MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 martie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

477/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de material seminal de la porcine domestice

 

497/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de material seminal de la porcine domestice

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 146.099 din 29 noiembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de material seminal de la porcine domestice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării acestuia.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 477.

 

ANE

 

NORSANITAVETERINA

privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României

cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de material seminal de la porcine domestice

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară aplicate comertului României cu statele member ale Uniunii Europene si importurilor din tările terte de material seminal de porcine domestice.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se vor aplica materialului seminal colectat si procesat în România înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 2. - În scopul aplicării coerente a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

a) material seminal - ejaculatul animalului domestic din specia porcine, în stare proaspătă, congelat ca atare ori diluat;

b) control veterinar - toate controalele fizice si/sau administrative efectuate asupra animalelor si produselor de origine animală specificate de legislatia comunitară si care vizează într-o manieră directă sau indirectă asigurarea protectiei si sănătătii publice si a animalelor;

c) controale zootehnice - toate controalele fizice si/sau administrative efectuate asupra animalelor si produselor de origine animală specificate de legislatia comunitară si care vizează într-o manieră directă sau indirectă asigurarea ameliorării raselor de animale;

d) comert - schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, conform Tratatului de la Roma, sau schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene si România;

e) exploatatie - asezarea agricolă, industrială sau comercială corespunzătoare ori adăpostul unui achizitor de animale, în sensul reglementărilor nationale în vigoare, situat pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene si în care sunt cazate sau crescute animale într-o manieră obisnuită, ori a ezarea agricolă sau de antrenament, grajdul ori, în general, orice adăpost cu toate instalatiile, în care sunt cazate si crescute într-o manieră obisnuită animale, precum si utilizarea lor;

f) autoritate competentă - autoritatea centrală sau districtuală (judeteană) a României, competentă pentru a efectua controale veterinare ori zootehnice, sau orice autoritate căreia i s-au delegat astfel de competente;

g) medic veterinar autorizat - medicul veterinar autorizat de autoritatea sanitară veterinară centrală a României;

h) medic veterinar oficial - medic veterinar de stat desemnat astfel de autoritatea sanitară veterinară centrală a României;

i) transport - orice miscare de animale efectuată cu un mijloc de transport, care cuprinde încărcarea, miscarea (călătoria) si descărcarea de animale;

j) animal pentru reproductie sau îngrăsare – animalele din speciile ovine si caprine sau alte animale biongulate, incluzându-le pe cele destinate pentru reproductie, productie de lapte sau de carne, cu exceptia animalelor care participă la evenimente culturale sau sportive;

k) regiune - parte a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene sau al României, care are o suprafată de cel putin 2.000 km 2 si care este supusă inspectiei autoritătii sanitare veterinare centrale a României si include cel putin una dintre următoarele forme administrative:

1. Belgia: province/provincie;

2. Germania: Regierungsbezirk;

3. Danemarca: Amt sau insulă;

4. Franta: département;

5. Italia: provincia;

6. Luxemburg: -;

7. Olanda: RVV-Kring;

8. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord:

- Anglia, Tara Galilor si Irlanda: county;

- Scotia: district sau zonă insulară;

9. Irlanda: county;

10. Grecia: nomos;

11. Spania: provincia;

12. Portugalia:

- continentală: distrito;

- alte părti ale Portugaliei: regiăo autonoma;

13. Austria: Bundesland;

14. Suedia: län;

15. Finlanda: Lääni/län;

16. România: judet.

 

CAPITOLUL II

Comertul României cu statele membre

ale Uniunii Europene

 

Art. 3. - Autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să se asigure că numai materialul seminal de la porcinele care îndeplinesc următoarele conditii generale face obiectul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene:

a) a fost colectat si prelucrat, în scopul însământării artificiale, într-un centru de colectare a materialului seminal, autorizat din punct de vedere al sănătătii animalelor pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene în concordantă cu art. 4 alin. (1) lit. a);

b) a fost colectat de la porcine domestice al căror status de sănătate este în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) a fost colectat, prelucrat, depozitat si transportat în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - (1) În cazul în care în România toate centrele de colectare posedă numai animale care nu au fost vaccinate contra bolii lui Aujeszky, dar care au dat o reactie negativă la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea sanitară veterinară centrală a României:

a) poate refuza admiterea în teritoriul României a materialului seminal provenit de la porcine din centre de colectare care nu au acest status;

b) nu poate să interzică admiterea materialului seminal provenind de la vieri care au fost vaccinati în centrul decolectare cu vaccinul G1 deletat, asigurând faptul că:

i(i) asemenea vaccinare a fost efectuată numai la vierii care au fost seronegativi la testul pentru virusul bolii lui Aujeszky;

(ii) examinarea serologică, efectuată în primele 3 săptămâni după vaccinarea acestor vieri, nu evidentiază prezenta anticorpilor indusi de virusul bolii.

În această eventualitate o probă de material seminal din fiecare colectare zilnică, destinată comercializării, poate fi subiectul unui test de izolare virală într-un laborator abilitatîn tara de destinatie.

În aplicarea acestui test se vor aplica protocoalele utilizate pentru aceste examinări, în special privind frecventa de testare din centru, utilizarea testelor de izolare a virusului si eficienta si siguranta vaccinului G1 deletat.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate decide ca prevederile alin. (1) să se extindă la o parte a teritoriului României dacă toate centrele de colectare din acea parte a teritoriului posedă numai animale care au dat o reactie negativă la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky.

(3) Acest articol poate fi revizuit de către autoritatea sanitară veterinară centrală a României pentru a-l face conform legislatiei comunitare.

Art. 5. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României se va asigura că aprobarea centrelor de colectare conform art. 3 lit. a) se face dacă se îndeplinesc conditiile cap. 1 din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si se satisfac alte prevederi ale acestei norme sanitare veterinare. România trebuie să asigure, de asemenea, că medicul veterinar oficial supraveghează respectarea acelor prevederi.

(2) Toate centrele de colectare autorizate vor fi înregistrate, acordându-se fiecărui centru de colectare un număr de înregistrare veterinară. Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va trimite Comisiei si statelor membre ale Uniunii Europene lista cuprinzând centrele de colectare si numerele lor de înregistrare veterinară si va notifica acestora orice retragere a autorizării.

(3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol vor fi adoptate în conformitate cu procedura natională.

Art. 6. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să se asigure că fiecare expediere de material seminal este însotită de un certificat de sănătate a animalului, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară de un medic veterinar oficial al României sau al statului membru în care s-a făcut recoltarea. Acest certificat de sănătate trebuie:

a) să fie întocmit în limba română si cel putin în una dintre limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene de destinatie sau de colectare;

b) să însotească transportul până la destinatie în forma lui originală;

c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie;

d) să fie emis pentru un singur destinatar.

(2) Statul membru de destinatie poate, aditional la măsurile prevăzute la art. 8, să ia măsurile necesare, incluzând punerea în carantină, cu asigurarea că aceasta nu afectează viabilitatea materialului seminal, pentru a obtine decizia definitivă în cazurile în care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.

 

CAPITOLUL III

Importul din tările terte

 

Art. 7. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate autoriza importul de material seminal de porcine domestice numai din tările terte care apar pe lista oficială întocmită conform procedurii nationale, similară cu cea oficializată de cel comunitar. Această listă poate fi suplimentată sau amendată conform procedurii nationale si tinându-se seama de lista comunitară.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va autoriza importul de material seminal de porcine domestice numai din tările terte cuprinse în lista întocmită în conformitate cu procedura natională, prevăzută în partea a 2-a din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, care întrunesc cerintele de sănătate a animalelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară. Materialul seminal porcin expediat din tările mentionate în partea a 2-a din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie însotit de certificat de sănătate.

