MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 30 mai 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

292. - Lege privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

416. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

294. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

418. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

296. - Lege privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

420. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

304. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

 

429. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

495. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la  cetătenia română unor persoane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli

ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, îsi organizează si îsi desfăsoară activitatea în baza bugetelor de venituri si cheltuieli, pentru fiecare exercitiu financiar.

Art. 2. - (1) Proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se întocmesc anual de către acestea, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Modul de fundamentare, întocmire si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare este urmărit de ministerul coordonator.

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 416.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitareaGuvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, cu următoarea modificare:

- Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - (1) Pentru activitătile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în conditiile legii, cu încadrarea în limita fondurilor care vor fi constituite în bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu această destinatie.

(2) Personalului angajat în conditiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 294.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 418.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza

acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate

în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. 1. - (1) Cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii si stiintelor medicale beneficiază pe teritoriul României de servicii medicale acordate de institutiile sanitare publice, în conditiile stabilite prin respectivele documente internationale.

(2) Cetătenii români aflati pe teritoriul acestor state beneficiază, în contrapartidă, de aceleasi drepturi.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit art. 1 se suportă din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetătenii români asigurati.

(2) Modul de decontare, precum si documentele justificative se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătiisi familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurăride Sănătate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 296.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 420.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimonial Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente

individuale de protectia muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave

aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 ianuarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În vederea administrării unor active bancare (creante neperformante) detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Santierului Naval Constanta se aprobă utilizarea sumei de 10 miliarde lei pentru achizitionarea de echipamente speciale de lucru si de protectia muncii în tancuri petroliere.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 si 2 se vor aloca de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2002.

Aceste sume se vor repartiza si se vor recupera pe baza conventiilor încheiate cu societătile beneficiare si se justifică de acestea pe bază de decont de cheltuieli.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 mai 2002.

Nr. 304.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002

privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 429.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unor personae

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 495.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele pentru care s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Tismanariu Nicolae, născut la 26 septembrie 1963 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gheorghe si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Tichtelgasse 24/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oravita, Zona Gări bl. B7, ap. II, judetul Caras-Severin.

2. Tismanariu Maria, născută la 2 noiembrie 1963 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, fica lui Mleziva Matei si Voican Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Tichtelgasse 24/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oravita, Zona Gări bl. B7, ap. II, judetul Caras-Severin.

3. Tismanariu Gheorghe-Adrian, născut la 26 aprilie 1982 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Tichtelgasse 24/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oravita, Zona Gări bl. B7, ap. II, judetul Caras-Severin.

4. Burgermeister Gabriela, născută la 7 ianuarie 1975 în localitatea Liebling, judetul Timis, România, fica lui Dudas Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 67346 Speyer, Rainer Maria Rilke weg 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Liebling nr. 577, judetul Timis.

5. Colpacei Alexandru-Bogdan, născut la 24 decembrie 1969 în Bucuresti, România, fiul luiAlexandru si Georgeta-Atena, cu domiciliul actual în Germania, 67063 Ludwigshafen, Schwalbenweg 26, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, prel. Ghencea nr. 36, bl. D4, ap. 49, sectorul 6.

6. Cabel Virginia-Simona, născută la 5 ianuarie 1976 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fica lui Virgil si Silvia, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Erlenbruchstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Codrul Cosminului nr. 50, judetul Brasov.

7. Clim Cătălin, născut la 25 iunie 1973 în localitatea Zvoristea, judetul Suceava, România, fiul lui Mihail si Mariana, cu domiciliul actual în Germania, 51467 Bergisch-Gladbach, Engelsgut 69, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zvoristea, judetul Suceava.

8. Hruska Johanna (Ioana), născută la 10 mai 1968 în Bucuresti, România, fica lui Victor-Robert si Mihaela-Cecilia, cu domiciliul actual în Germania, 49809 Lingen, Kiesbahn 30, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Paleologu nr. 3, sectorul 2.

9. Kohn Doina-Draga, născută la 24 aprilie 1956 în localitatea Frasin, judetul Suceava, România, fica lui Buzac Stefan si Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach am Main, Mainstr. 119, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, bd. Bucuresti nr. 13, judetul Maramures.

10. Ludwig Valeria, născută la 28 iunie 1968 în localitatea Râmet, judetul Alba, România, fica lui Goarnă Victor si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 51469 Bergisch-Gladbach, Stettinerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Abatorului nr. 35, judetul Sibiu.

11. Lindner Louise-Isabel, născută la 7 ianuarie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fica lui Vigh Adalbert si Aurica, cu domiciliul actual în Germania, 74172 Neckarsulm, Eugen Bolzstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Aradului Vest bl. 41, sc. B, ap. 17, judetul Timis.

12. Lukacs Denis, născut la 15 ianuarie 1980 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Eugen si Elena-Argentina, cu domiciliul actual în Germania, 41564 Kaarst, Asternweg 7, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Otelu Rosu, Str. Rozelor bl. D1, ap. 13, judetul Caras-Severin.

13. Lörincz Gabriel-Paul, născut la 14 octombrie 1969 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Bela si Grete, cu domiciliul actual în Germania, 51465 Bergisch-Gladbach, Herkenratherstr. 95, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Medias, str. Vidraru nr. 15, ap. 3, judetul Sibiu.

14. Matyas Stefan, născut la 28 decembrie 1949 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, fiul lui Ioan si Iustina, cu domiciliul actual în Germania, 54290 Trier, Töpferstr. 90, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 bl. 63, ap. 12, judetul Hunedoara.

15. Matyas Ecaterina, născută la 12 mai 1956 în localitatea Cricău, judetul Alba, România, fica lui Stanciu Victor si Lucretia, cu domiciliul actual în Germania, 54290 Trier, Töpferstr. 90, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 bl. 63, ap. 12, judetul Hunedoara.

16. Matyas Stefania, născută la 4 octombrie 1981 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, fica lui Stefan si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 54290 Trier, Töpferstr. 90, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 bl. 63, ap. 12, judetul Hunedoara.

17. Mewes Viorel, născut la 6 aprilie 1971 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Nichifor Florian si Ionica, cu domiciliul actual în Germania, 53229 Bonn, A.D. Vogelweide 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Milcov nr. 38, bl. L1, ap. 29, judetul Galati.

18. Neagu Cristi-Cătălin, născut la 1 decembrie 1978 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, fiul lui Ion si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 56841 Traben-Trarbach, Friedhofstr. 2, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Târgoviste, str. Cutezători bl. 23, sc. B, ap. 4, judetul Dâmbovita.

19. Neagu Carmen-Marieta, născută la 12 martie 1977 în localitatea Peris, judetul Ilfov, fica lui Ion si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 54292 Trier, Zeughausstr. 8 E, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, str. Cutezători bl. 23, sc. B, ap. 4, judetul Dâmbovita.

20. Neagu Elena, născută la 1 decembrie 1959 în localitatea Cătunu, judetul Dâmbovita, România, fica lui Ene Dumitru si Petre Ana, cu domiciliul actual în Germania, 56841 Traben-Trarbach, Friedhofstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, str. Cutezători bl. 23, sc. B, ap. 4, judetul Dâmbovita.

21. Neagu Ion, născut la 10 aprilie 1957 în localitatea Cătunu, judetul Dâmbovita, România, fiul lui Andrei si Anica, cu domiciliul actual în Germania, 56841 Traben-Trarbach, Friedhofstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, str. Cutezători bl. 23, sc. B, ap. 4, judetulDâmbovita.

22. Portscheler Mirela, născută la 13 iulie 1973 în localitatea Sulina, judetul Tulcea, România, fica lui Răducanu Petre si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe, Kaiseralee 61, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Băiut nr. 9A, bl. C36, ap. 82, sectorul 6.

23. Ratis Carmen, născută la 16 septembrie 1976 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fica lui Boariu Ilie si Elena-Eugenia, cu domiciliul actual în Germania, 51149 K.ln, Konrad Adenauerstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Bobâlna nr. 15, judetul Sibiu.

24. Stefan Mihaela-Alina, născută la 4 noiembrie 1955 în Bucuresti, România, fica lui VasiliuVasile si Lucia, cu domiciliul actual în Germania, 63073 Offenbach am Main, Kurt Schumacherstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Pictor Ghe. Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. B, ap. 49, sectorul 3.

25. Stefan Constantin, născut la 30 septembrie 1949 în Bucuresti, România, fiul lui Stefan Marin si Spânu Elena, cu domiciliul actual în Germania, 63073 Offenbach am Main, Kurt Schumacherstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Pictor Ghe. Petrascu nr. 53,  bl. PM53, sc. B, ap. 49, sectorul 3.

26. Zene Florin, născut la 20 aprilie 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Fasie Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 76829 Landau in der Pfalz, Speyerbachstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Cerbului nr. 5,judetul Caras-Severin.

27. Wylezych Agurita, născută la 6 iulie 1950 în localitatea Timisesti, judetul Neamt, România, fica lui Buraga Ion si Ruxanda, cu domiciliul actual în Germania, 63607 Wächstersbach, Weidenstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Abatorului nr. 22A, judetulArad.

28. Bolbos Grigore, născut la 5 septembrie 1966 în localitatea Uriu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în  ustria, 4600 Wels, Siebenbürgerstr. 5/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Becicherecu Mic nr. 668, judetul Timis.

29. Bolbos Carmen-Stefania, născută la 21 decembrie 1970 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fica lui Jianu Constantin si Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 4600Wels, Siebenb.rgerstr. 5/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, aleea Felix bl. 2,sc. 3, ap. 3, judetul Caras-Severin.

30. Sitea Nicolae, născut la 18 martie 1958 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, fiul lui Nicolae si Olimpia, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Karl Höfinger Promenade 4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Stadionului nr. 7, ap. 1, judetul Brasov.

31. Sitea Marilena, născută la 20 august 1960 în localitatea Bruiu, judetul Sibiu, România, fica lui Manea Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Karl HöfingerPromenade 4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Stadionului nr. 7, ap. 1, judetul Brasov.

32. Sitea Gabriel-Nicolae, născut la 14 decembrie 1982 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, fiul lui Nicolae si Marielna, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Karl Höfinger Promenade 4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, Str. Stadionului nr. 7, ap. 1, judetul Brasov.

33. Popa Cătălin-Răzvan-Cezar, născut la 24 septembrie 1967 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiul lui Popa Ion si Ludovica-Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hafenstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Urziceni, str. Panduri bl. 300, sc. 1, ap. 10, judetul Ialomita.

34. Popa Mădălina-Georgiana, născută la 16 aprilie 1972 în Bucuresti, România, fica lui Anghel Gheorghe si Stanca, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hafenstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Urziceni, Aleea Grădinitei nr. 2, bl. 12/I, sc. A, ap. 9, judetul Ialomita.

35. Ianko Augusta-Beatrice, născută la 16 iulie 1980 în localitatea Brad, judetul Hunedoara, România, fica lui Ianos si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 6410 Telfs, Puelacherweg 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brad, str. 1 Iunie nr. 15, bl. B16, ap. 17, judetul Hunedoara.

36. Boier Adrian-Liviu, născut la 28 martie 1963 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Grigore si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Hans Tinhofstr. 13/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Traian nr. 1, ap. 30, judetul Maramures.

37. Boier Ioana, născută la 29 septembrie 1963 în localitatea Ieud, judetul Maramures, România, fica lui Ivasco Vasile si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, HansTinhofstr. 13/4 cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Traian nr. 1, ap. 30, judetul Maramures.

38. Glanner Carmen-Sanda, născută la 13 octombrie 1974 în localitatea Zalău, judetul Sălaj, România, fica lui Pop Alexandru si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 2511 Pfaffstätten, Hauptplatz 11/1/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, Str. Turturelelor nr. 4,judetul Sălaj.

39. Maior Marius-Emil, născut la 31 ianuarie 1970 în localitatea Cavnic, judetul Maramures, România, fiul lui Livius-Emil si Magdalena, cu domiciliul actual în Austria, 4311 Schwertberg, Hartl 26, cu ultimul domiciliu din România în satul Resighea nr. 205, comuna Piscolt, judetul Satu Mare.

40. Bruckner Valentina, născută la 1 aprilie 1970 în localitatea Ianca, judetul Brăila, România, fica lui Scarlat Stefan si Alexandrina, cu domiciliul actual în Austria, 3441 Baumgarten, Bachstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzău, str. 1 Decembrie 1918 bl. 5E, ap. 13, judetul Buzău.

41. Gorgan Ioan, născut la 6 decembrie 1967 în localitatea Crasna, judetul Sălaj, România, fiul lui Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8724 Spielberg, Erzherzog Johann Ring 32/9/2, cu ultimul domiciliu din România în satul Soca nr. 49, comuna Banloc, judetul Timis.

42. Gorgan Vesna-Slagea, născută la 10 februarie 1970 în localitatea Deta, judetul Timis, România, fica lui Margan Velemir si Iagoda, cu domiciliul actual în Austria, 8724 Spielberg, Erzherzog Johann Ring 32/9/2, cu ultimul domiciliu din România în satul Soca nr. 49, comuna Banloc, judetul Timis.

