MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 366         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 mai 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 89 din 19 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

486. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

 

492. - Hotărâre pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

 

508. - Hotărâre pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind regimul de sanctiuni instituit anterior împotriva Afghanistanului prin rezolutiile nr. 1.267 (1999) si 1.333 (2000)

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

 

3/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 89

din 19 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Iosif Keszek în Dosarul nr. 3.612/2001 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 176/1999, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.612/2001, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Iosif Keszek.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că textul art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996 este neconstitutional, întrucât această lege nu a fost pusă în aplicare, si că tehnica legislativă pe care ea se bazează este contrară principiului conform căruia România este un stat unitar, principiu consacrat de art. 1 alin. (1) din Legea fundamentală. Autorul exceptiei solicită Curtii să pronunte o decizie de interpretare, desi recunoaste că, potrivit competentei sale, Curtea nu poate pronunta decizii interpretative, “dar se poate pronunta asupra întelesului contrar Constitutiei al unei legi sau ordonante, fiind frecventă exprimarea că un text legal este constitutional «numai în măsura … în care este aplicat într-un anumit sens, ceea ce, după noi, în fond este tot o modalitate de interpretare».

Judecătoria Medias, exprimându-si opinia, consideră exceptia ca neîntemeiată, invocând o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996 sunt constitutionale si nu contravin caracterului unitar al statului. Se arată, pe de o parte, că în legislatia noastră există si alte norme legale cu aplicabilitate doar pe o anumită parte a teritoriului, iar pe de altă parte, că asupra acestei exceptii Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 176/1999, în sensul respingerii criticilor formulate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 176/1999. Se arată că intrarea în vigoare a unei legi nu se confundă cu punerea ei în aplicare. Or, Legea nr. 7/1996 este în vigoare, dar punerea ei în aplicare este conditionată de înfiintarea, organizarea si functionarea birourilor de carte funciară, asigurarea bazei tehnico-materiale a acestora, de angajarea si pregătirea personalului, de întocmirea documentelor cadastrale decătre experti autorizati, pe baza măsurătorilor efectuate la imobilele supuse înscrierii în cartea funciară.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere alepresedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, care au următoarea redactare: “La data finalizării lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unui judet îsi încetează aplicabilitatea, pentru judetul respectiv, următoarele dispozitii legale:

- art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil;

- art. 710-720 din Codul de procedură civilă, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri;

- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare.

După definitivarea cadastrului la nivelul întregii tări, se abrogă:

- art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil;

- art. 710-720 din Codul de procedură civilă, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri;

- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;

- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiintarea colectivelor de lucrări cadastrale;

- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezică, topofotogrammetrică si cartografică, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din această activitate, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 26 septembrie 1971;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.”

Principala critică de neconstitutionalitate priveste punerea în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 7/1996, aceasta urmând să se facă pe judete în raport de finalizarea lucrărilor de cadastru. Autorul exceptiei sustine că această lege nu a fost pusă în aplicare si că tehnica legislativă pe care ea se bazează este contrară principiului potrivit căruiaRomânia este un stat unitar, principiu consacrat de art. 1alin. (1) din Legea fundamentală.

În istoria statului unitar român au existat si mai existănorme legale aplicabile doar pe o anumită parte a teritoriului national, ca de exemplu: Legea nr. LX/1881 privitoare la executarea silită imobiliară în Transilvania, Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România.

