MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

84. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

141. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/200 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

85. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

142. - Dcret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

86. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

 

143. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

 

87. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

144. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

88. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 88/2000 privind finantarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor

 

145. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 88/2000 privind finantarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor

 

89. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului

 

146. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

167. - Hotărâre privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11 5/200 privind reglementarea

unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice

si a gazelor naturale pentru populatie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1 , alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritătile administratiei publice locale vor vira subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif pentru energia termică livrată populatiei, ajutoarele băne ti pentru energia termică livrată populatiei, precum si ajutoarele băne ti pentru energia termică ce se acordă categoriilor defavorizate ale populatiei, potrivit legii. Agentii economici producători si/sau distribuitori de energie termică sunt obligati să înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor încasa valoarea acesteia.

(4) Încasarea de către agentii economici producători si/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contraventie si se sanctionează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei si 100 milioane lei. 

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătilor administratiei publice locale.”

2. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În executie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă în aceleasi proportii prevăzute la alin. (1) lit. a), cu conditia prezentării documentelor care confirmă plăti efectuate în acest scop de autoritătile administratiei publice locale din bugetele acestora.”

3. La articolul 6, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:

            “c) prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care se importă prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale, aprobată si modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importati de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin exceptie, până la 1 martie 2002.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 200 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 141.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special

pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 96 din 30 august 1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, emisă în temeiul art. 1 lit. G pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a amite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 85.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/ 999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 142.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului

de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 85 din 30 august 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 decembrie 200 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 86.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/ 999 privind scutirea

de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive

nationale si al Comitetului Olimpic Român

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 143.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1 48/200 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei

pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1 999,

destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 87.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1 999, destinate înzestrării Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 144.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 88/2000

privind finantarea centrelor de consultantă si informare

a consumatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 88 din 29 august 2000 privind finantarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, adoptată în temeiul art. 1 lit. R pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 200 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 88/2000 privind finantarea

centrelor de consultantă si informare a consumatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 88/2000 privind finantarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 145.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 1 8 /2000 privind instituirea monopolului de stat

asupra comercializării alcoolului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181 din 26 octombrie 2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 8 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2000

privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 146.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localităti a indemnizatiei

ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2)

din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diferentierea pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2002. Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 769/1998 pentru aprobarea procentelor diferentiate ale indemnizatiilor care se acordă personalului didactic calificat cu resedinta sau domiciliul în mediul rural ori în localităti izolate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 9 noiembrie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 167.

ANEXĂ*)

 

ZONELE GEOGRAFICE, LOCALITILE DIN MEDIUL RURAL SAU IZOLATE SI PROCENTELE DIFERENTIATE

ALE INDEMNIZATIILOR CARE SE ACORD PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice

pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale

care răspunde de silvicultură

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul art. 117 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si al art. 8 alin. (1) lit. x) din Regulamentul de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000,

în baza art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia regim si inspectie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aflate în subordinea acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2002.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic

din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ciocanele silvice pentru controlul respectării regimului silvic, folosite de personalul silvic încadrat în autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la nivel central si local, denumite în continuare ciocane silvice pentru control, sunt instrumente cu regim special care se folosesc pentru marcarea:

a) cioatelor provenite din tăierea ilegală a arborilor din fondul forestier national si de pe terenurile cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier national;

b) cioturilor rămase pe arbore după tăierea ilegală a ramurilor;

c) lemnului rotund retinut în vederea stabilirii provenientei.

(2) Marcarea este operatiunea prin care se aplică pe cioate, cioturi sau pe lemnul rotund retinut în vederea stabilirii provenientei amprenta ciocanului silvic pentru control de către personalul silvic împuternicit în conditiile prezentului regulament.

(3) În conditiile prezentului regulament, prin următorii termeni se întelege:

a) cioata este partea din trunchiul arborelui, care cuprinde si rădăcinile acestuia si care rămâne fixată în sol după tăierea sau ruperea arborelui;

b) ciotul este partea din ramură care rămâne atasată pe trunchiul arborelui după tăierea acesteia.

Art. 2. - (1) Ciocanele silvice pentru control au regimul mărcilor si al sigiliilor, iar amprentele lor se înregistrează la birourile notariale în termen de 3 zile de la ridicare, după confectionare, si se păstrează la acestea.

(2) Marca fiecărui ciocan silvic pentru control are caracter si regim de unicat.

