MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 350         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

459. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere

 

463. - Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii

 

464. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

465. - Hotărâre privind aprobarea donării către Primăria Orasului Sofia, Republica Bulgaria, a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” - placă comemorativă

 

466. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Muzeului National “Brukenthal” în administrarea Complexului National Muzeal “Astra” Sibiu

 

469. - Hotărâre privind înfiintarea magazinelor “Economat”

 

470. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Sănătătii si Familiei va elabora norme de supraveghere, inspectie sanitară si control conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - În scopul realizării unei informări prompte, adecvate si corecte a populatiei asupra calitătii apei de îmbăiere din zonele naturale, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Turismului vor încheia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul apelor si protectie mediului,

Petru Lificiu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 459.

 

ANEXĂ

 

NORME  DE CALITATE

pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere

 

Art. 1. - Prezentele norme de calitate reglementează cerintele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu exceptia apei folosite în scopuri terapeutice si a apei din piscine sau bazine de înot.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme de calitate, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) apă de îmbăiere - un râu sau un lac ori părti ale acestora, precum si apa de mare, în care:

- îmbăierea este explicit autorizată de către Ministerul Sănătătii si Familiei;

- îmbăierea nu este interzisă si este traditional practicată de un număr mai mare de 150 de persoane;

b) zonă de îmbăiere - orice loc unde există apă de îmbăiere;

c) sezon de îmbăiere - perioada pe durata căreia un număr mai mare de 150 de persoane este de asteptat să folosească apa în acest scop, conform obiceiurilor, oricăror reguli locale referitoare la îmbăiere ori conditiilor de climă.

Art. 3. - (1) Parametrii de calitate si valorile admise pentru apa de îmbăiere din zonele naturale sunt prevăzute în anexă.

(2) Valorile de referintă prevăzute în anexă, cu sau fără corespondent în coloana “Valori obligatorii”, vor fi atinse prin orice mijloace care conduc la îmbunătătirea calitătii apei fără a deteriora însă calitatea naturală a acesteia.

Art. 4. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei poate aproba, pentru calitatea apei de îmbăiere într-o anumită zonă de îmbăiere, si alte valori pentru parametri decât cele prevăzute în anexă.

(2) Valorile stabilite potrivit alin. (1) nu trebuie să fie mai mari decât valorile cuprinse în coloana “Valori obligatorii” prevăzută în anexă.

Art. 5. - (1) Ministerul Alimentatiei Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Sănătătii si Familiei vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura conformarea cu parametrii de calitate prevăzuti la art. 3, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de calitate.

(2) Toate zonele de îmbăiere stabilite, special echipate în acest scop, trebuie să fie autorizate de către Ministerul Sănătătii si Familiei, iar valorile din coloana “Valori obligatorii” prevăzută în anexă trebuie să fie urmărite din momentul în care îmbăierea este permisă pentru prima dată.

(3) În primii 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de calitate apa din zonele de îmbăiere autorizate potrivit alin. (2) poate respecta doar valorile obligatorii prevăzute în anexă.

(4) În cazul apei de mare din vecinătatea frontierelor sau a apelor transfrontaliere care afectează calitatea apelor de îmbăiere de pe teritoriul altor state obiectivele pentru calitatea apei de îmbăiere se vor determina în colaborare cu statele riverane.

Art. 6. - (1) Cerintele de calitate pentru apa dintr-o zonă naturală amenajată pentru îmbăiere sunt considerate ca fiind corespunzătoare dacă rezultatele analizelor efectuate din acea apă, din aceleasi puncte si la intervalele prevăzute în anexă arată că ele se conformează valorilor parametrilor de calitate în cazul:

a) a 95% din probele prelevate pentru parametrii din coloana “Valori obligatorii” prevăzută în anexă;

b) a 90% din probele prelevate pentru toti ceilalti parametri, cu exceptia coliformilor totali si a coliformilor fecali, pentru care procentajul poate fi de 80%.

(2) Diferentele de 5%, 10% sau 20% din probele prelevate, care nu sunt conforme cerintelor de calitate, se consideră corespunzătoare când:

a) depăsirea valorii respectivului parametru nu este mai mare de 50%, cu exceptia valorilor pentru parametrii microbiologici, pH si oxigenului dizolvat;

b) în probele prelevate consecutiv, la intervale statistic determinate, valorile nu depăsesc valorile stabilite pentru parametrii relevanti.

(3) Depăsirile valorilor stabilite potrivit art. 4 nu se iau în considerare în calculul procentajelor prevăzute la alin. (1) si (2), dacă aceste depăsiri sunt consecinta inundatiilor, a altor dezastre naturale sau a conditiilor meteorologice exceptionale.

