MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 martie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            85/65. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SI FAMILIEI

Nr. 85 din 13 februarie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 65 din 22 februarie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

            Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, al Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, al Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002,

            văzând Referatul de aprobare nr. MSF/DB/1.449 din 13 februarie 2002 si CNAS/449 din 22 februarie 2002,

            emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, prevăzute în anexa nr. 1.

            Art. 2. - (1) Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 sunt nominalizate în anexa nr. 2.

            (2) Obiectivele si activitătile aferente subprogramelor de sănătate, indicatorii fizici, de eficientă si de rezultate, precum si periodicitatea raportării acestora sunt cuprinse în anexa nr. 3.

            Art. 3. - Se aprobă Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate, în anul 2002, prezentate în anexa nr. 4.

            Art. 4. - (1) Coordonatorii nationali si locali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sănătate, si casele de asigurări de sănătate vor urmări utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei aprobate, realizarea obiectivelor si raportarea indicatorilor prevăzuti în anexa nr. 3.

            (2) Coordonatorii nationali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sănătate, sunt directorii directiilor generale si directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si ai altor institutii, nominalizati în anexa nr. 3. Coordonatorii nationali răspund de organizarea, monitorizarea, raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficientă si de rezultate specifici fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate.

            (3) În scopul derulării în bune conditii a programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, coordonatorii

nationali elaborează norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

            (4) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sănătate din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati prin decizie a consiliului de administratie si medicii coordonatori din unitătile sanitare. Coordonatorii locali răspund de organizarea si monitorizarea activitătilor specifice, de utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor prevăzuti în anexa nr. 3.

            (5) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sănătate publică au obligatia de a controla modul în care institutiile cu responsabilităti si, respectiv, medicii coordonatori din cadrul unitătilor sanitare îndeplinesc atributiile ce le revin în derularea subprogramelor de sănătate. În cazul în care se constată nerespectarea acestora, pot propune ministrului sănătătii si familiei măsuri de sistare a finantării subprogramelor respective.

            Art. 5. - (1) Ordonatorii secundari si tertiari de credite au obligatia utilizării fondurilor bugetare si a celor provenite din Fondul de asigurări sociale de sănătate potrivit destinatiei, cu respectarea dispozitiilor legale, gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si organizării evidentei contabile a cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si obligatia raportării indicatorilor fizici, de eficientă si de rezultate.

            (2) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea indicatorilor raportati de unitătile sanitare prin care se derulează programe de sănătate, de raportarea indicatorilor către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, de analiza indicatorilor si de controlul raportării indicatorilor.

            Art. 6. - (1) Achizitia, în conditiile legii, a unor medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, a unor vaccinuri si materiale sanitare specifice, precum si a contraceptivelor ce se acordă si prin cabinetele din asistentă medicală primară se efectuează prin licitatie la nivel national pentru următoarele programe, respectiv subprograme de sănătate:

            - Prevenirea si controlul bolilor transmisibile (vaccinuri);

            - Supravegherea si controlul tuberculozei;

            - Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA;

            - Hematologie si securitate transfuzională;

            - Sănătatea copilului si familiei;

            - Preventie în patologia nefrologică si dializă;

            - Preventie si control în patologia oncologică;

            - Preventie si control al hemofiliei si talasemiei (factor VIII).

            (2) Până la efectuarea licitatiei la nivel national aprovizionarea cu medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, cu vaccinuri si cu materiale sanitare specifice se efectuează potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 573/457/2001 privind achizitia unor medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale sanitare necesare derulării programelor de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 654/519/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001.

            (3) Achizitia unor medicamente si materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor de sănătate nenominalizate la alin. (1), se efectuează de fiecare autoritate contractantă, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.

            Art. 7. - (1) Unitătile sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sănătate finantate din Fondul de asigurări sociale de sănătate.

            (2) Unitătile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, se nominalizează de ministerele în subordinea cărora functionează.

            (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate în anul 2002, prevăzute în anexa nr. 4, vor fi adaptate corespunzător specificului unitătii sanitare din reteaua sanitară proprie.

            (4) Directiile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitară proprie vor raporta trimestrial Ministerului Sănătătii si Familiei si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate indicatorii fizici, de eficientă si de rezultate, în vederea analizei si evaluării de ansamblu a fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate.

            Art. 8. - Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

ANEXA Nr. 1

 

SUBPROGRAMELE

de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurări sociale

de sănătate în anul 2002

- miliarde lei -

Denumirea programului/ subprogramului de sănătate

Bugetul de stat

Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate Cheltuieli materiale

si servicii,

medicamente si/sau

materiale sanitare

specifice

Total finantare

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

1. Program comunitar de sănătate publică, din care:

905,3

337,7

570,0

11.813,0

Cheltuieli de întretinere si functionare a unitătilor

176,4

 

 

176,4

1.1. Supravegherea si controlul bolilor transmisibile

263,0

56,0

 

319,0

1.2. Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

 

102,0

400,0

502,0

1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei

 

44,0

170,0

214,0

1.4. Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc

39,9

102,7

 

142,6

1.5. Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate

20,0

33,0

 

53,0

1.6. Hematologie si securitate transfuzională

406,0

 

 

406,0

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile

18,0

215,0

3.565,0

3.798,0

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

 

50,0

350,0

400,0

2.2. Preventie si control în patologia oncologică

 

8,0

1.300,0

1.308,0

2.3. Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice

 

15,0

150,0

165,0

2.4. Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

 

35,1

800,0

835,1

2.5. Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială

 

15,0

 

15,0

2.6. Preventie în patologia nefrologică si dializă

 

12,0

710,0

722,0

2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

 

4,0

20,0

24,0

2.8. Preventie în patologia endocrină

 

5,5

50,0

55,5

2.9 Preventie în traumatologie si în ortopedie

 

16,0

140,0

156,0

2.10 Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească

 

12,4

 

12,4

2.11. Recuperare medicală, medicină fizică si balneologie

 

5,0

 

5,0

2.12. Preventie geriatrică si protectia vârstnicului

 

2,0

 

2,0

2.13. Transplant de organe si tesuturi

 

35,0

40,0

75,0

2.14. Tratament în străinătate

18,0

 

 

18,0

2.15. Terapia dependentei de droguri

 

5,0

 

5,0

3. Program de sănătate a copilului si familiei

384,7

128,0

10,0

522,7

4. Program de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară

 

 

 

2.430,8

4.1. Reformă si politici de sănătate

34,2

402,2

 

436,4

4.2. Administratie centrală si servicii publice descentralizate:

 

 

 

1.991,4*)

cheltuieli de personal - 1.006,8 miliarde lei

 

 

 

 

cheltuieli de capital - 984,6 miliarde lei

 

 

 

 

4.3. Rezerva pentru situatii speciale

3,0

 

 

3,0


*) Reprezintă cheltuieli de personal aferente administratiei publice centrale, serviciilor publice descentralizate si cheltuieli de capital finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITI SANITARE

prin care se derulează programele, respectiv subprogramele de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

 

1. Programul comunitar de sănătate publică

1.1. Supravegherea si controlul bolilor transmisibile

- Spitalul Clinic Judetean Oradea Bihor;

- Spitalul Judetean Cluj;

- Spitalul municipal Constanta;

- Spitalul Clinic Craiova Dolj;

- Spitalul Judetean Iasi;

- Spitalul de Urgentă “Sf. Spiridon” Iasi;

- Spitalul Judetean Suceava;

- Spitalul Judetean Timis;

- Spitalul Municipal Timisoara;

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti;

- Spitalul Cantacuzino Bucuresti;

- Spitalul “N. Gh. Lupu” Bucuresti;

- Spitalul “Scarlat Longhin” Bucuresti;

- Institutul “Cantacuzino” Bucuresti;

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- institute de sănătate publică.

1.2. Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

- Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti;

- spitale cu sectii care au în competentă îngrijirea bolnavilor HIV/SIDA;

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei

- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti;

- reteaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii, preventorii);

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

1.4. Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- centre si institute de sănătate publică;

- centre de medicină a muncii si medicină sportivă.

1.5. Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate

- Spitalul Municipal Constanta;

- Spitalul Clinic nr. 3 Timisoara;

- Spitalul Judetean Timis - Policlinica pentru sportivi;

- Spitalul Clinic “Prof. dr. Al. Obregia” Bucuresti;

- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucuresti;

- Centrul de Sănătate Mintală Titan - Laboratorul de Sănătate Mintală sector 3 Bucuresti;

- Spitalul Studentesc Bucuresti;

- Spitalul Clinic Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti;

- Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca;

- Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi;

- Sectia exterioară Sipote Iasi;

- Spitalul de Psihiatrie Covasna;

- Spitalul de Psihiatrie Mures;

- Spitalul de Psihiatrie Timis;

- Spitalul de Psihiatrie Brasov;

- Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” Timis;

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti;

- Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti.

1.6. Hematologie si securitate transfuzională

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau” Bucuresti.

2. Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

- Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C. C. Iliescu” Bucuresti;

- Institutul Inimii “Prof. dr. Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca;

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

- Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures;

- Centrul de Cardiologie Iasi;

- Centrul de Cardiologie Craiova;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculară;

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de cardiologie;

- Spitalul Clinic “Sf. Ioan” Bucuresti - Clinica de cardiologie;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.2. Preventie si control în patologia oncologică

- Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti;

- Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca;

- unităti sanitare care au în structură sectii si compartimente ce au în competentă îngrijirea bolnavilor de cancer;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.3. Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de neurologie;

- Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti - Clinica de neurologie;

- Spitalul Judetean Mures, Târgu Mures - Clinica de neurologie;

- Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.4. Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti,

- centre si unităti sanitare cu sectii si/sau compartimente de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.5. Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială

- Spitalul de Psihiatrie Stei, judetul Bihor;

- Spitalul de Psihiatrie Sopoca, judetul Buzău;

- Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judetul Dolj;

- Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri, judetul Iasi;

- Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava;

- Spitalul de Psihiatrie Gătaia, judetul Timis;

- Spitalul de Psihiatrie Jebel, judetul Timis;

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Zam, judetul Hunedoara;

- Spitalul Clinic “Prof. dr. Alexandru Obregia” Bucuresti;

- Spitalul Clinic Studentesc Bucuresti;

- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucuresti.

2.6. Preventie în patologia nefrologică si dializă

- Spitalul Clinic “Sf. Ioan” Bucuresti;

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Nefrologie Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti;

- unitătile sanitare cu sectii si compartimente de profil;

- centrele de dializă judetene si din municipiul Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C. T. Nicolau” Bucuresti;

- Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti;

- Spitalul de Copii “Louis Turcanu” Timisoara;

- unităti sanitare cu sectii de pediatrie si hematologie;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.8. Preventie în patologia endocrină

- Institutul de Endocrinologie “C. I. Parhon” Bucuresti;

- unităti sanitare cu sectii de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.9. Preventie în traumatologie si în ortopedie

- Spitalul Clinic “Foisor” Bucuresti;

- Spitalul de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsi Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti;

- Spitalul Clinic Colentina;

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;

- Spitalul Clinic Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti;

- unitătile sanitare cu sectii de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.10. Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească

- Statia Centrală de Salvare Bucuresti

- servicii judetene de ambulantă.

