MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV -  Nr. 181         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

174. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj

 

110. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

111. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

 

117. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman

 

141. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligatiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 februarie 2002.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.

 

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevăzuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, si se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. - Tematica cercetărilor statistice speciale prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, precum si metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul National de Statistică si se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de muncă.

Art. 3. - (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se întelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum si locurile de muncă nou-create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. - Furnizorii de servicii prevăzuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, date privind somerii mediati si încadrati în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5. - Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzută la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă;

c) încetarea raportului de muncă prin acordul părtilor, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, prin eliberarea din functia publică, în situatia în care autoritatea sau institutia publică si-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar functionarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile art. 62 alin. (2) din aceeasi lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care autoritatea sau institutia publică si-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public, iar acesta refuză oferta Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 6.   Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate si  se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unitătii la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situatia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din lege se consideră că nu au reu it sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel putin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin postă, sau cu dovezi eliberate în urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj, precum si modelul declaratiei lunare privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, în a cărei rază îsi au domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti pot împuternici agentiile locale pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază persoanele îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocuparea fortei de muncă prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe tară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege si la care se calculează contributia datorată bugetului asigurărilor pentru somaj, este salariul de bază minim brut pe tară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăte te această contributie.

Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din lege, include:

a) salariile de bază;

b) indemnizatiile, ca unică formă de remunerare a activitătii;

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, corespunzătoare functiilor în care persoanele respective sunt încadrate în tară;

d) sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizatiile clinice;

g) stimulentele si premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizatiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităti, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile bănesti plătite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civilă de prestări de servicii, cu exceptia cazului în care acestia au încheiat si un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii.

Art. 14. - (1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaratii pe  propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea conventiei civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfăsoară activităti pe bază de conventii civile de prestări de servicii.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, si persoanelor care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe tară.

(3) Contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra:

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător functiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din lege;

b) indemnizatiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistratilor si al altor categorii de personal pentru care indemnizatia lunară este unica formă de remunerare, precum si pentru persoanele care ocupă functii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajati pe bază de contract, prevăzuti la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - (1) somerii prevăzuti la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităti autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj, în conditiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăsesc cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activităti autorizate potrivit legii se întelege activitătile desfăsurate de persoane fizice în mod independent si de asociatiile familiale în baza autorizatiei de functionareeliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale, precum si activitătile desfăsurate în calitate de asociat în cadrul societătilor comerciale.

Art. 16. - Prin nu îndeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se întelege:

a) neîndeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă;

b) situatia în care pensia de invaliditate este revizuibilă, potrivit legii;

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care înainte de întreruperea activitătii nu au realizat stagiul minim de cotizare în conditiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, îsi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflati în situatiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, ace ti angajatori au obligatia de a depune la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, dovada că se găsesc într-o astfel de situatie, precum si o declaratie din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contributiile la bugetul asigurărilor pentru somaj si suma aferentă acestei perioade.

Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - (1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel putin 2 angajatori ori la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, la care se află în evidentă pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privind punerea în plată a pensiei.

Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnată de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 23. - (1) Indemizatia de somaj prevăzută la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în somaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulte te cu numărul de zile din luna respectivă pentru care somerul beneficiază de indemnizatia de somaj.

Art. 24. - (1) Încetarea plătii indemnizatiei de somaj în situatia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăti cssomerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

(2) Încetarea plătii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizatia de somaj acordată.

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizatiei de somaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege si care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordării indemnizatiei de somaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

 (4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizatiei de somaj care dobândesc autorizatia de functionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăti cssomerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) si e) din lege, se întelege situatia în care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu acceptă solutiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizatiei de somaj a anuntat în scris agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei evidentă se află despre plecarea sa în străinătate.

Art. 27. - (1) Măsura suspendării plătii indemnizatiei de somaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situatia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu si-a îndeplinit această obligatie din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situatii:

a) nasterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul sotului, sotiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forta majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. - Măsura suspendării, a revocării suspendării si a încetării plătii indemnizatiei de somaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 29. - În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băne ti cuvenite somerilor cu titlu de indemnizatie de somaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum si în cazurile prevăzute de dispozitii legale speciale.