(3) Pentru operatiunile de înregistrare si păstrare a amprentelor ciocanelor silvice pentru control se plăte te taxa de timbru prevăzută de lege pentru primirea în depozit la birourile notariale a înscrisurilor sau a documentelor.

Art. 3. - (1) Confectionarea ciocanelor silvice pentru control se realizează de persoana juridică specializată, împuternicită de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în temeiul unui contract de achizitie publică în conformitate cu reglementările legale în vigoare

referitoare la achizitiile publice.

(2) Se interzic confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control în alte conditii decât cele prevăzute în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Forma, dimensiunile si indicativul specific ciocanelor

silvice pentru control

 

Art. 4. - Sunt autorizate să se doteze cu ciocane silvice pentru control:

a) Directia regim si inspectie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

b) inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 5. - (1) Ciocanul silvic pentru control va avea două capete: un capăt va purta marca cu indicativul specific, iar celălalt capăt va avea muchie tăietoare.

(2) Marca va avea formă de triunghi echilateral, înscris într-un cerc cu diametrul de 60 mm.

Art. 6. - (1) Indicativul specific ce se înscrie în interiorul triunghiului echilateral va fi format din:

a) grupul de litere “AP”, reprezentând initialele expresiei îautoritatea publicăia;

b) un grup de două cifre reprezentând codul inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic din Registrul de evidentă a ciocanelor silvice pentru control;

c) un grup de două cifre reprezentând numărul de ordine al ciocanului silvic pentru control din Registrul de evidentă a ciocanelor silvice pentru control.

(2) Pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură grupul de cifre prevăzut la alin. (1) lit. b) este ”00”.

(3) Grupurile de cifre prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi amplasate de-a lungul unei laturi si vor fi despărtite de o liniută orizontală, paralelă cu latura respectivă.

(4) Grupul de litere “AP” va fi amplasat în coltul triunghiului, opus laturii prevăzute la alin. (3).

(5) Registrul de evidentă a ciocanelori silvice pentru control se păstrează si se completează de către directia de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Modelul amprentei mărcii este prevăzut în anexa nr. 1.

(7) Celelalte caracteristici ale ciocanului silvic pentru control (material, mărimea caracterelor etc.) se stabilesc de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în caietul de sarcini întocmit pentru încheierea contractului de achizitie publică.

 

CAPITOLUL III

Evidenta si folosirea ciocanelor silvice pentru control

 

Art. 7. - La sediul structurilor de control autorizate conform art. 4, în grija conducătorilor acestora se păstrează următoarele documente:

a) Registrul de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control;

b) copiile de pe facturile unitătii producătoare;

c) copiile de pe bonurile de magazie pentru luarea în primire;

d) exemplarul al doilea cu amprentele mărcilor si actele notariale de nregistrare a acestora;

e) copiile de pe rapoartele de folosire a ciocanelor silvice pentru ontrol;

f) actele de casare, scoatere din inventar si distrugere a mărcilor pentru ciocanele silvice pentru control uzate, deteriorate sau distruse;

g) lista actualizată a ciocanelor silvice pentru control;

h) dosarele ciocanelor silvice pentru control, câte unul pentru fiecare ciocan silvic.

Art. 8. - Păstrarea ciocanelor silvice pentru control se face de conducătorul structurii de control autorizate conform prevederilor art. 4, în conditii de sigurantă, în dulapuri metalice bine asigurate.

Art. 9. - (1) Modul de folosire a ciocanelor silvice pentru control se înregistrează într-un Registru de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control.

(2) Registrul de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control se tine la sediul fiecărui inspectorat teritorial de regim silvic si cinegetic, precum si la sediul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, la Directia regim si inspectie silvică, unde se păstrează si se completează

de către inspectorii-sefi, respectiv de directorul Directiei regim si inspectie silvică.

Art. 10. - (1) Registrul de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control cuprinde:

a) primele file contin inventarul ciocanelor silvice pentru control din cadrul structurii de control, cu mentionarea indicativului specific fiecăruia;

b) Tabloul de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control, care cuprinde:

1. numărul curent;

2. indicativul specific mărcii;

3. numele si prenumele titularului delegat;

4. numărul delegatiei de folosire din fi a de evidentă;

5. data si semnătura ridicării ciocanului silvic pentru control si a delegatiei de folosire;

6. data si semnătura depunerii ciocanului silvic pentru control si a raportului de folosire;

c) ultimele file sunt folosite pentru înregistrarea constatărilor eventualelor încălcări privind aplicarea prezentului regulament si a unor sanctiuni legate de acesta.

