MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 204         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

218. - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării scolare a acestora

 

237. - Hotărâre privind transmiterea imobilului “Hipodromul” Ploiesti din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. în proprietatea publică a statului si din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

238. - Hotărâre pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, de Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

241. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a turnului metalic pentru antena care compune radarul meteorologic de la Bârnova, judetul Iasi, aflat în administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

 

243. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Năsăud în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistrita

 

246. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

247. - Hotărâre privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

248. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

249. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

251. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare

si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării scolare a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării scolare a acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de evaluare complexă din cadrul serviciului public specializat în subordinea consiliului judetean sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comisia internă de evaluare continuă din unitatea scolară de învătământ special, integrat si/sau inclusiv, aplică setul de instrumente de expertizare si evaluare mentionat la art. 1.

Art. 3. - (1) Comisia de protectie a copilului verifică corectitudinea rapoartelor întocmite de către serviciul de evaluare complexă.

(2) Membrii Comisiei de protectie a copilului si ai serviciului de evaluare complexă răspund, după caz, civil, disciplinar, contraventional sau penal pentru nerespectarea prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Barto

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 218.

 

ANEXĂ

 

Metodologie

pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării scolare a acestora

 

Art. 1. - Expertiza/evaluarea în vederea stabilirii cerintelor educative speciale ale unui copil/elev si pentru orientarea scolară si profesională se realizează pe baza următoarelor principii:

a) examinarea globală si personalizată a copilului/elevului în contextul familial, social si/sau scolar;

b) expertizarea si evaluarea multidisciplinară, incluzând examinarea medicală, socială, psihointelectuală si psihoeducatională;

c) urmărirea dinamicii potentialului de dezvoltare si învătare;

d) corelarea si interpretarea rezultatelor evaluării copilului pe toate planurile, în vederea stabilirii unui diagnostic obiectiv pentru o orientare cât mai eficientă.

Art. 2. - Principalele obiective ale utilizării unui set de instrumente de evaluare unitar, coerent, la nivel national sunt:

a) identificarea, înregistrarea si evidenta copiilor/elevilor deficienti;

b) evaluarea individuală si globală a copilului;

c) stabilirea tipului si gradului de deficientă din perspectiva psihointelectuală si psihoeducatională;

d) recomandarea formei si a tipului de scolarizare în concordantă cu tipul si cu gradul de deficientă;

e) evaluarea capacitătilor de adaptare si integrare socială, scolară, precum si evaluarea capacitătii de învătare, de formare.

Art. 3. - Activitatea de expertiză si evaluare se va desfăsura:

a) pe tipurile de deficientă determinate de Organizatia Mondială a Sănătătii, astfel:

1. deficiente intelectuale;

2. alte deficiente ale psihismului;

3. deficiente ale limbajului, vorbirii si comunicării;

4. deficiente auditive;

5. deficiente ale aparatului ocular;

6. deficiente ale altor organe senzoriale;

7. deficiente ale scheletului si ale aparatului de sustinere;

8. deficiente estetice;

9. deficiente ale functiilor generale senzitive;

10. alte deficiente;

b) pe examinarea pluridisciplinară si intercorelată a fenomenului de deficientă, aprobată de Organizatia Mondială a Sănătătii.

Art. 4. - Expertizarea si evaluarea din punct de vedere psihointelectual si psihoeducational se realizează prin aplicarea.setului de instrumente de evaluare si expertizare prezentat în anexă.

Art. 5. - Evaluarea capacitătii de învătare, precum si evaluarea periodică a stării de progres/regres în dezvoltarea biopsihoeducatională a copilului/elevului se vor face prin probe de evaluare a nivelului de cunostinte.

Art. 6. - Probele de evaluare a nivelului de cunostinte ale copilului/elevului vor fi prelucrate, adaptate si utilizate, tinându-se seama de:

1 . tipul si gradul de deficientă;

2. tipul si forma de învătământ în care acesta este scolarizat.

Art. 7. - Pentru utilizarea si aplicarea setului de instrumente de evaluare/expertizare trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) proba să se desfăsoare într-un cadru psihoeducational si socioafectiv adecvat;

b) setul de instrumente să fie aplicat numai de către specialisti în domeniu: psihologi scolari, psihopedagogi, psihodiagnosticieni, psihologi-consilieri, pedagogi, care au lucrat sau lucrează în învătământ, de regulă în învătământul special;

c) diagnosticul medical să fie considerat ca punct de plecare în expertizarea/evaluarea copilului;

d) completarea grilei de interpretare să fie obligatorie pentru fiecare instrument de evaluare utilizat.

Art. 8. - Evaluarea/expertizarea nivelului de cunostinte, a gradului si nivelului de învătare si adaptare scolară si socială se desfăsoară numai în procesul de educatie, în mediul de studiu al elevului.

Art. 9. - (1) Fiecare instrument de expertizare/evaluare a copilului/elevului trebuie să aibă un ghid de utilizare.

