MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 349         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 mai 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.053. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001 si nr. 182 din 18 martie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. i) si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 77 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii nr. 1.284 din 12 noiembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile unice de clasare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national si a metodologiei de eliberare a adeverintelor de export, precum si a Regulamentului privind desfăsurarea activitătilor comerciale cu bunuri culturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie 1996.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 17 mai 2002.

Nr. 2.053.

 

ANEXĂ

 

NORME

de clasare a bunurilor culturale mobile

 

CAPITOLUL I

Categorii si domenii de aplicare

 

Art. 1. - Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, patrimoniul cultural national cuprinde: bunuri arheologice si istoric-documentare de valoare deosebită sau exceptională, bunuri cu semnificatie artistică, de valoare deosebită sau exceptională, bunuri cu semnificatie etnografică, de valoare deosebită sau exceptională, bunuri de importantă stiintifică, de valoare deosebită sau exceptională, si bunuri de importantă tehnică, de valoare deosebită sau exceptională.

Art. 2. - (1) Bunurile arheologice si istoric-documentare de valoare deosebită sau exceptională sunt:

a) descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramică, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, însemne funerare;

b) elementele provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c) mărturii materiale si documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, stiintifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;

d) manuscrise, incunabule, cărti rare si cărti vechi, cărti cu valoare bibliofilă;

e) documente si tipărituri de interes special: documente de arhivă, hărti si alte materiale cartografice;

f) obiecte cu valoare memorialistică;

g) obiecte si documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, medalii, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, mărci postale, drapele si stindarde;

h) piese epigrafice;

i) fotografii, clisee fotografice, filme, înregistrări audio si video;

j) instrumente muzicale;

k) uniforme militare si accesorii ale acestora;

l) obiecte cu valoare tehnică;

m) alte bunuri din această categorie.

(2) Bunurile cu semnificatie artistică, de valoare deosebită sau exceptională, sunt:

a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie si altele;

b) opere de artă decorativă si aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;

c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier si altele;

d) proiecte si prototipuri de design;

e) materialele primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;

f) alte bunuri din această categorie.

(3) Bunurile cu semnificatie etnografică, de valoare deosebită sau exceptională, sunt:

a) unelte, obiecte de uz casnic si gospodăresc;

b) piese de mobilier;

c) ceramică;

d) textile, piese de port, pielărie;

e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;

f) obiecte de cult;

g) podoabe;

h) ansambluri de obiecte etnografice;

i) alte bunuri din această categorie.

(4) Bunuri de importantă stiintifică, de valoare deosebită sau exceptională, sunt:

a) specimene rare si colectii de zoologie, botanică, mineralogie si anatomie;

b) trofee de vânat;

c) alte bunuri din această categorie.

(5) Bunuri de importantă tehnică, de valoare deosebită sau exceptională, sunt:

a) creatii tehnice unicat;

b) rarităti, indiferent de marcă;

c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curentă;

d) creatii tehnice cu valoare memorială;

e) realizări ale tehnicii populare;

f) matritele de compact-discuri si CD-ROM;

g) alte bunuri din această categorie.

 

CAPITOLUL II

Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile

 

Art. 3. - Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispozitiilor Legii nr. 182/2000 si prezentelor norme emise de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 4. - Bunurile apartinând patrimoniului cultural national fac parte, în functie de importanta sau de semnificatia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, stiintifică si tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică si epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

a) fondul patrimoniului cultural national, denumit în continuare fond, alcătuit din bunuri culturale de valoare deosebită;

b) tezaurul patrimoniului cultural national, denumit în continuare tezaur, alcătuit din bunuri culturale de valoare exceptională.

Art. 5. - (1) Prin clasare se întelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national mobil, fond si tezaur, potrivit art. 4.

(2) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiză întocmit de experti acreditati de Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 6. - (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ si cantitativ pe baza căruia se evaluează semnificatia sau importanta culturală a bunurilor mobile si se determină categoria juridică a patrimoniului cultural national din care fac parte aceste bunuri.

(2) În vederea clasării în categoriile fond si tezaur se vor lua în considerare cele două tipuri de criterii de clasificare, generale si specifice, prevăzute în prezentele norme.

Art. 7. - (1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cărora se evaluează semnificatia sau importanta culturală a bunurilor mobile si prin care se determină dacă acestea sunt susceptibile de a fi clasate.