(2) Fisele de evidentă prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 4 se întocmesc de conducătorul structurii de control, pentru fiecare ciocan silvic pentru control.

Art. 11. - (1) Dosarul individual prevăzut la art. 7 lit. h) contine:

a) Fisa de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control;

b) amprenta mărcii ciocanului silvic pentru control;

c) delegatiile de marcare, în ordinea cronologică a emiterii;

d) raportul de folosire a ciocanului silvic pentru control, pentru fiecare delegatie.

(2) Fi ele de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control cuprind următoarele rubrici:

a) numărul curent;

b) numele si prenumele salariatului căruia i se încredintează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;

c) functia salariatului căruia i se încredintează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;

d) numărul din Tabloul de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control;

e) perioada de folosire a ciocanului silvic pentru control;

f) scopul folosirii ciocanului silvic pentru control (control partial, control de fond etc.);

g) locul de folosire a ciocanului silvic pentru control (persoana juridică sau fizică, UP, canton, ua, localizare cadastrală, drum public etc.);

h) data si semnătura de primire a ciocanului silvic pentru control;

i) data si semnătura de restituire a ciocanului silvic pentru control.

(3) Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegatiilor de folosire a ciocanelor silvice pentru control, iar semnătura de primire a conducătorului structurii de control verifică dacă raportul de folosire corespunde prevederilor din delegatia de folosire.

(4) Înregistrarea tuturor informatiilor în registrul si fi a de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control se face cu pastă neagră sau albastră, fără stersături sau adăugări.

(5) Modelele Registrului de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control si Fisei de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control sunt prezentate în anexele nr. 2 a), 2 b), 2 c) si, respectiv, în anexa nr. 3.

Art. 12. - (1) Ciocanele silvice pentru control se folosesc de personalul silvic al structurilor de control autorizate conform prevederilor art. 4, pentru marcarea cioatelor arborilor tăiati ilegal, a cioturilor si pentru marcarea lemnului rotund retinut în vederea stabilirii provenientei.

(2) Marca se aplică pe un cioplaj făcut la baza cioatei si pe suprafata superioară a acesteia, folosindu-se vopsea sau tus de culoare usor vizibilă.

(3) În cazul arborilor tăiati ilegal, ale căror cioate au fost scoase din pământ, sau al arborilor tăiati în căzănire, marca se va aplica pe cel mai apropiat arbore-martor, pe un cioplaj executat la înăltimea de 1,3 m, orientat spre locul cioatei.

(4) În cazul lemnului rotund marca se aplică pe ambele capete ale pieselor rotunde.

Art. 13. - (1) La folosirea fiecărui ciocan silvic pentru control inspectorii-sefi, respectiv directorul Directiei regim si inspectie silvică, emit câte o delegatie de folosire a acestuia.

(2) Delegatia de folosire a ciocanului silvic pentru control se emite în două exemplare, din care unul rămâne la emitent si unul la salariatul care este împuternicit să îl folosească, si cuprinde:

a) antetul structurii emitente;

b) numărul de ordine din Tabloul de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control si numărul curent din fi a de evidentă a folosirii acestuia;

c) data emiterii delegatiei, care este aceeasi cu data ridicării ciocanului silvic pentru control;

d) numele si prenumele salariatului căruia i se încredintează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;

e) functia salariatului căruia i se încredintează pentru folosire ciocanul silvic pentru control;

f) indicativul specific al ciocanului silvic pentru control;

g) perioada de valabilitate a delegatiei, ultima zi fiind data limită de restituire a ciocanului silvic pentru control si de depunere a raportului de folosire;

h) locul de folosire a ciocanului silvic pentru control conform fisei de evidentă a folosirii acestuia;

i) scopul folosirii ciocanului silvic pentru control (control de fond, partial etc.);

j) semnătura si stampila emitentului.

(3) Perioada de valabilitate a delegatiei de folosire este de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.

(4) Completarea delegatiei se face cu pastă neagră sau albastră, fără stersături sau adăugări.

(5) Modelul delegatiei de folosire a ciocanului silvic pentru control este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. - (1) Predarea spre folosire a ciocanelor silvice pentru control se face potrivit atributiilor de serviciu ale salariatilor, în functie de sarcinile stabilite.

(2) Predarea spre folosire a ciocanelor silvice pentru control se face o dată cu eliberarea delegatiei de folosire prevăzute la art. 13, pe bază de semnătură.