(2) Aplicarea instrumentelor de expertizare/evaluare se realizează diferentiat, în functie de vârsta copilului, de problematica manifestă a acestuia, de tipul si gradul de deficientă, de mediul din care provine, precum si de alte criterii.

Art. 10. - Ministerul Educatiei si Cercetării si Comisia Natională pentru Învătământ Special, în colaborare cu catedrele de specialitate ale facultătilor de psihologie si stiinte ale educatiei, elaborează un manual de descriere si utilizare a instrumentelor de expertizare si evaluare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Setul de intrumente de expertizare si evaluare cuprinde:

1. Evaluarea nivelului intelectual:

A. teste de inteligentă generală:

a) matricele progresive Colorate-Raven;

b) matricele progresive Standard-Raven;

c) Dearborn;

d) fraze absurde;

e) ce s-a schimbat 1 ;

f) ce s-a schimbat 2;

B. teste de inteligentă globală:

a) W.P.P.S.I; scara Wechsler-Bellvue;

b) WISC; scara Wechsler-Bellvue;

c) WAIS; scara Wechsler-Bellvue;

d) Kaufman (inteligentă globală si stiluri cognitive);

e) Binet-Simon (de reetalonat);

f) N.E.M.I. (R.Zazzo si colaboratorii) - noua scară metrică a inteligentei;

g) cluburile Kohs pentru adulti, de Goldstein;

h) cuburile Kohs pentru copii, de H. Santucci;

i) testul cărămizilor;

j) testul Columbia;

C. probe de inteligentă specifică:

a) probe de evaluare a functiei perceptiv-motorii;

- Santucci (4-6 ani);

- Bender-Santucci (7-11 ani) - etalonat de T. Kulcsar;

b) probe de evaluare a capacitătii de orientare si structurare spatială: - Kohs-Goldstein (adaptat de Santucci si etalonat de V. Preda);

c) probe de inteligentă pentru desen: - Goodenough;

d) evaluarea capacitătii de discriminare a identicului de simetric în structurile grafice: - R.V.E.R.S.A.L.;

e) ce vede în imaginile Rorschach;

f) domino.

2. Evaluarea motricitătii si psihomotricitătii:

a) proba Ozeretski-Guillmain;

b) Gesell, scara de dezvoltare;

c) scara Odette Brunet si Irčne Lezine;

d) proba de lateralitate Harris;

e) testul pentru gnozia digitală, Gertsmann;

f) proba pentru sinkinezia membrelor superioare;

g) test de sinkinezie a membrelor superioare, Stambak;

h) proba de motricitate digitală, A. Rey;

i) probe de asamblare (pătrat, triunghi);

j) proba Piaget-Head (orientare în spatiu);

k) testul Head (mână, ochi, ureche);

l) Denver;

m) Portage.

3. Examinarea psihologică a personalitătii:

a) chestionare de personalitate;

b) CAT, testul de aperceptie pentru copii;

c) TAT, testul tematic de aperceptie;

d) Lucher, testul culorilor;

e) Szondi, proba pulsiunilor;

f) Catell si R.Zazzo, proba de perseverare;

g) testul casă-arbore-om;

h) testul arborelui;

i) testul Rorschach;

j) Freiburg;

k) STAI I;

l) STAI II;

m) testul cu 20 de propozitii neterminate (eu sunt) (TST).

4. Probe pentru evaluarea activitătii psihice:

A. perceptia:

a) testul figurilor complexe, A. Rey;

b) testul de orientare spatială, H. Head;

c) testul frenaj vointă, A. Rey;

B. afectivitatea:

a) testul de frustratie Rosenzweig;

b) completarea de povestiri;

c) asociere de cuvinte;

d) fabulele DUSS;

C. limbajul:

a) scara de dezvoltare a limbajului, C. Păunescu;

b) proba de evaluare a capacitătii cititului, M. Lobrot (Bovet);

c) Bender-Santucci;

d) probe de flexibilitate asociativă;

e) A. Rey adaptată;

D. imaginatia:

a) proba de desen liber;

b) proba Wartegg;

c) proba Collin (completarea lacunelor dintr-un desen);

d) desenul familiei, Corman;

E. memoria:

a) proba A. Rey pe bază de cuvinte;

b) proba A. Rey pe bază de figuri geometrice;

c) testul figurilor complexe, A. Rey;

d) proba Pieron;

e) WISC (proba de memorie);

F. atentia:

a) proba Toulouse-Pieron;

b) proba de dublu baraj, R. Zazzo;

c) proba Bourdon-Amfimov;

d) proba Praga;

e) labirinte;

f) completarea lacunelor;

g) proba de discriminare perceptivă.

5. Probe pentru evaluarea deficientei de vedere:

a) scala Barraga pentru deficientă vizuală;

b) scala de evaluare Blounsky;

c) scala Reynell-Zinkin;

d) scala Maxfield-Bucholz;

e) proiectul Oregon;

f) chestionarul “Priveste si gândeste”.