(3) Pentru a decide dacă o tară tertă poate apărea pe lista la care s-a făcut referire la alin. (1) trebuie tinut seama în special de:

a) starea de sănătate a efectivului, a altor animale domestice si sălbatice din tara respectivă, cu referire specială la bolile animalelor exotice si la situatia sănătătii mediului înconjurător din acea tară, care ar putea periclita sănătatea animalelor din România;

b) regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tara respectivă, privind existenta unor boli contagioase ale animalelor pe teritoriul acesteia, transmisibile prin material seminal, în special cele mentionate în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii;

c) regulile acelei tări privind prevenirea si controlul bolilor;

d) structura serviciilor veterinare în acea tară si puterile lor;

e) organizarea si implementarea măsurilor pentru prevenirea si controlul bolilor contagioase ale animalelor; si

f) garantiile pe care acea tară le poate acorda cu referire la conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară.

(4) Lista la care s-a făcut referire la alin. (1) si toateamendamentele la aceasta vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Sub procedura natională va fi întocmită o listă cuprinzând centrele de colectare a materialului seminal din care România va autoriza importul de material seminal provenind din tări terte. Lista poate fi amendată sau suplimentată în conformitate cu aceeasi procedură.

(2) În luarea deciziei dacă un centru de colectare a materialului seminal din tările terte poate apărea pe lista la care s-a făcut referire la alin. (1) se va tine seama în special de serviciile veterinare si supravegherea acelor centre de colectare pentru materialul seminal de porcine din România.

(3) Un centru de colectare a materialului seminal poate apărea pe lista mentionată la alin. (2) numai dacă:

a) este situat în una dintre tările la care se face referire la art. 7 alin. (1);

b) îndeplineste cerintele cap. I si II ale anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) a fost autorizat oficial pentru export în România de către serviciile veterinare ale tărilor terte în cauză;

d) este sub supravegherea unui medic veterinar oficial;

e) este subiectul unei inspectii efectuate cel putin două ori pe an de un medic veterinar oficial;

f) detin animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky, care au dat reactie negativă la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky.

Art. 9. - (1) Materialul seminal trebuie să provină de la animale care cu 3 luni înaintea recoltării materialului seminal s-au aflat pe teritoriul tărilor terte cuprinse în lista la care s-a făcut referire la art. 7 alin. (1).

(2) Fără a aduce prejudicii art. 7 alin. (1), România nu va autoriza importul materialului seminal din tările terte prevăzute în listă numai dacă materialul seminal este conform cerintelor de sănătate a animalelor, adoptate sub procedura natională pentru importul de material seminal din acea tară.

În adoptarea cerintelor referitoare la import se vor lua în considerare:

a) situatia sănătătii din jurul centrului de colectare a materialului seminal, cu referire specială la bolile care apar pe lista A a Oficiului International de Epizootii;

b) starea de sănătate a turmei din centrul de colectare si cerintele de testare;

c) starea de sănătate a animalelor donatoare si cerintele de testare;

d) cerintele de testare în legătură cu materialul seminal.

(3) Baza referintei pentru fixarea conditiilor de sănătateanimală trebuie să fie standardul stabilit în cap. II si corespunzător anexelor la prezenta normă sanitară veterinară.

Se poate decide conform procedurii stabilite la art. 10, pe o bază de la caz la caz, renuntând la aceste conditii, atunci când tările terte interesate asigură garantii similare, de sănătate a animalelor cel putin echivalente.

Art. 10. - (1) România va autoriza importul de material seminal numai dacă este însotit de un certificat de calitate întocmit si semnat de un medic veterinar oficial, conform modelelor prezentate în partea 1 din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, si dacă interesează tările terte de recoltare si expediere.

Acest certificat de calitate trebuie:

a) să fie întocmit în cel putin o limbă oficială a statului membru sau în limba română, precum si în limba în care se efectuează controlul la punctele de frontieră;

b) să însotească materialul seminal până la destinatia

lui, în forma lui originală;

c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie;

d) să fie făcut pentru un singur destinatar.

(2) Certificatul de sănătate trebuie să corespundă modelului întocmit conform procedurii stabilite la art. 11.

Art. 11. - (1) România trebuie să asigure ca fiecare transport al materialului seminal care intră în teritoriul vamal al României să fie controlat înaintea eliberării lui pentru circulatia liberă sau să fie plasat sub procedurile vamale si interzice introducerea materialului seminal în România dacă controlul importului efectuat la sosire relevă că:

a) materialul seminal nu provine din tara tertă prezentă pe listă, în conformitate cu alin. (1);

b) materialul seminal nu provine dintr-un centru de colectare prevăzut în listă, în conformitate cu art. 8 alin. (1);

c) materialul seminal provine de pe teritoriul unei tări terte în care importurile sunt interzise în concordantă cu art. 15 alin. (2);

d) certificatul de sănătate care însote te materialul seminal nu este în conformitate cu conditiile stabilite la art. 10 si nu este emis în conformitate cu acestea.

Acest alineat nu se va aplica transporturilor de material seminal care ajung în teritoriul vamal al României si care sunt plasate sub procedura de tranzit vamal pentru expediere către o destinatie situată în afara teritoriului.

Totusi acesta va fi aplicat când se renuntă la tranzitul vamal pe durata transportului pe teritoriul României.

(2) România poate lua măsurile necesare, incluzând punerea în carantină, asigurându-se că aceasta nu afectează viabilitatea materialului seminal, pentru a se obtine o dovadă clară în cazul în care materialul seminal este suspectat ca fiind infectat sau contaminat cu organisme patogene.

(3) Dacă admiterea materialului seminal a fost interzisă din oricare dintre motivele mentionate la alin. (1) si (2) si tara tertă exportatoare nu autorizează returnarea materialului seminal în 30 de zile, în cazul materialului seminal congelat, sau imediat, în cazul materialului seminal proaspăt, autoritatea sanitară veterinară centrală a României ca tară de destinatie poate dispune ca acesta să fie distrus.

Art. 12. - Fiecare transport de material seminal autorizat de un stat membru al Uniunii Europene pentru admiterea în Comunitate, pe baza controlului la care s-a făcut referire la art. 11 alin. (1), atunci când este trimis pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie însotit de certificatul original sau de o copie legalizată a acestuia si aprobat corespunzător în fiecare caz de autoritatea competentă care a fost responsabilă pentru controlul efectuat în conformitate cu art. 3.

Art. 13. - Dacă se decide să se ia măsurile de distrugere în conformitate cu art. 11 alin. (3), orice cheltuieli privind aceste măsuri vor fi suportate de expeditor, de destinatar sau agentul lor, fără compensare din partea României.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri de precautie si control

 

Art. 14. - În cadrul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene regulile stabilite de legislatia comunitară specifică referitoare la inspectia si controalele veterinare pentru comertul intracomunitar cu animale vii se vor aplica mai ales controlului de origine, organizării si monitorizării controalelor la destinatie în cazul în care România este tară destinatară.

Art. 15. - (1) Măsurile de precautie prevăzute de legislatia comunitară specifică privind controalele veterinare si zootehnice aplicate în comertul intracomunitar cu anumite animale vii si produse în vederea definitivării pietei interne se vor aplica comertului cu animale vii si produse animaliere dintre România si statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 8, 9 si 10, dacă într-o tară tertă apare sau se răspândeste o boală contagioasă a animalelor, care poate fi transmisă prin material seminal si este capabilă să pună în pericol sănătatea efectivului de animale din acea tară, sau dacă orice alt motiv legat de sănătatea animalelor se justifică astfel, autoritatea sanitară veterinară centrală a României, ca tară de destinatie, va interzice importul acelui material seminal indiferent dacă este importat direct sau indirect printr-un stat membru al Uniunii Europene ori dintr-o întreagă tară tertă sau dintr-o parte a teritoriului acesteia.

