MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 martie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

494/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură

 

496/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 146.178 din 4 decembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 494.

 

ANEXĂ

 

NORSANITAR VETERINA

privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară defineste conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a aduce atingere prevederilor comunitare sau nationale cu privire la conservarea speciilor.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

1. animale de acvacultură - pesti vii, crustacee sau moluste provenite dintr-o fermă, inclusiv cele din surse sălbatice, destinate unei ferme;

2. produse de acvacultură - produse provenite de la animale de acvacultură, fie destinate exploatării, cum sunt icrele si laptii, fie consumului uman;

3. pesti, crustacee sau moluste - orice peste, crustaceu sau moluscă în orice etapă a dezvoltării;

4. fermă - unitate functională de bază în acvacultură, determinată geografic, alcătuită din una sau mai multe unităti piscicole în care animalele de acvacultură sunt crescute sau tinute în scopul de a fi puse pe piată;

5. fermă autorizată - o fermă care respectă, când este cazul, cerintele cap. I, II si III din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară si este autorizată ca atare, în conformitate cu art. 6;

6. zonă autorizată - o zonă care respectă, când este cazul, prevederile cap. I, II si III din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară si este autorizată ca atare, în conformitate cu art. 5;

7. laborator autorizat - un laborator localizat pesteritoriul României, desemnat de autoritatea competentă, sub responsabilitatea sa, să efectueze testele de diagnostic prevăzute în prezenta

normă sanitară veterinară;

8. serviciu oficial - serviciul veterinar sau orice alt serviciu de nivel echivalent, desemnat de autoritatea competentă a României si responsabil cu efectuarea controalelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară;

9. inspectie de sănătate - o vizită a unui serviciu sau a unor servicii oficiale în scopul efectuării controalelor privind starea de sănătate într-o fermă sau zonă;

10. punerea pe piată - detinerea sau expunerea pentru vânzare, oferirea pentru vânzare, vinderea, livrarea, transferarea sau orice altă formă de punere pe piată, cu exceptia vânzării cu amănuntul.

 

CAPITOLUL II

Punerea pe piată a animalelor si produselor de acvacultură

 

Art. 3. - (1) Pentru punerea pe piată animalele de acvacultură sunt supuse următoarelor cerinte generale:

a) nu trebuie să prezinte nici un semn clinic de boală în ziua încărcării;

b) nu trebuie să fie destinate distrugerii sau tăierii conform unui plan de eradicare a unei boli mentionate în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) nu trebuie să provină dintr-o fermă care este supusă unei interdictii din motive de sănătate a animalelor si nu trebuie să fi venit în contact cu animale dintr-o asemenea fermă si, în special, dintr-o fermă care este supusă măsurilor de control în contextul legislatiei comunitare specifice referitoare la măsurile comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor.

(2) Produsele de acvacultură care sunt puse pe piată în scopuri de reproductie (icre si lapti) trebuie să provină de la animale care satisfac cerintele stabilite la alin. (1).

(3) Produsele de acvacultură care sunt puse pe piată pentru consum uman trebuie să provină de la animale care satisfac cerintele stabilite în alin. (1) lit. a).

(4) Acest articol se va aplica fără a aduce atingere prevederilor comunitare specifice cu privire la controlul anumitor boli ale pestilor, în special al bolilor mentionate în lista I din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - (1) Animalele de acvacultură trebuie să fie expediate în cel mai scurt timp posibil la locul de destinatie, folosindu-se mijloace de transport care au fost curătate si, dacă este necesar, dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant care este autorizat oficial în statul de expediere.

(2) Dacă este folosită apă în transportul terestru, vehiculele se aleg astfel încât să nu existe pierderi de apă din vehicul în cursul transportului. Transportul este efectuat astfel încât să se protejeze efectiv sănătatea animalelor, în special prin schimbarea apei. Schimbările apei trebuie să fie efectuate în locuri care respectă cerintele anexei nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) O listă a acestor locuri si orice amendamente ulterioare ale acestora trebuie să fie notificate Comisiei Europene care va trimite aceste informatii celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) Pentru a obtine pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară statutul de zonă autorizată, România va prezenta Comisiei Europene:

a) toate justificările corespunzătoare cu privire la conditiile stabilite, după caz, conform cap. I lit. B, cap. II lit. B si cap. III lit. B din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) regulile nationale care asigură respectarea conditiilor stabilite, după caz, conform cap. I lit. C, cap. II lit. C si cap. III lit. C din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Comisia va examina cu atentie informatiile la care se face referire la alin. (1). Comisia Europeană va folosi aceste informatii ca o bază pentru autorizarea zonelor, în conformitate cu procedura comunitară. Dacă, în conformitate cu cap. I lit. D pct. 5, cap. II lit. D si cap. III lit. D pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, autorizarea unei zone este retrasă de serviciul veterinar oficial din România, Comisia Europeană va revoca decizia privind autorizarea sa. Reautorizarea zonei în cauză va avea loc în conformitate cu procedura comunitară.

(3) Comisia Europeană va elabora lista zonelor autorizate. Ea va amenda această listă pentru a tine seama de noile autorizări sau retrageri de autorizări.

Art. 6. - (1) Pentru a obtine pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară statutul de fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, România va trimite Comisiei Europene:

a) toate justificările corespunzătoare cu privire la conditiile precizate, după caz, în cap. I lit. A, cap. II lit. A si cap. III lit. A din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) regulile nationale care asigură respectarea conditiilor precizate în cap. I lit. B, cap. II lit. B si cap. III lit. B din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) a) În decurs de o lună Comisia Europeană va examina dosarul referitor la cererea pentru autorizarea sau neautorizarea unei ferme într-o zonă neautorizată. Această examinare va fi efectuată conform datelor mentionate la alin. (1) si, când este cazul, potrivit inspectiilor pe teren întreprinse în conformitate cu prevederile art. 17.

b) Dacă această examinare conduce la concluzii favorabile, Comisia Europeană va trimite aceste concluzii autoritătii veterinare centrale a României, care va avea o perioadă de două săptămâni pentru a face cunoscute observatiile sale.

c) După expirarea acestei perioade, dacă nu a fost făcută nici o observatie sau dacă observatiile nu sunt contrare concluziilor.Comisiei Europene, Comisia Europeană va autoriza sau va reautoriza ferma.

d) Dacă există diferente majore între concluziile Comisiei Europene si observatiile României sau dacă după examinarea dosarului Comisia Europeană consideră că autorizarea sau reautorizarea nu ar trebui acordată, Comisia Europeană va avea două luni în care să prezinte situatia Comitetului Veterinar Permanent si să obtină opinia sa. În acest caz autorizarea sau reautorizarea va fi acordată în conformitate cu procedura comunitară.

e) Dacă, în conformitate cu prevederile cap. I lit. C, cap. II lit. C si cap. III lit. C din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, autorizarea unei ferme este retrasă de serviciul oficial, Comisia Europeană va revoca decizia de autorizare.

(3) Comisia Europeană va elabora lista fermelor autorizate. Ea va amenda această listă pentru a tine seama de noile autorizări sau retrageri de autorizări. Comisia Europeană va trimite lista si orice amendamente la aceasta autoritătii veterinare centrale a României.

Art. 7. - (1) Punerea pe piată a pestelui viu apartinând speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, a icrelor sau laptilor acestora se supune următoarelor garantii suplimentare:

a) când urmează să fie introdusi într-o zonă autorizată trebuie, conform art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului precizat la cap. I si II din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, care să certifice că provin dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată;

b) când urmează să fie introdusi într-o fermă care, desi nu este situată într-o zonă autorizată, îndeplineste conditiile precizate la cap. I din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului precizat la cap. I si II din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, care să certifice că fiecare provine dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă cu acelasi statut de sănătate ca ferma de destinatie.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României poate, în conformitate cu procedura natională, să adapteze sau să elimine garantiile suplimentare mentionate la alin. (1), în functie de evolutia situatiei sănătătii animale în România si în Comunitatea Europeană, în special pentru a tine seama de rezultatele măsurilor de eradicare pentru boala mentionată în coloana 1 a listei I din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 8. - (1) Punerea pe piată a molustelor vii mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară este supusă următoarelor garantii suplimentare:

a) dacă urmează să fie repuse într-o zonă de coastă autorizată, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotite de un document de miscare corespunzător modelului precizat la cap. III si IV din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, care să certifice că provin dintr-o zonă de coastă autorizată sau dintr-o fermă autorizată într-o zonă de coastă neautorizată, după caz;

b) dacă urmează să fie repuse într-o fermă care, desi nu este situată într-o zonă de coastă autorizată, îndeplineste conditiile precizate la cap. III din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotite de un document de miscare corespunzător modelului precizat la cap. III si IV din anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară, care să certifice că provin dintr-o zonă de coastă autorizată sau dintr-o fermă cu acelasi statut de sănătate ca ferma de destinatie.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României poate, în conformitate cu procedura natională, să adapteze sau să elimine garantiile suplimentare mentionate la alin. (1), pe baza situatiei sănătătii animalelor existente în România si în tările membre ale Uniunii Europene.