6. Probe de evaluare a nivelului intelectual pentru deficientii de auz:

a) Borelli-Oleron;

b) testul Sans-paroles;

c) testul Snijdern-Oomen;

d) scala Webster.

7. Scala de evaluare a interventiei timpurii:

a) Portage;

b) Frohlich.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului “Hipodromul” Ploiesti din proprietatea privată a statului

si din administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. în proprietatea publică a statului

si din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului “Hipodromul” Ploiesti din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. în proprietatea publică a statului si din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2. - Imobilul transmis conform art. 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului “Hipodromul” Ploiesti se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 237.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului “Hipodromul”, Ploiesti propus să fie transmis în proprietatea publică

a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Adresa imobilului care se transmite imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

Terenul aferent incintei

“Hipodromul”

Teren agricol

Total teren

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

Societatea Natională “Cai de Rasă”- S.A.

Municipiul Ploiesti

20,84 ha, din care 3,05 ha

suprafată

construită.

370,08 ha

390,92 ha

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului “Hipodromul” Ploiesti propus să fie transmis în proprietatea publică

a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Nr.

crt.

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

(identificare prin tarla,

parcelă)

Adresa

imobilului

 

Teren,

din care:

- ha -

 

Arabil

- ha -

 

Alte categorii

 

0

1

2

3

4

5

1.

Tarlaua 12 parcela 168

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

12,73

12,73

 

 

 

2.

Tarlaua 12 parcela 169

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

1,74

1,74

 

 

3.

Tarlaua 12 parcela 170

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

54,49

54,49

 

 

4.

Tarlaua 12 parcela 173

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

1,21

1,21

 

5.

Tarlaua 13 parcela 175

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

1,00

 

1,00 ha păsuni

6.

Tarlaua 13 parcela 176

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

1,42

1,42

 

7.

Tarlaua 13 parcela 197

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

17,56

17,56

 

8.

Tarlaua 13 parcela 208

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

4,98

4,98

 

9.

Tarlaua 13 parcela 209

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,18

 

0,18 ha păduri

10.

Tarlaua 13 parcela 210

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

11,00

11,00

 

11.

Tarlaua 14 parcela 224

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,83

0,83

 

12.

Tarlaua 14 parcela 228

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

33,67

33,67

 

13.

Tarlaua 14 parcela 230

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,91

0,91

 

14.

Tarlaua 14 parcela 232

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

3,24

3,24

 

15.

Tarlaua 14 parcela 237

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

5,62

5,62

 

16.

Tarlaua 14 parcela 260

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,72

 

0,72 ha ape, stuf

17.

Tarlaua 23 parcela 317

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,13

 

0,13 ha neproductiv

18.

Tarlaua 23 parcela 318

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,52

 

0,52 ha păsuni

19.

Tarlaua 23 parcela 319

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,40

 

0,40 ha păsuni

20.

Tarlaua 23 parcela 320

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

46,26

46,26

 

21.

Tarlaua 34 parcela 466

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

4,88

4,88

 

22.

Tarlaua 34 parcela 468

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,32

 

0,32 ha neproductiv

23.

Tarlaua 34 parcela 482

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,02

 

0,02 ha ape, stuf

24.

Tarlaua 34 parcela 483

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

51,33

51,33

 

25.

Tarlaua 34 parcela 484

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,38

 

0,38 ha neproductiv

26.

Tarlaua 34 parcela 485

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

0,19

 

0,19 ha neproductiv

27.

Tarlaua 34 parcela 486

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

2,26

 

2,26 ha păsuni

28.

Tarlaua 36 parcela 495

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

82,90

82,90

 

29.

Tarlaua 38 parcela 531

Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului nr. 2

29,19

29,19

 

 

TOTAL, din care :

 

370,08

363,96

6,12

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute de Legea protectiei muncii

nr. 90/ 996, republicată, de Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 4 din Legea protectiei muncii nr. 90/196, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001 se majorează după cum urmează:

a) de la 30.000.000 lei la 1 00.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (2);

b) de la 35.000.000 lei la 70.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (3);

c) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (4);

d) de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (5);

e) de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (6);

f) de la 1 0.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 4 alin. (7).

Art. II. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 20 si 2 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 2 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 20;

b) de la 30.000.000 lei la 1 00.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 2 .

Art. III. - Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 14;

b) de la 50.000.000 lei la 1 00.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 15;

c) de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei, pentru cele stabilite la art. 16.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a turnului metalic

pentru antena care compune radarul meteorologic de la Bârnova, judetul Iasi, aflat în administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11 2/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijlocului fix aflat în administrarea Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., amplasat în localitatea Bârnova, judetul Iasi, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si casării mijlocului fix prevăzut la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casare Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta contabilă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 241.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijlocului fix care compune radarul meteorologic de la Bârnova, judetul Iasi

 

Nr. M.F.P.