2.11. Recuperare medicală

- Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti;

- Spitalul “Sf. Maria” Bucuresti;

- directiile de sănătate publică Constanta, Covasna, Maramures, Prahova.

2.12. Preventie geriatrică si protectia vârstnicului

- Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti.

2.13. Transplant de organe si tesuturi

- Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures;

- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures;

- Spitalul Judetean Târgu Mure - Clinica de Hematologie si Transplant de Celule Stem;

- Spitalul Judetean Timisoara;

- Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculară;

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau” Bucuresti;

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;

- Spitalul de Urgentă de Chirurgie Plastică si Reparatorie si Arsi Bucuresti;

- Spitalul de Copii “Louis Turcanuir Timisoara - Clinica de pediatrie;

- Spitalul Clinic Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.14. Terapia dependentei de droguri

- Spitalul Clinic “Prof. dr. Alexandru Obregia” Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti;

- Spitalul Clinic Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti;

- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucuresti;

- Centrul de Sănătate Mintală Titan - Laboratorul de Sănătate Mintală sector 3 Bucuresti;

- Spitalul Studentesc Bucuresti;

- Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca;

- Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi;

- Spitalul de Psihiatrie Sibiu;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

3. Programul de sănătate a copilului si familiei

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti;

- Centrul de planificare familială “Prof. dr. Panait Sârbu” Bucuresti;

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti;

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

- institutele si centrele de sănătate publică: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Târgu Mures, Sibiu;

- cabinetele de planificare familială;

- cabinetele medicilor de familie;

- sectiile de obstetrică-ginecologie, ambulatoriile de specialitate si unitătile din reteaua de

asistentă primară de specialitate;

- Spitalul Clinic Titan Bucuresti;

- Maternitatea “Cuza Vodă”;

- Spitalul Clinic de Copii “Sf. Mariaiu Iasi;

- Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti;

- Clinica de Pediatrie I “Axente Iancu” Cluj-Napoca;

- Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr. I Cluj;

- Clinica de Obstetrică-Ginecologie Bega, Timisoara;

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. D. Popescu” Timisoara;

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C. T. Nicolau” Bucuresti;

- centrele de hematologie judetene;

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Polizu” Bucuresti;

- Clinica de Neuro-Psihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj;

- Laboratorul genetic Cluj;

- Spitalul Clinic Judetean Cluj-Napoca;

- Spitalul Clinic de Copii III Timisoara;

- Clinica II Pediatrie Timisoara;

- Centrul Medical pentru Copii “Pescărus” Bucuresti;

- spitalele clinice judetene, prin sectiile de neonatologie si prematuri;

- dispensarele medicale scolare;

- spitalele din zonele-pilot nominalizate de coordonatori;

- Spitalul Clinic de Copii “V. Gomoiu” Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Copii “Louis Turcanu” Timisoara;

- Spitalul Clinic “Prof. dr. Alexandru Obregia” Bucuresti;

- Spitalul Clinic Central de Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Copii “Marie Curie” Bucuresti;

- clinicile, sectiile si ambulatoriile de pediatrie, neonatologie si neuropsihiatrie infantilă din spitalele si judetele nominalizate de coordonatori;

- Sanatoriul balneoclimateric de copii Busteni;

- Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” Bucuresti;

- Spitalul Clinic “Sf. Pantelimon” Bucuresti;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

4. Programul de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară

- Ministerul Sănătătii si Familiei;

- Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti;

- Academia de Stiinte Medicale Bucuresti;

- Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti;

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti;

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 3

 

1. PROGRAM COMUNITAR DE NĂTATE PUBLI

 

Indicatori

Program2002

De eficientă:

 

Cost mediu/curs de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate (mii lei)

30.000

Cost mediu/studiu national de evaluare a sănătătii în relatie cu factorii de risc (mii lei)

350.000

Cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare (IEC) (mii lei)

1.000.000

Cost mediu/actiune specifică de promovare a sănătătii (mii lei)

16.433.900

Fizici:

 

Număr de actiuni specifice de supraveghere a factorilor de risc (nr.)

75

Număr de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) (nr.)

7

Număr de cursuri de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate (nr.)

70

Număr de studii nationale de evaluare a sănătătii în relatie cu factorii de risc (nr.) 4

 

De rezultat:

 

Acoperirea vaccinală a grupelor de risc de îmbolnăvire (%)

96

Scăderea morbiditătii specifice prin boli infectioase si parazitare în populatia generală la 100.000 locuitori (%)

7

Scăderea incidentei factorilor de risc pentru sănătate (%)

3

 

Institutii coordonatoare ale programului:

- Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia Generală de Sănătate Publică

- Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bal ia Bucuresti (subprogramul 1.2)

- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti (subprogramul 1.3)

- Institutul de Sănătate Publică Bucuresti (subprogramul 1.4)

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti (sub-programul 1.6)

 

SUBPROGRAM 1.1. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

 

Obiectivul 1 : Realizarea imunizărilor conform calendarului national de vaccinare

Activităti:

- Imunizări conform calendarului de vaccinări:

- imunizarea antihepatită B;

- imunizarea antituberculoasă;

- imunizarea antipoliomielită;

- imunizarea antidifterică;

- imunizarea antitetanică;

- imunizarea antipertussis;

- imunizarea antirujeolă;

- imunizarea antirubeolică la fete;

- imunizarea antigripală la grupe de risc.

- Alte imunizări - în functie de situatia epidemiologică.

- Realizarea de studii de prevalentă (ESSEN)/imunogenicitate/eficientă vaccinală

- Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)

- Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale

- Introducerea la nivel national a carnetelor de vaccinări

- Administrarea vaccinurilor în conditii de sigurantă maximă prin achizitionarea si utilizarea la nivel national, conform cerintelor Organizatiei Mondiale a Sănătătii, a seringilor autodestructibile

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultate - anual:

- acoperirea vaccinală la nivelul diferitelor categorii de populatie (%) - 96

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de doze de vaccin achizitionate: 7,1 milioane

- numărul de doze de vaccin consumate: 6,8 milioane

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/vaccinare: 30.500 lei

 

Calendarul de vaccinare recomandat pentru copii si adolescenti în anul 2002:

Vârsta recomandată

Vaccinul

Comentarii

Primele 24 de ore

Hep B

în maternitate

4-7 zile

BCG

 

2 luni

DTP, VPO, Hep B

simultan

4 luni

DTP, VPO

simultan

6 luni

DTP, VPO, Hep B

simultan

12 luni

DTP, VPO

simultan

12-15 luni

Ruj

 

30-35 luni

DTP

 

7 ani (în clasa I

a) DT, Ruj

campanii scolare

9 ani (în clasa a III

a) VPO, Hep B

campanii scolare

14 ani (în clasa a VIII

a) DT, BCG*), Rub**)

campanii scolare

24 ani DT

 

si, ulterior, la fiecare 10 ani,

Studenti în anul I, respectiv elevi în anul I, de la facultătile de Medicină si Stomatologie, respectiv de la scoli sanitare postliceale campanii scolare

Hep B

 

Grupe de risc

vaccin gripal

presezon epidemic

 


*) Numai în zonele/colectivitătile în care se stabileste, împreună cu speciali tii ftiziologi, că situatia epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinării.

**) Numai fetele.

 

DPT - vaccin diftero-tetano-pertussis

DT - vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizează până la vârsta de 14 ani)

VPO - vaccin polio oral

Hep B - vaccin hepatitic B

Ruj - vaccin rujeolic

BCG - bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos

Rub - vaccin rubeolic

dT - vaccin diftero-tetanic de tip adult (se utilizează după vârsta de 14 ani)

Pentru administrarea tututor vaccinurilor se recomandă utilizarea seringilor autodestructibile.

 

Obiectivul 2: Supravegherea principalelor boli infectioase în vederea identificării si diagnosticării precoce a pericolului aparitiei unor epidemii si instituirea măsurilor adecvate de control

Activităti:

- Supravegherea principalelor boli infectioase: bolile diareice acute si holera, sindromul rubeolic congenital, rujeola, infectiile respiratorii acute si gripa, paralizia acută flască, hepatite acute virale, difterie, infectii neuroinvazive cu virusul West-Nile, antrax, meningite în conformitate cu reglementările legale în vigoare

- Supravegherea bolilor infectioase considerate probleme de sănătate publică locală, în functie de situatia epidemiologică locală

- Instituirea si aplicarea măsurilor de prevenire si control al focarului de boală transmisibilă (depistarea si tratamentul profilactic al contactilor, eventual vaccinare, raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare, anchetă epidemiologică etc.) în colaborare cu reteaua de asistentă primară

- Asigurarea activitătii epidemiologice în situatii de urgentă, provocate de calamităti naturale (inundatii, cutremure etc.), de către directia de sănătate publică judeteană în colaborare cu reteaua de asistentă medicală primară si de specialitate si cu administratia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente

- Participarea la reteaua europeană de seroepidemiologie - ESSEN

- Supravegherea epidemiologică a infectiilor nosocomiale

- Identificarea factorilor de risc în unitătile sanitare

- Instituirea si aplicarea măsurilor de prevenire si control al focarului de infectie nosocomială

- Îndrumarea metodologică a serviciilor de prevenire si control al infectiilor nosocomiale din unitătile sanitare

- Realizarea unor teste de diagnostic care nu pot fi efectuate în laboratoarele obisnuite si a testelor de confirmare pentru afectiunile care necesită acest lucru

- Controlul intern de calitate pentru laboratoarele regionale si periferice

- Supravegherea rezistentei la antibiotice

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat-anual:

- scăderea cu 10% a incidentei cazurilor de boli infectioase în populatia generală la 100.000 locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA);

- scăderea cu 5% a mortalitătii specifice prin boli infectioase în populatia generală la 100.000 locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA)

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de focare de boli infectioase investigate (inclusiv infectii nosocomiale) - 600;

- numărul de teste de diagnostic în laborator pentru bolile infectioase, cu exceptia celor din focare - 600.000;

- numărul teste de confirmare efectuate - 40.000;

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/interventie în focarul de boli infectioase (inclusiv infectii nosocomiale) - 40 milioane lei;

- cost mediu/test de diagnostic în laborator pentru boli infectioase (altele decât cele din focare) - 300.000 lei;

- cost mediu/test de confirmare - 700.000 lei.

