MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

162. - Hotărâre privind depozitarea deseurilor

 

165. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Strategiei privind privatizarea societătilor comerciale din turism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2001

 

166. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a comunei Trusesti, judetul Botosani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102/34. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România

 

310. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind depozitarea deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăsurarea activitătii de depozitare a deseurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea,  închiderea si urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât si pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitelor existente, în conditii de protectie a mediului si sănătătii populatiei.

(2) Reglementarea acestei activităti are drept scop prevenirea sau reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafată, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum si a oricărui risc pentru sănătatea populatiei, pe întreaga durată de viată a depozitului, cât si după expirarea acesteia.

(3) Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Prevederile pezentei hotărâri se aplică oricărui depozit definit conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activităti:

a) împrăstierea pe sol, în scopul ameliorării calitătii sau fertilizării, a nămolurilor de la statiile de epurare orăsenesti, a nămolurilor de dragare sau a altor tipuri de nămoluri similare;

b) folosirea unor deseuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru constructii în depozite de deseuri;

c) depunerea nămolurilor de dragare nepericuloase în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor;

d) depozitarea solului necontaminat sau a deseurilor inerte rezultate în urma activitătilor de prospectare si extractie, a tratării si stocării resurselor minerale, precum si a celor din exploatarea carierelor.

Art. 4. - Depozitele se clasifică în functie de natura deseurilor depozitate, astfel:

a) depozite pentru deseuri periculoase;

b) depozite pentru deseuri nepericuloase;

c) depozite pentru deseuri inerte.

Art. 5. - (1) De eurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deseurile lichide;

b) deseurile explozive, corosive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăti ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

c) deseurile periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase de la unităti medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, si având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la aceeasi ordonantă de urgentă;

d) anvelopele uzate întregi, excluzând anvelopele uzate tăiate si cele folosite ca materiale în constructii;

e) orice alt tip de deseu care nu îndeplineste criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.

(2) Autoritatea centrală pentru protectia mediului are obligatia să elaboreze strategia natională privind reducerea cantitătii de deseuri biodegradabile depozitate, care este parte integrantă din Strategia natională privind gestiunea deseurilor. Strategia natională privind reducerea cantitătii de deseuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectivă, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz si/sau recuperarea materialelor si energiei, astfel încât să se realizeze următoarele obiective:

a) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 si raportată în anul 2002, în maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 si raportată în anul 2002, în maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 si raportată în anul 2002, în maximum 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) si c) se pot prelungi cu maximum 4 ani.

Art. 6. - (1) În depozitele de deseuri periculoase este permisă numai depozitarea deseurilor periculoase care îndeplinesc conditiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) În depozitele de deseuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deseuri:

a) deseuri municipale;

b) deseuri nepericuloase de orice altă origine, care îndeplinesc criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase stabilite în anexa nr. 3;

c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor mentionate la lit. b) si care îndeplinesc criteriile relevante de acceptare stabilite în anexa nr. 3; aceste deseuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate.

(3) În depozitele de deseuri inerte este permisă numai depozitarea deseurilor inerte.

(4) În scopul de a îndeplini criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite este interzisă amestecarea deseurilor.

(5) Lista natională de deseuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit si definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deseuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit se aprobă prin ordin al ministrului autoritătii centrale pentru protectia mediului, care se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Depozitarea deseurilor conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) este permisă numai dacă deseurile sunt supuse în prealabil unor operatiuni de tratare.

(2) Lista operatiunilor de tratare a deseurilor este inclusă în Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri, care se aprobă prin ordin al ministrului

autoritătii centrale pentru protectia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) În situatia în care depozitele sunt localizate pe teritoriul a două sau mai multe judete si/sau deservesc mai mult decât o localitate, programul operatiunilor de depozitare se stabileste de comun acord cu toate autoritătile administratiei publice locale implicate.

(2) În cazul localitătilor cu populatie mai mică de 20.000 de locuitori se realizează câte un depozit care să deservească mai multe astfel de localităti.

Art. 9. - (1) Costurile aferente activitătii de depozitare se suportă de către generatorii si detinătorii de deseuri.

(2) Autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri ca toate costurile implicate în organizarea si exploatarea unui depozit de deseuri, precum si costurile estimate ale închiderii si urmăririi postînchidere a depozitului să fie acoperite de pretul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deseu în acel depozit.

Art. 10. - Operatorul depozitului, care solicită un acord de mediu pentru un depozit de deseuri, trebuie să facă dovada depunerii unei garantii bancare de bună executie, conform legislatiei în vigoare.

Art. 11. - (1) Operatorul depozitului este obligat să îsi constituie un fond pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitului, denumit “Fond pentru închiderea depozitului de deseuri si urmărirea acestuia postînchidere”.

(2) Fondul se păstrează într-un cont deschis la una dintre băncile comerciale agreate de autoritătile administratiei publice locale. În situatia în care operatorul depozitului are calitatea de institutie publică, fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publică în a cărei rază acesta îsi are sediul fiscal.

(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiect pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitului, din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în functiune a depozitului.

(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileste prin proiect.

(5) Fondul constituit este purtător de dobândă, iar dobânda obtinută constituie sursa suplimentară de alimentare a fondului.

(6) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit doar în scopul pentru care a fost constituit.

(7) Controlul alimentării si utilizării fondului se realizează de către autoritatea publică locală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(8) Autoritătile administratiei publice locale vor asigura transparenta informatiei privind costul depozitării deseurilor si al implicatiilor realizării depozitului de deseuri.

 

CAPITOLUL II

Procedura de emitere a acordului si a autorizatiei

de mediu pentru un depozit de deseuri

 

Art. 12. - (1) Autorizarea activitătii privind depozitarea deseurilor se face cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare, respectiv prin emiterea acordului si/sau a autorizatiei de mediu.