43. Smădu Vasile, născut la 24 august 1961 în localitatea Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, România, fiul lui Vasile si Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 9314 Launsdorf, Pöling 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Filimon Sîrbu bl. 2A, ap. 16, judetul Brasov.

44. Smădu Lucica, născută la 5 iulie 1969 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fica lui Grecu-Stănilă Alexe si Rodica, cu domiciliul actual în Austria, 9314 Launsdorf, Pöling 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Filimon Sîrbu bl. 2A, ap. 16, judetul Brasov.

45. Mărica Marian-Florin, născut la 7 mai 1974 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Neculai si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Straubingerstr. 20/7/60, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Muncitorilor nr. 10, bl. B5, sc. A, ap. 12, judetul Brasov.

46. Ban Rares-Dominic, născut la 24 ianuarie 1983 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Ioan si Violeta, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Memlinggasse 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Sibiel nr. 18, bl. 16, ap. 24, judetul Sibiu.

47. Valenta Nicoleta, născută la 30 noiembrie 1978 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, fica lui Lozneanu Sergiu si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3140 Pottenbrunn, Dr. Mayerstr. 9, cu ultimul domiciliul din România în localitatea Brasov, Str. Primăveri nr. 13, bl. 9, ap. 2, judetul Brasov.

48. Volentir Octavian-Silviu, născut la 23 septembrie 1976 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Zeno-Silviu si Ana-Elena, cu domiciliul actual în Austria, 2840 Grimmenstein, Weidensteg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, bd. Al. Ioan Cuza bl. 37, sc. I, ap. 48, judetul Caras-Severin.

49. Nenec Mihai, născut la 27 octombrie 1952 în localitatea Ramna, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ilie si Ester, cu domiciliul actual în Austria, 3680 Persenbeug, Herberggasse 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Cotu Mic bl. 2, sc. C, ap. 13, judetul Timis.

50. Nenec Violeta, născută la 20 septembrie 1956 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, fica lui Moldovan Ioan si Firuta, cu domiciliul actual în Austria, 3680 Persenbeug, Herberggasse 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Cotu Mic bl. 2, sc. C, ap. 13, judetul Timis.

51. Marton Zsolt, născut la 7 septembrie 1963 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Mihail si Aurelia, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Weissdornweg 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, aleea Carpati nr. 43, ap. 71, judetul Mures.

52. Bondor Petru, născut la 30 decembrie 1963 în localitatea Marginea, judetul Suceava, România, fiul lui Flore si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Ing. Sternstr. 46, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marginea, judetul Suceava.

53. Moser Mariana, născută la 23 septembrie 1976 în localitatea Bucuresti, România, fica lui Gheorghe Dan si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 4722 Bruck-Waasen, Pfarrhofheuberg 6, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Odgonului nr. 1, bl. 132, sc. 1, ap. 31, sectorul 6.

54. Bors Lenuta, născută la 11 decembrie 1963 în localitatea Codăesti, judetul Vaslui, România, fica lui Vasile si Jenita, cu domiciliul actual în Austria, 4310 Mauthausen, Linzerstr. 86/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lebedei nr. 4, ap. 2, judetul Timis.

55. Irimies Todor, născut la 6 iulie 1962 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Teodor si Rafila, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau, Höfferstr. 10A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud.

56. Irimies Nazarica, născută la 8 aprilie 1970 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Fechete Valer si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau, H.fferstr. 10A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud.

57. Albu-Kast Luminita, născută la 18 aprilie 1962 în localitatea Văleni de Munte, judetulPrahova, România, fica lui Tălmaciu Vasile si Constanta, cu domiciliul actual în Germania, 73547 Lorch, Hauptstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Văleni de Munte, str. B.Delavrancea nr. 66, judetul Prahova.

58. Botean Maria, născută la 23 octombrie 1966 în localitatea Măicănesti, judetul Vrancea, România, fica lui Spălătelu Ion si Tudorina, cu domiciliul actual în Germania, 79787 Lauchringen, Dr. Konrad Adenauer Ring 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zărnesti, str. Ciucas bl. 11, sc. A, ap. 14, judetul Brasov.

59. Deme Otto-Jozsef, născut la 3 aprilie 1975 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Deme Iosif si Szigeti Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 90469 Nürnberg, Kindermannstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Ozana nr. 2, bl. 13, ap. 60, judetul Satu Mare.

60. Fenyak Albert, născut la 20 noiembrie 1972 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, fiul lui Andrei si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 96479 Weitramsdorf, Weinbergstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turulung, judetul Satu Mare.

61. Fenyak Dorotya, născută la 6 noiembrie 1971 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, fica lui Andrei si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 96472 Rödental, Rathausstr. 6b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turulung, judetul Satu Mare.

62. Finkler Elisaveta-Ileana, născută la 7 septembrie 1948 în localitatea Dorobanti, judetul Arad, România, fica lui Kristof Andrei si Elisaveta, cu domiciliul actual în Germania, 88480 Achstetten-Stetten, Schlehenweg 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Micalaca bl. 102, ap. 14, judetul Arad.

63. Hörmann Mariana-Eleonora, născută la 1 septembrie 1975 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, fica lui lui Băcilă Dumitru si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 89231 Neu-Ulm, Glacisstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gura Humorului, str. Toaca nr. 1 bis, judetul Suceava.

64. Klimek Alina-Simona, născută la 6 iulie 1974 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fica lui Filip Cornel si Floare, cu domiciliul actual în Germania, 78315 Radolfzel, Hohenfriedingenstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Aleea Rotundăbl. 1, ap. 2, judetul Maramures.

65. Lutsch Andrei-Marius, născut la 24 decembrie 1975 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Faur Andrei si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90489 Nürnberg, Köhnhoferstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mosna nr. 43, judetul Sibiu.

66. Mocan Emil, născut la 12 iunie 1949 în localitatea Blaja, judetul Satu Mare, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 88212 Ravensburg, Schliererstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tăsnad, Str. Înfrătiri nr. 196, judetul Satu Mare.

67. Murariu Aurel, născut la 2 iunie 1950 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, fiul lui Aurel si Hedvig-Liana, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Kopernikusstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Avrig nr. 16, bl. P30, sc. A, ap. 95, sectorul 2.

68. Murariu Eugenia-Cornelia-Mariana-Gloria, născută la 4 octombrie 1946 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fica lui Filip Grigore-Stefan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Kopernikusstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Avrig nr. 16, bl. P30, sc. A, ap. 95, sectorul 2.

69. Osman Lucian, născut la 15 iulie 1963 în municipiul Bucuresti, România, fiul lui Osman Ion si Constanta, cu domiciliul actual în Austria, 5340 St. Gilden, Laim 106/8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Oncescu Nicolae nr. 6, bl. 114, ap. 115, sectorul 6.

70. Nyisztor-Voigt Judit, născută la 15 mai 1977 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fica lui Nyisztor Mihail si Cristina, cu domiciliul actual în Germania, 91301 Forchheim, Burgerhofstr. 5a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tusnad, str. Tusnad-sat nr. 198, judetul Harghita.

71. Ongherth Zorita, născută la 10 mai 1953 în localitatea Cârta, judetul Sibiu, România, fica lui Staniciu Toma si Emilia, cu domiciliul actual în Germania, 82256 Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Poiana nr. 15, bl. 1, ap. 19, judetul Sibiu.

72. Ritter Marius, născut la 26 aprilie 1974 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, fiul lui Crăciunescu Petru si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 72270 Baiersbronn, Bildstöckleweg 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, Aleea Plopilor nr. 6, judetul Timis.

73. Schuster Luminita-Mioara, născută la 3 martie 1972 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fica lui Vălase Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 74564 Crailsheim, Johann Sattlerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Miraslău nr. 29, judetul Sibiu.

74. Sipos Maria-Mihaela, născută la 14 august 1960 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fica lui Marina Filip si Olivia, cu domiciliul actual în Germania, 79114 Freiburg, Hügelheimer weg 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Almasului nr. 4, ap. 36, judetul Cluj.

75. Telea Agafia, născută la 1 februarie 1933 în localitatea Baxani, judetul Soroca, Republica Moldova, fiica lui Procopie si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 70178 Stuttgart, Möhringerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. 1 Decembrie nr. 54, ap. 4, judetul Timis.

76. Sülzenbrück Maria-Hajnalka, născută la 5 martie 1973 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fica lui Dohi Ludovic si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 99363 Rastenberg OT Bachra, Obertor 121, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Muresului nr. 10, bl. 56, ap. 29, judetul Satu Mare.

77. Măican Claudiu, născut la 9 aprilie 1973 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiul lui Florea si Gheorghita, cu domiciliul actual în Germania, 24340 Eckernförde, Saxtorfferweg 12 B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Gheorghe Donici nr. 1, judetul Dolj.

78. Negulescu Angelica, născută la 19 octombrie 1954 în localitatea Valea Lungă-Gorgota, judetul Dâmbovita, România, fica lui Dinescu Ion si Emilia, cu domiciliul actual în Germania, 18273 Güstrow, Schlossstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, calea Văcăresti nr. 184, bl. 24, ap. 15, sectorul 4.

79. Negulescu Eugen-Daniel, născut la 21 septembrie 1962 în localitatea Stefănesti, judetul Arges, România, fiul lui Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 18273 G.strow, Schlossstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, calea Văcăresti nr. 184, bl. 24, ap. 15, sectorul 4.

80. Ghimpeteanu-Barbu Leonardo-George, născut la 25 mai 1971 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu, România, fiul lui Gheorghe si Tudorina, cu domiciliul actual în Germania, 99086 Erfurt, Martin Niemölerstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Giurgiu, str. Bucuresti bl. 43/853, ap. 5, judetul Giurgiu.

81. Mahamid Mia, născută la 15 februarie 1957 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Roman Aurel si Valentina, cu domiciliul actual în Germania, 23564 Lübeck, Hohelandstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Milcov nr. 75, sc. A, ap. 16, judetul Bacău.

82. Thut Daniela, născută la 2 martie 1973 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, fica lui Botărel Nicolae si Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, 26835 Hesel, Wiesengrund 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sadu nr. 287, judetul  Sibiu.

83. Kristensen Rodin-Dorian, născut la 2 mai 1950 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Arsinevici Alexandru si Alisa-Julieta, cu domiciliul actual în Danemarca, 8240 Risskov, Alsvej 46 B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Pandurilor nr. 88, ap. 13, judetul Mures.

84. Ernst Doina-Cristina, născută la 9 martie 1964 în Bucuresti, România, fica lui Stoica Mihai si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 26123 Oldenburg, Lindenstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 31, bl. 29, sc. 4, ap. 128, sectorul 2.

85. Fritsch Adela, născută la 18 ianuarie 1970 în localitatea Chiojdu, judetul Buzău, România, fica lui Săvoiu Constantin si Păun Elena, cu domiciliul actual în Germania, 32584 Löhne, Obergrünne 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moldova Nouă, str. Mihai Viteazu bl. 17, ap. 3, judetul Caras-Severin.

86. Morar Pavel-Ilisie, născut la 8 februarie 1956 în localitatea Bontida, judetul Cluj, România, fiul lui Ilisie si Maria-Livia, cu domiciliul actual în Germania, 14089 Berlin, Kladower Damm 262, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Cihoschi Stanislav nr. 10, sectorul 1.

87. Morar Florenta, născută la 14 martie 1965 în Bucuresti, România, fica lui Ionescu Ioan si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 14089 Berlin, Kladower Damm 262, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, Str. Parcului nr. 3, judetul Cluj.

88. Masec Frant, născut la 12 septembrie 1972 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Carol si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 270 64 Msůec, Msůecke Zůehrovice 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 94, judetul Caras-Severin.

89. Buling Ingrid-Noemi, născută la 11 februarie 1968 în Bucuresti, România, fica lui Koleda

Arpad si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 12161 Berlin, Taunusstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Al. Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. 7, ap. 265, sectorul 6.

90. Look Steluta-Camelia, născută la 24 mai 1972 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, fica lui Dorca Petre si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 22589 Hamburg, Forsteck 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Aleea Haiducului nr. 1, ap. 31, judetul Sibiu.

91. Rasmussen Alfred, născut la 11 iulie 1970 în Bucuresti, România, fiul lui Dumitrescu Aurel si Aurelia, cu domiciliul actual în Danemarca, 2650 Hvidovre, Brostykkevej 59, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Gârleni nr. 4, bl. C85, sc. 1, ap. 16, sectorul 6.

92. Bondar Marian, născut la 19 septembrie 1979 în localitatea Mangalia, judetul Constanta, România, fiul lui Ion si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 45147 Essen, Holsterhauserstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în satul Dulcesti, comuna 23 August, judetul Constanta.

93. Bondar Ioana, născută la 16 iunie 1981 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, fica lui Ion si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 45147 Essen, Holsterhauserstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în satul Dulcesti, comuna 23 August, judetul Constanta.