Nr. de inventar

Denumirea mijlocului fix

Valoarea de inventar

Valoarea amortizată la 31 decembrie 2001 (lei)

Valoarea

rămasă (lei)

Valoarea neinclusă pe costuri (lei)

Valoarea inclusă pe costuri (lei)

1

2

3

4

5

6

7

63.173

11.705

Turn metalic pentru antenă

503.395.330

40.797.174

197.553.397

265.044.759

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Năsăud în administrarea Ministerului Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistrita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din constructii si terenul aferent, situat în -Municipiul Bistrita, Str. Tarpiului nr. 22, judetul Bistrita-Năsăud, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Năsăud în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistrita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 3 martie 2002.

Nr. 243.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Năsăud în administrarea Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistrita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bistrita, Str. Tarpiului nr. 22, judetul Bistrita-Năsăud

Ministerul de Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Năsăud

Ministerul Justitiei -Directia Generală a Penitenciarelor - Penitenciarul Bistrita

- Constructii: imobil principal = 99, m 2

- adăpost de animale = 70,8 m 2

- imobile auxiliare

Teren aferent:

- două parcele de teren cu suprafată totală de 0,48 ha

- nr. topo 6461/3

nr. topo 6463/2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitiile nr. 3, 5, 11, 15, 21, 26, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 44, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 110, 115, 116, 118, 121, 122 si 1 28, precum si nota finală din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În anul 2002 fondurile necesare pentru acoperirea majorării nivelurilor de salarizare aprobate prin prezenta hotărâre se suportă din bugetul aprobat pe anul 2002 unitătilor trimitătoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

SALARIILE ÎN VALU

ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru functia de portar (baza de calcul)

 

Nr.

crt. 

Tara

Valuta

Salariul lunar

3.

Albania

dolari S.U.A.

450

5.

Anglia

lire sterline

400

11.

Austria

euro

660

15.

Belgia

euro

660

21.

Bulgaria

dolari S.U.A.

450

26.

Cehia

dolari S.U.A.

450

28.

Chile

dolari S.U.A.

450

31.

Cipru

dolari S.U.A.

450

33.

Columbia

dolari S.U.A.

450

38.

Croatia

dolari S.U.A.

450

39.

Cuba

dolari S.U.A.

450

40.

Danemarca

coroane daneze

4.250

44.

Elvetia

franci elvetieni

1.050

48.

Finlanda

euro

660

49.

Franta

euro

660

51.

Germania

euro

660

53.

Grecia

euro

660

57.

India

dolari S.U.A.

450

59.

Iordania

dolari S.U.A.

480

62.

Irlanda

euro

660

63.

Islanda

dolari S.U.A.

450

65.

Italia

euro

660

66.

Iugoslavia

dolari S.U.A.

450

73.

Libia

dolari S.U.A.

500

75.

Luxemburg

euro

660

76.

Macedonia

dolari S.U.A.

450

78.

Malaysia

dolari S.U.A.

480

80.

Maroc

dolari S.U.A.

450

82.

Mexic

dolari S.U.A.

500

91.

Norvegia

coroane norvegiene

4.550

93.

Olanda

euro

660

94.

Pakistan

dolari S.U.A.

450

96.

Polonia

dolari S.U.A.

450

97.

Portugalia

euro

660

98.

Qatar

dolari S.U.A.

450

103.

Slovacia

dolari S.U.A.

450

104.

Slovenia

dolari S.U.A.

450

106.

Spania

euro

660

107.

Sri Lanka

dolari S.U.A.

450

110.

Suedia

coroane suedeze

5.250

115.

Turcia

dolari S.U.A.

550

116.

Turkmenistan

dolari S.U.A.

450

118.

Ungaria

dolari S.U.A.

530

121.

Venezuela

dolari S.U.A.

500

122.

Vietnam

dolari S.U.A.

450

128.

Statul Vatican

euro

660

 

NO:

Plata salariilor se va efectua în valuta în care sunt exprimate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/200 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 2 decembrie 200 , cu completările ulterioare, se completează cu literele i) si j) cu următorul cuprins:

“i) ambulatorii de specialitate pentru studenti;

j) ambulatoriul de specialitate unic în structura spitalului, indiferent de sediu.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 247.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/ 998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 3 martie 2002.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

- mii lei -

Nr.

Denumirea indicatorului

Prevederi anuale crt.

I.

VENITURI TOTAL, din care:

658.390.300

 

1. Venituri din privatizare 402.000.000

 

 

2. Venituri din dividende

256.390.300

II.

 CHELTUIELI TOTAL, din care:

658.390.300

 

 

a) Cheltuieli de personal

- deplasări

1.000.000

 

b) Cheltuieli materiale si servicii cheltuieli proprii de organizare, functionare, publicitate, obiecte de inventar etc., efectuate în scopul privatizării

50.800.000

 

- cheltuieli privind taxele la instantele judecătoresti, registre ale actionarilor etc., efectuate în cadrul procesului de privatizare

1.000.000

 

c) Transferuri

 

 

- cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

15.000.000.

