MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 154         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

78. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

135. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

79. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

136. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

80. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

137. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

81. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

138. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

82. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

 

139. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor  feroviare

 

83. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

140. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

154. - Decret pentru numirea procurorului general financiar pe lângă Curtea de Conturi

 

ACTE ALE NCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Norme privind standardele de cunoastere a clientelei

 

6. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată împlinirii a “50 de ani de la naserea dramaturgului si prozatorului Ion Luca Caragiale”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/200 pentru modificarea

si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/ 996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, după alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un pre edinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vice-presedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general numit în conditiile legii.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Ministerele, institutiile centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamităti naturale ori supuse poluării si degradării si altele.”

3. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

“31. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizează, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, atributiile prevăzute la art. 5 lit. a), f), g), i) si j).”

4. La articolul I punctul 5, articolul 1 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este împuternicit să execute lucrările de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate.”

5. Articolul VI va avea următorul cuprins:

“Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, ora elor si municipiilor se vor înfiinta servicii comunitare de cadastru si agricultură încadrate cu personal specializat.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 135.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995

privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 136.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 aprilie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În vederea privatizării societătilor comerciale din turism, Ministerul Turismului poate accepta plata în rate a pretului actiunilor vândute, în conditiile stabilite de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul vânzării cu plata în rate a pretului actiunilor, avansul este de minimum 10% din pretul de vânzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioadă de până la 5 ani de la data semnării contractului, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin hotărâre a Guvernului. Cumpărătorul are obligatia de a efectua investitii pe o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului.

............................................................................................

(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă o rată sau nu a efectuat programul de investitii convenit, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără orice altă formalitate. În această situatie cumpărătorul pierde atât pretul plătit până la acea dată, cât si investitiile efectuate, cu titlu de daune.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc alineatele (41) si (42) cu următorul cuprins:

“(41) În cazul în care cumpărătorul a efectuat cel putin 80% din valoarea investitiei, termenul convenit pentru realizarea investitiilor poate fi prelungit cu încă un an. După acest termen conditiile de anulare a contractului rămân cele prevăzute la alin. (4).

(42) Prevederile alin. (41) se aplică si în cazul contractelor încheiate, în baza prezentei ordonante de urgentă, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia.”

3. La articolul 2, alineatul (5) litera a) va avea următorul cuprins:

“a) scrisoarea de garantie bancară emisă de o bancă comercială română sau scrisoarea de garantie bancară emisă de o bancă comercială străină si confirmată de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Licitatia cu strigare se desfăsoară într-o singură etapă si se va tine în termen de 15 zile de la publicarea anuntului de vânzare în mass-media centrală si locală si, după caz, internatională.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 137.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001

privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 devine articolul 1.

2. Articolul 1 devine articolul 2.

3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În toate actiunile pe care le desfăsoară în zona de competentă personalul Politiei de Frontieră Române are obligatia să prevină si să combată stările de pericol la adresa României, determinate de criminalitatea transfrontalieră si de migratia ilegală.”

4. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În îndeplinirea activitătilor de cercetare penală politistul de frontieră are competenta teritorială corespunzătoare unitătii politiei de frontieră din care face parte.”

5. La articolul 44, alineatele ( ) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Politia de Frontieră Română poate asigura, cu plată, conform tarifelor legale, la cererea agentilor economici interesati, paza transporturilor pe apă a unor valori importante, precum si a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase.

..........................................................................................

(3) Veniturile realizate din paza executată de Politia de Frontieră Română se retin integral de către aceasta ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele rămase necheltuite la sfârsitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeasi destinatie.”

6. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - Ziua Politiei de Frontieră Române se sărbătoreste, în fiecare an, la 24 iulie.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 81.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 138.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139 din 25 octombrie 2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 31 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 82.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 139.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care desfăsoară activitate didactică în mediul rural sau în localităti izolate, primeste o indemnizatie de 5-80% din salariul de bază al functiei didactice îndeplinite, în raport cu zona geografică respectivă. Diferentierea pe zone si localităti se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 83.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 140.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului general financiar pe lângă Curtea de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi potrivit Hotărârii nr. 16 din 21 februarie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Crisu Anastasiu se numeste în functia de procuror general financiar pe lângă Curtea de Conturi pe un termen de 6 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 154.

 

ACTE ALE NCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind standardele de cunoastere a clientelei

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 45 si 55 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si necesitatea diminuării riscului reputational*), operational, de credit, de lichiditate si de conformare la cerintele legii, precum si protejarea sigurantei si stabilitătii băncilor si, prin aceasta, a integritătii sistemului bancar,


*) Posibilitatea ca publicitatea negativă făcută practicilor de afaceri ale unei bănci si/sau persoanelor legate de aceasta - actionari, parteneri de afaceri etc. -, indiferent dacă este conformă realitătii sau nu, să cauzeze o pierdere a încrederii în integritatea băncii.

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică băncilor, persoane juridice române, si reprezintă un cadru general pentru elaborarea de către acestea a politicilor si procedurilor proprii de cunoastere a clientelei, ca parte esentială a unei gestiuni prudente a riscului si a unor sisteme eficiente de control intern.

(2) Prezentele norme se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale băncilor străine.