94. Boltres Franziska, născută la 30 august 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Verner si Ingrid-Irina, cu domiciliul actual în Germania, 70734 Fellbach, Bruckstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânpetru, judetul Brasov.

95. Borsz Viorel-Dorinel, născut la 13 octombrie 1963 în localitatea Margina, judetul Timis, România, fiul lui Honaie Ioan-Viorel si Dorina, cu domiciliul actual în Germania, 60385 Frankfurt am Main, Eichwaldstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Zona Bucovina nr. B15, judetul Timis.

96. Borsz Xenia, născută la 17 iulie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fica lui Günter-Franz si Lucica, cu domiciliul actual în Germania, 60385 Frankfurt am Main, Eichwaldstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Zona Bucovina nr. B15, judetul Timis.

97. Becher Sorana-Anamaria, născută la 4 mai 1969 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, fica lui Darabană Mihai si Veronica, cu domiciliul actual în Germania, 57518 Betzdorf, Kampstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bârlad, bd. Epureanu nr. 3, judetul Vaslui.

98. Edinger-Spătărut Lăcrămioara, născută la 12 iunie 1974 în localitatea Piatra Neamt, judetul Neamt, România, fica lui Spătărut Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 66885 Altenglan, Bahnhofstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra Neamt, str. Dacia nr. 4, ap. 7, judetul Neamt.

99. Filip-Götz Agy, născută la 1 aprilie 1955 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fica lui Fülöp Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 50679 Köln, Eumeniasstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Stefan Ludwig Roth nr. 24, judetul Sibiu.

100. Herbeiu-Sotir Elena, născută la 10 decembrie 1955 în localitatea Aliman, judetul Constanta, România, fica lui Iordache Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 65933 Frankfurt am Main, Lärchenstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, bd. Ferdinand nr. 84, bl. R2, sc. A, ap. 8, judetul Constanta.

101. Holerbach Maria-Mihaela, născută la 8 septembrie 1952 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fica lui Pantea Ioan si Andronica, cu domiciliul actual în Germania, 48329 Havixbeck, Josef Heydtstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în satul Gottlob nr. 649, comuna Lovrin, judetul Timis.

102. Holerbach Ladislau, născut la 6 noiembrie 1952 în localitatea Gottlob, judetul Timis, România, fiul lui Holerbach Maria, cu domiciliul actual în Germania, 48329 Havixbeck, Josef Heydtstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în satul Gottlob nr. 649, comuna Lovrin, judetul Timis.

103. Igna Adrian-Iosif, născut la 11 iunie 1956 în localitatea Călan, judetul Hunedoara, România, fiul lui Traian-Petru si Elena-Leontina, cu domiciliul actual în Germania, 67112 Mutterstadt, Waldstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Călan, str. 30 Decembrie nr. 94, judetul Hunedoara.

104. Menrath Emilia, născută la 1 iunie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fica lui Rusu Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 51063 Köln, Deutz M.lheimerstr. 199, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Băisoara nr. 5, ap. 29, judetul Cluj.

105. Von Ofen Paula, născută la 4 noiembrie 1968 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fica lui Tompea Paul si Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, 45479 Mülheim an der Ruhr, Strippchenshof 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Libertăti nr. 60A/15, judetul Mures.

106. Reisinger Elvira-Irina, născută la 28 ianuarie 1954 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Becze Carol si Dorko Irina, cu domiciliul actual în Germania, 30163 Hannover, Wedelstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. T. Vladimirescu nr. 21-23, judetul Arad.

107. Sander Cristina, născută la 5 ianuarie 1966 în localitatea Castelu, judetul Constanta, România, fica lui Done Stoica si Niculina, cu domiciliul actual în Germania, 64683 Einhausen, Theodor Heussstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, str. Vifor Haiducul nr. 36, bl. CFR, sc. B, ap. 9, judetul Constanta.

108. Weissbach Emese-Ildiko, născută la 8 iunie 1964 în localitatea Satu Mare, judetul SatuMare, România, fica lui Varga Adalbert si Irina-Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 66740 Saarlouis-Roden, Bachstr. 1A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Aniversări bl. UA, ap. 5, judetul Satu Mare.

109. Sandor Ioan, născut la 6 ianuarie 1963 în localitatea Gilău, judetul Cluj, România, fiul lui Gheorghe si Raveca, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Kreuznerstr. 48 B/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Anina nr. 9, ap. 13, judetul Cluj.

110. Sandor Veturia, născută la 28 octombrie 1965 în localitatea Aiton, judetul Cluj, România, fica lui Berchisan Ioan si Carolina, cu  domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Kreuznerstr. 48 B/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Anina nr. 9, ap. 13, judetul Cluj.

111. Popanton Dănilă, născut la 15 iunie 1963 în localitatea Ilva Mare, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Pavel si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Kreuznerstr. 50 b/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Brates nr. 16, ap. 19, judetul Cluj.

112. Popanton Dorina, născută la 8 decembrie 1966 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fica lui Crisan Vasile si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Kreuznerstr. 50 b/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Brates nr. 16, ap. 19, judetul Cluj.

113. Szücs Izabela, născută la 26 august 1971 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Sztojka Jozsef si Julianna, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Hinterschweigerstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 44, bl. 3, ap. 4, judetul Covasna.

114. Cicio Vasile, născut la 22 martie 1970 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5261 Helpfau-Uttendorf, Uttendorf 12/2/8, cu ultimul domiciliu din România în comuna Bixad, judetul Satu Mare.

115. Pavel Costică, născut la 7 mai 1968 în localitatea Bunesti, judetul Vaslui, România, fiul lui Dumitru si Adela, cu domiciliul actual în Austria, 4850 Timelkam, Stelzhamerstr. 11 3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ghelari, Str. Eroilor nr. 3, judetul Hunedoara.

116. Pavel Paula-Loredana, născută la 31 ianuarie 1974 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fica lui Negru Valer-Nicolae si Marie, cu domiciliul actual în Austria, 4850 Timelkam, Stelzhamerstr. 11 3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Dorobanti bl. 19B, ap. 27, judetul Hunedoara.

117. Crăciun Radu, născut la 15 noiembrie 1956 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Florea si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Resthoffstr. 86/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Cuza Vodă nr. 81, ap. 2, judetul Bihor.

118. Crăciun Iuliana, născută la 24 martie 1953 în localitatea  Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Dombi Ioan si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Resthoffstr. 86/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 64, judetul Bihor.

119. Major Maria-Krisztina, născută la 6 septembrie 1967 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fica lui Major Emeric si Minor Eva-Susana, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden bei Wien, Kaiser Franz Ring 11/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Odorheiu Secuiesc, Aleea Florilor nr. 2, ap. 15, judetul Harghita.

120. Sabou Stefan, născut la 29 august 1956 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Sabou Alexandru si Nagy Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 4880 St. Georgen i. A., Attergaustr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Zenit bl. 16, ap. 9, judetul Satu Mare.

121. Sabou Maria, născută la 5 aprilie 1957 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fica lui Băbeanu Ion si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4880 St. Georgen i. A., Attergaustr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Nucilor nr. 1, judetul Timis.

122. Crăciun Ioan, născut la 18 aprilie 1946 în localitatea Comlosu Mare, judetul Timis, România, fiul lui Mihai si Sofia, cu domiciliul actual în Austria, 4482 Ennsdorf, Dorfstr. 18/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Sagului nr. 5, sc. C, ap. 20, judetulTimis.

123. Crăciun Stela, născută la 14 septembrie 1949 în localitatea Becicherecu Mic, judetul Timis, România, fica lui Neda Gheorghe si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 4482 Ennsdorf, Dorfstr. 18/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Sagului nr. 5, sc. C, ap. 20, judetul Timis.

124. Badin Ion, născut la 28 iunie 1960 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, fiul lui Nicolae si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 8054 Graz, Kressgasse 10/IV/25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Vitorului bl. 8, ap. 3, judetul Hunedoara.

125. Badin Elena, născută la 16 ianuarie 1970 în localitatea  Bucuresti, România, fica lui Constantinescu Traian si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 8054 Graz, Kressgasse 10/IV/25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucuresti, str. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, ap. 60, sectorul 5.

126. Tanca Ildiko-Csilla, născută la 1 iunie 1966 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Bacs Albert si Ileana-Gertrud, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Hofmannsthlalg. 6/1/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Seleusului nr. 38B, bl. T2, ap. 25, judetul Bihor.

127. Oros Cristian, născut la 24 aprilie 1974 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Leontin si Susana-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Flötzerweg 1/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Valea Drăganului nr. 10, judetul Bihor.

128. Ardelean Dănut, născut la 13 martie 1981 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Gheorghe si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 7501 Rotenturm an der Pinka, Leitengasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Aleea Trandafirilor bl. 15, ap. 25, judetul Satu Mare.

129. Bahmüler Carmen, născută la 1 septembrie 1971 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, fica lui Ocoliseanu Petre si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63814 Mainaschaff,Untere Maingasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Agnita, str. Plevna nr. 15, judetul Sibiu.

130. Capris Marius, născut la 26 decembrie 1976 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Vasile si Diana, cu domiciliul actual în Germania, 87734 Benningen, Ottobeurerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Molidului nr. 1, bl. E2, ap. 12, judetul Galati.

131. Dobrai Jozsef, născut la 12 martie 1970 în localitatea Zalău, judetul Sălaj, România, fiul lui Stefan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 86574 Petersdorf-Alsmoos, Finkenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. Mihai Viteazul bl. B120, sc. D, ap. 30, judetul Sălaj.

132. Dobrai Melinda, născută la 16 iunie 1975 în localitatea Zalău, judetul Sălaj, România, fica lui Pongracz Francisc si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 86574 Petersdorf-Alsmoos, Finkenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. Tudor Vladimirescu bl. FLORA, ap. 64, judetul Sălaj.

133. Fromhertz Ana, născută la 3 ianuarie 1966 în localitatea Chisău, judetul Satu Mare, România, fica lui Holo Stefan si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 89250 Senden, Lusthauserstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tăsnad, Aleea Zorilor bl. 13, ap. 6, judetul Satu Mare.

134. Fromhertz Tamas, născut la 31 mai 1969 în localitatea Beltiug, judetul Satu Mare, România, fiul lui Anton si Katalin, cu domiciliul actual în Germania, 89250 Senden, Lusthauserstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, I.A.S., Ferma Ianculesti, judetul Satu Mare.

135. Graf Elena, născută la 20 noiembrie 1955 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Olariu Petru si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 71116 Gärtringen, Nufringerstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Abrud nr. 93, bl. 170, sc. B, ap. 9, judetul Arad.

136. G.lner Margit, născută la 8 iunie 1976 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fica lui Szanto Iuliu si Irina, cu domiciliul actual în Germania, 85057 Ingolstadt, Schubertstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ocna Sibiului, Str. Livezi nr. 3, judetul Sibiu.

137. Hening Mariana, născută la 14 noiembrie 1968 în Seica Mare, judetul Sibiu, România, fica lui Buian Deonisie si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 85247 Schwabhausen, Birkenstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Semaforului nr. 26, ap. 134, judetul Sibiu.

138. Henning Anca, născută la 11 iunie 1975 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fica lui Gherdea Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 86633 Neuburg an der Donau, Schulstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. După Zid nr. 27, ap. 5, judetul Sibiu.

139. Marginean Dalia, născută la 21 ianuarie 1974 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, fica lui Ionescu Gavrilă si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 84524 Neuötting, Innstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lovrin nr. 1062, judetul Timis.

140. Meszaros Maria, născută la 4 august 1958 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fica lui Merkler Otto si Iolanda, cu domiciliul actual în Germania, 91781 Weissenburg i. Bay, Marktplatz 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Intr. Visinului nr. 8, ap. 19, judetul Timis.

141. Meszaros Pal, născut la 15 decembrie 1952 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, fiul lui Pavel si Veronica, cu domiciliul actual în Germania, 91781 Weissenburg i. Bay, Marktplatz 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Intr. Visinului nr. 8, ap. 19, judetul Timis.

142. Meszaros Robert, născut la 26 aprilie 1981 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Pal si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 91781 Weissenburg i. Bay, Marktplatz 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Intr. Visinului nr. 8, ap. 19, judetul Timis.

143. Meszaros Zoltan, născut la 10 septembrie 1982 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Pal si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 91781 Weissenburg i. Bay, Marktplatz 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Intr. Visinului nr. 8, ap. 19, judetul Timis.

144. Müller Gyöngyver, născută la 20 mai 1965 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, fica lui Fekete Ioan si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 74189 Weinsberg, Friedhofstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Ceahlău nr. 3, ap. 9, judetul Mures.

145. Pernstecher Laura, născută la 31 martie 1951 în localitatea Feldru, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Tofan Silivan si Nazarica, cu domiciliul actual în Germania, 84034 Landshut, Hans Wertingerstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Ghinzi nr. 20, judetul Bistrita-Năsăud.

146. Roth Maria-Claudia, născută la 29 octombrie 1968 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, fica lui Dimache Tudose si Dumitra, cu domiciliul actual în Germania, 94577 Markt Winzer, Langenhardtstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpina, Str. Izvoarelor nr. 4, judetul Prahova.

