MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 martie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.318/2001. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2002

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului national de capacitate 2002, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2002, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului national de capacitate din sesiunile anului 2002, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile scolilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 29 august 2001.

Nr. 4.318.

 

ANEXA Nr. 1

 

Calendarul examenului national de capacitate

 

Sesiunea iunie 2002

7 iunie 2002 - terminarea cursurilor pentru clasa a VIII-a

10-13 iunie 2002 - înscrierea candidatilor

17 iunie 2002 - limba si literatura română - probă scrisă

18 iunie 2002 - matematica - probă scrisă

19 iunie 2002 - istoria românilor sau geografia României - probă scrisă

20 iunie 2002 - limba si literatura maternă - probă scrisă

21 iunie 2002 - afisarea rezultatelor (până la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (până la ora 18,00)

22-23 iunie 2002 - rezolvarea contestatiilor

24 iunie 2002 - afisarea rezultatelor finale.

Calendarul examenului national de capacitate

Sesiunea august 2002

14-16 august 2002 - înscrierea candidatilor

19 august 2002 - limba si literatura română - probă scrisă

20 august 2002 - matematica - probă scrisă

21 august 2002 - istoria românilor sau geografia României - probă scrisă

22 august 2002 - limba si literatura maternă - probă scrisă

23 august 2002 - afisarea rezultatelor (până la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (până la ora 18,00)

24-25 august 2002 - rezolvarea contestatiilor

26 august 2002 - afisarea rezultatelor finale.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2002

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 22 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, studiile gimnaziale se încheie cu sustinerea unui examen national de capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care va fi publicată până la data începerii anului solar, la Limba si literatura română, Matematică si la o probă din Istoria românilor sau Geografia României. Elevii apartinând minoritătilor nationale, care frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă, sustin si o probă la limba si literatura maternă.

Potrivit art. 38 din aceeasi lege, în învătământul de artă si în învătământul sportiv examenul de capacitate include si o probă practică, specifică domeniului artistic sau sportiv studiat.

Art. 2. - La examenul national de capacitate se pot prezenta elevii care au promovat clasa a VIII-a de gimnaziu din seria curentă si din seriile anterioare, precum si cei care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta candidatului.

Art. 3. - Examenul national de capacitate se sustine anual în două sesiuni.

În caz de nepromovare a examenului national de capacitate, acesta poate fi sustinut în oricare dintre sesiunile ulterioare.

Candidatii proveniti din învătământul de stat pot sustine examenul national de capacitate, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit legii.

Art. 4. - Elevilor care promovează examenul national de capacitate li se acordă certificat de capacitate. Celor care nu promovează examenul national de capacitate li se eliberează, la cerere, copie de pe foaia matricolă.

Art. 5. - Coordonarea pe plan national a actiunilor privind organizarea examenului national de capacitate este asigurată de Comisia natională de capacitate, care se constituie anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si functionează în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării.

În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie comisii judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, comisii de examen în centrele de examen si comisii de corectare în centrele de corectare, în conformitate cu prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului national de capacitate

 

Art. 6. - Comisia natională de capacitate organizează si coordonează desfăsurarea examenului national de capacitate. Comisiile judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, asigură aplicarea riguroasă a prezentei metodologii, organizează si coordonează desfăsurarea examenului national de capacitate în fiecare judet.

Comisiile de examen se constituie si functionează în fiecare centru de examen, iar comisiile de corectare în fiecare centru zonal de corectare si sunt coordonate de către un presedinte desemnat de către inspectoratul scolar judetean.

Art. 7. - Comisia natională de capacitate se compune din:

- presedinte - secretarul de stat pentru învătământul preuniversitar;

- vicepresedinti: - directorul general al Directiei generale a învătământului preuniversitar;

- directorul Serviciului national de evaluare si examinare;

- directorul general al Directiei generale pentru învătământul în limba minoritătilor nationale;

secretar - un specialist din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare;

membri - directori generali adjuncti, inspectori de specialitate din cadrul Ministerului

Educatiei si Cercetării, specialisti din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare, profesori din învătământul preuniversitar.

Componenta nominală a acestei comisii se aprobă anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 8. - Comisia natională de capacitate are următoarele atributii:

- publică, la începutul anului scolar, Regulamentul de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate si programele de examen valabile pentru disciplinele la care se sustin probe;

- instruieste presedintii comisiilor judetene de examen, respectiv a municipiului Bucuresti;

- elaborează formularele-tip pentru centralizarea rezultatelor examenului national de capacitate si le distribuie în teritoriu prin intermediul comisiilor judetene de examen, respectiv a municipiului Bucuresti;

- coordonează elaborarea subiectelor pentru probele scrise si a baremelor de corectare si de notare, tinând seama si de propunerile profesorilor si inspectorilor din tară;

- coordonează multiplicarea subiectelor în functie de numărul centrelor de examen;

- decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

- asigură traducerea subiectelor pentru proba de matematică în limbile minoritătilor nationale, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetării, si oferă membrilor comisiilor din centrele de examen consultantă în ceea ce priveste traducerea;

- controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate;

- analizează desfăsurarea si rezultatele examenului national de capacitate pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, si prezintă concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării;

- propune ministrului educatiei si cercetării eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate;

- poate decide recorectarea unor lucrări în perioada desfăsurării examenului sau ulterior;

- decide corectarea prin sondaj a unor lucrări pentru a verifica dacă evaluările au fost corecte.

Comisia natională de capacitate nu se ocupă de solutionarea contestatiilor referitoare la probele de examen.

Art. 9. - Comisia natională de capacitate poate delega, pe o perioadă limitată, reprezentanti pe lângă comisiile judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti.