Art. 2. - În scopul asigurării desfăsurării activitătii bancare în conformitate cu cerintele legii, inclusiv cu legislatia privind prevenirea si sanctionarea spălării banilor si cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase, băncile trebuie să adopte politici si proceduri eficiente de cunoastere a clientelei, denumite în continuare programe de cunoastere a clientelei, care să promoveze înalte standarde etice si profesionale si să prevină folosirea băncii de către clientii acesteia pentru desfăsurarea unor activităti de natură infractională sau a altor activităti contrare legii.

Art. 3. - (1) Pentru scopul prezentelor norme, termenul client include:

a) orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce are deschis la bancă un cont prin care sunt derulate operatiuni care implică primirea sau distribuirea de fonduri;

b) orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică în numele căreia este deschis un astfel de cont;

c) orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce are legătură cu o tranzactie financiară în care banca este implicată si care poate genera un risc reputational sau de altă natură pentru aceasta.

(2) Termenul client va fi înteles în cel mai larg sens, astfel încât să includă, fără a fi limitativ:

a) orice beneficiar direct sau indirect al unui cont de disponibilităti, de depozit, de credit sau al unui alt cont prin care sunt derulate operatiuni care implică primirea sau distribuirea de fonduri;

b) orice persoană sau entitate care este beneficiarul real al tranzactiilor derulate de intermediarii de profesie, cum ar fi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, fondurile de pensii ori alte entităti ale căror active sunt administrate de societăti de administrare, beneficiarul real al tranzactiilor derulate prin conturile administrate de avocati, societăti de valori mobiliare, agenti de bursă pentru clientii acestora, beneficiarul real al tranzactiilor derulate prin conturi deschise pe numele unui împuternicit sau al unei persoane interpuse;

c) băncile corespondente;

d) orice persoană împuternicită să opereze în conturile unui client al băncii.

Art. 4. - (1) Programele de cunoastere a clientelei trebuie să aibă în vedere toate operatiunile băncii care implică primirea sau distribuirea de fonduri ale clientilor, cuprinzând, fără a fi limitative:

a) deschiderea de conturi curente, de depozit, de economii, de credit, de card;

b) deschiderea de conturi de evidentă a valorilor mobiliare;

c) închirierea de casete de sigurantă;

d) efectuarea tranzactiilor cu valori mobiliare ori cu alte instrumente financiare, valută, metale si pietre pretioase, a căror valoare depăseste 10.000 euro în echivalent;

e) operatiuni cu numerar care depăsesc 10.000 euro în echivalent;

f) acordarea de credite si operatiuni cu efecte de comert.

(2) Operatiunile cu numerar sunt considerate operatiunile efectuate la ghiseul băncii sub formă de schimb valutar, vânzare-cumpărare de metale pretioase, subscriere de obligatiuni, vânzarea de cecuri de călătorie, încasare de cecuri si alte asemenea operatiuni.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul deschiderii de conturi pentru colectarea fondurilor în vederea constituirii capitalului social al unei societăti, cu exceptia cazului în care banca suspectează că operatiunea are drept scop spălarea banilor.

Art. 5. - Cerintele privind cunoasterea clientelei se aplică si în cazul tranzactiilor în care banca este angajată si care pot genera pentru aceasta o expunere semnificativă la riscul reputational sau de altă natură, decurgând din calitatea partenerului său contractual sau a oricărei alte persoane fizice ori entităti care are o legătură cu tranzactia respectivă.

 

CAPITOLUL II

Elemente esentiale ale programelor de cunoastere a clientelei

SECTIUNEA 1

Programele de cunoastere a clientelei

 

Art. 6. - Fiecare bancă va elabora un program propriu de cunoastere a clientelei, care să corespundă naturii, mărimii, complexitătii si întinderii activitătii sale si să fie adaptat la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta prestează servicii bancare.

Art. 7. - Programele de cunoastere a clientelei trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) o politică de acceptare a clientului;

b) proceduri de identificare a clientului si de încadrare a acestuia în categoria de clientelă corespunzătoare;

c) modalităti de întocmire si păstrare a evidentelor corespunzătoare;

d) monitorizarea operatiunilor derulate prin conturi în scopul detectării tranzactiilor suspecte si procedura de raportare a acestora;

e) modalităti de abordare a tranzactiilor în si/sau din jurisdictiile în care nu există reglementări corespunzătoare în domeniul prevenirii spălării banilor;

f) proceduri si sisteme de verificare a modului de implementare a programelor elaborate si de evaluare a eficientei acestora;

g) programe de pregătire a personalului în domeniul cunoasterii clientelei.

Art. 8. - Programele de cunoastere a clientelei trebuie să fie elaborate în formă scrisă si să fie aprobate de consiliul de administratie al fiecărei bănci. Aceste programe de cunoastere a clientelei trebuie să fie cunoscute de întregul personal implicat si să fie reanalizate periodic de consiliul de administratie în vederea adaptării lor corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Politica de acceptare a clientelei

 

Art. 9. - (1) Băncile trebuie să elaboreze politici clare de acceptare a clientului, prin care să se stabilească cel putin categoriile de clientelă pe care banca îsi propune să le atragă, tipurile de produse si servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă, procedurile graduale de acceptare a clientelei stabilite în functie de riscul asociat diferitelor categorii de clienti si care să includă si o descriere a categoriilor de clienti cu un grad de risc potential mai ridicat decât nivelul mediu acceptat de bancă.

(2) La elaborarea politicilor de acceptare a clientului se va avea în vedere ca banca să intre în relatii de afaceri si să furnizeze produsele oferite numai în functie de calitatea clientului, care va fi evaluată indiferent de gradul de expunere a băncii la riscul de credit.