Obiectivul 3: Controlul infectiilor cu transmitere sexuală (ITS)

Activităti:

- Desfăsurarea de programe de educatie sexuală, preponderent pentru elevii de liceu

- Depistarea activă si instituirea tratamentului profilactic al gravidelor cu infectie luetică, care nu figurează pe lista medicilor de familie, prin supravegherea de către acestia a teritoriului arondat

- Efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de sifilis congenital raportate si instituirea tratamentului corect

- Administrarea tratamentului corect contactilor de sifilis pentru cazurile apartinând unor categorii defavorizate de populatie

- Evaluarea incidentei si prevalentei infectiei cu Chlamydia la populatia feminină din grupa de vârstă 15-45 de ani în judetele Alba, Călărasi, Constanta, Cluj, Hunedoara, Iasi, Olt, Suceava Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultate - anual:

- incidenta gonoreei/100.000 locuitori - 25%;

- incidenta sifilisului/100.000 locuitori - 50%;

- incidenta sifilisului congenital/100.000 copii cu vârsta sub 3 ani - 5%;

- Prevalenta infectiei cu Chlamydia trachomatis la populatia feminină din grupa de vârstă 15-45 de ani/100.000 persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 si 45 de ani - pentru judetele selectate - 30%;

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de testări efectuate pentru depistarea gonoreei - 15.400;

- numărul de testări efectuate pentru depistarea sifilisului - 100.000;

- numărul de testări efectuate pentru depistarea sifilisului congenital - 1.000;

- numărul de testări pentru infectie cu Chlamydia - pentru judetele selectate – la populatia feminină cu vârsta cuprinsă între 15 si 45 ani - 10.000;

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/test pentru depistare gonoree - 65 mii lei;

- cost mediu/test pentru depistare sifilis - 65 mii lei;

- cost mediu/test pentru depistare sifilis congenital - 100 mii lei;

- cost mediu/text pentru evidentierea infectiei cu Chlamydia la populatia de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 si 45 ani - pentru judetele selectate - 240 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 1.2. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIILOR HIV/SIDA

 

Obiective:

- Identificarea cazurilor existente de infectie HIV/SIDA; supravegherea epidemiologică a cazurilor existente; promovarea comportamentelor sexuale sănătoase; evitarea transmiterii parenterale a infectiei HIV; mentinerea sistemului imunitar al bolnavilor infectati la nivel protector fată de infectiile oportuniste, prin terapia antiretrovirală (ARV), si fată de infectiile asociate.

Activităti:

- Identificarea, pe baza criteriilor stabilite de către Comisia Natională de Luptă Antisida (CNLAS), a persoanelor infectate cu HIV/SIDA, eligibile la tratamentul antiretroviral

- Depistarea infectiei HIV/SIDA în grupele de risc: utilizatori de droguri cu administrare intravenoasă si persoane cu comportament sexual favorizant

- Depistarea infectiei cu transmitere verticală, mamă-făt

- Activităti de consiliere în sistem organizat

- Asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate

Indicatori de evaluare:

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de bolnavi - 6.000, din care în tratament, pe tipuri de terapie - 4.410;

- numărul de centre de consiliere - 12;

- numărul de teste de sarcină destinate profilaxiei transmiterii verticale - 200.000;

- numărul de bolnavi HIV/SIDA tratati pentru infectii asociate

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/centru de consiliere - 1,2 miliarde lei;

- cost mediu/test de sarcină pentru profilaxia transmiterii verticale - 500 mii lei;

- cost mediu/bolnav HIV/SIDA în tratament, pe tipuri de terapie - 90,7 milioane lei;

- cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat pentru infectii asociate.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului;

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii;

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora;

- din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate.

 

SUBPROGRAM 1.3. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL TUBERCULOZEI

 

Obiective

- Achizitionarea de vaccin BCG; supravegherea epidemiologică a cazurilor existente; identificarea cazurilor de TBC existente si profilaxia primară; tratarea în proportie de 100% a cazurilor noi de tuberculoză confirmate; vindecarea în proportie de 85% a cazurilor noi de tuberculoză pulmonară pozitivă microscopic; vindecarea cu primul retratament a 75% din cazurile de tuberculoză pulmonară la examen microscopic, eliminatoare de bacili sensibili.

Activităti:

- Asigurarea tratamentului preventiv pentru tuberculoză

- Screening pentru depistarea cazurilor de tuberculoză, inclusiv cele efectuate de către ambulatoriile TBC ale spitalelor

- Supravegherea si evaluarea continuă, locală si natională, a gradului de implementare a fiecărei actiuni antituberculoase

- Actiuni de informare, educare si comunicare în vederea prevenirii îmbolnăvirilor de tuberculoză si promovarea unor comportamente sănătoase

- Asigurarea medicamentelor specifice, în spital si în ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei si a materialelor consumabile pentru examene bacteriologice si radiologice.

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultate - anual:

- limitarea cre terii incidentei TBC la 100.000 de locuitori

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de programe screening (examene RFM) - 75 mii;

- numărul de proiecte-pilot - 10;

- numărul de campanii de informare, educare si comunicare - 52;

- numărul de bolnavi tratati - 33.263;

- numărul de cazuri noi în tratament;

- numărul de cazuri cu retratament;

- numărul de cazuri cu TBC extrapulmonar;

- numărul de bolnavi cronici polirezistenti;

- numărul de examene bacteriologice (un examen bacteriologic = 3 produse);

- numărul de examene radiologice (un examen radiologic = fată si profil)

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/program screening (examene RFM) - 250 mii lei;

- cost mediu/proiect-pilot - 6 miliarde lei;

- cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare - 65 milioane lei;

- cost mediu/bolnav tratat de tuberculoză, pe tipuri de terapie - 5 milioane lei;

- cost mediu/examen bacteriologic;

- cost mediu/examen radiologic.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului;

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare pentru îndrumare si control tuberculoză, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii;

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora;

- din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

 

SUBPROGRAM 1.4. - EVALUAREA ST RII DE SĂNĂTATE SI A FACTORILOR DE RISC

 

Obiectivul 1 : Protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediu

Activităti:

- Monitorizarea calitătii apei potabile distribuite prin sisteme publice în mediul urban si rural, raport national

- Identificarea riscurilor specifice legate de calitatea apei potabile

- Monitorizarea epidemiilor hidrice

- Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie infantilă generate de apa din fântână

- Monitorizarea calitătii bazinelor de înot si a apelor naturale folosite în scop de îmbăiere sau recreational

- Monitorizarea efectelor asupra sănătătii populatiei în relatie cu calitatea aerului

- Evaluarea stării de sănătate si a disconfortului populatiei în relatie cu calitatea habitatului

- Evaluarea stării de sănătate si a disconfortului populatiei în relatie cu nivelul poluării sonore

- Evaluarea modului de gestionare a de eurilor rezultate din activitătile de îngrijire medicală

- Monitorizarea calitătii nutritive si contaminării microbiologice si chimice a principalelor grupede produse alimentare: produse din carne, pâine si produse de panificatie, lapte si produse lactate

- Monitorizarea stării de nutritie a populatiei

- Evaluarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman

- Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare

- Evaluarea expunerii profesionale la radiatii ionizante

- Evaluarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide

- Implementarea sistemului informational privind sănătatea în relatie cu mediul

- Formarea profesională în domeniul sănătătii în relatie cu mediul

- Informarea si comunicarea în domeniul sănătătii în relatie cu mediul

- Armonizare legislativă în domeniul sănătătii în relatie cu mediul

- Activităti de interventie în caz de poluare accidentală

- Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra copiilor si tinerilor

- Activităti destinate rezolvării prioritătilor locale

- Elaborarea si implementarea planurilor locale pentru sănătate în relatie cu mediul

- Studiu national privind sănătatea în relatie cu mediul

- Studiu national privind sănătatea în relatie cu alimentul.

Obiectivul 2: Protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupationali

Activităti:

- Evaluarea impactului asupra sănătătii în urma expunerii profesionale

- Formarea profesională în domeniul medicinei muncii

- Armonizarea legislativă în domeniul medicinei ocupationale

- Informare si comunicare în domeniul riscurilor profesionale

- Studiu national privind sănătătea în relatie cu factorii din mediul de muncă.

Obiectivul 3: Monitorizarea stării de sănătate si supravegherea demografică

Activităti:

- Indentificarea inegalitătilor în distributia spatială a problemelor de sănătate

- Formarea profesională în domeniul managementului programelor de sănătate

- Actiuni de screening în domeniul sănătătii publice

- Studii de perceptie a problemelor de sănătate

- Elaborarea raportului local al stării de sănătate în relatie cu principalii determinanti

- Armonizarea legislativă în domeniul sănătătii publice

Indicatori de evaluare a subprogramului:

- Indicatori de rezultate - anual:

- scăderea incidentei efectelor actiunii factorilor de risc - 3%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de actiuni specifice de supraveghere a factorilor de risc si a efectelor acestora - 50;

- numărul de studii nationale de evaluare a sănătătii în relatie cu factorii de risc - 3

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/actiune specifică - 800.000.000 lei

- cost mediu/studiu national de evaluare a sănătătii în relatie cu factorii de risc - 700.000.000 lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 1.5. - PROMOVAREA SĂNĂTĂTII SI EDUCATIA PENTRU SĂNĂTATE

 

Obiectivul 1 : Evaluarea nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente nefavorabile sănătătii ale populatiei generale (fumat, alcool, droguri, alimentatie)

Activităti:

- Realizarea unui studiu national privind cunostintele, atitudinile si comportamentele nefavorabile sănătătii (fumat, alcool, droguri, alimentatie)

Indicatori de evaluare:

- Indicatori fizici - trimestrial:

- studiu national - 1

- Indicatori de eficientă (mii lei) - trimestrial:

- cost mediu/studiu national - 1.000.000.

Obiectivul 2: Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor favorabile sănătătii prin metode de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

Activităti:

- Desfăsurarea de campanii de informare, educare si comunicare în concordantă cu diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel national si local si în concordantă cu recomandările Organizatiei Mondiale a Sănătătii;

- Formare si educatie continuă pentru personalul care desfăsoară activităti de promovare a sănătătii si de educatie pentru sănătate (personalul din reteaua natională de promovare a sănătătii si de educatie pentru sănătate, medici, psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali, cadre didactice, consilieri scolari etc.);

- Formarea mediatorilor sanitari sau a formatorilor din programele de educatie pentru sănătate dezvoltate în cadrul diferitelor comunităti (de exemplu, comunitatea rromă);

Indicatori de evaluare:

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 10;

- numărul de cursuri de formare - 84 (două pe judet)

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare - 1.680.000 mii lei;

- cost mediu/cursuri de formare (inclusiv componenta Bancă Mondială) - 30.000 mii lei.

Obiectivul 3: Recuperarea persoanelor dependente de droguri

Activităti:

- Tratamentul intoxicatiilor acute si al sindroamelor de sevraj, dezintoxicarea, mentinerea pe methadonă în spital, pe bază de prescriptie pe condica de stupefiante, si în ambulator, pe reteta cu timbru sec de la farmacia spitalului, unitatea care a fost desemnată să asigure tratamentul specific al toxicomanilor.

- Reabilitarea psihosocială prin ergoterapie si terapii alternative

Indicatori de evaluare:

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de persone dependente de droguri recuperate - 100;

- numărul bazelor de recuperare - 10

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/persoană depedentă de droguri recuperată - 5.000 mii lei;

- cost mediu/baza de recuperare - 1.200.000 mii lei.

Obiectivul 4: Scăderea prevalentei afectiunilor orodentare

Activităti:

- Profilaxia cariei dentare prin clătiri orale cu substante fluorurate

- Tratamentul profilactic al cariei dentare

Indicatori de evaluare:

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de truse pentru clătire orală - 49.000 (judetul Timis- 14.500, judetul

Constanta - 34.500)

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/trusă pentru clătire orală - 60 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 1.6. - HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONAL

 

Obiective:

- Asigurarea unei securităti transfuzionale maxime:

- asigurarea transfuziilor sanguine;

- formarea de personal specializat în domeniul medicinei transfuzionale;

- stocarea corespunzătoare si transportul adecvat al sângelui si produselor sanguine;

- reorganizarea structurilor specializate;

- standardizarea sistemului informational în domeniul medicinei transfuzionale;

- întărirea rolului cercetării medicale în domeniul transfuziei sanguine.