În acest context delegatul Comisiei nationale de capacitate are următoarele atributii:

- controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea comisia judeteană de capacitate si comisia judeteană de contestatii;

- inspectează centrele de examen si de corectare, verificând modul de cunoastere si de respectare a regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului;

- consiliază comisiile judetene de capacitate, comisiile din centrele de examen si din centrele de corectare în privinta organizării si desfăsurării examenului national de capacitate;

- propune comisiei judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci când constată abateri de la regulament, schimbări în componenta comisiilor (supraveghetori, corectori, secretari, examinatori, vicepresedinti, presedinti);

- în cazul în care constată disfunctii serioase în organizarea examenului, reprezentantul Comisiei nationale de capacitate poate propune, conform Statutului personalului didactic, sanctionări ale cadrelor didactice în cauză, interzicerea participării acestora ca membri în comisiile pentru examenele nationale de capacitate sau poate propune suspendarea dreptului de a se organiza centru de examen în unitatea scolară respectivă, în anul scolar următor;

- analizează si interpretează toate datele obtinute si informează în scris Comisia natională de capacitate.

Art. 10. - Comisiile judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, se compun din:

- presedinte - unul dintre inspectorii scolari generali adjuncti;

- vicepresedinte - un inspector scolar (în municipiul Bucuresti poate fi numit un vicepresedinte pentru fiecare sector);

- secretari: - 2-3 inspectori scolari;

- membri - inspectori scolari de specialitate, directori de institutii de învătământ si profesori de specialitate pentru fiecare disciplină de învătământ la care se sustine probă.

În judetele în care se sustin probe în limbile minoritătilor nationale, din comisia de capacitate va face parte, în calitate de secretar, si inspectorul care coordonează învătământul cu predare în limbile minoritătilor nationale.

Componenta nominală a acestor comisii se aprobă anual prin decizie a inspectorilor scolari generali judeteni, respectiv ai municipiului Bucuresti.

Art. 11. - Comisiile judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii:

- organizează si răspund de desfăsurarea examenului national de capacitate pe întregul teritoriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

- iau măsuri de asigurare a fondurilor financiare necesare în vederea organizării si desfăsurării examenului national de capacitate, pentru dotarea centrelor de examen si de corectare, după caz, cu un număr suficient de table, cu copiatoare, calculator, telefon etc.;

- se adresează inspectoratelor judetene de sănătate pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului national de capacitate;

- se adresează organelor Ministerului de Interne, de politie si jandarmerie la nivel judetean pentru a asigura prezenta politi tilor sau a jandarmilor la transportul lucrărilor scrise de la centrele de  examen la cele de corectare si invers, pentru securitatea subiectelor si a lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de corectare;

- stabilesc numărul centrelor de corectare pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti;

- nominalizează până la data de 1 mai 2002 centrele în care se organizează sustinerea probelor la examenul national de capacitate, denumite în continuare centre de examen, centrele zonale de corectare, precum si unitătile scolare arondate acestora;

- numesc comisiile din centrele de examen, precum si comisiile din centrele zonale de corectare;

- instruiesc presedintii comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de corectare;

- iau măsuri de asigurare a transportului elevilor la centrele de examen;

- confectionează două tipuri de stampile inscriptionate după cum urmează:

a) stampila pentru centrele de examen: “Capacitate 2002 - C.E.”;

b) stampila pentru centrele zonale de corectare:

“Capacitate 2002 - C.Z.C.”

- preiau de la Comisia natională de capacitate - Serviciul national de evaluare si examinare, pe bază de delegatie nominală, prin intermediul presedintelui comisiei judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, si al unuia dintre secretarii acesteia, plicurile cu subiecte, plicurile cu bareme de corectare si notare pentru probele scrise pentru fiecare centru de examen si plicurile cu baremele de corectare si notare pentru fiecare centru de corectare;

- păstrează în deplină sigurantă plicurile cu subiecte si bareme de corectare si de notare; transmit comisiilor de examen din centrele de examen plicurile cu subiecte si plicurile cu bareme de corectare si notare cu cel mult 24 ore înaintea sustinerii fiecărei probe scrise; transmit comisiilor de corectare din centrele zonale de corectare plicurile cu bareme de corectare si notare în dimineata fiecărei probe scrise;

- efectuează, dacă este cazul, schimbări ale presedintilor si/sau membrilor comisiilor de examen din centrele de examen si din centrele zonale de corectare;

- distribuie în teritoriu formularele-tip elaborate de Comisia natională de capacitate, în care se consemnează rezultatele examenului national de capacitate;

- sesizează imediat Comisia natională de capacitate despre orice situatie care impune anularea unor subiecte si solicită subiecte de rezervă;

- controlează modul de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate în centrele de examen si în centrele zonale de corectare din teritoriu;

- pot decide recorectarea unor lucrări în perioada desfăsurării examenului sau ulterior si informează Comisia natională de capacitate despre rezultatele acestor recorectări;

- organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele de corectare si înapoi si răspund de asigurarea securitătii lucrărilor scrise din momentul preluării lor de la comisia din centrul de examen/centrul de corectare si până la predarea lor către comisia din centrul de corectare/centrul de examen;

- organizează comisii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de rezolvare a contestatiilor;

- centralizează rezultatele cerute prin formulare-tip;

- transmit Serviciului national de evaluare si examinare rezultatele examenului national de capacitate, imediat după afisarea acestora (înainte si după contestatii), cuprinzând  următoarele: numărul de candidati înscrisi, numărul de can didati prezenti si numărul de candidati promovati;

- analizează modul de desfăsurare a examenului national de capacitate, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile din centrele de examen;

- elaborează si transmit Comisiei nationale de capacitate, în termen de 7 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului national de capacitate, raportul cu privire la rezultatele acestuia si propun eventuale modificări ale Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate.

Art. 12. - Comisiile pentru examenul de capacitate din centrele în care se sustin probele de examen se compun din:

- presedinte - un director/director adjunct de liceu sau de scoală generală sau un profesor cu gradul I din altă unitate de învătământ decât cele arondate centrului de examen, ales prin tragere la sorti de comisia judeteană de capacitate din lista propusă de unitătile scolare si aprobată de inspectoratul scolar judetean;

- vicepresedinte - un director, un director adjunct sau un profesor din altă unitate de învătământ decât cele arondate centrului de examen, ales prin tragere la sorti de comisia judeteană de capacitate din lista propusă de unitătile scolare si aprobată de inspectoratul scolar judetean;

- secretar - secretar de scoală sau cadru didactic din altă unitate de învătământ decât cele arondate centrului de examen. Alegerea secretarilor se va face tinând seama si de competentele de operare pe calculator ale acestora;

- membri - câte doi profesori supraveghetori pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe de examen, alesi din alte unităti de învătământ decât cele arondate centrului de examen.

