Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă

 

DISPOZITIA Nr. . . . . . . . . . . . . . .

privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizatie de somaj * )

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă .............................................................., reprezentată prin director executiv .................................................................................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ..............., având în vedere prevederile art. .............. din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă,

DISPUNE :

Art. 1. Începând cu data de ................................................. se stabileste/se respinge dreptul de indemnizatie de somaj acordat domnului/doamnei  ......................................................................, cu domiciliul/resedinta în ..........................................................................., în cuantum de ............. lei, pe durata de .......................... .

Motivul respingerii dreptului de indemnizatie de somaj este  ............................................. .

Art. 2. Cu drept de contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

Director executiv,

.......................


* ) Se întocmeste în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agentia pentru ocuparea fortei de muncă, exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăti.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a

judetului ................/municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă

.......................................................

 

CARNET DE EVIDENTĂ

Nr. ..............

Nr.*) ......................

Seria  Nr. 000000

 


*) Se completează în cazul transferului dosarului titularului la o altă agentie pentru ocuparea fortei de muncă.

 

Numele …………………………………………

Prenumele …………………………………………

Cod numeric personal …………………………………………

BI/CI seria ………………………………………… nr. ………………………………

Domiciliul/Resedinta:

Localitatea …………………………………………, judetul/sectorul ……………………

Str. …………….nr. ……………., bl. ……………, sc. ………………, ap. ……….., tel. ………………………………… Oficiul postal nr. ………………………………………… Ocupatia/Meseria …………………………………………

Seful agentiei locale pentru ocuparea fortei de muncă, ………………..

 

Semnătura titularului

(loc pentru stampilă)

 

NOTĂ:

Prezentul document atestă statutul de somer indemnizat si de asigurat în cadrul sistemului public de pensii si de sănătate.

 

FOAIE DE EVIDENTĂ

 

Angajatorul cu care a încetat raportul de muncă sau de serviciu ...........................................

Data stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj ............................

Vize lunare

Data încetării/suspendării dreptului de indemnizatie de somaj ...............................

............................................................................................... .

Motivul încetării/suspendării dreptului de indemnizatie de somaj ..............................................

...............................................................................................

Obligatiile persoanei îndreptătite să primească indemnizatie de somaj

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care este înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind: încadrarea în muncă;

- emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfăssura activităti independente;

- realizarea unor venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj;

- satisfacerea obligatiilor militare;

- plecarea din tară;

- oncediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

- pensionarea;

- admiterea într-o formă de învătământ;

- alte situatii;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care este înregistrată;

d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului /municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru

 

REGISTRUL

pentru evidenta dosarelor persoanelor cu drept de indemnizatie de somaj

 

Nr. dosarului

Data depunerii dosarului

Numele si prenumele

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului /municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru

 

REGISTRUL

pentru evidenta dosarelor persoanelor fără drept de indemnizatie de somaj

 

Nr. dosarului

Data depunerii dosarului

Numele si prenumele

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă

....................................................................

 

DISPOZITIA Nr.  . . . . . . . . .

privind încetarea/suspendarea/repunerea în plată a indemnizatiei de somaj*)

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă .................................................................................., reprezentată prin director executiv.................................................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ...........................,

având în vedere prevederile art. ..... din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, fată de faptul că domnul/doamna ..............................., având carnetul de evidentă nr. ................,

DISPUNE :

Art. 1. Începând cu data de .................................................. încetează/se suspendă/se repune în plată indemnizatia de somaj acordată domnului/doamnei .........................................., cu domiciliul/resedinta în ........... .

Motivul încetării/suspendării plătii indemnizatiei de somaj este ........................................... .

Art. 2. Cu drept de contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

Director executiv,

............................


*) Se întocmeste în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agentia pentru ocuparea fortei de muncă, exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăti.

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

Către

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului .........................

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................, codul numeric personal.........................., cu domiciliul/resedinta în ................., str. ................. nr. .., bl. ., sc. ., ap. , judetul/sectorul ....., prin prezenta vă rog să dispuneti repunerea în plată a indemnizatiei de somaj, începând cu data de .........................., în baza carnetului de evidentă nr. ................................. .

În fapt, motivul suspendării a fost .........................................................................................

 

Data………….

 

Semnătura

.........................................

 

ANEXA Nr. 1 0

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului..../municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru...........................

 

REGISTRUL

pentru dispozitiile privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj

 

Nr. dispozitiei

Data stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numărul dosarului evidentă în somaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului..../municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru...............