- Recrutarea de donatori benevoli si neremunerati si mentinerea lor:

- dezvoltarea unei strategii nationale pentru recrutarea donatorilor;

- dezvoltarea marketingului donării voluntare de sânge;

- crearea unui sistem economic de sustinere a donării de sânge.

- Realizarea autosuficientei în sânge, produse derivate labile si stabile de sânge:

- cresterea numărului de unităti de sânge donate (5-6% din populatia tării);

- definirea politicii de fractionare a plasmei congelate;

- integrarea reglementărilor din Uniunea Europeană în reglementările nationale privind transfuzia.

Activităti:

- Asigurarea securitătii transfuzionale maxime:

- colecta de sânge si prepararea produselor sanguine labile;

- controlul imunohematologic, biologic si bacteriologic al sângelui;

- stocarea si transportul sângelui si produselor sanguine derivate;

- distributia sângelui si produselor sanguine;

- educatia/formarea continuă pentru asigurarea profesionalismului personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguină;

- informatizarea retelei de transfuzie.

- Actiuni pentru recrutarea de donatori benevoli si neremunerati si mentinerea lor ca donatori permanenti

- Realizarea autosuficientei în sânge, produse labile si stabile de sânge:

- evaluarea necesarului de sânge si derivate sanguine;

- diminuarea utilizării acestor produse în serviciile medicale;

- alegerea unei strategii de fractionare a plasmei congelate.

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultate:

- numărul de donatori permanenti - cel putin 85% din donatori;

- utilizarea de produse sanguine labile - 75-80% fată de sângele total;

- acoperirea necesarului de produse sanguine labile - 90%, iar albumina si factorii antihemofilici (rezultati din fractionare) - 10-15%

- Indicatori fizici:

- numărul de donatori/unităti recoltate si testate pe an - 400.000;

- numărul de donatori/1.000 locuitori - 20

- Indicatori de eficientă:

- cost mediu/unitate de sânge recoltată si testată - 1.600.000 lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului.

2 . PROGRAM DE PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR NETRANSMISIBILE

 

Indicatori

Program 2002

De eficientă:

 

Cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare (IEC) (mii lei)

1.000.000

Cost mediu/anchetă de prevalentă (mii lei)

800.000

Cost mediu/screening (mii lei)

16.000.000

Cost mediu/interventie specifică pentru controlul bolilor netransmisibile (mii lei)

28.100.500

Fizici:

 

Număr de anchete de prevalentă a factorilor de risc pentru bolile care constituie cauze principale de deces

1

Număr de actiuni de screening

2

Număr de campanii informare, educare si comunicare (IEC)

3

Număr de interventii specifice pentru controlul bolilor netransmisibile

7

 

Indicatori

Program 2002

De rezultat:

 

Cresterea ponderii diagnosticării precoce prin screening (%)

5

Scăderea mortalitătii specifice prin boli cardiovasculare la 100.000 de locuitori

675

Scăderea mortalitătii specifice prin cancer la 100.000 de locuitori

170

 

Institutia coordonatoare a programului: Ministerul Sănătătii si Familiei prin Directia generală de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate.

 

SUBPROGRAM 2.1. - PREVENIREA SI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

 

Obiective:

- Cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare prin studii descriptive despre obiceiuri alimentare, consumul de alcool, fumat, sedentarism si altele; screening pentru cunoasterea nivelului colesterolemiei în populatia-tintă si a nivelului HTA; studiu de prevalentă pentru cardiopatIasischemică si insuficienta cardiacă; îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, combaterea insuficientei cardiace, prevenirea complicatiilor majore prin asigurarea în spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si chirurgiei interventionale prin procedee de electrofiziologie si stimulatoare cardiace

Activităti:

- Studiul Urziceni privind depistarea factorilor de risc legati de stilul de viată asociat bolilor cardiovasculare la vârstă tânără; studiul privind factorii de risc initiat de Centrul de Cardiologie Craiova (studiul Podari); studiul de la Târgu Mure ; studii privind ponderea riscurilor pentru insuficienta cardiacă, realizate la nivelul centrelor de cardiologie locale; screening pentru ponderea nivelului colesterolemiei în populatia-tintă; screening pentru ponderea valorilor HTA în populatia-tintă; studiul de prevalentă si incidenta pentru hipertensiunea arterială în sectoarele 2, 3 ale municipiilor Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca; interventii de chirurgie cardiovasculară si interventională, de electrofiziologie si stimulatoare cardiace; Registrul national de bolnavi cardiaci operati; Registrul national de cardiologie interventională

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- incidenta specifică prin boli cardiovasculare creste - 1%

- scăderea mortalitătii specifice prin boli cardiovasculare - 675/100.000 de locuitori

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una realizată prin:

- numărul de teste screening pentru boli cardiovasculare - 150.000

- numărul de anchete de prevalentă - 1

- numărul de studii - 4

- numărul de bolnavi tratati - 2.875

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/screening - 130 mii lei

- cost mediu/studiu - 7.000.000 mii lei

- cost mediu/bolnav tratat - 121.739,1 mii lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

 

SUBPROGRAM 2.2. - PREVENTIE SI CONTROL ÎN PATOLOGIA ONCOLOGI

 

Obiective:

- Tratarea bolnavilor cu afectiuni oncologice

- Diagnosticarea în stadii incipiente, O, I, II, a cazurilor de tumori maligne (col uterin, glanda mamară, prostată si alte localizări frecvente)

Activităti:

- Screening pentru cancerul de col uterin

- Screening pentru cancerul glandei mamare

- Screening pentru cancere cu localizări frecvente

- Continuarea Registrului national de cancer

- Formarea continuă a personalului implicat în realizarea Registrului national de cancer

- Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului specific bolnavilor cu patologie oncologică: chimioterapice, imunomodulatori, hormonoterapie, factor de cre tere, inhibitori de osteoclaste si antiemetice specifice

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- scăderea mortalitătii specifice - 170/100.000 de locuitori

- cre terea ponderii diagnosticării precoce prin screening - 5%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- număr de teste screening - 50.000

- număr de cazuri înregistrate în RNC - 30.000

- număr de bolnavi tratati pe coduri de boală si tip de terapie - 497.379

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/tip de screening - 140 mii lei

- cost RNC - 1.000.000 mii lei

- cost mediu/bolnav tratat, pe tipuri de terapie - 2.613,7 mii lei

- cost mediu pe cură

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factor de crestere, inhibitori de osteoclaste, antiemetice specifice).

 

SUBPROGRAM 2.3. - PREVENTIE SI DIAGNOSTIC PRECOCE ÎN BOLILE NEUROLOGICE

 

Obiective:

- Reducerea mortalitătii cu 10% prin AVC (accident vascular cerebral); reducerea recurentelor cu 30% la bolnavii cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); reducerea intensitătii si a numărului de pusee cu 20% la bolnavii cu scleroză multiplă

Activităti:

- Monitorizarea pacientilor cu AVC (accident vascular cerebral) si tratamentul profilactic antitrombotic cu clopidogrel; monitorizarea pacientilor cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); asigurarea tratamentului cu interferon beta 1a si beta 1b; monitorizarea pacientilor cu implant cohlear

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- reducerea procentului de pacienti cu recurente - 10%

- reducerea procentului de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 30%

- reducerea invalidării - 25%

- procent de pacienti cu implant cohlear realizat - 100%

- Indicatori fizici - trimestrial:

Număr de interventii - una realizată prin:

- număr de pacienti cu recurentă la AVC - 5.000

- număr de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 1.500

Număr de pacienti cu implant cohlear - 10

Număr de pacienti cu scleroză în plăci tratati - 400, din care: 200 cu interferon beta 1a si 200 cu interferon beta 1b; număr de pacienti tratati cu clopidogrel

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/interventie AVC - 12.000.000,0 mii lei

- cost mediu/interventie implant cohlear - 3.000.000,0 mii lei

- cost mediu/pacient tratat de scleroză în plăci - 375.000,0 mii lei

- cost mediu/pacient tratat cu clopidogrel

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru clopidogrel, interferon beta 1a si beta 1b.

 

SUBPROGRAM 2.4. - PREVENTIE SI CONTROL ÎN DIABET SI ÎN ALTE BOLI DE NUTRITIE

 

Obiective:

- Screening pentru identificarea pacientilor cu risc de a face diabet; screening pentru depistarea complicatiilor cronice ale diabetului zaharat; automonitorizare pentru copii, tineri, gravide; reducerea numărului de bolnavi cu complicatii cronice ale diabetului zaharat cu 10%

- Tratarea bolnavilor cu diabet zaharat tip I si tip II

Activităti:

- Testarea pentru identificarea diabetului zaharat tip I si II, la rudele de gradul I ale pacientilor din evidentă; testarea pentru depistarea precoce a complicatiilor, retinopatii, nefropatii, neuropatii, boli cardiovasculare; automonitorizarea pacientilor din evidentă; asigurarea insulinei si a medicamentelor antidiabetice orale; alte activităti necesare realizării programului

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- procentul pacientilor identificati prin screening - 100%

- scăderea cu 10% a complicatiilor

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una realizată prin:

- numărul de teste screening pentru factori de risc - 10.000

- numărul de pacienti cu automonitorizare - 16.000

- numărul de pacienti tratati - 257.702, din care:

- cu antidiabetice orale

- cu insulină

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/tip de screening - 1.400 mii lei

- cost mediu/pacient automonitorizat - 1.400 mii lei

- cost mediu/pacient tratat - 3.104,4 mii lei

- cost mediu/pacient tratat cu ADO

- cost mediu/pacient tratat cu insulină

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente (ADO si insulină).

