MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 martie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 48 din 13 februarie 2002 referitoare la constitutionalitatea votului exprimat în sedinta Senatului din 22 noiembrie 2001 asupra Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

189. - Hotărâre privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

317. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 48

din 13 februarie 2002

referitoare la constitutionalitatea votului exprimat în sedinta Senatului din 22 noiembrie 200

asupra Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar

 

Grupul parlamentar al Partidului România Mare din cadrul Senatului a sesizat Curtea Constitutională la data de 27 noiembrie 2001, solicitând să se constate neconstitutionalitatea votului prin care s-a respins Motiunea privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar, dezbătută în plenul Senatului României la data de 22 noiembrie 2001.

Sesizarea a fost trimisă prin Adresa nr. XXXII/93 din 26 noiembrie 2001 a Grupului parlamentar al Partidului România Mare, la care s-a anexat o listă de sustinere cuprinzând semnăturile unui număr de 36 de senatori ai acestui grup parlamentar. Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 4.069 din 27 noiembrie 2001.

În motivarea sesizării, formulată în temeiul art. 144 lit. a) si al art. 145 din Constitutie, se arată că votul exprimat în sedinta Senatului din 22 noiembrie 2001 asupra Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar este contrar prevederilor art. 64 din Constitutie si ale art. 131 si art. 152 alin. 1 din Regulamentul Senatului, republicat. Acest vot, exprimat electronic, a condus la un rezultat viciat al scrutinului, întrucât printre participantii la vot a fost inclus si un număr de 10 senatori care “nu se aflau în clădirea Senatului”.

În concluzie, autorii sesizării solicită să se constate neconstitutionalitatea votului care a condus la respingerea Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar.

În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea a fost comunicată presedintelui Senatului pentru a putea comunica, până la data dezbaterii, punctul de vedere al Biroului permanent.

În punctul de vedere, transmis de presedintele Senatului, se apreciază că sesizarea “formulată de Grupul parlamentar al Partidului România Mare din Senat, referitoare la respingerea motiunii acelui grup, în sedinta din 22 noiembrie 2001”, este neîntemeiată. Se consideră că “este numai o afirmatie nedovedită ceea ce sustin contestatorii - că ar fi lipsit din sala de sedinte cei 10 senatori nominalizati” deoarece, după exprimarea votului, “unii senatori părăsesc sala, din diferite motive”. Se precizează că motiunile se adoptă cu “votul majoritătii senatorilor”, iar nu cu votul majoritătii celor prezenti, astfel încât “raportul de vot nu este o chestiune de legalitate”.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere transmis de presedintele Senatului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, stenograma sedintei Senatului din 22 noiembrie 2001, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Examinând temeiul sesizării, Curtea retine că acesta nu poate fi identificat în prevederile art. 144 lit. a), nici în cele ale art. 144 lit. b) din Constitutie si nici într-o altă prevedere constitutională.

Astfel, dispozitiile art. 144 din Constitutie, care prevăd atributiile Curtii Constitutionale, stabilesc la lit. a) competenta Curtii de a se pronunta “asupra constitutionalitătii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei”. De asemenea, la lit. b) se prevede că ea “se pronuntă asupra constitutionalitătii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori”.

Având în vedere că sesizarea nu se referă la controlul constitutionalitătii unei legi sau a unui regulament parlamentar, ci la votul exprimat la adoptarea unei motiuni, sesizarea nu intră în sfera contenciosului constitutional.

Ca atare, Curtea Constitutională constată că, pe de o parte, nu este competentă să examineze constitutionalitatea motiunilor adoptate de Parlament, iar pe de altă parte, nu are competenta de a se pronunta asupra constitutionalitătii actelor de aplicare a regulamentelor parlamentare.

Curtea retine că sesizarea examinată nu vizează neconstitutionalitatea regulamentului, care este un act juridic cu caracter normativ, ci are în vedere neconstitutionalitatea votului exprimat asupra Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar. Votul prin care s-a respins motiunea este un act juridic de aplicare a dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, potrivit cărora “Senatul adoptă legi, hotărâri si motiuni”.