(3) Măsurile luate de autoritatea sanitară veterinară centrală a României, pe baza alin. (1), si anularea unor astfel de măsuri trebuie să fie comunicate imediat Comisiei împreună cu motivatiile pentru astfel de măsuri.

(4) În baza procedurii nationale poate fi decis ca aceste măsuri să fie amendate mai ales pentru a le coordona cu măsurile adoptate de unele state membre ale Uniunii Europene ori acestea trebuie să fie anulate.

(5) Dacă apare situatia prevăzută la alin. (1) si dacă este necesar ca vreun stat membru al Uniunii Europene să aplice, de asemenea, măsurile luate prevăzute la alin. (1), amendat când este necesar în concordantă cu prevederile alin. (3), trebuie să se facă progrese corespunzătoare în baza procedurii nationale.

(6) Reluarea importului din tările terte în cauză va fi autorizată în baza procedurii nationale.

Art. 16. - (1) Experti veterinari din Comisie, în cooperare cu autoritătile sanitare veterinare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale tărilor terte, pot efectua controale ad-hoc în România atunci când acestea sunt indispensabile pentru a se asigura aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Tara de colectare a materialului seminal pe teritoriul căreia sunt efectuate controale va asigura toată asistenta necesară expertilor în îndeplinirea sarcinilor lor. Comisia va  informa tara de colectare în cauză despre rezultatele controalelor.

(3) Tara de colectare a materialului seminal în cauză va lua orice măsură care se dovedeste necesară pentru a lua în considerare rezultatele acestui control.

(4) Prevederi generale pentru implementarea acestui articol, în special cu privire la frecventa si metoda de efectuare a controalelor la care se referă alin. (2), vor fi stabilite urmând procedura natională.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

Art. 17. - (1) Anexele la prezenta normă sanitară veterinară pot fi amendate în conformitate cu procedura natională pentru adaptarea lor la progresele în tehnologie.

(2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate, prevăzute la art. 8, 9 si 10, autoritatea sanitară veterinară centrală a României nu va aplica importului de material seminal din tările terte conditii mai favorabile decât cele care rezultă din aplicarea cap. II al anexei nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 18. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare la prezenta normă sanitară veterinară, pentru a fi în conformitate cu acestea.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va lua toate măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total sau partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea sanitară veterinară centrală a României adoptă măsurile mentionate la alin. (1)-(3), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditiile pentru autorizarea centrelor de colectare

a materialului seminal

 

Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

1. să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului;

2. să aibă cel putin:

a) adăpost pentru animale, incluzând facilităti pentru izolarea animalelor care au reactionat la testele descrise în cap. II din anexa nr. 2 sau care prezintă semne clinice de boală;

b) facilităti pentru recoltarea materialului seminal, incluzând o cameră separată pentru curătarea si dezinfectia sau sterilizarea echipamentului;

c) o încăpere de procesare a materialului seminal, care nu este necesar să fie în acelasi loc;

d) o cameră de depozitare a materialului seminal, care nu este necesar să fie în acelasi loc;

3. să fie astfel construite sau izolate încât să se poată preveni contactul cu efectivele din afară;

4. să fie astfel construite încât adăposturile pentru animale, încăperile pentru colectarea materialului seminal, facilitătile de procesare si depozitare să fie igienizate si dezinfectate usor;

5. să fie astfel construite încât încăperea pentru acomodarea animalelor să fie separată fizic de încăperea de preparare si amândouă să fie separate de încăperea de depozitare a materialului seminal.

 

CAPITOLUL II

Conditii referitoare la supravegherea centrelor de colectare a materialului seminal

 

Centrele de colectare trebuie:

1. să fie supravegheate pentru a adăposti numai animale ale speciilor al căror material seminal va fi colectat;

2. să fie supravegheate astfel încât o înregistrare pe hârtie sau pe calculator să fie tinută pentru toate porcinele din centru, furnizând detalii despre rasă, data fătării si identificarea fiecărui animal si, de asemenea, să aibă o înregistrare fie pe hârtie, fie pe computer a tuturor controalelor pentru boli si a tuturor vaccinărilor efectuate, furnizând, de asemenea, informatii despre boala/sănătatea fiecărui animal;

3. să fie inspectate regulat de un medic veterinar oficial cel putin de două ori pe an, iar atunci trebuie să fie realizate controale ale conditiilor de autorizare si supraveghere;

4. să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorii autorizati trebuie să corespundă conditiilor stabilite de medical veterinar al centrului;

5. să angajeze personal competent tehnic, instruit corespunzător pentru procedurile de dezinfectie si tehnicile deigienă relevante pentru controlul răspândirii bolii;

6. să fie supravegheate astfel încât:

a) numai materialul seminal colectat într-un centru de colectare autorizat să fie prelucrat si depozitat în centre autorizate, fără să intre în contact cu orice alt material seminal de transportat;

b) colectarea, prelucrarea si depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în spatii amenajate în acest scop, în conditii de igienă strictă;

c) toate instrumentele care intră în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator pe durata colectării si prelucrării să fie dezinfectate corespunzător sau sterilizate înaintea utilizării;

d) produsele de origine animală utilizate în prepararea materialului seminal - incluzând aditivii sau diluantii – să fie obtinute din surse care nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animală sau să fie astfel tratate înaintea utilizării, încât să se prevină un astfel de risc;

e) recipientele de depozitare si recipientele de transport să fie dezinfectate sau sterilizate corespunzător înaintea începerii fiecărei operatiuni de umplere;

f) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit înainte pentru alte produse de origine animală;

g) fiecare colectare de material seminal, chiar dacă estesau nu este separată în doze individuale, să fie clar marcată într-o astfel de manieră încât data de colectare a materialului seminal, rasa si identificarea animalului donator, precum si numele si numărul de înregistrare ale centrului, precedate de numele tării de origine, atunci când se consideră necesar sub formă de cod, să poată fi usor stabilite corespunzător; caracteristicile si forma acestei marcări vor fi stabilite în baza procedurii nationale.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditiile care se aplică la admiterea animalelor

în centrele de colectare a materialului seminal autorizate

 

1. Toate animalele admise într-un centru de colectare a materialului seminal trebuie:

a) să fi fost supuse unei perioade de carantină de cel putin 30 de zile în adăposturi special aprobate în acest scop de autoritatea competentă si în care sunt prezente animale care au cel putin acelasi status de sănătate;

b) ca înaintea intrării în adăpostul de carantină descries la lit. a) să fi fost alese din efective sau exploatatii:

ii(i) care sunt libere de bruceloză, în concordantă cu art. 3.5.2.1 din Codul International de Sănătate Animală;

i(ii) în care nu a fost prezent nici un animal vaccinat contra febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni anterioare;

(iii) în care nu s-a detectat clinic, serologic sau virusologic nici un semn de boala lui Aujeszky într-o perioadă de 12 luni anterioare;

(iv) care nu sunt situate într-o zonă de restrictii definite în baza prevederilor legislatiei comunitare datorită unor situatii de urgentă de boală a porcilor domestici. Animalele nu trebuie să fi fost tinute anterior într-un efectiv cu un status de sănătate inferior;

c) ca înaintea perioadei de carantină specificate la lit. a)si pe durata celor 30 de zile anterioare să fi fost supuse următoarelor teste efectuate în concordantă cu standardele stabilite în directivele relevante, cu rezultate negative:

i(i) un test de fixare a complementului sau un test de antigen brucella tamponat pentru bruceloză (de la 1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi singurul test autorizat);

i(ii) un test de seroneutralizare sau un test ELISA, care utilizează toate antigenele virale ale virusului bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati;

(iii) un test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu un vaccindeletat G1;

(iv) un test ELISA sau un test de seroneutralizare pentru detectarea prezentei pestei porcine clasice.