(2) Procedura specifică de autorizare pentru desfăsurarea activitătii de depozitare a deseurilor se elaborează de autoritatea centrală pentru protectia mediului si se adoptă prin ordin al ministrului acestei autorităti, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Documentatia care se înaintează autoritătii teritoriale de protectie a mediului, în vederea obtinerii acordului de mediu, trebuie să cuprindă:

a) clasa depozitului;

b) lista cuprinzând tipurile de deseuri, conform art. 6 alin. (5), si cantitatea totală de deseuri care este autorizată să fie depozitată în depozit;

c) cerintele pentru pregătirea depozitului, operatiunile de depozitare, procedurile de monitorizare si control, inclusive planuri de interventie în caz de accidente, precum si prevederile pentru operatiunile de închidere si urmărire postînchidere, cu respectarea prevederilor anexelor nr. 2, 3 si 4 în elaborarea documentatiei;

d) dovada depunerii unei garantii bancare, conform prevederilor art. 10, ca asigurare că depozitul se realizează conform proiectului;

e) încredintarea managementului depozitului unui operator cu atributii în acest domeniu, care să exploateze depozitul în conditii de maximă sigurantă pentru mediu si sănătatea populatiei;

f) obligatia operatorului depozitului de a raporta la autoritatea competentă tipurile si cantitătile de deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare.

Art. 13. - Autoritatea teritorială pentru protectia mediului inspectează depozitul înainte de începerea exploatării, pentru a stabili conformitatea cu datele prevăzute în acordul de mediu, în vederea emiterii autorizatiei de mediu.

Art. 14. - Informatiile cuprinse în autorizatiile de mediu emise pentru depozitele de deseuri sunt prezentate, la cerere, Institutului National de Statistică.

 

CAPITOLUL III

Proceduri de acceptare a deseurilor în depozitul

de deseuri

 

Art. 15. - (1) Operatorii depozitelor de deseuri sunt obligati să respecte, la primirea deseurilor în depozit, următoarele proceduri de receptie:

a) verificarea documentatiei privind cantitătile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv a buletinelor de analiză pentru deseuri industriale periculoase si pentru deseuri urbane unde există suspiciuni, precum si privind identitatea producătorului si/sau a detinătorului deseurilor;

b) inspectia vizuală a deseurilor la intrare si la punctual de depozitare si, după caz, verificarea conformitătii cu descrierea prezentată în documentatia înaintată de detinător, conform procedurii stabilite la pct. 3 nivelul 3 din anexa nr. 3;

c) păstrarea cel putin o lună a probelor prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor pct. 3 nivelul 1 sau 2 din anexa nr. 3, precum si înregistrarea rezultatelor determinărilor;

d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantitătile si caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrării, identitatea producătorului, a detinătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deseurilor municipale, iar în cazul deseurilor periculoase, localizarea precisă a acestora în depozit. Pentru depozitele zonale sau municipale datele se introduc si pe suport informatic tip bază de date.

(2) Operatorul depozitului eliberează celui care predă deseurile, în mod obligatoriu, o confirmare scrisă a receptiei fiecărei cantităti livrate acceptate la depozit.

Art. 16. - La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protectia mediului operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deseurile au fost acceptate în conformitate cu conditiile cuprinse în autorizatia de mediu si că îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Proceduri de control si urmărire în faza de exploatare

a depozitului de deseuri

 

Art. 17. - Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si să suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologică;

b) automonitorizarea calitătii factorilor de mediu;

Art. 18. - (1) Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării si functionării următoarelor amenajări si dotări posibile din depozite:

a) starea drumului de acces si a drumurilor din incintă;

b) starea impermeabilizării depozitului;

c) functionarea sistemelor de drenaj;

d) comportarea taluzurilor si a digurilor;

e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

f) functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;

g) functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor rezultate de la fermentarea deseurilor;

h) functionarea instalatiilor de evacuarea a apelor pluviale;

i) starea altor utilaje si instalatii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare de materiale reciclabile, spălare/dezinfectie auto, incinerare.

(2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj si tasări inegale ale deseurilor în corpul depozitului.

Art. 19. - (1) Automonitozarea calitătii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor anexei nr. 4.

(2) Determinările prevăzute în anexa nr. 4 se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

Art. 20. - Operatorul depozitului este obligat să raporteze autoritătii teritoriale pentru protectia mediului, după cum urmează:

a) semestrial, datele acumulate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile cuprinse în autorizatia de mediu, precum si stadiul îndeplinirii măsurilor de remediere din programul pentru conformare;

b) în maximum 12 ore, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Art. 21. - Autoritatea teritorială pentru protectia mediului decide măsurile de remediere ce se impun în urmaanalizei informărilor prezentate de operatorul depozitului, iar costul acestora este suportat de operator.

 

CAPITOLUL V

Proceduri de închidere a depozitelor de deseuri

si urmărirea postînchidere a acestora

 

Art. 22. - Depozitul sau o sectiune a acestuia se închide după cum urmează:

a) când sunt îndeplinite conditiile cuprinse în autorizatia de mediu referitoare la perioada de functionare;

b) la cererea operatorului depozitului si după analiza si decizia de acceptare a cererii, emisă de autoritatea teritorială pentru protectia mediului;

c) prin decizie motivată a autoritătii teritoriale pentru protectia mediului.

Art. 23. - Procedura de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părti a acestuia constă în următoarele etape:

a) autoritatea teritorială pentru protectia mediului evaluează toate rapoartele înaintate de operatorul depozitului si efectuează o inspectie finală la amplasament;

b) autoritatea teritorială pentru protectia mediului hotărăste închiderea depozitului. Această decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului, prevăzută în autorizatia de mediu;

c) autoritatea teritorială pentru protectia mediului comunică operatorului depozitului aprobarea pentru închidere.

Art. 24. - (1) Depozitul este închis conform unui plan care face parte din proiectul depozitului si este inclus în autorizatia de mediu, conform prevederilor anexei nr. 2.

(2) Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se înregistrează în registrul de cadastru si se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

Art. 25. - (1) Operatorul depozitului este responsabil de întretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postînchidere al depozitului, conform autorizatiei de mediu.

(2) Perioada de urmărire postînchidere este stabilită de autoritatea teritorială pentru protectia mediului. Această perioadă este de minimum 30 de ani si poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil si prezintă un risc potential pentru factorii de mediu.