(2) Criteriile generale de clasare sunt:

1. vechimea - criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural a fost realizat într-o perioadă mai îndepărtată, cel putin cu 50 de ani înainte de data efectuării expertizei, si se acordă puncte valorice într-un

cuantum proportional cu vechimea determinată;

2. frecventa - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural apartine unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeasi tipologie si se determină prezenta bunurilor în cauză pe teritoriul românesc; în raport cu semnificatia artistică se analizează dacă acestea se înscriu într-o tipologie determinată care cuprinde opere cu tematică si manieră de realizare artistică relativ similare si dacă asemenea opere sunt prezente în colectii publice sau private ori în circuitul civil;

3. starea de conservare - criteriul în baza căruia se analizează gradul în care bunul cultural îsi păstrează integritatea si caracteristicile initiale ori se află într-o stare care să permită reconstituirea sau restaurarea acestuia.

(3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevăzute la alin. (2) punctajul valoric maxim care se poate acorda este de 100 de puncte.

(4) Pentru bunurile reprezentând descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se acordă punctajul maxim la criteriul vechime.

(5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acordă punctajul maxim la criteriul frecventă.

(6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizează în scopul de a se stabili dacă bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.

(7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este următoarea:

1. Punctajele valorice se acordă pentru fiecare criteriu general si se însumează.

2. Dacă suma realizată este de până la 150 de puncte valorice, bunul cultural expertizat nu este susceptibil de a fi clasat.

3. Dacă suma realizată este cuprinsă între 150-200 de puncte valorice, bunul cultural expertizat este susceptibil de a fi clasat si se procedează la expertizarea acestuia de către un expert desemnat de Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor, în functie de domeniul din care face parte bunul cultural în cauză.

4. Expertul desemnat validează sau invalidează punctajul acordat potrivit criteriilor generale si expertizează bunul potrivit criteriilor de clasare specifice.

Art. 8. - (1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza cărora se evaluează semnificatia sau importanta arheologică, istoric-documentară, artistică, etnografică, stiintifică sau teh-

nică a bunurilor culturale si prin intermediul cărora se determină valoarea culturală deosebită sau exceptională, stabilindu-se categoria juridică a patrimoniului cultural national din care acestea fac parte.

(2) Criteriile specifice de clasare sunt:

1. valoarea istorică si documentară - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural serveste la cunoasterea unui fapt istoric de importantă sau semnificatie majoră, în sensul că este o mărturie istorică din perioada în care acel fapt s-a petrecut;

2. valoarea memorială - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural a apartinut unei personalităti importante a istoriei, culturii si civilizatiei nationale sau internationale ori constituie o mărturie directă si semnificativă privind viata si activitatea acelei personalităti;

3. autenticitatea - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural este o operă realizată în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier, într-o manufactură sau într-o fabrică precis determinată ca apartinând unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizatii;

4. autorul, atelierul sau scoala - criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural apartine unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi sau fabrici importante pentru o epocă istorică, un stil artistic, o cultură sau o civilizatie;

5. calitatea formală - criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural este o realizare artistică importantă, o piesă de o expresivitate plastică deosebită sau exceptională ori o piesă care se remarcă prin însusirile ce decurg din tehnica de executie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea conceptiei, precum si din creativitatea acesteia.

(3) Punctajul valoric ce se poate acorda în urma expertizării potrivit criteriilor specifice de clasare este diferentiat în functie de încadrarea bunului cultural mobil în unul dintre domeniile arheologic si istoric-documentar, artistic, etnografic, stiintific sau tehnic, după cum urmează:

 

Domeniul în care se încadrează bunul potrivit legii

Punctaj valoric maxim în baza criteriilor specifice

Valoarea istorică si documentară

Valoarea memorială

Autenticitatea

Autorul, atelierul sau scoala

Calitatea

formală

1. Bunuri arheologice si istoric- documentare

100

100

100

25

25

2. Bunuri cu semnificatie artistică

25

25

100

100

100

3. Bunuri cu semnificatie etnografică

50

50

100

100

50

4. Bunuri de importantă stiintifică

100

25

100

25

100

5. Bunuri de importantă tehnică

25

25

100

100

100

 

(4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este următoarea:

1. Punctele valorice se acordă pentru fiecare criteriu specific si se însumează.

2. Suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor specifice se adună cu suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor generale si se obtine astfel suma finală a punctelor valorice.

