MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

137. - Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

221. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

                         SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;

b) vânzarea la pretul de piată rezultat din raportul dintre cerere si ofertă, cu luarea în considerare a tuturor elementelor ce alcătuiesc oferta de cumpărare;

c) asigurarea egalitătii de tratament între cumpărători;

d) aplicarea unor programe de restructurare anterioară privatizării, cu accent pe externalizarea unor activităti si/sau active, în special a activelor cu caracter social;

e) reconsiderarea datoriilor societătilor comerciale, în vederea sporirii atractivitătii ofertei de privatizare;

f) instituirea administrării speciale în perioada de privatizare.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat, indiferent de actul normativ în baza căruia societatea comercială s-a înfiintat, precum si regiilor autonome.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) societăti comerciale înseamnă orice societate comercială/companie natională/societate natională la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de actul normative în baza căruia au fost înfiintate;

b) regie autonomă înseamnă agentul economic înfiintat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, în baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, cu modificările ulterioare, precum si în baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

c) actiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăti comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile prezentei legi referitoare la actiuni sunt aplicabile si părtilor sociale;

d) active cu caracter social înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăti comerciale sau regii autonome, de tipul: cre e, grădinite, cabinete medicale, dispensare, cămine de nefamili ti sau blocuri de locuinte, cantine, centrale sau puncte termice, grupuri scolare de orice tip, baze sportive si de agrement, indifferent de tipul acestora, utilităti de interes local sau zonal, gosdpodării-anexe si alte asemenea active, inclusiv dotările si terenul aferent acestora;

e) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activităti financiare, în fuziuni si achizitii, precum: bănci, bănci de investitii, societăti si fonduri de investitii, societăti financiare, societăti care prestează servicii de contabilitate si audit financiar, consultantă, intermediere pe piata valorilor mobiliare, precum si cabinete sau societăti profesionale de avocatură, indiferent dacă acestea actionează individual ori în asociere, cu mentiunea că persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firmă română din categoriile sus-mentionate;

f) administrarea specială în perioada de privatizare înseamnă procedura de administrare în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ministrului institutiei publice implicate sau, după caz, data emiterii deciziei conducătorului autoritătii administratiei publice locale, prin care se instituie procedura administrării speciale, si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia unei privatizări finalizate sau data stabilită prin ordin sau decizie;

g) investitii neterminate înseamnă obiective de investitii aflate în diferite stadii de executie, inclusiv cele aflate în faza de proiecte aprobate, care se încadrează în strategiile de dezvoltare sectorială ale Guvernului si care necesită atragerea de fonduri din sectorul privat;

h) construie te, operează si transferă semnifică metoda prin care investitorul construie te, finantează, dezvoltă si operează obiectivul pentru o perioadă determinată de timp, după care transferă obiectivul initiatorului, în capacitate deplină de functionare si operare si liber de orice sarcini si obligatii;

i) construieste, detine si operează semnifică metoda prin care investitorului i se încredintează obiectivul pe care îl construieste, finantează, dezvoltă si operează pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu respectarea reglementărilor sectoriale specifice în vigoare;

j) dreptul de optiune este dreptul investitorului care a subscris si a vărsat aportul de capital, în urma unei majorări de capital, de a cumpăra ulterior de la institutia publică implicată pachete de actiuni detinute de aceasta la respectiva societate comercială, în termenii si la termenele convenite la data majorării de capital social.

 

CAPITOLUL II

Diminuarea participatiei statului

 

Art. 4. - Diminuarea participatiei statului la societătile comerciale se realizează prin utilizarea următoarelor metode:

a) vânzarea de actiuni;

b) majorarea de capital social prin aport de capital privat;

c) transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social;

d) orice combinatie a metodelor prevăzute la lit. a)-c).

 

SECTIUNEA 1

Vânzarea de actiuni

 

Art. 5. - (1) Actiunile se pot vinde la pretul de piată rezultat din raportul dintre cerere si ofertă, chiar dacă acest pret este inferior pretului de ofertă stabilit de institutia publică implicată. Institutia publică implicată este singura autoritate competentă să decidă asupra oportunitătii încheierii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, având în vedere pe lângă pret si celelalte elemente care compun oferta de cumpărare. Instantele judecătoresti sau arbitrale nu se pot pronunta asupra oportunitătii încheierii tranzactiei, ci doar asupra legalitătii acesteia.