Art. 30. - Prin modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege disponibilizarea unui număr de persoane după cum urmează:

a) cel putin 10 persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are între 20 si 100 de salariati;

b) cel putin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are între 101 si 300 de salariati;

c) cel putin 30 de persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are peste 300 de salariati.

Art. 31. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 dinlege, oricărei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în functie de criteriile impuse de acesta si cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. - (1) Pentru a fi luati în evidentă în vederea medierii somerii prevăzuti la art. 61 alin. (2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de serviciile de mediere gratuite si persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) si f) din lege, dacă depun la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

Art. 35. - (1) Programele de formare profesională prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează tinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii;

c) pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozat de fortă de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.

Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în conditiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesională din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesională se va tine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesională pentru meserii sau activităti simple pot fi admise si persoane care nu au absolvit învătământul general obligatoriu, dar care posedă aptitudinile necesare însusirii meseriilor.

(4) Lista cuprinzând meseriile si activitătile simple se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

(5) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege, care urmează programele de formare profesională, au următoarele drepturi si obligatii:

A. drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică si practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite si materiale de instruire si să primească în folosintă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele detransport în comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

e) să beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventării cursului;

B. obligatii:

a) să participe la toate activitătile cuprinse în programul de formare profesională si să îndeplinească toate cerintele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru serviciile de formare profesională prevăzute la lit. A.a)-e), dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în munca oferită de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Costurile aferente acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaborează de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si se aprobă prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Persoanele care urmează programe de formare profesională finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate cu pregătirea lor, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate autorizată potrivit legii sau în cazul în care starea sănătătii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situatii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizatia de functionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Dacă numărul absentelor nemotivate depăseste 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile de scolarizare efectuate până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.

Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, prin furnizori de servicii de formare profesională, selectarea acestora se va face prin licitatie publică, în conditiile legii.

(2) Licitatia se organizează de regulă o singură dată pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse în Planul national de formare profesională.

Art. 39. - În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare pentru ocupatii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupatiilor din România este necesar ca cei interesati să solicite avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege persoanele îndreptătite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti unde se află în evidentă următoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 10;

b) înstiintarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti unde se află în evidentă dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

(2) În situatia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. - Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptătite să primească indemnizatie de somaj, îsi pierd calitatea de angajat, cu exceptia persoanelor aflate în situatia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. - Calculul pentru fractiuni de lună al drepturilor mentionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizatia de somaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. - Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se prescriu în termenul legal general de prescriptie.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 si 75 din lege persoanele îndreptătite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, unde se află în evidentă, următoarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îsi desfăsoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 si 75 din lege persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel putin 12 luni.

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judet, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau, după caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat în evidentă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază îsi stabileste noul domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevăzute de lege si va urmări respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situatia prevăzută la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă apartine aceleiasi unităti administrativ-teritoriale: comună, oras, municipiu sau sectoarele municipiului Bucuresti.

Art. 47. - Prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevăzută la art. 76 din lege, se întelege:

A. pentru raporturile de muncă:

a) desfacerea contractului individual de muncă din initiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;

b) desfacerea contractului individual de muncă din initiativa angajatorului, în temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) si l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale functionarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) destituirea din functie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă pentru executarea de lucrări si activităti de interes pentru comunitătile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizatie de somaj.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subventiilor prevăzute la art. 78 din lege agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti vor încheia conventii, conform modelului prezentat în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autoritătile administratiei publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale, precum si pentru serviciile sociale,  prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autoritătile administratiei publice locale, de organizatii neguvernamentale si alte organisme.

(2) Autoritătile administratiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orăsenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autorităti publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executivă, si presedintele consiliului judetean, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - (1) În baza conventiei prevăzute la art. 49 alin. (1) agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti va asigura, din rândul somerilor, forta de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligati să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor contracte individuale de muncă.

Art. 51. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor cu forta de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din legeangajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al municipiului Bucuresti următoarele documente:

a) cerere de finantare;

b) statele de plată;

c) raport tehnic privind executia lucrării.