Mai mult, potrivit art. 2 alin. (3) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, dispozitii legale care se întemeiază pe prevederile art. 144 lit. b) din Constitutie, Curtea Constitutională nu are competenta să exercite controlul de constitutionalitate asupra modului de interpretare sau asupra modului de aplicare a regulamentelor Parlamentului. Senatul este unica autoritate publică ce detine competenta ca, în virtutea principiului autonomiei regulamentare, prevăzut la art. 61 alin. (1) teza întâi din Constitutie, conform căruia “Organizarea si functionarea

fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu”, să interpreteze, el însusi, continutul normativ al regulamentului propriu si să decidă asupra modului de aplicare a acestuia, respectându-se de fiecare dată, desigur, normele constitutionale aplicabile.

Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, a statuat în mod constant, în acest sens, precizând că nerespectarea unor prevederi regulamentare se poate constata pe căi exclusiv parlamentare, cu toate consecintele ce pot surveni în cazul unor încălcări ale dispozitiilor regulamentare (spre exemplu: Decizia nr. 44 din 8 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993; Decizia nr. 17 din 27 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 31 ianuarie 2000, si Decizia nr. 47 din 15 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000). De asemenea, prin Decizia nr. 98 din 25 octombrie 1995 privind constitutionalitatea refuzului Biroului permanent al Camerei Deputatilor de a aproba înfiintarea unui grup parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 31 octombrie 1995, Curtea a retinut că “Pentru rezolvarea contestatiilor senatorilor, deputatilor sau ale grupurilor parlamentare în legătură cu măsurile concrete de aplicare a regulamentelor Parlamentului urmează să se recurgă la folosirea căilor si procedurilor exclusiv parlamentare”.

În consecintă, solutionarea sesizării ce face obiectul prezentei decizii nu este de competenta Curtii Constitutionale.

 

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 64 si ale art. 144 lit. b) din Constitutie, precum si prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 13 alin. (1) lit. A.b) si ale art. 21 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că solutionarea sesizării Grupului parlamentar al Partidului România Mare din Senat privind constitutionalitatea votului exprimat în sedinta Senatului din 22 noiembrie 2001 asupra  respingerii Motiunii privind criza actuală a învătământului românesc preuniversitar nu este de competenta Curtii Constitutionale.

Prezenta decizie se comunică Grupului parlamentar al Partidului România Mare din Senat, precum si Senatului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată astăzi, 13 februarie 2002.

Dezbaterea a avut loc la data de 1 3 februarie 2002 si la ea au participat: Nicolae Popa, presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu si Ioan Vida, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste procedura pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 2. - (1) Scopul introducerii etichetei ecologice a produselor este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul întregului lor ciclu de viată, în comparatie cu alte produse apartinând aceluiasi grup de produse.

(2) Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficientă a resurselor si la un nivel ridicat de protectie a mediului, prin furnizarea către consumatori de informatii corecte, exacte si stabilite pe bază stiintifică despre produsele respective.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se aplică grupurilor de produse, prevăzute în anexa nr. 1, pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice si care îndeplinesc cerintele de protectie a mediului.

(2) Grupurile de produse prevăzute în anexa nr. 1 se actualizează prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) substantelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum si bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu si care pot dăuna consumatorului în conditii normale de utilizare;

b) produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;

c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) agent economic - orice persoană fizică sau juridică ce produce, importă, comercializează produse cu impact redus asupra mediului;

b) ciclu de viată al unui produs - alegerea materiilor prime, fabricarea, inclusiv conceperea si proiectarea, distribuirea, consumul si utilizarea până la eliminarea/distrugerea acestuia după folosire;

c) consumator - persoana fizică sau juridică ce cumpără, dobânde te, utilizează sau consumă produse;

d) criterii specifice - cerintele, pentru fiecare aspect de mediu mentionat în matricea indicatoare de evaluare prevăzută în anexa nr. 2, pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a-i putea fi acordată eticheta ecologică;

e) etichetă ecologică - un simbol grafic si/sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, ambalaj, într-o brosură sau în alt document informativ care însote te produsul si care oferă informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului;

f) grup de produse - bunurile si/sau serviciile care se folosesc în scopuri similiare si care sunt echivalente în ceea ce priveste utilizarea si perceperea lor de către consumatori;

g) fază de preproductie din ciclul de viată al produselor - extractia, productia, prelucrarea materiilor prime, precum si productia de energie;

h) produs - bunuri si/sau servicii.

Art. 6. - Eticheta ecologică se acordă la cerere.