 

SUBPROGRAM 2.5. - PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRISI PSIHOSOCIA

 

Obiective:

- Scăderea morbiditătii prin boli psihice grave, prin depistare si tratament precoce

- Cresterea ponderii recuperărilor la pacientii cu internare obligatorie

Activităti:

- Educatia populatiei pentru recunoasterea si semnalarea simptomatologiei prodromale

- Formarea medicilor de familie pentru semnalarea precoce a dizabilitătilor psihice

- Terapia ocupatională

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- procent persoane diagnosticate cu forme subsindromice - 10%

- procent pacienti resocializati - 10%

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una realizată prin:

- numărul de medici care au promovat cursul - 300

- numărul de centre de ergoterapie - 10

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/medic/curs - 10 milioane lei

- cost mediu/centru de ergoterapie - 1,0 miliarde lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 2.6. - PREVENTIE ÎN PATOLOGIA NEFROLOGIC SI DIALI

 

Obiective:

- Cresterea cu 25% în 2 ani a ponderii cazurilor de nefropatii cu insuficientă renală cronică depistată în stadii incipiente

- Utilizarea tratamentului de substitutie a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Activităti:

- Screening în grupa de populatie cu vârsta de 7-25 de ani; monitorizarea principalelor nefropatii; realizarea Registrului national de dializă (RND); înregistrarea pacientilor în RND; asigurarea în spital a medicamentelor si a materialelor sanitare specifice hemodializei si dializei peritoneale

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- scăderea cu 5% a morbiditătii prin insuficientă renală cronică

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una, realizată prin:

- numărul de pacienti depistati cu factori etiologici ai nefropatiilor - 1.000

- numărul de pacienti cu nefropatii diagnosticati - 2.000

- numărul de pacienti înregistrati în RND - 1.000

- numărul de pacienti tratati - 4.272, din care:

- cu hemodializă

- cu dializă peritoneală

- numărul de sedinte, din care:

- hemodializă

- dializă peritoneală

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/interventie - 12,0 miliarde lei

- cost mediu/ pacient tratat - 166.198,5 mii lei

- cost mediu/pacient - cu hemodializă

- cu dializă peritoneală

- cost mediu/sedintă:

- hemodializă

- dializă peritoneală

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

 

SUBPROGRAM 2.7. - PREVENTIE SI CONTROL AL HEMOFILIEI SI TALASEMIEI

 

Obiective:

- Cresterea sperantei de viată si a calitătii vietii bolnavilor cu hemofilie prin profilaxia si tratamentul corect al accidentelor hemoragice

Activităti:

- Preventia primară a manifestărilor de boală la 2-18 ani; prevenirea si diagnosticarea precoce a complicatiilor infectioase; prevenirea accidentelor hemoragice; continuarea Registrului national de hemofilie; asigurarea în spital si ambulatoriu a medicamentelor specifice

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- scăderea numărului de accidente hemoragice la pacienti cu hemofilie - 10%

- scăderea numărului artropatiilor invalidante la pacienti cu hemofilie - 10%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de pacienti investigati pentru hemofilie - 1.000

- numărul de examene screening pentru pacienti cu talasemie - 1.500

- numărul de pacienti tratati - 2.613

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/testare - 1.500 mii lei

- cost mediu/pacient tratat - 7.654,0 mii lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonataore, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente specifice.

 

SUBPROGRAM 2.8. - PREVENTIE ÎN PATOLOGIA ENDOCRIN

 

Obiective

- Cresterea calitătii vietii la climacterium si profilaxia osteoporozei

- Scăderea morbiditătii prin gusa datorată carentei de iod

Activităti:

- Monitorizarea femeilor cu risc pentru osteoporoză; depistarea activă a gusei la copiii scolari; asigurarea în spital si ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei si gusei datorate carentei de iod

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- incidenta specifică cre te 1%

- incidenta complicatiilor scade 1%

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una, realizată prin:

- numărul de copii cu profilaxie a gusei prin carentă de iod - 3.000

- numărul de examene screening pentru osteoporoza la femei la menopauză - 5.000

- numărul de pacienti tratati - 13.157, din care:

- cu osteoporoză

- cu gusă datorată carentei de iod

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/examen screening - 1,0 milioane lei

- cost mediu/copil/profilaxie - 100 mii lei

- cost mediu/pacient tratat - 3.800,3 mii lei

- cost mediu/pacient tratat pentru osteoporoză

- cost mediu/pacient tratat pentru gu a datorată carentei de iod

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei si gusei datorate carentei de iod.

 

SUBPROGRAM 2.9. - PREVENTIE ÎN TRAUMATOLOGIE SI ÎN ORTOPEDIE

 

Obiective:

- Realizarea Registrului national de endoprotezare (RNE)

- Reducerea perioadei de imobilizare postoperatorie pentru pacientii endoprotezati

- Recuperarea locomotorie cu cca 80% a bolnavilor cu endoproteze primare

- Recuperarea locomotorie cu cca 60% a pacientilor cu endoproteze de revizie

- Prevenirea diformitătilor de coloană vertebrală si a complicatiilor cardiorespiratorii ulterioare

Activităti:

- Continuarea Registrului national de endoprotezare

- Monitorizarea pacientilor cu patologie deformantă preexistentă sau dobândită a coloanei vertebrale operate pentru evitarea cronicizării si prevenirea insuficientei cardiorespiratorii

- Monitorizarea pacientilor endoprotezati

- Asigurarea cu materiale sanitare specifice endoprotezării articulare primare si de revizie si a instrumentatiei segmentare de coloană

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteză primară - 80%

- procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteză de revizie - 60%

- Indicatori fizici - trimestrial:

Numărul de interventii - una, realizată prin:

- numărul de pacienti cu implant segmentar de coloană - 233

- numărul de bolnavi endoprotezati - 2.364

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost RNE - 2,0 miliarde lei

- cost mediu/pacient cu implantare segmentară de coloană - 60 milioane lei

- cost mediu/pacient endoprotezat - 59.221,7 mii lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli materiale sanitare specifice - endoproteze.

 

SUBPROGRAM 2.10 - REABILITAREA SERVICIILOR DE URGENPRESPITALICEAS

 

Obiective:

- Eficientizarea timpului maxim de ajungere la caz la urgente majore.

- Monitorizarea si controlul programelor de sănătate

Activităti:

- Formarea continuă a personalului:

- actiuni de pregătire pentru interventii la dezastre

- mentinerea retelei de comunicatii

- organizarea transportului, în cazuri speciale, cu aeronave

- Actiuni de control efectuate de coordonatorii nationali

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- număr de resuscitări cu reluarea functiilor vitale - 10%

- procent de teritoriu acoperit cu telecomunicatii - 100%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- Numărul de interventii - una, realizată prin:

- numărul de personal format la cursuri - 250;

- numărul de antrenamente de interventii la dezastre - 10

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

Cost mediu/interventie prin:

- cost/persoană/curs - 1.500 mii lei;

- cost actiune simulată - 600,0 milioane lei;

- cost dispecerate pentru telecomunicatii - 4,0 miliarde lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAMUL Nr. 2.11. - RECUPERARE MEDICA, MEDICIFIZISI BALNEOLOGIE

 

Obiective:

- Preventia si recuperarea medicală a afectiunilor aparatului locomotor

- Îmbunătătirea asistentei de recuperare pentru afectiunile cu morbiditate crescută în spitalele si sectiile de recuperare adulti si copii

- Prevenire, educatie si informare în poliartrita reumatoidă

Activităti:

- Campanii de informare si educare privind aspecte legate de medicina fizică si de recuperare

- Reorganizarea serviciilor de recuperare medicală

- Ameliorarea bazelor de tratament si a metodologiei de recuperare în serviciile de copii, adulti si geriatrie

- Amenajări speciale pentru cazurile severe

- Prevenire în poliartrita reumatoidă

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- procentul de pacienti cu recuperarea invaliditătii - 50 %

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de pacienti cu recuperarea invaliditătii - 6.000

- campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 1

- Indicatori de eficientă - trimestrială:

- cost mediu/profilaxie si recuperare - 600 mii lei

- cost mediu/IEC-1,0 miliarde lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 2.12. - PREVENTIE GERIATRIC SI PROTECTIA VÂRSTNICULUI

Obiective:

- Scăderea numărului complicatiilor unor afectiuni specifice vârstnicului si dispensarizarea grupelor de risc.

Activităti:

- Screening al grupei de populatie cu vârsta de 45-60 ani, pentru depistarea dislipidemiilor, afectiunilor cardiovasculare si a osteoporozei în cadrul lotului

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- reducerea mortalitătii specifice la grupa de vârstă >65 ani - 1%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- număr persoane vârstnice monitorizate - 5.000

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/persoană în vârstă, testată si monitorizată - 400 mii lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Cheltuieli materiale si servicii

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

 

SUBPROGRAM 2.13. - TRANSPLANT DE ORGANE SI TESUTURI

 

Obiective:

- Preventia complicatiilor fatale la pacientii cu boli cronice, cu sanse de recuperare

Activităti:

- Transplant de organe si tesuturi

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de rezultat - anual:

- procentul de pacienti recuperati/tip de transplant - 100%

- Indicatori fizici - trimestrial:

- număr de transplanturi efectuate pe tipuri - 10

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/tip de transplant - 3,0 miliarde lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru transplant.

 

SUBPROGRAM 2.14. - TERAPIA DEPENDENTEI DE DROGURI

 

Obiective:

- Reducerea dependentei de droguri

Activităti:

- Asigurarea medicatiei specifice tratamentului

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/tratament specific - 1.351,4 mii lei

- Indicatori fizici - trimestrial:

- numărul de pacienti cu tratament specific - 3.700

- Indicatori de rezultat - anual:

- procentul pacientilor recuperati - 50%

Natura cheltuielilor subprogramului:

- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente.

3 . PROGRAM DE NĂTATE A COPILULUI SI FAMILIEI

 

Indicatori

Program 2002

De eficientă:

 

Cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare (IEC) (mii lei)

1.000.000

Cost mediu/interventie de promovare a sănătătii reproducerii (mii lei)

31.529.833

Cost mediu/interventie de promovare a sănătătii copilului (mii lei)

36.000.000

Fizici:

 

Număr de campanii de informare, educare si comunicare (IEC)

4

Număr de interventii de promovare a sănătătii reproducerii

7

Număr de interventii de promovare a sănătătii copilului

8

 

Indicatori

Program

2002

De rezultat:

 

Cre terea prevalentei utilizării contraceptiei în rândul femeilor cu vârsta de 1545 de ani (%)

25

Scăderea incidentei avorturilor (cu % pe an)

10

Scăderea mortalitătii infantile la 1.000 născuti vii (%)

17

Scăderea mortalitătii materne prin avort la 1.000 născuti vii (%)

15

 

Institutiile coordonatoare ale programului:

- Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia de asistentă familială si socială

- Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului “Alfred Rusescu” Bucuresti

- Unitatea de Management a Programelor de Sănătate a Copilului si Familiei.

 

INTERVENTIA 1. - ACCESUL LA SERVICII DE SĂNĂTATE A REPRODUCERII

Obiectivul 1 : Consolidarea asistentei medicale primare pentru furnizarea serviciilor de sănătate a reproducerii în strânsă legătură cu serviciile de specialitate

Activităti:

- instruirea si perfectionarea personalului medical din asistenta medicală primară si de specialitate

- îmbunătătirea comunicării national-local-furnizori prin întâlniri periodice trimestriale

- procurare si distributie de contraceptive gratuite

- procurare si distributie de contraceptive cu plată

- tipărirea si distributia de fi e si de formulare de contraceptie

Obiectivul 2: Promovarea metodelor moderne de contraceptie

Activităti:

- elaborarea, tipărirea si distribuirea de materiale informative.

INTERVENTIA 2. - SISTEMUL DE ASISTENTĂ PRENATA

Obiectivul 1 : Elaborarea unui sistem coerent si unitar de monitorizare a asistentei prenatale

Activităti:

- tipărirea si distributia formularelor unice de înregistrare a consultatiilor prenatale

- instruirea personalului medical pentru folosirea formularelor unice

Obiectivul 2: Promovarea sistemului de asistentă prenatală

Activităti:

- elaborarea, tipărirea si distribuirea de materiale informative.