Art. 7. - (1) Frecventa de prelevare a probelor pentru monitorizarea calitătii apei de îmbăiere trebuie să corespundă cerintelor prevăzute în anexă.

(2) Punctele de prelevare a probelor de apă se stabilesc acolo unde densitatea medie zilnică de înotători este cea mai mare, de regulă de la o adâncime de 30 cm sub nivelul apei, cu exceptia probelor pentru uleiuri, care se prelevează de la suprafata apei.

(3) Prelevarea probelor trebuie să înceapă cu cel putin două săptămâni înainte de începerea sezonului de îmbăiere.

(4) Pentru autorizarea sanitară a zonei si a apei de îmbăiere se fac investigatii locale privind conditiile din amonte în cazul apelor curgătoare si conditiile din zonă, cu posibil impact, în cazul lacurilor si mărilor, investigatii ce trebuie făcute periodic în scopul obtinerii de date geografice si topografice cât mai complete si al determinării volumului, naturii si efectelor deversărilor poluante sau potential poluante.

(5) Dacă în cadrul inspectiei efectuate de către autoritătile de sănătate publică teritoriale împreună cu autoritătile locale de mediu sau dacă din rezultatele obtinute în laborator se evidentiază prezenta unei deversări sau a unei posibile deversări ce poate contribui la modificarea calitătii apei, se vor preleva probe aditionale. Probele aditionale se vor recolta ori de câte ori există suspiciunea unei posibilităti de deteriorare a calitătii apei.

(6) Metodele de referintă pentru analiza parametrilor sunt prevăzute în anexă.

(7) În cazul utilizării altor metode de analiză laboratoarele trebuie să ia măsurile necesare si să dovedească faptul că rezultatele obtinute sunt echivalente sau comparabile cu cele specificate în anexă.

Art. 8. - Implementarea prezentelor norme de calitate nu trebuie să conducă sub nici o formă, direct sau indirect, la deteriorarea calitătii naturale a apei.

Art. 9. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei poate acorda derogări de la prezentele norme de calitate în următoarele situatii:

a) conditii exceptionale meteorologice sau geografice, pentru parame trii marcati cu (0) în anexă;

b) apa de îmbăiere este în proces natural de îmbogătire în anumite substante care conduc la depăsirea valorilor prevăzute în anexă.

(2) Îmbogătirea naturală înseamnă procesul prin care, fără o interventie umană, o anumită apă primeste din sol anumite substante continute în acesta.

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) nu vor fi acordate dacă nu sunt respectate cerintele esentiale de protectie a sănătătii publice.

(4) Ministerul Sănătătii si Familiei va fi înstiintat în scris de către autoritatea de sănătate publică teritorială asupra acestor situatii, cu specificarea motivelor si a perioadei estimate pentru care se aplică această derogare.

Art. 10. - Valorile parametrilor prevăzuti în anexă pot fi revizuiti prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în functie de progresul tehnic si stiintific în domeniu.

Art. 11. - (1) Sezonul de îmbăiere este de la 1 iunie la 15 septembrie.

(2) În functie de conditiile locale, sezonul de îmbăiere poate fi stabilit pentru o altă perioadă de către administratia publică locală sau de Ministerul Turismului.

(3) Populatia va fi informată asupra perioadei sezonului de îmbăiere de către organele administratiei publice, prin anunt public.

(4) În zonele de îmbăiere autorizate pentru acest scop de către Ministerul Sănătătii si Familiei populatia va fi informată de către acesta asupra oricăror modificări în calitatea apei.

(5) În zonele de îmbăiere folosite traditional în acest scop si neautorizate pentru folosire, populatia va fi, de asemenea, informată prin panouri avertizoare asupra calitătii apei de îmbăiere. Informarea populatiei se va face conform normelor de supraveghere, inspectie sanitară si control elaborate potrivit art. 2 din hotărâre.

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme de calitate.

 

ANEXĂ*)

la normele de calitate

 

PARAMETRII DE CALITATE


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 24 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Animalele vii destinate exportului se grupează astfel:

a) animale pentru tăiere;

b) animale de crestere sau îngrăsare;

c) animale de agrement;

d) animale de reproductie.

Art. 2. - Speciile de animale, categoriile de productie, greutatea minimă si perioada admisă pentru export, precum si formularistica necesară se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 3. - Agentii economici, persoane fizice sau persoane juridice, pot derula operatiuni de export de animale vii numai după obtinerea avizului sanitar veterinar de export.

Art. 4. - Exportul de animale vii se efectuează în conditiile sanitare veterinare stabilite de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin Agentia Natională Sanitară Veterinară.