(3) Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operatorul depozitului într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

(4) Operatorul depozitului este obligat să anunte în mod operativ autoritatea teritorială pentru protectia mediului despre producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, si să respecte decizia autoritătii teritoriale pentru protectia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

 

CAPITOLUL VI

Depozite existente

 

Art. 26. - (1) Pentru rămânerea în functiune a depozitelor existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în maximum un an de la această dată operatorii depozitelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să întocmească bilantul de mediu nivel II si, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare;

b) să prezinte autoritătii teritoriale pentru protectia mediului programul pentru conformare al depozitului, inclusiv sursele de finantare pentru realizarea obiectivelor propuse, dacă în urma evaluărilor de mediu autoritatea prevăzută mai sus stabileste că depozitul poate continua să functioneze;

(2) Autoritatea teritorială pentru protectia mediului avizează lucrările din programul pentru conformare necesare pentru remedierea deficientelor, precum si termenele prevăzute pentru realizarea lor si stabileste o perioadă maximă, de la data acordării autorizatiei de mediu, pentru realizarea acestui program.

(3) Autoritatea teritorială pentru protectia mediului comunică autoritătii administratiei publice locale, în functie de concluziile evaluărilor de mediu pentru un depozit, decizia de continuare sau de încetare a activitătii de depozitare a deseurilor la acel depozit.

Art. 27. - Operatorii depozitelor care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care primesc autorizatie de mediu în functie de rezultatele evaluărilor de mediu au obligatia să îsi constituie un fond pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitului, denumit “Fond pentru închiderea depozitului de deseuri si urmărirea acestuia postînchidere”, conform prevederilor art. 11.

Art. 28. - Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu primesc autorizatie de mediu autoritatea teritorială pentru protectia mediului hotărăste ca acestea să îsi înceteze activitatea în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. V privind procedurile de închidere. Pentru depozitele de deseuri municipale aflate în această situatie autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri pentru realizarea unui nou depozit.

Art. 29. - Autoritătile administratiei publice locale vor initia actiuni pentru deschiderea unui nou depozit în situatia în care depozitul existent atinge circa 75% din capacitatea proiectată.

Art. 30. - (1) Depozitele de deseuri periculoase existente în evidenta autoritătii teritoriale pentru protectia mediului se supun următoarelor prevederi:

a) se clasifică conform prevederilor art. 4, au interdictia de a primi la depozitare deseurile enumerate la art. 5 si operatorii acestora respectă procedura de primire a deseurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 si anexei nr. 3, în maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) operatorul depozitului acceptă la depozitare doar deseuri periculoase tratate conform prevederilor art. 6 si 7, în maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Pentru depozitele existente operatorul depozitului elaborează un program pentru conformare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1).

Art. 31. - În maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice depozit de deseuri existent se conformează cerintelor acesteia, inclusiv ale anexelor, exceptând prevederile pct. 1 din anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 32. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (8) de către primari si consiliile locale, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 17 si a celor referitoare la respectarea termenului stabilit conform art. 26 alin. (1) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) lit. a) si ale art. 30 alin. (1) lit. a) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;

e) neîndeplinirea atributiilor si a responsabilitătilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) si ale art. 28 de către primari si consiliile locale, cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1)-(4) si ale art. 7 alin. (1) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei;

g) neîndeplinirea prevederilor art. 10, art. 11 alin. (1)-(4), art. 16, 19, art. 20 lit. b), art. 22 lit. a), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), (2) si (4), art. 26 alin. (1) lit. b), art. 27 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) si alin. (2) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) si ale art. 29 de către primari si consiliile locale, cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 33. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului si al autoritătii teritoriale pentru protectia mediului, precum si din cadrul administratiei publice centrale sau locale, conform atributiilor stabilite de legislatia în vigoare.

Art. 34. - Prevederile art. 32 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 36. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Barto

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 162.

 

ANEXA Nr. 1

 

SEMNIFICATIA

unor termeni în întelesul prezentei hotărâri

 

a) Autoritate competentă - autoritatea căreia îi revin atributii si responsabilităti ce decurg din prezenta hotărâre

b) Depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deseurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv:

- spatii interne de depozitare a deseurilor, adică depozite în care un producător de deseuri execută propria eliminare a deseurilor la locul de producere,

- un loc stabilit pentru o perioadă de peste un an pentru stocarea temporară a deseurilor,

dar exclusiv:

- spatiul unde deseurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor pentru un transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte,

- spatiul de stocare a deseurilor înainte de recuperare sau tratare, pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau spatiul de stocare a deseurilor înainte de depozitare, pentru o perioadă mai mică de un an;

c) Depozitare subterană - mod de depozitare permanentă a deseurilor într-o cavitate geologică adâncă

d) Deseu - definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001

e) Deseuri biodegradabile - deseuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare sau de grădină, hârtia si cartonul

f) Deseuri inerte - deseuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reactionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la.poluarea mediului sau să dăuneze sănătătii omului.

Levigabilitatea totală si continutul de poluanti ai deseurilor, ca si ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative si, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafată si/sau subterane

g) Deseuri lichide - orice deseuri în formă lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv nămolurile

h) Deseuri municipale - deseuri menajere si alte deseuri care, prin natură sau compozitie, sunt similare cu deseurile menajere si care sunt generate pe raza localitătilor

i) Deseuri nepericuloase - deseuri care nu sunt incluse în categoria deseurilor periculoase conform lit. j)

j) Deseuri periculoase - deseuri definite în anexa nr. I C, I D si I E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001

k) Detinător - definit în anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001

l) Eluat - solutia obtinută printr-un test de levigare a deseurilor, efectuat în laborator

m) Gaz de depozit - amestecul de compusi în stare gazoasă, generat de deseurile depozitate

n) Levigat - orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este eliminat sau mentinut în depozit

o) Operatorul depozitului - orice persoană fizică sau juridică autorizată, învestită cu atributii si responsabilităti pentru un depozit, care se poate schimba de la faza de pregătire la cea de exploatare si urmărire postînchidere

p) Program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997

r) Prag de alertă - nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată si fată de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislatiei în vigoare

s) Solicitant - orice persoană care solicită o autorizatie pentru depozitarea deseurilor, conform prevederilor prezentei hotărâri

t) Tratare - definită în anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE GENERALE

pentru toate clasele de depozite de deseuri

 

1. Cerinte generale la amplasarea si proiectarea unui depozit

1.1. Cerinte generale pentru amplasarea unui depozit

1.1.1. Amplasarea unui depozit de deseuri se face tinându-se seama de planurile de urbanism general si planurile de urbanism zonal.

