MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

201. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste

 

202. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafată care necesită protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietiipiscicole

 

209. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2001 privind aprobarea Planului de actiuni pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si

pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 201.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind calitatea apelor pentru moluste

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice reglementează calitatea apelor pentru moluste si se aplică acelor ape marine si salmastre desemnate de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor ca necesitând protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii si dezvoltării speciilor de moluste bivalve si moluste gasteropode.

Art. 2. - (1) Indicatorii de calitate aplicabili apelor marine si salmastre pentru moluste, identificate de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, precum si metodele de analiză si frecventa minimă de prelevare si măsurare sunt prezentate în

anexa nr. 1.

(2) Valorile indicatorilor de calitate, prezentate în anexa nr. 1, reprezintă valori recomandate, respectiv valori limită admisibile.

(3) Pentru apele uzate evacuate în zonele marine populate de moluste se vor respecta prevederile normativului “NTPA-001”.

(4) Lista substantelor organohalogenate si limitele maxime admisibile pentru substantele organohalogenate se vor stabili prin ordin emis de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme

tehnice, pe baza unor studii specializate, conform legii.

Pentru aceste substante se vor stabili limitele maxime admisibile atât pentru apă, cât si pentru substratul sedimentar.

Art. 3. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, va identifica si va cataloga, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, acele ape marine si/sau salmastre pentru care se vor aplica prevederile prezentelor norme tehnice.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate să facă ulterior identificări si delimitări suplimentare.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate revizui desemnarea si delimitarea unor ape marine sau salmastre, în cazul aparitiei unor factori neprevăzuti la momentul desemnării, tinând seama de prevederile art. 9.

Art. 4. - În scopul asigurării conformării calitative a apelor desemnate autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor va stabili programe de măsuri, astfel încât fiecare apă salmastră sau zonă a apelor marine identificată să respecte valorile indicatorilor de calitate prezentati în anexa nr. 1, în maximum 6 ani de la desemnare.

Art. 5. - (1) Zonele apelor marine si apele salmastre desemnate vor fi considerate că satisfac cerintele prezentelor norme tehnice dacă probele, prelevate cu frecventa minimă specificată în anexa nr. 1, în acelasi punct de prelevare si de-a lungul unei perioade de 12 luni, arată conformarea indicatorilor de calitate prevăzuti în anexa nr. 1, astfel:

- 100% pentru indicatorii “substante halogenate” si “metale”;

- 95% pentru indicatorii “salinitate” si “oxigen dizolvat”;

- 75% pentru ceilalti indicatori enumerati în anexa nr. 1.

(2) Dacă frecventa de prelevare pentru toti indicatorii de calitate prevăzuti în anexa nr. 1, cu exceptia substantelor organohalogenate si metalelor, este mai redusă decât cea prevăzută în anexa nr. 1, valorile indicatorilor de calitate trebuie să fie respectate pentru toate probele prelevate.

(3) Dacă valorile indicatorilor de calitate nu se înscriu în limitele prevăzute, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor va stabili dacă aceasta se datorează unor fenomene naturale sau poluării si va adopta măsurile corespunzătoare.

(4) În situatiile în care autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor identifică o calitate a apelor desemnate semnificativ mai bună decât cea indicată în conformitate cu prevederile art. 2, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor va putea reduce frecventa de prelevare si măsurare.

(5) Acolo unde se constată că nu există surse de poluare si nu apare o deteriorare a calitătii apelor desemnate se poate decide sistarea operatiunilor de monitorizare.

(6) În conditii geografice deosebite sau în cazul desfăsurării unor fenomene hidrometeorologice periculoaseautoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate stabili derogări de la prevederile prezentelor norme tehnice.

Art. 6. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, prin unitătile sale teritoriale, este responsabilă pentru desf?urarea activitătilor de prelevare si analiză a probelor, cu o frecventă corespunzătoare cerintelor indicate în anexa nr. 1.

(2) Punctele de prelevare a probelor, distantele acestora fată de punctele de deversare a poluantilor si adâncimile de prelevare vor fi fixate de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor în functie de conditiile specifice din fiecare zonă.

