MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

290. - Lege privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

414. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

468. - Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în comunele Brebeni si Potcoava, judetul Olt, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a comunei Brebeni, respectiv în proprietatea publică a comunei Potcoava, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava

 

484. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Programul “Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava”, finantat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judetean Suceava sau de către acesta împreună cu consiliile locale  asociate, cu garantia statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activităti creative cu rol fundamental în generarea si sustinerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protectiei mediului si al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.

(2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate natională sustinută de stat, fiind organizată si coordonată în concordantă cu reglementările legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovarea.

(2) Cercetarea stiintifică si inovarea sunt activităti orientate către generarea, gestionarea, valorificarea si implementarea rezultatelor cercetării stiintifice si ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit a materialelor biologice valoroase, a tehnologiilor de cultură si de exploatare în domeniul agricol.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, statutul juridic si patrimoniul unitătilor de cercetare-dezvoltare

 

Art. 3. - Sistemul national de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 si 5, care obtin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.

Art. 4. - Activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare în domeniul agricol se desfăsoară în următoarele institutii publice:

a) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si unitătile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia;

b) institutiile de învătământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, statiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelentă si centrele de cercetare din învătământul superior de stat;

c) institutele de cercetare agricolă de ramură, statiunile de cercetare-dezvoltare, statiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelentă, centrele de cercetări si laboratoarele acestora;

d) unitătile de cercetare fundamentală si avansată din subordinea Academiei Române, finantate de la bugetul de stat.

Art. 5. - (1) Cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfăsoară în cadrul institutiilor publice, societătilor comerciale si al altor orga- nisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc conditiile de competentă si eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea si finantarea lucrărilor în sistem competitional, în mod direct sau în sistem institutional.

(2) Dreptul de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare si inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi.

(3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăsura în institute nationale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii si în consortii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă si de învătământ superior agroalimentar, statiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelentă si centre de cercetare, organizate ca institutii publice sau private.

Art. 6. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, fată de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării, cu Ministerul  Apelor si Protectiei Mediului, cu Academia Română, cu Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte ministere si institutii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atributii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:

a) stabileste obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordantă cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a productiei agricole, silviculturii si industriei alimentare, pe care le finantează de la bugetul propriu pe bază de contract;

b) stabileste necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a Consortiului Universitătilor de Stiinte Agricole, în vederea aprobării si cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;

c) asigură din bugetul propriu finantarea investitiilor si dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare aprobate;

d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare si rezultatele obtinute în cadrul programelor de cercetare finantate din bugetul propriu;

e) urmăreste si controlează modul de administrare a terenurilor agricole si silvice aflate în administrarea unitătilor de cercetare-dezvoltare.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel national, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire si finantare a programelor si proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si atribuie în sistem competitional sau în mod direct conducerea si monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.

(4) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Educatiei si Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării stiintifice pentru proiectele finantate de acestea si propuneri pentru valorificarea lor.

Art. 7. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 si 6 se reorganizează ca institutii publice cu finantare extrabugetară si personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum si statiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” prin regulament de organizare si functionare.

Art. 8. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care sunt organizate si functionează ca institutii publice, institute nationale de cercetare-dezvoltare, unităti private de cercetare-dezvoltare sau ca unităti în structura unor regii sau companii nationale exercită în nume propriu prerogativele dreptului de administrare asupra bunurilor din patrimoniul care le apartine, iar bunurile domeniului public al statului se dobândesc prin concesionare conform legii.

(2) Unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, care sunt organizate conform prezentei legi, pot beneficia de dreptul de preemtiune de a concesiona terenuri sau bunuri imobile proprietate a statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(3) Terenurile agricole, domeniu public al statului, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare agricolă, precum si ale unitătilor si institutiilor de învătământ si ale unitătilor de cercetare private, destinate cercetării stiintifice, activitătii didactice si producerii de seminte, material săditor din categoriile biologice superioare, precum si furajării animalelor de rasă destinate reproducerii, sunt scutite de plata redeventei.

Art. 9. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, institutie publică specializată, de consacrare academică, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare, functionează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia si aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată si coordonată de Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, în colaborare cu institutiile de învătământ superior din domeniile agroalimentar si silvic, precum si cu alte institutii de învătământ superior.

Art. 10. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” îsi organizează filiale împreună cu institutii de învătământ superior de profil în centrele universitare Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova si Brasov.