Art. 10. - Băncile care oferă servicii bancare complexe, denumite în practica internatională private banking, trebuie să manifeste o vigilentă sporită fată de categoria de clientelă căreia îi sunt oferite astfel de servicii; toti clientii noi făcând parte din această categorie trebuie să fie aprobati atât în cadrul structurii organizatorice care gestionează acest tip de clientelă, cât si de cel putin o persoană cu competente în managementul riscului clientelei, însărcinată în acest sens.

Art. 11. - Decizia de a intra în relatii de afaceri cu clientii cu un grad de risc potential mai ridicat trebuie luată exclusiv la nivelul consiliului de administratie al băncii sau, după caz, la nivelul comitetului de directie, în functie de competentele acordate acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Identificarea clientului

 

3.1. Principii generale

Art. 12. - (1) Băncile trebuie să stabilească o procedură sistematizată pentru verificarea identitătii noilor clienti si a persoanelor care actionează în numele acestora si să nu intre în relatii de afaceri până când identitatea noului client nu este verificată în mod corespunzător.

(2) Băncile nu vor deschide si nu vor opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscută si evidentiată în mod corespunzător.

Art. 13. - Băncile trebuie să obtină toate informatiile necesare pentru a stabili identitatea fiecărui nou client, scopul si natura preconizată a serviciilor bancare ce urmează să fie prestate de bancă pentru respectivul client. Volumul si natura informatiilor solicitate vor fi în functie de tipul potentialului client - persoană fizică, societate comercială - si de natura si volumul preconizat ale operatiunilor ce urmează să fie derulate prin intermediul băncii.

Art. 14. - Politicile de identificare a clientelei trebuie să fie aplicate în egală măsură atât în cazul conturilor deschise si mentinute pe numele clientului băncii, cât si în cazul conturilor nenominative pentru care identitatea titularului, cunoscută de bancă, este înlocuită în documentatia subsecventă printr-un cod numeric sau de altă natură, în vederea asigurării unui grad sporit de confidentialitate.

Art. 15. - În cazul conturilor de depozit si de economii băncile trebuie să verifice identitatea oricărei persoane care efectuează depuneri în cont sau retrageri de sume care depăsesc 10.000 euro în echivalent.

Art. 16. - În cazul efectuării operatiunilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) si e), a căror valoare se situează sub limita de 10.000 euro în echivalent, banca trebuie să verifice identitatea clientului/clientilor în situatiile în care sunt suspiciuni că mai multe asemenea operatiuni au o legătură între ele si fac parte dintr-o singură tranzactie care a fost astfel divizată în scopul evitării cerintelor de identificare.

Art. 17. - Dacă banca suspectează că o operatiune are drept scop spălarea banilor, aceasta trebuie să verifice identitatea clientului, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor referitoare la exceptia de la cerinta identificării, prevăzută la art. 4 alin. (3).

3.2. Cerinte generale de identificare

Art. 18. - (1) Băncile vor stabili identitatea clientului pe baza unui document oficial sau a altui document de identificare si vor înregistra în evidente corespunzătoare identitatea clientilor lor, inclusiv a clientilor ocazionali.

(2) Băncile vor acorda o atentie specială în cazul clientilor nerezidenti si al clientilor care nu se prezintă personal la bancă.

Art. 19. - Băncile vor depune diligentele necesare pentru verificarea informatiilor furnizate de client în cadrul procedurii de identificare. Verificarea se poate realiza prin observarea directă a locatiei la adresa indicată, prin schimb de corespondentă si/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, verificarea informatiilor furnizate de client cu cele înscrise pe facturile remise la plată sau prin orice altă metodă.

Art. 20. - (1) În cazul clientilor persoane fizice băncile trebuie să solicite si să obtină cel putin următoarele informatii:

a) numele si prenumele si, după caz, pseudonimul;

b) adresa domiciliului si/sau resedinta;

c) data si locul nasterii;

d) codul numeric personal sau, după caz, un alt element unic de identificare similar;

e) numele/denumirea angajatorului sau natura activitătii proprii;

f) sursa fondurilor;

g) specimenul de semnătură.

(2) Băncile vor urmări ca documentele pe baza cărora se verifică identitatea clientilor să fie din categoria celor mai greu de falsificat sau de obtinut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documente originale de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului, eventual o descriere a persoanei si semnătura acesteia, ca de exemplu cărti de identitate, pasapoarte.

(3) În vederea încadrării corespunzătoare în categoriile de clienti stabilite de bancă si pentru asigurarea îndeplinirii în mod corespunzător a obligatiilor de raportare ale băncii potrivit legislatiei în vigoare, informatii suplimentare care pot fi solicitate se vor referi la nationalitate sau la tara de origine a clientului, pozitia publică sau politică detinută si altele.

Art. 21. - (1) Identificarea clientilor persoane juridice sau entităti fără personalitate juridică se realizează prin obtinerea, de la client sau de la un registru public ori din ambele surse, a documentelor care au stat la baza înmatriculării ori înregistrării acestora si a unui extras la zi din acel registru; în cazul absentei unei cerinte de înregistrare, identificarea se va realiza pe baza documentelor de constituire, inclusiv a autorizatiilor de functionare si/sau a rapoartelor de audit.