Art. 7. - Metodele de analiză utilizate pentru determinarea calitativă si cantitativă a indicatorilor de calitate a apelor pentru moluste sunt cele prezentate în anexa nr. 1.

În cazul utilizării altor metode de analiză se vor lua măsuri ca rezultatele obtinute să nu fie în contradictie cu principiile metodelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - Atunci când zonele apelor marine sau apele salmastre desemnate traversează sau formează frontiera dintre România si alte state, identificarea si catalogarea, precum si monitorizarea acestora se vor realiza în urma consultărilor cu autoritătile competente din statele respective.

Art. 9. - Principalele specii de moluste cu valoare economică si ecologică, prezente în apele costiere românesti, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

INDICATORI DE CALITATE

ai apelor pentru moluste

 

Nr.

crt.

Indicator de calitate

U.M.

Limite maxime admisibile

Limite recomandate

Metode de analiză

Esantionări minime, frecventa măsurătorilor

1.

pH

Unitate de pH

-

7-9

Electrometrie. Măsurătorile

Trimestrial se desfăsoară in situ imediat după

prelevarea probelor.

2.

Temperatura

șC

O descărcare a efluentilor care afectează apele pentru moluste nu trebuie să ducă la o crestere a temperaturii apei cu

mai mult de 2șC fată de temperatura

apei neafectate.

-

Termometrie. Măsurătorile se desfăsoară

in situ imedidat după prelevarea probelor.

Trimestrial

3.

Culoarea

(după filtrare)

mg Pt/l

-

O descărcare a efluentilor care afectează apele pentru moluste nu trebuie să cauzeze o variatie a culorii apei după filtrare cu mai mult de 10 mg Pt/l fată de culoarea apelor neafectate.

Filtrare pe o membrană de 0,45 ”m.

Metoda fotometrică, folosindu-se scara Pt/Co

Trimestrial

4.

Suspensii solide

mg/l

-

O descărcare a efluentilor care afectează apele pentru moluste nu trebuie să cauzeze o crestere a concentratiei suspensiilor solide cu mai mult de 30% fată de continutul din apele neafectate.

Filtrare pe o membrană de 0,45 ”m, uscare la 105șC si cântărire. Centrifugare

(minimum 5 minute cu o

acceleratie medie de

2.800-3.200 m/s), uscare la 105șC si cântărire

Trimestrial

5.

Salinitate

‰

12-38‰

40‰

O descărcare care

afectează apele pentru moluste

nu trebuie să cauzeze o crestere

a salinitătii cu mai mult de 10%

fată de salnitatea apelor neafectate.

Conductometrie

Lunar

6.

Oxigen dizolvat

Saturatie %

80%

70% Dacă analiza unei anumite probe indică o valoare mai mică de 70%, se va reface măsurarea. Nici o probă nu trebuie să prezinte valoare mai mică de 60%, numai dacă nu există consecinte nefavorabile pentru dezvoltarea coloniilor de moluste.

Metoda Winkler. Metoda electrochimică

Lunar, cu minimum

o probă reprezenta-

tivă pentru conditii

de continut redus

de oxigen în ziua

prelevării probelor.

Acolo unde se

suspectează variatii

zilnice semnificative

se vor preleva minimum două probe în ziua de prelevare.

7.

Hidrocarburi

-

 

Hidrocarburile nu trebuie să existe

în apele pentru moluste în asemenea

cantităti încât:

- să formeze o peliculă vizibilă pe suprafata apei si/sau să se

depoziteze pe corpul molustelor;

- să producă efecte dăunătoare

asupra molustelor.

Examinare vizuală

Trimestrial

8.

Substante organohalogenate

 

Concentratia fiecărei substante în carnea molustelor trebuie limitată astfel încât să se asigure calitatea corespunzătoare a produselor derivate consumului uman.

Concentratia fiecărei substante în apele pentru moluste sau în carnea molustelor nu trebuie să atingă sau

să depăsească un nivel care să

destinate inducă efecte nedorite asupra

molustelor sau larvelor acestora.

Gaz cromatografie în urma extractiei cu solventi si purificare

Semestrial

 

9.