Pentru centrele zonale de corectare, stabilite la nivel judetean, se păstrează aceeasi structură, cu exceptia membrilor, care se înlocuiesc cu:

- profesori corectori (calificati) pentru fiecare disciplină de examen, alesi din alte unităti de învătământ decât cele arondate centrului de examen. Numărul profesorilor corectori din fiecare centru de corectare va fi stabilit în functie de numărul de lucrări care trebuie corectate în centrul respectiv, dar nu mai putin de 100 de lucrări pentru un corector. De regulă, vor fi numiti pentru fiecare echipă de corectare câte un profesor care predă la scoala generală si unul care predă la liceu.

În legătură cu centrele zonale de corectare se fac următoarele precizări:

- presedintii centrelor zonale de corectare sunt alesi prin tragere la sorti de către comisia judeteană de capacitate din rândul inspectorilor scolari sau directorilor/profesorilor de liceu;

- în functie de numărul elevilor arondati la centrul special de corectare, pot fi numiti mai multi vicepresedinti (un vicepresedinte care va îndeplini si functiile secretarului, la minimum 150 de elevi).

Comisiile din centrele de examen si din centrele zonale de corectare vor fi alcătuite din cadre didactice cu prestantă, autoritate profesională (pe cât posibil cu gradul I sau II). Nu vor fi numite în comisiile de examen si nu vor primi nici o altă atributie legată de examen persoanele care au rude în rândul candidatilor. În acest sens presedintele comisiei de examen din centrele de examen/corectare va strânge declaratii de la fiecare membru al comisiei. De asemenea, nu vor primi nici o altă atributie persoanele care au desfăsurat activităti necorespunzătoare în sesiunile anterioare de examen (nu au supravegheat desfăsurarea corectă a examenelor, au apreciat lucrările sub/peste nivelul real etc.).

Componenta nominală a comisiilor de examen se stabileste din lista propusă de consiliile de administratie ale scolilor si aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Propunerile scolilor se înaintează inspectoratului scolar cu 30 de zile înaintea începerii examenului national de capacitate.

Tragerea la sorti are loc în sedintă publică cu cel mult 48 de ore înaintea începerii examenului national de capacitate, urmând ca inspectorul scolar general să emită decizii scrise. Stabilirea supraveghetorilor se face prin tragere la sorti si se realizează în dimineata fiecărei zile de examen. Presedintii si vicepresedintii se întrunesc pentru instruire cu cel putin 24 de ore înainte de începerea primei probe de examen. Membrii comisiilor de examen, respectiv ai centrelor zonale de corectură, sunt instruiti în dimineata fiecărei probe.

Art. 13. - Organizarea centrelor de examen se face după cum urmează:

a) în mediul urban elevii vor fi grupati pe centre de examen, astfel încât într-un centru să nu fie mai putin de 100 de elevi; numărul de elevi pe centru va fi decis tinându-se seama de desfăsurarea în conditii optime a examenului national de capacitate;

b) în mediul rural unitătile scolare cu mai putin de 1 00 de absolventi ai clasei a VIII-a vor fi arondate, împreună cu altele, la centre (municipii, orase, comune), în functie de distanta pe care acestia o au de parcurs. În acest caz o atentie deosebită trebuie acordată problemei transportului elevilor;

c) în mediu rural, în cazuri exceptionale se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 100 de candidati, cu aprobarea Comisiei nationale de capacitate.

În centrele de corectare se organizează subcomisii de corectare si notare, astfel încât numărul elevilor dintr-o subcomisie să nu fie mai mic de 100.

Art. 14. - Comisiile din centrele de examen au următoarele atributii:

- organizează si răspund de desfăsurarea examenului national de capacitate în centrele respective;

- primesc cererile de înscriere si verifică autenticitatea actelor si respectarea conditiilor de participare la examen;

- preiau de la comisiile judetene de capacitate, cu cel mult 24 de ore înaintea sustinerii fiecărei probe scrise, prin intermediul presedintilor, însotiti de un membru din comisie, plicurile cu subiecte si plicurile cu bareme de corectare si notare si le păstrează în conditii de securitate deplină în casă de fier sau în dulapuri metalice, care se sigilează.

Iau măsuri ca accesul la subiecte să se poată face doar în prezenta a cel putin două persoane simultan si răspund de păstrarea secretului si sigurantei subiectelor până în momentul distribuirii lor în clasă. Întocmesc procese-verbale cuprinzând numărul si starea plicurilor de fiecare dată când se deschid dulapurile în care se află acestea;

- organizează desfăsurarea probelor scrise, conform graficului elaborat de Comisia natională de capacitate;

- întocmesc lista cuprinzând absolventii care participă la examen, îi repartizează pe săli în ordine alfabetică, tinând seama de optiunea pentru proba de istorie sau de geografie, de limba în care se sustin probele, si afisează listele la avizierul centrului de examen si pe usile sălilor de examen, cu 24 de ore înainte de începerea examenului national de capacitate;

- stabilesc prin tragere la sorti repartizarea pe săli a supraveghetorilor si instruiesc cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile în care se sustin probele scrise;

- multiplică subiectele de examen în prezenta profesorilor de specialitate, sigilând apoi originalul pentru păstrarea secretului;

- afisează baremele de corectare si notare la încheierea fiecărei probe scrise;

- sesizează imediat comisia judeteană de capacitate despre orice situatie care impune anularea unor subiecte si solicită subiecte de rezervă;

- elaborează si transmit comisiei judetene de capacitate, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de două zile de la încheierea examenului, rapoartele privind organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate si formularele-tip privind rezultatele obtinute;

