MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 351          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 mai 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonantă de urgentă pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

58. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitătii si infractiuni contra autoritătii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

477. - Hotărâre privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a sumei de 1,5 miliarde lei pentru Eparhia Argesului si Muscelului

 

483. - Hotărâre privind organizarea Seminarului pe probleme de afaceri europene, editia I, la Mamaia, în perioada 1-7 iunie 2002

 

496. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Norvegiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

497. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii “Spatii de învătământ pentru Universitatea din Pitesti”

 

498. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

505. - Hotărâre privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2002

 

506. - Hotărâre pentru alocarea sumei de un miliard lei în vederea organizării si desfăsurării, în perioada 31 mai - 6 iunie 2002, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a IX-a, si pentru finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Belgiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

507. - Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) La cererea debitorilor - agenti economici, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare - creditorii vor acorda, după caz, pentru obligatiile de plată scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001, reprezentând contravaloarea facturilor pentru energie

electrică, energie termică, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune si apă, precum si pentru majorările de întârziere si/sau penalitătile de întârziere aferente datorate la data încheierii conventiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă:

a) esalonarea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor pe o perioadă de până la 2 ani, în rate lunare;

b) amânarea si/sau reducerea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente, după caz;

c) amânarea si/sau scutirea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente, după caz;

d) reducerea si/sau scutirea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor, în conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Cererile vor fi depuse în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) În vederea solutionării operative a cererilor debitorilor se înfiintează o comisie tehnică interministerială pentru supravegherea aplicării prevederilor art. 1.

(2) Comisia tehnică interministerială prevăzută la alin. (1) este formată din reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Administratiei Publice si ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care vor fi nominalizati prin ordin comun al ministrilor de resort.

Art. 3. - La agentii economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală a actionarilor va împuternici consiliul de administratie să decidă asupra acordării înlesnirilor prevăzute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori.

Art. 4. - Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 se acordă de fiecare creditor, iar graficul de esalonări si conditiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o conventie încheiată între creditor si debitor.

Art. 5. - Începând cu data comunicării aprobării, pentru creantele prevăzute la art. 1 pentru care s-au obtinut înlesniri la plată conform prezentei ordonante de urgentă, în conditiile respectării graficelor de esalonări, executarea silită sau orice măsuri pentru recuperarea acestor debite se suspendă.

Art. 6. - Orice sumă reprezentând obligatiile de plată ale creditorilor către debitori se compensează în contul datoriilor, iar diferenta se esalonează în conditiile art. 1 alin. (1).

Art. 7. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru neplata în termen a datoriilor contractuale, agentii economici aplică majorări de întârziere si/sau penalităti de întârziere aferente, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare pentru creantele bugetare, referitoare la majorările de întârziere si, respectiv, la penalitătile de întârziere.

Art. 8. - Analiza acordării înlesnirilor la plata obligatiilor restante se face pe baza criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară în rambursarea datoriilor.

Art. 9. - Criteriile de performantă economico-financiară si de disciplină financiară a debitorilor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligatiilor restante, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 10. - (1) Punctajul obtinut de debitor se corectează cu:

a) minus 10 puncte pentru cei care la data scadentei obligatiilor aveau disponibilităti bănesti la nivelul obligatiilor;

b) minus 10 puncte pentru cei care în perioada în care au acumulat obligatii restante au plătit dividende actionarilor/asociatilor.

(2) Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care în urma evaluării obtin un punctaj mai mic de 30 de puncte, precum si cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc.

Art. 11. - (1) Debitorii beneficiază de următoarele înlesniri la plată:

a) debitorii care obtin între 30-50 de puncte beneficiază de reducerea cu 30% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente;

b) debitorii care obtin între 50-80 de puncte beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente;

c) debitorii care obtin peste 80 de puncte beneficiază de scutirea majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente;

d) în situatia în care după data depunerii cererii debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligatiile datorate conform art. 1, exclusiv majorările de întârziere si/sau penalitătile de întârziere, ei beneficiază de esalonarea la plata diferentei de 70% a sumelor reprezentând contravaloarea facturilor si reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente.

(2) Dacă timp de 7 ani de la data intrării în vigoare a conventiilor de esalonare prevăzute la art. 1 s-au achitat facturile curente si s-au respectat integral graficul de esalonare, precum si termenele de plată si conditiile prin care s-au aprobat înlesnirile la plata datoriilor, agentii economici beneficiază de scutirea integrală de la plata majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente.

Art. 12. - Datoriile debitorilor reprezentând contravaloarea facturilor pentru energie electrică, energie termică, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune si apă, precum si majorările de întârziere si/sau penalitătile de întârziere aferente, provenite din neplata de către consiliile locale a subventiilor pentru energie termică, înregistrate la data de 31 decembrie 2001, vor fi reduse în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (2).