Art. 9. - (1) Punerea pe piată într-o zonă autorizată a animalelor si produselor de acvacultură pentru consum uman, provenite dintr-o zonă neautorizată, este supusă următoarelor cerinte:

1. Pestii susceptibili de bolile mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie tăiati si eviscerati înainte de expediere. Totusi, în a teptarea rezultatului revizuirii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare privind punerea pe piată a pestilor vii proveniti din ferme autorizate în zone neautorizate, obligatia de a-i eviscera nu va fi solicitată dacă pestii provin dintr-o fermă autorizată într-o zonă neautorizată. Derogări de la acest principiu pot fi adoptate de către autoritatea veterinară centrală a României în conditiile procedurii nationale. Până la această decizie regulile nationale vor continua să se aplice, cu conditia să fie conforme cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

2. Molustele vii susceptibile de bolile mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie livrate fie pentru consumul uman direct, fie industriei de conserve; ele nu vor fi repuse pe piată decât dacă:

a) provin dintr-o fermă autorizată într-o zonă de coastă neautorizată; sau

b) sunt temporar imersate în bazine de depozitare sau centre de purificare care sunt special echipate si autorizate pentru acest scop de autoritatea competentă si includ, în particular, un sistem pentru tratarea si dezinfectarea apei reziduale. Conditiile pentru o astfel de autorizare vor fi stabilite de autoritatea veterinară centrală a României în conformitate cu procedura natională.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României, în conformitate cu procedura natională, ia, dacă este necesar, măsuri adecvate pentru a asigura respectarea uniformă a prevederilor acestui articol.

Art. 10. - (1) Atunci când România elaborează sau a elaborat un program destinat să îi permită ulterior să initieze procedurile prevăzute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 alin. (1), ea va prezenta programul Comisiei Europene, specificând în special:

a) zona geografică si ferma sau fermele implicate;

b) măsurile care trebuie să fie luate de serviciile oficiale pentru a se asigura că programul este realizat în mod corespunzător;

c) procedurile urmate de laboratoarele autorizate, numărul si localizarea lor;

d) prevalenta bolii sau a bolilor mentionate în coloana 1 a listelor I si II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

e) măsurile stabilite pentru a combate aceste boli atunci când sunt diagnosticate.

(2) Comisia Europeană va examina cu atentie programul trimis de România. Acest program va fi aprobat în conformitate cu procedura comunitară. După adoptarea programului introducerea animalelor si a produselor de acvacultură în zone sau ferme vizate de program va fi supusă regulilor precizate la art. 7 si 8.

(3) Programul prezentat de România poate fi amendat sau completat în conformitate cu procedura comunitară. Prin aceeasi procedură Comisia Europeană poate aproba un amendament ori o completare la un program care a fost aprobat sau la garantiile mentionate în alin. (2).

Art. 11. - (1) Documentele de miscare la care se face referire la art. 7 si 8 trebuie să fie elaborate de serviciul oficial de la locul de origine, în termen de 48 de ore înaintea încărcării, în limba sau în limbile oficiale ale locului de destinatie. Ele trebuie să fie redactate pe o singură foaie de hârtie si să fie eliberate pentru un singur destinatar. Ele vor fi valabile timp de 10 zile.

(2) Fiecare transport de animale si produse de acvacultură trebuie să fie clar identificat pentru a se putea identifica ferma de origine si verifica, dacă este cazul, corelatia animalelor si produselor cu informatiile continute în documentul de miscare însotitor. Aceste informatii pot figura direct pe container, pe eticheta fixată pe el sau pe documentul de miscare.

Art. 12. - (1) Atunci când România elaborează sau a elaborat un program de control voluntar sau obligatoriu pentru una dintre bolile mentionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, ea prezintă programul Comisiei Europene, precizând în special:

a) distributia bolii în România;

b) justificarea programului, tinând seama de importanta bolii si de beneficiul probabil al programului în raport cu costul său;

c) zona geografică în care programul va fi implementat;

d) statutul fermelor ce urmează să fie stabilit si standardele care trebuie să fie atinse de fermele din fiecare categorie, inclusiv procedurile de testare;

e) regulile aplicabile pentru intrarea în fermă a animalelor cu un statut inferior de sănătate;

f) actiunea care va fi întreprinsă dacă, pentru orice motiv, o fermă îsi pierde statutul;

g) procedurile prin care programul trebuie să fie monitorizat.

(2) Comisia examinează cu atentie programul prezentat de România. Acest program poate fi aprobat în conformitate cu procedura comunitară. Garantiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute pentru introducerea de animale si produse de acvacultură în zone sau ferme controlate oficial, vor fi definite în conformitate cu procedura natională.

(3) Programul prezentat de România poate fi amendat sau completat în conformitate cu procedura comunitară. Prin aceeasi procedură autoritatea veterinară centrală a României poate aproba un amendament ori o completare la programul care a fost aprobat sau la garantiile care au fost definite în conformitate cu alin. (2).

Art. 13. - (1) Când România consideră că teritoriul său sau o parte a teritoriului său este liberă de una dintre bolile mentionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, ea prezintă Comisiei Europene justificările adecvate, precizând în special:

a) numele bolii si istoricul anterior al aparitiei sale în România;

b) rezultatele testării de supraveghere, bazate pe rezultate serologice, virusologice, microbiologice sau patologice ori pe identificarea parazitilor, după caz, si pe faptul că boala este declarabilă obligatoriu autoritătii competente;

c) perioada în cursul căreia a fost efectuată supravegherea;

d) planurile de control pentru verificarea că zona implicată rămâne liberă de boală.

Autoritatea veterinară centrală a României defineste, în conformitate cu procedura natională, criterii generale pentru a asigura implementarea uniformă a acestui alineat.

(2) Comisia Europeană examinează justificările comunicate de România si, în conformitate cu procedura comunitară, va defini zonele care trebuie privite ca fiind libere de boală si speciile care sunt susceptibile de boala în cauză, precum si garantiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute pentru introducerea de animale si produse de acvacultură în aceste zone.

Pestii vii, molustele cu cochilie sau crustaceele si, dacă este cazul, icrele si laptii lor, introdusi în asemenea zone, trebuie să fie însotiti de un document de miscare corespunzător unui model ce trebuie elaborat în conformitate cu procedura natională, certificând că respectă aceste garantii suplimentare.

(3) România notifică Comisiei Europene orice schimbare a particularitătilor specificate la alin. (1), care sunt în legătură cu boala. Garantiile definite potrivit alin. (2) pot, în baza unei asemenea notificări, să fie amendate sau retrase în conformitate cu procedura natională.

Art. 14. - (1) Fără a aduce atingere cerintelor pentru bolile mentionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, stabilite în conformitate cu art. 12 si 13, punerea pe piată a pestilor vii de crescătorie care nu apartin speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, precum si a icrelor si a laptilor acestora este supusă următoarelor cerinte suplimentare:

a) când urmează să fie introdusi într-o zonă autorizată, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura natională, certificând că provin dintr-o zonă cu acelasi statut de sănătate, dintr-o fermă autorizată într-o zonă neautorizată sau dintr-o fermă care poate fi situată într-o zonă neutorizată, cu conditia ca o astfel de fermă să nu contină nici un peste apartinând speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si să nu fie în legătură cu un curs de apă sau cu ape de coastă ori de estuar. Totusi, până la revizuirea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare privind comercializarea pestelui viu care provine din ferme autorizate în zone neautorizate, România poate, conform procedurii nationale, să ceară o derogare de la alineatul precedent, în special pentru a interzice introducerea într-o zonă autorizată a pestilor mentionati în acest paragraf, proveniti dintr-o fermă autorizată situată întrr-o zonă neautorizată, cu conditia ca o astfel de fermă să nu contină nici un peste apartinând speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si să nu fie în legătură cu un curs de apă sau cu ape de coastă ori de estuar. Pentru a se asigura respectarea uniformă a acestei prevederi vor fi stabilite conditii si măsuri adecvate prin aceeasi procedură. Până la stabilirea acestor măsuri regulile nationale relevante vor continua să se aplice, fiind supuse conformitătii cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare;

b) când urmează să fie introdusi într-o fermă care, desi situată într-o zonă neutorizată, îndeplineste prevederile anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura natională, certificând că provin dintr-o zonă autorizată, dintr-o fermă cu acelasi statut de sănătate sau dintr-o fermă care poate fi situată într-o zonă neautorizată, cu conditia ca o astfel de fermă să nu contină nici un peste apartinând speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si să nu fie în legătură cu un curs de apă sau cu ape de coastă ori de estuar.

