MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 202        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 martie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

30. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum  si  a  unor  alte  acte normative

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 1. - (1) Sinteza cheltuielilor bugetare modificate pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Numarul maxim de posturi aprobat prin anexele la Legea nr. 743/2001 se suplimenteaza cu 85 de posturi la Ministerul Afacerilor Externe, cu 10 posturi la Ministerul Culturii si Cultelor si se diminueaza cu 35 de posturi la Ministerul Apararii Nationale.

(3) Bugetul modificat, in structura, al Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002 este prevazut in anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite, veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, intrarile de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile, pe ordonatori principali de credite, pe anul 2002, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 743/2001, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3*) la prezenta ordonanta de urgenta.

(5) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice, pot introduce modificari in structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in cheltuielile totale cu salariile, aprobate.

Art. 2. - Sumele provenite din amenzile aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de catre autoritatile administratiei publice locale si a amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. Eventualele sume retinute si incasate, ca venituri extrabugetare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din amenzile aplicate de catre unitatile din care fac parte agentii constatatori, se utilizeaza, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al acestora, pentru cheltuieli de capital.

Art. 3. - Cheltuielile efectuate in anii anteriori de la bugetul de stat pentru unele actiuni care au fost trecute in finantarea bugetelor locale si neregularizate cu bugetele locale raman cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

Art. 4. - Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, prevazute in anexa nr. 5 la Legea nr. 743/2001, reprezentand plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, se modifica la judetele: Bihor cu +247.297 mii lei, Bistrita-Nasaud cu -247.297 mii lei, Maramures cu +384.684 mii lei si Mehedinti cu -384.684 mii lei. Numarul maxim de posturi finantat pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, prevazut in anexa nr. 10 la Legea nr. 743/2001, se suplimenteaza la judetele Bihor cu 9 posturi si, respectiv, Maramures cu 14 posturi si se diminueaza la judetele Bistrita-Nasaud cu 9 posturi si, respectiv, Mehedinti cu 14 posturi.

Art. 5. - Articolul 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, se abroga.

Art. 6. - In anul 2002, in executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevazute, cu conditia incadrarii in aceste proportii la nivelul anului.

Art. 7. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in anexele la Legea nr. 743/2001

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 30.

 


*) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

 

ANEXA Nr. 1

 

SINTEZA

cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli

si alineate, dupa caz, pe anul 2002

 

- mii lei -

Capitol

Sub-

capitol

Titlu/

Articol

Alineate

Denumire indicator

Program actualizat

Influente

Program rectificat

   D

 

 

A

 

B

1

2

3=1+2

5000

 

 

 

TOTAL GENERAL

301.468.821.852

353.054.710

301.821.876.562

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

236.929.711.818

548.920.207

237.478.632.025

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

36.996.570.957

156.145.188

37.152.716.145

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

35.031.935.123

392.775.019

35.424.710.142

 

 

34

 

SUBVENTII

10.939.108.439

 

10.939.108.439

 

 

36

 

PRIME

701.000.000

 

701.000.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

90.748.217.190

 

90.748.217.190

 

 

49

 

DOBANZI

61.473.825.000

 

61.473.825.000

 

 

60

 

REZERVE

1.039.055.109

 

1.039.055.109

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.338.298.264

-195.865.497

39.142.432.767

 

 

79

 

IMPRUMUTURI ACORDATE

102.715.360

 

102.715.360

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI

SI COMISIOANE LA CREDITE

25.098.096.410

 

25.098.096.410

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

24.738.096.410

360.000.000

25.098.096.410

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

17.870.194.110

300.000.000

18.170.194.110

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

6.867.902.300

60.000.000

6.927.902.300

 

 

88

 

Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane

aferente acestora

360.000.000

-360.000.000

 

 

 

88

01

Rambursari de credite interne

300.000.000

-300.000.000

 

 

 

88

02

Plati de dobanzi si comisioane

60.000.000

-60.000.000

 

5001

 

 

 

BUGET DE STAT

237.817.230.648

 

237.817.230.648

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

198.361.286.712

 

198.361.286.712

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

35.483.708.275

 

35.483.708.275

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

24.528.355.415

 

24.528.355.415

 

 

34

 

SUBVENTII

10.834.687.439

 

10.834.687.439

 

 

36

 

PRIME

701.000.000

 

701.000.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

64.300.655.474

 

64.300.655.474

 

 

49

 

DOBANZI

61.473.825.000

 