1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme:

a) se define te clasa de depozit care se intentionează să se realizeze;

b) se identifică si se inventariază amplasamentele posibile;

c) se analizează amplasamentele, în functie de clasa de depozit si de tipurile de deseuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparatii pluricriteriale;

d) amplasamentul considerat în urma analizei pluricriteriale ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin întocmirea studiului de impact, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obtinerea acordului de mediu;

e) autoritatea competentă analizează studiul de impact si stabileste în colectivul de analiză tehnică oportunitatea alegerii amplasamentului, în functie de care se ia decizia realizării obiectivului.

1.1.3. Analiza amplasamentelor posibile se face în functie de:

a) topografia si structura hidrogeologică a terenului, luându-se în considerare în special adâncimea pânzei freatice si folosintele de apă;

b) configuratia terenului, forma depozitului si încadrarea în peisaj;

c) fluxul de ape spre amplasament, precum si pozitia fată de apele si instalatiile de canalizare si epurare existente;

d) directia vânturilor dominante si efectul lor în raport cu pozitia fată de zonele locuite;

e) folosinta terenului;

f) existenta unor zone protejate, culturale sau ecologice;

g) distanta fată de centrele de producere a deseurilor si fată de infrastructura existentă;

h) pericole de inundare, de alunecare, tasare sau de avalanse;

i) riscuri seismice majore;

j) existenta în zonă a unor aeroporturi, linii de înaltă tensiune sau obiective militare.

1.1.4. Distantele minime de amplasare fată de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza analizării emisiilor si a altor reglementări existente, în cadrul unor studii de impact asupra mediului si sănătătii.

1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:

Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:

a) caracteristicile si dispunerea în adâncime a straturilor geologice;

b) folosintele actuale ale terenurilor si clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară si socială pentru populatia din zonă;

c) structura, adâncimea si directia de curgere a apei subterane;

d) distanta fată de cursurile de apă, fată de albia minoră si majoră a acestora, fată de ape stătătoare, fată de ape cu regim special si surse de alimentare cu apă;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apă de pe versanti la precipitatii.

Criterii climatice:

a) directia dominantă a vânturilor în raport cu asezările umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti în atmosferă;

b) regimul precipitatiilor.

Criterii economice:

a) capacitatea depozitului si durata de exploatare;

b) distanta pe care sunt transportate deseurile de la sursa de producere la locul de depozitare;

c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilităti).

Criterii suplimentare:

a) vizibilitatea amplasamentului;

b) accesul la amplasament.

1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al conditiilor sus-mentionate sau al măsurilor de remediere ce trebuie luate respectă legislatia de mediu în vigoare.

1.2. Cerinte generale la proiectarea si realizarea unui depozit

1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele:

a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deseuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipală sau zonală;

b) perioada de exploatare să fie de minimum 10 ani.

1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte:

a) natura si provenienta deseurilor ce urmează să fie depozitate;

b) cantitătile de deseuri;

c) tehnologii de tratare a deseurilor înainte de depozitare si/sau în incinta depozitului;

d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:

- modul de impermeabilizare a cuvetei depozitului (bază si pereti laterali);

- modul de protectie a sistemului de impermeabilizare;

- sistemul de drenare, colectare, epurare si evacuare a apelor exfiltrate;

e) sistemul de colectare, înmagazinare si valorificare a gazelor de fermentare, unde este cazul;

f) organizarea tehnică a depozitului, utilităti;

g) instructiuni de exploatare a depozitului;

h) procedura de închidere a depozitului;

i) sistemul de control si supraveghere a depozitului;

j) măsurile de sigurantă în timpul exploatării, cum ar fi: prevenirea incendiilor, prevenirea si combaterea exploziilor si planul de interventie în caz de accidente sau avarii într-un depozit;

k) măsuri pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsectie;

l) măsuri de protectie a muncii.

Solutia tehnologică ce va fi adoptată este optiunea proiectantului, acesta asumându-si răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu.

1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală, cu continuarea actiunii de captare a gazelor de fermentare si a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

1.2.4. Materiale folosite

a) Pentru impermeabilizare se folosesc argile sau alte materiale minerale cu caracteristici similare argilei si o impermeabilizare artificială cu geomembrană sau alt material similar, care trebuie să asigure un coeficient de permeabilitate K =1 x 10 -9 m/s si conditiile de rezistentă fizico-chimică si de stabilitate în timp cerute de proiectant.

Se va folosi geomembrană netedă la baza depozitului si rugoasă pe taluzuri si pentru acoperirea finală.

b) Pentru separarea straturilor de drenare si impermeabilizare de corpul depozitului se vor folosi geotextile cu rol de protectie.

c) Tuburile de drenaj folosite pentru drenarea levigatului trebuie să fie de polietilenă si trebuie să fie prevăzute cu fante.

d) Stratul drenant constă dintr-un strat de pietri cu diametrul granulelor între 16 si 32 mm.

1.3. Cerinte generale pentru impermeabilizarea depozitelor

1.3.1. În vederea protectiei solului si a apei subterane si de suprafată baza, peretii laterali si acoperi ul depozitelor trebuie impermeabilizate. Solutiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant, astfel încât depozitul să răspundă cerintelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.

1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat si proiectat astfel încât să satisfacă conditiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane sau de suprafată si a asigura colectarea eficientă a levigatului în conformitate cu prevederile pct. 2.1 “Controlul apei si gestiunea levigatului”; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active si prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere.