(2) Cerintele stabilite la alin. (1) se aplică punerii pe piată a molustelor de crescătorie care nu apartin speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Fără a prejudicia cerintele pentru bolile mentionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, stabilite în conformitate cu art. 12 si 13, punerea pe piată a pestilor, molustelor sau crustaceelor sălbatice, a icrelor ori laptilor acestora este supusă următoarelor cerinte suplimentare:

a) când urmează să fie introdusi într-o zonă autorizată, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura natională, certificând că provin dintr-o zonă cu acelasi statut de sănătate;

b) când urmează să fie introdusi într-o fermă care, desi situată într-o zonă neautorizată, îndeplineste prevederile anexei nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însotiti de un document de miscare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura natională, certificând că provin dintr-o zonă autorizată;

c) când astfel de animale sunt pescuite în mare la adâncime si urmează să fie folosite pentru reproductie în zone autorizate sau în ferme autorizate, trebuie să fie puse în carantină sub supravegherea serviciului oficial, în amenajări corespunzătoare si în conditii adecvate care să fie stabilite în conformitate cu procedura natională.

(4) Cerintele stabilite la alin. (1), (2) si (3) nu se aplică în cazul în care experienta practică si/sau dovezile stiintifice au arătat că nu există o transmitere pasivă a bolii atunci când animalele de acvacultură, icrele si laptii lor, care nu apartin speciilor susceptibile mentionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, sunt transferate dintr-o zonă neautorizată într-o zonă autorizată.

În conformitate cu procedura natională, autoritatea veterinară centrală a României stabileste lista animalelor de acvacultură cărora li se aplică derogarea mentionată la alin. (1) si, când este necesar, amendează această listă în lumina evolutiilor stiintifice si tehnologice. Conditiile speciale pentru punerea acestor animale pe piată, inclusiv modelul documentului de însotire cerut, sunt stabilite si amendate în conformitate cu aceeasi procedură.

(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică pestilor tropicali ornamentali tinuti permanent în acvarii.

Art. 15. - Planurile de recoltare a probelor si metodele de diagnostic ce urmează să fie aplicate pentru detectarea si confirmarea prezentei bolilor mentionate în coloana 1 din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară se stabilesc în conformitate cu procedura natională. Aceste planuri de prelevare a probelor trebuie să tină seama de prezenta în mediul acvatic a pestilor, crustaceelor si molustelor sălbatice.

Art. 16. - Regulile stabilite în legislatia comunitară specifică cu privire la controalele veterinare în comertul intracomunitar în vederea perfectionării pietei interne, în ceea ce priveste produsele de acvacultură pentru consum uman, precum si în legislatia cu privire la controalele veterinare si zootehnice aplicabile în comertul intracomunitar cu anumite animale vii si produse în vederea perfectionării pietei interne, în ceea ce priveste animalele si produsele de acvacultură puse pe piată, se aplică în special în ceea ce priveste organizarea si actiunea ce trebuie întreprinse în urma inspectiilor ce trebuie efectuate de statul de destinatie si la măsurile de protectie ce trebuie implementate. În plus, autoritatea veterinară centrală a României, în conformitate cu procedura natională, elaborează modele ale certificatelor care trebuie să însotească animalele de acvacultură, icrele si laptii lor în comertul dintre România si Comunitatea Europeană, dintre zone neautorizate, în ceea ce priveste bolile mentionate în lista II din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, si decide asupra planurilor pentru extinderea sistemului computerizat “ANIMO” care leagă autoritătile competente pentru a acoperi comertul cu animalele si produsele mentionate mai sus.

Art. 17. - (1) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot efectua, atunci când este necesar pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, inspectii pe teren împreună cu autoritătile competente. România asigură expertilor tot sprijinul necesar realizării sarcinii lor. Comisia Europeană notifică rezultatul acestor inspectii României.

(2) Prevederi generale pentru aplicarea acestui articol vor fi adoptate în conformitate cu procedura natională. Regulile ce trebuie urmate în cursul inspectiei prevăzute în acest articol sunt elaborate în conformitate cu aceeasi procedură.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României va asigura ca în cadrul Planului national de inspectii si controale expertii români să efectueze inspectii si controale ad-hoc în fermele piscicole pentru a controla conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

 

CAPITOLUL III

Reguli care guvernează importul din tările terte

 

Art. 18. - Animalele si produsele de acvacultură importate în România trebuie să corespundă conditiilor stabilite la art. 19, 20 si 21.

Art. 19. - (1) Animalele si produsele de acvacultură trebuie să provină din tări terte sau din părti ale acestora care sunt incluse în lista elaborată de Comisia Europeană. Această listă poate fi completată sau amendată conform procedurii nationale.

(2) În deciderea faptului dacă o tară tertă sau o parte a acesteia poate să apară pe lista mentionată la alin. (1) se tine seama în special de:

a) starea de sănătate a animalelor de acvacultură, o atentie specială fiind acordată bolilor exotice si situatiei sănătătii mediului în tara tertă, care ar putea pune în pericol sănătatea septelului în România;

b) regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tară, referitoare la existenta bolilor infectioase sau contagioase ale animalelor de acvacultură pesteritoriul său, în special a acelor boli mentionate în lista B a Oficiului International de Epizootii;

c) regulile tării terte cu privire la prevenirea si controlul bolilor animalelor de acvacultură;

d) structura serviciilor oficiale în tara tertă si competentele lor;

e) organizarea si implementarea măsurilor pentru prevenirea si controlul bolilor infectioase sau contagioase ale animalelor de acvacultură;

f) asigurările pe care tara tertă le poate furniza cu privire la regulile stabilite în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 20. - (1) Fiecare tară tertă, animalele si produsele de acvacultură trebuie să corespundă conditiilor de sănătate adoptate în conformitate cu procedura natională.

(2) În functie de situatia sănătătii animalelor din tara tertă în cauză, conditiile mentionate la alin. (1) pot include în special:

a) restrictia importului dintr-o parte a tării terte;

b) restrictia pentru anumite specii în orice etapă a dezvoltării;

c) prescrierea unui tratament ce trebuie aplicat produselor, cum ar fi dezinfectia icrelor;

d) prescrierea utilizării la care aceste animale sau produse trebuie supuse;

e) măsurile care trebuie să se aplice în urma importului, cum ar fi carantina si dezinfectia icrelor.

(3) Până la stabilirea conditiilor de import prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară România va asigura că importul de animale si produse de acvacultură din tările terte este supus unor conditii cel putin echivalente celor care se aplică producerii si punerii pe piată a produselor comunitare.

Art. 21. - (1) Animalele si produsele de acvacultură sunt însotite de un certificat elaborat de serviciile oficiale ale tării terte exportatoare. Acest certificat trebuie:

a) să fie emis în ziua încărcării lotului pentru expediere spre România;

b) să însotească lotul în original;

c) să ateste că animalele de acvacultură si anumite produse pescăre ti satisfac cerintele prezentei norme sanitare veterinare si pe cele stabilite conform acesteia în ceea ce priveste importul din tara tertă;

d) să fie valabil 10 zile;

e) să constea într-o singură foaie de hârtie;

f) să fie elaborat pentru un singur destinatar.

(2) Certificatul mentionat la alin. (1) trebuie să respecte modelul stabilit în conformitate cu procedura natională.

Art. 22. - (1) Vor fi efectuate inspectii ad-hoc de experti veterinari ai României si ai Comisiei Europene pentru a verifica dacă prevederile prezentei norme sanitare veterinare si, în special, ale art. 19 si 20 sunt aplicate.

(2) Expertii României cărora urmează să le fie încredintată sarcina efectuării acestor inspectii vor fi numiti de Comisia Europeană la propunerea autoritătii veterinare centrale a României.

(3) Aceste inspectii vor fi efectuate în interesul României, care suportă cheltuielile implicate în legătură cu acestea.

(4) Frecventa si procedura acestor inspectii vor fi stabilite de autoritatea veterinară centrală a României.

Art. 23. - Se aplică principiile si regulile cuprinse în legislatia comunitară stabilind principiile care guvernează organizarea controalelor veterinare ale animalelor care intră în Comunitatea Europeană din tările terte, cu referire specială la organizarea si efectuarea controalelor ce trebuie efectuate de către autoritatea veterinară centrală a României si la măsurile de protectie ce trebuie implementate.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi finale

 

Art. 24. - (1) Anexele nr. 3 si 4 la prezenta normă sanitară veterinară pot fi amendate conform procedurii nationale.