61.473.825.000

 

 

60

 

REZERVE

1.039.055.109

 

1.039.055.109

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.615.132.166

 

14.615.132.166

 

 

79

 

IMPRUMUTURI ACORDATE

102.715.360

 

102.715.360

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

24.738.096.410

 

24.738.096.410

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

24.738.096.410

 

24.738.096.410

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

17.870.194.110

 

17.870.194.110

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

6.867.902.300

 

6.867.902.300

5101

 

 

 

AUTORITATI PUBLICE

14.321.553.666

 

14.321.553.666

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

12.596.056.222

 

12.596.056.222

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

9.005.751.901

 

9.005.751.901

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.786.002.368

 

2.786.002.368

 

 

34

 

SUBVENTII

34.170.000

 

34.170.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

770.131.953

 

770.131.953

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

959.047.304

 

959.047.304

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

766.450.140

 

766.450.140

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

766.450.140

 

766.450.140

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

627.918.280

 

627.918.280

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

138.531.860

 

138.531.860

 

01

 

 

Administratia Prezidentiala

106.493.000

 

106.493.000

 

02

 

 

Autoritati legislative

1.674.518.000

 

1.674.518.000

 

03

 

 

Autoritati judecatoresti

4.689.093.246

 

4.689.093.246

 

04

 

 

Alte organe ale autoritatilor publice

690.697.450

 

690.697.450

 

05

 

 

Autoritati executive

7.160.751.970

 

7.160.751.970

5401

 

 

 

APARARE NATIONALA

23.231.105.604

 

23.231.105.604

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

15.562.810.100

 

15.562.810.100

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

8.420.059.327

 

8.420.059.327

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.216.826.803

 

6.216.826.803

 

 

38

 

TRANSFERURI

925.923.970

 

925.923.970

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

502.674.504

 

502.674.504

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

7.165.621.000

 

7.165.621.000

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

7.165.621.000

 

7.165.621.000

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

6.136.551.000

 

6.136.551.000

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

1.029.070.000

 

1.029.070.000

 

01

 

 

Administratie centrala

239.989.510

 

239.989.510

 

02

 

 

Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii

14.936.150.963

 

14.936.150.963

 

03

 

 

Actiuni de integrare euroatlantica si pentru constituirea fortei

de reactie rapida

7.177.392.896

 

7.177.392.896

 

04

 

 

Parteneriat pentru pace

165.741.958

 

165.741.958

 

05

 

 

Plati compensatorii

711.830.277

 

711.830.277

5501

 

 

 

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

24.917.392.817

 

24.917.392.817

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

22.011.411.114

 

22.011.411.114

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

11.858.552.700

 

11.858.552.700

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.985.384.901

 

6.985.384.901

 

 

34

 

SUBVENTII

2.442.068.898

 

2.442.068.898

 

 

38

 

TRANSFERURI

725.404.615

 

725.404.615

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

944.113.683

 

944.113.683

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

1.961.868.020

 

1.961.868.020

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

1.961.868.020

 

1.961.868.020

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

1.554.405.440

 

1.554.405.440

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

407.462.580

 

407.462.580

 

01

 

 

Administratie centrala

1.235.943.015

 

1.235.943.015

 

02

 

 

Politie

7.075.347.379

 

7.075.347.379

 

03

 

 

Protectie si paza contra incendiilor

1.058.687.164

 

1.058.687.164

 

04

 

 

Paza si supravegherea frontierei

2.428.825.648

 

2.428.825.648

 

05

 

 

Jandarmerie

3.309.112.496

 

3.309.112.496

 

06

 

 

Siguranta nationala

5.959.991.071

 

5.959.991.071

 

07

 

 

Penitenciare

2.641.201.135

 

2.641.201.135

50

9

 

 

Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala

1.208.284.90

 

 

5701

 

 

 

INVATAMANT

12.770.709.059

 

12.770.709.059

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

10.318.917.524

 

10.318.917.524

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.217.922.404

 

2.217.922.404

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.411.476.433

 

1.411.476.433

 

 

34

 

SUBVENTII

710.530.000

 

710.530.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

5.978.988.687

 

5.978.988.687

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.891.746.905

 

1.891.746.905

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

560.044.630

 

560.044.630

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de ordonatorii de credite

560.044.630

 

560.044.630

 

 

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

203.272.880

 

203.272.880

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

356.771.750

 

356.771.750

 

01

 

 

Administratie centrala

44.068.530

 

44.068.530

 