 

REGISTRUL

pentru dispozitiile privind respingerea dreptului de indemnizatie de somaj

 

Nr. dispozitiei

Data respingerii dreptului de indemnizatie de somaj

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numărul dosarului evidentă în somaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului..../municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru....................

 

REGISTRUL

pentru dispozitiile privind suspendarea/încetarea dreptului de indemnizatie de somaj

 

Nr. dispozitiei

Data suspendării/ încetării dreptului de indemnizatie în somaj

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numărul dosarului evidentă în somaj

Cod: S = suspendare Î = încetare de somaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 13

la procedură

 

Agentia pentru ocuparea fortei de muncă a judetului..../municipiului Bucuresti

Agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă/Punctul teritorial de lucru.....................

 

REGISTRUL

pentru dispozitiile privind repunerea în plată a dreptului de indemnizatie de somaj

 

Nr. dispozitiei

Data repunerii în plată a dreptului de indemnizatie în somaj

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numărul dosarului evidentă în somaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori

a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 21 si 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, ale art. 9 si 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,

emite următorul ordin:

Art. 1.  Se aprobă Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind declararea lunară de către angajatori a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

 

I. Organizarea depunerii de către angajatori a declaratiei lunare privind obligatiile de plată la bugetul asugurărilorpentru somaj

Art. 1. - Obligatia depunerii declaratiei lunare privind obligatiile de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, de către angajatorii prevăzuti la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, denumită în continuare lege, se realizează prin completarea documentelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta procedură, documente denumite în continuare declaratie lunară.

Art. 2. - Potrivit legii, declaratia lunară se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datorează contributiile la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială se află sediul angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajaorului persoană fizică. Angajatorii care au un număr mediu lunar de asigurati mai mare de 10 depun/transmit în mod obligatoriu anexa nr. 1 în format electronic (suport magnetic/email), iar anexa nr. 2, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.

Art. 3.  Directorul executiv al fiecărei agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv al Agentiei pentru ocuparea fortei de muncă a municipiului Bucuresti, va stabili prin decizie arondarea angajatorilor, în functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, precum si competentele de prelucrare a datelor înscrise în aceasta. Centralizarea bazei de date se asigură la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

II. Modul de completare a declaratiei lunare

Art. 4. - Documentul prevăzut în anexa nr. 1 cuprinde evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj ale acestora si se completează după cum urmează:

1. la rubrica "Denumire angajator" se înscrie denumirea completă a angajatorului, a a cum este înregistrat la oficiul registrului comertului;

2. la rubrica "Cod fiscal" se înscrie numai partea numerică a acestuia;

3. la categoria de asigurati, denumită generic "Raport de muncă/serviciu"), se au în vedere persoanele care se află în următoarele situatii prevăzute de lege:

a) persoanele care desfăssoară activităti pe bază de contract individual de muncă;

b) functionarii publici si alte persoane care desfăsoară activităti pe baza actului de numire;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive,

legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului;

d) militarii angajati pe bază de contract;

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile mentionate mai sus;

4. la categoria de asigurati, denumită generic “Conventie civilă”, se au în vedere persoanele care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echiva lent cu 9 salarii de bază minime brute pe tară.

Art. 5.  Documentul prevăzut în anexa nr. 2 reprezintă recapitulatia obligatiilor totale de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si se completează după cum urmează:

1. rubrica “Cod numeric personal”reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu: persoane fizice care angajează personal casnic conform legii);

2. rubrica "Numărul mediu al asiguratilor" reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectivă, exclusiv zilele de repaus săptămânal si de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, determinat conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează;

3. rubrica "Total fond salarii brute realizate" se completează conform art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentrusomaj si stimularea ocupării fortei de muncă;

4. rândul 1 "Contributia angajatorului" se calculează în conformitate cu art. 26 din lege;

5. rândul 2 "Deduceri din contributia datorată de angajator” se completează cu sumele care, potrivit prevederilor legale, se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj si pot fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru somaj (de exemplu: subventionarea locurilor de muncă în conditiile art. 80 si 85 din lege, precum si acordarea unor facilităti angajatorilor conform art. 93 si 94 din lege);

6. rândul 3 "Contributia asiguratilor" trebuie să asigure concordanta sumelor înscrise în coloanele 2, 3 si 4 cu sumele înscrise pe rândul TOTAL I din anexa nr. 1, respectiv în coloanele 5, 6 si 7.

III. Modalitatea de transmitere în format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

Art. 6.  Declaratiile în format electronic se vor transmite prin email ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizată să facă depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5”, în dublu exemplar. Dischetele vor fi etichetate cu informatiile următoare:

1. denumirea fisierului;

2. denumirea angajatorului;

3. codul fiscal al angajatorului;

4. anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa. II);

5. numărul dischetei, dacă sunt mai multe (de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3).