Art. 13. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, precum si datoriile prevăzute la art. 12 rămân evidentiate în contabilitatea debitorilor si creditorilor, în conturi bilantiere, până la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (2).

Art. 14. - Numărul de luni de esalonare la plata obligatiilor restante se determină în functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:

a) până la 15%...................................... 12 luni;

b) între 15% si 50%.............................. 18 luni;

c) peste 50%.......................................... 24 de luni.

Art. 15. - Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care debitorii nu îsi achită obligatiile de plată curente (factura curentă) fată de creditori începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a conventiei încheiate în baza prezentei ordonante de urgentă. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile curente (factura curentă), pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, datorate la data plătii.

Art. 16. - Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor conform prezentei ordonante de urgentă nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau achizitionării de alte valori mobiliare pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plată.

Art. 17. - Înlesnirile la plata obligatiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se acordă pe baza datoriilor din evidenta analitică a contractelor, precum si pe baza facturilor sau a notificărilor pentru majorările de întârziere si penalitătile aferente.

Art. 18. - Nerespectarea termenelor de plată si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau reluarea, după caz, a procedurilor de executare silită pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 19. - O nouă cerere de înlesniri la plată nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterior acordate.

Art. 20. - La cererea debitorilor, după îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) si la art. 12, prin hotărâre a Guvernului, se acordă scutirea la plata obligatiilor.

Art. 21. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice se vor emite norme de aplicare care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 57.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de performantă economico-financiară si de disciplină financiară

 

1. Vechimea debitorului (data de la începerea activitătii; la societătile rezultate din divizare, vechimea o dă societatea nou-divizată):

- peste 10 ani ........................................ 10 puncte;

- între 5-10 ani .................................... 5 puncte;

- între 2-5 ani ...................................... 2 puncte;

- sub 2 ani ............................................. 0 puncte.

2. Raportul dintre vechimea arieratelor si vechimea debitorului:

- până la 40%........................................ 10 puncte;

- între 40-50%...................................... 8 puncte;

- între 50-70%...................................... 4 puncte;

- între 70-80%...................................... 2 puncte;

- între 80-100%.................................... 0 puncte.

3. Mobilitatea debitorului din punct de vedere al sediului:

- sediu stabil în ultimii 5 ani ................ 10 puncte;

- o schimbare în ultimii 5 ani ............... 5 puncte;

- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani ........... 0 puncte.

4. Îndatorarea financiară calculată ca raport:

Total datori (datori bugetare + datori pe termen scurt si mediu) x 100

Cifra de afaceri

- mai mic de 30% ................................ 10 puncte;

- între 30% si 90% .............................. 5 puncte;

- peste 90% .......................................... 0 puncte.

5. Lichiditatea globală calculată ca raport:

Active circulante

Datorii totale sub un an

- mai mare decât 1 ............................... 10 puncte;

- mai mic decât 1.................................... 5 puncte.

6. Solvabilitatea calculată ca raport:

Total active

Total datorii

- peste 2 ............................................... 10 puncte;

- între 1 si 2 .......................................... 5 puncte;

- între 0 si 1 .......................................... 0 puncte.

7. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:

- nu ........................................................ 10 puncte;

- da, respectate .................................... 5 puncte;

- da, nerespectate .............................. 0 puncte.

8. Rentabilitatea economică calculată ca raport:

Profitul brut din exploatare

Cifra de afaceri (fără T.V.A.)

- peste 10% .................................... 50 de puncte;

- peste 0 ......................................... 30 de puncte;

- sub 0 ............................................ 0 puncte.

9. Obligatii neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursă:

- nu .................................................. 20 de puncte;

- da .................................................. 0 puncte.

10. Situatia privind achitarea debitelor anului curent către agentii economici creditori:

- achitat peste 90% ........................ 20 de puncte;

- achitat 60%-90% ..................... 10 puncte;

- achitat 30%-60% ....................... 5 puncte;

- neachitate sau achitate

până la 30% .................................... 0 puncte.

11. Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată:

Datorii + majorări

Cifra de afaceri

- mai mic de 25% .................................. 8 puncte;

- între 25%-50% ................................... 4 puncte;

- între 50%-100% ................................. 2 puncte;

- peste 100% .......................................... 0 puncte.

13. Punctajul maxim este 168 de puncte, iar punctajul minim este 30 de puncte.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitătii si infractiuni contra autoritătii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 205 va avea următorul cuprins:

“Atingerea adusă onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseste cu amendă.”

2. Alineatul 1 al articolului 206 va avea următorul cuprins:

“Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amendă.”

3. Articolul 238 se abrogă.

4. Alineatul 1 al articolului 239 va avea următorul cuprins:

“Insulta sau calomnia săvârsită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui functionar public care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.”