3. Dacă suma finală a punctelor valorice este cuprinsă între 200 si 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică fond a patrimoniului cultural national.

4. Dacă suma finală este de peste 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural national.

(5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizează în scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural national în care se propune clasarea bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Procedura de clasare a bunurilor culturale

 

Art. 9. - (1) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.

(2) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu, în următoarele situatii:

a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice;

b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;

c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin licitatie sau prin intermediul unui agent autorizat;

d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;

e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări sistematice;

f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;

g) pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;

h) pentru bunurile aflate în custodia institutiilor publice, care urmează să fie restituite;

i) pentru bunurile culturale mobile proprietate publică, aflate în patrimoniul unor societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizează.

Art. 10. - (1) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c)-g) si i) declansarea procedurii de clasare se realizează de către directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) declansarea procedurii de clasare se realizează de către institutiile publice care le administrează.

(3) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) declansarea procedurii de clasare se realizează de către cultele religioase care le detin.

(4) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h) declansarea procedurii de clasare se realizează de către institutiile publice care le au în custodie.

Art. 11. - (1) Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor fizice si a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.

(2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.

Art. 12. - Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declansării procedurii de clasare.

Art. 13. - (1) Persoanele fizice sau juridice interesate în clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat sau unei institutii specializate cu activitate în domeniu realizarea expertizei, conform criteriilor generale de clasare.

(2) Declansarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizează numai pentru bunurile culturale mobile care, în urma expertizării potrivit criteriilor generale de clasare, au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertiză prin care se propune clasarea în fond sau în tezaur, după caz.

(3) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica persoanelor fizice sau juridice respective în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei.

(4) Contestarea raportului de expertiză a bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor în termen de 10 zile de la primirea înstiintării expertului. Solutionarea contestatiei se comunică în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.

(5) În cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) În vederea declansării procedurii de clasare în privinta bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) si h), institutiile publice respective vor depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor următoarele documente, după caz:

- cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile detinute, raportul de expertiză întocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a);

- cererea de clasare a bunurilor aflate în custodie, inventarul bunurilor, raportul de expertiză întocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de restituire, depusă în formă autentică, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h).

(2) În vederea declansării procedurii de clasare în privinta bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b)-g) si i), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, un dosar care să cuprindă următoarele documente, după caz:

- cererea de clasare;

- raportul de expertiză întocmit de experti acreditati, potrivit legii;

- fisa standard a obiectului/obiectelor;

- fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);

- înstiintarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzării unui bun cultural susceptibil de a fi clasat, întocmită potrivit legii de către agentii economici autorizati să comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c);

- cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmită potrivit dispozitiilor legale, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. d);

- procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite întâmplător, întocmit de primarul localitătii în a cărei rază a fost făcută descoperirea, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e);

- copie legalizată de pe actul prin care se face dovada confiscării, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. f) si g).

(3) Termenul pentru depunerea dosarului este următorul:

a) 5 zile de la data ofertei de licitatie publică, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c);

b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. d);

c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e);

d) 15 zile de la data intrării în proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) si g);

e) 5 zile de la data înregistrării cererii de restituire, pentru bunurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h).

(4) În vederea declansării procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 11 alin. (1) persoanele interesate vor depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor următoarele documente: cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile detinute, fisa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiză întocmit de experti acreditati si fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).

(5) Cererea de clasare se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(6) Fisa standard a obiectului se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(7) Raportul de expertiză se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.

Art. 15. - În situatia în care, prin expertiza realizată în legătură cu un bun pentru care se solicită exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit că acesta nu este un bun cultural susceptibil de a fi clasat, directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, vor emite certificatul de export potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 16. - (1) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor în vederea declansării procedurii de clasare directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, transmit Directiei muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentele respective.

(2) În termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1) directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, comunică proprietarului bunului respectiv înstiintarea de declansare a procedurii de clasare, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(3) Pe perioada desfăsurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se află sub regimul de protectie prevăzut, potrivit dispozitiilor legii, pentru bunurile clasate în tezaur.

(4) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinta cărora s-a declansat procedura de clasare au obligatia de a permite examinarea bunurilor respective de către experti acreditati.

Art. 17. - (1) Dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării se supune analizei Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în termen de 7 zile de la data depunerii la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care contin date eronate, acestea fiind returnate solicitantului de către Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor în termen de 3 zile de la data depunerii. Solicitantul are obligatia de a depune dosarul în forma cerută de prezentele norme în termen de 5 zile de la primirea acestuia.