Art. 7.  Declaratia în format electronic va contine două fisiere tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaratie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

1. A1.DBF sau A1.TXT  anexa nr. 1;

2. A2.DBF sau A2.TXT  anexa nr. 2;

3. câmpurile din structura fisierelor sunt de lungime fixă, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent dacă secompletează sau nu;

4. în descrierea de mai jos "Tipul câmpului" are următoarea semnificatie:

N - numeric, aliniat la dreapta;

C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără diacritice;

D - data, format zzllaaaa (zi, lună, an);

5. în situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respectsa în mod obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier;

6. descrierea fisierelor aferente anexelor este următoarea:

Fisierul A1.DBF sau A1.TXT (anexa nr. 1) contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat si are următoareastructură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificatie

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia

Cod fiscal

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului fiscal al angajatorului

Cod numeric personal angajator

CN

N

13

Se completează codul numeric personal al angajatorului în cazul în care acesta nu are cod fiscal

Nume si prenume

NUME

C

30

Contine numele si prenumele asiguratului

Cod numeric personal

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al asiguratului

Raport de muncă sau serviciu

RM

N

1

Se completează cu 1 pentru asiguratii cu raport de muncă sau serviciu, 0 în rest

Conventie civilă

CV

N

11

pentru asiguratii care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii, 0 în rest

Salariul de bază brut lunar

SBL

N

9

Contine salariul de bază brut lunar al asiguratului

Contributia datorată

CID

N

9

Contine contributia individuală de asigurări de somaj datorată de asigurat

Contributia virată

CIV

N

9

Contine contributia individuală de asigurări de somaj virată în contul asiguratului

Contributia nevirată

CIN

N

9

Contine contributia individuală de asigurări de somaj nevirată în contul asiguratului.

Fisierul A2.DBF sau A2.TXT (anexa nr. 2) contine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plată ale angajatorului si la contributiile individuale, având următoarea structură:

Numărul de înregistrare

NRI

C

10

Numărul de iesire al documentului(hârtie si electronic) înregistrat la angajator

Data de înregistrare a declaratiei

DATAI

D

8

Data numărului de înregistrare la angajator a declaratiei lunare; zzllaaaa

An

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia

Data lichidării drepturilor salariale

DATAL

D

8

Se completează cu data lichidării drepturilor salariale (zzllaaaa)

Denumirea angajatorului

DEN

C

60

Contine denumirea angajatorului

Cod fiscal

CF

N

10

Se completează partea codului fiscal al angajatorului numerică a

Cod judet din numărul de înmatriculare în registrul comertului

RJ

C

3

Contine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului

Numărul de înregistrare din registrul comertului

RN

N

5

Contine caracterele 48 din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. în RC)

Anul din numărul de înmatriculare în registrul comertului

RA

N

4

Contine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului

Numărul mediu de asigurati

NRA

N

6

Contine numărul mediu de asigurati

Total fond salarii brute realizate

FS

N

13

Contine total fond de salarii brute realizate de angajator

Total contributie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contine total contributie datorată de angajator

Total contributie virată de angajator

TCAV

N

10

Contine total contributie virată de angajator

Total contributie nevirată de angajator

TCAN

N

10

Contine total contributie nevirată de angajator

Deduceri

DED

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator

Total contributie asigurati datorată

TCID

N

10

Contine total contributii individuale datorate

Total contributii asigurati virate

TCIV

N

10

Contine total contributii individuale virate

Total contributii asigurati nevirate

TCIN

N

10

Contine total contributii individuale nevirate

Total contributii datorate

TOTD

N

10

Contributia totală datorată (TCAD DED+TCID)

Total contributii virate

TOTV

N

10

Contributia totală virată (TCAV+TCIV)

Total contributii nevirate

TOTN

N

10

Contributia totală nevirată (TCAN + TCIN)

Obligatii anterioare nevirate

OBL

N

13

Total obligatii de plată datorate si nevirate din perioade anterioare lunii de raportare

Obligatii datorate de angajator nevirate din luni anterioare

OBLNA

N

13

Total obligatii datorate de angajator si nevirate din perioade anterioare lunii de raportare

Obligatii datorate de angajati nevirate din perioade anterioare lunii de raportare

OBLNI

N

13

Total obligatii datorate de asigurati si nevirate din luni anterioare

Majorări de întârziere

MAJ

N

10

Majorări de întârziere

Penalităti

PEN

N

10

Penalităti

Total obligatii datorate

TOTOBL

N

13

Total obligatii de plată datorate si nevirate (TOTN+OBL)