Dacă într-o exploatatie s-au depistat animale pozitive la bruceloză, animalele cu rezultate negative din aceeasi exploatatie sunt admise în clădirea de carantină după confirmarea statusului de liber de bruceloză al loturilor sau al exploatatiilor de origine a reagentilor pozitivi.

Autoritatea competentă poate da autorizatii pentru testele mentionate la pct. (i)-(iv) pentru a fi efectuate în clădirile de carantină, asigurându-se că rezultatele sunt cunoscute înaintea începerii perioadei de carantină de 30 de zile, stabilită la lit. a);

d) în timpul ultimelor 15 zile ale perioadei de carantină specificate la lit. a) să fi fost supuse cu rezultate negative următoarelor teste:

ii(i) cu referire la bruceloză, unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen brucella tamponat (de la 1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi singurul test autorizat);

i(ii) un test de seroneutralizare sau un test ELISA, utilizând toate antigenele virale ale bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati, sau un test ELISA pentru antigenul G1 al bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu vaccin G1 deletat.

Fără a se prejudicia prevederile aplicabile în cazurile în care este diagnosticată febra aftoasă sau alte boli din lista A a Oficiului International de Epizootii, dacă oricare dintre testele mai sus mentionate se dovedeste pozitiv, animalul trebuie îndepărtat imediat din clădirea de carantină. În cazul carantinei de grup autoritatea sanitară veterinarăcompetentă trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că animalele care rămân au un status de sănătate satisfăcător înainte de a fi admise în centrul de colectare a materialului seminal, în concordantă cu prevederile prezentei anexe;

e) totusi, atunci când sunt pozitive la bruceloză trebuie să fie implementat următorul protocol:

ii(i) serurile pozitive sunt supuse unui test de seroaglutinare, precum si unui test mentionat la  lit. c) (i), dacă nu a fost efectuat;

i(ii) se efectuează o supraveghere epidemiological asupra exploatatiilor de origine a animalelor reagente;

(iii) pentru animalele pozitive este efectuată o a doua serie de teste (testul cu antigen brucella tamponat, seroaglutinarea si reactia de fixare a complementului) pe probe prelevate la mai mult de 7 zile de la prima prelevare.

Suspicionarea brucelozei va fi confirmată sau infirmată în functie de rezultatele supravegherii efectuate asupra exploatatiilor de origine si de compararea rezultatelor a două serii consecutive de teste.

Când suspiciunea de bruceloză este infirmată, animalele negative la primul test pentru bruceloză pot fi introduse în centru. Animalele pozitive la unul dintre teste pot fi acceptate dacă acestea reactionează negativ la două serii de teste (testul cu antigen brucella tamponat, reactia de seroaglutinare si reactia de fixare a complementului) efectuate într-un interval de cel putin 7 zile.

2. Toate testele trebuie efectuate în laboratoare autorizate în România.

3. Animalele pot fi admise în centrele de colectare a materialului seminal numai cu permisia expresă a medicului veterinar al centrului.

Toate miscările animalelor, introducerea sau iesirea lor din efectiv trebuie să fie înregistrate.

4. Nu se admit în centrele de colectare a materialului seminal animale care în ziua admisiei prezintă vreun semn clinic de boală; fără a aduce prejudicii pct. 5, toate animalele care vin direct din clădirea de carantină la care se referă pct. 1 lit. a) trebuie să îndeplinească oficial în ziua transportului următoarele conditii:

a) să nu fie situate într-o zonă de restrictii definită în baza prevederilor legislatiei nationale, datorate stării de urgentă pentru o boală a porcilor domestici;

b) să nu fi înregistrat nici un semn clinic patologic sau serologic de boala lui Aujeszky în ultimele 30 de zile.

5. Prevăzându-se că sunt îndeplinite conditiile stabilite la pct. 4 si că au fost efectuate testele de rutină la care se referă cap. II din prezenta anexă, într-o perioadă de 12 luni anterioare animalele pot fi transferate de la un centru de colectare a materialului seminal autorizat la altul, cu un status de sănătate echivalent, fără carantină sau testare, dacă transferul este direct. Animalul în cauză nu trebuie să intre în contact direct sau indirect cu animale biongulate cu un status de sănătate inferior, iar mijloacele de transport utilizate trebuie să fie dezinfectate înaintea utilizării.

6. În cazul comertului României cu statele membre ale uniunii Europene animalele vor fi însotite de un certificat de sănătate în conformitate cu legislatia comunitară specifică privind conditiile de sănătate a animalelor ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, dezinfectia mijloacelor de transport fiind certificată ca una dintre următoarele garantii aditionale care corespund statusului lor:

(i) animalele provin direct din centrul de colectare care este conform cu prevederile normei sanitare veterinare;

(ii) animalele provin direct dintr-o clădire de carantină si sunt conforme cu conditiile de admitere într-un centru de colectare a materialului seminal prevăzute în prezentul capitol;

(iii) animalele provin direct dintr-un efectiv în care au fost supuse unui protocol de admitere înainte de carantină si sunt conforme cu conditiile de admitere în carantină prevăzute la pct. 1 lit. b) si c) si la pct. 2.

 

CAPITOLUL II

Teste de rutină obligatorii pentru animalele tinute

în centrele de colectare a materialului seminal autorizate

 

1. Toate animalele tinute într-un centru de colectare a materialului seminal autorizat trebuie să fie supuse următoarelor teste, cu rezultate negative:

a) un test de seroneutralizare sau un test ELISA, care utilizează toate antigenele virale ale bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati, sau un test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii lui Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu vaccin deletat G1;

b) cu referire la bruceloză, un test de fixare a complementului sau un test cu antigen brucella tamponat (de la 1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi singurul test autorizat);

c) un test ELISA sau un test de seroneutralizare pentru determinarea prezentei anticorpilor pestei porcine clasice.

Aceste teste vor fi efectuate fie pe toate animalele existente în centru, dar nu mai târziu de 12 luni după admitere, dacă ele nu au părăsit centrul înaintea acestui moment, fie pe probe recoltate în abator la animalele sacrificate, fie la 25% dintre animalele din centru care sunt testate din 3 în 3 luni. În acest caz medicul veterinar al centrului de colectare a materialului seminal se va asigura că probele recoltate sunt reprezentative pentru populatia totală a centrului, mai ales cu respectarea grupelor de vârstă si a cazării vierilor. Mai mult, medicul veterinar al centrului de colectare a materialului seminal se va asigura, de asemenea, că toate animalele sunt testate cel putin o dată pe durata stationării lor în centru si cel putin la fiecare 12 luni, dacă stationarea lor depăseste un an.

2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de România.

3. Dacă vreunul dintre testele de mai sus se dovedeste a fi pozitiv, animalul trebuie să fie izolat, iar materialul seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate face obiectul comertului. Materialul seminal colectatde la restul animalelor din centru, care la acea dată au răspuns negativ la testare, va fi tinut în depozit separat si nu poate constitui obiectul comertului până ce statusul de sănătate al centrului de colectare a materialului seminal nu a fost restabilit.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CONDITIILE

pe care matedrialul seminal colectat în centrele autorizate trebuie să le îndeplinească în scopul comertului

 

1. Materialul seminal trebuie să fie obtinut de la animale care:

a) nu prezintă semne clinice de boală în ziua în care materialul seminal este colectat;

b) nu au fost vaccinate contra febrei aftoase;

c) satisfac cerintele cap. I din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

d) nu sunt folosite pentru monta naturală;

e) sunt tinute în centre de colectare a materialului seminal care nu trebuie să se situeze în zone de restrictie desemnate sub prevederile legislatiei comunitare privind bolile contagioase ale porcilor domestici;

f) au fost tinute în centre de colectare a materialului seminal care, în perioada de 30 de zile de carantină înainte de recoltare, au fost indemne de boala lui Aujeszky.