147. Römer Ioan, născut la 14 mai 1965 în localitatea Tălmaciu, judetul Sibiu, România, fiul lui Idu Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 74564 Crailsheim, Pamiersring 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Arad nr. 5, judetul Sibiu.

148. Schmidt Petronela, născută la 19 mai 1976 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fica lui Lesanu Aurel si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 83301 Traunreut, Schilerstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Musatini nr. 13, judetul Iasi.

149. Schwartz Angela, născută la 29 ianuarie 1965 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Siegfried si Doina, cu domiciliul actual în Germania, 63741 Aschaffenburg, Schilerstr. 115, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Desseanu P. nr. 3, ap. 1, judetul Arad.

150. Topici Mihăită, născut la 20 august 1972 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, fiul lui Pintili Mihai si Didina, cu domiciliul actual în Germania, 73557 Mutlangen, Limesring 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzias, Str. Grivitei nr. 1, judetul Timis.

151. Brauch Ana-Valeria, născută la 10 mai 1974 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fica lui Nutu Niculae si Rodica, cu domiciliul actual în Germania, 67346 Speyer, Bernatzstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Eforie Nord, str. Spiru Haret nr. 2, judetul Constanta.

152. Becker Anna, născută la 6 februarie 1944 în localitatea Valea Viseului, judetul Maramures, România, fica lui Szpivalyuk Laszlo si Dubej Iulia, cu domiciliul actual în Germania, 51103 Köln, Vorsterstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Cristalului nr. 8, bl. T6, ap. 3, judetul Timis.

153. Butnaru Cristian-Petru, născut la 18 septembrie 1972 în localitatea Bucuresti, România, fiul lui Pîrvu Ilie si Dumitra, cu domiciliul actual în Germania, 55585 Hochstätten, Römerstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Valea Prahovei nr. 2, bl. 7S14, ap. 41, sectorul 6.

154. Bode-Bărbulescu Cristian-Doru, născut la 20 ianuarie 1974 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Bărbulescu Tudor si Eva, cu domiciliul actual în Germania, 27305 Süstedt/Venzen, Am Brink 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 5, bl. W, ap. 46, judetul Hunedoara.

155. Engel Smaranda, născută la 22 septembrie 1967 în localitatea Nicoresti, judetul Galati, România, fiica lui Costin Gheorghe si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 67659 Kaiserslautern, Slevogtstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în satul Ionăsesti, comuna Nicoresti, judetul Galati.

156. Fey Mirela-Vasilica, născută la 12 februarie 1968 în Bucuresti, România, fica lui Diaconeasa Petre si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 50321 Brühl, Am Mühlenhof 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Serban Bogdan Stan nr. 5, bl. 306-307, ap. 58, sectorul 6.

157. Fleischer Carmen, născută la 1 septembrie 1967 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fica lui Grita Nicolae-Ilie si Doina, cu domiciliul actual în Germania, 68804 Altlussheim, Hauptstr. 127, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, Str. Scoli bl. 34, ap. 8, judetul Brasov.

158. Keiner Marlena, născută la 1 aprilie 1965 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fica lui Gîrneată Aurel si Laura-Olimpia, cu domiciliul actual în Germania, 59755 Arnsberg, Ernst Königstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Calea Mărăsesti nr. 10, bl. 4/3, ap. 1, judetul Bacău.

159. Klein Florina, născută la 11 mai 1976 în localitatea Sinaia, judetul Prahova, România, fiica lui Dumitru Constantin si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 45711 Datteln, Schmohlstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 1, ap. 33, sectorul 6.

160. K.rber Geanina, născută la 12 ianuarie 1967 în localitatea  Bacău, judetul Bacău, România, fica lui Ciocan Alexandru si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 67105 Schifferstadt, Jagdhof 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Ghioceilor nr. 15, bl. 4/2, sc. A, ap. 15 , judetul Timis.

161. Ludwig Arintina, născută la 22 iulie 1958 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, fica lui Moldovan Dumitru-Horia si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 33689 Bielefeld, Innstr. 14, cu ultimul  domiciliu din România în localitatea Cugir, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. 50B, ap. 15, judetul Alba.

162. Mihele-Blömer Vasile, născut la 4 iunie 1941 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Mihele Vasile si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 66981 Münchweiler an der Rodalb, Bahnhofstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Compozitorilor nr. 16, bl. Z45, ap. 41, sectorul 6.

163. Nagel Mihaela, născută la 13 august 1967 în Bucuresti, România, fica lui Sedderz Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 67433 Neustadt an der Weinstrasse, Frobelstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ionescu Emanoil nr. 39, sectorul 1.

164. Pex Eduard-Lucian, născut la 23 octombrie 1972 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Eric si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 76767 Hagenbach, Am Königsgarten 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Sebes nr. 4, judetul Sibiu.

165. Paul Amalia, născută la 21 mai 1969 în localitatea Busteni, judetul Prahova, România, fica lui Tirică Dobre si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 64711 Erbach, Finkenweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Busteni, Str. Telecabinei bl. A15, ap. 16, judetul Prahova.

166. Schwäger Nela-Mihaela, născută la 5 august 1971 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fica lui Radu Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 67105 Schifferstadt, Eichenweg 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău,  str. Ghioceilor bl. 15, sc. A, ap. 19, judetul Bacău.

167. Tiz Claudia-Gabriela, născută la 3 septembrie 1967 în Bucuresti, România, fica lui Gheorghe Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 51377 Leverkusen, Scharnhorststr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 87B, bl. TS 10, ap. 53, sectorul 6.

168. Voica Gabriel, născut la 11 octombrie 1969 în Bucuresti, România, fiul lui Ion si Constanta, cu domiciliul actual în Germania, 34613 Schwalmstadt, Bahnhofstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Pascani nr. 5, bl. D7, ap. 52, sectorul 6.

169. Vizi Alexandru, născut la 5 noiembrie 1946 în localitatea Arcus, judetul Covasna, România, fiul lui Ernest si Vilhelmina, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Goethestr. 17 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Covasna, Str. Strandului nr. 2, ap. 53, judetul Covasna.

170. Vizi Iuliana, născută la 14 iulie 1948 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, fica lui Bölöni Iosif si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Goethestr. 17A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Covasna, Str. Strandului nr. 2, ap. 53, judetul Covasna.

171. Tarta Nicolae, născut la 31 iulie 1967 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, fiul lui Nicolae si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Neudörfl 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Privighetorilor nr. 2, sc. D, ap. 156, judetul Bistrita-Năsăud.

172. Frent Achim, născut la 24 iulie 1961 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Aistfeld 40/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Progresul nr. 3, sc. 2, ap. 26, judetul Caras-Severin.

173. Frent Elena, născută la 10 iulie 1963 în localitatea Fârliug, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Aga Gheorghe si Eva, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Aistfeld 40/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Progresul nr. 3, sc. 2, ap. 26, judetul Caras-Severin.

174. Frent Raluca, născută la 25 octombrie 1981 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fica lui Achim si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4292 Kefermarkt, Aistfeld 40/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Progresul nr. 3, sc. 2, ap. 26, judetul Caras-Severin.

175. Ciubotaru Gherasim, născut la 22 septembrie 1960 în localitatea Valea Seacă, judetul Suceava, România, fiul lui Dumitru si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4802 Ebensee, Steinkoglerstr. 19/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gura Humorului, Str. Mănăstiri nr. 14, judetul Suceava.

176. Ciubotaru Maria, născută la 14 august 1962 în localitatea Târgu Neamt, judetul Neamt, România, fica lui Cosmoagă Toader si Angela, cu domiciliul actual în Austria, 4802 Ebensee, Steinkoglerstr. 19/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gura Humorului, Str. Mănăstiri nr. 14, judetul Suceava.

177. Petrescu Alexandru, născut la 2 februarie 1959 în Bucuresti, România, fiul lui Decebal-Jean si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Wilhelminenstr. 11-17/2/27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucuresti str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. B, ap. 57, sectorul 2.

178. Bondor Dumitru, născut la 9 februarie 1964 în localitatea Marginea, judetul Suceava, România, fiul lui Victor si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 2564 Weissenbach an der Triesting, Hauptstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marginea nr. 1886 A, judetul Suceava.

179. Bondor Maria, născută la 30 aprilie 1970 în localitatea Lespezi, judetul Iasi, România, fica lui Drob Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2564 Weissenbach an der Triesting, Hauptstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în satul Buda, comuna Lespezi, judetul Iasi.

180. Szabo Zoltan, născut la 6 iulie 1954 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Iosif si Clara, cu domiciliul actual în Austria, 1060 Viena, Molardgasse 49/15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Grozescu nr. 2-4, sc. B, ap. 11, judetul Arad.

181. Szabo Ecaterina, născută la 16 martie 1958 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Vincze Ludovic-Arcadie si Elisaveta-Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 1060 Viena, Molardgasse 49/15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Grozescu nr. 2-4,sc. B, ap. 11, judetul Arad.

182. Mateiu Cristina, născută la 20 martie 1970 în localitatea Cărpinis, judetul Timis, România, fica lui Buciuman Petru si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Peter Pfenningerstr. 35/E/22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cărpinis, str. IV-a nr. 48, judetul Timis.

183. Bumbu Adrian, născut la 13 septembrie 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Ioan si Anna, cu domiciliul actual în Austria, 3130 Herzogenburg, Kremserstr. 12A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Andrei Muresan nr. 1, ap. 8, judetul Arad.

184. Angiulescu Răzvan-Mihai, născut la 12 august 1976 în Bucuresti, România, fiul lui Mihail-Octav si Maria-Cristina, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfelden, Haidbinderweg 1/2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, Str. Panselelor nr. 1, judetul Timis.

185. Angiulescu Laura, născută la 28 martie 1971 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, fiica lui Motentan Ion si Susana, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfelden, Haidbinderweg 1/2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, Str. Panselelor nr. 1, judetul Timis.

186. Coman Gheorghe, născut la 10 martie 1956 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, fiul lui Ioan si Rafila, cu domiciliul actual în Austria, 3180 Lilienfeld, Castelistr. 42/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târnăveni, Str. Sticlarilor nr. 12, judetul Mures.

187. Deac Ioan, născut la 22 ianuarie 1956 în localitatea Ohaba, judetul Alba, România, fiul lui Laurean si Ilica, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Braidlandstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Toporasilor nr. 11, bl. CT13, ap. 7, judetul Alba.

188. Deac Mariana, născută la 1 octombrie 1958 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fica lui Suciu Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Braidlandstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Toporasilor nr. 11, bl. CT13, ap. 7, judetul Alba.

189. Aga Ionel-Puiu, născut la 28 septembrie 1964 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Ionel si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Untere Landstr. 3/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Făgărasului nr. 4, ap. 7, judetul Caras-Severin.

190. Aga Ecaterina-Catita, născută la 30 martie 1965 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fica lui Pali Gavril si Raveica, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Untere Landstr. 3/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Făgărasului nr. 4, ap. 7, judetul Caras-Severin.

191. Sandru Ilona, născută la 13 octombrie 1967 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fica lui Gyöngyösy Laszlo si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Lorystr. 35-37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Tudor Vladimirescu bl. 44, sc. A, ap. 9, judetul Arad.

192. Bota Daniel-Ioan, născut la 20 martie 1972 în localitatea Copalnic Mănăstur, judetul Maramures, România, fiul lui Gheorghe si Elvira, cu domiciliul actual în Germania, 68309 Mannheim, Glauchauerweg 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Agriculturi nr. 5A, judetul Maramures.

193. Măcelar Ovidiu-Cristinel, născut la 10 ianuarie 1978 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, fiul lui Liviu si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Grose Stadtgutgasse 34/1/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Transilvaniei nr. 4, ap. 31, judetul Maramures.

194. Sima Ion, născut la 9 octombrie 1955 în localitatea Gogosu, judetul Mehedinti, România, fiul lui Traian si Lilica, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Karl Meisslstr. 10/20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Rachetei nr. 5, sc. D, ap. 6, judetul Timis.

195. Petrut-Copil Săndica, născută la 29 ianuarie 1956 în localitatea Bălesti, judetul Vrancea, România, fiica lui Neculai Crăciun si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 3200 Ober-Grafendorf, Dr. Theodor K.rnerstr. 5/10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Stelian Mihale nr. 15, bl. PM92, ap. 36, sectorul 3.

196. Ieremie Felică, născut la 26 mai 1972 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fiul lui Ioan si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 2620 Neunkirchen, Plonnergasse 5/1, cu ultimul domiciliu din România în comuna Bosanci, judetul Suceava.

197. Boldizsar Stefan, născut la 6 decembrie 1958 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, fiul lui Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7471 Rechnitz, Prangergasse 3c/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, Calea Timisori nr. 52, judetul Timis.

198. Boldizsar Ildi, născută la 7 iulie 1962 în localitatea Cenei, judetul Timis, România, fica lui Frig Andrei si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 7471 Rechnitz Prangergasse 3c/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, Calea Timisori nr. 52, judetul Timis.