(2) Regulamentul de organizare si functionare privind functiile, structura organizatorică si de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” împreună cu Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” are următoarele atributii principale:

a) fundamentează stiintific politicile agricole si de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;

b) propune si realizează programe de cercetări multidisciplinare;

c) colaborează la elaborarea programelor de cercetare anuale si de perspectivă ale unitătilor de cercetare;

d) analizează desfăsurarea activitătii de cercetare stiintifică si urmăreste cresterea eficientei acesteia;

e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerului Educatiei si Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor stiintifice si propuneri pentru valorificarea lor;

f) organizează activităti de perfectionare si specializare profesională si de atestare a cercetătorilor si poate acorda în conditiile legii titluri academice si grade stiintifice;

g) organizează manifestări stiintifice pe probleme de cercetare teoretică si aplicativă, precum si de asistentă tehnică în agricultură, industrie alimentară si silvicultură;

h) initiază si dezvoltă relatii de colaborare cu institutii stiintifice din tară si din străinătate, precum si cu organizatii internationale;

i) stabileste liniile directoare ale cercetărilor stiintifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, îmbunătătirilor funciare, protectiei mediului în agricultură si dezvoltării rurale durabile si coordonează, pe linia realizării temelor si programelor de cercetare, activitatea institutelor

si statiunilor de cercetare agricolă din subordine;

j) acordă distinctii, premii si diplome pentru cele mai valoroase lucrări stiintifice publicate, inventii si aplicatii ale cercetării stiintifice, în conditiile legii.

Art. 12. - Obiectivele activitătii unitătilor de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală si cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică si inovarea; producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material săditor, animale de rasă si alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultantă si expertiză, editarea de publicatii; relatii stiintifice internationale; relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unitătilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităti de cooperare sau de asociere cu alte institutii, organizatii si agenti economici din tară si din străinătate.

Art. 13. - (1) Pentru evaluarea, atestarea si acreditarea activitătilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” se constituie Consiliul de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură si industrie alimentară, având în componentă personalităti stiintifice, precum si reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Consiliul de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură si industrie alimentară îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

 

CAPITOLUL III

Finantarea unitătilor si a activitătii de cercetare-dezvoltare

 

Art. 14. - Finantarea activitătilor din unitătile de cercetare-dezvoltare se realizează prin venituri provenite din:

a) contracte de finantare a programelor si a proiectelor nationale de cercetare-dezvoltare si inovare;

b) contracte de cercetare-dezvoltare sau servicii cu nstitutii si agenti economici din tară si din străinătate;

c) contractarea unor servicii de extensie, consultantă si expertiză;

d) valorificarea produselor din câmpurile si loturile experimentale, din activitatea de producere de seminte, material săditor, animale de rasă si a oricăror produse realizate de acestea;

e) redevente asupra soiurilor si hibrizilor de plante si raselor de animale, precum si asupra altor creatii originale;

f) vânzări de licente de soiuri, hibrizi de plante si rase de animale, tehnologii si metode;

g) cofinantare prin resurse rezultate din activitatea sectoarelor proprii de dezvoltare;

h) orice alte venituri rezultate din exploatarea patrimoniului în cadrul unor cooperări cu diferite institutii, organizatii si agenti economici sau din activităti de cercetare-dezvoltare si servicii.

Art. 15. - Unitătile de cercetare-dezvoltare prezentate în anexele nr. 1, 2, 3, 5 si 6 nu sunt plătitoare de T.V.A. si beneficiază de toate prevederile legislatiei în vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilităti asigurate de stat agentilor economici din agricultură, industrie alimentară si silvicultură, inclusiv fonduri de investitii.

Art. 16. - Importurile de aparatură, utilaje, echipamente, tractoare si masini agricole, materii si materiale, seminte, material săditor, material seminal si animale de rasă, necesare dotării si executiei activitătii de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unitătile de cercetare-dezvoltare.

Art. 17. - Veniturile si cheltuielile unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare se cuprind în bugetele si bilanturile contabile ale acestora, iar soldurile anuale provenite din diferenta dintre venituri si cheltuieli rămân la dispozitia acestora, nefiind afectate de taxe si impozite, urmând să fie folosite pentru activitatea anului următor.

Art. 18. - (1) Finantarea activitătii proprii a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” se realizează extrabugetar din cote de până la 0,3% din veniturile realizate din activitătile de dezvoltare ale unitătilor care fac obiectul prezentei legi.

(2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârsitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unitătile de cercetare-dezvoltare din activitătile de dezvoltare.

(3) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” poate realiza venituri si din contractarea de activităti de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiti beneficiari.

 

CAPITOLUL IV

Resurse umane

 

Art. 19. - (1) Personalul unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice se consideră transferat si este salarizat potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea personalului din institutiile organizate conform prezentei legi ca institutii publice finantate din venituri extrabugetare.