1.3.3. Bariera geologică este creată de conditiile geologice si hidrogeologice de sub si din vecinătatea unui depozit si trebuie să confere o capacitate suficientă de atenuare si prevenire a unui potential risc ecologic pentru sol si apa subterană.

Bariera geologică a bazei si taluzurilor depozitului va consta dintr-un strat mineral care îndeplineste cerintele de permeabilitate si grosime, cu un efect cel putin echivalent cu cel rezultat din următoarele conditii:

- depozit pentru deseuri periculoase: K =1,0 x 10 -9 m/s; grosime =5 m;

- depozit pentru deseuri nepericuloase: K =1,0 x 10 -9 m/s; grosime =1 m;

- depozit pentru deseuri inerte: K =1,0 x 10 -7 m/s; grosime =1 m.

1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafata analizată si pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metoda standardizată sau recunoscută international.

1.3.5. Acolo unde bariera geologică nu îndeplineste în mod natural conditiile de mai sus, ea poate fi completată cu argilă (sau cu alt material natural cu proprietăti de impermeabilizare echivalente), oferind o protectie echivalentă. O barieră geologică de impermeabilizare naturală nu trebuie să fie mai subtire de 0,5 m (tabelul 2.1).

1.3.6. În afara barierei geologice descrise mai sus, depozitul este prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplineste conditiile de rezistentă fizico-chimică si de stabilitate în timp, corespunzător conditiilor de etan are cerute, si un sistem etan de colectare a levigatului, pentru

a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se mentine la un nivel minim.

 

Tabelul 2.1.

Categoria depozitului

Deseuri nepericuloase

Deseuri periculoase

Impermeabilizare artificială

necesară

necesară

Strat drenant =0,5 m

necesar

necesar

 

1.3.7. Dacă autoritatea centrală sau teritorială pentru protectia mediului, după evaluarea potentialelor pericole fată de mediu, consideră că este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafetei superioare. Recomandările pentru etansarea suprafetei sunt:

 

Categoria depozitului

Deseuri nepericuloase

Deseuri periculoase

Strat filtrant gaze

necesar

nu este necesar

Impermeabilizare artificială

nu este necesară

necesară

Impermeabilizare naturală

necesară

necesară

Strat drenant > 0,5 m

necesar

necesar

Acoperire superioară cu pământ > 1 m (din care sol vegetal =0,3 m)

necesară

necesară

 

Tabelul 2.2.

 

1.3.8. Autoritatea centrală sau teritorială pentru protectia mediului stabileste conditii generale sau specifice pentru depozitele de deseuri inerte si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-mentionate.

1.3.9. Autoritatea centrală stabileste conditiile generale sau specifice pentru depozitele de deseuri subterane si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-mentionate.

2. Cerinte generale de control si protectia factorilor de mediu

2.1. Controlul apei si gestiunea levigatului

2.1.1. În corelatie cu caracteristicile depozitului si conditiile meteorologice, vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:

a) controlul cantitătii de apă din precipitatiile care pătrund în corpul depozitului;

b) prevenirea pătrunderii apei de suprafată si/sau subterane în deseurile depozitate;

c) colectarea apei contaminate si a levigatului;

d) epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.

2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deseuri inerte; decizia este luată de autoritatea teritorială pentru protectia mediului, dacă evaluarea, tinându-se seama de amplasarea depozitului si a deseurilor care trebuie acceptate, arată că depozitul nu reprezintă un pericol potential pentru mediu.

2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacuează conform următoarelor variante:

a) la o statie de epurare proprie si apoi într-un receptor natural;

b) la o statie de epurare orăsenească;

c) într-un bazin si apoi este transportat periodic la o statie de epurare.

2.1.4. Santurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafetele învecinate depozitului.

2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact si/sau bilant de mediu, decide, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 “Controlul apei si gestiunea levigatului”, că nu sunt necesare colectarea si tratarea levigatului sau a stabilit că depozitul nu prezintă pericol potential pentru sol, apa freatică sau de suprafată, conditiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.

2.2. Controlul gazului

2.2.1. Sistemul de colectare si de evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puturi, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalatii de prelucrare/valorificare.

2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deseuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.

2.2.3. Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât să nu se producă pagube sau distrugerea mediului si să se reducă riscurile pentru sănătatea populatiei.

2.2.4. Controlul acumulării si migrării gazului de depozit, precum si cantitatea si compozitia gazului se realizează conform prevederilor pct. 2.2.4 si tabelului 4.2 din anexa nr. 4.

2.3. Asigurarea stabilitătii

2.3.1. Repartizarea deseurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deseuri si a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare si evacuare a apelor exfiltrate si a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.

2.3.2. Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă substratul geologic - tinându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.

2.4. Sisteme de sigurantă si pază

2.4.1. Depozitele se împrejmuiesc si se instituie paza lor, pentru reducerea posibilitătilor de pătrundere ilegală pe amplasament a oamenilor si animalelor.

2.4.2. Portile se închid în afara orelor de lucru.

2.4.3. Sistemul de control si acces la fiecare depozit trebuie să contină un program de măsuri pentru a detecta si descuraja aruncarea ilegală de deseuri în depozit.

2.5. Combaterea altor inconveniente si riscuri

2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea si a altor noxe si riscuri, precum:

a) emisia de mirosuri si praf;

b) particule materiale antrenate de vânt;

c) zgomot si trafic;

d) păsări, paraziti si insecte;

e) formarea de aerosoli;

f) incendii, explozii, alunecări.

2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice si în zonele învecinate.

2.6. Încadrarea în peisaj

Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deseuri se realizează în functie de folosintele terenurilor adiacente, prin:

a) realizarea unei perdele vegetale de protectie cu o lătime ce se va stabili în proiect si, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori si arbusti repede crescători;

b) amplasarea în frontul vizual a constructiilor social-administrative;

c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;

d) înierbarea cu plante ierboase - graminee- si plantarea unor specii rezistente la poluanti pe suprafetele acoperite ale depozitului, care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului si a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluantilor si cu introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei. Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII SI PROCEDURI

de acceptare a deseurilor în depozit

 

1. Principii generale

1.1. Criteriile pentru acceptarea deseurilor la o anumită clasă de depozite trebuie să tină seama în special de:

a) protectia factorilor de mediu, în special a apei subterane si de suprafată;

b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare si de tratare a levigatului, sistemele de colectare si de evacuare a gazului de depozit;

c) asigurarea desfăsurării normale a proceselor de stabilizare a deseurilor în depozit;

d) protectia sănătătii umane.