(2) Anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară sunt amendate doar de autoritatea veterinară centrală a României, în special în scopul adaptării lor la progresul tehnologic.

Art. 25. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total sau partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă prevederile mentionate la alineatele precedente, ea trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

BOLI/AGENTI PATOGENI

ai pestilor, molustelor si crustaceelor

 

Boala/agentul patogen

Speciile susceptibile

LISTA I

Peste

Anemia infectioasă a somonului (AIS)

Somonul atlantic (Salmo salar)

LISTA II

Peste

Septicemia hemoragică virală (SHV)

Specii salmonide

Lipan (Thymallus thymallus)

Peste alb (Coregonus spp.)

Stiucă (Esox lucius)

Calcan (Scophthalmus maximus)

Necroza hematopoetică infectioasă (NHI)

Specii salmonide

Icre de peste alb (Esox lucius)

Moluste

Bonamia ostreae

 Marteilla refringens

Stridie plată (Ostrea edulis)

Stridie plată (Ostrea edulis)

LISTA III

Peste

Necroza pancreatică infectioasă (NPI)

Viremia de primăvară a crapului (VPC)

Boala renală bacteriană (BRB)

(Renibacterium salmonidarum)

Furunculoza (Aeromonas salmonicida)

Boala enterică a gurii rosii (BEGR)

(Yersinia ruckeri)

Gyrodactylus salaris

Crustacee

Ciuma racului împlătosat (Aphanomyces astaci)

Vor fi specificate în programul la care se face referire la art. 12 si 13.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

APROBAREA ZONELOR

 

CAPITOLUL I

Zone continentale pentru peste (coloana 2 a listelor din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. Definitia zonelor continentale

O zonă continentală constă în:

1. o parte a teritoriului care cuprinde o întreagă zonă de capturare de la sursele căilor navigabile spre estuar sau mai mult de o singură zonă de capturare, în care pestii sunt crescuti, tinuti ori prinsi; sau

2. o parte a unei zone de capturare de la sursele căilor navigabile spre o barieră naturală sau artificială care împiedică migrarea pestilor din aval de această barieră. Mărimea si situarea geografică a zonei continentale trebuie să fie astfel încât posibilitătile de recontaminare, de exemplu cu pesti migratori, să fie reduse la minimum. Aceasta poate necesita stabilirea unei zone-tampon în care un program de supraveghere să fie efectuat fără obtinerea statutului de zonă autorizată.

B. Acordarea aprobării

(1) Pentru a obtine statutul aprobat o zonă continentală trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

a) toti pestii sunt liberi pentru cel putin 4 ani de orice semn clinic sau fără parazitoze, de altă natură, al uneia sau mai multora dintre bolile mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară;

b) toate fermele din zona continentală sunt plasate sub supravegherea serviciilor oficiale. Trebuie să fi fost efectuate două inspectii de sănătate pe an pentru o perioadă de 2 ani. Inspectiile sanitare trebuie să fi fost efectuate în perioadele din an când temperatura apei favorizează evolutia acestor boli. Inspectia de sănătate trebuie să constea cel putin în:

1. o inspectie a pestilor ce prezintă anomalii;

2. prelevarea de probe în conformitate cu un program stabilit în conditiile procedurii prevăzute la art. 15, care trebuie trimise cât mai repede posibil unui laborator autorizat pentru a fi testate pentru agentii patogeni în cauză.

(2) Totusi zonele care au o evidentă istorică a absentei bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară pot obtine statutul aprobat, dacă:

a) situarea lor geografică nu permite introducerea facilă a bolii;

b) a fost aplicat un sistem oficial de control al bolii pentru o perioadă extinsă de cel putin 10 ani, în cursul căreia:

1. a existat o supraveghere regulată a tuturor fermelor;

2. a fost aplicat un sistem de notificare a bolii;

3. nu a fost raportat nici un caz de boală;

4. conform regulilor în vigoare, au putut fi introduse în zonă doar ouă sau gameti de peste din zone sau ferme neinfectate, supuse controalelor oficiale si prezentând garantii de sănătate echivalente.

(3) Perioada de 10 ani mentionată la alin. (2) lit. b) poate fi redusă la 5 ani ca rezultat al testării efectuate de serviciul oficial al României, cu conditia ca, în plus fată de cerintele mentionate la alin. (2), supravegherea regulată a tuturor fermelor mentionate mai sus să fi inclus cel putin două inspectii de sănătate pe an implicând cel putin:

a) o inspectie a pestilor ce prezintă anomalii;

b) o prelevare de probe de la cel putin 30 de pesti la fiecare inspectie.

(4) Dacă nu există nici o fermă în zona continentală care urmează să fie autorizată, serviciile oficiale trebuie să fi supus pestii din partea mai adâncă a zonei de capturare unei inspectii de sănătate de două ori pe an pentru 4 ani, în conformitate cu alin. (1) lit. b).

(5) Examenele de laborator ale pestilor prelevati în cursul inspectiilor de sănătate au prezentat rezultate negative cu privire la agentii patogeni în cauză.

(6) Atunci când România a cerut aprobare pentru o zonă acvatică de capturare a apei sau pentru o parte a unei zone de capturare a apei cu originea în vecinătatea sa sau comună României si unui stat membru, se vor aplica următoarele prevederi:

a) cele două state implicate trebuie să prezinte simultan o cerere pentru aprobare în conformitate cu procedurile stabilite la art. 5 sau 10 din norma sanitară veterinară;

b) Comisia Europeană, conform procedurii comunitare, după examinarea si verificarea cererilor si evaluarea situatiei sănătătii, dacă va fi nevoie, va stabili orice alte prevederi necesare pentru acordarea unei asemenea aprobări.

(7) România si statul membru implicat, în conformitate cu legislatia comunitară specifică, referitoare la asistenta reciprocă dintre autoritătile administrative ale statelor membre si cooperarea dintre acestea si Comisia Europeană, pentru a se asigura aplicarea corectă a legislatiei privind problemele veterinare si zootehnice, îsi vor acorda asistentă reciprocă pentru aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si, în special, a acestui punct.

C. Mentinerea aprobării

Mentinerea aprobării este supusă următoarelor cerinte:

1. pestii introdusi într-o zonă trebuie să provină dintr-o altă zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată;

2. fiecare fermă trebuie să treacă anual prin două inspectii de sănătate, în conformitate cu lit. B alin. (1) lit. b), cu exceptia fermelor fără puiet, care trebuie să fie inspectate o dată pe an. Totusi prelevarea de probe va fi făcută prin rotatie la 50% din fermele piscicole din zona continentală, în fiecare an;

3. rezultatele examenelor de laborator ale pestilor prelevati în timpul inspectiilor de sănătate trebuie să fi fost negative în ceea ce priveste agentii bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară;

4. un registru trebuie să fie tinut de fermierii sau de persoanele responsabile de introducerea pestilor, continând toate informatiile necesare care să permită ca starea de sănătate a pestilor să fie supravegheată constant.

D. Suspendarea, reacordarea si retragerea aprobării

(1) Orice moarte anormală sau alt simptom care ar putea constitui temeiuri pentru suspectarea izbucnirii printre pesti a unei boli mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară trebuie să fie notificată cât mai repede posibil serviciului oficial. Acesta din urmă va suspenda imediat aprobarea zonei sau părtii din zonă, dacă partea din zonă care are încă statutul aprobat continuă să satisfacă definitia stabilită la cap. I lit. A.

(2) O probă de cel putin 10 pesti bolnavi trebuie să fie trimisă unui laborator autorizat spre a fi testati pentru agentii patogeni în cauză. Rezultatele testelor trebuie să fie comunicate imediat serviciului oficial.

(3) Când rezultatele sunt negative pentru agentii patogeni în cauză, dar pozitive pentru altii, serviciul oficial reacordă aprobarea.

(4) Totusi, când nu poate fi stabilit nici un diagnostic, trebuie să fie făcută o inspectie de sănătate ulterioară în termen de 15 zile de la prima prelevare de probe si un număr suficient de pesti bolnavi trebuie să fie prelevat si trimis laboratorului autorizat spre a fi testati pentru agentii patogeni în cauză. Dacă rezultatele sunt din nou negative sau dacă nu mai sunt pesti bolnavi, serviciul oficial reacordă aprobarea.

(5) Atunci când rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial retrage autorizarea zonei sau a părtii din zonă mentionate la lit. D alin. (1).

(6) Reacordarea aprobării unei zone sau a părtii unei zone mentionate la lit. D alin. (1) este supusă următoarelor cerinte:

a) când apare un focar:

- tot pestele din fermele infectate trebuie să fi fost tăiat si pestele infectat sau contaminat trebuie să fi fost distrus;

- amenajările si echipamentul trebuie să fi fost dezinfectate în conformitate cu o procedură aprobată de serviciile oficiale;

b) după eliminarea focarului cerintele stabilite la lit. B trebuie să fie din nou respectate.

