MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 356         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

298. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

422. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

485. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

490. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

491. - Hotărâre privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si mărfuri pe Aeroportul Bacău

 

503. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

504. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 februarie 2002 si la Zagreb la 21 februarie 2002, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

509. - Hotărâre privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea

operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernuluide a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1 litera f), punctele 1-4 vor avea următorul cuprins:

“f) aviz de garantie - după caz:

1. avizul de constituire a garantiei si de înscriere a celorlalte acte juridice supuse prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 în ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit în continuare aviz de garantie initial;

2. avizul modificator al avizului de garantie initial, vizând descrierea bunului în garantie, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite si alte modificări reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate în avizul de garantie;

4. avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial sau de extindere a garantiei asupra altor bunuri;”

2. La articolul 1 litera f), punctul 9 se abrogă.

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, nefiind obligatorie procedura prealabilă.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Nu poate fi director de arhivă persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau are antecedente penale ca urmare a săvârsirii de infractiuni cu intentie.”

5. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare numai după comunicarea acceptului Autoritătii de Supraveghere.

Autoritatea de Supraveghere va trebui să se pronunte asupra capacitătii agentului de a desfăsura activitatea de înscriere a avizelor de garantie, în termen de 48 de ore de la primirea documentatiei din partea operatorului.”

6. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Decizia Autoritătii de Supraveghere de suspendare a dreptului operatorului de a efectua înscrieri în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare produce efecte de la momentul publicării acestei decizii pe pagina de web a arhivei.”

7. La articolul 24 alineatul (2), literele a), d) si e) vor avea următorul cuprins:

“a) 200.000 lei pentru avizul modificator al avizului de garantie initial;

.............................................................................................

d) 200.000 lei pentru avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile specificate în avizul de garantie;

e) 200.000 lei pentru avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial sau de extindere a garantiei asupra altor bunuri;”

8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Situatia financiară a corpului operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întretinerea si dezvoltarea sistemului Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002.”

9. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile art. 30, 31 si 32 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 298.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,  Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 422.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Judetean Dolj a suprafetei de 530 ha, identificată conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suprafata de teren prevăzută la art. 1 va fi la dispozitia Comisiei judetene Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 485.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de 530 ha care trece din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

Persoana juridică de la care

se efectuează transferul terenului

 

 

Persoana juridică

care preia terenul

 

Suprafata de teren care trece

din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Comerciale Agricola S.A. - Dăbuleni

în domeniul privat al judetului Dolj

Statul român - administrarea Societătii Comerciale Agricola - S.A. Dăbuleni, judetul Dolj

Judetul Dolj

530 ha

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 490.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii în vederea aplicării unitare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Art. 2. - (1) Procedura de clasificare si etichetare a substantelor si preparatelor chimice periculoase se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor în care pentru preparatele periculoase există alte criterii specifice, conform legii.

(2) Lista substantelor periculoase clasificate si etichetate în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1) este prezentată în anexa nr. 2.

(3) Substantele periculoase cuprinse în anexa nr. 2 sunt caracterizate, când este cazul, prin limitele de concentratie sau prin orice alt parametru ce permite evaluarea pericolului pentru sănătatea umană sau pentru mediu al preparatelor continând respectivele substante periculoase sau al substantelor continând alte substante periculoase ca impurităti.

Art. 3. - (1) Testarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se face în conformitate cu metodele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Proprietătile fizico-chimice ale substantelor periculoase vor fi determinate în conformitate cu metodele prevăzute în sectiunea A din anexa nr. 3.

(3) Toxicitatea substantelor periculoase va fi determinată în conformitate cu metodele prezentate în sectiunea B din anexa nr. 3.

(4) Ecotoxicitatea substantelor periculoase va fi determinată în conformitate cu metodele prevăzute în sectiunea C din anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL III

Ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Art. 4. - (1) Ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase destinate  comercializării se face în recipinte care sunt prevăzute cu dispozitive de securitate, în functie de categoriile de pericol în care se încadrează produsul ambalat. Categoriile de pericol pentru substantele si preparatele periculoase, precum si simbolurile corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Fiecare recipient, de orice capacitate, care contine substante periculoase foarte toxice, toxice sau corosive, astfel cum au fost definite la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, trebuie să aibă un sistem de închidere care să nu poată fi deschis de către copii si un sistem tactil de avertizare asupra pericolului.

(3) Fiecare recipient, de orice capacitate, care contine substante periculoase etichetate ca nocive, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile trebuie să aibă un sistem tactil de avertizare asupra pericolului.