(2) Primarul sau, după caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general al municipiului Bucuresti avizează cererile de finantare, iar angajatorii le depun la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(3) Cuantumul subventiei prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege se acordă proportional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună de persoana încadrată, din rândul somerilor, cu contract individual de muncă.

(4) Documentatia prevăzută la alin. (1) va fi depusă de angajator la autoritatea administratiei publice locale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.

(5) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau, după caz, a municipiului Bucuresti solicitarea pentru acordarea subventiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege, celmai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.

(6) Agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finantarea.

Art. 52. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolventi ai institutiilor de învătământ în conditiile art. 80 din lege vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti conventie conform modelului prezentat în anexa nr. 15.

(2) Conventia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de învătământ.

Art. 53. - (1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiintate după mai putin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data încheierii conventiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi în luna respectivă.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, o dată cu declaratia lunară privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj, si un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16.

Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplică si în situatia prevăzută la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. - Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) si la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îsi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se întelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăsoară prin programe de formare profesională realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizati în conditiile legii.

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolventii încadrati în muncă în conditiile legii vor încheia un act aditional la conventia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. - În baza actului aditional prevăzut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolventilor si vor depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 18;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională (copie);

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o conventie conform modelului prezentat în anexa nr. 19 si totodată vor depune următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru someri în vârstă de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă (copie);

C. pentru someri întretinători unici de familie:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadrati în muncă (copie);

c) declaratie pe propria răspundere că este întretinător unic de familie;

d) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că membrii adulti de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege;

e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflati în întretinere, fată de care au obligatia legală de întretinere (copie);

f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al sotului/sotiei, pentru persoanele care au rămas întretinători unici ai copiilor aflati în întretinere (copie).

(2) Nu beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 85 din lege angajatorul care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată din categoriile prevăzute la alin. (1) si (2) din acelasi articol.

Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, o dată cu declaratia lunară privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj, si un table nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 20, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(2) Cazurile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu din initiativa ori din motive imputabile angajatilorsunt cele prevăzute la art. 47.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contributia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj în conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 21, însotită de următoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor, pe care le-a mentinut în activitate o perioadă de cel putin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se întelege numărul mediu lunar de salariati.

(3) Reducerea contributiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul somerilor si le mentin în activitate o perioadă de cel putin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină numărul mediu lunar de salariati din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectivă (inclusive zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale si alte zile în care potrivit dispozitiilor legale nu se lucrează), împărtită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati în concediu fără plată, cei aflati în grevă, cei detasati la lucru în străinătate si nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariati din ziua lucrătoare precedentă, cu exceptia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu normă întreagă vor fi inclusi în numărul mediu, proportional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariati la nivelul anului:

 

Nma = Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12/12

unde:

Nml 1-12 = numărul mediu lunar de salariati;

Nma = numărul mediu lunar de salariati la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul somerilor, cuprins si în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar la nivelul anului si se înmulte te cu 100 pentru a se obtine ponderea personalului nou-angajat din rândul somerilor:

 

P% = Nsi/Nma x 100

unde:

P% = ponderea numărului de someri încadrati în timpul anului în numărul mediu lunar de salariati din anul respectiv;

Nsi = numărul de someri încadrati pentru cel putin 6 luni;

d) ponderea calculată potrivit prevederilor lit. c) se înmulte te cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator;

 

Cr% = P% x 0,5,

unde:

Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care îsi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă, stabilite la pct. 5 si 6 din sectiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesională si alocatia de sprijin se asimilează cu indemnizatia de somaj.

Art. 64. - Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizatie de somaj se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Angajator - persoană juridică ........................................

Adresa................................................................................

Codul fiscal........................................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................................

Nr. .....................................................................................

 

SITUATIE

privind locurile de muncă vacante

 

Nr.crt.

Ocupatia

Numărul locurilor de muncă vacante

Localitatea si judetul unde se află locul vacant

Conditii minime de ocupare

Durata încadrării în muncă

Denumirea

Cod COR (6 caractere)

Vechime în domeniu

Studii

Alte conditii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general

sau altă persoană autorizată,

.............................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Firma*) ..............................................................................

Adresa................................................................................

Codul fiscal........................................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................................