199. Ianosteac Gheorghe, născut la 9 aprilie 1966 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, fiul lui Francisc si Antonia, cu domiciliul actual în Cehia, 664 57 Menin 404, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sinteu nr. 85, judetul Bihor.

200. Ianosteac Andrei, născut la 11 februarie 1973 în localitatea Sinteu, judetul Bihor, România, fiul lui Francisc si Antonia, cu domiciliul actual în Cehia, 664 57 Menin 187, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sinteu nr. 85, judetul Bihor.

201. Ianosteac Elisabeta, născută la 23 iulie 1978 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Sorocica Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Cehia, 664 57 Menin nr. 187, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sinteu nr. 85, judetul Bihor.

202. Croitoru Emilian, născut la 10 mai 1961 în localitatea Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, România, fiul lui Croitoru Emilian si Scrădeanu Elena, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Habsburgerstr. 90/2/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, Str. Amaradiei nr. 1, bl. D3, ap. 19, judetul Dolj.

203. Vasile Marian-Laurentiu, născut la 4 aprilie 1962 în Bucuresti, România, fiul lui Petre si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Landstrasser-Hauptstr. 163/2/16, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Barajul Dunări nr. 3, bl. M35, sc. 6, ap. 248, sectorul 3.

204. Vasile Laura, născută la 29 noiembrie 1967 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, fica lui Tarliu Nicolae si Dumitrescu Edith-Sofia, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Landstrasser-Hauptstr. 163/2/16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, str. Zaharia Boiu nr. 36, ap. 4, judetul Mures.

205. Crîsmariu Liviu, născut la 13 martie 1964 în localitatea Urecheni, judetul Neamt, România, fiul lui Pavel si Teofania, cu domiciliul actual în Austria, 1040 Viena, Leibenfrostgasse 1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Aleea Ghioceilor bl. 19, sc. A, ap. 9, judetul Bacău.

206. Crîsmariu Alma-Violeta, născută la 1 februarie 1973 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, fica lui Taranu Dumitru si Verginia, cu domiciliul actual în Austria, 1040 Viena, Leibenfrostgasse 1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Comănesti, Str. Viei nr. 8, judetul Bacău.

207. Schneider Ferdinant, născut la 5 octombrie 1962 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Krůizůovatka nr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Coronini, judetul Caras-Severin.

208. Schneider Barci, născută la 13 martie 1969 în localitatea Pescari, judetul Caras-Severin, România, fica lui Elias Heinrich si Amalia, cu domiciliul actual în Cehia, 351 34 Skalna, Krůizůovatka nr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Coronini, judetul Caras-Severin.

209. Sztojka Egon, născut la 9 aprilie 1966 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, fiul lui Alexandru si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 7571 Rudersdorf, Am M.hlengrund 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Aleea Sănătăti, bl. 6, ap. 15, judetul Covasna.

210. Sztojka Karmen, născută la 29 decembrie 1972 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, fiul lui Karacsony Gheoreghe si Editha, cu domiciliul actual în Austria, 7571 Rudersdorf, Am M.hlengrund 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen bl. 53, sc. A, ap. 12, judetul Covasna.

211. Leahu Gheorghe, născut la 2 ianuarie 1953 în localitatea Abram, judetul Bihor, România, fiul lui Crăciun si Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 2640 Gloggnitz, Hauptstr. 17/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Theodor Sperantia nr. 12, bl. PB20, ap. 12, judetul Bihor.

212. Leahu Ana, născută la 1 martie 1956 în localitatea Rosia, judetul Bihor, România, fica lui Codrean Adam si Barbura, cu domiciliul actual în Austria, 2640 Gloggnitz, Hauptstr. 17/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Theodor Sperantia nr. 12, bl. PB20, ap. 12, judetul Bihor.

213. Ghete Cornel, născut la 16 martie 1965 în localitatea Sieu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ioan si Reghina, cu domiciliul actual în Austria, 4902 Wolfsegg am Hausruck, Hueb 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sieu, judetul Bistrita-Năsăud.

214. Ghete Fănuta, născută la 15 martie 1972 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, fica lui Sireteanu Mircea si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 4902 Wolfsegg am Hausruck, Hueb 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mihai Eminescu, judetul Botosani.

215. Valsami Mugur-Mitrut, născut la 23 iulie 1968 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, fiul lui Mihai si Chira, cu domiciliul actual în Germania, 98617 Meiningen, Ludwig Chronegkstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. George Enescu nr. 38, bl. 6,sc. D, ap. 13, sectorul 1.

216. Tomas Daniela, născută la 5 martie 1966 în Bucuresti, România, fica lui Coman Ionel si Floara, cu domiciliul actual în Germania, 74821 Mosbach, Alte Bergsteige 89, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Avalansei nr. 14-16, bl. 3, ap. 8, sectorul 4.

217. Românas Marcel, născut la 4 martie 1967 în localitatea Criscior, judetul Hunedoara, România, fiul lui Românas Constantin si Balahura Varvara, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Dichlgasse 7/20/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brad, str. G-ral Vasile Milea nr. 20, bl. A20, ap. 20, judetul Hunedoara.

218. Românas Gabriela-Mihaela, născută la 5 aprilie 1969 în localitatea Măriselu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Marton  Gavril si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Dichlgasse 7/20/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Mihai Viteazul nr. 28, judetul Bistrita-Năsăud.

219. Pîrghie Ilie, născut la data de 28 iunie 1957 în localitatea Vicovu de Jos, judetul Suceava, România, fiul lui Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Lowengasse 19/2/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Zizinului nr. 39, bl. S25, sc. A, ap. 5, judetul Brasov.

220. Pîrghie Maria, născută la 24 iunie 1954 în localitatea Serbăuti, judetul Suceava, România, fiica lui Cozmei Dionisie si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Lowengasse 19/2/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Zizinului nr. 39, bl. S25, sc. A, ap. 5, judetul Brasov.

221. Lolea Sorin, născut la 1 octombrie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Constantin si Gheorghina, cu domiciliul actual în Austria, 3352 St. Peter in der Au, Fichtengasse 2a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Cosminului nr. 31, sc. A, ap. 1, judetul Timis.

222. Lolea Greta, născută la 27 septembrie 1956 în Bucuresti, România, fiul lui Radu Gheorghe si Leonida Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 3352 St. Peter in der Au, Fichtengasse 2a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Ostasilor nr. 15, sectorul 1.

223. Micle Trifan-Ioan, născut la 6 august 1947 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Alexandru si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 8424 Gabersdorf, Sayach 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Făgărasului nr. 16, bl. 15, ap. 10, judetul Satu Mare.

224. Micle Erzsebet-Maria, născută la 12 noiembrie 1955 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fica lui Szekelyhidy Iosif si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8424 Gabersdorf, Sayach 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Făgărasului nr. 16, bl. 15, ap. 10, judetul Satu Mare.

225. Micle Mihaela-Daniela, născută la 1 octombrie 1978 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fica lui Trifan-Ioan si Erzsebet-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8424 Gabersdorf, Sayach 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Făgărasului nr. 16, bl. 15, ap. 10, judetul Satu Mare.

226. Micle Vasile-Daniel, născut la 3 mai 1980 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Trifan-Ioan si Erzsebet-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8424 Gabersdorf, Sayach 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Făgărasului nr. 16, bl. 15, ap. 10, judetul Satu Mare.

227. Micle Maria-Viorica, născută la 22 octombrie 1972 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Trifan-Ioan si Erzsebet-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8424 Gabersdorf, Sayach 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Făgărasului nr. 16, bl. 15, ap. 10, judetul Satu Mare.

228. Croitoru Carmen-Monica, născută la 25 ianuarie 1968 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Toropu Ion si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Habsburgerstr. 90/2/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. România Muncitoare nr. 140, judetul Dolj.

229. Luca Vasile, născut la 24 noiembrie 1952 în localitatea Bosia, judetul Iasi, România, fiul lui Vasile si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Viena, Ottokringerstr. 46/1, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Iasi, Str. Orientului nr. 1A, bl 850, sc. B, ap. 3, judetul Iasi.

230. Boitiuc Petru, născut la 3 august 1965 în localitatea Bistra, judetul Maramures, România, fiul lui Iura si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 7531 Kemeten, Obere Gasse 99, cu ultimul domiciliu din România în satul Măderat nr. 616, comuna Pâncota, judetul Arad.

231. Boitiuc Dana-Marcela, născută la 1 mai 1976 în localitatea Ineu, judetul Arad, România, fica lui Fericel Teodor si Sava, cu domiciliul actual în Austria, 7531 Kemeten, Obere Gasse 99, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pâncota, Str. Libertăti nr. 23, judetul Arad.

232. Trută Giani-Florinel, născut la 31 octombrie 1968 în localitatea Păulesti, judetul Prahova, România, fiul lui Gheorghe si Aurelia, cu domiciliul actual în Italia, Imola (BO), Via Nardozzi 17, cu ultimul domiciliu din România în satul Găgeni nr. 5, comuna Păulesti, judetul Prahova.

233. Plesea Daniel, născut la 13 aprilie 1969 în localitatea Sirineasa, judetul Vâlcea, România, fiul lui Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 50321 Br.hl, Vilestr. 12-14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea, Aleea Privighetori nr. 4, bl. 11, sc. A, ap. 13, judetul Vâlcea.

234. Indrei Ioan, născut la 1 octombrie 1963 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Ioan si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Ettenreichgasse 4/28, cu ultimul domiciliu din România în satul Pesac nr. 109, comuna Periam, judetul Timis.

235. Albu Titi, născut la 26 mai 1965 în localitatea Scânteia, judetul Iasi, România, fiul lui Dumitru si Zenovica, cu domiciliul actual în Austria, 6714 N.ziders, Tranglweg 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rebricea, judetul Vaslui.

236. Dane Marian, născut la 26 iulie 1966 în Bucuresti, România, fiul lui Dane Andrei si Feraru Jenica, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach am Main, Bismarckstr. 133, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Al. Vlăsiei nr. 2, bl. M1, sc. 2, ap. 84, sectorul 6.

237. Forizs Jozsef, născut la 13 martie 1968 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Jozsef si Magdalena, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Theodeberstr. 23/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Măgurei nr. 21, ap. 13, judetul Mures.

238. Pedersen Teodor, născut la 3 noiembrie 1967 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Barbu Teodor si Estera, cu domiciliul actual în Danemarca, 8900 Randers, Falkevej 1, 1-2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Avram Iancu nr. 60, judetul Brasov.

239. Lucut Samuel, născut la 23 decembrie 1966 în localitatea Halmeu, judetul Satu Mare, România, fiul lui Ianos si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Feldgasse 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Halmeu, str. Tog nr. 19, judetul Satu Mare.

240. Lucut Niculina, născută la 21 octombrie 1972 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Dumitru Nicolaie si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols Feldgasse 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu bl. 7, sc. C, ap. 27, judetul Bistrita-Năsăud.

241. Bob Corina, născută la 14 aprilie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Tîra-Voevod Grigore si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 42781 Haan, Steinfelderstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 26, ap. 4, judetul Cluj.

242. P.s.k Pavel, născut la 3 februarie 1953 în localitatea Diosod, judetul Sălaj, România, fiul lui Ioan si Iuliana, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Diehlgasse 37/31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. 22 Decembrie 1989 nr. 45, judetul Sălaj.

243. Popovici Maria-Viorica, născută la 26 iunie 1979 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fica lui Popovici Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Arndtstr. 6/1/1/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Trandafirilor nr. 69, judetul Satu Mare.

244. Zimmermann Laurentiu-Cristinel, născut la 16 ianuarie 1958 în localitatea Urlati, judetul Prahova, România, fiul lui Trincă Virgil si Gabriela, cu domiciliul actual în Germania, 76185 Karlsruhe, Lameystr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, str. 8 Martie nr. 1A, bl. 8B, ap. 6, judetul Prahova.

245. Popa Rina, născută la 12 mai 1978 în localitatea Corabia, judetul Olt, România, fica lui Mitru Dumitru si Emilia, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Dernjacgasse 4/1/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slatina, str. Nicolae Iorga bl. 1, sc. C, ap. 4, judetul Olt.

246. Szvitlak Istvan, născut la 6 martie 1967 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Stefan si Vilhelmina, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Josef Kolmannstr. 10/2/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 2, sc. A, ap. 10, judetul Harghita.

247. Brand Judit-Gabriela, născută la 12 decembrie 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Vonz Mihai si Lucia-Elisabeta-Dalma, cu domiciliul actual în Austria, 2620 Neukirdren, Wenischgasse 21/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Nufărului nr. 7, judetul Bihor.

248. Constantea Dumitru, născut la 15 mai 1965 în localitatea Soporu de Câmpie, judetul Cluj, România, fiul lui Dumitru si Raveca, cu domiciliul actual în Austria, 4616 Marchtrenk, Eferdingerstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Frata nr. 249, judetul Cluj.

