MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 198         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

121. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

 

200. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

 

122. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

 

203. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

 

125. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

206. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

126. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001-2002

 

207. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001-2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 123 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

«LEGE

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical,

folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii

si de divertisment»”

2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Partea introductivă a articolului 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

«Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:»”

3. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. După litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduc literele g) si h) cu următorul cuprins:

«g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5› din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinatia acesteia;

h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din pretul unui bilet si care se adaugă acestui pret.»”

4. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. După alineatul 3 al articolului 1 se introduc alineatele 4 si 5 cu următorul cuprins:

«Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. g) se adaugă la valoarea investitiei si se achită o dată cu taxa pentru autorizatia de constructie.

Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. h) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, si la spectacolele de circ organizate în tară si se adaugă la pretul de vânzare a biletului.»”

5. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5 1 cu următorul cuprins:

“51. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

«În cazul în care, pentru un domeniu cultural există mai multe organizatii de creatori constituite potrivit dispozitiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizatiilor de creatori, în functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor

ori, după caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protectie legală destinatia sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotărâtă de către editor. Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protectie legală destinatia timbrului muzical, plătit de distribuitor, va fi hotărâtă astfel:

a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic;

b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;

 c) în cazul spectacolelor organizate în tară, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai află în perioada de protectie legală, si de către titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de mo tenitorii acestora.»”

6. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. După alineatul 3 al articolului 2 se introduc alineatele 4 si 5 cu următorul cuprins:

«Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului organizatiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) cel putin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;

b) în obiectivele stabilite prin statut să se regăsească activităti prevăzute la art. 3.

Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. 4 de către organizatiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituită prin ordin al ministrului culturii si cultelor.»”

7. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6 1 cu următorul cuprins:

“61. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Sumele care se cuvin organizatiilor de creatori vor fi utilizate pentru:»”

8. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment nu sunt impozabile.»”

8. La articolul I, punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte:

a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mo tenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligatie;

b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligatie;

c) neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au această obligatie.

Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 constituie contraventie, dacă nu este săvârsită astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.

În cazul nevirării la termen a sumelor încasate si datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.

Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.»”

10. La articolul I, punctul 1 2 va avea următorul cuprins:

“12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice.

Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si reprezentantii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligatii

au solicitat si au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, precum si corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor, cu obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiază existenta unor nereguli.

Împuternicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor.»”

11. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si cu consultarea organizatiilor de creatori, va elabora norme metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 martie 2002.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 200.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 24 august 1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.).”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, norme privind aplicarea etapizată în trafic intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.).”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 48/1999, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2002.

Nr. 122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1999

privind transportul rutier al mărfurilor periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 203.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie

2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitătile ce apartin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:”

2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitătile ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritătile administratiei publice locale, tinându-se seama de numărul de adepti ai fiecărui cult religios, si se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitătile ce apartin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul Culturii si Cultelor.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, fonduri pentru restaurarea si conservarea lăcasurilor de cult care sunt monumente istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil apartinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întretinerii si functionării unitătilor de ult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea si întretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea lăcasurilor de cult, pentru achizitionarea de imobile necesare desfăsurării activitătii unitătilor de cult si de asistentă socială sustinute de acestea, pentru sprijinirea activitătilor de asistentă socială organizate de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni si alte forme de asistentă, pentru sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase din România.

(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întretinerea si functionarea unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcasurilor de cult si pentru conservarea si întretinerea bunurilor apartinând cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, precum si pentru activitătile de asistentă socială sustinute de acestea.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 82/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2002.

Nr. 125.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 206.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001–2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001-2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 23 august 2001, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind acordarea de rechizite scolare”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se acordă rechizite scolare, în temeiul prevederilor prezentei ordonante, elevilor care sunt înscrisi în  învătământul de stat, primar si gimnazial, la cursuri de zi si care sunt în întretinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe tară.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Sumele alocate vor fi actualizate de Ministerul Educatiei si Cercetării la începutul fiecărui an scolar.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Rechizitele .colare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului, care se înregistrează în termen de 5 zile de la data începerii anului scolar la scoala la care elevul este înscris.

(2) Cererea va fi însotită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului respectiv.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În termen de 15 zile de la începerea fiecărui an scolar directorii de scoli vor stabili elevii care urmează să beneficieze de rechizite scolare în conditiile prezentei ordonante si vor face publică lista acestora.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Directorii de scoli vor transmite de îndată lista prevăzută la art. 6 la inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, care vor stabili necesarul de rechizite scolare la nivelul judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Achizitionarea rechizitelor scolare se organizează de către Ministerul Educatiei si Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza până la data de 1 octombrie a fiecărui an.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Rechizitele scolare vor fi repartizate pe scoli de către inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Directorii de scoli împreună cu primarii vor organiza distribuirea la beneficiari.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Fondurile necesare achizitionării si distribuirii rechizitelor scolare în conditiile prezentei ordonante se asigură din bugetul alocat Ministerului Educatiei si Cercetării.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Metodologia de aplicare a prevederilor prezentei ordonante se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 10 zile de la data publicării legii de aprobare a ordonantei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Românei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 martie 2002.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/200 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001–2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare în anul scolar 2001-2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 207.