2. Trebuie să fie adăugată o combinatie eficientă de antibiotice, în special pentru leptospire si micoplasme, la materialul seminal după dilutia finală sau diluantului. În cazul materialului seminal congelat antibioticele trebuie adăugate înaintea congelării materialului seminal.

Această combinatie trebuie să producă un efect cel putin echivalent cu următoarele dilutii: nu mai putin de500 ”g streptomicină/ml dilutie finală, 500 U.I. penicilină/ml dilutie finală, 150 ”g lincomicină/ml dilutie finală, 300 ”g spectinomicină/ml dilutie finală. Imediat după adăugarea antibioticelor materialul seminal trebuie tinut la o temperatură de cel putin 15șC pentru o perioadă de nu mai putin de 45 de minute.

3. Materialul seminal destinat comertului trebuie:

a) să fie stocat înaintea expedierii, a a cum este stabilit în cap. I si II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară;

b) să fie transportat în statele de destinatie în recipiente care au fost igienizate si dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare si care au fost sigilate înainte de expedierea din spatiile de depozitare aprobate.

4. Statele membre ale Uniunii Europene pot refuza admiterea în teritoriul lor sau într-o regiune a teritoriului lor a materialului seminal provenind din centrele de colectare în care sunt admisi vierii vaccinati contra bolii lui Aujeszky, dacă sunt recunoscute ca indemne de boala lui Aujeszky, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

1. Expeditor (numele si adresa completă)

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR

 

Nr. ORIGINAL

3. Destinatar (numele si adresa completă)

2. Statul pe teritoriul căruia s-a realizat recoltarea

4. Autoritatea competentă

Observatii: 5. Autoritatea locală competentă

a) Pentru fiecare transport de material seminal se emite câte un certificat

b) Certificatul în original trebuie să însotească transportul până la locul de destinatie

6. Locul de încărcare

7. Denumirea si adresa centrului de colectare a materialului seminal

8. Mijlocul de transport

9. Locul si statul membru al Uniunii Europene destinatar

10. Numărul de înregistrare al centrului de recoltare a materialului seminal

11. Numărul si codul-marcă ale containerelor cu material seminal

12. Identificarea materialului seminal

a) Numărul de doze b) Data recoltării c) Rasa

d) Identificarea animalului donator

13. Subsemnatul, autoritate sanitară veterinară locală, certific că:

a) materialul seminal descris mai sus a fost recoltat, prelucrat si depozitat în conditii care satisfac standardele stabilite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ....../...........;

b) materialul seminal descris mai sus a fost recoltat de la vieri:

(i) aflati într-un centru de recoltare a materialului seminal care cuprinde doar animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky si care au reactionat negativ la reactia de seroneutralizare la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky, în conformitate cu prevederile legislative 1);

(ii) aflati într-un centru în care o parte din vieri sau toti vierii au fost vaccinati împotriva bolii lui Aujeszky, folosind un vaccin G1 deletat; acesti vieri au fost seronegativi în privinta bolii lui Aujeszky înainte devaccinare si au fost supusi 3 săptămâni mai târziu unei examinări serologice ulterioare, care nu a relevat prezenta anticorpilor indusi de virusul bolii lui Aujeszky în  .................................................................., laboratorul ............................. 2), si a prezentat reactie negativă 1);

c) materialul seminal descris mai sus a fost expediat spre locul de încărcare în recipiente sigilate, în conditii care satisfac prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ........./..............

 

Întocmit la ................................................

Semnătura ................................................

L.S.

Numele si functia (cu majuscule) ..........

..................................................................

..................................................................

 


1) Tăiati care dintre cazurile (i) sau (ii) nu corespunde.

2) Numele laboratorului, specificat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ......../................

 

ANEXA Nr. 5

normă sanitară veterinară

 

PARTEA 1

 

1.Expeditor (numele si adresa completă)

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMA

 

Nr. ORIGINAL

2. Tara tertă de colectare

3. Destinatar (numele si adresa completă)

4. Autoritatea competentă

NO: 5. Autoritatea competentă locală

a) Un certificat separat trebuie să fie emis pentru fiecare transport de material seminal.

b) Originalul acestui certificat trebuie să însotească transportul la locul de destinatie.

6. Locul de încărcare

8. Mijlocul de transport

7. Denumirea si adresa centrului de colectare a materialului seminal

9. Locul si statul membru al Uniunii Europenede destinatie

11. Numărul si codul-marcă ale containerelor

10. Numărul de înregistrare al centrului de colectare a cu material seminal materialului seminal

12. Identificarea materialului seminal

a) Numărul de doze b) Data (Datele) de colectare c) Rasa

d) Identificarea animalului donator

13. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:

a) ...................................... a fost în ultimele 24 de luni indemnă de boala febrei aftoase si în ultimele 12 luni a (numele tării terte) fost indemnă de pesta porcină clasică, pesta porcină africană, boala veziculoasă a porcului sau encefalomielita enterovirală a porcului (boala de Teschen) si că nici o vaccinare nu s-a efectuat împotriva vreuneia dintre aceste boli în ultimele 12 luni.

b) Centrul de colectare a materialului seminal în care a fost colectat materialul seminal ce urmează să fie exportat:

ii(i) este autorizat pentru exportul către Comunitate de către serviciile veterinare ale ............................................. (numele tării terte) întruneste cerintele cap. I si II ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ........../.................;

i(ii) a fost situat, în ziua colectării materialului seminal ce urmează să fie exportat, în centrul unei zone cu un diametru de 20 km în care nu a existat nici o dovadă de febră aftoasă, pestă porcină clasică, pestă porcină africană, boală veziculoasă a porcului, encefalomielită enterovirală porcină (boala de Teschen) sau stomatită veziculoasă, în timpul unei perioade începând cu 3 luni înainte de data colectării până la data expedierii;

(iii) a fost în timpul unei perioade începând cu 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal ce urmează să fie exportat, până la data de expediere, liber de semnele clinice de tuberculoză, bruceloză, boala lui Aujeszky, leptospiroză, rabia;

(ii) fie contine animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii lui Aujeszky si care au reactionat negativ latestul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky sau în care câtiva sau toti vierii au fost vaccinati împotriva bolii lui Aujeszky, folosind un vaccin deletat G1; astfel de vieri ce au fost seronegativi în ceea ce priveste boala lui Aujeszky înainte de vaccinare si care nu au fost supusi mai devreme de 3 săptămâni unui examen serologic suplimentar care nu a evidentiat prezenta anticorpilor indusi de 3 virusul bolii.

14. Înainte de intrarea în centrul de colectare a materialului seminal toti vierii au fost supusi unei perioade de izolare de 30 de zile într-un adăpost care:

a) este situat în centrul unei zone cu o rază de 10 km în care nu a existat nici un caz de febră aftoasă sau pestă porcină clasică cel putin 30 de zile;

b) a fost cel putin 3 luni liber de febră aftoasă si bruceloză;

c) a fost cel putin 30 de zile liber de boala lui Aujeszky si de acele boli notificabile pentru porcine, iar în timpul ultimelor 15 zile în care au fost supusi următoarelor teste cu rezultate negative:

d) unui test de aglutinare a serului pentru bruceloză ce arată un indice al brucelozei de mai putin de 30 ”g de aglutinare per ml;

e) (i) unui test de aglutinare a serului sau testului ELISA pentru boala lui Aujeszky, folosind toate antigenele virale;

(ii) unui test ELISA pentru antigenele G1 în cazul porcilor vaccinati cu un vaccin deletat G1;

(f) unui test de aglutinare microscopic pentru leptospiroză (serovariante pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava si ballum) sau au fost făcute la un interval de 14 zile două injectii de streptomicină la o proportie de 25 mg per kg corp.