- controlează si îndrumă activitatea tuturor cadrelor didactice din centrele de examen, care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea probelor;

- prin intermediul presedintelui si vicepresedintelui asigură transportul în deplină sigurantă si predarea pe bază de proces-verbal a lucrărilor scrise la centrele zonale de corectare;

- primesc cu proces-verbal, prin intermediul presedintelui si vicepresedintelui, lucrările scrise corectate, borderourile si cataloagele de la centrele zonale de corectare; asigură transportul acestora în deplină sigurantă la centrele de examen;

- afisează listele cuprinzând rezultatele finale, după primirea lucrărilor scrise corectate de către centrele de corectare;

- primesc eventualele contestatii pentru probele scrise;

- analizează prima etapă de contestatii în cadrul centrului de examen;

- transmit către comisia judeteană de contestatii, în deplină sigurantă, lucrările scrise ale căror note au fost contestate de către candidati/părinti;

- afisează listele cuprinzând rezultatele definitive după primirea de la comisia judeteană de contestatii a lucrărilor scrise recorectate;

- întocmesc extrase din catalog, cuprinzând rezultatele la examen, si le transmit scolilor arondate centrului de examen;

- predau spre arhivare, cu proces-verbal, secretarului scolii la care se sustine examenul, toate documentele examenului de capacitate.

Art. 15. - Comisiile din centrele zonale de corectare au următoarele atributii:

- desemnează, prin decizie a presedintelui centrului zonal de corectare, câte un profesor pentru fiecare disciplină si pentru fiecare centru de examen arondat, care se va deplasa în ziua probei scrise la centrul respectiv pentru verificarea corectitudinii transmiterii subiectelor către elevi;

- preiau de la comisiile judetene de capacitate în dimineata fiecărei probe scrise, prin intermediul presedintilor, însotiti de un membru al comisiei, plicurile continând baremele de corectare si notare si le păstrează în conditii de securitate deplină în casă de fier sau în dulapuri metalice, care se sigilează. Iau măsuri ca accesul la plicurile continând baremele să se poată face doar în prezenta a cel putin două persoane simultan si răspund de păstrarea secretului si sigurantei acestora;

- primesc pe bază de proces-verbal semnat de presedinte si vicepresedinti lucrările scrise aduse de la centrele de examen de către presedintele si vicepresedintele acestuia spre a fi corectate;

- asigură securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care se află în centrul de corectare, din momentul preluării si până la predarea lor spre a fi transportate la centrele de examen;

- corectează lucrările respectând baremul de corectare si notare;

- calculează si înscriu pe lucrări si în cataloage notele si mediile (profesorii înscriu notele pe lucrări si semnează, iar presedintele calculează mediile si semnează);

- calculează mediile generale si le înscriu în cataloage;

- predau prin intermediul presedintelui si vicepresedintilor, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise corectate, borderourile si cataloagele de examen către presedintele si vicepresedintele din centrul de examen, spre a fi duse înapoi la centrele de examen.

Art. 16. - Cadrele didactice si personalul tehnico-administrativ implicat în organizarea examenului national de capacitate au obligatia de a respecta cu strictete metodologia privind organizarea si desfăsurarea acestuia; persoanele care se abat de la normele stabilite vor fi înlocuite imediat si sanctionate conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului

national de capacitate

 

Art. 17. - La examenul national de capacitate se pot înscrie elevii care au absolvit clasa a VIII-a de gimnaziu din seria curentă si din seriile anterioare, precum si cei care nu au promovat examenul de capacitate, indiferent de vârsta candidatului.

Candidatii din seriile anterioare se înscriu, de regulă, la centrul de examen de care apartine scoala absolvită. În cazul schimbării domiciliului sau în alte situatii candidatii se înscriu la centrele stabilite de inspectoratul scolar judetean.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la sustinerea examenului de capacitate numai după promovarea examenelor de diferentă (sau echivalare) stabi- lite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Candidatii care au studiat în străinătate se vor înscrie în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Candidatii proveniti din învătământul particular vor sustine cu taxă examenul de capacitate în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 18. - Înscrierea pentru examenul national de capacitate se face numai la secretariatul centrului de examen, pe baza următoarelor acte:

- cerere-tip de înscriere;

- actul de identitate (respectiv certificatul de nastere pentru absolventii care nu au act de identitate) în original si în copie;

- foaia matricolă pentru clasele I-VIII.

 

CAPITOLUL IV

Continutul examenului national de capacitate

 

Art. 19. - Probele la care se va sustine examenul national de capacitate sunt următoarele:

- Limba si literatura română - probă scrisă, din materia claselor V-VIII;

- Matematică - probă scrisă, din materia claselor V- VIII.

Candidatii apartinând minoritătilor nationale, care au studiat matematica în limba maternă, primesc subiectele traduse în limba respectivă;

- Istoria românilor sau Geografia României – probă scrisă din materia clasei a VIII-a.

Candidatii apartinând minoritătilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, sustin si o probă la:

- Limba si literatura maternă - probă scrisă, din materia claselor V-VIII.

Absolventii învătământului gimnazial de artă si sportiv sustin si:

- Probă practică specifică domeniului artistic sau sportiv studiat, care se sustine în timpul celui de-al doilea semestru al clasei a VIII-a. Rezultatele obtinute la această probă se consemnează în certificatul de capacitate, dar nu intră în calculul mediei finale a examenului de capacitate (vezi

anexa la prezenta metodologie).

Art. 20. - Aprecierea probelor scrise se face cu note de la 10 la 1; nota minimă de promovare la fiecare probă scrisă sau practică este 5.