(2) Procedura de identificare a clientului va consta cel putin în:

a) verificarea existentei legale a entitătii, respectiv dacă aceasta este înregistrată în registrul comertului sau, după caz, într-un alt registru public, si obtinerea de informatii privind denumirea, forma juridică, adresa sediului social, tipul si natura activitătii desfăsurate, identitatea administratorilor/directorilor si prevederile care reglementează puterile acestora de angajare a entitătii;

b) verificarea oricărei persoane care sustine că actionează în numele clientului, pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens, si identificarea persoanei în cauză.

(1) În scopul asigurării unei cât mai bune cunoasteri a clientului băncile pot solicita informatii suplimentare referitoare la situatia financiară, structura entitătii si la identitatea persoanelor fizice în beneficiul cărora sunt

desfăsurate operatiuni prin intermediul entitătii respective.

(2) Pentru verificarea unor informatii furnizate de client băncile pot solicita confirmarea acestora de către terte persoane.

Art. 23. - (1) Băncile trebuie să întocmească si să păstreze evidente adecvate privind identitatea clientilor, care să cuprindă copii de pe documentele de identificare si/sau de pe alte documente, care să furnizeze cel putin informatiile prevăzute la art. 20 alin. (1) si la art. 21 alin. (2), măsurile întreprinse în scopul verificării realitătii informatiilor, analizele si evaluările legate de clientul respectiv, iar în cazul clientilor cu un grad de risc potential mai ridicat, aprobările prevăzute la art. 11 si la art. 44 lit. c).

(2) Băncile vor asigura accesul departamentului de control intern si al auditorului independent la evidentele întocmite.

3.3. Cerinte specifice de identificare

Art. 24. - (1) Băncile trebuie să ia măsurile necesare pentru a obtine informatii cu privire la adevărata identitate a persoanelor în beneficiul cărora este deschis un cont sau este derulată o tranzactie.

(2) Dacă există suspiciuni asupra faptului că un client este si beneficiarul real al contului si al operatiunilor derulate prin acesta, băncile trebuie să manifeste diligenta necesară pentru stabilirea identitătii beneficiarului real. În acest sens ele vor solicita clientului să completeze o declaratie conform formularului prevăzut în anexa la prezentele norme, prin care acesta să declare identitatea beneficiarului real.

Art. 25. - Formularul de declaratie poate fi întocmit de către bănci într-o formă agreată de acestea, care să corespundă propriilor cerinte si poate fi redactat în una sau mai multe limbi de circulatie internatională, dar trebuie să includă cel putin textul cuprins în formularul prevăzut în anexa la prezentele norme.

Art. 26. - Băncile trebuie să manifeste suspiciune cu privire la identitatea beneficiarului real în situatii cum ar fi:

a) când clientul împuternice te o persoană cu care, în mod evident, nu are relatii apropiate să efectueze operatiuni prin contul său deschis la bancă;

b) când valoarea fondurilor sau a activelor implicate într-o operatiune dispusă de un client este disproportionată în raport cu situatia financiară a acestuia, cunoscută de bancă;

c) când banca observă si alte situatii neobisnuite pe parcursul derulării relatiilor sale cu un client.

Art. 27. - Banca trebuie să solicite clientului să dea o declaratie cu privire la identitatea beneficiarului real în forma prevăzută în anexa la prezentele norme, în următoarele cazuri:

a) operatiuni cu numerar, a căror valoare excede 10.000 euro în echivalent;

b) în cazurile în care banca intră în relatii cu clientii prin corespondentă sau prin altă modalitate care nu implică prezentarea clientului la bancă.

Art. 28. - Dacă, după completarea declaratiei, suspiciunile privind informatiile furnizate în scris de către client persistă si nu pot fi înlăturate prin clarificări suplimentare, banca va refuza să intre în relatii cu clientul respectiv sau să efectueze operatiunea solicitată.

Art. 29. - În cazul deschiderii si mentinerii unor conturi detinute în comun de mai multi titulari băncile trebuie să dispună de o evidentă cuprinzând identitatea tuturor beneficiarilor contului.

Art. 30. - În situatia deschiderii de conturi în numele unei alte persoane, care actionează ca intermediar - împuternicit, persoană interpusă, administrator al fondurilor, custode, tutore -, banca trebuie să solicite si să obtină informatiile si documentele corespunzătoare cu privire la identitatea intermediarului si a persoanelor beneficiare în contul cărora acesta actionează, precum si detalii privind natura împuternicirii.

Art. 31. - (1) În cazul deschiderii de conturi administrate de intermediari de profesie - societăti de administrare - în numele unor entităti, cum ar fi fonduri mutuale, fonduri de pensii sau alte asemenea entităti, precum si de conturi administrate de avocati sau agenti de bursă pentru o categorie de clienti, se vor avea în vedere următoarele:

a) în cazul conturilor deschise pe numele unor organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, care au mai mult de 50 de investitori, informatiile privind identitatea beneficiarilor trebuie obtinute numai în cazul investitorilor care detin direct sau indirect cel putin 5% din activele respectivului organism;

b) în cazul conturilor deschise pe numele unui organism de plasament colectiv, la care numărul investitorilor este mai mic de 50, se vor solicita informatii cu privire la identitatea tuturor beneficiarilor;

c) în cazul conturilor deschise pe numele unui intermediar, pentru care există subconturi care pot fi atribuite fiecărui client al acestuia, banca trebuie să aplice procedurile de identificare prevăzute de prezentele norme pentru fiecare beneficiar al contului detinut de intermediar.