5. La articolul 239, după alineatul 1 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

“Amenintarea săvârsită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui functionar public care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.”

6. Articolul 2391 va avea următorul cuprins:

“Cazuri speciale de pedepsire

Art. 2391. - În cazul infractiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 si 193 săvârsite împotriva sotului, copiilor sau părintilor persoanelor prevăzute în art. 239 alin. 4, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.”

Art. II. - Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 punctul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

a) infractiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 si 4, art. 211 alin. 2 si 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151 alin. 2, art. 218, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, 298, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;”

2. Alineatul 3 al articolului 209 va avea următorul cuprins:

“Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, în cazul infractiunilor prevăzute în art. 155-173, 174-177, 179, art. 189 alin. 3-5, art. 190, 191, art. 211 alin. 4, art. 212, 236, 2361, 239, 2391, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 2671, 268, 273-276, 2791, 280, 2801, 3022, 317 si 356-361 din Codul penal, în cazul infractiunilor arătate în art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b)-d), art. 281 pct. 1 lit. b) si c), art. 282 pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din acest cod, precum si în cazul infractiunilor împotriva protectiei muncii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a sumei de 1,5 miliarde lei pentru Eparhia Argesului si Muscelului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, precum si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1,5 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Eparhia Argesului si Muscelului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 477.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Seminarului pe probleme de afaceri europene, editia I, la Mamaia,

în perioada 1-7 iunie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Seminarului pe probleme de afaceri europene, editia I, la Mamaia, în perioada 1-7 iunie 2002, pentru tineri diplomati din tările candidate la Uniunea Europeană, precum si din Republica Albania, Bosnia-Hertegovina, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de organizarea seminarului prevăzut la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002, de la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, în limita sumei de 1.423.038 mii lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 483.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Norvegiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Norvegiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO, în perioada 29 mai - 1 iunie 2002.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 15 din 14 mai 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 422 milioane lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 iunie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor art. 2 si, după caz, ale art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 496.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervăbugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii “Spatii de învătământ pentru Universitatea din Pitesti”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 5 miliarde lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii “Spatii de învătământ pentru Universitatea din Pitesti”, judetul Arges.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 497.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A., operator de servicii publice de gospodărie comunală, reprezentând un număr de 26.562 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Industriei si Resurselor în proprietatea privată a municipiului Brad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judetul Hunedoara.

Art. 2. - (1) Municipiul Brad exercită prin consiliul local toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A.

(2) Reprezentantii municipiului Brad în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(3) Atributiile Adunării generale a actionarilor Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. si ale consiliului de administratie sunt prevăzute în statutul cuprins în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si rsurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 498.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea finantelor publice nr.72/1996 si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Secretariatul General al Guvernului, pe data de 1 iunie 2002, a unor manifestări specifice dedicate Zilei Internationale a Copilului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente organizării manifestărilor prevăzute la art. 1, în limita sumei de 3 miliarde lei, se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat pe anul 2002 al Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002.

(2) Sumele rămase necheltuite se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 până la data de 30 iunie 2002.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Produsele, lucrările si serviciile necesare organizării actiunii prevăzute la art. 1 se achizitionează de către Secretariatul General al Guvernului, în conditiile prevăzute la art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 505.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru alocarea sumei de un miliard lei în vederea organizării si desfăsurării,

în perioada 31 mai - 6 iunie 2002, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a IX-a, si pentru finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Belgiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de un miliard lei pentru organizarea si desfăsurarea, în perioada 31 mai - 6 iunie 2002, a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, editia a IX-a.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se diminuează, în mod corespunzător, bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul ”Transferuri”.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente vizitei în Regatul Belgiei a fostului Suveran al României, Mihai I, si a însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la NATO, în perioada 19-23 iunie 2002.

(2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1), aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 16 din 14 mai 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 475 milioane lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetele Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 31 iulie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), ale art. 2 alin. (2) si, după caz, ale art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 506.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 alin. (1) si (21) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste data de 23 iunie 2002 pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor de primari în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Scrutinul pentru alegerile partiale de primari din data de 23 iunie 2002 are numărul de ordine 9 în cartea de alegător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 507.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând unitătile administrativ-teritoriale în care se organizează alegeri locale partiale

 

1. Orasul Costesti, judetul Arges

2. Comuna Mălureni, judetul Arges

3. Comuna Viisoara, judetul Botosani

4. Comuna Fundeni, judetul Călărasi

5. Comuna Frata, judetul Cluj

6. Comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu

7. Comuna Albesti, judetul Ialomita

8. Comuna Rediu, judetul Iasi

9. Comuna Ghindari, judetul Mures

10. Comuna Moldoveni, judetul Neamt

11. Comuna Plopu, judetul Prahova

12. Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

13. Comuna Bujoreni, judetul Teleorman.