15. Înainte de intrarea în adăposturi de izolare toti vierii ce se află în centrul de colectare a materialului seminal autorizat provin din exploatatii/efective care:

a) au fost libere de pesta porcină clasică;

b) au fost libere de bruceloză;

c) nu au continut nici un animal vaccinat împotriva febrei aftoase în ultimele 12 luni;

d) nu au arătat nici un semn clinic, serologic sau virusologic al bolii lui Aujeszky în timpul ultimelor 12 luni;

e) nu au fost supuse nici unei restrictii pentru motive de sănătate a animalelor, în ziua în care vierul a intrat în izolare, iar în cele 30 de zile anterioare intrării în adăpostul de izolare au fost supuse următoarelor teste cu rezultate negative:

f) un test de fixare a complementului pentru bruceloză, ce arată un indice de brucella de mai putin de 20 unităti ICFT per ml;

g) (i) testul de seroneutralizare sau testul ELISA, folosind toate antigenele virale în cazul porcilor nevaccinati;

(ii) un test ELISA pentru antigenele G1 în cazul porcilor vaccinati cu un vaccin deletat G1;

h) un test de seroneutralizare sau testul ELISA pentru pesta porcină clasică.

16. Toti vierii din centru sunt supu i următoarelor teste cu rezultate negative:

a) (i) un test de seroneutralizare sau testul ELISA pentru boala lui Aujeszky în cazul porcilor nevaccinati;

sau

(ii) un test ELISA pentru antigenele G1 în cazul porcilor vaccinati;

b) un test de fixare a complementului pentru bruceloză, ce arată un indice de brucella de mai putin de 20 unităti ICFT per ml;

c) un test de seroneutralizare sau ELISA pentru pesta porcină clasică si toti vierii tinuti mai mult de 12 luni în centrul de colectare a materialului seminal au fost supusi testelor mentionate la lit. a) si b) nu mai târziu de 18 luni după admitere si la fiecare 12 luni după aceea.

17. Materialul seminal ce urmează să fie exportat a fost obtinut de la vieri care:

a) au fost rezidenti în ................................. (numele tării terte)pentru o perioadă de 3 luni imediat înainte de colectare;

b) au fost tinuti în centrul autorizat pentru o perioadă de 30 de zile imediat înainte de colectare;

c) nu li se permite monta naturală;

d) nu au fost vaccinati pentru febra aftoasă;

e) nu au prezentat nici un semn clinic al bolii în ziua colectării.

Materialul seminal ce urmează să fie exportat:

- a fost tratat cu un amestec de antibiotice, în special împotriva leptospirozei si micoplasmei, ce are cel putin efectul echivalent al următoarelor:

- 500 ”g de streptomicină per ml;

- 500 ”g de penicilină per ml;

- 150 ”g de lincomicină per ml;

- 300 ”g de spectinomicină per ml;

- a fost, imediat după adăugarea antibioticului, tinut la o temperatură de cel putin 15șC pentru nu mai putin de 45 de minute;

- a fost depozitat sau transportat în containere marcate cu numărul de înregistrare al centrului de colectare a materialului seminal, cu data de colectare, rasa si identitatea vierului donator si care au fost curătate si dezinfectate înainte de utilizare si au fost sigilate înainte de expediere.

 

Întocmit la ....................................................

......................................................

(semnătura si stampila) 1 )

......................................................

(numele si calificarea cu majuscule)


1) Semnătura si stampila trebuie să fie într-o culoare diferită de cea a imprimării.

 

PARTEA a 2-a

 

LISTA

cuprinzând tările terte autorizate să folosească modelul de certificat de sănătate din partea 1

 

Canada

Noua Zeelandă

Statele Unite ale Americii

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control si combatere

a pestei africane a calului

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 146.261 din 6 decembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 497.

 

ANE

 

NORSANITAR VETERINA

privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste măsurile de control si combatere a pestei africane a calului.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

a) autoritate veterinară competentă: Agentia Natională Sanitară Veterinară, care are competenta de a efectua controale veterinare, sau orice alte unităti din subordine cărora aceasta le-a delegat aceste competente la nivel teritorial;

b) confirmare: declararea prezentei pestei africane a calului de către autoritatea veterinară competentă pe baza rezultatelor de laborator; totusi, în caz de epizootie autoritatea veterinară competentă poatea confirma boala pebaza datelor clinice si/sau epidemiologice;

c) exploatatie: orice fermă agricolă sau experimentală, grajd sau orice alte constructii ori amenajări în care trăiesc ecvidee, indiferent de scopul pentru care sunt destinate, precum si rezervatiile naturale în care ecvideele trăiesc în libertate;

d) proprietar sau detinător: persoanele fizice sau juridice care au în proprietate ori în îngrijire (întretinere) ecvidee, indiferent dacă acestea sunt retribuite sau nu;

e) vector: insecte din specia Culicoides imicola sau alte insecte din specii apartinând genului Culicoides, capabile să transmită virusul pestei africane a calului;

f) veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinară competentă.

Art. 3. - Orice suspiciune sau confirmare a pestei africane a calului este declarată obligatoriu si imediat de către autoritatea veterinară competentă.

Art. 4. - (1) În cazul în care într-o exploatatie se observă cel putin un animal suspect de pestă africană a calului, autoritatea veterinară competentă va avea grijă ca veterinarul oficial să aplice toate mijloacele de investigatie oficiale necesare pentru confirmarea sau infirmarea prezentei bolii.

(2) Din momentul notificării suspiciunii veterinarul oficial va efectua următoarele:

a) va plasa exploatatia suspectă sub supraveghere oficială;

b) va efectua următoarele:

1. un recensământ oficial al ecvideelor din exploatatie, specificând, pentru fiecare specie, numărul animalelor moarte, infectate sau suspecte de a fi infectate, actualizând permanent recensământul, în functie de numărul de animale moarte sau născute în perioada în care exploatatia se află sub supraveghere. Datele recensământului trebuie să poată fi prezentate ori de câte ori se solicită aceasta, cu prilejul controalelor;

2. un recensământ al habitaturilor care favorizează înmultirea sau supravietuirea vectorilor, controlând si dacă se utilizează mijloace adecvate de dezinsectie;

3. o anchetă epidemiologică, conform prevederilor art. 7;

c) va vizita cu regularitate exploatatiile, ocazie cu care va efectua următoarele:

1. va inspecta fiecare ecvideu din exploatatie;

2. va efectua un examen clinic amănuntit la animalelesuspecte de boală sau va efectua necropsia cadavrelor, când acestea există, prelevând probele necesare pentru examene de laborator;

d) va avea grijă ca:

1. toate ecvideele existente în exploatatii să fie mentinute în adăposturile lor sau în alte locuri protejate contra actiunii vectorilor;

2. să nu se producă miscări de ecvidee din si către exploatatiile supuse restrictiilor;

3. să fie utilizate mijloace adecvate de dezinsectie pentru combaterea insectelor, atât în interiorul, cât si în afara adăposturilor;

4. cadavrele ecvideelor moarte în exploatatii să fie distruse si eliminate prin incinerare sau îngropare, conform prevederilor legale în vigoare care stipulează regulile.referitoare la eliminarea si transformarea de eurilor animale, la comercializarea acestora si la protectia furajelor de origine animală sau de pe te, de a nu fi contaminate cu agenti patogeni.

(3) Proprietarul sau detinătorul de animale suspecte de contaminare cu virusul pestei africane a calului va lua toate măsurile pentru efectuarea celor arătate la alin. (2) lit. d), din momentul instituirii măsurilor oficiale.

(4) Autoritatea veterinară competentă poate dispune aplicarea măsurilor arătate la alin. (2) si asupra altor exploatatii care, datorită amplasării ori situării geografice, prezintă posibilitatea de a veni în contact cu alte exploatatii în care se suspicionează boala, fiind în pericol de contaminare.