Existenta unor acte normative diferite pentru anumite zone ale tării nu este de natură să afecteze caracterul unitar al statului, ci pune numai problema aplicării în spatiu a respectivelor acte. Unificarea legislatiei, realizată prin extinderea legislatiei din vechiul Regat pe întreg cuprinsul tării, a înlăturat conflictele de legi interprovinciale. Legea nr. 7/1996 pune capăt unei asemenea situatii, anume aplicării unor reglementări legale diferite, pe de o parte, în Transilvania, iar pe de altă parte, în vechiul Regat, în ceea ce priveste publicitatea imobiliară, realizată prin sistemulde carte funciară si, respectiv, prin registrele de transcriptiuni si inscriptiuni. Ca efect al aplicării Legii nr. 7/1996 se va realiza o unificare legislativă a regimului de publicitate imobiliară; acest regim urmează să se aplice pe întregul teritoriu, dar, datorită complexitătii conditiilor tehnice, nu dintr-o dată, ci treptat. Esential în această materie este faptul că, în ceea ce priveste coexistenta în spatiu a două ori chiar a mai multor reglementări legale, există o singură autoritate legiuitoare de la care emană aceste reglementări, nefiind vorba despre un conflict de suveranitate – care priveste dreptul international public - si nici despre existenta unor reglementări multiple într-un stat federal – care ar conduce la domeniul dreptului interprovincial.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea nr. 7/1996 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 176 din 16 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 14 februarie 2000, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât considerentele, cât si solutia din această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei privind pronuntarea de către Curtea Constitutională a unei decizii de interpretare, prin care urmează să se constate că textul este neconstitutional folosindu-se exprimarea “în măsura în care”, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 si 3 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Iosif Keszek în Dosarul nr. 3.612/2001 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Laboratorul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil, denumit în continuare Laboratorul National de Cercetare, se înfiintează, se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea inisterului Culturii si Cultelor.

(2) Laboratorul National de Cercetare are sediul în imobilul aflat în administrarea Muzeului National de Istorie al României, situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.

(3) Spatiile în care Laboratorul National de Cercetare îsi are sediul se atribuie în folosintă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, de către Muzeul National de Istorie al României.

Laboratorul National de Cercetare va suporta cheltuielile de întretinere a spatiilor atribuite în folosintă.

(4) Predarea-preluarea spatiilor se face pe baza protocolului încheiat între Muzeul National de Istorie al României si Laboratorul National de Cercetare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Laboratorul National de Cercetare are următoarele atributii principale:

a) investighează cu mijloace specifice de analiză materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, în functie de compozitie, tehnologia de prelucrare si provenientă;

b) experimentează materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;

c) colaborează cu specialistii în domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau în curs de clasare;

d) pregăteste si perfectionează specialisti în domeniile investigării, conservării si restaurării bunurilor culturale mobile;

e) colaborează cu institutii de specialitate din tară si din străinătate.

(2) Laboratorul National de Cercetare îndeplineste orice alte atributii prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale Laboratorul National de Cercetare desfăsoară următoarele activităti:

a) efectuează analize de structură si compozitie a bunurilor cu semnificatie artistică si istoric-documentară;

b) stabileste conditii de compatibilitate a materialelor utilizate în timpul operatiunilor de conservare si restaurare a operelor cu materialele constituente;

c) efectuează analize de datare a bunurilor cu semnificatie arheologică si artistică;

d) organizează cursuri de pregătire si perfectionare a personalului implicat în activitatea de investigatii fizico-chimice si biologice, precum si cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi si muzeografi;

e) mediatizează rezultatele prin publicarea de articole în revistele de specialitate si prin comunicări la congrese si sesiuni stiintifice; editează revista .Studii de conservare”;

f) organizează manifestări culturale, studii si proiecte.

(2) Laboratorul National de Cercetare desfăsoară orice alte activităti prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Laboratorului National de Cercetare, atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Numărul maxim de posturi este de 24.

(3) Salarizarea personalului Laboratorului National de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 si VI/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - În cadrul Laboratorului National de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii si cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul conservării si restaurării patrimoniului cultural national mobil.

Art. 6. - (1) Laboratorul National de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul Laboratorului National de Cercetare conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau dinstrăinătate.

(3) Directorul Laboratorului National de Cercetare este ordonator tertiar de credite.

(4) Directorul Laboratorului National de Cercetare numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) În exercitarea atributiilor sale directorul Laboratorului National de Cercetare emite decizii.

Art. 7. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Laboratorului National de Cercetare se finantează din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se obtin din activităti realizate direct de Laboratorul National de Cercetare, si anume din:

a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregătire, perfectionare si informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum si a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, în domeniul investigării, conservării si restaurării bunurilor culturale mobile;

b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize despecialitate ale materialelor necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, în domeniul climatologiei, precum si pentru combaterea agentilor biologici;

c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile;

d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din tară ori din străinătate;

e) organizarea de manifestări culturale, studii, proiecte, precum si din exploatarea unor bunuri aflate în administrare;

f) donatii si sponsorizări;

g) alte activităti specifice realizate de Laboratorul National de Cercetare, potrivit legii.