Metale:

Argint (Ag)

Arseniu (As)

Cadmiu (Cd)

Crom (Cr)

Cupru (Cu)

Mercur (Hg)

Nichel (Ni)

Plumb (Pb)

Zinc (Zn)

mg/l

Concentratia fiecărei substante în carnea molustelor trebuie limitată astfel încât să se asigure calitatea corespunzătoare a produselor derivate destinate consumului uman.

Concentratia fiecărei substante în apele pentru moluste sau în carnea molustelor nu trebuie să atingă sau să depăsească un nivel care să inducă efecte nedorite asupra molustelor sau larvelor acestora. Efectele sinergice ale acestor metale trebuie luate în considerare.

Spectrometrie cu absorbtie, precedată, după caz, de concentrare sau extractie.

Semestrial

 

10.

Coliformi fecali

Nr./100 ml

300 în carnea molustelor si în lichidul interlarvar

-

Metoda dilutiei cu fermentarea în

substante lichide în cel putin 3 tuburi

în 3 dilutii. Subcultura tuburilorpozitive pe mediul de confirmare.

Numărarea după numărul cel mai probabil. Incubarea la 44șC ± 0,5șC

Trimestrial

11.

Substante care afectează gustul molustelor

 

-

Concentratie mai mică decât cea capabilă să afecteze gustul molustelor

Examinarea molustelor prin degustare, acolo unde se presupune existenta unor substante care pot afecta gustul

-

12.

Saxitoxină(produsă de

dinoflagelate)

 

-

-

-

-

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Principalele specii de moluste prezente în zona costieră românească

 

Moluste bivalve (scoici)

Mytilus galloprovincialis

Lamark - midia

Mya arenaria

Linnaeus

Corbula mediteranea maeotica

Milaschevich

Scapharca inequivalvis

Bruguire

Cerastoderma edule lamarki

Reeve

Crassostrea gigas

Thunberg - stridia japoneză*)

Gastropode (melci)

Rapana venosa - Valenciennes

Rapana

 


*) Moluscă bivalvă în curs de aclimatizare în apele marine române.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafată care necesită protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafată care necesită protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu.

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 202.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind calitatea apelor de suprafată care necesită protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice reglementează conditiile de calitate a apelor de suprafată identificate de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor ca necesitând protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole. Ele nu se aplică apelor din amenajările piscicole naturale sau artificiale utilizate pentru cresterea intensivă a pe tilor.

Art. 2. - În scopul aplicării prezentelor norme tehnice se definesc următorii termeni:

a) ape salmonicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de pesti apartinând speciilor de salmonide, precum păstrăvul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus);

b) ape ciprinicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de pe ti apartinând speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii, cum ar fi .tiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis);

c) îmbogătirea naturală - procesul prin care, în absenta interventiei omului, apele primesc din sol anumite substante aflate în compozitia acestuia.

Art. 3. - Indicatorii de calitate aplicabili apelor salmonicole si ciprinicole stabilite de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, precum si metodele de analiză si frecventa minimă de prelevare si măsurare sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2.

Art. 4. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, va identifica si va cataloga, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, apele salmonicole si apele ciprinicole care fac obiectul prezentelor norme tehnice. Ulterior autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate identifica si cataloga si alte astfel de categorii de ape si poate revizui lista acestor ape la aparitia unor factori neprevăzuti la data desemnării initiale.

Art. 5. - Pentru a se asigura conformarea calitativă a apelor salmonicole si ciprinicole desemnate autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor va stabili programe de măsuri, stfel încât fiecare apă identificată si catalogată să se conformeze conditiilor de calitate prevăzute în anexele nr. 1 si 2 în decurs de 5 ani de la identificare si catalogare, luând în considerare observatiile continute în coloanele R si O din anexa nr. 1.