249. Constantea Simona-Daniela, născută la 8 octombrie 1967 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Badea Petre si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4616 Marchtrenk, Eferdingerstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Lacu Rosu nr. 6, ap. 8, judetul Cluj.

250. Mateiu Petru, născut la 1 iunie 1968 în localitatea Sânpetru Mare, judetul Timis,România, fiul lui Petru si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Birkfelderstr. 33/7, cu ultimul domiciliu din România în satul Saravale nr. 686, comuna Sânpetru Mare, judetul Timis.

251. Mateiu Elena, născută la 13 martie 1971 în localitatea Sag, judetul Timis, România, fica lui Makkai Carol si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Birkfelderstr. 33/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sag, str. III nr. 89, judetul Timis.

252. Roth Simona, născută la 29 iulie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Serban Ilarie si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8530 Deutschlandsberg, Ziegeleiweg 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Eforie nr. 12, ap. 32, judetul Sibiu.

253. Oana Ioachim, născut la 26 ianuarie 1962 în localitatea Ponorel, judetul Alba, România, fiul lui Nicolae si Aurelia, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Naarntalstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ponorel, judetul Alba.

254. Oana Elena, născută la 2 octombrie 1959 în localitatea Jebel, judetul Timis, România, fica lui Bodnar Petru si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Naarntalstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în satul Pesac nr. 83, comuna Periam, judetul Timis.

255. Condriuc Adriana-Olimpia, născută la 15 aprilie 1968 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, fica lui Nedrită Mircea si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 13627 Berlin, Popitzweg 13/VII, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Vămăsoaia nr. 6, bl. B21, ap. 6, judetul Iasi.

256. Frenzel Dorina, născută la 14 ianuarie 1959 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Sandor Vasile si Irina, cu domiciliul actual în Germania, 12689 Berlin, Hohenwalderstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Pescarilor bl. 4, sc. B, ap. 17, judetul Bistrita-Năsăud.

257. Majlath Olimpia, născută la 7 aprilie 1972 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fica lui Palade Stefan si Ela, cu domiciliul actual în Suedia, 252 46 Helsingborg, Trakt.rsgatan 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Pandurilor nr. 62, ap. 10, judetul Mures.

258. Berg Mihaela-Viorica, născută la 1 noiembrie 1963 în loicalitatea Liteni, judetul Suceava, România, fiica lui Crăciunescu Eftimie si Mariana, cu domiciliul actual în Suedia, 261 30 Landskrona, Timmermansgatan 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Hanciuc nr. 16, bl. 355, sc. C, ap. 8, judetul Iasi.

259. Szöcs Csaba, născut la 19 decembrie 1968 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Bela-Coloman si Julianna, cu domiciliul actual în Suedia, 30252 Halmstad, Linehedsvägen 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mirecurea-Ciuc, Str. Salciei nr. 1, sc. A, ap. 8, judetul Harghita.

260. Enulescu Monica-Elena, născută la 15 iunie 1974 în Bucuresti, România, fica lui Nicolae si Mihaela, cu domiciliul actual în Suedia, 360 73 Lenhovda, Tingsgatan 13, Box 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Câmpul cu Flori nr. 1, bl. OD2, sc. F, ap. 260, sectorul 6.

261. Marinescu Răzvan-Silviu, născut la 26 iunie 1960 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiul lui Constantin si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 66119 Saarbrücken, Philippinenstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, prel. Ghencea nr. 6, bl. R3, ap. 43, sectorul 6.

262. Roman Dumitru, născut la 13 septembrie 1966 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, fiul lui Dumitru si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8073 Feldkirchen bei Graz, Grossbauerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ruscova, judetul Maramures.

263. Schramke Hajnalka, născută la 6 iunie 1956 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fica lui Buday Iosif si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Lainzerstr. 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Mestecănis nr. 3, bl. A35, ap. 24, judetul Brasov.

264. Pop Ioan, născut la 5 august 1967 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, fiul lui Pop Stefan si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 6700 Bludenz, Sturnengasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Dr. Ioan Suciu nr. 9, bl. G4, sc. B, ap. 2, judetul Alba.

265. Plesa Ioana-Gabriela, născută la 5 iunie 1980 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, fiica lui Gheorghe-Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Pölten, Knittelstr. 5/3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Dealului nr. 1, judetul Cluj.

266. Avramescu Ion, născut la 4 iunie 1957 în localitatea  aransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Avramescu Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Landschachergasse 4/3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Independentei bl. 3, sc. A, ap. 5, judetul Caras-Severin.

267. Avramescu Desa, născută la 3 noiembrie 1958 în localitatea Radimna, judetul Caras-Severin, România, fica lui Tomici Zlatibor si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Landschachergasse 4/3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Independentei bl. 3, sc. A, ap. 5, judetul Caras-Severin.

268. Avramescu Codruta-Nadia, născută la 8 decembrie 1980 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fica lui Ion si Desa, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Landschachergasse 4/3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Independentei bl. 3, sc. A, ap. 5, judetul Caras-Severin.

269. Oprea Dănut, născut la 29 martie 1955 în localitatea Bertea, judetul Prahova, România, fiul lui Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4540 Bad Hal, Margarethenplatz 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Carpenului nr. 12, bl. A15, sc. B, ap. 22, judetul Brasov.

270. Oprea Cornelia, născută la 1 aprilie 1954 în localitatea Oltenita, judetul Călărasi, România, fica lui Ion Gheorghe si Dumitra, cu domiciliul actual în Austria, 4540 Bad Hal, Margarethenplatz 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Carpenului nr. 12, bl. A15, sc. B, ap. 22, judetul Brasov.

271. Ciarnău Mircea, născut la 4 octombrie 1967 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4351 Saxen, Dornach 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marghita, Str. Primăveri nr. 31, judetul Bihor.

272. Ciarnău Elena, născută la 9 mai 1970 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fica lui Duca Nistor si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4351 Saxen, Dornach 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marghita, Str. Primăveri nr. 31, judetul Bihor.

273. Răzoara Ioan, născut la 1 iunie 1958 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, fiul lui Ioan si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfeld, Ritzlhofstr. 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazul nr. 18A, bl. 3B1, ap. 12, judetul Hunedoara.

274. Cotreant Mariana, născută la 10 decembrie 1964 în localitatea Ilidia, judetul Caras-Severin, România, fica lui Cotreant Ion si Poplicean Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfeld, Ritzlhofstr. 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Al. Hunedoarei bl. 1, ap. 15, judetul Caras-Severin.

275. Szep Magdalena, născută la 21 martie 1966 în localitatea Arad, judetul Arad, România,

fica lui Emeric si Elena-Iustina, cu domiciliul actual în Austria, 4470 Enns, Mittermayrgutstr. 25/4,

cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Gh. Dimitrov nr. 17A, ap. 3, judetul Arad.

276. Berner Ana-Simona, născută la 30 decembrie 1976 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, fica lui Molosit Dumitru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Pölten, Mariazelerstr. 34/1/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seica Mică nr. 451, judetul Sibiu.

277. Nistea Gavril, născut la 14 iulie 1956 în localitatea Ruseni, judetul Satu Mare, România, fiul lui Gheorghe si Floare, cu domiciliul actual în Austria, 4891 P.ndorf, Bergham 58, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Transilvaniei bl. 6, ap. 26, judetul Maramures.

278. Nistea Maria, născută la 26 februarie 1955 în localitatea Craidorolt, judetul Satu Mare, România, fica lui Crisan Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4891 Pöndorf, Bergham 58, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Tarnsilvaniei bl. 6, ap. 26, judetul Maramures.

279. Nistea Bogdan-Gabriel, născut la 8 septembrie 1980 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Gavril si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4891 Pöndorf, Bergham 58, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Transilvaniei bl. 6, ap. 26, judetul Maramures.

280. Fehervari Iozsef, născut la 26 martie 1962 în localitatea Tirimia, judetul Mures, România, fiul lui Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 8463 Leutschach, Bürgersteig 3, cu ultimul domiciliu din România în satul Tirimia nr. 159, comuna Gheorghe Doja, judetul Mures.

281. Deac Radu-Iulian, născut la 14 mai 1979 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Ioan si Mariana, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Braidlandstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Toporasilor nr. 11, bl. CT13, ap. 7, judetul Alba.

282. Deac Estera-Ramona, născută la 15 ianuarie 1982 în localitatea  Sibiu, judetul Sibiu, România, fica lui Ioan si Mariana, cu domicilul actual în Austria, 4060 Leonding, Braidlandstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Toporasilor nr. 11, bl. CT13, ap. 7, judetul Alba.

283. Grain-Hainz Gyöngyike-Tünde, născută la 6 septembrie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Tapaszi Stefan si Marioara, cu domiciliul actual în Austria, 8330 Feldbach, Europastr. 1d/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 76, bl. M1, ap. 13, judetul Bihor.

284. Muntean Iosif, născut la 23 august 1964 în localitatea Fintoag, judetul Hunedoara, România, fiul lui Gheorghe si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Andreas Hoferstr. 9/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Mihai Viteazul, bl. E24A, ap. 16, judetul Hunedoara.

285. Muntean Daniela-Florica, născută la 1 ianuarie 1972 în localitatea Făget, judetul Timis, România, fica lui Dragosin Cornel si Gripina-Eva, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Andreas Hoferstr. 9/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Mihai Viteazul, bl. E24A, ap. 16, judetul Hunedoara.

286. Thierjung Margareta, născută la 7 noiembrie 1945 în localitatea Grabat, judetul Timis, România, fiica lui Istean Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Brauhausstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Grabat nr. 262, judetul Timis.

287. Brschlik Sever-Iosif, născut la 15 martie 1972 în localitatea Făget, judetul Timis, România, fiul lui Iosif si Dorina, cu domiciliul actual în Germania, 69126, Heidelberg, Rathausstr. 19/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făget, str. Avram Iancu nr. 31, judetul Timis.

288. Darvas Istvan, născut la 13 ianuarie 1983 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Stefan si Katalin, cu domiciliul actual în Germania, 76756 Bellheim, Rülzheimerstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 8, ap. 4, judetul Harghita.

289. Grabowietzki Crînguta, născută la 14 ianuarie 1972 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fica lui Obadă Gheorghe si Graciela, cu domiciliul actual în Germania, 56112 Lahnstein, Ahler Kopf 12A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gura Humorului, str. Mihail bl. G21, ap. 13, judetul Suceava.

290. Korsch Irina-Maria, născută la 1 august 1963 în Bucuresti, România, fica lui Nastu Constantin si Gabriela, cu domiciliul actual în Germania, 31812 Bad Pyrmont, Unterestr. 27, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Ardealului nr. 13, sectorul 1.

291. Popescu Nicoleta-Elena, născută la 25 iunie 1974 în Bucuresti, România, fica lui Sipitca Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 53173 Bonn, Viktoriastr. 66, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Hrisovului nr. 7, bl. 1, sc. 3, ap. 92, sectorul 1.

292. Petrini Constantin, născut la 27 ianuarie 1965 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Constantin si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 60323 Frankfurt am Main, Hufnagelstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Forjei nr. 5, ap. 4, judetul Brasov.

293. Philipp Gertrud, născută la 27 ianuarie 1938 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, fica lui H.cker Martin si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 40625 Düsseldorf, Friedingstr. 76, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Gheorghe Doja nr. 35, ap. 8, judetul Timis.

294. Ungureanu Dorina, născută la 14 februarie 1962 în localitatea Uivar, judetul Timis, România, fiica lui Jivco Ignat si Călăras Valeria, cu domiciliul actual în Germania, 38319 Remlingen, Kalmerstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Peciu Nou nr. 534, judetul Timis.

295. Cîndea Vasile, născut la 5 septembrie 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Vasile si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 63762 Grossostheim, Anne Frankstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Intr. Siretului nr. 3, judetul Sibiu.

296. Grad Ecaterina, născută la 2 mai 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Gheorghe si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 80995 München, Toni Pfülfstr. 12/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dudesti Vechi nr. 673, judetul Timis.

297. Harabagiu-Rochau Dumitru, născut la 3 decembrie 1967 în localitatea Ivesti, judetul Galati, România, fiul lui Harabagiu Zaharia si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 89542 Herbrechtingen, Elsterweg 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Petrosani, Str. Independentei bl. 9, ap. 4, judetul Hunedoara.

298. Heberle Voichita-Florentina, născută la 3 martie 1971 în localitatea Jebel, judetul Timis, România, fiica lui Enric si Floare, cu domiciliul actual în Germania, 90480 Nürnberg, Zerzabelshofer Hauptstr. 35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jebel, judetul Timis.

299. Holzmann Antonia, născută la 15 august 1967 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fica lui Grad Vasile si Paula-Alexandrina, cu domiciliul actual în Germania, 90449 Nürnberg, Weihenzelerstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Potaissa nr. 1, bl. P1, ap. 37, sectorul 6.

300. Haussler Daniela, născută la 12 octombrie 1968 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, fica lui Lup Nicolae si Leana, cu domiciliul actual în Germania, 90419 Nürnberg, Wiesentalstr. 76, cu ultimul domiciliu din România în satul Tomnatic nr. 956, comuna Lovrin,judetul Timis.