 

CAPITOLUL V

Elaborarea subiectelor de examen

 

Art. 21. - Subiectele probelor de examen si baremele de corectare si notare sunt elaborate în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, tinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie formulate clar, precis si în strictă concordantă cu programele de examen în vigoare pentru examenul national de capacitate 2002;

b) să permită efectuarea acestora în două ore;

c) să aibă un grad mediu de dificultate.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea sălilor de examen, accesul si repartizarea în săli a elevilor, a supraveghetorilor, desfăsurarea, corectarea si notarea probelor

           

Art. 22. - Organizarea sălilor de examen, accesul si repartizarea în săli a supraveghetorilor si a elevilor se fac după cum urmează:

A. Organizarea sălilor de concurs

Sălile desemnate pentru sustinerea probelor vor fi adaptate activitătilor legate de examen prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenta elevii în elaborarea lucrărilor;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale alfabetice cuprinzând elevii repartizati în sala respectivă;

d) afisarea pe usa fiecărei săli a prevederilor din regulament, care îi informează pe elevi că pătrunderea în săli cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrag eliminarea din examen.

B. Repartizarea pe săli a supraveghetorilor

a) Repartizarea pe săli a cadrelor didactice care supraveghează se face de către presedintele comisiei, prin tragere la sorti - câte două pentru fiecare sală -, cu o oră înainte de începerea fiecărei probe, luându-se măsuri să nu rămână acelasi formatii de supraveghere pentru acelasi săli la probe diferite, iar cadrele didactice să nu fie de specialitatea probei la care supraveghează.

b) Supraveghetorii intră în săli după ce au primit din partea secretarului comisiei listele cuprinzând candidatii, procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, hârtie tipizată si hârtie stampilată pentru ciorne.

C. Accesul si repartizarea în săli a elevilor

a) Accesul elevilor în săli este permis pe baza actului de identitate (a certificatului de nastere, în cazul în care elevul nu are act de identitate), până cel târziu cu o jumătate de oră înaintea începerii probei. Elevii care nu au asupra lor actul de identitate ori certificatul de nastere sunt primiti în sală dacă sunt recunoscuti de un cadru didactic, sub rezerva prezentării documentului a doua zi.

b) Se interzice intrarea în săli cu manuale scolare, materiale scrise sau cu alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare cu exteriorul. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei de examen.

NOTĂ:

Se interzice atât candidatilor, cât si profesorilor supraveghetori pătrunderea în sala de examen cu telefoane mobile.

c) Candidatii se a ază câte unul în fiecare bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afi ate. Fiecare elev primeste o coală tipizată pentru examen, pe care îsi scrie cu majuscule numele, initiala tatălui si toate prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul care urmează să fie lipit.

d) Înainte de începerea probei scrise profesorii supraveghetori vor explica elevilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale de pe foaia tipizată. Se va insista asupra faptului că rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizată si că solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia xeroxată cu subiecte nu se iau în considerare.

e) Coltul colii tipizate va fi lipit numai după ce supraveghetorii din săli au verificat identitatea candidatilor, precum si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute. Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi acelasi tip de etichete pentru toate centrele de examen din judet. Presedintele sau vicepresedintele centrului de examen va trece prin fiecare sală de examen pentru a semna coltul lipit al fiecărei lucrări, iar secretarul comisiei va pune stampila “Capacitate 2002 - C.E.” peste semnătura autorizată. Aceste operatiuni se vor încheia înaintea ie irii primului elev din săli.

Înscrierea numelui candidatilor pe foile tipizate, în afara rubricii care se sigilează, si a oricărui alt semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării atrage anularea acesteia.

f) Pentru ciorne candidatii vor primi atâtea coli albe, stampilate cu stampila îCapacitate 2002 - C.E.ic, câte le sunt necesare.

Art. 23. - Desfăsurarea probelor de examen va avea loc după cum urmează:

a) în prezenta presedintelui si vicepresedintelui comisiei de examen, a reprezentantului comisiei zonale de corectare desemnat pentru specialitatea la care se sustine proba se  verifică integritatea plicului cu subiecte primit de la comisia de capacitate judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

După comunicarea de către Comisia natională de capacitate a numărului variantei de examen se deschide plicul, se extrage varianta de examen, apoi plicul se resigilează, se semnează de către toti membrii comisiei si se păstrează în conditii de perfectă securitate în fiset metalic.

După extragere se multiplică subiectele în număr egal cu numărul sălilor de concurs sau cu numărul candidatilor, copiile se introduc în plicuri care se sigilează, apoi sunt distribuite în săli de către presedintele/vicepresedintele comisiei de examen. La deschiderea plicurilor, pentru fiecare probă de examen se încheie proces-verbal semnat de toti cei prezenti;

b) reprezentantul comisiei de corectare, desemnat pentru specialitatea la care se desfăsoară proba, rămâne în sala în care s-a efectuat multiplicarea până la terminarea distribuirii plicurilor în toate sălile de examen;

c) supraveghetorii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte sau vicepresedinte, verifică integritatea acestora, le deschid si transcriu subiectele pe tablă sau distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat;

d) presedintele sau vicepresedintele, însotit de profesorul specialist pentru disciplina la care se sustine proba, verifică în toate sălile de examen exactitatea transcrierii subiectelor pe tablă sau completitudinea subiectelor multiplicate pentru fiecare elev;

e) din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un elev nu mai poate intra în sală si nici un elev nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează pentru predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă. În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el va fi însotit de către unul dintre profesorii care supraveghează până la înapoierea în sala de examen.

Nici un membru al comisiei de examen sau de corectare nu poate părăsi centrul de examen si nu poate comunica în afara scolii continutul subiectelor până la iesirea primului candidat din examen;

f) pentru elaborarea lucrării scrise elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor folosi numai creion negru. Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul sau a dictionarelor ori a hărtilor etc. Nu se va folosi altă hârtie decât cea distribuită elevilor de către supraveghetori si care va purta stampila “Capacitate 2002 - C.E.”. Fiecare elev primeste atâtea coli de hârtie câte îi sunt necesare;

g) în cazul în care unii elevi, din diferite motive (corecturi numeroase, gre eli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere etc.), doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Colile folosite initial se anulează pe loc, mentionându-se pe ele îanulatin si se semnează de către cei doi supraveghetori;

h) în timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli nu dau candidatilor nici o indicatie, nu rezolvă subiectul de examen, nu discută între ei. Unul dintre supraveghetori stă în partea din fată a clasei, iar celălalt în partea din spate a sălii. Încălcarea prevederilor de mai sus poate duce la înlocuirea profesorilor supraveghetori si, după caz, la sanctionarea lor.