(7) Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană si statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării zonelor sau părtilor din zonele mentionate la lit. D alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Zone de coastă pentru pesti (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. O zonă de coastă constă într-o parte a coastei sau apei mării ori a unui estuar, cu o delimitare geografică precisă, care constă într-un sistem hidrologic omogen sau o serie de asemenea sisteme. Dacă este necesar, o zonă de coastă poate fi considerată ca fiind constituită dintr-o parte a coastei sau apei mării ori a unui estuar, situată între gurile a două cursuri de apă, ori dintr-o parte a coastei sau apei mării ori a unui estuar atunci când există una sau mai multe ferme, cu conditia să fie făcută o prevedere pentru o zonă-tampon pe ambele părti ale fermei sau fermelor, a cărei întindere este stabilită de autoritatea veterinară centrală a României, conform procedurii nationale.

B. Acordarea aprobării

Pentru a obtine statutul aprobat o zonă de coastă pentru pesti trebuie să satisfacă cerintele stabilite pentru zonele continentale mentionate la cap. I lit. B alin. (1).

C. Mentinerea aprobării statutului

Mentinerea aprobării pentru o zonă de coastă este supusă cerintelor stabilite la cap. I lit. C.

D. Suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării

Regulile sunt identice cu cele stabilite la cap. I lit. D alin. (1);

totusi, când zona este compusă dintr-o serie de sisteme hidrologice, suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării poate fi în legătură cu o parte a acestei serii, când această parte are o delimitare geografică precisă, si constă într-un sistem hidrologic omogen, cu conditia ca partea care are încă statutul aprobat să continue să satisfacă definitia stabilită la lit. A.

 

CAPITOLUL III

Zone de coastă pentru moluste

(coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. O zonă de coastă trebuie să respecte definitia stabilită la cap. II lit. A.

B. Acordarea aprobării

Pentru a fi autorizată o zonă de coastă trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

1. toate molustele nu au prezentat pentru cel putin 2 ani nici un semn clinic sau de altă natură al uneia sau mai multora dintre bolile mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară;

2. toate fermele din zona de coastă sunt puse sub supravegherea serviciilor oficiale. Inspectiile de sănătate sunt efectuate la intervale adaptate evolutiei agentilor patogeni în cauză. În cursul acestor inspectii sunt recoltate probe si trimise fără întârziere unui laborator aprobat, spre a fi testate pentru agentii patogeni în cauză;

3. dacă nu există nici o fermă în zona continentală, serviciul oficial trebuie să fi prezentat molustele pentru o inspectie de sănătate în conformitate cu pct. 2, la intervale adaptate la evolutia agentilor patogeni în cauză. Totusi, dacă investigatii amănuntite ale faunei arată că zona nu contine nici o moluscă apartinând speciilor vectoare, purtătoare sau susceptibile, serviciul oficial poate aproba zona înaintea introducerii oricărei moluste;

4. examenele de laborator ale molustelor prelevate în cursul inspectiilor de sănătate de către serviciile oficiale au prezentat rezultate negative cu privire la agentii patogeni în cauză. Pentru zonele care au o înregistrare istorică a absentei bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aceste informatii pot fi luate în considerare pentru acordarea aprobării.

C. Mentinerea aprobării

Mentinerea aprobării este supusă următoarelor cerinte:

1. molustele introduse în zona de coastă trebuie să provină din alte zone de coastă autorizate sau din ferme autorizate în zone de coastă neautorizate;

2. fiecare fermă trebuie supusă unei inspectii de sănătate, în conformitate cu lit. B pct. 2, la intervale adaptate dezvoltării agentilor patogeni în cauză;

3. rezultatele examenelor de laborator ale molustelor prelevate în timpul inspectiilor de sănătate trebuie să fi fost negative cu privire la agentii bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară;

4. trebuie tinut un registru de către fermierii sau persoanele responsabile pentru introducerea molustelor, care să contină toate informatiile necesare pentru a permite ca starea de sănătate a molustelor să fie supravegheată constant.

D. Suspendarea, reacordarea si retragerea aprobării (1) Orice moarte anormală sau alt simptom care poate constitui motiv pentru suspectarea printre moluste a unui focar de boală mentionată în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară trebuie să fie notificat cât mai repede posibil serviciului oficial. Acesta din urmă suspendă imediat autorizarea zonei sau, dacă zona este compusă dintr-o serie de sisteme hidrologice, a părtii acestei serii, atunci când această parte are o delimitare geografică precisă, si constă într-un sistem hidrologic omogen, cu conditia ca partea care are încă statutul aprobat să continue să satisfacă definitia stabilită la cap. I lit. A.

(2) O probă de moluste bolnave trebuie să fie trimisă laboratorului autorizat spre a fi testate pentru agentii patogeni în cauză.

Rezultatele testelor trebuie să fie comunicate imediat serviciului oficial.

(3) Când rezultatele sunt negative pentru agentii patogeni în cauză, dar pozitive pentru alti agenti, aprobarea trebuie reacordată.

(4) Totusi, când nu poate fi stabilit nici un diagnostic, trebuie să fie efectuată o inspectie de sănătate ulterioară în termen de 15 zile de la prima prelevare de probe si trebuie prelevat un număr suficient de moluste bolnave si trimise laboratorului autorizat spre a fi testate pentru agentii patogeni în cauză. Dacă rezultatele sunt din nou negative sau dacă nu mai există nici o moluscă bolnavă, serviciul oficial reacordă aprobarea.

(5) Când rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial retrage autorizarea zonei sau părtii din zonă la care se face referire la alin. (1).

(6) Reacordarea aprobării unei zone sau părtii unei zone la care se face referire la alin. (1) este supusă următoarelor cerinte:

a) când apare un focar, molustele infectate sau contamitate trebuie să fi fost distruse, iar amenajările si echipamentul trebuie să fi fost dezinfectate în conformitate cu o procedură aprobată de serviciile oficiale;

b) după eliminarea focarului cerintele stabilite la cap. I lit. B trebuie să fie din nou respectate.

(7) Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană si statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării zonelor sau părtilor din zonele mentionate la alin. (1).

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

AROBAREA FERMELOR ÎNTR-O ZONEAPROBA

CAPITOLUL I

Ferme continentale pentru pesti

(coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. Acordarea aprobării

Pentru a fi autorizată o fermă trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

1. apa trebuie să fie furnizată de o fântână, o sondă sau un izvor. Când o asemenea rezervă de apă este situată la distantă de fermă, apa trebuie să fie furnizată direct fermei si să fie canalizată printr-o conductă sau, cu acordul serviciului oficial, printr-un canal deschis ori printr-o conductă naturală, cu conditia ca aceasta să nu constituie o sursă de infectie pentru fermă si să nu permită introducerea de peste sălbatic. Canalul de apă trebuie să fie sub controlul fermei sau, în cazurile în care acest lucru nu este posibil, al serviciului oficial;

2. trebuie să existe o barieră naturală sau artificială situată în aval, care să împiedice pestii să intre în ferma mentionată;

3. dacă este necesar, poate fi protejată împotriva inundării si infiltrării apei;

4. trebuie să respecte, mutatis mutandis, cerintele stabilite în cap. I lit. B din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară. În plus, când autorizarea este cerută pe baza unei evidente cu un sistem oficial de control pentru o perioadă de 10 ani, trebuie să fie satisfăcută cerinta ca ferma să fi fost supusă cel putin o dată pe an unei inspectii clinice si prelevării de probe spre a fi testate pentru agentii patogeni în cauză într-un laborator autorizat;

5. poate fi obiectul unor măsuri suplimentare impuse de serviciul oficial, când sunt considerate necesare pentru a preveni introducerea bolilor. Asemenea măsuri pot include stabilirea unei zone-tampon în jurul fermei în care este realizat un program de supraveghere si stabilirea protectiei împotriva intruziunii de posibili purtători sau vectori de agenti patogeni;

6. totusi:

a) o fermă nouă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1, 2, 3 si 5, dar care îsi începe activitătile cu peste, icre sau lapti dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine aprobare fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea autorizării;

b) o fermă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1, 2, 3 si 5, care îsi reîncepe activitătile, după o pauză, cu peste, icre sau lapti dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine autorizarea fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea autorizării, cu conditia ca:

- istoricul sănătătii fermei pentru ultimii 4 ani de functionare să fie cunoscut de serviciul oficial; totusi, dacă ferma în cauză a fost în functiune pentru mai putin de 4 ani, se ia în considerare perioada efectivă în care a fost în functiune;

- ferma să nu fi fost supusă măsurilor de sănătate animală cu privire la bolile mentionate în lista II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si să nu fi existat antecedente ale acestor boli în fermă;

- înainte de introducerea pestilor, icrelor sau laptilor, ferma să fie curătată si dezinfectată, în urma depopulării pentru o perioadă minimă de 15 zile sub supraveghere oficială.