02

 

 

Invatamant prescolar

162.258.641

 

162.258.641

 

03

 

 

Invatamant primar si gimnazial

1.211.661.945

 

1.211.661.945

 

04

 

 

Invatamant liceal

662.877.241

 

662.877.241

 

09

 

 

Invatamant superior

7.208.107.563

 

7.208.107.563

 

10

 

 

Biblioteci centrale, universitare

 

 

 

 

 

 

 

si pedagogice

176.274.135

 

176.274.135

 

14

 

 

Internate, camine si cantine pentru

 

 

 

 

 

 

 

elevi si studenti

455.230.742

 

455.230.742

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

782.216.475

 

782.216.475

 

50

 

 

Alte institutii si actiuni de invatamant

2.068.013.787

 

2.068.013.787

5801

 

 

 

SANATATE

9.807.876.580

 

9.807.876.580

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

4.250.862.560

 

4.250.862.560

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.091.104.224

 

1.091.104.224

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.377.691.240

 

1.377.691.240

 

 

34

 

SUBVENTII

54.250.000

 

54.250.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.727.817.096

 

1.727.817.096

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.194.632.390

 

1.194.632.390

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

4.362.381.630

 

4.362.381.630

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si

 

 

 

 

 

 

 

plati de dobanzi si comisioane la

 

 

 

 

 

 

 

credite externe contractate de

 

 

 

 

 

 

 

ordonatorii de credite

4.362.381.630

 

4.362.381.630

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

3.383.867.060

 

3.383.867.060

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

978.514.570

 

978.514.570

 

01

 

 

Administratie centrala

750.000.000

 

750.000.000

 

03

 

 

Spitale

1.267.346.910

 

1.267.346.910

 

05

 

 

Crese

1.966.524

 

1.966.524

 

07

 

 

Centre de transfuzii sanguine

450.000.000

 

450.000.000

 

09

 

 

Centre de sanatate

131.230.597

 

131.230.597

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

3.245.387.994

 

3.245.387.994

 

50

 

 

Alte institutii si actiuni sanitare

3.961.944.555

 

3.961.944.555

5901

 

 

 

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

3.801.494.629

 

3.801.494.629

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

3.634.733.231

 

3.634.733.231

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

197.629.500

 

197.629.500

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.013.159.313

 

1.013.159.313

 

 

34

 

SUBVENTII

1.294.265.887

 

1.294.265.887

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.129.678.531

 

1.129.678.531

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

156.321.398

 

156.321.398

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

10.440.000

 

10.440.000

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

10.440.000

 

10.440.000

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

10.440.000

 

10.440.000

 

01

 

 

Administratie centrala

144.700.767

 

144.700.767

 

02

 

 

Biblioteci publice nationale

84.782.856

 

84.782.856

 

04

 

 

Muzee

209.906.257

 

209.906.257

 

05

 

 

Teatre si institutii profesioniste

 

 

 

 

 

 

 

de spectacole si concerte

290.190.908

 

290.190.908

 

15

 

 

Culte religioase

588.846.440

 

588.846.440

 

20

 

 

Activitatea sportiva

863.548.085

 

863.548.085

 

21

 

 

Activitatea de tineret

70.000.000

 

70.000.000

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

89.413.929

 

89.413.929

 

50

 

 

Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret

1.460.105.387

 

1.460.105.387

6001

 

 

 

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

27.278.483.522

 

27.278.483.522

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

27.161.951.573

 

27.161.951.573

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

294.362.000

 

294.362.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.844.208.636

 

1.844.208.636

 

 

34

 

SUBVENTII

18.279.765

 

18.279.765

 

 

38

 

TRANSFERURI

25.005.101.172

 

25.005.101.172

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.840.749

 

60.840.749

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

55.691.200

 

55.691.200

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

55.691.200

 

55.691.200

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

13.922.800

 

13.922.800

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

41.768.400

 

41.768.400

 

01

 

 

Administratie centrala

182.789.800

 

182.789.800

 

08

 

 

Centre de primire a minorilor

2.644.250

 

2.644.250

 

09

 

 

Ajutor social

40.000.000

 

40.000.000

 

14

 

 

Alocatia de incredintare si plasament

237.800.000

 

237.800.000

 

 

 

 

familial

 

 

 

 

15

 

 

Alocatia de stat pentru copii

9.893.960.447

 

9.893.960.447

 

17

 

 

Ajutoare pentru sotii de militari in termen

7.348.320

 