În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli răspund de asigurarea ordinii si lini tii în sala de clasă, de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor cuprinse în Regulamentul de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate. Supraveghetorii verifică dacă elevii au pătruns în sală cu materiale interzise mentionate la lit. f) sau cu alte materiale care le-ar permite ori facilita rezolvarea subiectelor de examen. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor să comunice în nici un fel între ei si sesizează presedintele comisiei asupra oricărei încălcări a regulamentului.

Eventualele tentative de fraudă, orice alte nereguli în desfăsurarea examenului, semnalate de elevi profesorilor supraveghetori, precum si cele sesizate de supraveghetori  vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei care este obligat să verifice si să ia măsurile ce se impun;

i) în timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai presedintele si vicepresedintele comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ai comisiei centrului de examen, precum si reprezentantii Comisiei nationale de capacitate si ai comisiei judetene de capacitate, împuterniciti cu delegatie;

j) pe măsură ce îsi încheie lucrările, elevii le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii trei elevi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări;

k) la predarea lucrărilor supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul total de pagini scrise si îl trec în listele nominale pe care le semnează elevii, precum si în rubrica specială prevăzută în acest scop pe prima pagină a lucrării. Ciornele si lucrările anulate se strâng separat.

Subiectele efectuate pe ciorne sau pe foaia xeroxată cu subiecte nu se iau în considerare;

l) supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, presedintelui sau vicepresedintelui, care verifică dacă numărul lucrărilor corespunde cu numărul semnăturilor de pe listă si dacă numărul paginilor scrise coincide cu cel transcris în rubrica specială de pe prima pagină a lucrării;

m) presedintele si vicepresedintele comisiei centrului de examen transportă lucrările si le predau, pe bază de proces-verbal, presedintelui sau vicepresedintelui centrului zonal de corectare. În acelasi timp sunt aduse în plic închis si cataloagele de examen tipizate, în dublu exemplar, completate cu numele candidatilor din centrul de examen respectiv;

n) după încheierea fiecărei probe scrise comisia din centrul de examen afisează baremele de corectare si notare.

Art. 24. - Desfăsurarea activitătii în centrele zonale de corectare va avea loc după cum urmează:

a) presedintele si vicepresedintii primesc, pe bază de proces-verbal de predare-primire, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen de către presedintele si vicepresedintele acestuia spre a fi corectate;

b) lucrările de la aceeasi probă de examen si aceeasi disciplină sunt amestecate de presedinte si vicepresedinti, sunt numerotate de la 1 la n si grupate în seturi;

c) seturile de lucrări se introduc în plicuri (dosare) numerotate, cu mentionarea numărului de lucrări din fiecare plic. Pe fiecare lucrare se înscriu numărul de ordine al plicului (dosarului) si numărul de ordine al lucrării. Plicurile cu lucrările numerotate sunt predate cu proces-verbal de presedinte sau vicepresedinte profesorilor desemnati să corecteze si să noteze lucrările. Fiecare lucrare este corectată de doi profesori corectori, desemnati de presedintele comisiei. De regulă, unul dintre corectori este profesor la scoală generală, iar celălalt la liceu. Corectarea si notarea lucrărilor scrise se efectuează de către cei doi profesori corectori în săli separate, stabilite de către presedintele comisiei. În fiecare sală de corectare se vor afla cel putin trei profesori corectori. Pe perioada corectării, în sălile de corectare au voie să intre, pe lângă corectori, doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ai comisiei centrului de corectare, precum si reprezentantii Comisiei nationale de capacitate si ai comisiei judetene de capacitate, împuterniciti cu delegatie;

d) fiecare lucrare se corectează si se apreciază independent de fiecare dintre profesorii examinatori din comisie cu note de la 10 la 1, respectându-se cu strictete baremele de corectare si notare transmise de Comisia natională de capacitate. Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele si notele acordate pentru fiecare lucrare;

e) zilnic, după terminarea programului de corectare, seturile de lucrări si borderourile individuale de notare se predau cu proces-verbal presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi păstrate în casa de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Cheia si sigiliul vor fi păstrate separat de presedinte si de unul dintre vicepresedinti;

f) după încheierea de către ambii corectori a actiunii de corectare si notare borderourile întocmite conform baremului de corectare si notare si semnate de fiecare profesor examinator sunt predate presedintelui comisiei o dată cu lucrările corectate. După ce presedintele comisiei verifică să nu existe diferente mai mari de un punct între notele acordate de cei doi profesori examinatori notele obtinute se înscriu pe fiecare lucrare cu cerneală rosie de către fiecare profesor corector. Media finală se înscrie pe lucrare de presedintele comisiei, după ce a verificat dacă aceasta reprezintă media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, între notele acordate de cei doi corectori, si semnează alături de acestia;

g) în cazul în care presedintele comisiei constată că între notele acordate unei lucrări de către cei doi profesori examinatori există o diferentă de cel putin un punct, o repartizează pentru recorectare si notare unui alt profesor de specialitate. Recorectarea se va face în prezenta profesorilor care au acordat initial notele. Nota acordată la recorectare este nota care se înscrie pe lucrare si va fi semnată de către cei trei profesori si de presedintele comisiei. Aceste situatii care necesită o a treia corectare vor fi consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei mentionati anterior;

h) cataloagele de examen tipizate, completate cu numele candidatilor, pe centre de examen, în două exemplare identice, de către secretarii comisiei de examen, se numerotează, se stampilează si după înscrierea notelor pentru toate probele de examen se semnează de toti membrii comisiei pe fiecare pagină;

i) după ce toate lucrările au fost corectate acestea se deschid în prezenta profesorilor corectori, a presedintelui si vicepresedintelui comisiei. Notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen cu cerneală sau cu pastă albastră de către secretarul comisiei. Vicepresedintele comisiei verifică corectitudinea transcrierii notelor de pe lucrări în catalog. Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu  cerneală sau cu pastă rosie de către presedintele comisiei, care le semnează si stampilează;

j) după încheierea corectării tuturor lucrărilor scrise cataloagele de examen semnate si toate lucrările scrise corectate se predau de către presedintele si vicepresedintele comisiei din centrul zonal de corectare presedintelui si vicepresedintelui din fiecare centru de examen, pentru a fi transportate la centrele de examen respective.