Nr. ...................................................................................

 

SITUATIE

privind somerii mediati si încadrati în muncă

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Ocupatia

Natura

raporturilor

de muncă

 

Durata

încadrării

în muncă**)

 

Angajator

Localitatea

si judetul

în care

a fost

încadrat

în muncă

Denumirea

Cod COR (6 caractere)

Denumirea

 

Cod

CAEN

 

Forma

de proprietate

a capitalului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general

sau altă persoană autorizată,

.............................................


**) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de muncă.

**) Determinată sau nedeterminată.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului ................ /municipiului Bucuresti

 

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ

Nr. ..................../..........................

 

Încheiat între:

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului............/municipiului Bucuresti, denumită

în continuare agentie, reprezentată prin ........................................, având functia de ..........................., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ..............................................., str. .................. nr.., judetul/sectorul ........................, si

Domnul/Doamna .................................., în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ................................, actul de identitate ..................... seria ......... nr. ..................., cu domiciliul sau resedinta în localitatea ...................................., str. ................................. nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judetul/sectorul ..........................., Oficiul postal ......................., telefon ...........................

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru somaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de..........................

3. Conditii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ..................................................................... lei (în cifre).

3.2. Cota de contributie este de 6%.

3.3. Cuantumul contributiei lunare la bugetul asigurărilor pentru somaj este de ............. lei.

3.4. Contul în care se plăteste contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj, deschis la

Trezoreria ........................................ pe seama agentiei, este  ..................................................

3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agentiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj se face lunar până la data de*).....


*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj sau cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.

 

3.7. Neplata contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de majorări de întârzire datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

4. Obligatiile agentiei:

4.1. certificarea stagiului de cotizare;

4.2. plata indemnizatiilor din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform legii;

4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a somajului si de stimulare a ocupării fortei de muncă, prevăzute de lege;

4.4. plata contributiilor de asigurări sociale de stat si de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizatie pentru somaj.

5. Obligatiile asiguratului:

5.1. achitarea contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj în cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. înstiintarea agentiei despre modificările survenite în situatia sa;

5.3. să se prezinte la sediul agentiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitatie.

6. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

7. Încetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru somaj încetează la data la care asiguratul îndeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj si solicită acordarea acestui drept.

7.2. Contractul de asigurare pentru somaj încetează din initiativa asiguratului, dacă acesta în tiintează agentia înainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj.

7.3. Contractul de asigurare pentru somaj încetează din initiativa agentiei, dacă asiguratul nu achită contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Agentia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru somaj, precizând stagiul de cotizare realizat.

7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj nu constituie stagiu de cotizare.

8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe tară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

8.4. În caz de fortă majoră părtile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de fortă majoră se dovedeste de partea care o invocă.

8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părti, prin act aditional. Când una dintre părti nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesolutionate între părti pe cale amiabilă, sunt de competenta instantelor judecătoresti.

 

Asigurător,

...................................

Asigurat,

...................................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

DECLARATIE

Nr. ...................... din ziua ................. luna ........... anul ................

 

1. Numele si prenumele....................................................

2. Codul numeric personal................................................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ............................., str. .......................... nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., Oficiul postal ....................., judetul/sectorul .........., telefon ..............

4. Actul de identitate........... seria................. nr. .........

5. Declar pe propria răspundere, sub sanctiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaratii, următoarele*):

- desfăsor activitatea exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe tară;

- desfăsor activitatea exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe tară;

- desfăsor activitatea pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si am încheiat si un contract individual de muncă nr. .......... din data de............., înregistrat la inspectoratul territorial de muncă sub nr. ............. din..............., în functia de ................... la** ) ..................

6. Mă oblig să aduc la cunostintă în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

 

......................................

(semnătura titularului)

 


**) Se va marca cu “x” situatia în care se încadrează persoana.

**) Se mentionează persoana juridică/fizică si adresa la care îsi are sediul/domiciliul.

 

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului....................... /municipiului Bucuresti

 

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare

 

Domnul/Doamna ..................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................., str. .............................. nr. ........., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judetul/sectorul ..............................., a realizat stagiul de cotizare de ........... ani, ........... luni, .......... zile, după cum urmează:

- prin contract individual de muncă, în perioada.....................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- în calitate de membru cooperator, în perioada...................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada...............