(3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul National de Cercetare se gestionează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare care urmează să fie efectuate în exercitiul financiar 2002 se suportă în limita bugetului aprobat Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 9. - Laboratorul National de Cercetare are dreptul, pentru îndeplinirea activitătilor specifice, la un autoturism, în parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 472 se introduce nr. crt. 473 cu următorul cuprins:

“473. - Laboratorul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil - venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 486.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului  prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita”.

Art. 2. - Se aprobă Programul prioritar de reconversie functională a amplasamentului .Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În scopul realizării programului prevăzut la art. 2 se mandatează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei să înceapă procedura de initiere a unui proiect public-privat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL PRIORITAR

de reconversie functională a amplasamentului “Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente

 

Având în vedere valoarea amplasamentului si a lucrărilor deja executate, până în anul 1989, la obiectivul de investitii “Muzeul National de Istorie” din municipiul Bucuresti, precum si imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, printr-un contract de parteneriat public-privat.

Centrul polifunctional ce se va realiza va purta denumirea “Centrul Dâmbovita”.

Amplasamentul este delimitat de străzile Stirbei Vodă, Splaiul Independentei, Constantin Noica si Calea Plevnei, terenul destinat programului fiind în suprafată de 101.947 m2, din care 35.597 m2 este suprafată construită.

I. Clădirea destinată initial “Muzeului National de Istorie” este o clădire abandonată în faza de “rosu”, cu o suprafată totală desfăsurată de 114.947 m2, din care 32.278 m2 subsoluri si 35.597 m2 suprafată construită, având două niveluri subterane si 7 niveluri supraterane, din care 3 partiale.

Clădirea va fi reconvertită functional si adaptată pentruo functiune complexă urbană, în concordantă cu prevederile Planului de urbanism general al municipiului Bucuresti si ale regulamentului aferent, urmând să cuprindă dotări pentru turism, hoteluri, comert, cultură, sănătate, locuinte, birouri, cu spatiile anexe necesare. Reconversia functională este lăsată la latitudinea investitorului, dar se va tine seama de intentia de a se crea o dotare urbană de prestigiu, destinată în mare parte accesului public.

Corpul de vest al clădirii (corpul D) se află în stadiul de fundatii, utilizarea sau dezafectarea acestora rămânând la latitudinea investitorului.

Se va urmări utilizarea cât mai eficientă a spatiului în cadrul volumului existent, fără a se efectua interventiiimportante asupra fatadelor si înăltimii clădirii existente.

II. Terenul liber va fi utilizat la dorinta investitorului, pe baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, cu următoarele obligatii:

1. Se va executa un parcaj care să acopere necesitătile totale ale amplasamentului. Clădirea parcajului va fi astfel amplasată si realizată încât să nu deranjeze din punct devedere estetic si, tinându-se seama de caracteristicile terenului, este preferabil să fie supraterană.

2. În cazul în care clădirea parcajului oferă fatade spre arterele majore, acestea vor avea amplasate la parter functiuni complementare de interes public: comert etc.

3. Din totalul terenului se va rezerva o suprafată de 5.000-10.000 m2 destinată construirii sediului Radiodifuziunii Române. Delimitarea terenului rezervat se va face de către investitor în cadrul ofertei în asa fel încât să se creeze câtmai putine servituti urbanistice.

4. Terenul rămas va fi utilizat pentru functiuni compatibile prevăzute în cadrul Planului de urbanism general si al Regulamentului local de urbanism ale municipiului Bucuresti, în conformitate cu proiectul de valorificare economică a amplasamentului lăsat la latitudinea investitorului.