(3) În termen de 5 zile de la depunerea dosarelor, în vederea clasării, la Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor, aceasta desemnează expertul acreditat care să realizeze expertizarea bunurilor respective.

(4) Expertul desemnat potrivit alin. (3) depune la Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor raportul de expertiză în termen de 45 de zile de la data desemnării.

Art. 18. - (1) În situatia în care, în vederea întocmirii raportului de expertiză, se impune executarea de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de către directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, cu acordul proprietarilor bunurilor respective, în baza unui proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

(2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal si se vor depune la Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 19. - (1) Organismul stiintific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor analizează dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării, evaluează si validează ori invalidează raportul de expertiză continut de acesta, precum si raportul de expertiză întocmit de expertul desemnat si hotărăste clasarea sau respingerea clasării bunului cultural mobil respectiv.

(3) Hotărârile de clasare sau, după caz, de respingere a cererii de clasare se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenti la sedintă. În caz de balotaj votul presedintelui este decisiv.

(4) Hotărârile privind clasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către secretarul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semnează de către presedintele acesteia si se transmit, prin secretarul comisiei, ministrului culturii si cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de clasare.

(5) În termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta, împreună cu certificatul de clasare si cu fisa standard a obiectului, întocmite de către Directia muzee, colectii, arte vizuale, se transmite proprietarului sau titularului de alte drepturi reale; formularul certificatului de clasare este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

(6) Institutiile care primesc documentele prevăzute la alin. (5) vor proceda după cum urmează:

a) institutiile publice specializate sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidenta analitică si sinoptică proprie;

b) directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale îndreptătiti, în termen de maximum 3 zile de la data primirii si vor introduce informatiile cuprinse în acestea în baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile aflate în raza lor de competentă teritorială.

(7) Hotărârile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se comunică, prin secretarul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, persoanelor fizice sau juridice care au declansat procedura de clasare, în termen de 7 zile de la data adoptării hotărârii.

(8) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicările prevăzute la alin. (7) vor proceda după cum urmează:

a) institutiile publice specializate vor opera modificările ce se impun în evidentele proprii;

b) directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite comunicările proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale în termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informatiile privind procedura astfel finalizată în evidentele proprii si vor emite certificatele de export, după caz.

Art. 20. - (1) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi contestată de către proprietar sau de către titularii de alte drepturi reale în termen de 10 zile de la data comunicării respectivei hotărâri; contestatia se depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Solutionarea contestatiei se comunică persoanei respective în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.

(3) În cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 21. - Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privinta cărora a fost respinsă cererea de clasare vor putea initia o nouă procedură de clasare după curgerea unui termen de cel putin 3 ani de la data adoptării hotărârii de respingere a cererii de clasare; în cazul în care au apărut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus prin hotărâre adoptată de Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 22. - Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele două inventare, fond sau, după caz, tezaur.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile

 

Art. 23. - Prin declasare se întelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil clasat si de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, după caz, al tezaurului patrimoniului cultural national.

Art. 24. - (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, în următoarele cazuri:

a) invalidarea expertizei;

b) distrugere;

c) deteriorare gravă care nu poate fi remediată prin operatiuni de restaurare.

(2) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai în urma sesizării formulate de către persoanele fizice sau juridice interesate, depusă la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către experti acreditati potrivit legii sau de către specialisti recunoscuti de organismele internationale cu activitate în domeniu, special desemnati în acest sens prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se realizează de către un expert acreditat si de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnati în acest sens de către Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor.

(5) În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) expertul sau specialistul desemnat în acest sens întocmeste un raport de expertiză pe care îl va comunica Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de expertiză va fi întocmit în conformitate cu criteriile specifice de clasare prevăzute la art. 8 alin. (2).

(6) În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) conservatorul sau restauratorul desemnat în acest sens întocmeste un act de constatare, iar expertul desemnat în acest sens întocmeste un raport de expertiză, conform criteriilor specifice de clasare prevăzute la art. 8 alin. (2); actul de constatare si raportul de expertiză se comunică Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în termen de 5 zile de la desemnare.