(5) Pentru rezervatiile naturale în care ecvideele trăiesc în libertate pot fi instituite si alte măsuri specifice, în afara celor arătate la alin. (2), în conditiile stabilite de autoritatea veterinară competentă.

(6) Măsurile mentionate în prezentul articol nu vor fi ridicate de către veterinarul oficial decât după infirmarea suspicionării pestei africane a calului de către autoritatea veterinară competentă.

Art. 5. - Vaccinarea contra pestei africane a calului va fi aplicată numai în conditiile stabilite prin prezenta normăsanitară veterinară.

Art. 6. - (1) Imediat ce a fost confirmată oficial pesta africană a calului veterinarul oficial:

a) va organiza distrugerea tuturor ecvideelor infectate, a celor care prezintă semne clinice de boală sau a celor contaminate din exploatatia respectivă;

b) va distruge, va incinera sau va îngropa cadavrele provenite de la animalele mentionate la lit. a), conform prevederilor legale în vigoare care cuprind regulile referitoare la eliminarea si transformarea de eurilor animale, la comercializarea acestora si la protectia furajelor de origine animală sau, pe te, de a nu fi contaminate cu agenti patogeni.

c) va extinde măsurile prevăzute la art. 4 pe o rază de 20 km în jurul exploatatiilor infectate;

d) va aplica în zona de protectie vaccinări sistematice tuturor ecvideelor, utilizând un vaccin autorizat de Agentia Natională Sanitară Veterinară. Va efectua, de asemenea, identificarea tuturor ecvideelor vaccinate, prin aplicarea de semne de marcare permanente. În functie de caracteristicile epidemiologice, meteorologice, geografice sau climatice, Agentia Natională Sanitară Veterinară poate da derogări de la obligativitatea de vaccinare, informând despre aceasta Comisia Europeană;

e) va efectua ancheta epidemiologică, conform prevederilor art. 7.

(2) Autoritatea veterinară competentă poate extinde măsurile prevăzute la alin. (1) si în afara zonei stabilite la alin. (1) lit. c), atunci când, din motive care tin de factori geografici, ecologici sau meteorologici ori, datorită circulatiei spre sau dinspre o exploatatie în care a fost confirmată boala, se consideră că există pericolul diseminării pestei africane a calului, si va informa despre aceasta conducerea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, care va informa Comisia Europeană.

(3) În cazul în care zona stabilită la alin. (1) se situează pe teritoriul mai multor state, Agentia Natională Sanitară Veterinară va colabora cu autoritătile veterinare competente din tările implicate, pentru delimitarea acestei zone. Dacă se impune aceasta, zona va fi delimitată urmând procedura descrisă la art. 8.

Art. 7. - (1) Ancheta epidemiologică va stabili:

a) de când există pesta africană a calului în exploatatie;

b) posibila origine a bolii în exploatatia respectivă si identificarea altor exploatatii în care se găsesc ecvidee care ar putea fi infectate sau contaminate din aceeasi sursă;

c) prezenta si distributia vectorilor;

d) miscarea animalelor receptive spre si dinspre exploatatiile în cauză si modalitătile de scoatere a cadavrelor din aceste exploatatii.

(2) În vederea coordonării depline a tuturor măsurilor necesare pentru eradicarea pestei africane a calului din teritoriul respectiv, precum si pentru efectuarea anchetei epidemiologice se va institui un comandament antiepizootic.

Regulile generale referitoare la comandamentele antiepizootice centrale si locale sunt elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe baza propunerilor Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 8. - (1) Autoritatea veterinară competentă va lua toate măsurile pentru ca directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, pe lângă măsurile stabilite la art. 6, să delimiteze o zonă de protectie si o zonă de supraveghere. Delimitarea zonelor trebuie să tină seama de factorii geografici, administrativi, ecologici si epizootologici, în strânsă legătură cu pesta africană a calului, precum si de structurile de control.

(2) a) Zona de protectie se compune din partea unui teritoriu cu o rază de minimum 100 km în jurul exploatatiei infectate.

b) Zona de supraveghere se compune din partea de teritoriu cu o rază de minimum 50 km în jurul zonei de protectie si în care nu s-a practicat vaccinarea sistematică în ultimele 12 luni.

c) În cazul în care zonele se situează pe teritoriul mai multor state, autoritatea veterinară competentă va colabora cu autoritătile veterinare competente din acele state pentru a delimita zonele arătate la lit. a) si b).

(3) La cererea argumentată a unui stat poate fi luată decizia de modificare a delimitării zonelor definite la alin. (2), tinându-se seama de:

a) situarea geografică a tărilor si de factorii ecologici;

b) conditiile meteorologice;

c) prezenta si distributia vectorilor;

d) rezultatele studiilor epizootologice efectuate conform art. 7;

e) aplicarea măsurilor de combatere si, în special, a dezinsectiilor;

f) rezultatele examenelor de laborator.

Art. 9. - (1) Autoritatea veterinară competentă va veghea pentru a fi aplicate următoarele măsuri în zona de protectie:

a) identificarea tuturor exploatatiilor de ecvidee din interiorul zonei;

b) efectuarea de către un veterinar oficial:

1. a vizitelor periodice în toate exploatatiile în care există ecvidee;

2. de examene periodice la aceste ecvidee, cu prelevarea, atunci când este cazul, de probe pentru examene de laborator, cu înscrierea vizitelor si observatiilor într-un registru de inspectie;

c) mentinerea ecvideelor în exploatatia în care se găsesc, acestea putând fi transportate sub control oficial, direct, pentru abataj, într-un abator situat în zona de protectie. În cazul în care în această zonă nu se află nici un abator, animalele pot fi transportate într-un abator situat în zona de supraveghere, desemnat de către autoritatea veterinară competentă.

(2) În completarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se pot aplica în zona de protectie vaccinări sistematice contra pestei africane a calului, dublate de identificarea animalelor, conform art. 6 alin. (1) lit. d).

Art. 10. - Autoritatea veterinară competentă va avea grijă ca:

1. în zona de supraveghere să se aplice măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1). Totu i, dacă în această zonă nu există abatoare, ecvideele pot fi abatorizate în zona de protectie, într-un abator desemnat de autoritatea veterinară competentă;

2. în zona de supraveghere să fie interzise vaccinările contra pestei africane a calului.

Art. 11. - (1) Durata de aplicare si de mentinere a măsurilor arătate la art. 6, 8, 9 si 10 este determinată conform dispozitiilor autoritătii veterinare competente. Aceasta nu va fi în nici un caz mai mică de 12 luni în cazul în care vaccinarea s-a efectuat conform art. 6 alin. (1) si art. 9 alin. (2).

(2) Totusi sunt posibile derogări de la art. 9 alin. (1) lit. c) si de la art. 10 pct. (1), pentru ca:

a) ecvideele din zona de protectie si din zona de supraveghere să poată fi transportate sub control oficial si în conditiile legislatiei în vigoare care stabileste regulile pentru fermele de carantină;

b) miscările de ecvidee în interiorul zonelor cu statut epidemiologic asemănător să se poată face numai cu autorizarea autoritătii veterinare competente, respectându-se următoarele reguli:

1. ecvideele trebuie:

- să fie controlate oficial în prealabil;

- să fie identificate; si

- să fie însotite de un document oficial;

2. autoritatea veterinară competentă va avea grijă ca în toate cazurile ecvideele vaccinate cu mai putin de 60 de zile înainte să nu părăsească exploatatia în care se găseau la momentul vaccinării;

3. autoritatea veterinară competentă va informa conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Comisia Europeană despre măsurile luate în acest domeniu.

Art. 12. - În cazul în care într-o anumită regiune epizootia de pestă africană a calului prezintă un caracter degravitate deosebită, autoritatea veterinară competentă poate aplica măsuri suplimentare, care să fie aplicate si de alte state implicate. Aceste măsuri vor fi adoptate conform procedurii stabilite de autoritătile veterinare competente ale tărilor implicate.