În acest context vor fi apreciate însă acele functiuni care prezintă si interes social sau public, constituind un criteriu important de calificare.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si ale art. 4 in Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va întocmi studiul de prefezabilitate si va începe procedura de initiere a unui proiect departeneriat public-privat în scopul realizării prezentului program de reconversie functională a amplasamentului “Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind regimul de sanctiuni instituit anterior împotriva Afghanistanului prin rezolutiile nr. 1.267 (1999) si 1.333 (2000)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

în aplicarea prevederilor Rezolutiei nr. 1.390 din 16 ianuarie 2002 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite,

pentru îndeplinirea obligatiei care revine statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite de a îndeplini rezolutiileadoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritătile si institutiile publice, persoanele fizice si persoanele juridice române, precum si persoanele fizice si persoanele juridice străine aflate pe teritoriul României vor respecta prevederile Rezolutiei nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind regimul de sanctiuni instituit anterior împotriva Afghanistanului prin rezolutiile nr. 1.267 (1999) si 1.333 (2000), al cărei text este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice încălcare a prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea administrativă, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 508.

 

ANEXĂ

 

Rezolutia nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite

 

Adoptată la cea de-a 4.452-a sedintă a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite din 16 ianuarie 2002

Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, denumit în cele ce urmează Consiliul, evocând rezolutiile sale nr. 1.267 (1999) din 15 octombrie 1999, nr. 1.333 (2000) din 19 decembrie 2000 si nr. 1.363 (2001) din 30 iulie 2001,

reafirmând rezolutiile sale anterioare privind Afghanistanul, în special rezolutiile nr. 1.378 (2001) din 14 noiembrie 2001 si nr. 1.388 (2001) din 6 decembrie 2001,

reafirmând, de asemenea, rezolutiile sale nr. 1.368 (2001) din 12 septembrie 2001 si nr. 1.373 (2001) din 28 septembrie 2001 si reiterând sprijinul său pentru eforturile internationale de eradicare a terorismului, în conformitate cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

reafirmând condamnarea fără echivoc a atacurilor teroriste care au avut loc în New York, Washington D.C. si Pennsylvania la 11 septembrie 2001, exprimându-si hotărârea de a interzice orice asemenea acte, luând notă de activitătile neîntrerupte ale lui Osama bin Laden si ale retelei “Al-Qaida” în sprijinirea terorismului international si exprimându-si hotărârea de a desfiinta această retea,

luând notă de incriminarea lui Osama bin Laden si a asociatilor lui, inter alia, de către Statele Unite ale Americii pentru atentatele cu bombă asupra ambasadelor S.U.A. de la Nairobi, Kenia, si Dar-es-Salaam, Tanzania, din 7 august 1998,

constatând că Talibanul a esuat să se conformeze cererilor din paragraful 13 al Rezolutiei nr. 1.214 (1998) din 8 decembrie 1998, ale paragrafului 2 al Rezolutiei nr. 1.267 (1999) si ale paragrafelor 1, 2 si 3 din Rezolutia nr. 1.333 (2000),

condamnând Talibanul pentru permiterea folosirii Afghanistanului ca bază pentru pregătire siactivităti teroriste, inclusiv exportul terorismului de către reteaua “Al-Qaida” si alte grupuri  teroriste, precum si pentru folosirea mercenarilor străini în actiuni ostile pe teritoriul Afghanistanului,

condamnând reteaua “Al-Qaida” si alte grupuri teroriste asociate pentru multiplele acte teroriste criminale care au avut ca scop producerea unor victime numeroase în rândul civililor nevinovati, precum si distrugerea proprietătii,

reafirmând în continuare că actele de terorism international constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând în baza cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. decide să continue măsurile impuse prin paragraful 8 (c) din Rezolutia nr. 1.333 (2000) si ia notă de aplicarea neîntreruptă a măsurilor impuse prin paragraful 4 (b) din Rezolutia nr. 1.267 (1999), în conformitate cu pct. 2, si decide să pună capăt măsurilor impuse prin paragraful 4 (a) din Rezolutia nr. 1.267 (1999);