Art. 15. - (1) Restituirea ciocanului silvic pentru control se face cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a delegatiei de folosire a ciocanelor silvice pentru control.

(2) O dată cu depunerea ciocanului silvic pentru control se depune si raportul de folosire care se întocmeste în două exemplare si cuprinde:

a) zilele în care a fost folosit ciocanul silvic pentru control;

b) locul unde a fost folosit: persoana juridică sau fizică, localizarea cadastrală etc.;

c) numărul de cioate, cioturi sau piese rotunde marcate, cu specificarea primului si ultimului număr;

d) componenta nominală a echipei care a participat la lucrare;

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Forma, dimensiunea si indicativul specific ale mărcii ciocanului silvic pentru control

 

e) declaratia titularului că nu a încredintat ciocanul silvic pentru control altei persoane si că nu a efectuat alte marcări decât cele înscrise în raport;

f) culoarea vopselei sau tusului folosit la marcare;

g) numele, prenumele si semnătura titularului delegatiei.

(3) Raportul de folosire a ciocanului silvic pentru control se înregistrează în registrul unic de corespondentă al institutiei o dată cu depunerea lui împreună cu ciocanul silvic pentru control.

(4) Completarea raportului se face de către titularul delegatiei cu pastă neagră sau albastră, fără stersături sau adăugări.

(5) Exemplarul al doilea al raportului se retine de titularul delegatiei de folosire a ciocanului silvic pentru control. Pe acest exemplar emitentul delegatiei este obligat să semneze pentru depunerea ciocanului silvic pentru control.

(6) Modelul raportului de folosire a ciocanului silvic pentru control este prevăzut în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Culoarea vopselei sau a tu ului utilizat la imprimarea mărcii ciocanelor silvice pentru control va fi cea stabilită prin decizie de către inspectorul- ef al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic în a cărui rază se foloseste ciocanul silvic pentru control. Stabilirea culorii se face anual începând cu data de 1 martie si se schimbă în anul următor la aceeasi dată.

Art. 17. - (1) Titularul delegatiei de folosire a ciocanului silvic pentru control răspunde de aplicarea corectă a mărcii astfel încât amprenta să fie lizibilă.

(2) Amprentele aplicate pe cioate, cioturi, respectiv pe lemnul rotund retinut, se inventariază o dată cu acestea si se predau în bună stare titularului de canton, gestionarului parchetului sau depozitului, respectiv custodelui, după caz, care răspunde de integritatea amprentelor din momentul luării în primire pe baza procesului-verbal.

Art. 18. - Cioplirea, stergerea, deteriorarea amprentelor aplicate sau orice alte actiuni de acest fel sunt interzise si se sanctionează conform legii, constituind actiuni îndreptate împotriva sigiliilor legal aplicate.

Art. 19. - (1) Pierderea sau sustragerea ciocanului silvic pentru control se comunică în scris de către conducătorul structurii de control care îl are în dotare, în cel mult 48 de ore de la constatare, organelor locale de politie, precizând indicativul specific al acestuia.

(2) În cazul în care în decurs de 15 zile de la pierdere nu se găseste ciocanul silvic pentru control respectiv, conducătorul structurii de control este obligat să publice pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, să declare nulitatea acestei mărci si să anunte că folosirea acestuia se pedepseste potrivit legii.

(3) Pierderea sau sustragerea ciocanelor silvice pentru control din vina personalului cu atributii în păstrarea acestora constituie neglijentă în serviciu si se sanctionează conform reglementărilor în vigoare.

Art. 20. - Se interzic:

a) confectionarea în alte conditii decât cele prevăzute în prezentul regulament a ciocanelor silvice pentru control;

b) încredintarea ciocanelor silvice pentru control altor persoane decât cele prevăzute în prezentul regulament, fără delegatie de folosire sau în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) folosirea ciocanelor silvice pentru control în alte locuri sau în alte scopuri decât cele înscrise în delegatia emisă;

d) folosirea ciocanelor silvice pentru control după expirarea termenului înscris în delegatie sau fără delegatie;

e) folosirea ciocanelor silvice pentru control fără drept sau contrar dispozitiilor legale specifice;

f) nedepunerea ciocanelor silvice pentru control în perioada de valabilitate a delegatiilor de folosire a acestora;

g) completarea necorespunzătoare a Registrului de evidentă a folosirii ciocanelor silvice pentru control, a fi elor de evidentă a folosirii, a delegatiilor si rapoartelor de folosire.