 

CAPITOLUL IV

Etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Art. 5. - (1) Eticheta ambalajelor pentru substantele si preparatele chimice periculoase include:

a) denumirea substantei periculoase, astfel cum aceasta figurează în anexa nr. 2;

b) numele si, inclusiv, numărul de telefon ale celui care răspunde de plasarea pe piată a substantei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul ori distribuitorul;

c) simbolurile de pericol si indicatiile de pericol atribuite substantei periculoase, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Simbolurile de pericol si indicatiile despre pericolele rezultate din folosirea substantelor periculoase vor fi în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Fiecare simbol va fi imprimat cu negru pe fond galben-oranj.

Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 simbolurile de pericol vor fi atribuite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

d) frazele R atribuite substantei periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la utilizare. Lista frazelor R este prevăzută în anexa nr. 5.

Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 se vor atribui fraze R, care trebuie să fie definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

e) frazele S atribuite substantei periculoase, indicând recomandări referitoare la prudenta la utilizare. Lista frazelor S este prevăzută în anexa nr. 6.

Pentru substantele periculoase care nu sunt cuprinse în anexa nr. 2 se vor atribui fraze S, care trebuie să fie definite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

f) Pentru substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 eticheta include si cuvintele “etichetă CE”.

(2) Pentru substantele periculoase iritante, foarte inflamabile, inflamabile, oxidante si nocive nu este necesar să se atribuie fraze R sau fraze S dacă ambalajul nu continemai mult de 125 ml.

(3) Pe eticheta sau ambalajul substantelor periculoase nu trebuie să apară indicatii de tipul “netoxic”, “nenociv” sau altele similare.

Art. 6. - Etichetarea substantelor periculoase trebuie să respecte următoarele conditii:

a) eticheta să fie prinsă ferm pe una sau mai multe fete ale ambalajului, astfel încât textul etichetei să poată fi citit pe directie orizontală când ambalajul este asezat în pozitie normală. Dimensiunile etichetei sunt prevăzute la pct. 7.7 din anexa nr. 1.

Eticheta trebuie să asigure toate informatiile cerute si, după caz, orice indicatii suplimentare privind sănătatea umană sau prudenta în utilizare;

b) dacă informatiile prevăzute la art. 5 sunt înscrise direct si clar pe ambalaj, eticheta poate să lipsească;

c) culoarea si modul de prezentare ale etichetei sau ambalajului să fie astfel încât să se distingă clar simbolul de pericol;

d) informatiile înscrise pe etichetă trebuie să fie clare si distincte pe fondul acesteia si să aibă dimensiuni si spatii care să permită o citire usoară.

Prevederile specifice referitoare la modul de prezentare si la dimensiunile acestor informatii sunt indicate în anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) Exceptiile de la cerintele de ambalare si etichetare pentru substante periculoase sunt următoarele:

a) etichetele pot să fie aplicate într-un alt mod adecvat pe ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite;

b) ambalajul substantelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice poate să fie neetichetat sau etichetat altfel, dacă acel ambalaj contine cantităti atât de mici încât nu există motive de îngrijorare privind sănătatea persoanelor care manipulează asemenea substante;

c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a putea fi etichetate si nu există nici un motiv de îngrijorare sau pericol pentru persoanele care manipulează asemenea ambalaje ori pentru alte persoane, se permite ca ambalajul substantelor explozive, foarte toxice sau toxice să fie etichetat într-un alt mod adecvat.

(2) Exceptiile prevăzute la alin. (1) nu permit utilizarea de simboluri, indicatii de pericol, fraze de risc (R) sau fraze de prudentă (S) diferite de cele stabilite prin prezentele norme metodologice.

(3) În cazul în care se face uz de exceptiile prevăzute la alin. (1) trebuie să se obtină aprobări de la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si se procură de la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si mărfuri pe Aeroportul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Bacău.

Art. 2. - (1) Organele teritoriale apartinând Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat - vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar -, conform anexei nr. 1.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei de stat si pentru activitatea vamală se asigură de Administratia Aeroportului Bacău conform anexelor nr. 2 si 3.

Art. 3. - Programul de functionare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si a biroului vamal de control si vămuire la frontieră, înfiintate conform art. 1, este acelasi cu cel al Aeroportului Bacău.

Art. 4. - În punctul de control pentru trecerea frontierei de stat si în biroul vamal de control si vămuire la frontieră, deschise în temeiul prezentei hotărâri, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor international.

Art. 5. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră, precum si asigurarea mijloacelor de transport necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii se suportă din bugetul aprobat institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 491.

 

ANEXA Nr. 1

 

NECESARUL

de posturi pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat “Aeroportul Bacău”

 

1. Ministerul de Interne: 7 ofiteri si 10 subofiteri.

Posturile se suplimentează din rezerva Ministerului de Interne.