Art. 25. - (1) Declansarea din oficiu a procedurii de declasare se face de către:

a) directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate publică aflate în administrarea institutiilor publice nespecializate, dacă aceste bunuri se află în evidentele directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si dacă în cursul activitătilor de monitorizare desfăsurate în conditiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat că distrugerea sau deteriorarea lor gravă nu poate fi remediată prin operatiuni de restaurare;

b) institutiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le administrează, dacă este întrunită una dintre conditiile stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000.

(2) În vederea declansării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, vor depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.

(3) În vederea declansării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) institutiile publice specializate vor depune la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.

Art. 26. - (1) Declansarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile respective.

(2) În vederea declansării procedurii de declasare prevăzute la alin. (1) solicitantii vor depune la directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror evidentă se află bunul cultural mobil clasat, cererea de declasare si fotocopia fisei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declansarea procedurii de declasare.

(3) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentele prevăzute la alin. (2) în termen de 5 zile de la depunere.

Art. 27. - Cererea de declasare se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 28. - Documentele depuse la Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, care sunt incomplete sau contin date eronate, se restituie persoanei fizice sau juridice care le-a depus, în termen de 5 zile de la data depunerii.

Art. 29. - (1) Documentele depuse la Directia muzee, colectii, arte vizuale se supun analizei Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în termen de maximum 5 zile de la data depunerii.

(2) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor vor fi desemnati expertii sau specialistii si conservatorii sau restauratorii, după caz, conform art. 24 alin. (3) si (4).

Art. 30. - (1) Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor analizează, în vederea declasării, documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) si (3) si la art. 26 alin. (2), precum si documentele care au fost luate în considerare la clasarea respectivului bun si raportul de expertiză si actul de constatare, după caz, al expertilor sau specialistilor si conservatorilor sau restauratorilor, prevăzute la art. 24 alin. (5) si (6).

(2) Hotărârile de declasare sau, după caz, de respingere a declasării se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenti la sedintă. În caz de balotaj votul presedintelui este decisiv.

(3) Hotărârile privind declasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către secretarul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semnează de către presedintele acesteia si se transmit, prin secretarul comisiei, ministrului culturii si cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de declasare.

(4) Ordinul de declasare se comunică în scris proprietarului si titularilor de alte drepturi reale de către Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor în termen de 10 zile de la emitere.

(5) Ordinul de declasare este luat în evidenta inventarului patrimoniului cultural national mobil în care figurează bunul respectiv, procedându-se la radierea acestuia din fond sau, după caz, din tezaur.

(6) Hotărârile privind respingerea declasării se întocmesc de către secretarul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, se semnează de către presedintele acesteia si se transmit, în termen de 10 zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declansat procedura de declasare.

(7) Institutiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidenta analitică si sinoptică proprie.

Art. 31. - (1) Hotărârea privind respingerea declasării poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor va comunica răspunsul la contestatie în termen de 20 de zile de la înregistrare.

(3) În cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national

 

Art. 32. - (1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national se realizează cu respectarea procedurii prevăzute pentru clasare.

(2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national se realizează din oficiu sau la cerere.

Art. 33. - Declansarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national se poate hotărî de către Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor, după cum urmează:

a) în urma solutionării contestatiilor privind ordinele de clasare;

b) în urma solutionării cererilor de declasare;

c) în urma solutionării contestatiilor privind ordinele de declasare.

Art. 34. - (1) Declansarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national se realizează la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun cultural mobil clasat.

(2) În vederea declansării procedurii de trecere, prevăzută la alin. (1), solicitantii vor depune la directia judeteană pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei

evidentă se află bunul cultural mobil clasat, cererea de trecere, însotită de raportul de expertiză pe care se întemeiază.

(3) Cererea de trecere se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(4) Procedura de trecere se declansează, se derulează si se finalizează potrivit procedurii de clasare reglementate prin prezentele norme.

Art. 35. - (1) Ordinul de clasare, declasare sau de trecere dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii si Cultelor, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor este obligat să solutioneze contestatia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

(3) În cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul la contestatia adresată Ministerului Culturii si Cultelor, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

CERERE


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2*)

la norme

 

FISĂ STANDARD


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

la norme


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

DIRECTIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI

PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........................................

 

ÎNSTIINTARE

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

DIRECTIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI

PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........................................

 

PROCES - VERBAL

 

ANEXA Nr. 4*)

la norme


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

DIRECTIA MUZEE, COLECTII, ARTE VIZUALE

 

CERTIFICAT DE CLASARE

Nr. ........................ din ..................................

