizarea de activităti de tehnoredactare, editare si documentare;

l) activităti de intermediere si de reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

m) efectuarea de operatiuni de comert exterior, de import-export de mărfuri si servicii, inclusiv colaborarea cu unităti de comert exterior si cu unităti bancare pentru efectuarea de operatiuni valutare conform legii;

n) realizarea de activităti si actiuni tehnico-stiintifice, cultural-sportive, de turism, sociale pentru personalul societătii comerciale si pentru alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

o) efectuarea de operatiuni comerciale în tară si în străinătate;

p) operatiuni de service pentru persoane fizice si juridice din domeniul său de activitate;

q) transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul industriei alimentare, alimentului si alimentatiei.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial este fixat la suma de 1.604.826.000 lei, divizat în 534.942 actiuni nominative în valoare nominală de 3.000 lei fiecare, în întregime subscrise de actionar.

(2) Capitalul social initial, împărtit în actiuni nominative de 3.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului, în calitate de actionar unic.

(3) Capitalul social este vărsat în întregime la data constituirii societătii comerciale.

(4) Capitalul social initial este detinut integral de statul român, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului, ca actionar unic, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice române ori străine, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile nominative ale societătii comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Actiunile vor purta timbrul sec al societătii comerciale si semnătura a 2 administratori.

(3) Societatea comercială va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul acesteia.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societătii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.

(5) Patrimoniul societătii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii comerciale, care i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea societătii comerciale, efectuată în conditiile prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul prin presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul societătii comerciale. După 6 luni el va putea obtine un duplicat al actiunii.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică a societătii comerciale si numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

b) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, îi descarcă de activitate si îi revocă;

c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate sau îl revocă; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;

d) stabilesc nivelul indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si ale cenzorilor, conform prevederilor legale;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) examinează, aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor; aprobă repartizarea profitului, conform legii;

g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societatea comercială;

h) hotărăsc cu privire la înfiintarea si desfiintarea unor sucursale, filiale si agentii;

i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societătii comerciale;

k) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societătii comerciale;

l) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societătii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii;

m) hotărăsc cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societătii comerciale;

n) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea comercială.

(2) Atributiile adunărilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiază potrivit legii.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale actionarilor se convoacă la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 30% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la înfiintarea societătii comerciale.

(4) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din localitatea în care se află sediul societătii comerciale sau din cea mai apropiată localitate.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară a actionarilor este constituită valabil si poate lua hotărâri dacă la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă detin cel putin jumătate din capitalul social.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor este constituită valabil si poate lua hotărâri dacă la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă detin cel putin jumătate din capitalul social.

(3) Adunarea generală a actionarilor este prezidată de către presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează dintre membrii adunării generale a actionarilor un secretar care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

(6) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Actionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(3) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati care detin cel putin o pătrime din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(5) Hotărârile adunării generale a actionarilor sunt obligatorii si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

 

ARTICOLUL 17

 

Până la privatizarea societătii comerciale interesele capitalului de stat în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de 3 împuterniciti mandatati astfel: unul de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si 2 de la Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.

(2) Administratorii pot avea si calitatea de actionar.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

(5) Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generală a actionarilor.

(6) La prima sedintă consiliul de administratie alege dintre membrii săi un vicepresedinte.

(7) Consiliul de administratie se întruneste la sediul societătii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe lună, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta cel putin a unei jumătăti din numărul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(10) Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(11) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

(12) În relatiile cu tertii societatea comercială este reprezentată de presedintele consiliului de administratie pe baza si în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a actionarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează fată de terti.

(13) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societătii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(14) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii comerciale.

(15) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli în administrarea societătii comerciale. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la societăti comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt în relatii comerciale directe.

(17) Nu pot fi directori ai societătii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) stabileste tactica si strategia de marketing;

b) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii comerciale pe compartimente;

c) aprobă operatiunile de cumpărare si vânzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;

d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

e) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

f) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societătii comerciale pe anul în curs;

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile directorului general si ale consiliului director

 

Atributiile directorului general

Directorul general are în principal următoarele atributii:

a) asigură realizarea hotărârilor consiliului de administratie;

b) angajează si concediază personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;

c) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii comerciale pe compartimente;

d) conduce, organizează si controlează întreaga activitate a societătii comerciale direct sau prin delegare de autoritate;

e) reprezintă societatea comercială în relatiile cu tertii.

Atributiile consiliului director

Consiliul director are în principal următoarele atributii:

a) aplică tactica si strategia de marketing ale societătii comerciale;

b) rezolvă orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

 

(1) Gestiunea societătii comerciale este controlată de actionari si de cei 3 cenzori. Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor.

(2) În perioada în care statul este actionar cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societătii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societătii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societătii comerciale controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societătii comerciale.

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul societătii comerciale si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 30% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(8) Atributiile si modul de functionare, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în acest domeniu.

(9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenta art. 18 alin. (16), precum si cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte functii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratie sau de la societatea comercială.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 23

Personalul

 

(1) Personalul de conducere al societătii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor pe perioada în care statul este actionar unic; personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de împuternicitii mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat.

(2) Restul personalului este angajat de directorul general al societătii comerciale.

(3) Salarizarea se face conform legislatiei în vigoare.

(4) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

(5) Drepturile si obligatiile personalului societătii comerciale sunt stabilite de directorul general al acesteia.

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 25

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) Societatea comercială va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 26

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul societătii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul societătii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri în conditiile legii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comercială în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(4) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(5) Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si în limita capitalului subscris.

 

ARTICOLUL 27

Registrele

 

Societatea comercială tine registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

 

(1) Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a actionarilor.

(2) În perioada în care statul este actionar unic transformarea formei juridice a societătii comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuternicitilor mandatati să reprezinte interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si de publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 29

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii duc la dizolvarea societătii comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

d) numărul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;

e) la cererea oricărui actionar, dacă împrejurările de fortă majoră si consecintele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a actionarilor constată că functionarea societătii comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice alte situatii, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea societătii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 30

Lichidarea

 

(1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.

(2) Lichidarea societătii comerciale si repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 32

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, si ale Codului comercial.