(2) Băncile trebuie să accepte deschiderea unor asemenea conturi numai cu conditia ca ele să fie în măsură să stabilească dacă intermediarul a aplicat proceduri corespunzătoare de identificare si dacă acesta dispune de sisteme adecvate de alocare a activelor din cont pe fiecare beneficiar. La evaluarea procedurilor intermediarului banca trebuie să aplice criteriile prevăzute la art. 32.

(3) Când intermediarul nu este în măsură să furnizeze băncii informatiile solicitate cu privire la beneficiari sau când acesta nu este supus unor standarde echivalente celor prevăzute în prezentele norme, banca nu va intra în relatii cu respectivul intermediar.

Art. 32. - (1) În cazul acceptării unui nou client pe baza datelor de identificare furnizate de alte bănci sau de o tertă parte, care intermediază contactul clientului cu banca, aceasta trebuie să se asigure de calitatea procedurilor de identificare aplicate de intermediar. La evaluarea calitătii procedurilor banca va avea în vedere următoarele cerinte:

a) asigurarea că procedurile intermediarului sunt conforme cu standardele minime referitoare la cunoasterea clientelei si cel putin la fel de riguroase ca cele implementate de bancă;

b) încheierea unei întelegeri cu intermediarul, prin care băncii să i se permită să verifice procedurile urmate de intermediar pentru cunoasterea clientelei;

c) obligativitatea transmiterii către bancă a tuturor informatiilor si a altor documente de identificare obtinute de intermediar în cadrul procedurilor proprii de identificare.

(2) Responsabilitatea ultimă pentru cunoasterea clientelei revine întotdeauna băncii.

Art. 33. - (1) În cazul relatiilor începute prin corespondentă sau prin intermediul mijloacelor moderne de telecomunicatii - telefon, e-mail, Internet - băncile trebuie să aplice clientilor în cauză procedurile de identificare si standardele de monitorizare aplicabile clientilor disponibili să se prezinte personal la bancă.

(2) În cazul unor astfel de relatii banca trebuie să verifice realitatea adresei si a numărului de telefon indicate la art. 19 sau prin orice altă metodă considerată oportună de către bancă. Cu ocazia primei vizite a clientului la bancă, aceasta va solicita documentele corespunzătoare pentru identificarea clientului si va întocmi evidentele corespunzătoare.

(3) În vederea realizării unei cât mai bune cunoasteri a acestei categorii de clientelă băncile pot lua anumite măsuri, cum ar fi:

a) certificarea documentatiei transmise băncii, inclusiv a specimenului de semnătură, în special în cazul clientilor nerezidenti, de către o sucursală a băncii sau de un intermediar de încredere;

b) solicitarea unor documente suplimentare;

c) acceptarea clientului ca urmare a introducerii acestuia de către un intermediar care îndeplineste cerintele prevăzute la art. 32;

d) solicitarea ca prima plată să fie derulată în numele clientului printr-un cont de la o altă bancă care este supusă unor standarde similare de identificare si verificare a clientelei.

Art. 34. - Băncile vor acorda o atentie specială în cazurile în care intră în relatii de corespondent sau continuă asemenea relatii cu o bancă înregistrată într-o jurisdictie care a fost identificată ca nefiind cooperantă în domeniul prevenirii spălării banilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Monitorizarea clientelei

 

Art. 35. - Monitorizarea clientelei se realizează cel putin prin următoarele activităti: actualizarea permanentă a evidentelor privind identitatea clientilor, reevaluarea periodică a calitătii procedurilor de identificare aplicate de intermediari si monitorizarea tranzactiilor si a conturilor în vederea determinării si raportării tranzactiilor suspecte în conformitate cu procedurile interne ale băncii.

Art. 36. - (1) Băncile trebuie să asigure o revizuire periodică a informatiilor detinute cu privire la client si să realizeze o actualizare permanentă a evidentelor întocmite la începutul relatiei; în functie de evolutia relatiei cu fiecare client băncile vor proceda la reîncadrarea acestora în categoriile de clientelă corespunzătoare.

(2) Schimbările ulterioare în informatiile furnizate vor fi verificate si înregistrate în mod corespunzător.

(3) Dacă apar în mod frecvent schimbări substantiale în structura clientilor persoane juridice sau a altor entităti fără personalitate juridică ori a detinătorilor acestora, banca trebuie să realizeze verificări ulterioare.

(4) Revizuirea poate avea loc atunci când se derulează o tranzactie semnificativă, când cerintele referitoare la documentatia necesară pentru fiecare client se modifică în mod semnificativ sau când există o modificare importantă în modul de operare a contului.

(5) În situatiile în care există lipsuri în informatiile detinute despre un client existent ori când există indicii sau banca suspectează că informatiile furnizate nu corespund realitătii, aceasta trebuie să ia măsurile necesare pentru ca toate informatiile relevante să fie obtinute cât mai curând posibil.

(6) În situatia în care nu pot fi obtinute informatiile solicitate sau în cazul în care se constată ulterior că informatiile furnizate de client nu corespund realitătii, banca va depune diligentele necesare pentru încheierea relatiilor cu clientul respectiv si, după caz, va raporta despre aceasta autoritătilor competente si Băncii Nationale a României.

Art. 37. - Băncile trebuie să reevalueze periodic calitatea procedurilor de identificare aplicate de intermediar pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cerintele prevăzute de prezentele norme.

Art. 38. - (1) Băncile trebuie să asigure monitorizarea activitătii clientului prin urmărirea tranzactiilor efectuate de acesta prin toate conturile sale, indiferent de tipul contului si unitătile teritoriale ale băncii unde sunt deschise acestea.