B. Mentinerea autorizării

Metinerea autorizării este supusă cerintelor stabilite în cap. I lit. C din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară. Totusi prelevarea de probe trebuie să fie efectuată o dată pe an.

C. Suspendarea, reacordarea si retragerea aprobării

Se aplică cerintele stabilite la cap. I lit. D din anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Ferme de coastă pentru pesti

(coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. Acordarea autorizării

Pentru a fi autorizată o fermă trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

1. să fie aprovizionată cu apă prinsintermediul unui sistem care include echipament pentru distrugerea agentilor bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară; criteriile cerute pentru aplicarea uniformă a acestor prevederi si, în special, cele cu privire la functionarea adecvată a sistemului se stabilesc în conformitate cu procedura natională;

2. să respecte, mutatis mutandis, cerintele stabilite la cap. II

lit. B din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

3. totusi:

a) o fermă nouă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1 si 2, dar care îsi începe activitătile cu peste, icre sau lapti dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine aprobare fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea aprobării;.b) o fermă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1 si 2, care îsi reîncepe activitătile, după o pauză, cu peste, icre sau lapti dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine autorizare fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea aprobării, cu

conditia ca:

- istoricul sănătătii fermei în timpul ultimilor 4 ani de functionare să fie cunoscut de serviciul oficial; totusi, dacă ferma în cauză a fost în functiune pentru mai putin de 4 ani, se ia în considerare perioada efectivă în care a fost în functiune;

- ferma să nu fi fost supusă măsurilor de sănătate a animalelor cu privire la bolile mentionate în lista II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si să nu fi existat antecedente ale acestor boli în fermă;

- înainte de introducerea pestilor, icrelor sau laptilor, ferma să fie curătată si dezinfectată, în urma depopulării pentru o perioadă minimă de 15 zile sub supraveghere oficială.

B. Mentinerea aprobării

Mentinerea aprobării va fi supusă, mutatis mutandis, cerintelor stabilite în cap. II lit. C din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară.

C. Suspendarea, reacordarea si retragerea aprobării Se vor aplica, mutatis mutandis, cerintele stabilite în cap. II lit. D din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară.

 

CAPITOLUL III

Ferme de coastă pentru moluste (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

A. Acordarea autorizării

Pentru a fi autorizată o fermă trebuie să satisfacă următoarele cerinte:

1. să fie aprovizionată cu apă prinsintermediul unui sistem care include echipament pentru distrugerea agentilor bolilor mentionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară; criteriile cerute pentru aplicarea uniformă a acestor prevederi si, în special, cele cu privire la functionarea adecvată a sistemului se stabilesc în conformitate cu procedura natională;

2. să respecte, mutatis mutandis, cerintele stabilite în cap. III lit. B pct. 1, 2 si 4 din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

3. totusi:

a) o fermă nouă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1 si 2, dar care îsi începe activitătile cu moluste dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine autorizare fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea autorizării;

b) o fermă care îndeplineste cerintele mentionate la pct. 1 si 2, care îsi reîncepe, după o pauză, activitătile cu moluste dintr-o zonă autorizată sau dintr-o fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, poate obtine autorizare fără să fie supusă prelevării de probe cerute pentru acordarea autorizării, cu conditia ca:

- istoricul sănătătii fermei în timpul ultimilor 2 ani de functionare să fie cunoscut de serviciul oficial;

- ferma să nu fi fost supusă măsurilor de sănătate animală cu privire la bolile mentionate în lista II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si să nu fi existat antecedente ale acestor boli în fermă;

- înainte de introducerea molustelor ferma să fie curătată si dezinfectată, în urma depopulării pentru o perioadă minimă de 15 zile sub supraveghere oficială.

B. Mentinerea aprobării

Mentinerea aprobării va fi supusă, mutatis mutandis, garantiilor stabilite la cap. III lit. C pct. 1-4. din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară.

C. Suspendarea, reacordarea si retragerea aprobării

Cerintele stabilite la cap. III lit. D din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară se vor aplica mutatis mutandis.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

REÂNNOIREA APEI

 

Reînnoirea apei în timpul transportului animalelor de acvacultură va fi efectuată în amenajări care sunt autorizate de autoritatea veterinară centrală a României si care îndeplinesc următoarele cerinte:

1. Proprietătile igienice ale apei disponibile pentru schimbare trebuie să fie de o asemenea natură încât să nu modifice situatia sănătătii speciilor transportate, în ceea ce priveste agentii bolilor metionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară.

2. Aceste amenajări vor contine dispozitive destinate să prevină orice contaminare a mediului gazdă:

a) fie prin facilitarea dezinfectiei apei;

b) fie asigurând că eliberarea acestei ape nu va atrage în nici o împrejurare deversarea în marea deschisă sau în ape curgătoare.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

MODELE DE DOCUMENTE DE MISCARE

 

CAPITOLUL I

Document de miscare pentru pestii vii, icrele si laptii dintr-o zonă autorizată

 

I. Tara de origine:

Zona aprobată:

II. Ferma de origine (numele si adresa) ...............................................................................

III. Animale sau produse:

 

 

Peste viu

Icre

Lapti

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

 

 

Cantitatea

Numărul

 

 

 

Greutatea totală

 

 

 

Greutatea medie

 

 

 

IV. Destinatia:

Tara de destinatie ..............................................................................................................

Destinatar (numele si adresa) ...….....................................................................................

IV. Destinatia:

Tara de destinatie  ...............................................................................................................

Destinatar (numele si adresa) …...........................................................................................

V. Mijloace de transport (natura si identificarea) .................................................................

VI. Atestarea sănătătii:

Subsemnatul, certific prin acesta că animalele sau produsele care formează prezentul lot îsi au originea într-o fermă aprobată si că satisfac cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. .................. din ............................

Întocmit la ........................... (locul), în ...................................................................... (data)

 

.................................................................

(semnătura serviciului oficial)

.................................................................

(numele cu majuscule, functia inspectorului semnatar)

 

CAPITOLUL III

Document de miscare pentru molustele dintr-o zonă de coastă autorizată

 

I. Tara de origine:

Zona aprobată: …….

II. Ferma de origine (numele si adresa) ..................................................................................

III. Animale:

 

Peste viu

Icre

Lapti

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

 

 

Cantitatea

Numărul

 

 

 

Greutatea totală

 

 

 

Greutatea medie

 

 

 

 

V. Mijloace de transport (natura si identificarea) ..................................................................

VI. Atestarea sănătătii:

Subsemnatul, certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă aprobată si că satisfac cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ................. din ..........................

Întocmit la ........................... (locul), în ........................................... (data)

 

............................

(semnătura serviciului oficial)

...............................................................

(numele cu majuscule, functia inspectorului semnatar)

 

CAPITOLUL II

Document de miscare pentru pestii vii, icrele si laptii dintr-o fermă autorizată

 

I. Tara de origine:

II. Ferma de origine (numele si adresa) ..................................................................................

III. Animale sau produse:

 

 

Peste viu

Icre

Lapti

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

 

 

Cantitatea

Numărul

 

 

 

Greutatea totală

 

 

 

Greutatea medie

 

 

 

 

IV. Destinatia:

Tara de destinatie ..................................................................................................................

Destinatar (numele si adresa) .................................................................................................

V. Mijloace de transport (natura si identificarea) ....................................................................

IV. Destinatia:

Tara de destinatie ................................................................................................................

Destinatar (numele si adresa) …...........................................................................................

V. Mijloace de transport (natura si identificarea) .................................................................

VI. Atestarea sănătătii:

Subsemnatul, certific prin acesta că animalele care formează prezentul lot îsi au originea într-o fermă aprobată si că satisfac cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ................. din ............................

Întocmit la ......................... (locul), în ........................................... (data) ...........................

 

(semnătura serviciului oficial)

..................................................................

(numele cu majuscule, functia inspectorului semnatar)

 

 

CAPITOLUL III

Document de miscare pentru molustele dintr-o fermă autorizată

 

I. Tara de origine:

II. Ferma de origine (numele si adresa) ....................................................................................

III. Animale:

 

 

Moluste

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

Cantitatea

Numărul

 

Greutatea totală

 

Greutatea medie

 

 

VI. Atestarea sănătătii:

Subsemnatul, certific prin acesta că animalele care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă de coastă aprobată si că satisfac cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. .................. din ............................

Întocmit la .......................... (data), în ........................................... (locul) ............................