2. Ministerul Finantelor Publice: 6 posturi de lucrător vamal operativ.

3. Ministerul Sănătătii si Familiei: 1-2 posturi de medic specialist.

4. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor: 1-2 posturi de medic veterinar.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE

si utilitătile necesare pentru Punctul Politiei de Frontieră “Aeroportul Bacău”

 

- o încăpere pentru seful punctului de control pentru trecerea frontierei de stat;

- o încăpere pentru sefii de tură;

- o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

- o încăpere pentru ofiterul de serviciu si pentru punctul de comandă operativ;

- un vestiar pentru subofiterii operativi;

- două tonete pentru sensul de intrare în tară;

- două tonete pentru sensul de iesire din tară;

- 5 calculatoare;

- 5 imprimante;

- un server;

- un rastel pentru armament si munitie;

- 5 fisete;

- 4 dulapuri tip vestiar;

- un xerox;

- un fax;

- o linie telefonică interurbană;

- o linie telefonică pentru transmitere de date;

- o linie telefonică inter C;

- mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE

si utilitătile necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontieră “Aeroportul Bacău”

 

- o încăpere pentru seful Biroului vamal de control si

vămuire la frontieră “Aeroportul Bacău”;

- o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

- o încăpere pentru controlul vamal corporal;

- o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

- o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

- un calculator;

- o linie telefonică interurbană;

- mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea  terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 66 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor  destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

 

Denumirea statiunii

sau a institutului de

cercetare si productie

 

Suprafata totală

a terenului

(ha)

 

Suprafata de teren strict necesară

pentru cercetarea si producerea

de seminte si material săditor

din categorii biologice superioare

si de animale de rasă

(ha)

Suprafata de teren

destinată productiei

(ha)

 

66.

Statiunea de Cercetare

si Productie pentru Cultura

Pajistilor Pitesti, judetul Arges

807,0

430,75

376,25”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 503.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 februarie 2002 si la Zagreb la 21 februarie 2002, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 februarie 2002 si la Zagreb la 21 februarie 2002, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, potrivit căruia paragraful 1 din anexa nr. 1 “Tragerea sumelor împrumutului” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1)

 

TRAGEREA SUMELOR  ÎMPRUMUTULUI

 

”1. În tabelul de mai jos se precizează categoriile de elemente care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru elementele care urmează să fie finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată

(exprimată în echivalent dolari S.U.A.)

% din cheltuieli care urmează să fie finantate

1. Bunuri

38.191.581

100% cheltuieli externe

a) pentru Partea A(5) a proiectului

500.000

100% cheltuieli locale (franco uzină) si

 

 

95% cheltuieli locale pentru alte articole

b) pentru celelalte părti procurate local ale proiectului

28.065.081

 

c) pentru Partea A(8) a proiectului

9.626.500

 

2. Servicii de consultantă, studii, cercetare si pregătire

10.132.204

100%

a) pentru Partea A(5) a proiectului

1.640.450

 

b) pentru celelalte părti ale proiectului

8.464.35427.400

 

c) pentru Partea A(8) a proiectului

 

 

3. Costuri operationale suplimentare

1.676.215

100%

4. Nealocate

0

 

TOTAL:

50.000.000”

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului ”Strategia de comunicare pentru sustinerea procesului de aderare a României la NATO, în Marea Britanie”, derulat de firma Ogilvy&Mather.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 11 din 29 aprilie 2002, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 2.040 milioane lei.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si firma Ogilvy&Mather, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Filmul documentar Titulescu pentru Geneva, de sculptorul Doru Drăgusin”, derulat de Societatea Comercială “Reu Studio” - S.R.L.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 12 din 29 aprilie 2002, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 85 milioane lei.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Societatea Comercială “Reu Studio” - S.R.L., cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Realizarea unui program de cercetare - Europolis 2002 - asupra contextului aderării României la structurile europene”, derulat de Societatea Comercială “Multiproduction Media Group” - S.A.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 13 din 29 aprilie 2002, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 14.671 milioane lei.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Societatea Comercială “Multiproduction Media Group” - S.A., cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Art. 4. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Prezenta României la Concursul EUROVISION 2002”, derulat de Societatea Română de Televiziune.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 14 din 29 aprilie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 340 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 5. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Realizarea unui sondaj de opinie privind sprijinul populatiei pentru integrarea României în NATO”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 17 din 29 aprilie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 800 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul  “Transferuri”.

Art. 6. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 iulie 2002.

Art. 7. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) si, după caz, a art. 6 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 509.