(2) Programul trebuie să prevadă un grad de monitorizare a tranzactiilor derulate prin conturi, care să fie raportat la gradul de risc asociat diferitelor categorii de clienti.

Art. 39. - În vederea asigurării unei monitorizări eficiente a tranzactiilor si a conturilor băncile trebuie să cunoască activitatea clientului astfel încât să poată identifica tranzactiile care ies din tiparele obisnuite ale operatiunilor derulate de acesta prin conturile bancare.

Art. 40. - Procedura de determinare a activitătii obi nuite sau preconizate a clientului trebuie să aibă în vedere tipul de cont care a fost deschis. În acest sens banca trebuie să realizeze o clasificare a clientelei în mai

multe categorii, având în vedere factori cum ar fi:

a) tipul contului;

b) tipul tranzactiilor derulate prin diferitele tipuri de conturi;

c) numărul si volumul tranzactiilor derulate prin cont;

d) riscul unei activităti ilicite asociat diferitelor tipuri de conturi si de tranzactii derulate prin cont.

Art. 41. - Pentru toate conturile băncile trebuie să aibă în functiune sisteme de detectare a operatiunilor neobisnuite sau suspecte. Aceasta se poate realiza prin stabilirea unor parametri în interiorul cărora se situează tranzactiile obi nuite care pot fi derulate prin tipurile de conturi respective, cum ar fi: limite valorice pe tip de tranzactie, de client sau de cont, domeniul de activitate în cazul persoanelor juridice si al altor entităti. În acest caz monitorizarea va viza tranzactiile care nu se încadrează în parametrii stabiliti.

Art. 42. - (1) Programul trebuie să prevadă un sistem de determinare a tranzactiilor suspecte si o procedură de raportare a acestora persoanei desemnate potrivit art. 47 alin. (2) si autoritătilor competente. Banca trebuie să se concentreze asupra tipurilor de tranzactii care nu se încadrează în tiparele obi nuite si să izoleze tranzactiile care prezintă factori de risc ce necesită o evaluare ulterioară. Aparitia unor suspiciuni depinde de volumul activelor sau veniturilor, de tipul tranzactiilor, circumstantele economice, reputatia tării de origine si de plauzibilitatea explicatiilor oferite de client.

(2) Tranzactiile suspecte pot include:

a) tranzactiile care nu se circumscriu tiparelor obi nuite, inclusiv datorită frecventei neobisnuite a retragerilor ori depunerilor operate în cont;

b) tranzactiile complexe, de o valoare semnificativă, care implică depuneri si retrageri de mari sume de bani;

c) transferuri externe sau alte operatiuni care nu par să aibă un sens economic, comercial sau legal, inclusiv transferuri externe care nu se circumscriu activitătii statutare a clientului sau care sunt ordonate de clienti care nu sunt angajati în activitatea statutară.

(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei, constatările să fie consemnate în scris si să fie disponibile verificărilor ulterioare. Tranzactiile vor fi raportate persoanei desemnate potrivit art. 47 alin. (2).

Art. 43. - Pentru categoria clientilor cu un risc potential mai ridicat este necesar să se monitorizeze majoritatea sau, după caz, toate tranzactiile derulate prin conturile acestora. La stabilirea persoanelor care se încadrează în această categorie se vor lua în considerare:

a) tipul clientului - persoană fizică, persoană juridică;

b) tara de origine;

c) pozitia publică sau pozitia importantă detinută;

d) conturile asociate acestuia;

e) specificul activitătii desfăsurate de client;

f) sursa fondurilor;

g) alti indicatori de risc.

Art. 44. - Pentru clientii cu un risc potential mai ridicat:

a) băncile trebuie să dispună de sisteme adecvate de gestiune a informatiei care să furnizeze personalului de conducere si de control intern informatii în timp util, necesare pentru identificarea, analizarea si monitorizarea efectivă a acestor conturi; sistemele implementate trebuie să evidentieze cel putin lipsa sau insuficienta documentatiei corespunzătoare la deschiderea contului, tranzactiile neobisnuite derulate prin contul clientului si situatia agregată a tuturor relatiilor clientului cu banca;

b) personalul de conducere însărcinat cu serviciile bancare pentru clientii respectivi trebuie să aibă cunostintă de circumstantele personale ale acestora si să acorde atentie sporită informatiilor provenite de la terte părti în legătură cu aceste persoane;

c) tranzactiile de mare valoare ale acestor clienti trebuie aprobate la nivelul consiliului de administratie al băncii sau, după caz, al comitetului de directie.

Art. 45. - (1) Banca va putea refuza efectuarea operatiunilor considerate suspecte si nu va efectua operatiunile care sunt contrare legii sau care nu pot fi justificate corespunzător.

(2) Operatiunile suspecte se vor raporta de către bancă la Banca Natională a României - Directia supraveghere. Raportarea va cuprinde elemente de identificare a clientului, sumele implicate în operatiune, justificarea operatiunii, motivele pentru care operatiunea solicitată este considerată suspectă si orice alte informatii considerate relevante de către bancă. În cazul în care banca suspectează că fondurile îsi au izvorul în activităti criminale, aceasta va raporta si altor autorităti competente.

 

SECTIUNEA a 5-a

Managementul riscului

 

 

Art. 46. - (1) Fiecare bancă trebuie să îsi stabilească politici si proceduri corespunzătoare pentru asigurarea implementării unui program eficient de cunoastere a clientelei. În acest sens prin reglementările interne trebuie să se asigure cel putin:

a) separarea responsabilitătilor;

b) supravegherea periodică a gestiunii informatiei, a sistemelor si controlului acestora;

c) o strategie de pregătire a personalului în domeniul standardelor de cunoastere a clientelei si a programelor proprii elaborate pe baza acestora.