Art. 7. - Eticheta ecologică se acordă grupurilor de produse care îndeplinesc următoarele conditii:

a) potential ridicat de protectie a mediului, care să determine alegerea făcută de cumpărător;

b) avantaje competitive pentru producătorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii;

c) cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări.

Art. 8. - (1) Evaluarea performantelor de mediu ale produselor în scopul acordării etichetei ecologice se face pe baza criteriilor specifice fiecărui grup de produse, stabilite prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Perioada de valabilitate a criteriilor, precum si cerintele de evaluare si de verificare sunt precizate în cadrul criteriilor pentru acordarea etichetei ecologice pentru fiecare grup de produse.

Art. 9. - Cerintele de mediu analizate cuprind aspectele de mediu care se iau în considerare în procesul de evaluare în vederea acordării etichetei ecologice, redate în matricea indicatoare de evaluare prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 10. - Eticheta ecologică va cuprinde următoarele:

a) informatii simple, clare, exacte si stabilite pe bază .tiintifică în ceea ce priveste aspectele de mediu care sunt luate în considerare la acordarea etichetei ecologice;

b) informatii privind motivele pentru care s-a acordat eticheta ecologică.

Art. 11. - Forma etichetei ecologice este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 12. - Procedura de acordare a etichetei ecologice se aplică fără a aduce atingere cerintelor de protectie a mediului sau altor cerinte în conformitate cu legislatia în vigoare, aplicabile în diferitele faze ale ciclului de viată al produsului, după caz.

Art. 13. - Autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice este Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 14. - (1) Pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului se înfiintează Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

(2) Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formată din 2 reprezentanti ai Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor, un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, un reprezentant al Oficiului Concurentei, 2 reprezentanti ai institutiilor de cercetare, 2 reprezentanti ai cadrelor  universitare, 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, numiti prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza nominalizărilor primite de la ministerele, institutiile si organizatiile neguvernamentale implicate.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice va fi elaborat de către membrii acesteia si va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în termen de 3 luni de la data înfiintării comisiei.

(4) Participarea în cadrul .edintelor reprezintă sarcină de serviciu si nu este remunerată.

Art. 15. - (1) Solicitările pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piată se înaintează autoritătii competente de către agentii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianti.

(2) Comerciantii pot solicita acordarea etichetei ecologice numai pentru produsele introduse pe piată sub numele propriei mărci.

Art. 16. - (1) Autoritatea competentă trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică.

(2) În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică, este necesară o nouă solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 17. - Solicitarea pentru acordarea etichetei ecologice se face pentru un produs, chiar dacă acesta este introdus pe piată sub unul sau mai multe nume de marcă.

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă primeste solicitarea si decide asupra acordării etichetei ecologice, pe baza rezultatelor procesului de evaluare a performantelor produsului.

(2) Solicitantul răspunde pentru exactitatea si corectitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritătii competente.

Art. 19. - (1) Autoritatea competentă consultă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor pentru a evalua gradul de eficientă cu care eticheta ecologică, prin datele prevăzute de aceasta, răspunde nevoilor de informare ale consumatorilor.

(2) Pe baza acestei evaluări autoritatea competentă propune modificările corespunzătoare cu privire la informatiile care urmează să fie incluse în eticheta ecologică.

Art. 20. - (1) După acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice autoritatea competentă încheie cu solicitantul un contract privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice.

(2) Contractul-cadru privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 21. - În cazul revizuirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice aplicabile unui anumit produs, contractul privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice se revizuieste sau se reziliază, după caz.

Art. 22. - (1) Se interzice folosirea etichetei ecologice pentru publicitate înainte de acordarea acesteia.

(2) Publicitatea etichetei ecologice se face numai pentru produsul care a primit acordul autoritătii competente.

Art. 23. - Autoritatea competentă promovează utilizarea etichetei ecologice prin actiuni de con tientizare a opiniei publice si prin campanii de informare a consumatorilor, producătorilor si comerciantilor.

Art. 24. - (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs este supusă plătii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective.

(2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acordării etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Nivelul tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se reactualizează prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Reactualizarea tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se va face cu avizul Oficiului Concurentei, în baza parametrului de ajustare “indicele pretului de  consum”, dacă acesta se modifică cu cel putin 5% fată de nivelul existent la data stabilirii initiale, respectiv la data precedentei ajustări.