1.2. Acceptarea deseurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe:

a) listele de deseuri acceptate, definite după natură si origine;

b) caracteristicile deseurilor, determinate prin metode de analiză standardizate.

2. Criterii de acceptare

2.1. Autoritatea centrală pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din hotărâre, stabileste listele nationale de deseuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasă de depozite si define te criteriile ce trebuie îndeplinite de deseuri pentru a se regăsi pe liste.

2.2. Lista natională de deseuri acceptate pe fiecare clasă de depozite si criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deseuri acceptate ce vor fi specificate în autorizatia de mediu a depozitului.

2.3. Criteriile de acceptare a deseurilor într-o clasă de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:

a) compozitia fizico-chimică;

b) continutul de materie organică;

c) biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;

d) concentratia compu ilor potential periculosi/toxici în relatie cu criteriile enuntate anterior;

e) levigabilitatea prognozată sau testată a compusilor potential periculosi/toxici în relatie cu criteriile enuntate mai sus;

f) proprietătile ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deseurilor inerte, bazate pe caracteristicile deseurilor, vor fi correlate cu nivelul scăzut al dotărilor si amenajărilor pentru protectia factorilor de mediu ale depozitelor de deseuri inerte.

3. Proceduri generale pentru testarea si acceptarea deseurilor

3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea si testarea deseurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe 3 niveluri ierarhice:

Nivelul 1 : Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compozitiei fizico-chimice a deseurilor si pentru testarea comportării la levigare si/sau a variatiei caracteristicilor deseurilor pe termen scurt si lung.

Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deseurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice effectuate prin analize simple, standardizate si prin metode de caracterizare a comportării, pentru a se determina dacă un deseu îsi mentine încadrarea în conditiile prevăzute în autorizatia de mediu si/sau în criteriile specifice de referintă. Testele se vor concentra pe variabile-cheie (indicatori variabili) si pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.

Nivelul 3: Verificarea la fata locului printr-un control rapid pentru a se confirma că deseul depozitat este acelasi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 si că este cel descris în documentele de însotire. Ea poate consta într-o inspectie vizuală a încărcăturii de deseuri înainte si după descărcarea la depozit.

3.2. Pentru a se regăsi pe o listă de referintă un deseu este caracterizat la nivelul 1 si trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.

3.3. Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului un deseu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, si trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.

3.4. Toate încărcăturile de deseuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 si 2 se realizează în măsura în care este posibil.

3.5. În situatia în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau există alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deseuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.

3.6. Informatiile furnizate de determinările efectuate pot fi completate cu informatii de la producătorii deseurilor, de la laboratoare de cercetare si din literatura de specialitate.

4. Recomandări pentru criteriile preliminare de acceptare a deseurilor

4.1. În această fază preliminară deseurile acceptate într-o anumită clasă de depozite trebuie să fie nominalizatepe o listă natională ori să îndeplinească criterii similare cu cele impuse pentru includerea pe listă.

4.2. Pentru cele 3 clase principale de depozite pot fi folosite următoarele recomandări generale pentru a stabili criterii preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare sau pe listele corespunzătoare:

i(i) depozite de deseuri inerte: pe lista prevăzută în autorizatia de mediu a depozitului pot fi acceptate numai deseurile definite conform anexei nr. 1 lit. f) la hotărâre;

i(ii) depozite pentru deseuri nepericuloase: pe listele de acceptare nu trebuie să se regăsească deseuri definite conform anexei nr. I E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;

(iii) depozite de deseuri periculoase: lista preliminară pentru deseurile periculoase acceptate contine doar acele tipuri de deseuri definite în anexa nr. I E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.

Deseurile care contin compusi potential toxici în concentratii ridicate si constituie un risc profesional si/sau ecologic ori care ar împiedica stabilizarea deseurilor în cadrul ciclului proiectat de viată al depozitului nu vor fi acceptate pe liste fără o tratare prealabilă.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

de control si urmărire a depozitelor de deseuri

 

1. Prevederi generale

1.1. Procedurile de control si urmărire se aplică:

a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deseuri, pentru obtinerea unor date de referintă pe factori de mediu, anterior constructiei si exploatării acestora;

b) depozitelor în exploatare;

c) depozitelor după închidere.

1.2. Prin activitatea de urmărire si control se garantează că:

a) depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protectie a mediului functionează integral;

b) depozitul existent, care functionează în baza unui program pentru conformare, îndeplineste măsurile de remediere la termenele prevăzute;

c) depozitul îndeplineste conditiile prevăzute în autorizatia de mediu;

d) deseurile acceptate la depozitare sunt cele care îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.

1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele standardizate la nivel national ori european sau sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor - exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri, care se aprobă prin ordin al ministrului autoritătii centrale pentru protectia mediului.

1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calitătii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

2. Sistemul de control si urmărire a calitătii factorilor de mediu

Sistemul de control si urmărire a calitătii factorilor de mediu cuprinde:

2.1. Datele meteorologice

2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balantei apei din depozit si implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

2.1.2. Datele necesare întocmirii balantei apei se colectează de la cea mai apropiată statie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmăririi în faza de exploatare, precum si în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul 4.1.

 

Tabelul 4.1.

 

Nr. crt.

Date meteorologice

În faza de functionare

În faza de urmărire postînchidere

1.

Cantitatea de precipitatii zilnic zilnic, dar si ca valori lunare medii

 

 

2.

Temperatura minimă si maximă la ora 15,00 zilnic medie lunară

 

 

3.

Directia si viteza dominante ale vântului zilnic nu este necesar

 

 

4.

Evapotranspiratia zilnic zilnic, dar si ca valori lunare medii

 

 

5.