 

ANEXA Nr. 5*)

la norme


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6*)

la norme

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR1)

DIRECTIA PENTRU CULTURĂ, CULTE SI

PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL A .........................................

 

RAPORT DE EXPERTIZĂ

 


1) În situatia în care expertiza se realizează de către un alt expert decât cel din cadrul directiilor judetene, formularul va avea înscris antetul acestuia.

*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001 si nr. 182 din 18 martie 2002

 

1. ICL Romania - S.R.L., Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, cod fiscal R7257193, telefon/fax: 2303030, 2300903:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0152 din 7 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ICL, model FleetMax Global, configuratie: aplicatie PC: FleetMax Global - Front Office; imprimantă fiscală UPOS model FPU950RI; afisaj client 2x20; tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

2. FADATA - S.R.L., Bucuresti, Bd. Unirii nr. 16, bl. 5A, et. 3, ap. 8, sectorul 4, cod fiscal R11865369, telefon/fax: 2120851, 2121240:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0153 din 18 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ORGTECH, model Micro, configuratie: structură închisă, retea; hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0154 din 18 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ORGTECH 700 model 03, configuratie: structură închisă, retea; hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

3. SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor, cod fiscal R6390409, telefon/fax: 059/443288:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0155 din 19 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IBM POS 4694 model POS 2000, configuratie: aplicatie PC:POS 2000; imprimantă fiscală IBM model 3F versiunea 0.16; display client 2x20; tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

4. EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A., Bucuresti, str. Scoala Herăstrău nr. 26, sectorul 1, cod fiscal R6811850, telefon/fax: 2327191:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0156 din 19 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PICCOLO, configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 7 agenti economici de distributie si 7 agenti economici de service.

5. MILO TRADING 2000 - S.R.L., Bucuresti, str. Vasile Stroescu nr. 28, sectorul 2, Cod unic de înregistrare R12616722, telefon/fax: 2528029, 2523511:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0157 din 18 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip POS Exchange; configuratie: casă de marcat fiscală computerizată; placăfiscală ISA; afisaj client 2x20; imprimantă EpsonTM - U210A; program aplicatie: “Prima2002”; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 9 agenti economici de distributie si 9 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0163 din 2 aprilie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EURO model 2000T ALPHA, configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 33 de agenti economici de distributie si 33 de agenti economici de service.

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0164 din 2 aprilie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EURO model 1000T; configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 33 de agenti economici de distributie si 33 de agenti economici de service;

6. ANZI SOFT - S.R.L., Bucuresti, sos. Colentina nr. 35, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. 83, sectorul 2, cod fiscal R40900, telefon/fax: 2222554:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0158 din 18 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ANZI SOFT model Exchange POS; configuratie: casă de marcat fiscală computerizată; placă fiscală ISA; afisaj client 2x20; imprimantă EpsonTM - U210A; program aplicatie: “Prima2002”; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

7. REL COMPUTER - S.R.L., Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod fiscal R3510209, telefon/fax: 2240027, 2241777:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0159 din 19 martie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZIT model 98 - M5; configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 4 agenti economici de distributie si 4 agenti economici de service.

8. PER GRUP - S.R.L., Bucuresti, str. Gh. Palade nr. 11, sectorul 2, cod fiscal R11123270, telefon/fax: 2115310, 2115096:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0160 din 4 aprilie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT model Compact; configuratie: structură închisă; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

9. VALMED FREEMEX - S.R.L., Bucuresti, str. Avionului nr. 11-15, 6 C, ap. 7, sectorul 1, cod fiscal R6301606, telefon/fax: 2420760, 2420821:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0161 din 2 aprilie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TOTAL model 02; configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 24 de agenti economici de distributie si 24 de agenti economici de service.

10. COMTEC PRODIMPEX - S.R.L., Bucuresti, str. Mexic nr. 13, sectorul 1, cod fiscal R1558561, telefon/fax: 2301468, 2314705:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0162 din 2 aprilie 2002, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZEKA; configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 18 agenti economici de distributie si 18 agenti economici de service.

*

*   *

NOTĂ: Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.

 

RECTIFICARE: În lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 18 martie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la pozitia 3, în loc de: GLYCON - S.R.L. se va citi GLYKON - S.R.L.;

- la pozitia 6, în loc de: ALYS DATA - S.R.L. se va citi ALSYS DATA - S.R.L.