 

(semnătura serviciului oficial)

................................................................

(numele cu majuscule, functia inspectorului semnatar)

 

 

CAPITOLUL IV

Document de miscare pentru molustele dintr-o fermă autorizată

 

I. Tara de origine:

II. Ferma de origine (numele si adresa) ....................................................................................

III. Animale:

 

 

Moluste

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

Cantitatea

Numărul

 

Greutatea totală

 

Greutatea medie

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI P DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 146.511 din 17 decembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 496.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Fabricile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc, care utilizează un sistem sau o combinatie de sisteme descrise în prezenta normă sanitară veterinară, pot fi aprobate de autoritatea competentă, cu conditia ca ele să întrunească termenii si conditiile legislatiei comunitare specifice si atunci când s-a demonstrat autoritătii competente că produsul final a fost prelevat zilnic, în cursul unei perioade de o lună, conform standardelor microbiologice stabilite în legislatia comunitară specifică.

Art. 2. - Detalii ale punctelor critice de control, în baza cărora fiecare fabrică se conformează în mod satisfăcător standardelor microbiologice, vor fi înregistrate si păstrate astfel încât proprietarul, operatorul sau reprezentantul său si, dacă este cazul, autoritatea competentă să poată monitoriza functionarea fabricii. Informatiile care trebuie înregistrate si monitorizate vor include mărimea particulei, temperatura critică si, dacă este cazul, timpul total, graficul presiunii, ritmul de alimentare cu materie primă si rata de reciclare a grăsimii. Aceste informatii vor fi furnizate Comisiei Europene la cerere.

Art. 3. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

a) grăsime naturală - grăsimea care este prezentă în mod firesc în majoritatea materiilor prime. Poate fi o cantitate mică de seu prelucrat reciclat, pentru a ajuta uscarea, dar trebuie mentinut efectul minim asupra timpului de persistentă a particulelor prin sistem;

b) grăsime adăugată - cantităti apreciabile de seu care sunt adăugate la materia primă anterior fazei de sterilizare.

Rapoartele de seu: materie primă de 0,5:1 până la 5:1 se folosesc în mod obisnuit. Variatia în rapoartele de reciclare a grăsimii poate afecta timpul de persistentă a materiei prime si parametrii stabiliti;

c) materiale degresate - materia primă este pregătită pentru degresare prin coagulare termică urmată de presare mecanică. Reziduul proteic cu continut scăzut de grăsime este ulterior uscat si sterilizat;

d) separare - separarea initială sau presepararea grăsimii de materialele deshidratate si sterilizate. Aceasta se poate efectua prin scurgere sau prin centrifugare;

e) productia de făină - include în general presarea materiilor separate, pentru a produce o turtă, cu exceptia sistemelor de prepresare. Ulterior turta sau făina este măcinată pentru a se obtine o făină corespunzătoare distributiei;

f) productia de concentrate - tratamentul fazei lichide înaintea îndepărtării celei mai mari părti din umiditatea sa.

Art. 4. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total sau partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea sanitară veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

CAPITOLUL II

Sisteme pentru prelucrarea grăsimii naturale

 

A. Tratament discontinuu la presiune atmosferică (Batch)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire

Mărimea particulei: … mm

I Preparare Timp total: … minute

Temperatură: … şC

I

I Separare

I Testare pentru Clostridium perfringens

I Productie de făină

I

I

Depozitare

I Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

Atunci când este necesar dimensiunea materialului este redusă prin măruntire. Materialul este apoi încălzit într-un vas cu manta de abur (deseori cu un rotor încălzit cu abur), pentru a se îndepărta umiditatea intrinsecă. Umiditatea este evacuată ca vapori de apă la presiunea atmosferică. După prepararea uscată materialul este apoi scindat în fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumări, fie prin mijloace mecanice, fie prin folosirea unui solvent, înainte de a fi transformat în făinuri proteice de origine animală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de … mm.

Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de … mm, trebuie făcute reaparatii.

2. Timpul total: lotul trebuie prelucrat timp de minimum … minute, la temperatura minimă prevăzută la pct. 3.

3. Temperatura critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de    şC.

Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare pentru fiecare lot. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

B. Tratament discontinuu sub presiune (Batch/Pressure)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire si/sau dezintegrare sub presiune

Timp total: … minute

Mărimea particulei: …  mm

Temperatura: … şC

I Profilul presiunii: Pascal (bar)

Preparare

I

I

Separare

I Testare pentru Clostridium perfringens

I Productia de făină

I Depozitare

I Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I Distributie

Atunci când este necesar materialul se reduce în dimensiuni prin măruntire. Materialul este apoi, direct sau după preuscare, încălzit într-un vas complet închis, după îndepărtarea aerului atmosferic, până când se ating parametrii de temperatură si presiune solicitati. Starea este mentinută prin ajustarea sistemelor de încălzire si/sau evacuare pentru timpul prescris, după care presiunea este mic orată cu un ritm controlat până la presiunea atmosferică. Materialul este apoi uscat pentru a se îndepărta întreaga sa umiditate intrinsecă, fie în acelasi vas, fie în alt vas al sistemelor descrise, pentru a se fabrica un produs care poate fi apoi scindat în fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumări, uzual prin mijloace mecanice, înainte de a fi transformat în făinuri proteice de orgine animală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de … mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de … mm, trebuie făcute reparatii.

2. Timpul total: lotul trebuie prelucrat timp de minimum … minute, la temperatura minimă prevăzută la pct. 4.

3. Profilul presiunii - materia primă trebuie supusă la o presiune minimă de  … Pascal (bar) pentru minimum … minute. Acesti parametri trebuie înregistrati pentru fiecare lot prelucrat.

4. Temperatua critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de …. şC.

Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare pentru fiecare lot. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

C. Tratament continuu la presiune atmosferică (Stord)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei: – mm

Ritmul alimentării: ... tpt

I Temperatura: ... sC

Preparare

I

I

Separare

I

Testare pentru Clostridium perfringens

I Productia de făină

I

Depozitare

I

Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

Atunci când este necesar materialul se reduce în dimensiuni. Materialul este apoi trecut într-un vas încălzit cu aburi, unde umiditatea intrinsecă este eliminată sub formă de vapori de apă la presiunea atmosferică. Înaintarea materialului prin vas este controlată prinsintermediul restrictiilor de deplasare si mecanice pentru a se asigura că produsul final, atunci când este descărcat după operatiunea de preparare/uscare, a atins intervalul de timp si temperatura necesare. După uscare/preparare materialul este separat în fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumări, de obicei prin mijloace mecanice, înainte de a fi transformat în făinuri proteice de origine animală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de ...... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie întregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de .... mm, trebuie făcute reparatii.

2. Rata de alimentare cu materie primă: aceasta trebuie să functioneze în limite de ... până la ... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maximă de alimentare trebuie să fie de .... tone pe unitatea de timp. În timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie să se acorde atentie deosebită celorlalte puncte critice de control prevăzute la pct. 3.

3. Temperatura critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de ... şC. Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

 

CAPITOLUL III

Sisteme pentru prelucrarea grăsimii adăugate

 

A. Tratament continuu la presiune atmosferică (Stork Duke)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei: ... mm

I

I

Preparare

I

Reciclarea grăsimii …. litri/secundă

Rata de alimentare: ... tpt

Rata de reciclare a grăsimii:

I Temperatura: ... şC

I

I

Separare

I

I

Testare pentru Clostridium perfringens

I

Productie de făină

I

Depozitare

I

Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

Atunci când este necesar materialul este redus în dimensiuni. Materia primă trece într-un vas încălzit cu aburi, în care este mentinut un nivel constant de grăsime lichidă caldă/seu. Acest principiu al topirii grăsimii la temperaturi înalte are loc o dată cu trecerea materiei prime prin vas si este controlat prin intermediul restrictiilor de deplasare si mecanice pentru a se asigura că materialul preparat/uscat este descărcat împreună cu întreaga sa umiditate reziduală eliminată la presiunea atmosferică sub formă de vapori de apă. La descărcare orice surplus de grăsime care nu este necesar pentru a mentine nivelul de lucru al masinii de gătit sau al uscătorului este îndepărtat de obicei prin scurgere si prin mijloace mecanice, iar fractiunile solide si proteice/jumări sunt transformate în făinuri proteice de origine animală.

II. Puncte critice de control în fabrică

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie făcute reparatii.

2. Rata de alimentare cu materie primă: aceasta trebuie să functioneze în limite de .... până la .... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maximă de alimentare trebuie să fie de ... tone pe unitatea de timp. În timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie să se acorde atentie deosebită celorlalte puncte critice de control prevăzute la pct. 4.