Umiditatea atmosferică la ora 15,00 zilnic medie lunară

 

 

 

2.2. Controlul apei de suprafată, al levigatului si al gazului de depozit

2.2.1. Controlul calitătii apei de suprafată, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa determinărilor se realizează conform tabelului 4.2.

2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

2.2.3. Urmărirea calitătii apei de suprafată, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel putin două puncte, unul în amonte si unul în aval de depozit.

2.2.4. Urmărirea cantitătii si calitătii gazului de depozit se efectuează pe sectiuni reprezentative ale depozitului.

2.2.5. Frecventa prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.).

 

Tabelul 4.2.

 

Nr.

crt.

Parametrii urmăriti

În faza de functionare

În faza de urmărire postînchidere 3)

1.

Volumul levigatului

lunar 1), 3)

la 6 luni

2.

Compozitia levigatului 2)

trimestrial 3)

la 6 luni

3.

Volumul si compozitia apei de suprafată 7)

trimestrial 3)

la 6 luni

4.

Posibile emisii de gaz si presiune atmosferică 4) , CH 4 , CO 2 , H 2 S, H 2 etc.

lunar 3), 5)

la 6 luni 6)


 

1) Frecventa prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizatia de mediu.

2) Parametrii si indicatorii analizati variază în functie de compozitia deseurilor depozitate; ele trebuie stabilite în autorizatia de mediu si trebuie să reflecte caracteristicile deseurilor.

3) Dacă în punctele de prelevare volumul si compozitia apei de suprafată sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.

4) Măsurătorile sunt legate în special de continutul de materie organică din deseuri.

5) CH 4 , CO 2 , O 2 - regulat, alte gaze după necesitate, în functie de compozitia deseurilor depozitate, în scopul de a reflecta afectarea levigatului.

6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.

7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului autoritatea competentă poate decide dacă aceste măsurători nu sunt necesare.

 

2.3. Protectia apei subterane

2.3.1. Urmărirea calitătii apei subterane oferă informatii privind contaminarea acesteia, datorată depozitării deseurilor.

2.3.2. Controlul calitătii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel putin 3 puncte, un punct amplasat în amonte si două în aval fată de depozit, pe directia de curgere.

2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospectiuni hidrogeologice si a necesitătii depistării urgente a infiltratiilor accidentale de levigat în apă.

2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi se prelevează probe din cel putin 3 puncte pentru a se stabili valori de referintă pentru prelevările ulterioare.

2.3.5. Indicatorii care sunt analizati în probele prelevate sunt alesi pe baza calitătii apei freatice din zonă si a compozitiei prognozate a levigatului (tabelul 4.3). Alegerea corectă a indicatorilor de analizat si datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calitătii apei.

 

 

Tabelul 4.3.

 

Nr.

crt.

Parametrii urmăriti

În faza de functionare

În faza de urmărire postînchidere

1.

Nivelul apei subterane

la fiecare 6 luni 1)

la fiecare 6 luni 1)

2.

Compozitia apei subterane

frecventa în functie de viteza de curgere 2), 3)

frecventa în functie de viteza de curgere 2), 3)


1) Dacă nivelul apei freatice variază, se măre te frecventa prelevării probelor.

2) Frecventa se stabileste pe baza cuno tintelor si a evaluării vitezei fluxului de apă subterană.

3) Când prin determinările efectuate pe probele prelevate se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea si se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de interventie specificat în autorizatia de mediu.

2.3.6. Pragurile de alertă se determină tinându-se seama de formatiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se bazează pe compozitia medie determinată din variatiile locale ale calitătii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date si este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizatia de mediu.

2.4. Topografia depozitului

Urmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul 4.4.

 

Tabelul 4.4.

 

Nr.

crt.

Parametrii urmăriti

În faza de functionare

În faza de urmărire postînchidere

1.

Structura si compozitia depozitului 1)

anual

 

2.

Comportarea la tasare si urmărirea nivelului depozitului

anual

citire anuală


1) Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupată de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, timpul si durata depozitării, calculul capacitătii remanente de depozitare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Strategiei privind privatizarea societătilor comerciale din turism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Strategia privind privatizarea societătilor comerciale din turism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 9 mai 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul II.4 litera c), ultimul alineat din capitolul III “Politici de privatizare” va avea următorul cuprins: “Vânzarea actiunilor societătilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 se va face prin licitatie cu strigare.it

2. La punctul II.4 litera d) alineatul 6, prima liniută din capitolul III “Politici de privatizare” va avea următorul cuprins:

“- societăti pe structura principalelor hoteluri rămase în administrare proprie, urmată de vânzarea actiunilor societătilor comerciale prevăzute în anexa nr. 2 prin licitatie cu strigare;”

3. Strategia privind privatizarea societătilor comerciale din turism se completează cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 165.

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 1 la strategie)

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale rezultate din divizarea Societătii Comerciale

“Neptun Olimp” - S.A.*), care vor fi privatizate prin licitatie cu strigare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Capitalul social

– lei -

1.

MIDIA NEPTUN S.A.

1.669.850.000

2.

TOMIS NEPTUN S.A.

1.409.000.000

3.

ISTRIA NEPTUN S.A.

1.441.750.000

4.

CALLATIS NEPTUN S.A.

1.585.150.000

5.

OVIDIU NEPTUN S.A.

1.687.375.000

6.

PRAHOVA NEPTUN S.A.

3.495.750.000

7.

CBUCET NEPTUN S.A.

2.919.075.000

8.

COVASNA NEPTUN S.A.

2.759.200.000

9.

DECEBAL NEPTUN S.A.

909.950.000

10.

SULINA NEPTUN S.A. 

6.130.300.000

11.

NEPTUN S.A.

7.773.450.000

12.

TERRA NEPTUN S.A.

11.696.750.000

13.

APOLLO NEPTUN S.A.

6.298.950.000

14.

ROMANTA NEPTUN S.A.

6.553.850.000

15.

MIORITA NEPTUN S.A.

7.514.025.000

16.

BÂLEA NEPTUN S.A.

5.146.200.000

17.

GALATI NEPTUN S.A.

5.465.100.000

18.

HOTEL CLUB NEPTUN S.A.