INTERVENTIA 3. - PROFILAXIA ANEMIEI FERIPRIVE LA COPIL SI GRAVI

Obiectivul 1 : Reducerea prevalentei anemiei feriprive la copilul între 0 – 1 an

Activităti:

- procurarea si distributia preparatelor de fier la copii

- monitorizarea prevalentei anemiei la copil

Obiectivul 2: Reducerea prevalentei anemiei feriprive la gravidă

Activităti:

- procurarea si distributia preparatelor de fier la gravidă

- monitorizarea prevalentei anemiei la gravidă.

INTERVENTIA 4. - PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN

Obiectivul 1 : Depistarea activă precoce a cancerului de col uterin în asistenta primară si în centre specializate

Activităti:

- pregătirea teoretică si practică a medicilor de familie pentru prelevarea probelor

- pregătirea citologilor si citotehnicienilor pentru citirea probelor

- procurarea echipamentelor (masă ginecologie, specule, lame, periute, fixator etc.)

- efectuarea examenului de depistare activă (prelevarea si fixarea probelor)

- transportarea probelor prelevate si a rezultatelor

- citirea si interpretarea rezultatelor

Obiectivul 2: Depistarea riscului oncogen pentru cancer de col uterin

Activităti:

- identificarea si izolarea infectiei virale cu risc oncogen

INTERVENTIA 5 - PROFILAXIA PATOLOGIEI REPRODUCERII UMANE PRIN DIAGNOSTIC PRE-SI POSTNATAL

Obiectivul 1 : Organizarea unei retele de centre de diagnostic pre- si postnatal

Activităti:

- organizarea structurilor regionale de diagnostic pre- si postnatal

- dotarea cu echipament specific si desfăsurarea de activităti specifice de testare

Obiectivul 2: Profilaxia sindroamelor genetice

Activităti:

- organizarea structurilor regionale de genetică medicală

- dotarea cu echipament specific si desfăsurarea de activităti specifice de testare.

INTERVENTIA 6. - PROFILAXIA SINDROMULUI DE IZOIMUNIZARE RH.

Obiectiv: Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.

Activităti:

- vaccinarea antiD a lăuzelor

INTERVENTIA 7. - REABILITAREA ASISTENTEI NEONATALE

Obiectivul 1: Regionalizarea asistentei neonatale

Activităti:

- definirea principiilor si normelor regionalizării neonatale

- evaluarea situatiei si necesarului

- costuri locale legate de programul RoNeoNat

- dotarea cu echipament specific

- instruirea personalului medical mediu si superior de către partea elvetiană

Obiectivul 2: Extinderea sistemului “rooming-in” în maternităti

Activităti:

- costuri locale legate de extinderea sistemului “rooming-in”

- dotarea cu echipament specific

- instruirea personalului medical mediu si superior.

INTERVENTIA 8. - PREVENIREA ÎNTÂRZIERILOR ÎN DEZVOLTAREA NEUROPSIHIA COPILULUI

Obiectivul 1: Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital

Activităti:

- efectuarea testelor specifice si tratamentul cazurilor confirmate

- luarea în evidentă la nivelul medicului de familie

Obiectivul 2: Prevenirea aparitiei deficientelor de dezvoltare neuropsihică la copil

Activităti:

- dotarea cu echipamente specifice

- instruirea personalului medical

- identificarea copiilor cu risc

- terapie complexă prin program de reabilitare oferit de o echipă multidisciplinară

Obiectivul 3: Prevenirea aparitiei cecitătii la prematuri

Activităti:

- procurarea echipamentelor specifice examinării pentru depistarea riscului de cecitate.

INTERVENTIA 9. - PROFILAXIA DISTROFIEI LA SUGAR SI COPIL

Obiectivul 1: Profilaxia morbiditătii infantile datorate distrofiei la copii între 0-1 an prin administrarea de lapte praf

Activităti:

- administrarea de lapte praf la copii, cu indicatii

Obiectivul 2: Profilaxia malnutritiei la prematuri

Activităti:

- administrarea laptelui - medicament în formulă specială pentru prematuri

Obiectivul 3: Promovarea alăptării la sân

Activităti:

- elaborarea, tipărirea si distribuirea de materiale informative.

INTERVENTIA 10. - PROFILAXIA RAHITISMULUI CARENTIAL AL COPILULUI

Obiectiv: Scăderea incidentei rahitismului la copilul între 0-3 ani

Activităti:

- procurarea si distributia vitaminei D.

INTERVENTIA 11. - SUPRAVEGHEREA SRII DE SĂNĂTATE ÎN COLECTIVITI DE COPII SI ADOLESCENTI

Obiectivul 1: Supravegherea dezvoltării somatopsihice a elevilor

Activităti:

- supravegherea medicală a elevilor si interventii de ameliorare a stării de sănătate

- măsurarea si calcularea indicilor si indicatorilor antropofiziometrici ai elevilor

- actiuni de monitorizare a riscului comportamental al elevilor si interventii de corectare a comportamentului

Obiectivul 2: Promovarea unui comportament sanitar si social sănătos în colectivitătile de copii si adolescenti

Activităti:

- elaborarea, tipărirea si distribuirea materialelor informative.

INTERVENTIA 12. - PROMOVAREA SĂNĂTĂTII FEMEII SI COPILULUI LA NIVEL COMUNITAR

Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului de asistentă medicală comunitară

Activităti:

- crearea unui grup interministerial si initierea normelor legislative necesare

- definirea atributiilor si normelor de functionare ale asistentului medical comunitar

- introducerea asistentului medical comunitar în nomenclatorul de meserii

- elaborarea curriculei si materialelor de formare a asistentilor comunitari

- formare de formatori

- instruirea asistentului medical comunitar în zonele-pilot

- implementarea sistemului de asistentă medicală comunitară în zonele-pilot

- elaborarea, tipărirea si distribuirea de materiale informative

Obiectivul 2: Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari comunitari din cadrul comunitătilor de rromi

Activităti:

- definirea atributiilor si normelor de functionare ale mediatorului comunitar

- formarea de mediatori sanitari din cadrul comunitătilor de rromi

- implementarea sistemului de mediatori sanitari comunitari în zonele-pilot

Obiectivul 3: Prevenirea si managementul violentei împotriva femeii si copilului

Activităti:

- campanii împotriva violentei.

INTERVENTIA 13. - PROFILAXIA SI TRATAMENTUL UNOR AFECTIUNI CRONICE ALE COPILULUI

Obiectivul 1: Profilaxia si tratamentul sindromului de detresă respiratorie la nou-născut

Obiectivul 2: Profilaxia si tratamentul astmului bron ic la copil

Obiectivul 3: Profilaxia si tratamentul hepatitei B si C la copil

Obiectivul 4: Profilaxia si tratamentul diareei cronice si sindromului de malabsorbtie la copil

Obiectivul 5: Profilaxia si tratamentul mucoviscidozei la copil

Obiectivul 6: Profilaxia si tratamentul hemofiliei la copil

Obiectivul 7: Profilaxia si tratamentul epilepsiei la copil

Obiectivul 8: Profilaxia si tratamentul imunodeficientelor primare umorale la copil

Activităti:

- crearea standardelor si ghidurilor

- profilaxie si terapie prin administrare de medicamente specifice.

INTERVENTIA 14. - PROFILAXIA SI TRATAMENTUL UNOR AFECTIUNI CRONICE ALE FEMEII

Obiectivul 1: Profilaxia si tratamentul infertilitătii

Activităti:

- crearea standardelor si ghidurilor

- investigarea standardizată a cuplurilor sterile

- tratamentul infertilitătii de cuplu

Obiectivul 2: Profilaxia si tratamentul tulburărilor legate de menopauză

Activităti:

- crearea standardelor si ghidurilor

- investigarea standardizată a femeii la menopauză

- tratamentul tulburărilor de menopauză.

INTERVENTIA 15. - UNITATEA DE COORDONARE A PROGRAMULUI DE S N TATE A COPILULUI SI FAMILIEI

Obiectiv: Îmbunătătirea managementului programului de sănătate a copilului si familiei prin înfiintarea Unitătii de Management a Programului de Sănătate a Copilului si Familiei în cadrul Institutului de Ocrotire a Mamei si Copilului “Alfred Rusescu” Bucuresti si sustinerea functionării acesteia

Activităti:

- coordonează elaborarea documentatiei referitoare la structura si bugetul subprogramelor

- coordonează elaborarea normelor metodologice ale subprogramelor

- coordonează tehnic implementarea subprogramelor în teritoriile stabilite

- monitorizează activitătile si îndeplinirea obiectivelor subprogramelor

- evaluează activitatea din teritoriu si întocme te rapoartele periodice specifice

- informează Ministerul Sănătătii si Familiei asupra problemelor apărute în desfăsurarea subprogramelor

Indicatori de evaluare ai programului

- Indicatori de rezultat

Creserea prevalentei utilizării contraceptiei în rândul femeilor între 15-45 de ani - 25%

Scăderea incidentei avorturilor (la % pe an) - 10%

Scăderea mortalitătii materne prin avort la 1.000 născuti vii - 0,15%

Scăderea mortalitătii infantile la 1.000 născuti vii - 17%

- Indicatori fizici:

- număr de interventii de promovare a sănătătii copilului - 8

- număr de interventii de promovare a sănătătii reproducerii – 7

- număr de campanii de informare, educare si comunicare - 4

- Indicatori de eficientă:

- cost mediu/interventie de promovare a sănătătii copilului - 36 miliarde lei

- cost mediu/interventie de promovare a sănătătii reproducerii - 31,5 miliarde lei

- cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare - 1 miliard lei

Natura cheltuielilor programului:

- Cheltuieli materiale si servicii

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii

4. PROGRAM DE REFOR, POLITICI DE SĂNĂTATE SI ADMINISTRATIE SANITAR

 

Indicatori

Program 2002

De eficientă:

 

Cost mediu/interventie de sănătate (mii lei)

57.875.190

Cost mediu/program de competentă si supraspecializare

125.000

Fizici:

 

Număr de interventii de sănătate

42

Număr de programe de competentă si supraspecializare

80

Număr de sinteze ale stării de sănătate

25

De rezultat:

 

Cresterea gradului de participare a personalului la cursuri de formare si de perfectionare (% pe an)

20%

 

Institutii coordonatoare ale programului:

- Ministerul Sănătătii si Familiei

- Academia de Stiinte Medicale

- Institutul National de Medicină Sportivă

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

- Centrul de Calcul, Statistică si Documentare Medicală.

 

SUBPROGRAM 4.1. - REFORSI POLITICI DE SĂNĂTATE

 

Obiectiv:

- Reforma sectorului sanitar si implementarea politicilor de sănătate conform strategiei de dezvoltare

Activităti:

- Evaluarea si planificarea de servicii de sănătate

- Elaborarea de sinteze ale stării de sănătate

- Organizarea de cursuri de formare în planificare, finantare si management al serviciilor de sănătate, finantare în functie de diagnostic (DRG)

- Editarea, tipărirea, distribuirea documentatiei DRG

Indicatori de evaluare:

- Indicatori de eficientă:

- Cost mediu/interventie de sănătate (mii lei) 57.875.190

- Cost mediu/program de competentă si supraspecializare (mii lei) 125.000

- Indicatori fizici:

- Număr de interventii de sănătate 42

- Număr de programe de competentă si supraspecializare 80

- Număr de sinteze ale stării de sănătate 25

- Indicatori de rezultat:

- Cresterea gradului de participare a personalului la cursuri de formare 20% si de perfectionare (% pe an)

 

SUBPROGRAM 4.2. - ADMINISTRATIE CENTRASI SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE

 

SUBPROGRAM 4.3. - REZERPENTRU SITUATII SPECIALE

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME METODOLOGICE

privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate în anul 2002

 

I. Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sănătate

1. Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonatori principali de credite, proiectează, implementează, finantează si coordonează programe, respectiv subprograme de sănătate, în scopul realizării unor obiective de sănătate.