2. decide ca toate statele să întreprindă următoarele măsuri în legătură cu Osama bin Laden, membrii retelei “Al-Qaida”, Talibanul si alte persoane, grupuri, întreprinderi sau entităti asociate cu acestia, conform listei întocmite ca urmare a Rezolutiei nr. 1.267 (1999) si nr. 1.333 (2000), care va fi actualizată în mod regulat de către Comitetul stabilit prin Rezolutia nr. 1.267 (1999), denumit în cele ce urmează Comitetul:

a) să înghete fără întârziere fondurile si alte bunuri financiare sau resurse economice aleacestor persoane, grupuri, întreprinderi si entităti, inclusiv fondurile provenite din proprietăti detinute sau controlate direct ori indirect de către acestia sau de către persoane actionând în numele ori la comanda acestora, si să asigure ca aceste fonduri sau oricare alte fonduri, bunuri financiare sau resurse economice să nu fie făcute, în mod direct sau indirect, disponibile în folosul acestor persoane de către cetătenii lor sau oricare alte persoane de pe teritoriul lor;

b) să prevină intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea teritoriului lor de către aceste persoane, prevăzându-se că nimic din acest paragraf nu obligă nici un stat să interzică intrarea pe teritoriul său sau cererea de părăsire a teritoriului său de către cetătenii săi si că acest paragraf nu se va aplica acolo unde intrarea sau tranzitarea teritoriului este necesară pentru realizarea unui proces judiciar sau când Comitetul determină, numai de la caz la caz, că intrarea sau tranzitul este justificat;

c) să prevină furnizarea, vânzarea si transferul, în mod direct sau indirect, de terenuri cătrea ceste persoane, grupuri, întreprinderi si entităti aflate pe teritoriul lor sau de către cetătenii lor

aflati în afara granitelor lor ori folosirea pavilioanelor lor maritime si aeriene sau de armament si

materiale înrudite, de orice tip, inclusiv arme si munitie, vehicule militare si echipament, echipament paramilitar sau componente separate ale acestora, instrumente tehnice, asistentă sau pregătire în legătură cu activităti militare;

3. decide că măsurile la care se face referire la pct. 1 si 2 vor fi revăzute în termen de 12 luni si că la sfârsitul acestei perioade Consiliul fie va permite continuarea acestor măsuri, fie va decide îmbunătătirea lor, în conformitate cu principiile si scopurile acestei rezolutii;

4. reaminteste obligatia ca toate statele membre să implementeze în întregime Rezolutia nr. 1.373 (2001), inclusiv în ceea ce priveste orice membru al Talibanului si al organizatiei “Al-Qaida”, precum si orice persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu Talibanul si organizatia “Al-Qaida”, care au participat la finantarea, planificarea, facilitarea si pregătirea sau înfăptuirea de acte teroriste ori la sprijinirea de acte teroriste;

5. cere Comitetului să preia următoarele sarcini si să raporteze asupra activitătii sale, cu observatii si recomandări, Consiliului:

a) să reactualizeze în mod regulat lista la care se face referire la pct. 2, pe baza informatiilor relevante furnizate de statele membre si organizatiile regionale;

b) să ceară de la toate statele membre informatii în legătură cu actiunile întreprinse deacestea pentru implementarea eficace a măsurilor la care se face referire la pct. 2 si apoi să solicite de la acestea orice informatii ulterioare pe care Comitetul poate să le considere necesare;

c) să pregătească raporturi periodice Consiliului cu privire la informatiile transmiseComitetului, referitoare la implementarea acestei rezolutii;

d) să difuzeze cu promptitudine criteriile si liniile directoare care ar putea fi necesare în facilitarea implementării măsurilor prevăzute la pct. 2;

e) să facă publice informatiile pe care le consideră relevante, inclusiv lista la care se referă pct. 2, prin mass-media corespunzătoare;

f) să coopereze cu alte comitete pentru sanctiuni ale Consiliului si cu Comitetul înfiintat potrivit paragrafului 6 din Rezolutia sa nr. 1.373 (2001);

6. cere tuturor statelor să raporteze Comitetului, nu mai târziu de 90 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii si ulterior, potrivit unei programări care va fi propusă de Comitet, asupra evolutiilor ce s-au înregistrat în implementarea măsurilor la care se referă pct. 2;

7. cere tuturor statelor, organismelor relevante din sistemul O.N.U. si altor organizatii si părti interesate să coopereze cu Comitetul si cu grupul de monitorizare mentionat la pct. 9;