 

CAPITOLUL VII

Stabilirea si comunicarea rezultatelor finale

 

Art. 25. - Un candidat este considerat admis dacă obtine cel putin nota 5 la fiecare probă. Media generală se calculează după încheierea tuturor probelor, pentru fiecare candidat care a obtinut minimum nota 5 la fiecare probă de examen. Media generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la cele trei probe (respectiv patru probe pentru candidatii care sustin si probă scrisă la limba si literatura maternă).

Art. 26. - Tabelul nominal cuprinzând notele si media obtinute de fiecare elev se va afi a la fiecare centru de examen. În dreptul fiecărui candidat se va scrie si rezultatul final: “admis”, “respins”, “neprezentat”, “eliminat din examen”. Un candidat este considerat neprezentat dacă nu a fost prezent la cel putin una dintre probele de examen.

 

CAPITOLUL VIII

Depunerea si rezolvarea contestatiilor

 

Art. 27. - Eventualele contestatii cu privire la rezultatul probelor de examen se depun în ziua prevăzută de graficul de desfăsurare a examenului national de capacitate, între orele 9,00 si 18,00.

Contestatiile se înregistrează la secretariatele centrelor de examen.

Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Contestatiile depuse se analizează în două etape distincte:

- la comisia de examen din centrul de examen, unde nota nu poate fi modificată;

- la comisia de contestatii judeteană, respectiv a muncipiului Bucuresti.

Art. 28. - În prima etapă presedintele comisiei din centrul de examen primeste contestatiile si le repartizează profesorilor de specialitate. Profesorii de specialitate sunt desemnati de presedintele centrului zonal de corectare la care a fost arondat centrul de examen, pentru a participa la prima etapă de contestatii din centrul de examen respectiv.

Profesorii corectori revăd toate lucrările în cauză, urmărind corectitudinea aplicării baremelor de corectare si de notare si exactitatea calculelor efectuate pentru stabilirea notei, comparându-le cu borderourile de corectare preluate de la presedintele centrului zonal în copie autentificată de acesta.

La convorbirea cu candidatii pot asista si părintii, fără dreptul de a interveni în discutii. În cazul în care nu există diferente mai mari de 0,50 puncte între nota acordată pe lucrare si cea de la recorectare, concluziile sunt comunicate candidatilor, cu argumentatia necesară care să dovedească netemeinicia contestatiei. Candidatul consemnează pe cerere dacă îsi mentine sau îsi retrage contestatia.

În cazul în care se constată o diferentă de cel putin 0,50 puncte între nota initială si nota de la recorectare sau în cazul în care candidatii îsi mentin contestatiile, chiar dacă se apreciază că lucrările au fost corect notate, lucrările candidatilor în cauză se închid pentru a deveni secrete atât în ceea ce priveste numele candidatului, centrul de examen, cât si notele acordate, se aplică stampila “Capacitate 2002 - C.E.” si se înaintează prin delegat comisiilor de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Totodată se transmite un borderou în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor, proba de examen si numărul de pagini al fiecărei lucrări.

De secretizarea lucrărilor contestate si de securitatea transmiterii lor la comisia de contestatii judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, răspunde presedintele comisiei din centrul de examen.

Art. 29. - Comisiile de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarea componentă:

- presedinte - inspectorul scolar general;

- secretari - inspectori scolari;

- membri - câte doi profesori pentru fiecare probă de examen si pentru maximum 100 de lucrări contestate.

Criteriul pentru selectionarea profesorilor corectori va fi competenta profesională deosebită (gradul I si II), probitatea morală si faptul că nu au făcut parte în sesiunea respectivă din comisiile de corectare. În fiecare an membrii comisiei de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior.

Comisiile de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recorectează lucrările primite si acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de corectare si notare.

Nota acordată initial se modifică, prin cre tere sau prin descrestere, dacă între nota initială si nota acordată de comisia de contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte, până la nota 9,50. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota initială rămâne neschimbată pentru notele de până la 9,50. Pentru lucrările corectate cu note de cel putin 9,50 se acordă nota de la recorectare.

Nota acordată după contestatii rămâne definitivă după validarea ei de către presedintele comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. În situatia în care se constată diferente de notare mai mari de 1,50 puncte în plus sau în minus, presedintele comisiei de contestatii analizează situatia si dispune sanctionarea celor vinovati. Contestatiile la aceste sanctiuni se pot face la Comisia natională de capacitate, în termen de 7 zile de la comunicarea sanctiunii.

Hotărârile comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei si de presedinte.

Lucrările scrise, baremele de notare si borderourile se restituie comisiilor din centrele de examen împreună cu o copie de pe procesul-verbal.

Comisiile din centrele de examen operează în cataloage schimbările ce se impun, recalculează, după caz, media generală si rectifică în mod corespunzător rezultatul.

Modificările se trec cu cerneală ro ie si sunt semnate de presedintele centrului de examen.

Rezultatele la contestatii se comunică candidatilor prin afi are la avizierul centrului de examen, conform graficului anuntat.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Comisiile de examen din centrele de examen, din centrele zonale de corectare, precum si comisiile udetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia să informeze imediat si pe orice cale Comisia natională de capacitate cu privire la situatiile deosebite care apar în organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate.

Art. 31. - Lucrările scrise, copiile de pe borderourile cu note, autentificate de presedintii centrelor zonale de corectare, precum si celelalte documente întocmite pentru examenul de capacitate se păstrează în arhiva centrului de examen până la sfârsitul anului scolar următor, iar cataloagele de examen, permanent. Borderourile originale se predau prin intermediul presedintelui si vicepresedintilor, pe bază de proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de corectare si se păstrează până la sfârsitul anului scolar următor.