 

- costurile implicate de dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

5.000.000

 

- sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători si/sau ofertanti

4.000.000

 

- sume plătite ca despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

3.000.000

 

- vărsăminte la trezoreria statului într- un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice

578.390.300

 

d) Cheltuieli de capital

200.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare, aprobată si modificată prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 325 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Buzău, Cluj, Dâmbovita, Ilfov si din Municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 3 martie 2002.

Nr. 249.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(milioane lei)

1.

Ilea Emilia Ramona

Aiud, str. Unirea bl. 49, sc. A, ap. 2, judetul Alba

50

2.

Coconel Dorinel Floricel

Buzău, cartierul Brosteni bl. J2B, ap. 65, judetul Buzău

7

3.

Ciornea Ana

Gherla, Str. Plugarilor nr. 6, bl. E2, ap. 19, et. 4, sc. 1, judetul Cluj

10

4.

Popa Gheorghe

Satul Dealu Mare, comuna Buciumeni, judetul Dâmbovita

5

5.

Popescu Emilia

Ploiesti, Aleea Bahluiului nr. 3, bl. 142, ap. 31, judetul Prahova

20

6.

Dobre Maria

comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov

5

7.

Grosu Aurica

comuna Domnesti nr. 820, judetul Ilfov

3

8.

Andrei Petre

Bucuresti, aleea Buhusi nr. 7, bl. 7, sc. 4, ap. 180, sectorul

35

9.

Irimia Lixandra

Bucuresti, Str. Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 1, ap. 31, sectorul

65

10.

Dumitrache Dumitru

Bucuresti, aleea Stogu nr. 7-9, bl. 8, sc. A, ap. 3, sectorul 5

3

11.

Popa Andreia

Bucuresti, str. Fabrica de Gheată nr. 19, bl. 96, ap. 23, sectorul 2

7

12.

Buhnilă Ion

Bucuresti, bd Ferdinand nr. 1 22, bl. O-12, sc. 1, ap. 11, sectorul 2

5

13.

Vasile Elena

Bucuresti, Str. Frânarului nr. 1 7, sectorul 5

10

14.

Dută Georgeta

Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 138, bl. 6, sc. 1, ap. 23, sectorul 4

15

15.

Stăncioiu Cristian

Bucuresti, str. Râul Soimului nr. 4, bl. 47, ap. 56, sectorul 4

5

16.

Colman Marioara

Bucuresti, Aleea Livezilor nr. 39, bl. 33, sc. 1, ap. 34, sectorul 5

5

17.

Ciumeică Vera

Bucuresti, Str. Virtutii nr. 4, bl. R 2A, sc. 1, ap. 11, sectorul 2

8

1 .

Bijuc Stefana

Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 32, sectorul 2

8

19.

Mihăilă Marioara

Bucuresti, bd Iuliu Maniu nr. 148-152, bl. 35, sc. 1, ap. 27, sectorul 6

3

20.

Oprea Vasilica

Bucuresti, Str. Melodiei nr. 58, sectorul 2

5

21.

Cretu Petra

Bucuresti, Sos. Colentina bl. OD40, sc. A, ap. 32, sectorul 2

15

22.

Pusca Maria

Bucuresti, Str. Aurului nr. 1 8, bl. M-2, ap. 4, sectorul 2

5

23.

Ghitan Ecaterina

Bucuresti, aleea Cetătuia nr. 4, bl. M22, ap. 82, sectorul 6

10

24.

Florescu Marin

Bucuresti, calea Giulesti nr. 48, sc. C, ap. 34, sectorul 6

10

25.

Anghelescu Dumitru

Bucuresti, str. Serban Bogdan Stan nr. 7, bl. 305, sc. 5, ap. 52, sectorul 6

7

26.

Busuioaca

Bucuresti, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 20, Nicolae Corneliu bl. 22-24, sc. C, ap. 95, sectorul 4

5

27.

Matei Maria

Bucuresti, aleea Crăiesti nr. 4, bl. D-42, sc. D, ap. 50, sectorul 6

10

28.

Melinte Tonia

Bucuresti, Str. Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. 4, ap. 1 56, sectorul 6

5

29.

Meteescu Manuela

Bucuresti, str. Baia de Aries nr. 7, bl. 1 2, sc. I, ap. 32, sectorul 6

5

30.

Dinulescu Lina

Bucuresti, str. Saidac Gheorghe nr. 2A, bl. 1 2A, sc. 1, ap. 81, sectorul 6

5

3 .

Cristea Neculai

Bucuresti, str. Valea Ialomitei nr. 6, bl. C 0, sc. 2, ap. 117, sectorul 6

3

32.

Vasile Nicolae

Bucuresti, Aleea Zorelelor nr. 2A, bl. M 4, sc. 1, ap. 62, sectorul 6

5

33.

Tiu Nicolae

Bucuresti, bd Pache Protopopescu nr. 82, sectorul 2

5

34.