Art. 21. - (1) Săvârsrea uneia dintre faptele interzise prevăzute la art. 20 se sanctionează potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Atunci când faptele prevăzute la art. 20 sunt săvârsite de personalul silvic, acestea constituie si încălcări grave ale obligatiilor de serviciu.

Art. 22. - Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

AP

12-05

 

ANEXA Nr. 2a)

la regulament

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ

a folosirii ciocanelor silvice pentru control

 

Denumirea structurii de control ........................................................

A. Inventarul ciocanelor silvice pentru control

Nr. crt.

Indicativ

Observatii

0

1

2

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2b)

la regulament

 

B. Tabloul de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control

 

Nr.crt.

Indicativ

Numele si prenumele titularului delegat

Numarul delegatiei

Ridicare

Depunere

Data

Semnatura

Data

Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO:

La coloana 5 semnează persoana delegată pentru folosirea ciocanului silvic pentru control, iar la coloana 7 semnează seful/conducătorul structurii de control.

 

ANEXA Nr. 2c)

la regulament

 

C. Constatări privind încălcări în aplicarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

FISĂ DE EVIDENTĂ

a folosirii ciocanului silvic pentru control, cu marca având indicativul........

 

Nr.crt.

Data

Numele, prenumele si functia organului contatator

Constatari - Masuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

Denumirea structurii de control ..........................................

 

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Functia

Numărul din tabloul de evidentă

Perioada de folosire

Scopul folosirii1)

Locul folosirii2)

Primire-ridicare

Restituire-depunere

Data

Semnatura3)

Data

Semnatura4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Felul controlului (de fond, partial, circulatie etc.).

2) Denumirea/numele persoanei juridice sau fizice, cantonul silvic, UP, ua, drumul public etc.

3) Semnătura persoanei delegate pentru folosirea ciocanului silvic pentru control.

4) Semnătura conducătorului structurii de control.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

Denumirea structurii de control ..........................................

 

DELEGARTIE

de folosire a ciocanului silvic pentru control

Nr. 1)/2) ............ din 3) ............

 

Domnul ................................, având functia de ......................., este delegat să folosească în perioada ...................... ciocanul silvic pentru control, cu marca având indicativul ...................., pentru 4) ................................................................ ..........................................................................

.......................................................................... în 5) .................................................................. .

Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ................... până la ........................, interval în care se vor depune la ocolul silvic ciocanul silvic pentru control, raportul de marcare si documentele rezultate în urma executării lucrării.

Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea sau tus de culoare .......................... .

 

Director/Inspector- ef,

..................................

 

1 ) Numărul curent din Tabloul de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control.

2 ) Numărul curent din Fi a de evidentă a folosirii ciocanului silvic pentru control.

3 ) Data ridicării ciocanului silvic pentru control, care este aceeasi cu data emiterii delegatiei de folosire.

4 ) Felul controlului (de fond, partial, circulatie etc.).

5 ) Unitatea de productie, parcelă, subparcelă, localizarea cadastrală, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, denumirea persoanei

juridice, drumul public etc.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

Nr. ....... din .......

 

Ciocanul silvic pentru control

a fost depus azi,

.....................................

Director/Inspector-sef,

....................................

 

RAPORT DE FOLOSIRE

a ciocanului silvic pentru control 1 ) ..................., primit în baza delegatiei nr. ................ din .....................

 

 

Locul marcarii

Felul controlului

Numerotarea cioatelor/pieselor

Numar total de cioate sau piese

Intervalul cand s-a facut marcarea

Nr. si data depunerii documentelor de marcare

Unitatea de productie

Parcele/subparcela

Primul numar

Ultimul numar

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

-

-

 

-

 

 

Numele si prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de control .........................................................

..........................................................................

Culoarea vopselei sau tusului folosit la marcare ..........................................................................................................

Declar pe propria răspundere că nu am încredintat ciocanul silvic pentru control altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegatiei primite si că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt mentionate în prezentul raport.

Data .............................................................

 

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

1) Indicativul.

2) În cazul folosirii ciocanului silvic pentru control în păduri pentru care identificarea locului nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier sau în locuri situate în afara fondului forestier, se vor trece toate elementele necesare localizării (denumirea punctului, numele proprietarului sau al detinătorului, elemente de cadastru general, denumirea persoanei juridice, drumul public etc.).

3) Carnete de inventar, procese-verbale, fise etc.