Art. 5. - (1) Agentii economici, persoane fizice sau juridice exportatori, sunt obligati să întocmească dosarul de export pentru obtinerea avizului sanitar veterinar de export.

(2) Dosarul de export pentru persoane juridice cuprinde:

a) cererea agentului economic avizată de către medicul veterinar oficial în a cărui rază se află ferma de carantină;

b) copie de pe certificatul de înregistrare;

c) copie de pe statutul societătii, din care să rezulte că are în obiectul de activitate operatiuni de export pentru animale vii;

d) tabele cu animalele individualizate, în original; în cazul animalelor reformate tabelul va cuprinde pentru fiecare animal si cauza reformei; procesul-verbal de reformă si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagină de către directia sanitară veterinară judeteană si oficiul de ameliorare si reproductie în zootehnie judetean;

e) copie de pe autorizatia sanitară veterinară a fermei de carantină, eliberată pe numele societătii comerciale care solicită avizul sanitar veterinar de export;

f) copie de pe certificatul de origine si productivitate eliberată de către oficiul de ameliorare si reproductie în zootehnie judetean, numai în cazul exportului cu animale de reproductie.

(3) Dosarul de export pentru persoane fizice cuprinde:

a) cererea persoanei fizice, avizată de către medicul veterinar oficial în a cărui rază se află ferma de carantină;

b) copie de pe certificatul de înregistrare obtinut conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor;

c) tabele cu animalele individualizate, în original; în cazul animalelor reformate tabelul va cuprinde pentru fiecare animal si cauza reformei; procesul-verbal de reformă si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagină de către directia sanitară veterinară judeteană si oficiul de ameliorare si reproductie în zootehnie judetean;

d) copie de pe certificatul de origine si productivitate eliberată de către oficiul de ameliorare si reproductie în zootehnie judetean, numai în cazul exportului cu animale de reproductie;

e) copie de pe autorizatia sanitară veterinară a fermei de carantină, eliberată pe numele persoanei fizice care solicită avizul sanitar veterinar de export.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică ecvideelor care participă la competitii si animalelor de companie care însotesc proprietarul.

Art. 6. - Agentii economici, persoane fizice sau juridice, vor întocmi dosarul de export în două exemplare pe care le vor depune atât la directia sanitară veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cât si la circumscriptia sanitară veterinară zonală.

Art. 7. - (1) Directia sanitară veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din a cărei rază provin animalele destinate exportului verifică îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare de export si documentatia solicitantului si, după caz, emite avizul sanitar veterinar de export si admite îmbarcarea-încărcarea animalelor pentru export.

(2) Directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, notifică telefonic Agentiei Nationale Sanitare Veterinare avizele sanitare veterinare de export cu 24 de ore înainte de eliberarea acestora.

(3) Certificatul sanitar veterinar de sănătate se eliberează, direct către tara importatoare, de către medicul veterinar inspector zonal în a cărui rază se află ferma de carantină; în acest caz operatiunile vamale se efectuează în judetul de provenientă a animalelor.

(4) Certificatul sanitar veterinar de sănătate si de transport intern până la baza de îmbarcare-încărcare a animalelor pentru export se eliberează de către medicul veterinar oficial.

(5) Certificatul sanitar veterinar de sănătate se eliberează de către medicul veterinar inspector zonal care are în responsabilitate baza de încărcare.

Art. 8. - (1) Agentul economic, persoană fizică sau juridică, prezintă medicului veterinar de la Inspectoratul de Politie Sanitară Veterinară de Frontieră:

a) certificatul sanitar veterinar de sănătate, în original si în copie;

b) avizul sanitar veterinar de export, în copie, eliberat de directia sanitară veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Copia de pe certificatul sanitar veterinar rămâne împreună cu copia de pe avizul de export la Inspectoratul de Politie Sanitară Veterinară de Frontieră, iar originalul certificatului sanitar veterinar însoteste animalele până în tara importatoare.

Art. 9. - Medicul veterinar din cadrul Inspectoratului de Politie Sanitară Veterinară de Frontieră verifică starea de sănătate a animalelor, respectarea reglementărilor prevăzute în legislatia sanitară veterinară privind certificarea si bunăstarea animalelor, precum si autenticitatea documentelor prezentate.

Art. 10. - Animalele destinate exportului pe cale maritimă si debarcate în bazele de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se admit pentru reîmbarcare după 24 de ore de la sosirea acestora - perioadă necesară odihnei, adăpării, hrănirii si supravegherii sanitare veterinare.

Art. 11. - Operatiunile de numărare, cântărire si îmbarcare-încărcare a animalelor se efectuează numai la lumina zilei, în prezenta obligatorie a reprezentantului vamal si a medicului veterinar oficial.