(4) Sumele încasate pentru acordarea etichetei ecologice prin aplicarea tarifelor pentru procesarea solicitării se virează la bugetul de stat.

Art. 25. - Autoritatea competentă asigură confidentialitatea informatiilor furnizate de solicitanti în cursul derulării procedurii de acordare a etichetei ecologice si pe perioada de valabilitate a contractului prevăzut la art. 20.

Art. 26. - (1) Constituie contraventii săvârsirea următoarelor fapte:

a) nerespectarea de către solicitant a contractului privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice, încheiat cu autoritatea competentă;

b) introducerea pe piată de produse care poartă eticheta ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta această etichetă;

c) refuzul solicitantului de a prezenta contractul referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control;

d) publicitatea falsă sau în elătoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundată cu eticheta ecologică;

e) prezentarea de către solicitant de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului;

f) introducerea pe eticheta ecologică a altor mentiuni decât a celor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. b) si d), sau de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pentru prevederile alin. (1) lit. a), c), e) si f).

Art. 27. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 26 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 28. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul industriei si resuselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 189.

 

ANEXA Nr. 1

 

GRUPURI DE PRODUSE

pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice

 

1. Masini de spălat vase

2. Aparate frigorifice

3. Masini de spălat rufe

4. Detergenti pentru vase

5. Detergenti pentru rufe

6. Lacuri si vopsele pentru uz gospodăresc

7. Vopsele de interior si lacuri

8. Produse textile

9. Încăltăminte

10. Lenjerie de pat si camasi

11. Becuri

12. Hârtie pentru copiere

13. Hârtie pentru servetele

14. Hârtie de toaletă.

15. Role de hârtie pentru bucătărie

16. Computere personale

17. Computere portabile

18. Saltele de pat

19. Amelioratori pentru sol si mediu de crestere

20. Produse de curătat pentru uz general si produse de curătat pentru instalatii sanitare

21. Detergenti pentru spălarea manuală a veselei.

 

ANEXA Nr. 2

 

MATRICE INDICATOARE DE EVALUARE

Ciclul de viată al produselor

 

Aspecte de mediu

Bunuri

Servicii

Pregatirea fabricatiei/Materii prime

Productie

Distributie (inclusiv ambalare)

Utilizare

Reutilizare/reciclare/eliminare

Achizitionare de bunuri pentru realizarea serviciilor

Realizarea serviciilor

Gestionarea deseurilor

Calitatea aerului

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea apei

 

 

 

 

 

 

 

 

Protejarea solului

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea cantitătii de deseuri generate

 

 

 

 

 

 

 

 

Economisirea energiei

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionarea resurselor naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenirea fenomenului de încălzire globală

 

 

 

 

 

 

 

 

Protejarea stratului de ozon

 

 

 

 

 

 

 

 

Securitatea mediului

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgomot

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DESCRIEREA ETICHETEI ECOLOGICE

Forma etichetei ecologice

 

Eticheta ecologică se acordă produselor care respectă criteriile privind toate aspectele de mediu importante.

Aceasta va cuprinde informatii pentru consumatori, prezentate în schema următoare.

Eticheta ecologică este alcătuită din două părti: rubricile 1 si 2, după cum urmează:

 

ETICHETA ECOLOGI

 

Numărul de înregistrare al contractului:

Rubrica 1 Rubrica 2

70 mm 100 mm

 

Rubrica 2 contine informatii privind motivele acordării etichetei ecologice. Aceste informatii trebuie să vizeze cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. Informatiile sunt prezentate sub forma unui text descriptiv scurt.

Exemplu:

*

poluare redusă a aerului

*

eficient din punct de vedere energetic

*

toxicitate redusă.

 

 

- Rubricile 1 si 2 se folosesc împreună atunci când este posibil, iar atunci când spatiul este limitat, în cazul produselor de dimensiuni mici, rubrica 2 poate fi omisă în anumite cazuri, numai dacă eticheta ecologică completă este folosită si pe alte aplicatii privind acelasi produs. De exemplu, rubrica 1 poate fi folosită ca atare pe produs dacă eticheta ecologică completă este prezentă pe ambalaj, bro uri informative sau pe alte materiale difuzate la punctele de vânzare.