(2) Băncile vor evalua noile produse si servicii din perspectiva riscurilor asociate acestora, inclusiv a riscului de a fi folosite de clienti ca mijloc pentru desfăsurarea unor activităti de natură infractională.

Art. 47. - (1) Băncile trebuie să stabilească în mod explicit responsabilitătile prin reglementări interne, astfel încât să se asigure că politicile si procedurile sunt utilizate în mod eficient. Procedura de raportare a tranzactiilor suspecte trebuie să fie clar stabilită, în formă scrisă, si aduse la cunostintă întregului personal.

(2) Banca trebuie să desemneze un functionar responsabil cu coordonarea si monitorizarea respectării procedurilor stabilite.

Art. 48. - (1) Procedurile de control intern ale băncii trebuie să cuprindă o evaluare independentă a politicilor si procedurilor proprii ale băncii privind cunoasterea clientelei, inclusiv din punct de vedere al conformării la cerintele legii si ale altor reglementări aplicabile.

(2) Controlul intern trebuie să evalueze periodic eficienta procedurilor si politicilor stabilite, inclusiv nivelul de pregătire a personalului, să facă propuneri pentru înlăturarea deficientelor constatate si să urmărească modul de rezolvare a concluziilor si a propunerilor formulate.

(3) Responsabilitătile personalului însărcinat cu exercitarea controlului intern trebuie să includă monitorizarea permanentă a performantelor personalului prin testarea prin sondaj a respectării conformitătii cu normele interne si revizuirea rapoartelor privind cazurile exceptionale, în vederea atentionării conducerii băncii sau consiliului de administratie în cazul în care se consideră că procedurile stabilite privind cunoasterea clientelei nu sunt respectate.

(4) Conducerea băncii trebuie să se asigure că departamentul de control intern dispune de personal adecvat, cu experientă în asemenea politici si proceduri.

Art. 49. - (1) Băncile trebuie să aibă un program continuu de pregătire a personalului, astfel încât personalul implicat în relatia cu clientii să fie pregătit în mod adecvat. Programul de pregătire si continutul acestuia pe diferite sectoare trebuie să fie adaptat necesitătilor fiecărei bănci.

(2) Cerintele de pregătire a personalului trebuie să fie focalizate diferit în cazul noilor angajati, lucrătorilor de la ghiseu, personalului din departamentul de control intern si al personalului implicat în relatia cu noii clienti. Personalul nou-angajat trebuie instruit în legătură cu importanta programelor de cunoastere a clientelei si cu cerintele minime ale băncii în acest domeniu. Personalul de la ghi eu, care vine în contact direct cu publicul, trebuie instruit să verifice identitatea noilor clienti, să manifeste în permanentă vigilentă în administrarea conturilor clientilor existenti si să detecteze tipurile de activităti suspecte.

(3) Personalul va fi instruit periodic, cel putin o dată pe an si ori de câte ori se consideră necesar, pentru a se asigura că acesta cunoaste responsabilitătile care îi revin si pentru a fi tinut la curent cu noile progrese în domeniu, astfel încât să se asigure implementarea consecventă a programelor stabilite.

 

CAPITOLUL III

Implementarea programelor de cunoastere a clientelei în contextul tranzactiilor transfrontaliere

 

Art. 50. - (1) Banca trebuie să asigure implementarea programelor de cunoastere a clientelei în toate unitătile sale teritoriale si filialele atât din tară, cât si din străinătate si să verifice periodic conformitatea acestora atât cu cerintele prevăzute de prezentele norme, cât si cu standardele tării gazdă, pentru ca programele sale să opereze eficient pe plan global.

(2) Banca trebuie să dispună de proceduri de evaluare a vulnerabilitătii la riscul reputational, operational, de concentrare si de conformare la cerintele legii pentru unitătile sale teritoriale si să implementeze măsuri speciale de securitate, dacă este cazul.

(3) Evidentele referitoare la clientelă, existente la nivelul fiecărei unităti teritoriale sau filiale, trebuie să fie în mod corespunzător tinute si disponibile în cazul verificărilor realizate de controlul intern si al inspectiilor efectuate de Banca Natională a României.

Art. 51. - Dacă legile si reglementările din tara gazdă - în mod special dispozitiile referitoare la secretul bancar - împiedică implementarea cerintelor prevăzute de prezentele norme, unitătile teritoriale si filialele din străinătate ale băncii vor respecta standardele tării gazdă, dar vor informa banca si, prin intermediul acesteia, Banca Natională a României asupra diferentelor existente.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea respectării cerintelor privitoare la cunoasterea clientelei

 

Art. 52. - (1) Consiliul de administratie al fiecărei bănci trebuie să fie pe deplin angajat într-o strategie eficientă de cunoastere a clientelei si să implementeze o politică clară cu privire la comportamentul etic si profesional în relatia cu clientela, care să fie aduse la cuno tinta întregului personal al băncii.

(2) Deciziile privind derularea unor operatiuni pentru clientii cu un risc potential mai ridicat si a oricăror tranzactii în care banca este implicată si cărora le este asociat un grad de risc mai mare trebuie luate la nivelul

consiliului de administratie al băncii sau, după caz, al comitetului de directie. Deciziile trebuie să fie fundamentate pe o documentatie adecvată si o analiză a tuturor circumstantelor operatiunii/tranzactiei respective în vederea determinării riscurilor asociate si să cuprindă, dacă este cazul, măsuri suplimentare de protectie prin care să se asigure diminuarea acestor riscuri.