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada...................

Total: ani ................, luni ........, zile ...........

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de somaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

 

Director executiv,

...........................................

Întocmit,

..............................................

(numele si prenumele)

..............................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului.................../municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., născut/născută la data de ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................., str. ......................... nr. ......., bl. .., sc.. .., et. ..., ap. .., judetul/sectorul ..................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .............. nr. -.................., codul numeric personal......................., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru somaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.

Data ...................................

 

Semnătura

..................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

CONTRACT

de presări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării fortei de muncă

Nr. ............................ din ...................................

 

I. Părtile contractante:

A. Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului.............../municipiului Bucuresti, denumită în continuare client, reprezentată prin .............................., având functia de director executiv, si .............., având functia de director buget, cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ...., telefon ..............., fax ............., e-mail ................., codul fiscal .................., cont trezorerie ............

B. Persoana juridică ............................................, denumită în continuare furnizor, reprezentată prin ............................, având functia de ..........................., si ........................................., având functia de ............................, cu sediul în ......................, str. .................................. nr. .........., telefon ........................, fax ..........................., e-mail .........................., codul fiscal ............................, cont nr. ............................, deschis la ..........................

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):

- 1. informare si consiliere profesională;

- 2. consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri, constând în:

- 2.1. servicii juridice;

- 2.2. servicii de marketing;

- 2.3. servicii de finantare;

- 2.4. servicii de management;

- 2.5. alte servicii de consultantă.

III. Durata contractului

Durata contractului este de......... luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la......... zile de la data semnării lui si înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de ............................... lei.

1. -.............................. lei/persoană beneficiară de serviciul ................................;

2. -.............................. lei/persoană beneficiară de serviciul ................................;

3. -.............................. lei/persoană beneficiară de serviciul ................................;

4. -.............................. lei/persoană beneficiară de serviciul ................................;

5. -.............................. lei/persoană beneficiară de serviciul ..............................…

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părtilor, prin acte aditionale.

V. Obligatiile părtilor**)

A. Clientul:

a) urmăreste modul în care furnizorul îsi îndeplineste obligatiile contractuale;

b) plăteste furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism si promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activitătii;

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea si încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointă al părtilor, prin act aditional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părtile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcută în scris cu ............ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele conditii:

a) prin acordul de vointă al părtilor;

b) în cazul încetării finantării;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ….. zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fără să obtină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

VIII. Forta majoră

Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta actionează.

Partea care din cauză de fortă majoră nu îsi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va înstiinta în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majoră.

Omisiunea de a anunta în scris aparitia fortei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părtii aflate în această situatie.

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.

X. Solutionarea litigiilor

Părtile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neîntelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.

Dacă părtile nu reusesc să rezolve pe cale amiabilă neîntelegerile ivite, se pot adresa instantei de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

 

Client,

……………………………….

Data ……………………..

Furnizor,

………………………………

Data ……………………..

 


*) Se vor marca cu “x” serviciile ce fac obiectul contractului.

**) Obligatiile părtilor pot fi completate în functie de tipul serviciului prestat conform contractului.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului ……/municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................………., născut/născută la data de ……………., domiciliat/domiciliată în localitatea ......……….., str. ……………. nr…… bl……………, sc.  …………., et. ..., ap. ………, judetul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ………… nr. .....………, codul numeric personal .....……., solicit înscrierea în evidentă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................................

Mentionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de muncă a judetului ……/municipiului Bucuresti.

 

Data

Semnătura

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului …. /municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................…., născut/născută la data de ………, domiciliat/domiciliată în localitatea str. ……………. nr…… bl……………, sc.  …………., et. ..., ap. ………, judetul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ................. nr. ........... , codul numeric personal …..............  aflându-mă în una dintre situatiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă*):


*) Se va marca cu “x” situatia în care se încadrează persoana.

 

- ocup un loc de muncă la unitatea ………….. si doresc schimbarea acestuia;

- am obtinut statutul de refugiat;

- beneficiez de altă formă de protectie internatională ………….;

- nu am putut ocupa loc de muncă după:

- repatriere;

- eliberarea din detentie, solicit înscrierea în evidentă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .....................................

Mentionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de muncă a judetului .............. /municipiului Bucuresti.

 

Data

……………………

Semnătura

……………………

 

ANEXA Nr. 1 0

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului …. /municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata ……….., codul numeric personal ……………., beneficiar/beneficiară al/a indemnizatiei de somaj, având carnetul de evidentă nr. …………, solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, având în vedere că începând cu data de …………… sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. ……/……. la unitatea ........... din localitatea …………., în meseria/profesia ………

 

Data

……………………

Semnătura

……………………

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului …/municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata ……….., codul numeric personal ……………., beneficiar/beneficiară al/a indemnizatiei de somaj, având carnetul de evidentă nr. …………, solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, având în vedere că începând cu data de …………… sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durata …………, conform actului* ) nr. …../………, anexat în copie la prezenta, la unitatea …………. din localitatea ……………., situată la o distantă mai mare de 50 km de localitatea …………….. unde am domiciliul stabil.

 

Data

……………………

Semnătura

……………………

 

ANEXA Nr. 1 2

la norme

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului …. /municipiului Bucuresti

 

Subsemnatul/Subsemnata ……………………, codul numeric personal ……………………, beneficiar/beneficiară al/a indemnizatiei de somaj, având carnetul de evidentă nr. ……………………, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, având în vedere că începând cu data de …………………… sunt încadrat/încadrată în muncă pe durata de ……………………, conform actului*) nr. …/…, anexat în copie la prezenta, la unitatea …………………… din localitatea ……………………, si ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea  …………………… în localitatea…………..

 

Data

……………………

Semnătura

……………………

 


*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

 

ANEXA Nr. 1 3

la norme

Nr. ……………………

 

ANGAJAMENT

 

În conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, subsemnatul/subsemnata …………… , posesor/posesoare al/a actului de identitate ………… seria ……… nr. ……………… , codul numeric personal ……………… , având carnetul de evidentă nr. ……………… , în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din legea mentionată, mă oblig să restitui integral sumele acordate, în cazul încetării raportului de muncă/de serviciu din initiativa mea sau din motive imputabile mie, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Întocmit în*) ……………… la data de …………… , în două exemplare dintre care am primit un exemplar.

 

Semnătura**) ……………………

Completat si semnat în fata noastră.

Semnătura***)……………………


**) Localitatea, judetul.

***) Semnătura persoanei care îsi ia angajamentul.

***) Semnătura conducătorului agentiei pentru ocuparea fortei de muncă.

 

ANEXA Nr. 14

la norme

 

CONVENTIE

Nr. …./………

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului .........../municipiului Bucuresti, reprezentată prin ...............…….., având functia de .........................., denumită în continuare agentie, si autoritatea administratiei publice locale/firma privată/organizatia neguvernamentală …………., reprezentată prin ……………., având functia de …………….., denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul se obligă să încadreze în muncă, pentru executarea de lucrări si activităti de interes pentru comunitătile locale, un număr de .........… someri.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul somerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

2. Agentia se obligă să subventioneze pe o perioadă de*) .......………… cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare somer încadrat în muncă, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe tară pentru serviciul public/serviciul social**) ………………..

3. Agentia îsi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

 

Agentia

Director executiv,

…………………….

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

………………………

 


**) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data încadrării în muncă a somerului.

**) Se va mentiona una dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.

 

ANEXĂ

la conventie

 

Judetul ....................................................................

Angajator..................................................................

Sediul/adresa ..........................................................

Contul/Banca ..........................................................

Codul fiscal..............................................................

Telefon ....................................................................

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

Conventia nr. ........../.................

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de servicii*)

Ocupatia

Cod COR (6 caractere)

Numărul si data încheierii contractului individual de muncă

 

Durata

contractului individual de muncă

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

- cod P - servicii publice:

a) refacere si întretinere a infrastructurii;

b) ecologizare;

c) realizare a unor lucrări edilitare;

- cod S - servicii sociale care cuprind activităti de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.

 

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..........................................................................

 

Continuarea în pagina a 2-a