Specificatiile etichetei ecologice

Eticheta ecologică cuprinde două rubrici:

1. Rubrica 1 cuprinde simbolul etichetei ecologice. Acesta este o floare pe fond alb cu 6 petale, sub formă de cercuri, colorate alternativ în rosu, galben si albastru, si frunze colorate în verde; centrat se scriu initialele “RO” cu font Times New Roman 12. Componentele R si O ale marcajului RO trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală care nu trebuie să fie mai mică de 3 mm; diametrele celor 6 cercuri au aceeasi dimensiune care nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

Lungimea simbolului este de 40 mm, iar lătimea de 30 mm.

2. Rubrica 2 cuprinde textul descriptiv. Textul se va scrie integral în negru, cu font Times New Roman 12. Fondul este alb.

NO:

În cazul în care simbolul etichetei, trebuie mărit sau mic orat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTRACT - CADRU

referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice

Preambul

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 12, sectorul 5, reprezentat de către ............................. (numele complet al ministrului apelor si protectiei mediului) în vederea semnării prezentului contract,

si

................................ (numele complet al beneficiarului), în calitate de (producător/importator, prestator de servicii, comerciant), având adresa oficială înregistrată în România .................................. (adresa completă), denumit în continuare beneficiarul, reprezentat de către ................................. (numele complet al reprezentantului), au hotărât următoarele în ceea ce priveste utilizarea etichetei ecologice:

Obiectul contractului

1.1. Autoritatea competentă acordă beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologică pentru produsul ........., având numărul/numerele de înregistrare ............ si/sau a cărui specificatie tehnică este anexată,produs/importat în/din ............ (locul), care este în conformitate cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse ............, în vigoare, pentru perioada ..........., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 si anexate la prezentul contract.

Contractul se va derula pe o perioadă de 3 ani de la data semnării lui.

1.2. Eticheta ecologică se folose te numai sub forma si în culoarea stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si trebuie să fie perfect vizibilă. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se extinde asupra utilizării acesteia ca o componentă a mărcii utilizate de către beneficiar.

1.3. Beneficiarul garantează că produsul pentru care se acordă eticheta ecologică respectă pe întreaga durată a prezentului contract toate conditiile de utilizare si prevederile stabilite în prezentul contract si criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice grupului de produse ...............,

precum si cerintele privind eticheta ecologică mentionate în anexele la prezentul contract.

1.4. Contractul poate fi extins la o gamă de produse mai vastă decât cea prevăzută initial, cu acordul autoritătii competente, cu conditia ca produsele adăugate gamei să apartină aceluiaSi grup de produse si ca acestea să corespundă criteriilor aplicabile acestui grup. Autoritatea competentă verifică dacă aceste conditii sunt îndeplinite. Anexa care contine specificatiile trebuie modificată în consecintă.

1.5. Participarea la procedura de acordare a etichetei ecologice se face fără a se aduce atingere cerintelor de protectie a mediului.

Publicitatea

2.1. Beneficiarul se angajează să folosească eticheta ecologică numai în legătură cu produsul mentionat la pct. 1.1.

2.2. Beneficiarul se angajează să nu facă publicitate sau să folosească o etichetă sau un logo fals ori înselător sau care poate crea confuzie ori poate pune la îndoială integritatea etichetei ecologice.

2.3. Beneficiarul este responsabil în cadrul prezentului contract de modul în care este folosită eticheta ecologică pentru produsul său, în special în ceea ce priveste publicitatea.

Monitorizarea conformării

3.1. Autoritatea competentă, prin organismele responsabile pentru controlul utilizării etichetei ecologice, poate efectua toate investigatiile necesare pentru a monitoriza respectarea de către beneficiar atât a criteriilor specifice grupului de produse, cât si a conditiilor de utilizare a etichetei ecologice si a prevederilor prezentului contract. În acest scop autoritatea competentă poate solicita toate documentele care dovedesc respectarea criteriilor specifice, iar beneficiarul este obligat să le furnizeze.

3.2. Beneficiarul va suporta toate cheltuielile pentru controlul conformării.

Confidentialitatea

4.1. Autoritatea competentă si oricare dintre organismele implicate în procedura de acordare a etichetei ecologice nu pot divulga sau folosi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract orice informatie la care au avut acces pe parcursul evaluării unui produs în vederea acordării etichetei ecologice.