Banca

B1

C

30

Banca angajatorului

Filiala

F1

C

30

F iliala băncii angajatorului

Cont

C1

C

30

Contul angajatorului în bancă

Banca

B2

C

30

Banca angajatorului

Filiala

F2

C

30

Filiala băncii angajatorului

Cont

C2

C

30

Contul angajatorului în bancă

Functia persoanei autorizate

FUNCA

C

30

Director general sau altă persoană autorizată să semneze în numele angajatorului declaratia lunară

Numele si prenumele persoanei autorizate

NUMEA

C

30

Numele si prenumele persoanei autorizate

Data depunerii

DATAD

D

8

Data depunerii declaratiei la agentie (zzllaaaa)

Suport declaratie electronică (anexa nr. 1)

SUP

N

1

1=dischetă, 2=email

 

IV. Declaratia lunară ca titlu executoriu

Art. 8. - Declaratia lunară devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadentă conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 31 din Legea nr. 76/2002.

Art. 9. - Nedepunerea declaratiei lunare până la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decât conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctionează potrivit legii.

Art. 10. - Obligatiile de plată restante la bugetul asigurărilor pentru somaj, declarate de angajatori, se execută prin împuterniciti proprii ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si ai agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Pentru creantele bugetare administrate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă împuternicitii prevăzuti la art. 10 sunt abilitati să aducă la îndeplinire si măsurile asigurătorii.

Art. 12. - Executarea silită a creantelor bugetare administrate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă se face potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Nr. ............. din ziua ............. luna ................... anul ........

 

DECLARATIE *)

pentru luna ........................ anul ..........

 

Denumire angajator

Cod fiscal

Nr. din registrul comertului CNP

 

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

Codul numeric personal al asiguratului

Salariul de bază brut lunar**)

Contributie

datorată de asigurat

nevirată

virată

0

2

3

4

5

6

7

 

Raport de muncă/serviciu

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

TOTAL I:

X

 

 

 

 

 

Conventie civilă***)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

TOTAL II:

X

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Nr. total file.............

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

Functia (director general sau altă persoană autorizată)......................................

Numele ..............................................., prenumele ...............................................

Data .............................

Semnătura si stampila .........................................

Prezentul titlu de creantă devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadentă conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Declaratia lunară pe suport magnetic # Nr. dischete/CD #

Declaratia lunară transmisă pe cale electronică # Întocmit

Nume .................... Semnătura .................

NOTĂ :

Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă se tine de către agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, în baza contractelor încheiate cu asiguratii.


*) Evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj.

**) Conform contractului individual de muncă, la care se adaugă sporurile sau adaosurile pe care legea sau contractul colectiv de muncă le mentionează ca făcând parte din salariul de bază brut. Constituie baza de calcul pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. a)f) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă [adaptat corespunzător pentru persoanele prevăzute la lit. e) si f)].

***) Persoanele care desfăsoară activităti pe bază de conventii civile de prestări de servicii în conditiile art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Nr. ................ din ziua ..........luna ............. anul .......

 

DECLARATIE* )

pentru luna ................. anul ............

 

Data lichidării drepturilor salariale: zi ................... luna ............ anul .......

 

Denumire angajator

Cod fiscal

Nr. din registrul comertului CNP

Numărul mediu al asiguratilor:

Total fond salarii brute realizate – lei -

 

 

 

Nr. crt.

Specificatie

Contributie

datorată

virată

nevirată

0

1

2

3

4

1.

Contributia angajatorului

 

 

 

2.

Deduceri din contributia datorată de angajator

 

x

x

3.

Contributia asiguratilor

 

 

 

4.

Total contributii (rd. 1 rd. 2 + rd. 3)

 

 

 

5.

Obligatii de plată datorate si nevirate din perioada anterioară lunii de raportare  total, din care:

x

x

 

5.1.

Contributie datorată de angajator

x

x

 

5.2.

Contributie datorată de asigurati

x

x

 

5.3.

Majorări de întârziere

x

x

 

5.4.

Penalităti

x

x

 

 

6. Total obligatii de plată datorate si nevirate (rd. 4 col. 4 + rd. 5 col. 4) x x

Conturi bancare: Banca ................................................. Filiala ............................................

Cont ............................................................................................................

Banca ................................................. Filiala ............................................

Cont .............................................................................................................

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

Functia (director general sau altă persoană autorizată) .........................................................

Numele ........................................................................., prenumele .........................................

Data .................

Semnătura si stampila .......................