Art. 53. - Conducerea băncii si ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt răspunzători pentru:

a) elaborarea si implementarea unui program eficient de cunoastere a clientelei;

b) asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului implicat;

c) realizarea controlului asupra respectării programelor stabilite si eficientei politicilor, procedurilor si sistemelor implementate;

d) efectuarea sau angajarea băncii în tranzactii fără realizarea unei analize corespunzătoare, pe baza programelor stabilite si a riscurilor asociate tranzactiilor respective;

e) efectuarea sau angajarea băncii în tranzactii atunci când stiau sau trebuiau să .tie că tranzactiile prezintă un risc semnificativ pentru bancă, periclitând credibilitatea si viabilitatea băncii prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor acesteia;

f) nerespectarea altor prevederi cuprinse în prezentele norme.

Art. 54. - Băncile trebuie să asigure personalului însărcinat cu activitatea de supraveghere accesul la întreaga documentatie legată de clienti si tranzactiile derulate prin conturile acestora, inclusiv la orice analiză pe care banca a făcut-o pentru detectarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzactii în care este implicată banca.

Art. 55. - (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentelor norme Banca Natională a României va aplica sanctiunile prevăzute la art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, si/sau va dispune, după caz, măsuri de remediere, conform art. 70 din aceeasi lege.

(2) Aplicarea sanctiunilor de către Banca Natională a României nu înlătură răspunderea penală, civilă sau de altă natură, după caz, a persoanelor sanctionate.

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 56. - (1) Băncile trebuie să păstreze, cel putin 5 ani, toate evidentele de înregistrare a tranzactiilor, atât a celor efectuate în tară, cât si în străinătate, care să le permită să furnizeze cu u urintă toate informatiile cerute de autoritătile competente. Asemenea evidente trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzactiei - inclusiv suma si tipul valutei - si pentru a furniza, dacă este necesar, probe pentru incriminarea faptelor de natură penală.

(2) Evidentele realizate cu privire la identificarea clientelei - copii sau înregistrări ale documentelor de identitate originale -, dosarele de cont si corespondenta de afaceri vor fi păstrate de către bancă cel putin 5 ani după închiderea contului sau după încheierea relatiei cu clientul.

Aceste documente trebuie să fie disponibile, în conditiile prevăzute de lege, autoritătilor competente în domeniul investigării si incriminării faptelor de natură penală si autoritătii de supraveghere.

Art. 57. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor adopta si vor implementa programe de cunoastere a clientelei, adaptate specificului activitătii fiecăreia.

(2) În acest sens, în termenul arătat băncile vor asigura identificarea clientilor existenti si întocmirea evidentelor corespunzătoare.

 

GUVERNATORUL NCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 3.

 

ANEXA

 

Numărul contului Client*)

...................................

...................................

...................................

 

DECLARATIE

privind identitatea beneficiarului real

 

Subsemnatul client declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii:

a) că subsemnatul este beneficiarul real al fondurilor/activelor detinute în contul arătat;

b) că beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:

Numele si prenumele/denumirea Adresa domiciliului/sediului social si tara

...................................................... ....................................................................

...................................................... ....................................................................

...................................................... ....................................................................

...................................................... ....................................................................

Subsemnatul client se obligă să comunice băncii orice modificare referitoare la cele declarate.

Locul si data Semnătura clientului

...................................................... ......................................................

N.B.: Banca îsi rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/de a înceta relatiile cu clientul în cazul unor declaratii false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.


*) Se va completa cu numele si prenumele/denumirea clientului, adresa domiciliului/sediului social.

 

BANCA NATIONAL A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală

de 5.000 lei, dedicată împlinirii a “150 de ani de la nasterea dramaturgului si prozatorului

Ion Luca Caragiale”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 11 martie 2002, o monedă din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei, dedicată împlinirii a “150 de ani de la nasterea dramaturgului si prozatorului Ion Luca Caragiale”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- formă: rotundă;

- metal: aur;

- titlu: 999/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 g;

- margine: netedă;

- diametru: 35 mm;

- anul emisiunii: 2002.

Aversul monedei contine valoarea nominală “5000 LEI”, inscriptia “ROMANIA”, stema României si anul emisiunii “2002”. Inscriptia “ROMANIA”, gravată cu majuscule, urmează circumferinta monedei. În partea inferioară este redată compozitia grafică ce simbolizează teatrul, măstile suprapuse ale comediei si tragediei fiind asezate pe o panoplie stilizată. Alături de această compozitie grafică este reprodusă semnătura în facsimil a dramaturgului. Pe reversul monedei este reprodus portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale. Inscriptia “150 ANI DE LA NASTEREA LUI ION LUCA CARAGIALE”, despărtită de un ornament romboidal, este gravată circular. De o parte si de alta a portretului marelui dramaturg figurează anul nasterii (1852) si cel al trecerii în nefiintă (1912).

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea 2002, dedicate împlinirii a “150 de ani de la na terea dramaturgului si prozatorului Ion Luca Caragiale”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei - emisiunea 2002, dedicate împlinirii a “150 de ani de la na terea dramaturgului si prozatorului Ion Luca Caragiale”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL NCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 22 februarie 2002.

Nr. 6.