301. Klimek Judith, născută la 20 septembrie 1953 în localitatea Aita Mare, judetul Covasna, România, fiica lui Varga Imre si Juliana, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Efeuweg 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, str. Gr. Miko Imre nr. 4, bl. 1, sc. A, ap. 10, judetul Covasna.

302. Petricescu Mihaela-Ileana, născută la 26 iulie 1972 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fica lui Orban Francisc si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 90482 Nürnberg, Laufamholzstr. 95, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Aleea Castanilor bl. 3,sc. A, ap. 14, judetul Timis.

303. Pisaltu-Luca Iulian, născut la 21 iulie 1963 în localitatea Ghermănesti, judetul Vaslui, România, fiul lui Mihai si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 90547 Stein, Wilhelm Lüheweg 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drinceni, judetul Vaslui.

304. Scholz Iulia, născută la 10 octombrie 1957 în localitatea Ciocănesti, judetul Ialomita, România, fiica lui Petre Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90518 Altdorf, Hegnenberg 19, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Baicului nr. 83, bl. 81, sc. 1,ap. 12, sectorul 2.

305. Siegel Adela-Maria, născută la 13 martie 1971 în localitatea Hodod, judetul Satu Mare, România, fica lui Kaszta Mihai si Estera, cu domiciliul actual în Germania, 78054 Vilingen-Schwenningen, Enzstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în satul Nadisu Hododului nr. 214, comuna Hodod, judetul Satu Mare.

306. Stroescu Mircea-Radu, născut la 19 noiembrie 1951 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Dumitru si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 82467 Garmisch- Partenkirchen, Martinswinkelstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Predeal, Str. Eroilor nr. 50, bl. 22, ap. 2, judetul Brasov.

307. Stroescu Luciana, născută la 3 martie 1955 în Bucuresti, România, fica lui Covaci Mircea si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Martinswinkelstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 17, bl. 17, sc. C, ap. 71, sectorul 2.

308. Tischer Luminita-Diana, născută la 14 mai 1969 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fica lui Stănculesc Valer si Dorica, cu domiciliul actual în Germania, 74074 Heilbronn, Schwabstr. 17/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Aleea Crinilor bl. E13, sc. 1, ap. 20, judetul Hunedoara.

309. Wingert Monica, născută la 24 ianuarie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Matei si Stela-Livia, cu domiciliul actual în Germania, 84032 Altdorf, Flutmuldenweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A44, sc. C, ap. 8, judetul Timis.

310. Simon Traiana-Delia, născută la 8 februarie 1968 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fica lui Cimpoacă Traian si Toncian Maria, cu domiciliul actual în Germania, 36466 Dermbach, Buschstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Nucului nr. 11, ap. 13, judetul Sibiu.

311. Schneider Marioara, născută la 12 ianuarie 1962 în localitatea Căzănesti, judetul Ialomita, România, fica lui Cîmpeanu Marin si Zoia, cu domiciliul actual în Germania, 99310 Arnstadt, An der Weisse 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Izvorul Crisului nr. 15, bl. A8, ap. 52, sectorul 4.

312. Nicoară Ovidiu-Arcadie, născut la 25 septembrie 1968 în localitatea Frătăuti Noi, judetul Suceava, România, fiul lui Octavian si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 23560 Lübeck, Rottköppchenweg 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Băile Herculane, Str. Trandafirilor nr. 56, sc. E, ap. 6, judetul Caras-Severin.

313. Schink Valeria, născută la 30 decembrie 1947 în localitatea Valea Seacă, judetul Suceava, România, fica lui Simeria Pavel si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 38350 Helmstedt, Streplingerode 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Eforie Sud, Str. Republici bl. 1B, ap. 35, judetul Constanta.

314. Rasmussen Virginia, născută la 16 octombrie 1967 în Bucuresti, România, fica lui Brumaru Gheorghe si Petrica, cu domiciliul actual în Danemarca, 5220 Odense SŘ, Paeregrenen 16, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Elev Stefănescu nr. 15, bl. 452, ap. 94, sectorul 2.

315. Schipor Lucica, născută la 3 mai 1963 în localitatea Herina, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Weber Iohann si Nastaca, cu domiciliul actual în Germania, 22177 Hamburg, Fabriciusstieg 2, cu ultimul domiciliu din România în satul Herina nr. 161, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Năsăud.

316. Călin Maria, născută la 6 august 1953 în localitatea Cornesti, judetul Cluj, România, fica lui Băiesu Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 52066 Aachen, K.pperstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Calotă Marin nr. 2, sectorul 2.

317. Asmussen Cristina, născută la 11 februarie 1967 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu,România, fica lui Dulugeac Radu si Ana, cu domiciliul actual în Danemarca, 6200 Aabenraa, Borgmester Lřkken 28C, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oltenita, str. C.I. Alimăneseanu nr. 39, bl. C3, sc. A, ap. 12, judetul Călărasi.

318. Wertheimova Gabriela-Elena, născută la 1 septembrie 1969 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fica lui Salanti Viorel si Grancea Elena, cu domiciliul actual în Cehia, 38101 Cesky Krumlov, Nad Nemocnici 424, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Tudor Vladimirescu bl. 22, sc. B, ap. 4, judetul Brasov.

319. Drută Ileana-Daniela, născută la 18 februarie 1973 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, fica lui Ardelean Victor si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 51065 Köln, Klaprothstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu Marmatiei, bd. Bogdan Vodă bl. 3, ap. 43, judetul Maramures.

320. Diaconu Gretta, născută la 26 septembrie 1939 în localitatea Văleni de Munte, judetul Prahova, România, fica lui Silvestru si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 79104 Freiburg i. Br., Sautierstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Dacia bl. 29, sc. C, ap. 14, judetul Hunedoara.

321. Kriegk Simona-Narcisa, născută la 12 decembrie 1967 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fica lui Antohi Constantin si Andorina, cu domiciliul actual în Germania, 72138 Kirchentelinsfurt, Wilhelmstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Mihail Sadoveanu nr. 1, bl. B4, ap. 30, judetul Galati.

322. Lieberz Daniela-Alina, născută la 3 iunie 1957 în localitatea Urlati, judetul Prahova, România, fica lui Cândea Simion-Alexandru si Natalia, cu domiciliul actual în Germania, 53123 Bonn, Schmittstr. 48, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 34, bl. C5, ap. 3, sectorul 4.

323. Münker Maricuta, născută la 13 noiembrie 1972 în localitatea Ieud, judetul Maramures, România, fica lui Dunca Ioan si Irina, cu domiciliul actual în Germania, 57234 Wilnsdorf, Hof Hohenroth 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ieud nr. 283, judetul Maramures.

324. Paul-Geissert Rea-Silvia, născută la 4 august 1962 în Bucuresti, România, fica lui Paul Niculae si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 76474 Au am Rhein, Grenzstr. 1 a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Costache Conachi nr. 12, bl. 6C, ap. 31, sectorul 2.

325. Rey Hermina, născută la 1 ianuarie 1968 în localitatea Stamora Română, judetul Timis, România, fica lui Benak Ludovic si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 68161 Mannheim,Hebelstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Otvesti nr. 45, judetul Timis.

326. Succurro Liliana-Felicia, născută la 27 octombrie 1968 în localitatea Vingard, judetul Alba, România, fica lui Marcu Nichie si Lucretia, cu domiciliul actual în Germania, 61476 Kronberg im Taunus, Feldbergstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Duiliu Zamfirescu bl. O1, ap. 25, judetul Hunedoara.

327. Szabo Elizabeta, născută la 12 septembrie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fica lui Szabo Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 79106 Freiburg i. Br., Rennweg 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Cetăti nr. 1/2, sc. B, ap. 20, judetul Timis.

328. Zacharias Monica-Ioana, născută la 6 ianuarie 1971 în localitatea Crasna, judetul Sălaj, România, fica lui Vedinas Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 31275 Lehrte, Im Bruche 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. Mihai Viteazul bl. Perla, ap. 43, judetul Sălaj.

329. Weiszenbacher Anton, născut la 20 ianuarie 1965 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Ernestin si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 54293 Trier- Ehrang, Auf der Bausch 185, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bl. DP74, ap. 37, judetul Bihor.

330. Weiszenbacher Ildiko-Erzsebet, născută la 27 august 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fica lui Kovacs Iosif si Erzsebet-Iren, cu domiciliul actual în Germania, 54293 Trier-Ehrang, Auf der Bausch 185, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bl. DP74, ap. 37, judetul Bihor.

331. Beindressler Nicoleta-Silvia, născută la 3 noiembrie 1970 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fica lui Căpîlnean Petru si Silvia, cu domiciliul actual în Germania, 48268 Greven, Im Deipen Brook 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Greweln nr. 17, judetul Sibiu.

332. Valan Dorin-Ovidiu, născut la 12 octombrie 1980 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, fiul lui Ianos si Floare, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Donauschwabenstr. 3/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Cuza Vodă bl. 5, ap. 28, judetul Maramures.

333. Rosus Vasile, născut la 11 mai 1965 în localitatea Micula, judetul Satu Mare, România, fiul lui Stefan si Vaselena, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Anton Lannergasse 81, cuultimul domiciliu din România în localitatea Micula, str. Subpădure nr. 627, judetul Satu Mare.

334. Rosus Ileana, născută la 27 aprilie 1972 în localitatea Micula, judetul Satu Mare, România, fica lui Bejera Stefan si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Weiz, Anton Lannergasse 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Micula, str. Subpădure nr.  27, judetul Satu Mare.

335. Glavan Dorina-Cristina, născută la 12 mai 1966 în localitatea Caracal, judetul Olt, România, fica lui Boldea Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Graf Zeppelin Platz 7/3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Bucuresti nr. 1,bl. A11, ap. 2, judetul Dolj.

336. Juravle Gheorghe, născut la 4 decembrie 1960 în localitatea Putna, judetul Suceava, România, fiul lui Aurel si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 4850 Timelkam, Atterseestr. 65, cu ultimul domiciliu din România în satul Câmpia nr. 86, comuna Socol, judetul Caras-Severin.

337. Juravle Lidia, născută la 19 decembrie 1959 în localitatea Socol, judetul Caras-Severin, România, fica lui Gruescu Avram si Smilia, cu domiciliul actual în Austria, 4850 Timelkam, Atterseestr. 65, cu ultimul domiciliu din România în satul Câmpia nr. 86, comuna Socol, judetul Caras-Severin.

338. Fersedi Liana-Cristina, născută la 30 decembrie 1978 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Ioan si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 1090 Viena,Alserbachstr. 13/15/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Sportivilor nr. 15, ap. 24, judetul Timis.

339. Tudor Cornel, născut la 20 decembrie 1967 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fiul lui Dumitru si Niculina, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Mitisgasse 27/17, cu ultimul domiciliu din România în satul Tomnatic nr. 99, comuna Lovrin, judetul Timis.

340. Palage George, născut la 1 februarie 1960 în localitatea Bichigiu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Niculai si Saveta, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau am Inn, Mattigstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dumitra, judetul Bistrita-Năsăud.

341. Palage Aurica, născută la 22 mai 1966 în localitatea Casvana, judetul Suceava, România, fica lui Tiperciuc Ion si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau am Inn, Mattigstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arbore nr. 752, judetul Suceava.

342. Dascălu Lidia, născută la 20 august 1967 în Bucuresti, România, fica lui Petre Oprea si Eughenia, cu domiciliul actual în Austria, 8045 Graz, Nordberggasse 13/89, cu ultimul  omiciliu din România în Bucuresti, Str. Soldanului nr. 23, bl. 97, sc. 2, ap. 97, sectorul 4.

343. Stana Mihai, născut la 12 decembrie 1950 în localitatea Sepreus, judetul Arad, România, fiul lui Mihai si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Freinbergstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Praporgescu nr. 23, ap. 5, judetul Arad.

344. Böjte Ladislau, născut la 1 iunie 1965 în localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, România, fiul lui Ladislau si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 6773 Vandans, Untere Venserstr. 94, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Hunedoara nr. 30, ap. 26, judetul Mures.

345. Marcu Cornelia, născută la 21 decembrie 1940 în localitatea Aninoasa, judetul Hunedoara, România, fica lui Blag Ioan si Munteanu Olivia, cu domiciliul actual în Austria, 1090

Viena, R.gergasse 21/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Brîncoveanu nr. 223, bl. IS8, sc. 2, ap. 1, judetul Mehedinti.

346. Jivcovici Batita, născută la 28 iulie 1965 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Jivcovici Alexandru si Bălănescu Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Fadingerstr. 27/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Măcesti nr. 6, judetul Caras-Severin.

347. Jivcovici Marioara, născută la 18 iulie 1966 în localitatea Pojejena, judetul Caras-Severin, România, fica lui Mutascu Ion si Zaberca Florentina, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Fadingerstr. 27/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Măcesti nr. 6, judetul Caras-Severin.