Frîncu Aneta

Bucuresti, bd Iuliu Maniu nr. 148-152, bl. 35, sc. 1, ap. 25, sectorul 6

3

35.

Ionită Stela

Bucuresti, Bd Uverturii nr. 91, bl. P2 , sc. 1 , ap. 4, sectorul 6

10

36.

Bratu Dumitru

Bucuresti, bd Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. A2, sc. 2, ap. 45, sectorul 6

5

37.

Hău Nela

Bucuresti, Str. Răsăritului nr. 1 , bl. 11 8, sc. D, ap. 1 92, sectorul 6

8

38.

Niculae Frusina

Bucuresti, Str. Lujerului nr. 1 0, bl. 1 A, sc. 2, ap. 65, sectorul 6

10

39.

Gheorghe Gean

Bucuresti, str. Serban Bogdan Stan nr. 7, bl. 305, sc. 5, ap. 59, sectorul 6

10

40.

Ivan Gheorghe

Bucuresti, aleea Poiana Mare nr. 4, bl. B7, sc. C, ap. 50, sectorul 6

5

TOTAL:

325

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Media

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995 si ale art. 37 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de de autoritate competentă, si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“- S.A. Medias în calitate de titular, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actul aditional la acordurile de concesiune pentru perimetrele de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 3 martie 2002.

Nr. 251.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONAL DE CONTROL AL EXPORTURILOR

STRATEGICE SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile referitoare la autorizatii si regimul de autorizare, cuprinse în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25 din 9 noiembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 martie 2002.

Nr. 159.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumită în continuare Agentie, eliberează autorizatii pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice, la cererea persoanelor juridice interesate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice.

Art. 2. - Autorizatia pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice, denumită în continuare autorizatie, este documentul prin care se atestă că persoana juridică titulară îndeplineste conditiile necesare pentru a derula, în conformitate cu normele, standardele si recomandările regimului de control al exporturilor si importurilor de produse strategice, următoarele operatiuni:

a) importul si exportul, inclusiv reexportul si orice alte operatiuni comerciale de transfer extern, în regim definitiv sau temporar;

b) operatiuni efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizică a teritoriului României.

Art. 3. - Pentru fiecare operatiune mentionată la art. 2 persoanele juridice sunt obligate să solicite Agentiei eliberarea de licente, potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999.

Art. 4. - Rezolvarea cererilor de licentă pentru exportul sau importul de produse nucleare este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import emise de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Art. 5. - Rezolvarea cererilor de licentă ale agentilor economici din structura sau subordinea organelor sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, pentru exportul sau importul de armamente, munitii si de alte produse militare, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import emise de Ministerul Apărării Nationale - Departamentul pentru armamente.

Art. 6. - Rezolvarea cererilor de licentă pentru exportul sau importul de produse strategice, altele decât cele mentionate la art. 4 si 5, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice, eliberată de către Agentie.

Art. 7. - Rezolvarea cererilor de licentă ale altor persoane juridice decât cele prevăzute la art. 5, pentru exportul sau importul de armamente, munitii si alte produse militare, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import emise de Agentie, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 8. - Fac exceptie de la prevederile art. 7 referitoare la obligativitatea obtinerii avizului Ministerului Apărării Nationale agentii economici producători înfiintati prin hotărâre a Guvernului, prin care acestia pot comercializa la extern produsele si serviciile de tehnică militară aflate în obiectul lor de activitate.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea autorizatiei

 

Art. 9. - În vederea obtinerii autorizatiei pentru operatiunile si produsele mentionate la art. 2 si 6 persoanele juridice trebuie să depună la Agentie un dosar de autorizare cuprinzând:

a) cerere de autorizare si angajament, în formatul aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 148/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 octombrie 2001, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a societătii/institutiei solicitante (conform prevederilor statutare);

b) curriculum vitae pentru persoana care semnează cererea si angajamentul;

c) documente de înfiintare a persoanei juridice, cu toate modificările ulterioare, în copie;

d) certificat constatator eliberat de camera de comert si industrie;

e) ultimul bilant contabil si raportul de gestiune, în copie;

f) avizul Ministerului Apărării Nationale - OCIEPS, în cazul în care se solicită autorizarea pentru derularea de operatiuni de comert exterior cu produse cuprinse în Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2001, în copie;

g) lista cuprinzând persoanele responsabile cu derularea operatiunilor comerciale cu produse strategice;

h) împuternicire din partea conducerii persoanei juridice pentru reprezentantul desemnat să depună sau să ridice documentele la ori de la Agentie;.i) certificate fiscale care să ateste achitarea obligatiilor persoanei juridice către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat;

j) raport de activitate privind operatiunile de comert exterior derulate pe baza documentelor eliberate de Agentie si alte actiuni aflate în legătură cu regimul de control al exporturilor si importurilor de produse strategice.

Raportul de activitate se întocme te în cazul în care persoana juridică solicitantă a mai fost autorizată, fiind completat si cu alte informatii punctuale solicitate de Agentie;

k) alte documente relevante pentru bonitatea firmei, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operatiuni de transferuri cu produse strategice etc.