Prezentul titlu de creantă devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadentă conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia lunară pe suport magnetic # Nr. dischete/CD #

Declaratia lunară transmisă pe cale electronică # Întocmit

Nume ............................ Semnătura .......................


*) Obligatii de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 25 februarie 2002.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

 

Prezentele proceduri reglementează aplicarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională.

Art. 1. - Beneficiarii drepturilor sunt persoanele prevăzute la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, denumită în continuare lege, după cum urmează:

a) persoane care nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;

b) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei institutii de învătământ sau după satisfacerea stagiului militar;

c) persoane care au obtinut statutul de refugiat sau altă formă de protectie internatională, conform legii;

d) persoane care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detentie.

Art. 2.  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cheltuielile de scolarizare fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Pe lângă cheltuielile de scolarizare, în vederea optimizării procesului de formare profesională, persoanele prevăzute la art. 1 au următoarele drepturi ale căror costuri se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj:

a) să beneficieze de rechizite si materiale de instruire si să primească în folosintă manuale;

b) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

c) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

d) să beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventării cursului.

Art. 3.  (1) Necesarul de rechizite, materiale de instruire si manuale se stabileste în functie de curriculum, pentru fiecare cursant, de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Rechizitele, materialele de instruire si manualele sunt puse la dispozitie cursantilor, după caz, de furnizorii de servicii de formare, de centrele de formare profesională sau de centrele regionale de formare profesională a adultilor în cadrul cărora se realizează cursurile.

(3) Valoarea necesarului de rechizite si materiale de instruire nu poate depăsi 10% din cheltuielie de scolarizare aferente unui cursant.

(4) Manualele se dau în folosintă si se recuperează la finalizarea cursului.

Art. 4. - (1) Persoanele înscrise la cursuri beneficiază de echipament de protectie în perioada instruirii practic, în vederea protejării integritătii si sănătătii acestora.

(2) Furnizorii de servicii de formare profesională au obligatia să asigure echipamentele de protectie necesare cursului, în functie de cerintele ocupatiei sau meseriei si denormele de protectia muncii.

(3) În cazul în care pregătirea practică se desfăsoară în centrele de formare profesională aflate în subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, echipamentul necesar se asigură de către acestea. Aceeasi obligatie revine si centrelor regionale de formare profesională a adultilor, aflate în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(4) Echipamentul de protectia muncii, specific pentru fiecare ocupatie sau meserie, va fi cuprins în mod obligatoriu în curriculum, verificat si aprobat de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 5. - (1) Persoanele care urmează programele de formare profesională beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun în următoarele situatii, după caz:

a) pe mijloacele de transport feroviar si auto interurban, precum si, după caz, de abonament pe cel mult două linii de transport local pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, dacă aceasta se află în altă localitate;

b) pentru maximum două linii de transport urban de suprafată pe traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire a cursantului;

c) pentru mijloacele de transport urban subteran si o linie de transport urban de suprafată.

(2) Costul abonamentelor se decontează la expirarea fiecărei perioade pentru care au fost procurate, pe toată durata cursului, de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 6.  (1) Consultatiile medicale, analizele medicale, precum si testele privind aptitudinile de exercitare a ocupatiei sau meseriei, obligatorii pentru înscrierea la curs, se efectuează la unitătile medicale de specialitate abilitate din sectorul public.

(2) Consultatiile medicale, analizele medicale si testele se solicită pentru fiecare curs, pe bază de tabel nominal, în functie de specificul meseriilor/ocupatiilor la care se constată necesitatea efectuării lor, de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti încheie cu casele teritoriale de asigurări de sănătate o conventie în care se prevăd modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale si decontarea serviciilor prestate.

(4) Decontarea cheltuielilor se face de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti după confirmarea primirii documentatiei de către compartimentul de formare profesională, pe baza fac turilor emise de unitătile medicale de specialitate abilitate din sectorul public.

Art. 7.  Directorii executivi, în calitate de ordonatori tertiari de credite, răspund de cheltuirea fondurilor aferente acordării drepturilor, potrivit prevederilor prezentului ordin, în conditii de legalitate, economicitate si oportunitate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB/2.139 din 28 februarie 2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedurile de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii si Familiei va elabora, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Metodologia de realizare a studiului de impact asupra sănătătii si de abilitare a institutiilor care pot efectua aceste studii.

Art. 5. - Tarifele de avizare si autorizare sanitară, avizare sanitară si notificare a substantelor si a produselor noi, precum si de consultantă de specialitate vor fi stabilite, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 331/1999 privind aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătătii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 16 iunie 1999.

Art. 7. - Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică si institutele de sănătate publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea lui.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 117.

 

Continuarea în pagina a 4-a