(2) Ocuparea functiilor de director general din unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislatiei în vigoare. Din comisia de concurs va face parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Educatiei si Cercetării si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 20. - Pentru integrarea cercetării stiintifice si a învătământului universitar unitătile de cercetare-dezvoltare din agricultură, industrie alimentară, silvicultură si universitătile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare si a personalului de cercetare în activitatea didactică si de cercetare stiintifică si asigurarea instruirii practice a studentilor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Suprafetele necesare pentru cercetarea si producerea semintelor si materialului săditor din  categorii biologice superioare si pentru furajarea animalelor de rasă sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 22. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul zootehniei si legumiculturii se înfiintează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea si Cresterea Suinelor Peris, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ameliorarea si Cresterea Păsărilor Balotesti, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de Blană Târgu Mures, Statiunea de Cercetări Sericicole Băneasa, Bucuresti, Statiunea de Cercetare pentru Acvacultură si Ecologie Acvatică Iasi si Statiunea de Dezvoltare pentru Legumicultură Arad, prin reorganizarea unitătilor prevăzute în anexa nr. 6.

(2) În scopul cunoasterii aprofundate a resurselor zonei montane si pentru elaborarea unor solutii stiintifice de dezvoltare durabilă în zona montană se înfiintează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu.

(3) Unitătile prevăzute la alin. (1) si (2) se organizează ca institutii publice cu finantare extrabugetară si cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(4) Înfiintarea unitătilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - (1) Evaluarea, atestarea si acreditarea unitătilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Unitătile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani.

(3) În cazul în care unitătile acreditate nu îndeplinesc criteriile si standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea.

(4) Până la obtinerea evaluării, atestării si acreditării unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 290.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

INSTITUTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

SI SUPRAFETELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE


*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

STATIUNI DE CERCETARE - DEZVOLTARE

SI SUPRAFETELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE

 

ANEXA Nr. 3

 

STATIUNI DE DEZVOLTARE

SI SUPRAFETELE AFLATE  ÎN ADMINISTRARE

 

ANEXA Nr. 4

 

UNITĂTI DE CERCETARE SI PRODUCTIE

CARE SE DESFIINTEAZĂ SI FUZIONEAZĂ CU ALTE UNITĂTI C-D

SI SUPRAFETELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE

 

ANEXA Nr. 5

 

STATIUNI SI FERME DIDACTICE

ALE UNIVERSITĂTILOR DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ

SI SUPRAFETELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE

 

ANEXA Nr. 6

 

SOCIETĂTI COMERCIALE

CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN UNITĂTI DE CERCETARE-DEZVOLTARE

SI SUPRAFETELE AFLATE ÎN ADMINISTRARE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 414.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilelor situate în comunele Brebeni si Potcoava, judetul Olt, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a comunei Brebeni, respectiv în proprietatea publică a comunei Potcoava, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor situate în comunele Brebeni si Potcoava, judetul Olt, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a comunei Brebeni, judetul Olt, respectiv în proprietatea publică a comunei Potcoava, judetul Olt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, judetul Olt, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Finantelor Publice se diminuează cu valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 468.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în comunele Brebeni si Potcoava, judetul Olt, care se transmit

din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Perosoana juridică de la care se transmite imobilul si numărul de inventar al acestuia conform

Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Comuna Brebeni, judetul Olt

Ministerul Finantelor Publice Anexa nr. 11, număr inventar M.F.P. 35.943, cod clasificare 8.29.06

Consiliul Local al Comunei Brebeni, judetul Olt

- Suprafata construită desfăsurată = 94 m2

- Situat la etaj

- Alcătuit din 7 camere, hol si grup sanitar

2.

Comuna Potcoava, judetul Olt

Ministerul Finantelor Publice Anexa nr. 11, număr inventar

M.F.P. 35.945,

cod clasificare 8.29.06

Consiliul Local al Comunei Potcoava, judetul Olt

- Suprafata construită desfăsurată = 96 m2

- Alcătuit din 4 camere si hol

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Programul “Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava”, finantat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judetean Suceava sau de către acesta împreună cu consiliile locale asociate, cu garantia statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 16 alin. (8) si ale  art. 55 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul Programului “Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava”, prevăzuti în anexele nr. 1-8*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea investitiilor urmează să se realizeze din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judetean Suceava sau de către acesta împreună cu consiliile locale asociate.

Art. 3. - Se autorizează comisia de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritătile administratiei publice locale să aprobe garantarea în proportie de 100% a împrumutului extern, precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si a altor costuri aferente, pentru Consiliul Judetean Suceava si consiliile locale asociate, prin derogare de la prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi

externe de către autoritătile administratiei publice locale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice garantează, potrivit legii, în numele si în contul statului, împrumutul extern aferent primei etape a proiectului, în valoare de 86,3 milioane EUR, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 5. - Rambursarea împrumutului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare ale Consiliului Judetean Suceava si ale consiliilor locale asociate, precum si din încasările de la beneficiarii serviciilor prestate.

Art. 6. - În functie de realizarea lucrărilor si cheltuirea fondurilor alocate pentru etapa I, Consiliul Judetean Suceava si consiliile locale asociate vor solicita garantarea împrumutului prevăzut pentru etapele următoare ale proiectului general.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 484.


*) Anexele nr. 1-8 se comunică numai beneficiarului de investitii.