7.348.320

 

18

 

 

Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat

10.312.059

 

10.312.059

 

19

 

 

Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii

957.847.000

 

957.847.000

 

20

 

 

Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte categorii de beneficiari

5.378.392.412

 

5.378.392.412

 

21

 

 

Pensii militari

5.278.804.132

 

5.278.804.132

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

247.864.665

 

247.864.665

 

29

 

 

Concediu platit pentru cresterea

 

 

 

 

 

 

 

copiilor pana la 2 ani

3.674.160

 

3.674.160

 

37

 

 

Ajutoare speciale

1.255.634.477

 

1.255.634.477

 

38

 

 

Indemnizatii nevazatori salariati

9.389.520

 

9.389.520

 

43

 

 

Sustinerea sistemului de protectie

 

 

 

 

 

 

 

a drepturilor copilului

251.830.910

 

251.830.910

 

48

 

 

Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

27.500.000

 

27.500.000

 

50

 

 

Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii

3.492.691.370

 

3.492.691.370

6301

 

 

 

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

4.637.307.375

 

4.637.307.375

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.609.100.000

 

1.609.100.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.609.100.000

 

1.609.100.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.129.833.595

 

1.129.833.595

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE

 

 

 

 

 

 

 

DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

1.898.373.780

 

1.898.373.780

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

1.898.373.780

 

1.898.373.780

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

1.427.087.000

 

1.427.087.000

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

471.286.780

 

471.286.780

 

08

 

 

Locuinte

2.039.833.595

 

2.039.833.595

 

50

 

 

Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte

2.597.473.780

 

2.597.473.780

6401

 

 

 

MEDIU SI APE

2.137.356.546

 

2.137.356.546

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

457.172.840

 

457.172.840

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

231.918.000

 

231.918.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

83.382.920

 

83.382.920

 

 

38

 

TRANSFERURI

141.871.920

 

141.871.920

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.550.005.526

 

1.550.005.526

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

130.178.180

 

130.178.180

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

130.178.180

 

130.178.180

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

130.178.180

 

130.178.180

 

01

 

 

Administratie centrala

80.808.750

 

80.808.750

 

02

 

 

Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice

1.395.529.336

 

1.395.529.336

 

03

 

 

Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul poluarii

647.227.910

 

647.227.910

 

04

 

 

Prospectiuni geologice privind sursele de apa

1.020.750

 

1.020.750

 

05

 

 

Controlul activitatilor nucleare

12.769.800

 

12.769.800

6601

 

 

 

INDUSTRIE

7.634.466.514

 

7.634.466.514

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

5.220.440.764

 

5.220.440.764

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

109.461.000

 

109.461.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

201.647.376

 

201.647.376

 

 

34

 

SUBVENTII

3.089.611.600

 

3.089.611.600

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.819.720.788

 

1.819.720.788

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.335.710.000

 

2.335.710.000

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

78.315.750

 

78.315.750

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

78.315.750

 

78.315.750

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

14.618.940

 

14.618.940

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

63.696.810

 

63.696.810

 

01

 

 

Administratie centrala

303.919.654

 

303.919.654

 

02

 

 

Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de resurse minerale

130.000.000

 

130.000.000

 

03

 

 

Combustibili minerali solizi

1.820.708.000

 

1.820.708.000

 

06

 

 

Resurse minerale, altele decat combustib

2.900.549.534

 

2.90549.534

 

07

 

 

Industrie prelucratoare

535.995.129

 

535.995.129

 

50

 

 

Alte cheltuieli in domeniul industriei

1.943.294.197

 

1.943.294.197

6701

 

 

 

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

11.617.196.149

 

11.617.196.149

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

10.779.104.123

 

10.779.104.123

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

700.759.000

 

700.759.000

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

993.223.937

 

993.223.937

 

 

34

 

SUBVENTII

2.863.400.000

 

2.863.400.000

 

 

36

 

PRIME

701.000.000

 

701.000.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

5.520.721.186

 

5.520.721.186

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

648.045.806

 

648.045.806

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

190.046.220

 

190.046.220

 

85

 

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

190.046.220

 

190.046.220

 

85

01

 

Rambursari de credite externe

114.863.100

 

114.863.100

 

85

02

 

Plati de dobanzi si comisioane

75.183.120

 

75.183.120

 

01

 

 

Administratie centrala

109.564.515

 

109.564.515

 

02

 

 

Amendare soluri acide si alcaline

50.000.000

 

50.000.000

 