4.2. Autoritatea competentă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea documentelor care îi sunt încredintate împotriva falsificării, înstrăinării, distrugerii, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, în conditiile legii.

4.3. Autoritatea competentă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea documentelor care îi sunt încredintate, pentru o perioadă de cel putin 3 ani de la data rezilierii prezentului contract.

Suspendarea sau retragerea

5.1. În cazul în care beneficiarul nu poate respecta conditiile de utilizare, acesta informează autoritatea competentă si nu utilizează eticheta ecologică până în momentul în care poate respecta conditiile de utilizare si prevederile prezentului contract, notificând acest lucru autoritătii competente.

5.2. În cazul în care autoritatea competentă constată că beneficiarul a încălcat oricare dintre conditiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, aceasta are dreptul să suspende sau să retragă autorizatia acordată beneficiarului în scopul utilizării etichetei ecologice si să ia măsurile necesare pentru a nu permite beneficiarului să utilizeze eticheta ecologică.

Limitele responsabilitătii si indemnizatia

6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologică ca parte a unei garantii referitoare la produsul ce face obiectul prezentului contract.

6.2. Autoritatea competentă nu este responsabilă pentru pierderile sau daunele suferite de către beneficiar, determinate de acordarea si/sau folosirea etichetei ecologice.

6.3. Beneficiarul plăteste autoritătii competente toate pierderile si/sau daunele suferite de către aceasta prin încălcarea prezentului contract de către beneficiar.

6.4. Beneficiarul răspunde civil sau penal, după caz, atât pentru daunele directe produse autoritătii competente, cât si pentru reclamatiile din partea tertilor.

Reclamatii

7.1. Autoritatea competentă informează beneficiarul asupra reclamatiilor referitoare la produsul care poartă eticheta ecologică si solicită beneficiarului să răspundă la aceste reclamatii. Autoritatea competentă nu este obligată să dezvăluie beneficiarului identitatea reclamantului.

7.2. Răspunsurile date de beneficiar în conformitate cu solicitarea mentionată la pct. 7.1 nu trebuie să aducă atingere drepturilor si/sau obligatiilor autoritătii competente, prevăzute în prezentul contract.

Rezilierea contractului

8.1. Durata contractului este cea prevăzută în contract, cu exceptia situatiilor în care contractul încetează înainte de termen, prin reziliere. În cazul în care beneficiarul nu respectă una dintre conditiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, autoritatea competentă reziliază  contractul înainte de termenul prevăzut si notifică aceasta beneficiarului printr-o scrisoare recomandată.

Beneficiarul poate rezilia contractul, notificând aceasta printr-o scrisoare recomandată adresată autoritătii competente, cu respectarea unui preaviz de o lună.

8.2. În cazul în care criteriile specifice grupului de produse mentionate la obiectul contractului sunt extinse fără modificări pentru o anumită perioadă si autoritatea competentă nu a emis nici un aviz scris de reziliere cu cel putin două luni înainte de expirarea perioadei de validitate pentru criteriile grupului de produse si pentru prezentul contract, autoritatea competentă informează beneficiarul cu cel putin două luni înainte de expirarea contractului privind reînnoirea automată a acestuia pe perioada de validitate a criteriilor grupului de produse.

8.3. După rezilierea prezentului contract beneficiarul nu mai poate utiliza eticheta ecologică pentru produsul etichetat ecologic mentionat în prezentul contract nici ca etichetă, nici în scopuri publicitare. Totusi exemplarele produsului purtând eticheta ecologică, care nu se mai află în stocul beneficiarului si care au fost introduse pe piată înainte de data expirării prezentului contract, pot rămâne pe piată pentru o perioadă de maximum 6 luni de la data rezilierii contractului.

8.4. Orice litigiu între autoritatea competentă si beneficiar sau orice reclamatie a uneia dintre părti împotriva celeilalte în cadrul prezentului contract, care nu a fost solutionată pe cale amiabilă între părtile contractante, este de competenta instantelor judecătoresti române.

Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezentul contract:

- specificatiile privind grupul de produse pentru care se solicită eticheta ecologică, cuprinzând cel putin mentiunea detaliată a numelor si/sau a numerelor de referintă interne ale fabricantului, precum si locurile de fabricare;

- modelul etichetei ecologice propus spre aprobare, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 189/2002;

- criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse respectiv, conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2002.