3. Rata de reciclare a grăsimii: grăsimea trebuie să fie reciclată până la o rată maximă de ... litri/secundă si trebuie înregistrată din oră în oră.

4. Temperatura critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de ... şC.

Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

B. Tratament continuu în vid (Carver-Greenfield)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei … mm

I

I

Faza 1

I Rata de alimentare: ….tpt

Reciclarea grăsimii …. litri/secundă - Rata de reciclare a grăsimii:

Temperatura: … şC

I

Faza 2

I

Separare

I

I

Testare pentru Clostridium perfringens

I

Productie de făină

I

Depozitare

I

Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

În acest sistem materia primă, după măruntire, este în mod obisnuit măcinată sau tocată împreună cu grăsimea lichidă caldă, pentru a se obtine o suspensie de seu care poate fi pompată printr-o serie de schimbătoare de căldură tubulare, încălzite cu abur si care au camere de vid din care umiditatea intrinsecă este îndepărtată sub formă de vapori de apă. Acest procedeu constă în recircularea continuă a materiei prime între faze, cu un sistem controlat de golire a fluidului excedentar, pentru a se asigura că produsului descărcat din sistemul de preparare/deshidratare i s-a îndepărtat întreaga umiditate. Produsul este apoi separat de obicei prin centrifugare, în fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumări. Grăsimea lichidă este recirculată înapoi la intrarea în sistem, iar fractiunile solidă si proteică/jumări sunt transformate în făinuri proteice de origine animală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de …. mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de …. mm, trebuie făcute reparatii.

2. Rata de alimentare cu materie primă: aceasta trebuie să functioneze în limite de …. până la – tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maximă de alimentare trebuie să fie de …. tone pe unitatea de timp. În timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie să se acorde atentie deosebită celorlalte puncte critice de control prevăzute la pct. 4.

3. Rata de reciclare a grăsimii: grăsimea trebuie să fie reciclată până la o rată maximă de …. litri/secundă si trebuie înregistrată din oră în oră.

4. Temperatura critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de – sC. Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

C. Tratament continuu sub presiune (Carver-Greenfield

modificat)

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei: … mm

I

I

Faza 1

I Rata de alimentare: … tpt

Reciclarea grăsimi …. litri/secundă

I Rata de reciclare a grăsimii:

Temperatura: … şC

I

Faza 2

I

Faza 3

I

Separare

I

I

Testare pentru Clostridium perfringens

I

Productie de făină

I

Depozitare

I

Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

În acest sistem materia primă, după măruntire, este în mod obisnuit fin măcinată sau tocată împreună cu grăsimea lichidă caldă, pentru a se obtine o suspensie de seu care poate fi pompată printr-o serie de schimbătoare de căldură tubulare, încălzite cu abur si care au camere de vid din care umiditatea intrinsecă este îndepărtată sub formă de vapori de apă. Unele dintre schimbătoarele de căldură si camere sunt tinute la o presiune mai mare decât cea atmosferică. Acest procedeu constă în recircularea continuă a materiei prime între faze, cu un sistem controlat de golire a fluidului excedentar, pentru a se asigura că produsului descărcat din sistemul de preparare/deshidratare i s-a îndepărtat întreaga umiditate. Produsul este apoi separat de obicei prin centrifugare, în fractiunile sale lichidă/seu si proteică/jumări. Grăsimea lichidă este recirculată înapoi la intrarea în sistem, iar fractiunile solidă si proteică/jumări sunt transformate în făinuri proteice de origine animală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de … mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de …. mm, trebuie făcute reparatii.

2. Rata de alimentare cu materie primă: aceasta trebuie să functioneze în limite de … până la …. tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maximă de alimentare trebuie să fie de … tone pe unitatea de timp. În timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie să se acorde atentie deosebită celorlalte puncte critice de control prevăzute la pct. 5.

3. Rata de reciclare a grăsimii: grăsimea trebuie să fie reciclată până la o rată maximă de … litri/secundă si trebuie înregistrată din oră în oră.

4. Profilul presiunii: materialul trebuie supus la o presiune minimă de... Pascal (bar), pentru cel putin ....... ore. Acesti parametri trebuie să fie înregistrati pentru fiecare lot prelucrat.

5. Temperatura critică: aceasta trebuie să functioneze la o temperatură superioară temperaturii minime de … şC.

Temperatura trebuie să fie înregistrată de un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.

 

CAPITOLUL IV

Sisteme pentru prelucrarea materiilor degresate

Tratament continuu la presiune atmosferică (Stord/Atlas/Alfa Laval)

 

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei: – mm

I

I

Preîncălzire

I

I Presare

I I

I Agitator I

I I Rata de alimentare: … tpt

I I Temperatură minimă: … şC

Separare

I

Evaporator I

I

I Uscare

I I

Grăsime

I

I Testare pentru Clostridium perfringens

I

Sterilizator I

I I

Temperatură minimă …ş C

I

I

I I

Depozitare

I I

I Productie de făină

I I

I Depozitare

I I

I Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I I

Distributie Distributie

Atunci când este necesar materia primă se reduce în dimensiuni. Apoi este încălzită la o temperatură la care se produce coagularea materialului. Apoi, prin forte mecanice (de obicei prin presare), fazele lichide intrinseci ale grăsimii si apa sunt îndepărtate de faza solidă. Faza solidă este trecută apoi într-un sistem de deschidratare/preparare, pentru a se îndepărta umiditatea intrinsecă si a se obtine o fractiune solidă a proteinei/jumări, care este transformată în făinuri proteice de origine animală. Faza lichidă este mai departe tratată pentru a separa si recupera grăsimea/seul prin centrifugare.

Apa este în mod obisnuit evaporată înainte de deshidratarea finală.

II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale

1. Dimensiunea particulei: trebuie să existe un interstitiu nominal al nicovalei de … mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie înregistrată. Dacă sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de … mm, trebuie făcute reparatii.

2. Rata de alimentare cu materie primă: aceasta trebuie să functioneze în limite de … până la – tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maximă de alimentare trebuie să fie de …. tone pe unitatea de timp. În timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie să se acorde atentie deosebită celorlalte puncte critice de control prevăzute la pct. 3.

3. Temperatura critică:

a) pentru făină aceasta trebuie să functioneze la parametri superiori temperaturii minime de … şC;

b) pentru grăsime aceasta trebuie să functioneze la parametri superiori temperaturii minime de … şC.

Temperatura trebuie să fie înregistrată continuu, pe un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temperatură inferioară temperaturii minime trebuie să fie reprelucrat împreună cu materia primă.

 

CAPITOLUL V

Sisteme pentru prelucrarea vietuitoarelor acvatice

Acidificarea si tratamentul termic combinat

 

I. Descrierea sistemului

Puncte critice de control

Măruntire Mărimea particulei: … mm

I

Acidificare si pH …

depozitare temporară Timp: … ore

I

Tratament termic Timp total: … minute

I Temperatura: … şC

I

Separare

I

I

I

Reîncorporarea jumărilor

I

I

I

I

I

Productie

concentrată

I

I

Detectare Clostridium perfringens

I

I

Depozitare

I

Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee

I

Distributie

Materia primă este măruntită si amestecată cu acid formic pentru a se reduce pH acesteia. Amestecul este depozitat pentru o perioadă intermediară pînă la un nou tratament. Produsul este introdus apoi într-un convertor termic. Înaintarea produsului prin convertorul termic este controlată prinsintermediul unor comenzi mecanice care îi limitează deplasarea, astfel încât la sfârsitul tratamentului termic produsul să fi trecut printr-un ciclu care este suficient atât ca timp, cât si ca temperatură. După tratamentul termic produsul este separat în fazele lichidă/grăsime/jumări prin mijloace mecanice. Pentru a se obtine un concentrat proteic animal faza lichidă este pompată în două schimbătoare termice care sunt încălzite cu abur si echipate cu camere de vid pentru îndepărtarea umiditătii sale sub formă de vapori de apă. Jumările sunt reîncorporate în concentratul proteic înaintea depozitării.

II. Puncte de control critice în fabrici

1. Dimensiunea particulelor: după măruntire mărimea lor trebuie să fie mai mică de … mm.

2. pH: în cursul fazei de acidificare pH trebuie să fie mai mic sau egal cu …. pH trebuie verificat zilnic.

3. Durata depozitării intermediare: trebuie să fie de cel putin … ore.

4. Durata completă a tratamentului: încărcătura trebuie să fie tratată timp de cel putin … minute la temperatura minimă prevăzută la pct. 5.

5. Temperatura critică: temperatura trebuie să fie de cel putin … şC si trebuie să fie înregistrată pentru fiecare încărcătură pe un sistem permanent de înregistrare. Orice produs fabricat la o temepratură inferioară trebuie reprelucrat împreună cu materia primă.