03

 

 

Acoperire sume fixe la seminte

409.400.000

 

409.400.000

 

04

 

 

Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal

281.606.260

 

281.606.260

 

05

 

 

Reproductie si selectie animale

199.992.598

 

199.992.598

 

06

 

 

Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole

83.188.730

 

83.188.730

 

07

 

 

Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli

120.000.000

 

120.000.000

 

10

 

 

Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

5.996.486.193

 

5.996.486.193

 

14

 

 

Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului

1.686.227.330

 

1.686.227.330

 

15

 

 

Silvicultura

348.874.969

 

348.874.969

 

17

 

 

Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea epizootiilor

517.223.937

 

517.223.937

 

25

 

 

Servicii publice descentralizate

1.405.161.472

 

1.405.161.472

 

50

 

 

Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii

409.470.145

 

409.470.145

6801

 

 

 

TRANSPORTURI SI COMUNICATII

18.469.158.742

 

18.469.158.742

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

9.246.038.083

 

9.246.038.083

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

172.255.512

 

172.255.512

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

128.632.736

 

128.632.736

 

 

34

 

SUBVENTII

25.150.140

 

25.150.140

 

 

38

 

TRANSFERURI

8.919.999.695

 

8.919.999.695

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.397.816.029

 

2.397.816.029

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

6.825.304.630

 

6.825.304.630

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si dobanzi si comisioane la credite externe plati de contractate de ordonatorii de credite

6.825.304.630

 

6.825.304.630

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

3.823.897.020

 

3.823.897.020

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

3.001.407.610

 

3.001.407.610

 

01

 

 

Administratie centrala

644.427.002

 

644.427.002

 

02

 

 

Aviatie civila

2.618.138.016

 

2.618.138.016

 

03

 

 

Navigatie civila

1.041.259.862

 

1.041.259.862

 

05

 

 

Drumuri si poduri

5.413.637.930

 

5.413.637.930

 

06

 

 

Transport feroviar

6.930.044.184

 

6.930.044.184

 

07

 

 

Transport in comun

1.634.381.850

 

1.634.381.850

 

08

 

 

Aeroporturi de interes local

29.355.000

 

29.355.000

 

09

 

 

Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala

148.966.153

 

148.966.153

 

10

 

 

Comunicatii

7.848.745

 

7.848.745

 

50

 

 

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor

1.100.000

 

1.100.000

6901

 

 

 

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

7.118.938.108

 

7.118.938.108

 

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

6.362.869.330

 

6.362.869.330

 

 

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

154.001.302

 

154.001.302

 

 

 

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

394.201.046

 

394.201.046

 

 

 

34

SUBVENTII

214.254.384

 

214.254.384

 

38

 

 

TRANSFERURI

5.600.412.598

 

5.600.412.598

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

130.586.988

 

130.586.988

 

84

 

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

625.481.790

 

625.481.790

 

85

 

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

625.481.790

 

625.481.790

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

522.105.000

 

522.105.000

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

103.376.790

 

103.376.790

 

01

 

 

Administratie centrala

1.188.208.008

 

1.188.208.008

 

02

 

 

Rezerve materiale nationale si de mobilizare

351.219.636

 

351.219.636

 

03

 

 

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

1.474.939

 

1.474.939

 

04

 

 

Meteorologie si hidrologie

757.221.525

 

757.221.525

 

05

 

 

Stimulare productie de export si a exportului

1.000.000.000

 

1.000.000.000

 

06

 

 

Actiuni de cooperare economica internationala

4.000.000

 

4.000.000

 

07

 

 

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

144.000.000

 

144.000.000

 

10

 

 

Sistemul National Antigrindina

3.800.000

 

3.800.000

 

13

 

 

Promovarea si dezvoltarea turismului

180.814.000

 

180.814.000

 

18

 

 

Fondul National de Preaderare

3.343.200.000

 

3.343.200.000

 

50

 

 

Alte cheltuieli pentru actiuni economice

145.000.000

 

145.000.000

7101

 

 

 

CERCETARE STIINTIFICA

3.035.243.925

 

3.035.243.925

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

2.882.652.127

 

2.882.652.127

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

553.490.813

 

553.490.813

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

890.500.286

 

890.500.286

 

 

34

 

SUBVENTII

12.492.765

 

12.492.765

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.426.168.263

 

1.426.168.263

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

152.591.798

 

152.591.798

 

01

 

 

Administratie centrala

111.211.556

 

111.211.556

 