2. Implementarea constă în punerea în practică a activitătilor necesare realizării scopului si obiectivelor programului, respectiv ale subprogramului de sănătate, urmărindu-se rezultatele obtinute, precum si încadrarea în timpul si în costurile aprobate.

3. Programele, respectiv subprogramele de sănătate, se elaborează si se execută în cadrul fiecărui capitol de cheltuieli, conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995.

4. Institutele medicale sau alte unităti sanitare desemnate de Ministerul Sănătătii si Familiei pot coordona si finanta programe, subprograme sau actiuni de sănătate.

5. Sumele alocate pentru programele, respectiv pentru subprogramele de sănătate se cuprind

în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare, se aprobă o dată cu acestea si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite. Ordonatorii secundari si tertiari de credite evidentiază sumele alocate, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în plan, cât si în executie.

6. Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sănătate, se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital, avându-se în vedere următoarele precizări:

a) În sumele prevăzute la programele, respectiv la subprogramele de sănătate care se execută prin unităti finantate integral de la bugetul de stat de la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, se cuprind medicamente si materiale sanitare, materiale si prestări servicii cu caracter functional, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament, reparatii curente, reparatii capitale, cărti si publicatii.

Cheltuielile de întretinere si gospodărire ale unitătilor sanitare sunt incluse în “Programul comunitar de sănătate publică”.

Cheltuielile pentru inspectiile sanitare de stat sunt cuprinse în “Programul comunitar de sănătate publică” si “Programul de sănătate a copilului si familiei”.

b) Sumele aferente procurării vaccinurilor prin licitatie la nivel national sunt cuprinse în “Programul comunitar de sănătate publică”, subprogramul “Supravegherea si controlul bolilor transmisibile”, în bugetul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti.

c) Cheltuielile aferente efectuării unor teste de diagnostic care nu pot fi făcute în laboratoarele obisnuite si a testelor de confirmare a diagnosticului sunt prevăzute în bugetul Institutului “Cantacuzino”Bucuresti.

d) Laptele praf ce se acordă gratuit în cadrul programului “Sănătatea copilului si familiei” se achizitionează si se distribuie în conditiile prevăzute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001, si de Ordinul ministrului sănătătii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern.

e) Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sănătate, de la titlul 20 “Cheltuieli ateriale si servicii” se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor justificate ale odonatorilor de credite, în raport cu gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si în limita bugetului aprobat.

f) Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sănătate de la titlul 38 “Transferuri” se face lunar, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite, în raport cu gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si în limita bugetului aprobat.

g) Din sumele aprobate programelor, respectiv subprogramelor, de sănătate la titlul 38 “Transferuri” art. 40 alin. 44 “Programe de sănătate”, realizate prin unitătile sanitare finantate din venituri extrabugetare, conform legii, se asigură cheltuielile de personal pentru personalul angajat pe durată determinată sau cu fractiune de normă, potrivit art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, cheltuielile materiale si servicii si de capital (cu aprobarea directiei coordonatoare), cu obligatia utilizării sumelor respective numai pentru realizarea subprogramelor de sănătate pentru care sunt responsabile. Ocuparea posturilor pe durată determinată, cu normă întreagă sau cu fractiune de normă, se face cu aprobarea directiei de sănătate publică sau a Ministerului Sănătătii si Familiei, după caz.

7. În cadrul subprogramului “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească” se cuprind si cheltuielile aferente organizării transportului, în cazuri speciale, cu aeronave, cu aprobarea Directiei generale de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei.

8. Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate “Programului de sănătate a copilului si familieiil se acordă fără plată, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 41/2002. Documentele justificative pe baza cărora se acordă contraceptive fără plată sunt: carnetele de elev, student, somer, adeverinte emise de consiliile locale, precum si declaratii pe propria răspundere, după caz.

9. Înregistrarea în contabilitate si circuitul documentelor în cazul unor achizitii de medicamente, vaccinuri si materiale sanitare pentru care achizitia si plata se fac centralizat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

10. a) Finantarea subprogramelor de sănătate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către casele de asigurări de sănătate de la cap. 62.16 “Servicii medicale si medicamenteie titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii” art. 25 “Cheltuieli materiale si prestări servicii cu caracter medical”, în cadrul bugetului aprobat.

b) Sumele alocate sunt destinate asigurării în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

c) Sumele aferente fiecărui subprogram de sănătate sunt stabilite de casele de asigurări de sănătate în functie de numărul de bolnavi si de costul mediu pe bolnav si sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, potrivit modelului prezentat în anexă, cu unitătile prestatoare de servicii medicale implicate, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

d) Sumele destinate finantării subprogramelor de sănătate, cuprinse în contracte, vor fi defalcate pentru procurarea medicamentelor sau a materialelor sanitare ce se acordă în spital si, respectiv, în ambulatoriu de către casele de asigurări de sănătate în colaborare cu coordonatorii locali de programe de sănătate.

e) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul.

f) Unitatea prestatoare de servicii medicale prezintă caselor de asigurări de sănătate, în primele 5 zile ale lunii în curs, decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform copiei de pe ordinul de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, precum si cererea justificativă însotită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

g) Casele de asigurări de sănătate vor analiza indicatorii prezentati în decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curentă în cadrul subprogramelor de sănătate.

h) Neprezentarea documentelor prevăzute la lit. f) de către unitătile prestatoare de servicii medicale atrage sistarea finantării.

i) Nerespectarea clauzelor contractuale, în sensul utilizării fondurilor pentru alte destinatii, sau neraportarea indicatorilor stabiliti atrage rezilierea contractului respectiv.

j) Situatiile prevăzute la lit. h) si i) vor fi aduse la cunostintă Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Ministerului Sănătătii si Familiei de către organele constatatoare, în termen de 48 de ore de la data constatării.

11. Sursele de finantare a programelor, respectiv a subprogramelor, de sănătate pot fi completate, potrivit legii, cu donatii si sponsorizări.

II. Raportarea indicatorilor din programele, respectiv subprogramele, de sănătate si responsabilitătile specifice în derularea acestora

12. a) Indicatorii se monitorizează pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare, al directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si al caselor de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

b) Periodicitatea raportării indicatorilor este stabilită prin anexa nr. 3 la ordin, pentru fiecare program, respectiv subprogram de sănătate, utilizându-se modalitătile de raportare (suport de hârtie, magnetic etc.) convenite cu directiile coordonatoare din minister.

c) Casele de asigurări de sănătate transmit lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, o dată cu raportarea contului de executie, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sănătate, sumele utilizate de către unitătile prestatoare de servicii medicale care derulează aceste subprograme, precum si indicatorii realizati, conform anexei nr. 3 la ordin.

13. Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între suma alocată pentru actiunea respectivă si numărul de indicatori fizici. În cazul în care au fost finantate si alte actiuni pentru care nu au fost stabiliti sau raportati indicatori fizici, acestea vor fi enumerate indicându-se costul total pe fiecare actiune. Costul mediu/bolnav tratat si costul mediu/cură (tip de terapie, sedintă, interventie) se calculează ca raport între suma utilizată si numărul de bolnavi tratati, respectiv numărul de cure realizate (tip de terapie, sedintă, interventie).

14. Nivelul costurilor medii va sta la baza unor analize comparative, atât cu nivelul indicatorilor prevăzut să se realizeze, cât si cu cel realizat de fiecare unitate.

15. Unitătile sanitare care derulează programe, respectiv subprograme, de sănătate au obligatia de a raporta, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului, directiilor de sănătate publică sau Ministerului Sănătătii si Familiei, după caz, indicatorii fizici si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora atât din sumele primite de la bugetul de stat, cât si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate. După centralizare directiile de sănătate publică îi remit directiilor coordonatoare de programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, potrivit periodicitătii stabilite prin anexa nr. 3 la ordin, până la data de 20 a primei luni din trimestrul următor si până la data de 25 ianuarie 2003, pentru indicatorii ce se raportează anual.

16. În termen de 15 zile de la primirea datelor directiile generale coordonatoare de programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei centralizează si analizează indicatorii raportati pe fiecare program, respectiv subprogram de sănătate, pe judete, stabilind nivelul indicatorilor de rezultate pe total program.

17. Rezultatele analizelor, însotite, după caz, de propuneri de îmbunătătire a activitătilor de elaborare, finantare si raportare a indicatorilor prevăzuti în programele de sănătate, vor fi prezentate conducerii Ministerului Sănătătii si Familiei până la data de 15 februarie 2003.

18. a) Unitătile prestatoare de servicii medicale, care derulează subprograme de sănătate finantate de casele de asigurări de sănătate, transmit acestora raportări lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram, precum si indicatorii realizati, conform prevederilor pct. 10 lit. f).

Indicatorii prevăzuti în anexa nr. 3 la ordin se raportează până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

b) Unitătile prestatoare de servicii medicale, care derulează subprograme de sănătate, au obligatia organizării evidentei nominale (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiază de medicamente sau materiale specifice prescrise în cadrul subprogramelor. Această evidentă va fi pusă la dispozitie caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea.

19. Lunar, directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care au repartizate sarcini privind programele de sănătate, analizează, pe fiecare subprogram de sănătate si pe judete, sumele alocate si gradul de utilizare a fondurilor la nivelul unitătilor prestatoare de servicii medicale, precum si indicatorii fizici si de eficientă realizati.

20. Responsabilitătile specifice în derularea programelor de sănătate sunt:

a) Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia generală a bugetului, asigură fondurile pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sănătate aprobate prin bugetul de stat.

b) Coordonatorii nationali si directiile de sănătate publică, în calitate de coordonatori locali, răspund de utilizarea fondurilor aprobate pentru desfăsurarea programelor, respectiv a  subprogramelor de sănătate, organizarea activitătilor specifice prin compartimentele de specialitate si institutiile cu rol în realizarea subprogramului, raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficientă si de rezultat.

c) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sănătate, monitorizarea si controlul indicatorilor fizici si de eficientă si de analiza indicatorilor.

d) Medicii din cadrul unitătilor sanitare cu responsabilităti în realizarea subprogramului de sănătate, în calitate de coordonatori locali:

- răspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor;

- dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în subprogramul de sănătate;

- răspund de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramului de sănătate;

- răspund de raportarea la timp a datelor către directiile de sănătate publică si către casele de asigurări de sănătate;

- evaluează impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în subprogramele de sănătate.

e) Contabilul- ef (directorul economic) al unitătii sanitare răspunde de modul de organizare a contabilitătii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate directiilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate.

III. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate

21. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele, de sănătate se realizează astfel:

a) Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele, de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei va fi efectuat trimestrial de către coordonatorii locali, respectiv de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, pentru institutiile sanitare care derulează subprograme de sănătate, si de către coordonatorii nationali, directiile coordonatoare din minister, prin sondaj.

b) Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate va fi efectuat de către casele de asigurări de sănătate, trimestrial, la unitătile prestatoare de servicii medicale care derulează aceste subprograme.

22. Controlul va urmări, în principal, următoarele:

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum si măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse în programul sau în subprogramul de sănătate respectiv;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor legate de derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validitatea datelor colectate;

e) eventualele obstacole sau disfunctionalităti în derularea programului sau subprogramului de sănătate.

23. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile în derularea subprogramelor de sănătate respective, în vederea remedierii eventualelor disfunctionalităti, urmând ca în termen de 30 de zile să se stabilească rezultatele finale ale controlului. În cazul în care directia de sănătate publică sau casa de asigurări de sănătate, după caz, identifică probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei sau Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Pentru anul 2002 controlul anual se va efectua până la data de 31 ianuarie 2003.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTRACT

pentru finantarea programelor/subprogramelor de sănătate

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate..........................................................., cu sediul în municipiul/orasul....................................................., strada........................................... nr. ........, judetul/sectorul........., telefon/fax................, reprezentată prin director general..................................... si director economic........................................., pe de o parte,

si

unitatea sanitară........................................, reprezentată prin director ........................................ si director economic/contabil -sef...................................., acreditată/autorizată .................................

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea subprogramelor de sănătate ...................................................... (se specifică fiecare subprogram) pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor specifice ........................................................................................... (se completează, după caz, în functie de subprograme) necesare în terapia în spital si în ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, si Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programe, respectiv subprograme, de sănătate aprobate prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui si până la data de 31 decembrie 2002.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părtilor, în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 41/2002.

IV. Obligatiile părtilor

4.1. Obligatiile Casei de Asigurări de Sănătate

4.1.1. Casa de Asigurări de Sănătate ....................................... se obligă să asigure fonduri pentru derularea subprogramelor de sănătate, decontând lunar contravaloarea facturilor pentru medicamente si/sau materiale specifice necesare asigurării în spital si în ambulatoriu a tratamentelor pentru bolnavii cu afectiunile cuprinse în subprograme.

4.1.2. Finantarea subprogramelor se face din Fondul de asigurări sociale de sănătate, în cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical.

4.1.3. Sumele alocate sunt stabilite în functie de numărul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav.

4.1.4. Defalcarea sumelor alocate pe spital si ambulatoriu se face de Casa de Asigurări de Sănătate ......................................... si de directia de sănătate publică.

4.1.5. Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor se asigură prin farmacia unitătii sanitare prestatoare de servicii medicale prin care acestea se derulează.

4.1.6. Casa de Asigurări de Sănătate ................................... analizează indicatorii prezentati în decontul înaintat de unitatea sanitară prestatoare de servicii medicale, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior.

4.1.7. Casa de Asigurări de Sănătate ................................... decontează, în termen de 5 zile, în baza cererilor justificate transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele specifice necesare în tratamentul din luna curentă.

4.2. Obligatiile unitătii sanitare.................................................

Unitatea sanitară are următoarele obligatii:

4.2.1. să elaboreze strategii de profilaxie primară, secundară si tertiară pentru bolile cuprinse în program;

4.2.2. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare subprogram de sănătate, potrivit destinatiei acestora;

4.2.3. să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale si bănesti;

4.2.4. să organizeze evidenta cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în prevederi, cât si în executie;

4.2.5. să se asigure ca serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract să se încadreze din punct de vedere al calitătii în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de către comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

4.2.6. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele conform reglementărilor în vigoare;

4.2.7. să efectueze achizitia medicamentelor, în conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si ale Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programe, respectiv subprograme de sănătate, în anul 2002;

4.2.8. să transmită casei de asigurări de sănătate raportări lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram de sănătate, precum si indicatorii realizati, răspunzând de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea plătii contravalorii facturii pentru medicamentele si/sau materialele specifice procurate în luna precedentă;

4.2.9. să organizeze evidenta nominală (sau a codurilor numerice personale) a bolnavilor care beneficiază de medicamentele si/sau materialele specifice prescrise în cadrul subprogramelor de sănătate. Până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului va raporta casei de asigurări de sănătate evidenta nominală a bolnavilor tratati în cadrul subprogramelor de sănătate.

V. Valoarea contractului (se detaliază fiecare subprogram pe destinatii 2.2, 2.3, 2.4 etc.)

5.1.......................... lei, din care:

5.1.1....................... lei pe spital;

5.1.2....................... lei pe ambulatoriu.

5.2.

5.3.

5.4. Finantarea subprogramelor

5.4.1. Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile ale lunii curente, pentru luna expirată, decontul cuprinzând numărul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele specifice procurate în luna precedentă, precum si cererea justificativă, însotită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

5.4.2. Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentati prin decont, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si decontează, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de maximum 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curentă.

VI. Răspunderea contractuală

6.1. Unitatea sanitară are următoarele responsabilităti:

6.1.1. Prin medicii coordonatori:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele si materialele specifice;

b) răspunde de organizarea evidentei nominale (sau a codurilor numerice personale) a bolnavilor care beneficiază de medicamentele si/sau materialele specifice prescrise în cadrul subprogramelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în program;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul programului;

e) răspunde de raportarea la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate ................., precum si de realitatea si exactitatea acestora;

f) evaluează impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în program.

6.1.2. Prin contabilul- ef al unitătii sanitare:

- răspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate lunar.

6.2. Casa de Asigurări de Sănătate ........................ controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizează lunar indicatorii prezentati.

6.2.1. Controlul casei de asigurări de sănătate va urmări, în principal, următoarele:

a) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare;

b) dacă se constată obstacole sau disfunctionalităti în derularea programului;

c) dacă se încadrează în sumele contractate pe subprograme de sănătate, dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si dacă au servit la realizarea obiectivelor propuse în domeniul sau subprogramul respectiv;

d) dacă persoanele implicate respectă responsabilitătile legate de subprogram;

e) verifică realitatea si exactitatea datelor.

6.3. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la pct. 4.1 din prezentul contract atrage sistarea finantării.

6.4. Nerespectarea clauzelor cuprinse la pct. 3.2.2 si 3.2.8 atrage rezilierea contractului.

VII. Solutionarea litigiilor

7.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se solutionează de către părti pe cale amiabilă. În situatia în care părtile nu ajung la o întelegere, acestea se vor adresa organelor jurisdictionale competente.

VIII. Clauze speciale

8.1. Se pot încheia acte aditionale la prezentul contract în situatia în care, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se aprobă modificări în volumul si în structura programului, pe parcursul derulării acestuia.

8.2. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului. Dacă pe durata prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

IX. Dispozitii finale

9.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părti.

9.2. În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata

derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător, numai cu acordul părtilor.

9.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitătii acestuia poate fi făcută numai cu acordul celor doi semnatari.

X. Forta majoră

10.1. Orice împuternicire independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări  ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargou.

10.2. Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

10.3. Dacă nu se procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea la termen.

10.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ....., în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si se completează conform normelor în vigoare.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,

Director economic,

Vizat Serviciul juridic

UNITATEA SANITA

Director,

Director economic/contabil-sef

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Înregistrarea în contabilitate si circuitul documentelor

în cazul achizitiilor centralizate de la bugetul de stat

 

Înregistrarea în contabilitate a achizitiilor centralizate

I. În situatia în care institutul de sănătate publică achizitionează centralizat vaccinuri, le distribuie gratuit directiilor de sănătate publică si acestea medicilor de familie

1. Achizitia centralizată de vaccinuri la nivelul institutului de sănătate publică, în baza contractelor de achizitii

600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

= 234 “Furnizori”

 

 

2. Achitarea obligatiilor către furnizori privind achizitia de vaccinuri:

234 “Furnizori”

= 700.01 “Finantarea din bugetul de stat”

 

 

3. Distribuirea vaccinurilor către directiile de sănătate publică, în baza repartizării aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei; si a avizului de însotire a mărfii:

213.01 “Decontări cu unitătile”

= 600.01 “Medicamente si materiale sanitareie

 

4. Intrarea în gestiunea directiilor de sănătate publică a vaccinurilor, în baza avizului de însotire a mărfii si a repartizării aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei, de la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti:

600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

= 213.01

 “Decontări cu unitătile”

 

5. Distribuirea de la directia de sănătate publică către medicii de familie a vaccinurilor, pe baza de aviz de însotire a mărfii:

213.01 “Decontări cu unitătile”

= 600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

 

6. Înregistrarea pe cheltuieli la nivelul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti se face în baza justificării consumului de vaccinuri de către medicii de familie, întocmit pe fi ă cartografică sau tabel nominal; acesta se centralizează de directiile de sănătate publică pe documentul “Raport de justificare a consumului”, care se aprobă de conducerea unitătii/institutului.

410“Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget”

= 213.01 ”Decontări cu institutiile”

 

 

II. Directia de sănătate publică achizitionează contraceptive centralizat si le distribuie cabinetelor de planificare familială.

 

1. Achizitionarea de contraceptive la nivelul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în baza contractului de achizitii:

600.01 “Medicamente si materiale  sanitare”

= 234 “Furnizori”

 

2. Achitarea obligatiilor către furnizori privind achizitia de contraceptive:

234 “Furnizori”

= 700.01 “Finantarea din bugetul de stat”

 

3. Distribuirea către medicii de familie, pe baza repartizării aprobate de directiile de sănătate publică, a contraceptivelor, cu avizul de însotire a mărfii:

213.01 “Decontări cu unitătile”

= 600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

 

4. Justificarea consumului la directiile de sănătate publică de către medicii de familie (prin raport lunar pentru distribuirea contraceptivelor gratuite sau tabel nominal), pentru trecerea pe cheltuieli cu aprobarea conducerii directiei de sănătate publică si a responsabilului de program:

410 “Cheltuielile institutiilor publice finantate de la buget”

= 213.01 “Decontări cu unitătile”

 

III. În cazul achizitionării prin unitătile sanitare finantate din venituri extrabugetare desemnate de Ministerul Sănătătii si Familiei:

 

1. Încasarea sumelor din alocatiile bugetare:

192 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”

= 592 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie specială”

 

2. Achizitia de contraceptive în baza contractelor de achizitie:

600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

= 234 “Furnizori”

 

3. Achitarea furnizorilor privind achizitia de contraceptive:

234 “Furnizori”

= 192 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”

 

4. Distribuirea de către unitătile sanitare finantate din venituri extrabugetare, achizitoare ale contraceptivelor, pe bază de aviz de însotire a mărfii, la unitătile sanitare si medicii de familie:

213.01“Decontări cu unitătile”

= 600.01  “Medicamente si materiale sanitare” 

 

5. Justificarea consumului (prin raport lunar pentru distribuirea contraceptivelor gratuite sau tabel nominal) de către unitătile sanitare sau medicii de familie si trecerea pe cheltuieli la unitatea sanitară care a achizitionat centralizat contraceptive (trimestrial):

492 “Cheltuieli din alocatii bugetare

= 213.01 “Decontări cu unitătile cu destinatie specială”