8. cere tuturor statelor să ia măsuri imediate pentru întărirea si aplicarea, prin emiterea deacte legislative si măsuri administrative, atunci când este cazul, a măsurilor impuse de legile interne împotriva cetătenilor lor, indivizilor si entitătilor care operează în teritoriul lor, să prevină si să pedepsească încălcările prevederilor pct. 2, să informeze Comitetul asupra adoptării unor astfel de măsuri si invită statele să raporteze Comitetului rezultatele tuturor investigatiilor sau măsurilor de întărire asociate, exceptând cazul în care aceasta ar compromite cursul investigării sau aplicarea măsurilor de întărire;

9. cere secretarului general să încredinteze grupului de monitorizare stabilit prin paragraful 4 (a) al Rezolutiei nr. 1.363 (2001), al cărui mandat expiră la 10 ianuarie 2002, să monitorizeze pentru o perioadă de 12 luni implementarea măsurilor care sunt cuprinse la pct. 2;

10. cere grupului de monitorizare să raporteze Comitetului până la data de 31 martie 2002 si ulterior, la fiecare 4 luni;

11. hotărăste să urmărească în continuare această chestiune.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 13 si ale art. 14 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, potrivit art. 7 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/1997 privind măsurile pentru evidenta actionarilor, organizarea si desfăsurarea primei adunări generale a actionarilor la societătile comerciale privatizabile prin Legea nr. 55/1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 87/1997,

vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 1/2001 de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare si se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Instructiunile mentionate la art. 1 intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul autorizare reglementare si Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache

 

Bucuresti, 20 iunie 2001.

Nr. 3.

 

INSTRUCTIUNILE Nr. 1/2001

de modificare a Instructiunilor nr. 4/1997 privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al unei societăti de investitii financiare

 

Art. 1. - Membrii consiliului de administratie al unei societăti de investitii financiare vor fi persoane fizice cu cetătenie română.

Art. 2. - Numărul membrilor va fi de minimum 5 si întotdeauna impar.

Art. 3. - Conditiile care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea fi aleasă în consiliul de administratie al unei societăti de investitii financiare sunt următoarele:

a) studii superioare;

b) experientă de minimum 5 ani în domeniile juridic, financiar sau al afacerilor;

c) să nu fi fost condamnată pentru fapte prevăzute de legea penală;

d) să aibă o bună reputatie;

e) să nu fi fost sanctionată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare sau de Banca Natională a României cu interdictia de a lucra în sectorul financiar-bancar;

f) în cazul în care este membru si în consiliul de administratie al unei societăti comerciale ale cărei valori mobiliare fac parte din portofoliul respectivei societăti de investitii financiare trebuie să se abtină de la vot atunci când apare ca persoană implicată atât în calitate de administrator al societătii de investitii financiare, cât si în calitate de administrator al societătii comerciale respective;

g) să nu facă parte din consiliul de administratie al societătii de administrare a societătii de investitii financiare sau din consiliul de administratie al societătii de depozitare a activelor societătii de investitii financiare; să nu detină, direct sau împreună cu sotul/sotia, rudele până la gradul al treilea sau afinii până la gradul al doilea, mai mult de 5% din capitalul social al societătii de depozitare sau al societătii de administrare;

h) să nu detină, direct sau împreună cu sotul/sotia, rudele până la gradul al treilea sau afinii până la gradul al doilea, o pozitie semnificativă la respectiva societate de investitii financiare.

Art. 4. - Conditiile prevăzute la art. 3 trebuie mentinute pe toată durata mandatului membrilor consiliului de administratie.

Art. 5. - Oricare dintre membrii consiliului de administratie al unei societăti de investitii financiare este obligat să aducă la cunostintă Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aparitia unei situatii de incompatibilitate prevăzute la art. 3 în care se află acesta sau ceilalti membri ai consiliului de administratie, în termen de 30 de zile de la aparitia respectivei situatii.

Art. 6. - Încălcarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage invalidarea persoanelor din calitatea de membru al consiliului de administratie al societătii de investitii financiare si interdictia de a mai exercita activităti pe piata de capital pe o perioadă cuprinsă între 6 luni si 3 ani.