Art. 13. - Autoritatea veterinară competentă va avea grijă ca directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti să ia toate măsurile necesare pentru ca toate persoanele din zonele de protectie si de supraveghere să fie pe deplin informate despre restrictiile în vigoare si să ia toate măsurile care se impun.

Art. 14. - (1) În România laboratorul national pentru pesta africană a calului care să efectueze toate investigatiile de laborator prevăzute prin prezenta normă sanitară veterinară este reprezentat de Laboratorul de patologie ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală. Competentele si obligatiile Laboratorului national pentru pesta africană a calului din România sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Laboratorul national pentru pesta africană a calului din România va coopera cu laboratoarele comunitare de referintă comunitare mentionate la art. 15.

Art. 15. - Laboratoarele comunitare de referintă pentru pesta africană a calului sunt desemnate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară. Competentele acestor laboratoare sunt desemnate în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 16. - (1) Autoritatea veterinară competentă, prin inspectorii săi, va efectua controale în teren, pentru a verifica si controla un număr reprezentativ de exploatatii, dacă si în ce mod aplică directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti dispozitiile prezentei norme sanitare veterinare. Inspectorii vor informa autoritatea veterinară competentă despre rezultatele controalelor efectuate, iar aceasta va informa Comisia Europeană.

(2) Directia sanitară veterinară judeteană si a municipiului Bucuresti pe teritoriul căreia se efectuează controalele va acorda tot sprijinul necesar inspectorilor autoritătii veterinare competente.

Art. 17. - (1) Autoritatea veterinară competentă va întocmi un program de urgentă pentru pesta africană a calului, precizând si maniera în care vor fi aplicate măsurile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.

Acest program trebuie să permită accesul la toate instalatiile, echipamentele, personalul ori la alte structuri necesare pentru eradicarea rapidă si eficientă a bolii.

(2) Criteriile de care trebuie să se tină seama în întocmirea programului sunt redate în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Programul stabilit conform acestor criterii va fi prezentat conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în decurs de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare. Aceasta va studia programul pentru a stabili dacă el permite atingerea obiectivelor vizate si va sugera autoritătii veterinare competente toate modificările necesare, mai ales cele care să garanteze că programul este compatibil cu cele ale altor state europene.

(4) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor aprobă programul cu eventualele modificări, în cazul în care acestea au fost necesare.

(5) Programul poate fi ulterior modificat sau completat, în functie de evolutia situatiei epizootologice, tinându-se seama de aceeasi procedură.

(6) Autoritatea veterinară competentă va transmite de urgentă Comisiei Europene programul după adoptare.

Art. 18. - Anexele la prezenta normă sanitară veterinară pot fi modificate cu acordul conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 19. - Notificarea si declararea oficială a pestei africane a calului se fac în conformitate cu revederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 56/1999.

Măsurile care vor fi luate trebuie să fie în concordantă cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare sau cu măsurile adoptate de Comisia Europeană.

Art. 20. - Autoritatea veterinară competentă va lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei norme sanitare veterinare si va informa conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor. La adoptarea oricăror măsuri prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară se va preciza de fiecare dată că respectivele măsuri se iau în baza prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 21. - Autoritatea veterinară competentă va informa periodic conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor despre aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si despre eventualele propuneri pe care doreste să le facă.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

A. Laboratorul national pentru pesta africană a calului din România:

Laboratorul de patologie ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală Municipiul Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 63, codul postal 76202, sectorul 5.

B. Competentele si obligatiile Laboratorului national pentru pesta africană a calului din România Laboratorul national pentru pesta africană a calului din România este responsabil de coordonarea metodelor standard de diagnostic, de utilizarea reagentilor si de testarea vaccinurilor.

Aceste responsabilităti sunt:

a) de a furniza reagenti de diagnostic celor care îi solicită;

b) de a controla calitatea tuturor reagentilor de diagnostic utilizati în tară;

c) de a efectua testări comparative periodice;

d) de a păstra izolatele de virus al pestei africane a calului din cazurile depistate în tară;

e) de a asigura confirmarea cazurilor pozitive diagnosticate în laboratoarele sanitare veterinare judetene.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Laboratorul comunitar de referintă pentru pesta africană a calului:

Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 28110, Algete, Madrid - Espană.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

COMPETENTELE

laboratorului comunitar de referintă pentru pesta africană a calului

 

Laboratorul comunitar de referintă pentru pesta africană a calului are următoarele competente:

1. de a coordona metodele utilizate în statele membre pentru diagnosticul pestei africane a calului, mai ales prin:

a) tipizarea, depozitarea si furnizarea de tulpini ale virusului pestei africane a calului pentru teste serologice si prepararea de antiseruri;

b) furnizarea de seruri standard si de alti reagenti de referintă laboratoarelor nationale de referintă, în scopul standardizării testelor si reagentilor utilizati în fiecare tară;

c) constituirea si întretinerea unei colectii de tulpini de referintă ale virusului pestei africane a calului si de tulpini izolate din teren;

d) organizarea periodică de testări comparative a capacitătii de diagnostic, la nivel comunitar;

e) colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor referitoare la metodele de diagnostic utilizate si a rezultatelor testelor efectuate în comunitate;

f) caracterizarea izolatelor virale prin cele mai noi metode existente, în vederea unei mai bune întelegeri a aspectului epizootologic al pestei africane a calului;

g) monitorizarea progreselor în supravegherea, epizootologia si profilaxia pestei africane a calului la nivel mondial;

2. de a contribui activ la identificarea focarelor de pestă africană a calului în statele membre ale Uniunii Europene prin studierea izolatelor virale care sunt trimise pentru confirmarea diagnosticului, caracterizare si studii epizootologice;

3. de a facilita formarea sau perfectionarea de experti în diagnostic de laborator, în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic;

4. de a efectua schimb reciproc de informatii cu laboratoarele internationale de referintă pentru pesta africană a calului, desemnate de Oficiul International de Epizootii, mai ales în ceea ce priveste evolutia situatiei mondiale a pestei africane a calului.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII MINIME

pentru întocmirea programului de urgentă în pesta africană a calului

 

Programul de urgentă în pesta africană a calului trebuie să îndeplinească cel putin următoarele:

1. crearea la nivel national a comandamentului antiepizootic central, destinat să coordoneze toate măsurile de urgentă;

2. o listă a comandamentelor antiepizootice locale, dotate cu echipament adecvat, cu scopul de a coordona măsurile de control la nivel local;

3. informatii detaliate asupra personalului însărcinat cu aplicarea măsurilor de urgentă, specificând pregătirea si responsabilitătile acestuia;

4. posibilitatea, pentru toate celulele locale de criză, de a contacta rapid persoanele sau organismele implicate direct sau indirect în cazul izbucnirii bolii;

5. accesul la echipamentele si materialele necesare aplicării corespunzătoare a măsurilor de urgentă;

6. instructiuni precise referitoare la actiunile ce trebuie efectuate, inclusiv la mijloacele de distrugere a carcaselor ce vor rezulta din distrugerea animalelor confirmate sau suspecte;

7. programe de instruire pentru actualizarea cunostintelor de specialitate, pentru a actiona atât în teren, cât si pe plan administrativ;

8. posibilitatea ca laboratoarele de diagnostic să posede dotarea necesară pentru efectuarea de examene post-mortem, examene serologice, histologice etc. si ca acestea să stabilească rapid diagnosticul (posibilităti de transport rapid al probelor);

9. detalii referitoare la cantitătile de vaccin necesare în eventualitatea aplicării vaccinărilor de urgentă;

10. specificări referitoare la prevederile legale, care să permită implementarea programului de urgentă.