Art. 12. - Îmbarcarea, numărarea si cântărirea animalelor în alte conditii decât cele prevăzute la art. 10 si 11 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei.

Art. 13. - Prezentarea, în vederea obtinerii avizului sanitar veterinar de export, de dosare care contin date eronate constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor stabilite anual prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurior, privind speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minimă admisă pentru export, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 16. - (1) Pe lângă sanctiunile prevăzute la art. 13, 14 si 15 agentul economic, persoană fizică sau juridică, contravenient se sanctionează si cu suspendarea activitătii de export animale vii pe o perioadă de un an.

(2) Persoana care aplică sanctiunea are obligatia să încunostinteze Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale si, respectiv, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, care a autorizat functionarea agentului economic sau a persoanei fizice contraveniente, despre sanctiunea aplicată.

Art. 17. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari cu atributii de inspectori ai Politiei Sanitare Veterinare.

Art. 18. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 19. - Contraventiilor prevăzute la art. 12-15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997.

Art. 21. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 463.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Romulus Bena se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Marsilia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 464.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea donării către Primăria Orasului Sofia, Republica Bulgaria, a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” - placă comemorativă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (2) si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul privat al statului a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” - placă comemorativă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului român, să doneze Primăriei Orasului Sofia, Republica Bulgaria, lucrarea de artă monumentală prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 465.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală donate Primăriei Orasului Sofia, Republica Bulgaria

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Valoarea bunului(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Numărul de identificare atribuit de către

Ministerul Finantelor Publice

Lucrare de artă monumentală “Mihai Eminescu” - placă comemorativă

- autor: Gheorghe Tănase

- placă din marmură+ efigie din bronz

17.005.100

Ministerul Culturii si Cultelor

Primăria Orasului Sofia, Republica Bulgaria

101.468

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Muzeului

National “Brukenthal” în administrarea Complexului National Muzeal “Astra” Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, Piata Mică nr. 21, judetul Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Muzeului National “Brukenthal” în administrarea Complexului National Muzeal “Astra” Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Muzeului National “Brukenthal” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Complexului National Muzeal “Astra” Sibiu se măreste corespunzător cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 466.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Muzeului National “Brukenthal” în administrarea Complexului National Muzeal “Astra” Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Denumirea

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul de identificare atribuit imobilului de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Sibiu, Piata Mică nr. 21, judetul Sibiu

“Casa Artelor”

Muzeul National “Brukenthal”  

Complexul National Muzeal “Astra” Sibiu

26.688

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea magazinelor “Economat”

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) si ale art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adoptă prezenta hotătâre.

Art. 1. - (1) Consiliile locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pot înfiinta, în conditiile legii, societăti comerciale în cadrul cărora vor functiona si magazine “Economat”.

(2) Consiliile locale se pot asocia, în conditiile legii, cu societăti comerciale care functionează pe raza teritorială a acestora, în scopul organizării magazinelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliile locale pot pune la dispozitie societătilor comerciale, în conditiile legii, spatiile necesare pentru înfiintarea si organizarea unor magazine “Economat”.

Art. 2. - (1) Magazinele “Economat” au ca obiect principal de activitate vânzarea cu amănuntul, la un nivel al pretului cât mai scăzut, a produselor alimentare si nealimentare de bază, în vederea realizării protectiei sociale a categoriilor de persoane defavorizate.

(2) Produsele mentionate la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau, după caz, în conditiile contractului de asociere.

Art. 3. - (1) Beneficiază de serviciile magazinelor prevăzute la art. 2 alin. (1) categoriile de persoane stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, în special pensionarii si persoanele cu venituri mici.

(2) Consiliile locale vor dispune efectuarea de anchete sociale pentru fundamentarea hotărârii prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Consiliile locale vor acorda societătilor comerciale prevăzute la art. 1, precum si producătorilor care îsi comercializează produsele prin magazinele “Economat” înlesniri la plată, în conditiile legii, pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale.

Art. 5. - Magazinele prevăzute la art. 2 alin. (1) vor avea afisată la loc vizibil mentiunea “Economat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 469.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată si modificată prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 8.400 dolari S.U.A., pentru continuarea tratamentului medical în străinătate, minorului David Bogdan, în vârstă de 9 ani, domiciliat în municipiul Pitesti, cartier Găvana II, bl. A25, sc. D, ap. 4, judetul Arges.

(2) Suma se va acorda în lei din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetul Arges, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderea de credite bugetare corespunzătoare sumei prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Suma aprobată pentru continuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetului Arges Directiei de sănătate publică a judetului Arges, la solicitarea acestora.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru continuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin Directia de sănătate publică a judetului Arges, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul municii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 470.