348. Rain Loredana, născută la 10 iunie 1977 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fica lui Rain Ilie si Gruescu Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 4840 Vöcklabruck, Unterstadtgries 48, cu ultimul domiciliu din România în satul Câmpia nr. 86, comuna Socol, judetul Caras-Severin.

349. Rain Slavita, născută la 7 noiembrie 1980 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras- Severin, România, fiica lui Ilie si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 4840 Vöcklabruck, Unterstadtgries 48, cu ultimul domiciliu din România în satul Câmpia nr. 86, comuna Socol, judetul Caras-Severin.

350. Bontas Simona, născută la 7 aprilie 1980 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Virgil si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Raaber Bahngasse 2/1/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Tănase Tudoran nr. 18, judetul Bistrita-Năsăud.

351. Socaciu Marin, născut la 14 august 1967 în localitatea Meseseni de Jos, judetul Sălaj, România, fiul lui Iosif si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Antonigasse 94/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. Avram Iancu bl. M9, ap. 13, judetul Sălaj.

352. Socaciu Dorina, născută la 2 iunie 1970 în localitatea Bosanci, judetul Suceava, România, fica lui Mirăuti Gheorghe si Rachila, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Antonigasse 94/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bosanci, Str. Scoli nr. 1557, judetul Suceava.

353. Sajgo Zoltan, născut la 28 octombrie 1958 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, fiul lui Iuliu si Agneta, cu domiciliul actual în Austria, 4863 Seewalchen am Attersee, Atterseestr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, str. Fabrica Veche nr. 30, judetul Harghita.

354. Sajgo Eva, născută la 16 noiembrie 1969 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, fica lui Burjan Atila si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 4863 Seewalchen am Attersee, Atterseestr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, str. Selyem nr. 24, judetul Harghita.

355. Oswald Crisitina-Claudia, născută la 22 decembrie 1970 în localitatea Bumbesti-Jiu,judetul Gorj, România, fica lui Hotoboc Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 2522 Oberwaltersdorf, Badenerstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în satul Cartiu, comuna Turcinesti, judetul Gorj.

356. Văcaru Marin, născut la 10 februarie 1963 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Ion si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Kreuzpointstr. 16/73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simeria, str. Avram Iancu bl. 13, ap. 12, judetul Hunedoara.

357. Văcaru Lidia, născută la 14 iunie 1972 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fica lui Mihăilă Petru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Kreuzpointstr. 16/73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Str. Nucilor nr. 1, judetul Hunedoara.

358. Peti Zoltan, născut la 27 februarie 1971 în localitatea Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, România, fiul lui Peti Berta, cu domiciliul actual în Austria, 9330 Althofen, Guttaringerstr. 1/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cristuru Secuiesc, Str. Fabrici nr. 50, judetul Harghita.

359. Repasi Roland, născut la 6 septembrie 1976 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Carol-Tiberiu si Erzsebet-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Am

Kanal 73A/113, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Transilvaniei nr. 24, bl. AN43, ap. 16, judetul Bihor.

360. Hierzmann Victoria, născută la 4 octombrie 1959 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fica lui Leon Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Herrgottwiesgasse 107 P/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Balta Sărată bl. 103, ap. 12, judetul Caras-Severin.

361. Ionescu Florentina, născută la 5 aprilie 1972 în Bucuresti, România, fica lui Hulea Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach am Main, Friedrichstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Obcina Mică nr. 5, bl. A5, ap. 60, sectorul 6.

362. Stöcker Cristina-Mariana, născută la 18 iulie 1969 în Bucuresti, România, fica lui Ferent Paul-Victor si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 47226 Duisburg, Krefelderstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Nacu Constantin nr. 4, sectorul 2.

363. Oras Reghina-Ecaterina, născută la 6 octombrie 1970 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Rachitan-Ronyecz Iosif si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 86899 Landsberg am Lech, Lindenalee 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 1, sc. B, ap. 7, judetul Arad.

364. Bota Silivan, născut la 17 august 1971 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Silivan si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Feldgasse 16A, cu ultimul domiciliu din România în satul Nepos nr. 306, comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud.

365. Bota Ligia, născută la 26 septembrie 1970 în localitatea Silivasu de Câmpie, judetul Bistrita-Năsăud, România, fica lui Pop Ioan si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 7122 Gols, Feldgasse 16A, cu ultimul domiciliu din România în satul Fânate nr. 81, comuna Urmenis, judetul Bistrita-Năsăud.

366. Kely-Voicu Iulian, născut la 21 decembrie 1956 în localitatea Balta Tocila, judetul Buzău, România, fiul lui Voicu Cristea si Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Bahnstr. 59/2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 42, ap. 14, sectorul 2.

367. Kelly-Voicu Enik., născută la 31 ianuarie 1959 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Kely Ladislau si Enik., cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Bahnstr. 59/2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 42, ap. 14, sectorul 2.

368. Enea-Chiriac Florin, născut la 28 martie 1954 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiul lui Corneliu si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 36448 Bad Liebenstein, Friedensalee 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Mărăsesti nr. 102, sc. A, ap. 6, judetul Bacău.

369. Dop Paul, născut la 11 iunie 1948 în Bucuresti, România, fiul lui Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4870 Vocklamarkt, Schmidham 22, cu ultimul domiciliu din România în

Bucuresti, str. Arad nr. 50, sectorul 1.

370. Dop Cristina, născută la 22 decembrie 1956 în Bucuresti, România, fica lui Pahter Simon si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 4870 Vocklamarkt, Schmidham 22, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 222, sc. A, ap. 19, sectorul 1.

371. Clinciu Constantin-Daniel, născut la 7 septembrie 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 3571 Gars am Kamp, Hornerstr. 202, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Ostiri nr. 8, ap. 6, judetul Sibiu.

372. Clinciu Mihaela-Eneida, născută la 11 septembrie 1972 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu,

România, fica lui Mălutan Ioan si Susana, cu domiciliul actual în Austria, 3571 Gars am  Kamp, Hornerstr. 202, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Buia nr. 3, ap. 36, judetul Sibiu.

373. Urban Călin-Sorin, născut la 18 iunie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Petru-Pavel si Marta, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Annie Rosar Weg 5/4/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Făt Frumos nr. 37, bl. A4, ap. 6, judetul Arad.

374. Rusu Eugen, născut la 30 ianuarie 1963 în localitatea Lozna, judetul Botosani, România, fiul lui Constantin si Lucia, cu domiciliul actual în Austria, 8661 Wartberg im Muerztal, Meiereiweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, Str. Vitorului nr. 11, bl. G12, sc. B, ap. 4, judetul Suceava.

375. Iacob Constantin, născut la 7 mai 1964 în localitatea Gugesti, judetul Vaslui, România, fiul lui Alexandru si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Brestelgasse 12/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Măcinului nr. 1, judetul Arad.

376. Iacob Adela, născută la 28 decembrie 1964 în localitatea Avram Iancu, judetul Alba, România, fica lui Heler Remus si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Brestelgasse 12/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Măcinului nr. 1, judetul Arad.

377. Hofmann Mihaela, născută la 12 martie 1969 în localitatea Câmpeni, judetul Alba, România, fica lui Sugar Niculae si Cornelia, cu domiciliul actual în Austria, 2640 Gloggnitz, Hauptstr. 24/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Semenicului nr. 17, judetul Cluj.

378. Ardelean Silviu-Tudorel, născut la 15 aprilie 1965 în localitatea Resita, judetul Caras- Severin, România, fiul lui Ioan si Maria-Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, 81737 München, Neubibergerstr. 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Farului nr. 8, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

379. Bujor Benone-Adrian, născut la 1 septembrie 1968 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, fiul lui Bujor Constantin si Manciu Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Engherthstr. 43-57/14/3, cu ultimul domiciliu din România în satul Mintia nr. 132, comuna Vetel, judetul Hunedoara.

380. Ciofu Oana, născută la 3 iulie 1967 în Bucuresti, România, fica lui Eugeniu-Pascal si Carmen, cu domiciliul actual în Danemarca, 1422 Copenhaga K, Prinsessegade 4A, st th 54, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 124, bl. D25, sc. 2, ap. 16, sectorul 2.

381. Ceapă Tudor-Petru, născut la 9 februarie 1982 în Bucuresti, România, fiul lui Ioan si Aqvilina-Silvana, cu domiciliul actual în Germania, 63110 Rodgau, Frankfurterstr. 92, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. 1 Mai nr. 111, sectorul 1.

382. Sferle Sabina, născută la 4 octombrie 1982 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Sabin si Florica, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Pinkafeld, Bielfeldstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Hateg bl. 5/1, sc. A, ap. 7, judetul Arad.

383. Barna Estera, născută la 25 aprilie 1982 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Teodor si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 8291 Burgau, Leitenweg 225/A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Spătaru Preda nr. 16 - GAI, judetul Arad.

384. Lăcătus Tiberiu, născut la 31 martie 1964 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, fiul lui Iosif si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 8230 Hartberg, Am Paargrund 9/3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Veseliei nr. 24, judetul Arad.

385. Lăcătus Maria, născută la 30 august 1956 în localitatea Sântana, judetul Arad, România, fica lui Colompar Petru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8230 Hartberg, Am Paargrund 9/3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Amara bl. X36, sc. B, ap. 4, judetul Arad.

386. Moldovan Paulina-Ioana, născută la 7 ianuarie 1983 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fica lui Mircea-Petru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8230 Hartberg, Am Paargrund 9/3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Amara bl. X36, sc. B, ap. 4, judetul Arad.

387. Nedved Ana, născută la 18 mai 1976 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fica lui Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 353 01 Marianske Lazne, Valy 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 100, judetul Caras-Severin.

388. Ghiurutan Iacob, născut la 10 martie 1944 în localitatea Ciumărna, judetul Sălaj, România, fiul lui Gyurucan Jakab si Veronika, cu domiciliul actual în Germania, 63069 Offenbach am Main, Schaferstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Vânătorilor nr. 7, judetul Timis.

389. Daroczy Gheorghe-Stefan, născut la 31 iulie 1955 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1015 Viena, Eduard Suessgasse 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Progresului nr. 60, ap. 30, judetul Maramures.

390. Daroczy Irina, născută la 6 septembrie 1956 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, fica lui Letai Francisc si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 1015 Viena, Eduard Suessgasse 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Progresului nr. 60, ap. 30, judetul Maramures.

391. Cucu Dinică, născut la 11 august 1957 în Bucuresti, România, fiul lui Ion si Florica, cu domiciliul actual în Cehia, 140 00 Praga 4, str. Olbrachtova nr. 1052/32, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 44, bl. 7, sc. B, ap. 34, sectorul 2.

392. Sabadâs Monica-Izabela, născută la 18 aprilie 1983 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, fiica lui Ilie si Rodica, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Lindenplatz 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighetu Marmatiei, bd. Vodă bl. C15, ap. 54, judetul Maramures.

393. Plesa Rozalia-Emilia, născută la 27 martie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fica lui Ioan si Leontina, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Lörystr. 73/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mogosoaia nr. 7, ap. 47, judetul Cluj.

394. Kurki Csaba-Attila, născut la 20 septembrie 1967 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Czine Mihai si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Bahnstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Frătiei nr. 21, sc. B, ap. 10, judetul Harghita.

395. Constantin Iulian, născut la 15 aprilie 1960 în localitatea Lozna, judetul Botosani, România, fiul lui Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Eichendorffgasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Brazilor nr. 39, judetul Brasov.

396. Constantin Renata-Liliana, născută la 28 septembrie 1972 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fica lui Cîndea Teodor si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Eichendorffgasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Zizinului nr. 8, bl. 39, sc. A, ap. 35, judetul Brasov.

397. Tritean Traian, născut la 29 iulie 1962 în localitatea Sărmas, judetul Mures, România, fiul lui Aron si Virginia, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Koopstr. 26/36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, str. Gen. Dragalina nr. 29, judetul Cluj.

398. Petrescu Vasile, născut la 1 ianuarie 1949 în localitatea Sânmihaiu Român, judetul Timis, România, fiul lui Petrescu Petru si Lazi Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 6323 Bad H.ring, Sh.nau 82, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Circumvalatiuni nr. 69, sc. B, ap. 11, judetul Timis.

399. Petrescu Adina-Alina, născută la 10 iulie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fica lui Vasile si Giurgina, cu domiciliul actual în Austria, 6323 Bad Häring, Sh.nau 82, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Circumvalatiuni nr. 69, sc. B, ap. 11, judetul Timis.

400. Lupascu Radu-Constantin, născut la 21 iulie 1967 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Sever-Gheorghe si Olga, cu domiciliul actual în Austria, 2443 Leithaprodersdorf, Hauptplatz 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Memorandumului nr. 8A, judetul Brasov.

401. Belerian Emanuela, născută la 1 aprilie 1976 în Bucuresti, România, fica lui Gabriel-Ion si Marcela, cu domiciliul actual în Austria, 6395 Hochfilzen, Im Bachl 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Bucuresti Noi nr. 56, bl. 6B, ap. 1, sectorul 1.