Art. 6. - În scopul implementării prevederilor art. 5 se va considera că apele identificate si catalogate se conformează prevederilor prezentelor norme tehnice dacă probele prelevate si analizate din aceste ape cu frecventa minimă conformă anexei nr. 1, în acelasi punct de prelevare si de-a lungul unei perioade de 12 luni, arată că din punct de vedere calitativ apele se conformează atât cu valorile limită stabilite în anexa nr. 1, cât si cu observatiile continute în coloanele R si O ale anexei nr. 1, pentru:

a) 95% din probele prelevate, pentru indicatorii de calitate: pH, CBO5, amoniac, amoniu total, nitriti, clor total rezidual, zinc total si cupru dizolvat. Atunci când frecventa de prelevare este mai redusă de o dată pe lună, trebuie respectate valorile limită mentionate în anexa nr. 1 pentru toate probele;

b) procentele enumerate în anexa nr. 1 pentru indicatorii de calitate: temperatura si oxigenul dizolvat;

c) concentratia medie stabilită pentru indicatorul suspensii solide.

Art. 7. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, prin unitătile sale teritoriale, este responsabilă pentru desfăsurarea activitătii de prelevare si analiză a probelor cu o frecventă corespunzătoare cerintelor anexei nr. 1.

Art. 8. - Metodele de referintă pentru analiza parametrilor sunt prezentate în anexa nr. 1. Acolo unde nu se pot aplica metodele de referintă se vor lua măsuri ca rezultatele analizelor să fie comparabile cu cele care ar putea rezulta din aplicarea metodelor de referintă.

Art. 9. - Atunci când datele detinute de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor confirmă cresterea substantială, mai mult decât ar putea rezulta din aplicarea valorilor limită stabilite în anexa nr. 1, a calitătii apelor salmonicole si ciprinicole identificate, aceasta poate decide reducerea frecventei de prelevare a probelor.

Atunci când nu există fenomene de poluare sau riscuri pentru deteriorarea calitătii apelor, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate decide încetarea activitătii de prelevare si analiză a probelor.

Art. 10. - Dacă din analiza probelor rezultă că valoarea stabilită în anexa nr. 1 pentru unul sau mai multi indicatori nu se respectă, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor va stabili dacă aceasta este rezultatul unui fenomen natural sau al unei poluări si va adopta măsurile adecvate de refacere a calitătii apei, în conformitate cu prevederile art. 5.

Art. 11. - Punctele exacte de prelevare, distanta de la acestea până la cel mai apropiat punct unde sunt evacuati poluanti si adâncimea la care se vor preleva probele vor fi adaptate la conditiile de mediu particulare, în concordantă cu metodele de prelevare si măsurare indicate în anexa nr. 1.

Art. 12. - Atunci când apele salmonicole si ciprinicole traversează sau formează frontiera dintre România si statele vecine, identificarea si catalogarea, precum si monitorizarea acestora se vor realiza prin consultări cu autoritătile competente din statele respective.

Art. 13. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate decide renuntarea la aplicarea conditiilor de calitate impuse de prezentele norme tehnice:

a) în situatiile constatării depăsirii unor valori ale anumitor indicatori de calitate, marcati cu indicatia (0) în anexa nr. 1, datorate desfăsurării unor fenomene meteorologice periculoase sau conditiilor geografice speciale;

b) atunci când apele identificate se îmbogătesc în mod natural cu anumite substante, ducând la nerespectarea valorilor stabilite în anexa nr. 1.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

LISTA

cuprinzând indicatorii de calitate, metodele de analiză si frecventa de prelevare si măsurare

 

Nr.crt.

Indicatorul de calitate

Ape salmonicole

Ape ciprinicole

Metoda de analiză

Frecventa minima de prelevare si măsurare

Observatii

R

O

R

O

1.

Temperatura (șC)

Temperatura măsurată în aval de punctul de descărcare

a apelor poluate termic (la extremitatea zonei de difuzie) nu în amonte, cât si în aval de apelor trebuie să depăsească temperatura mediului neafectat de punctul de descărcare a poluare cu mai mult de: apelor poluate termic I 1-5șC I I 3șC

Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate decide derogări limitate pe anumite zone geografice, în conditii particulare, de la aceste valori, dacă poate proba că nu există consecinte negative pentru dezvoltarea echilibrată a populatiilor de pesti.

2. Deversările de ape poluate termic nu trebuie să cauzeze depăsirea temperaturilor următoare în aval de punctul de deversare (la extremitatea zonei de dispersie):

I 21,5 (0) I I 28 (0)

I 10 (0) I I 10 (0)

Limita de temperatură de 10șC se aplică numai în perioadele de înmultire a speciilor care au nevoie de ape reci pentru reproducere si numai acelor ape care pot contine asemenea specii.

Limitele de temperatură pot fi, de altfel, depăsite pentru o perioadă de 2% din an.

Termometrie

O dată pe săptămână, atât

Se vor evita variatiile dese ale temperaturii

2.

Oxigenul dizolvat

(mg/l O2)

50% > 9

100% >7

50% > 9 Atunci când concentratia de oxygen

dizolvat scade

sub 4 mg/l, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor trebuie să probeze că această situatie nu va avea consecinte negative pentru dezvoltarea echilibrată a populatiilor de pesti

50% > 8

100% >5

 

50% > 7 Atunci când concentratia de oxigen

dizolvat scade sub 6 mg/l, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor trebuie să probeze că această situatie nu va avea consecinte negative pentru dezvoltarea echilibrată a populatiilor de pesti

Metoda Winkler sau metoda electrochimică (cu electrozi ion-selectivi)

Lunar, minimum o probă reprezentativă, în conditiile caracteristice de continut redus de oxigen din ziua prelevării probei. Totusi, acolo unde se presupune existenta unor variatii zilnice mari, trebuie prelevate minimum două probe de apă.

 

3.

pH

 

6-9(0)1)

 

6-9(0)1)

Metoda electrometrică cu două solutii de calibrare, preferabil de pe acelasi  mal al apei ci cât mai aproape  de lcoul de unde se va preleva proba

Lunar

 

4.

Suspensiile solide (mg/l)

<25 (0)

<25 (0)

 

 

Filtrare pe o membrană de 0,45 ”m sau prin centrifugare

(minimum 5 minute, cu o acceleratie medie de 2.800-3.200 m/s), uscare la 105șC si cântărire

 

Valorile indicate reprezintă concentratiile medii si nu se aplică suspensiilor solide care au proprietăti chimice negative pentru mediul acvatic. Inundatiile sunt fenomene care pot cauza în mod deosebit concentratii ridicate ale particulelor solide.

5.

CBO 5 (mg/l O2)

< 3

 

< 6

 

Determinarea continutului

de oxigen cu metoda Winkler,

înainte si după 5 zile de incubatie, a probelor în

conditii de lipsă totală de radiatie luminoasă, la 20 ± 1șC (nu trebuie inhibată nitrificarea)

 

 

6.

Fosfor total (mg/l P)

 

 

 

 

Spectrofotometrie cu absorbtie moleculară

 

În cazul lacurilor cu adâncimea medie între 18 si 300 m

se va aplica următoarea for

mulă: L <10(Z/Tw) (1+Tw 1/2), în

care: L=încărcarea în fosfor, exprimată în mg P/m 2 de suprafată de lac într-un an;

Z= adâncimea medie a lacului, în metri; Tw=timpul teoretic

de reîmprospătare totală a lacului, în ani.

În alte cazuri se vor considera drept valori de indicatie

pentru reducerea eutrofizării

valorile limită de 0,2 mg/l pentru apele salmonicole,

respectiv de 0,4 mg/l pentru cele ciprinicole, exprimate în ioni PO 4 3-

7.

Nitriti (mg/l NO 2)

< 0,01

-

< 0,03

-

Spectrofotometrie cu absorbtie moleculară

 

 

8.

Fenoli (mg/l C 6 H 5 OH)

-

2 )

 

2 )

Organoleptic

 

 

9.

Hidrocarburi

-

3 )

 

3 )

Vizual

Organoleptic

Lunar

 

10.

Amoniac neionizat

(mg/l NH 3)

< 0,005

< 0,025

0,005

0,025

Spectrofotometrie cu absorbtie moleculară, utilizând albastru de indofenol, sau cu metoda

Nessler pentru determinarea pH si a temperaturii

Lunar

Valorile limită pentru amoniu pot fi depăsite de-a lungul unei zile sub forma unor cresteri minore.

Cu rolul de a diminua riscul cresterii toxicitătii datorate NH 3 a consumului de oxigen datorat nitrificării si eutrofizării, concentratia de amoniu total nu va depăsi următoarele valori:

11.

Amoniu total (mg/l NH 4 +)

< 0,04

<1 4)

< 0,2

<1 4)

12.

Clor total residual

(mg/l Cl 2 )

-

< 0,005

 

< 0,005

Metoda DPD (cu dietil-p- fenilendiamină)

Lunar

Valorile din coloana O corespund cu pH = 6. La pH

mai mare pot fi acceptate

concentratii mai mari de

clor total.

13.

Zinc total (mg/l Zn)

< 0,3

 

 

< 1,0

Spectrometrie cu absorbtie atomică

Lunar

Valorile din coloana O corespund unei durităti a apei

de 100 mg/l CaCO 3. Pentru

nivelurile de duritate între 10

si 500 mg/l CaCO 3 valorile

limită corespunzătoare sunt

prevăzute în anexa nr. 2 la

normele tehnice.

14.

Cupru dizolvat (mg/l Cu)

< 0,04

 

 

< 0,04

Spectrometrie cu absorbtie atomică

 

Valorile din coloana R corespund unei durităti a apei

de 100 mg/l CaCO 3 . Pentru

nivelurile de duritate între 10

si 300 mg/l CaCO 3 valorile

limită corespunzătoare sunt

prevăzute în anexa nr. 2 la

normele tehnice.

 

 


1) Variatiile artificiale de pH legate de valorile din situatia neafectării, care nu vor depăsi ± 0,5 unităti de pH în cadrul limitelor 6-9, au sugerat că aceste variatii nu cresc consecintele negative ale altor substante prezente în apă.

2) Fenolii nu trebuie să fie prezenti în ape în concentratii care să afecteze negativ gustul pstilor.

3) Produsele petroliere nu trebuie să fie prezente în ape în cantităti care:

- să formeze o peliculă vizibilă pe suprafata apei sau să formeze un înveli al paturilor albiilor cursurilor de apă si lacurilor;

- să inducă un gust specific de produse petroliere la pesti;

- să producă efecte negative asupra pestilor.

4) În situatiile exceptionale din punct de vedere climatic si geografic si în mod deosebit în cazul temperaturilor joase ale apei si al nitrificării reduse sau dacă autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor poate proba că nu există consecinte pentru dezvoltarea echilibrată a populatiilor de pesti, aceasta poate fixa valori mai mari de 1 mg/l.

 

NO:

Valorile indicatorilor de calitate enumerati în prezenta anexă presupun că alti indicatori, mentionati sau nu în această anexă, sunt acceptati ca aflându-se în limitele

reglementărilor în vigoare privind calitatea apelor. Aceasta implică în particular că valoarea concentratiilor substantelor periculoase în apă este redusă prin aplicarea prevederilor reglementărilor privind substantele periculoase în mediul acvatic.

Acolo unde două sau mai multe substante periculoase sunt prezente într-un amestec, efectele comune - aditive, sinergice sau antagoniste - pot fi semnificative.

R = recomandare

O = obligatorie

(0) = derogări posibile.

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

PROBLEME PARTICULARE

privind valorile limită la indicatorii Zn total si Cu dizolvat

Zincul total - liber si compusi - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normele tehnice, nr. crt. 1 3, coloana “Observatii”

 

Concentratia de Zn (mg/l Zn) pentru diferite valori ale duritătii apei între 10 si 500 mg CaCO3:

 

 

Duritatea apei (mg/l CaCO3)

 

10

50

100

500

Ape salmonicole (mg/l Zn)

0,03

0,2

0,3

0,5

Ape ciprinicole (mg/l Zn)

0,3

0,7

1,0

2,0

 

Cuprul dizolvat - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normele tehnice, nr. crt. 1 4, coloana “Observatii”

 

Concentratia de Cu (mg/l Cu) pentru diferite durităti ale apei între 10 si 300 mg/l CaCO 3 :

 

 

Duritatea apei (mg/l CaCO3)

 

10

50

100

500

Ape salmonicole (mg/l Cu)

0,0051)

0,022

0,04

0,112

 


1) Prezenta pestilor în apele cu concentratii mai mari de Cu poate indica o predominantă a complecsilor organocuprici.

 

 

Continuarea în pagina a 2-a