Art. 10. - Pentru reautorizare dosarul se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului autorizatiei în curs.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare

 

Art. 11. - (1) Termenul de solutionare a cererii de autorizare este de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete la Agentie.

(2) Cererile de autorizare pentru efectuarea de operatiuni de import de produse strategice, altele decât cele sensibile si foarte sensibile, se solutionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete la Agentie.

Art. 12. - În cadrul termenului de 60 de zile Agentia verifică documentele din dosarul de autorizare si întreprinde următoarele actiuni:

- sintetizează si evaluează modul de utilizare a autorizatiei si licentelor emise de Agentie;

- evaluează modul de reprezentare si participare a persoanei juridice solicitante la manifestările si seminariile organizate de Agentie, capacitatea de informare si conformare cu standardele legale ale regimului de control, precum si participarea persoanelor cu responsabilităti în controlul exporturilor la activitătile de pregătire organizate de Agentie;

- solicită, după caz, institutiilor componente ale sistemului national de control al exporturilor si importurilor de produse strategice informatiile necesare în vederea stabilirii oportunitătii eliberării autorizatiei;

- convoacă reprezentantii legali ai persoanei juridice solicitante în scopul analizării tuturor aspectelor relevante privind autorizarea;

- efectuează verificări la sediul persoanei juridice solicitante, direct sau cu sprijinul altor institutii abilitate, în scopul stabilirii modului în care sunt asigurate conditiile pentru respectarea prevederilor legale privind regimul de control al exporturilor si importurilor de produse strategice.

- informează Consiliul interministerial pentru controlul exporturilor si importurilor de produse strategice si solicită un punct de vedere, după caz, institutiilor componente în legătură cu cererea de autorizare;

- evaluează modul de cunoastere a embargourilor si regimurilor restrictive aplicate comertului cu produse si tehnologii militare si cu dublă utilizare;

- evaluează modul de cunoastere a obligatiilor internationale asumate în domeniul neproliferării si controlului exporturilor (Codul de conduită al Uniunii Europene privind comertul cu arme, Reglementarea Consiliului Uniunii Europene nr. 1.334 etc.);

- analizează, dacă este cazul, modul de realizare/conformare a sanctiunilor administrative si contraventionale aplicate de Agentie pentru nerespectarea regimului national de control.

 

CAPITOLUL IV

Solutionarea cererii de autorizare

 

Art. 1 3. - În vederea solutionării cererii de autorizare se au în vedere următoarele:

- rezultatele analizei continutului dosarului de autorizare;

- modul de utilizare a licentelor de către titulari si numărul cererilor de licentă ale solicitantului respinse de Agentie;

- rezultatul actiunilor prevăzute la art. 12;

- experienta persoanei juridice în domeniul comertului exterior cu produse strategice;

- modul în care persoana juridică informează clientii si furnizorii în legătură cu caracterul strategic al produselor, în special în cazul transferurilor la intern;

- mărimea capitalului social (pentru persoanele juridice care solicită autorizatie pentru operatiuni cu produse militare capitalul social minim recomandat este echivalentul a 25.000 euro);

- cifra de afaceri, alti indicatori financiari relevanti;

- datoriile persoanei juridice solicitante la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat;

- existenta unui sediu social adecvat;

- săvârsirea unor fapte contraventionale/infractionale sanctionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- crearea, în cadrul persoanei juridice solicitante, a unei echipe dedicate respectării regimului national de control al exporturilor strategice, formată din persoane notificate la Agentie ca fiind responsabile cu acest domeniu;

- evaluarea managementului de control al exporturilor strategice existent în companie, în special diligenta profesională, corectitudinea, promptitudinea si transparenta manifestate de solicitant;

- aspecte de interes privind participarea la târguri, expozitii sau licitatii interne ori internationale si alte date sau informatii care să contureze imaginea pe piată a persoanei juridice solicitante.

Art. 14. - Cererea de autorizare se respinge sau se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 15. - Cererea de autorizare se respinge în oricare dintre următoarele cazuri:

a) persoana juridică solicitantă a detinut autorizatie eliberată de Agentie, nu a derulat nici un fel de operatiuni pe baza acesteia si nici nu face dovada că în perioada imediat următoare există premise întemeiate pentru derularea unor astfel de operatiuni (spre exemplu, contracte comerciale deja semnate);

b) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana juridică solicitantă, conform documentelor depuse în dosarul de autorizare, a fost începută urmărirea penală sau procesul penal pentru săvârsirea unor infractiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor si importurilor de produse strategice;

c) în obiectul de activitate al persoanei juridice nu sunt prevăzute activităti care să corespundă operatiunilor de comert exterior solicitate prin cererea de autorizare;

d) durata de functionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiintare, a expirat;

e) documentele doveditoare privind sediul social nu mai au valabilitate;

f) modificările actelor de înfiintare nu au fost declarate si înscrise în registrul comertului;

g) alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art. 16. - (1) În cazul respingerii cererii de autorizare persoana juridică solicitantă este informată, în termen de 15 zile de la emiterea ordinului presedintelui Agentiei, despre principalele motive care au condus la respingerea cererii de autorizare.