02

 

 

Cercetare fundamentala

442.478.213

 

442.478.213

 

03

 

 

Cercetare aplicativa si experimentala

2.197.682.668

 

2.197.682.668

 

50

 

 

Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica

283.871.488

 

283.871.488

7201

 

 

 

ALTE ACTIUNI

2.493.646.943

 

2.493.646.943

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.824.582.012

 

1.824.582.012

 

 

02

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

476.440.592

 

476.440.592

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

202.017.420

 

202.017.420

 

 

34

 

SUBVENTII

76.214.000

 

76.214.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.069.910.000

 

1.069.910.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

561.165.491

 

561.165.491

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE

107.899.440

 

107.899.440

 

 

85

 

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite

107.899.440

 

107.899.440

 

 

85

01

Rambursari de credite externe

47.685.590

 

47.685.590

 

 

85

02

Plati de dobanzi si comisioane

60.213.850

 

60.213.850

 

01

 

 

Administratie centrala vamala si unitati teritoriale

373.109.000

 

373.109.000

 

05

 

 

Sistemul national de decoratii

20.000.000

 

20.000.000

 

06

 

 

Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale

3.768.732

 

3.768.732

 

07

 

 

Protectie civila

172.804.892

 

172.804.892

 

08

 

 

Executarea silita a creantelor bugetare

15.000.000

 

15.000.000

 

10

 

 

Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale

849.800.000

 

849.800.000

 

11

 

 

Onorarii pentru expertizele contabile

 

 

 

 

 

 

 

dispuse in cadrul procesului penal

15.000.000

 

15.000.000

 

12

 

 

Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, si a precum celorlalte unitati vamale

555.829.440

 

555.829.440

 

13

 

 

Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei

215.000.000

 

215.000.000

 

18

 

 

Masuri active pentru combaterea somajului

2.500.000

 

2.500.000

 

19

 

 

Zboruri speciale

76.214.000

 

76.214.000

 

20

 

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

86.370.000

 

86.370.000

 

50

 

 

Alte cheltuieli

108.250.879

 

108.250.879

7501

 

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI

29.705.000

 

29.705.000

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

29.705.000

 

29.705.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

29.705.000

 

29.705.000

 

01

 

 

Cheltuieli din fondul de interventie

29.705.000

 

29.705.000

8501

 

 

 

TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT

1.900.000.000

 

1.900.000.000

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.900.000.000

 

1.900.000.000

 

 

38

 

TRANSFERURI

1.900.000.000

 

1.900.000.000

 

03

 

 

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

1.900.000.000

 

1.900.000.000

8601

 

 

 

IMPRUMUTURI

102.715.360

 

102.715.360

 

 

79

 

IMPRUMUTURI ACORDATE

102.715.360

 

102.715.360

 

02

 

 

Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale

50.000.000

 

50.000.000

 

05

 

 

Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta

2.233.440

 

2.233.440

 

11

 

 

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale

50.481.920

 

50.481.920

8801

 

 

 

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI

61.473.825.000

 

61.473.825.000

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

61.473.825.000

 

61.473.825.000

 

 

49

 

DOBANZI

61.473.825.000

 

61.473.825.000

 

01

 

 

Dobanzi aferente datoriei publice interne

28.705.625.000

 

28.705.625.000

 

02

 

 

Dobanzi aferente datoriei publice externe

7.345.000.000

 

7.345.000.000

 

03

 

 

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii

10.753.800.000

 

10.753.800.000

 

04

 

 

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

12.259.400.000

 

12.259.400.000

 

05

 

 

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

2.410.000.000

 

2.410.000.000

9501

 

 

 

FONDURI DE REZERVA

1.039.055.109

 

1.039.055.109

 

 

60

 

REZERVE

1.039.055.109

 

1.039.055.109

 

01

 

 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

450.760.109

 

450.760.109

 

02

 

 

Fond de interventie la dispozitia Guvernului

470.295.000

 

470.295.000

 

03

 

 

Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova

118.000.000

 

118.000.000

9901

 

 

 

DEFICIT

-59.410.122.248

 

-59.410.122.248

5050

 

 

 

FONDURI SPECIALE - TOTAL

11.864.904.511

 

11.864.904.511

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

6.064.904.511

 

6.064.904.511

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

5.964.904.511

 

5.964.904.511

 

 

38

 

TRANSFERURI

100.000.000

 

100.000.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.440.000.000

 

5.440.000.000

 

 

84

 

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI