MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 martie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

242. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Comunei Bechet în administrarea Ministerului Justitiei

 

257. - Hotărâre privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Institutul  de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” - S.A. Bucuresti de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

264. - Hotărâre pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 158/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10)

 

265. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, judetului Caras-Severin

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu luna martie 2002 coeficientii de multiplicare pentru functiile prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, se completează cu coeficientii de multiplicare pentru functiile de director adjunct, sef serviciu si sef birou, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Curtii de Conturi,

Dan Drosu Saguna

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

Valoarea de referintă sectorială = 1.232.064 lei*)

 

Denumirea functiei

Nivelul studiilor

Clasa

Gradul

Coeficientul de multiplicare

Judete

Aparatul central

Controlor financiar:

S

I

1

13,000

13,750

- cu vechime minimă în specialitate de 12-14 ani

 

 

2

3

12,750

12,500

13,500

13,000

Controlor financiar:

S

II

1

12,000

12,500

- cu vechime minimă în specialitate de 9-11 ani

 

 

2

3

11,500

11,250

12,000

11,750

Controlor financiar:

S

III

1

11,000

11,500

- cu vechime minimă în specialitate de 7-8 ani

 

 

2

3

10,500

10,750

10,750

11,000

Controlor financiar-asistent:

 

 

 

 

 

- cu vechime minimă în specialitate de 5-6 ani

S

 

1

7,500

8,000

- cu vechime minimă în specialitate de 3-4 ani

 

 

2

6,000

7,500

- cu vechime minimă în specialitate de 1-2 ani

 

 

3

4,500

5,500

Director:

S

 

1

14,000

15,750

- cu vechime minimă în specialitate de 15 ani

 

 

2

3

13,000

12,500

15,500

15,000

Director adjunct:

- cu vechime minimă în specialitate de 14 ani

S

 

1

13,750

14,750

Sef serviciu:

- cu vechime minimă în specialitate de 12 ani

S

 

1

13,500

14,500

Sef birou:

- cu vechime minimă în specialitate de 11 ani

S

 

1

13,250

14,000

 

1. Prin vechime în specialitate se întelege vechimea în functia de controlor financiar, inspector financiar, în functii de conducere economică sau financiară.

2. Procedura de avansare în grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

3. Pentru specialisii de o valoare exceptională Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexă cu 2-4 ani.

4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi de serviciu si sefi de birou se stabileste anual, în raport cu evaluarea activitătii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.

5. Echivalarea gradelor profesionale existente, pentru personalul de executie, cu clasele si, respectiv, gradele prevăzute în prezenta anexă se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizează annual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.


*) Valoarea de referintă sectorială include majorarea efectuată în prima etapă ca urmare a aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului,

din administrarea Consiliului Local al Comunei Bechet în administrarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Justitiei a imobilului situat în comuna Bechet, str. Alexandru Ioan Cuza, judetul Dolj, trecut din domeniul public al comunei Bechet în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bechet nr. 24/2000.

(2) Imobilul are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si va avea destinatia de sediu al Judecătoriei Bechet.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 242.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, transmis în administrarea Ministerului Justitiei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Bechet, str. Alexandru Ioan Cuza, judetul Dolj

Comuna Bechet, judetul Dolj

Ministerul Justitiei -Judecătoria Bechet

- Clădire cu numărul de inventar 1.003, suprafata construită = 260 m2

- Terenul aferent = 2.313 m2 , cu

următoarele vecinătăti:

- E = DS 806

- S = DS 860

- N = DN 55A

- V = Centrul de sănătate Bechet

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” - S.A. Bucuresti de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea demarării si accelerării procesului de privatizare, pachetul de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” - S.A. Bucuresti, cod fiscal nr. 4282451, se transferă de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va avea toate competentele privind procesul de privatizare, va exercita toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la această societate comercială.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 257.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 158/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 9 din Hotărârea Guvernului nr. 158/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 25-26 martie 2002, a Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 26 februarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Finantarea cheltuielilor aferente mediatizării summitului se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 8,5 miliarde lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 «Alte actiuni» subcapitolul 13 «Programe de informare si prezentare a imaginii României» titlul «Transferuri».”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 264.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, judetului Caras–Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 15.000.000 mii lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 265.