(2) Persoana juridică înstiintată despre respingerea cererii de autorizare poate solicita înscrierea în registrul de a teptare.

(3) Persoana juridică înscrisă în registrul de astepare poate solicita reluarea procedurii de autorizare după înlăturarea cauzei care a condus la respingerea cererii, dar nu mai devreme de 6 luni de la data respingerii.

Art. 17. - În cazul aprobării cererii de autorizare, în baza ordinului presedintelui Agentiei se emite autorizatia în care se mentionează operatiunile de comert exterior pe care le poate derula titularul si categoriile de produse strategice care pot face obiectul acestor operatiuni.

 

CAPITOLUL V

Regimul de autorizare

 

Art. 1 8. - (1) În cazuri deosebite, la solicitarea persoanelor juridice, pentru rezolvarea unor situatii de urgentă, Agentia poate elibera autorizatii pentru derularea unor operatiuni punctuale, cu specificarea produselor.

(2) În situatiile mentionate la alin. (1) termenul de valabilitate al autorizatiei este de maximum 30 de zile.

(3) Aceste situatii vor fi aduse la cunostintă Consiliului interministerial pentru controlul exporturilor si importurilor de produse strategice, care, după caz, va analiza si va aviza cererile de licentă pentru aceste operatiuni.

(4) După derularea operatiunii persoana juridică în cauză va depune o nouă cerere de autorizare, urmând să fie aplicată procedura de autorizare în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Art. 19. - În cazul persoanelor juridice care depun pentru prima oară o cerere de autorizare si care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, autorizatia se eliberează pentru un termen de până la 6 luni.

Art. 20. - (1) În cazul persoanelor juridice care au mai fost autorizate de Agentie si care depun cerere de autorizare, noua autorizatie va fi eliberată pentru operatiunile si categoriile de produse care au făcut obiectul unor licente eliberate pe baza autorizatiei anterioare sau care vor face obiectul unor transferuri pe bază de contracte ferme deja încheiate.

(2) În termenul de valabilitate al autorizatiei eliberate de Agentie titularul poate solicita extinderea autorizatiei pentru alte operatiuni sau categorii de produse strategice.

(3) În acest scop persoana juridică în cauză va depune o cerere de extindere a autorizatiei, împreună cu cererea de eliberare a licentei individuale de export sau de import corespunzătoare si cu alte documente relevante care să justifice necesitatea si oportunitatea extinderii domeniului autorizatiei.

(4) Termenul de solutionare a cererii de extindere a autorizatiei se corelează cu termenul de solutionare a cererii de licentă, dar nu poate depăsi 30 de zile.

(5) Cererea de extindere a autorizatiei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

(6) În baza ordinului prevăzut la paragraful precedent se anulează vechea autorizatie si se emite o nouă autorizatie, păstrându-se termenul limită de valabilitate al celei anterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Conditiile care au stat la baza eliberării autorizatiei trebuie mentinute pe durata de valabilitate a acesteia.

(2) Titularul autorizatiei este obligat să declare Agentiei orice modificare fată de datele înscrise în autorizatie, apărute ulterior eliberării acesteia, în termen de maximum 1 0 zile de la aparitie.

(3) În cazul în care asemenea modificări schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă autorizatia, aceasta este anulată, iar declararea modificărilor poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizare.

(4) Autorizatiile pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.

(5) Autorizatia nu garantează eliberarea licentelor pentru operatiunile solicitate si nu poate fi folosită ca document de bonitate în relatiile comerciale.

Art. 22. - (1) Dacă titularul autorizatiei încalcă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999, producând consecinte grave asupra regimului exporturilor si importurilor de produse strategice si îndeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de România în acest domeniu, Agentia poate suspenda sau retrage autorizatia, după caz.

(2) Suspendarea, anularea si retragerea autorizatiei se dispun prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 23. - (1) Întreaga răspundere privind derularea operatiunilor de comert exterior autorizate, eficienta economică a acestora (inclusiv conditiile de realizare si corectitudinea pretului), respectarea reglementărilor nationale si a celor din tările partenere si de tranzit revine titularului de autorizatie.

(2) Titularul este răspunzător de modul de utilizare a autorizatiei în conformitate cu conditiile stabilite la eliberarea acesteia.

Art. 24. - (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului autorizatiei titularul este obligat să notifice Agentia si să solicite eliberarea unei noi autorizatii.

(2) Titularul în cauză va prezenta Agentiei dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anuntului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de politie care cercetează furtul, după caz.

(3) Prin ordin al presedintelui Agentiei se va elibera o nouă autorizatie cu aceleasi conditii ca ale celei pierdute, deteriorate sau furate, care se anulează.