8.430.950.000

19.

TRANSILVANIA OLIMP S.A.

6.254.100.000

20.

MOLDOVA OLIMP S.A.

4.998.925.000

21.

MUNTENIA OLIMP S.A.

4.818.750.000

22.

OLTENIA OLIMP S.A.

4.804.075.000

23.

BANAT OLIMP S.A.

4.015.025.000

 


*) Conform studiului de divizare.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 2 la strategie)

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale rezultate din divizarea Societătii Comerciale

“Mamaia” - S.A., care vor fi privatizate prin licitatie cu strigare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Capitalul social

– lei -

1.

DACIA 2001- S.A.

9.961.500.000

2.

UNIREA 2001 - S.A.

2.162.450.000

3.

PATRIA 2001 - S.A.

4.813.375.000

4.

MIORITA 2001 - S.A.

7.680.575.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a comunei Trusesti, judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al

acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, compus din clădire si terenul aferent, situat în comuna Trusesti, judetul Botosani, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a comunei Trusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti, judetul Botosani.

Art. 2. - Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat întrepărtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea publică a comunei Trusesti, judetul Botosani

 

Locul unde este situat imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.326/2002

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cinematograful“Victoria”, comuna Trusesti, judetul Botosani

Anexa nr. 7, nr. MF. 101.212, cod clasificare 8.30

Statul român, în administrarea Oficiului National al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distributiei si

Exploatării Filmelor “Româniafilm”

Comuna Trusesti, judetul Botosani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti

Suprafata construită =500,86 m 2

Suprafata construită

desfăsurată =

640,27 m 2

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 102/20 februarie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 34/31 ianuarie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- prevederile Acordului de colaborare încheiat în data de 1 iunie 2000 între Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Ministerul Finantelor si Departamentul de Sănătate si Servicii Umane al Statelor Unite ale Americii;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 935/2000 privind aprobarea implementării primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazate pe caz, completat prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 137/2001,

în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, conform planului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile implicate în implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România sunt Ministerul Sănătătii si Familiei - prin Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti si prin Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti -, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si spitalele.

Art. 3. - Responsabilitătile specifice ale institutiilor implicate, referitoare la activitătile necesare implementării - generarea si codificarea datelor clinice, colectarea electronică a datelor privind pacientii externati, clasificarea pacientilor externati pe grupe de diagnostic, monitorizarea activitătii spitalelor pe baza datelor clinice raportate, calcularea de costuri, tarife si valori relative privind grupele de diagnostic, elaborarea de politici de finantare -, se vor stabili prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile judetene de sănătate publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România

Anul 2002 - faza I

Actiuni strategice:

 

A. Începerea finantării bazate pe caz pentru spitalele nominalizate în Ordinul ministrului sănătătii nr. 935/2000

B. Începerea progresivă a activitătilor de codificare, colectare si trimitere a datelor privind pacientii externati pentru institute, spitale universitare, judetene, municipale si orăsenesti

C. Dezvoltarea sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si constituirea unor structuri specifice la nivel national si local

D. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza datelor privind pacientii externati, inclusiv generarea de date statistice la nivel national si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre terea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

E. Analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse, si a valorilor relative asociate grupelor de diagnostic

Anul 2003 - faza II

Actiuni strategice:

A. Finantarea bazată pe caz pentru spitalele cuprinse în faza I a planului de implementare - spitalele nominalizate în Ordinul ministrului sănătătii nr. 935/2000, respectiv în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 699/2001, si spitalele care au început în anul 2002 colectarea si trimiterea datelor referitoare la pacientii externati.

B. Începerea progresivă a activitătilor de codificare, colectare si trimitere de date privind pacientii externati, pentru spitalele care nu au început aceste activităti în anul 2002

C. Îmbunătătirea sistemului informational necesar finantării bazate pe caz si constituirea unor structuri specifice la nivel national si local

D. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza datelor privind pacientii externati, inclusiv generarea de datestatistice la nivel national, si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre terea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

E. Analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare pe grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse, si a valorilor relative asociate grupelor de diagnostic

Anul 2004 - faza III

Actiuni strategice:

A. Finantarea bazată pe caz a tuturor spitalelor care au fost cuprinse în fazele anterioare ale planului de implementare

B. Evaluarea activitătii clinice a spitalelor pe baza datelor privind pacientii externati, inclusiv generarea de date statistice la nivel national, si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cre terea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate

C. Analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare în grupe de diagnostic, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse, si a valorilor relative asociate grupelor de diagnostic.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2002

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - În luna martie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile I1 07.03.2002, I3 14.03.2002, L4 14.03.2002, I5 21.03.2002, L9 28.03.2002, obligatiunile de tezaur cu dobândă denominate în valută seriile VAL 16 2002 USD, VAL 16 2002 DM, VAL 1 2002 USD, VAL 1 2002 DM, VAL 19 2002 USD, VAL 19 2002 DM, VAL 3 2002 USD, VAL 3 2002 DM si obligatiunile de stat cu dobândă seriile 2002/1 si 2002/VAL BCR.

În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna martie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea

- lei -

C1 05.09.2002

5 martie 2002

7 martie 2002

5 septembrie 2002

182

500.000.000.000

C2 06.03.2003

5 martie 2002

7 martie 2002

6 martie 2003

364

600.000.000.000

C3 13.03.2003

12 martie 2002

14 martie 2002

13 martie 2003

364

1.500.000.000.000

C4 20.06.2002

19 martie 2002

21 martie 2002

20 iunie 2002

91

500.000.000.000

C5 19.09.2002

19 martie 2002

21 martie 2002

19 septembrie 2002

182

500.000.000.000

C6 20.03.2003

19 martie 2002

21 martie 2002

20 martie 2003

364

500.000.000.000

C7 27.06.2002

26 martie 2002

28 martie 2002

27 iunie 2002

91

500.000.000.000

C8 27.03.2003

26 martie 2002

28 martie 2002

27 martie 2003

364

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau mic orate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule:

 

P = 1 - (dxr)/360 si

 

y= r /P

în care:

P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 10. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 310.