Plicurile care se deschid în centrele de examen vor purta semnăturile presedintelui, vicepresedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor păstra timp de un an în arhiva centrului de examen.

Art. 32. - Certificatele de capacitate se completează cu datele din cataloagele de examen numai de către secretarii centrelor de examen si vor fi semnate de presedintele comisiei centrului de examen în termen de cel mult 15 zile de la încheierea examenului national de capacitate. În cazuri exceptionale certificatele pot fi semnate de presedintele comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Pentru eliberarea foilor matricole absolventii se vor adresa secretariatelor scolilor la care au absolvit clasa a VIII-a.

Art. 33. - Respectarea întocmai a Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea examenului.

Art. 34. - Orice abatere comisă si dovedită cu probe se sanctionează după cum urmează:

a) candidatii surprin i copiind sau având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat în timpul desfăsurării probelor sau comitând alte fraude menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor sunt eliminati din examen pentru sesiunea respectivă. Tentativa de fraudă se pedepseste în acelasi mod;

b) cadrele didactice angajate în organizarea si desfăsurarea examenului national de capacitate, care comit fapte cu caracter infractional (furnizează solutiile problemelor, înlocuiesc lucrări, falsifică lucrări, modifică nejustificat note, facilitează actiuni sau intentii de fraudă ale elevilor etc.) sau care manifestă neglijentă în îndeplinirea răspunderilor vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile Statului personalului didactic sau, după caz, ale Codului penal.

Art. 35. - În perioada de corectare a lucrărilor sau ulterior Comisia natională de capacitate poate desemna la nivel central sau la nivelul fiecărui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, o comisie de recorectare prin sondaj a unui număr de lucrări din fiecare disciplină de examen, urmărindu-se astfel corectitudinea respectării baremelor de corectare si notare. Aceasta nu modifică nota obtinută de candidati. Raportul privind rezultatul acestor recorectări, cuprinzând si măsuri disciplinare, va fi trimis de Comisia natională de capacitate către inspectoratul scolar, care are obligatia de a aplica prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 36. - Până la data de 1 noiembrie inspectoratele scolare vor alcătui un raport special despre examenele nationale de capacitate din anul în curs, care va fi trimis în copie si la Ministerul Educatiei Nationale. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfăsurării acestor examene, inclusiv date despre e antioanele de lucrări recorectate pe baza deciziei comisiei nationale sau judetene de capacitate. Comisia judeteană de capacitate va decide recorectarea de lucrări la cel putin trei discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat, si la cel putin o disciplină pentru examenul de capacitate.

Numărul minim de lucrări recorectate la o disciplină va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona corectarea e antioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei recorectări. În urma recorectării inspectorul scolar general poate decide, în situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.

Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană de capacitate a decis să îi retragă dreptul de a participa la examenele nationale de capacitate.

Art. 37. - Comisiile de capacitate vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

Exemple de asemenea adaptări sunt:

- asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular pentru elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

- mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise pentru candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale;

- asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidatii ambliopi;

- transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afi ate/prezentate vizual;

- realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia de către candidatul cu deficiente către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă.

În situatia în care unitatea scolară la care este înscris candidatul nu poate asigura realizarea adaptărilor mentionate, inspectoratul scolar poate aproba înscrierea candidatului la un centru organizat pentru absolventii învătământului special sau poate decide organizarea unei subcomisii speciale cu acest specific.

Candidatii cu deficiente pot beneficia de prevederile alineatului anterior în baza certificatului de persoană cu handicap sau a unei adeverinte medicale. Comisia natională de capacitate poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de capacitate pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene de capacitate.

Art. 38. - În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat temporar sau definitiv, comisiile judetene de capacitate pot organiza, la cererea candidatului si cu avizul Comisiei nationale de capacitate, sustinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toti candidatii din tară.

Organizarea acestor probe se face la cererea candidatului si în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării lui.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

ORGANIZAREA EXAMENULUI NATIONAL DE CAPACITATE

pentru scolile cu program integrat de artă si sportiv

 

Art. 1. - Pentru solile cu program integrat de artă si sportiv comisiile pentru examenul national de capacitate la disciplinele de specialitate vor fi alcătuite din profesori din unitatea scolară respectivă, specializati în ramurile studiate de elevi.

Componenta nominală a comisiei de examinare pentru proba practică este propusă de unitatea de învătământ, cu avizul inspectorului scolar de specialitate, si se aprobă de către inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu 3 zile înaintea începerii probei.

Comisia de examinare pentru proba practică se compune din:

- presedinte (directorul scolii);

- câte doi membri pentru fiecare specialitate;

- secretar (secretarul scolii).

Art. 2. - Comisia de examinare pentru proba practică are următoarele atributii:

- întocmeste graficul privind organizarea si desfăsurarea probei si îl afisează cu două zile înainte de începerea probei (programarea candidatilor în ordine alfabetică, pe zile, ore, clase, specialităti);

- pregăteste documentatia si asigură conditiile normale de desfăsurare a probei;

- organizează si efectuează examinarea si notarea candidatilor;

- afisează rezultatele după încheierea probelor.

Art. 3. - Continutul probelor de examen se stabileste de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 4. - Fiecare profesor examinator apreciază răspunsul candidatilor cu note de la 10 la 1. Diferenta între notele acordate de cei doi examinatori nu poate fi mai mare de un punct. Presedintele comisiei de examinare mediază situatiile în care diferenta de notare este mai mare de un punct, iar hotărârea sa este definitivă.

Fiecare profesor înscrie în catalog nota acordată, iar presedintele înscrie nota finală.

Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice, se notează si se stampilează pe fiecare pagină.

Art. 5. - Probele practice nu sunt publice.

Art. 6. - La proba practică nu se admit contestatii.

 

ANEXA Nr. 3*)


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.