 

Redactat în ............................... la data de .................

Redactat în .......................................... la data de ...................

Autoritatea competentă

Beneficiar

Reprezentant ................................................................

Reprezentant ................................................................

Semnătura legalizată

Semnătura legalizată

Stampila autoritătii competente

Stampila beneficiarului

 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFE

pentru solicitarea acordării etichetei ecologice

 

1. Tarife pentru solicitarea acordării etichetei ecologice

Fiecare solicitant al etichetei ecologice plăteste autoritătii competente un tarif pentru solicitarea acordării etichetei ecologice.

Solicitările pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse plătii unui tarif care acoperă costurile necesare pentru procesarea solicitării; nivelul tarifului pentru procesarea cererii este de 5.000.000 lei.

În cazul întreprinderilor mici si mijlocii, precum si al producătorilor de bunuri si al prestatorilor de servicii tariful pentru solicitare se reduce cu 25%.

2. Costuri pentru testare si verificare

Tariful pentru solicitarea acordării etichetei ecologice nu include costurile pentru testarea sau verificarea produselor în procesul de evaluare a performantelor acestora, în conformitate cu criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice. Costurile acestor testări si verificări se suportă de către solicitanti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea

economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

Ministrul finantelor publice,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 martie 2002.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a prevederilor cap. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 72/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

Art. 1. - (1) Compensarea taxei pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 3 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001, se face cu alte obligatii fată de bugetul de stat, la cerere sau din oficiu.

(2) Pentru stingerea prin conversie în actiuni a creantelor asupra Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A. conform prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001, monografia pentru înregistrarea în contabilitatea acestei societăti este următoarea:

-         subscrierea la majorarea capitalului social:

456 “Decontări cu asociatii privind capitalul”

= 1011 “Capital subscris nevărsat”

-         conversia în actiuni a creantelor bugetare:

%

= 456 “Decontări cu asociatii privind capitalul”

441 “Impozitul pe profit”

 

4423 “T.V.A. de plată”

 

444 “Impozitul pe salarii”

 

446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

 

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

 

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

 

431 “Asigurări sociale”

 

437 “Ajutor de somaj”

 

438 “Alte datorii si creante sociale”

 

162 “Credite bancare pe termen lung si mediu”

 

168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate”

 

519 Credite bancare pe termen scurt”

 

Si

 

1011 “Capital subscris nevărsat”

= 1012 “Capital subscris vărsat”

 

Art. 2. - (1) Pentru scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 organele de specialitate teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor stabili obligatiile bugetare datorate de Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A., până la data conversiei în actiuni.

Aceste obligatii vor fi înscrise în certificatele de obligatii bugetare.

(2) Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere datorate si înscrise în certificatele de obligatii bugetare mentionate la alin. (1) se scutesc la plată.

(3) Pentru scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere prezentate la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 monografia pentru reflectarea în contabilitatea Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A. este următoarea:

a) pentru obligatiile aferente anilor anteriori:

%

= 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile”

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

 

 

b) pentru obligatiile aferente anului curent:

658 “Alte cheltuieli de exploatare”

= % - cu sumele în rosu sau cu semnul minus

 

447 “Fonduri speciale - taxe si vărsăminte asimilate”

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”

 

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001, pentru sumele ce se vor achita anual la extern de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, constând din rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditelor externe garantate, la sfârsitul fiecărui an calendaristic Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A. câte un acord de e alonare, în care se vor stipula următoarele elemente:

a) sumele de recuperat aferente plătilor externe efectuate în anul în curs;

b) perioada de gratie (18 luni);

c) perioada de recuperare (5 ani), termenele de plată si ratele e alonate;

d) alte drepturi si obligatii ale părtilor.

Art. 4. - În baza prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin organele lor de specialitate teritoriale, vor solicita organelor competente - judecătoriei, băncilor comerciale sau altor institutii implicate, după caz, - ridicarea si radierea oricărei garantii reale mobiliare si imobiliare, precum si a oricăror sarcini care grevează bunurile si conturile bancare ale Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A., constituite în favoarea lor, numai pentru creantele bugetare prevăzute de această ordonantă de urgentă.