(2) Pentru fiecare societate comercială stabilită prin hotărâre a Guvernului, în raport de domeniul de activitate, mărimea capitalului social, numărul de salariati, situatia financiară, gradul de dezvoltare industrială si de rata somajului zonei unde îsi desfă oară activitatea societatea comercială, vânzarea pachetului de actiuni detinut de către institutia publică implicată se va face la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. În acest caz institutia publică implicată selectează cumpărătorul în functie de celelalte elemente ale ofertei de cumpărare, respectiv: volumul investitiilor angajate, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie create si capitalul de lucru. Criteriile de selectie si conditiile detaliate în care se va efectua vânzarea se vor stabili prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(3) Nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate cu oricare institutie publică implicată si care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă si irevocabilă sau ca efect al conditiilor de rezolutiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, precum si cei care înregistrează datorii bugetare restante.

Art. 6. - (1) Vânzarea actiunilor va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, în functie de metoda de privatizare aleasă si de pachetul de actiuni oferit la vânzare, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Dosarul de prezentare va cuprinde si drepturile de proprietate industrială si intelectuală. Datele si informatiile cuprinse în dosarul de prezentare sau documentul de ofertă referitoare la situatia economică, financiară, juridică si patrimonială a societătii comerciale respective sunt prezentate pe baza declaratiei pe propria răspundere autentificată a administratorului unic, a membrilor consiliului de administratie sau a directorului general, după caz, precum si a cenzorilor.

(3) În situatia în care institutia publică implicată decide vânzarea actiunilor prin ofertă publică ori prin metode specifice pietei de capital, la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne ori internationale, documentul de ofertă se va întocmi în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru piata de capital.

(4) În cazul vânzării pachetelor de actiuni reprezentând până la 5% din capitalul social al societătilor comerciale, institutia publică implicată va întocmi o fi ă de prezentare simplificată.

Art. 7. - (1) Vânzarea va fi precedată de publicarea unui anunt de vânzare sau a unei oferte de vânzare, valabilă cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării.

(2) Institutia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depă i 30 de zile fiecare si care nu pot însuma mai mult de 180 de zile.

Art. 8. - (1) În cazul vânzării unor pachete de actiuni mai mari de 33%, institutia publică implicată sau agentul de privatizare are obligatia să solicite eliberarea certificatelor de obligatii bugetare pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare ale societătilor comerciale supuse privatizării.

(2) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor  speciale, precum si autoritătile administratiei publice locale, pentru bugetele locale, vor elibera certificatele de obligatii bugetare în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, acestea constituind proba exclusivă a datoriilor bugetare respective ale societătii comerciale.

(3) Pentru eliberarea certificatelor de obligatii bugetare nu se percep taxe.

Art. 9. - În mod exceptional, în raport cu circumstantele economice si cu interesul manifestat de potentialii cumpărători ori tinând seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui proces de privatizare, conducerea institutiei publice implicate poate decide, pentru societătile comerciale la care institutia publică implicată stabileste strategia de privatizare, modificarea sau revocarea ofertei de vânzare, precum si schimbarea metodei de privatizare, potrivit principiilor din prezenta lege, în conditiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea acesteia.

Art. 10. - (1) O asociatie constituită din salariati, membri ai consiliului de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială poate dobândi actiuni/părti sociale la respective societate comercială.

(2) Vânzarea se face prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998,

cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din prezenta lege.

Art. 11. - (1) În vederea accelerării procesului de privatizare institutia publică implicată va asigura accesul potentialilor investitori în societatea comercială, înainte de vânzarea dosarului de prezentare, pentru a-i sprijini să-si formeze o opinie generală asupra situatiei acesteia, în scopul scurtării perioadei de formare a unei decizii privind achizitionarea pachetului de actiuni ce va fi scos la vânzare la această societate comercială.

(2) Informatiile care vor fi puse la dispozitie de societatea comercială vor contine numai date generale, cu caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii să poată evalua starea actuală a societătii comerciale, perspectivele acesteia după privatizare si un volum de investitii minim necesar.

(3) După vânzarea dosarului de prezentare, la cererea potentialului cumpărător, în conditiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi, institutia publică implicată si societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele si informatiile, cu exceptia celor de natură confidentială, privind activitatea societătii comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiză asupra societătii.

Art. 12. - (1) Toate societătile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor întocmi si vor înainta institutiilor îndreptătite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare în vederea eliberării acestuia.

(2) Institutiile abilitate să elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului au obligatia să emită aceste documente în termen de 15 zile de la depunerea documentatiei si să transmită, în termen de 5 zile de la emitere, o copie de pe certificat către institutia publică implicată.

(3) Administratorii societătii comerciale sunt obligati să solicite înregistrarea majorării capitalului social la oficiul registrului comertului în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului.

(4) În cazul în care administratorii nu solicită înregistrarea majorării capitalului social în termenul prevăzut la alin. (3), oficiul registrului comertului va înregistra majorarea, la cererea institutiei publice implicate.

(5) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate.

(6) În situatia în care majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor se realizează după privatizarea societătii comerciale, cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia are drept de preferintă la cumpărare de la institutia publică implicată a unui număr de actiuni suplimentare necesare mentinerii cotei de participatie la capitalul social, existentă anterior majorării acestuia cu valoarea terenurilor.

(7) Cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia îsi poate exercita această preferintă în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social.

(8) Pretul de vânzare pentru actiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situatia exercitării dreptului de preferintă, este egal cu pretul de ofertă stabilit de institutia publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi. Plata actiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc în momentul plătii integrale a acestora.

(9) În situatia în care nu se exercită dreptul de preferintă în termenul prevăzut la alin. (7), pachetul de actiuni aferent terenului poate fi vândut de institutia publică implicată prin oricare dintre metodele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferintă drepturile de vot conferite de actiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (5) sunt suspendate.

Art. 13. - (1) În vederea accelerării procesului de privatizare autoritatea de mediu competentă va emite, în termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare de către societatea comercială, avizul de mediu. În cazul necomunicării avizului în termenul legal, societatea comercială este considerată că îsi desfă oară activitatea în deplină conformitate cu cerintele legale în vigoare privind protectia mediului.

(2) Institutia publică implicată are obligatia să includă în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligatiile si răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, pe baza informatiilor cuprinse în bilantul de mediu acceptat de autoritatea de mediu competentă.

(3) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul vânzării de active, atât timp cât asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăti comerciale sau regii autonome ce desfă oară o activitate calificată, în conformitate cu legislatia în vigoare, ca având un impact asupra mediului.

(4) Emiterea si/sau revizuirea avizului de mediu este gratuită în cazul societătilor comerciale care înregistrează pierderi în bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar anual încheiat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Majorarea capitalului social prin aport de capital privat

 

Art. 14. - (1) Institutia publică implicată poate decide să propună în adunarea generală a actionarilor diminuarea participatiei statului la societătile comerciale prin lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social la respectivele societăti comerciale.

(2) Oferta va avea în vedere necesarul de capital rezultat în urma unui studiu de fezabilitate solicitat de către institutia publică implicată.

(3) Majorarea capitalului social se face prin aport în numerar sau în natură cu utilaje tehnologice performante (de vârf), conform studiului de fezabilitate si prevederilor din normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(4) În situatia în care institutia publică implicată decide, în baza studiului de fezabilitate, majorarea capitalului social în sprijinul societătii comerciale, adunarea generală a actionarilor va acorda dreptul preferential la subscriere actionarilor privati existenti, în termen de 10 zile de la data lansării ofertei.

(5) Oricare dintre investitorii interesati, persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atât actiunile aferente cotei detinute de institutia publică implicată, cât si actiunile aferente cotei actionarilor care nu îsi exercită dreptul de preferintă.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul în care institutia publică implicată decide ca metodă de diminuare a participatiei statului majorarea capitalului social, convocarea adunării generale a actionarilor se face în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei, iar adunarea generală a actionarilor societătii comerciale se tine în termen de 5 zile de la publicarea anuntului de convocare.

(7) Hotărârea adunării generale a actionarilor privind majorarea capitalului social poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social

 

Art. 15. - (1) Societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit si cu prioritate către autoritătile administratiei publice locale, precum si către institutii publice si vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau juridică interesată, cu exceptia celor care au fost revendicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare.

(2) În situatia în care societatea comercială decide aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a actionarilor se va convoca în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei si se va tine în 5 zile de la publicarea anuntului de convocare.

(3) Adunarea generală a actionarilor va hotărî reducerea capitalului social din cota de participatie a statului sau a autoritătii administratiei publice locale, în cazul transferului cu titlu gratuit.

 

CAPITOLUL III

Măsuri speciale în procesul de privatizare

 

Art. 16. - (1) Administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine un pachet majoritar de actiuni, aflate în proces de privatizare, prin ordin al ministrului institutiei publice implicate sau prin decizie a conducătorului autoritătii administratiei publice locale.

(2) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societătii comerciale de către un administrator special, în baza unui mandat acordat de către institutia publică implicată, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(3) Mandatul acordat de institutia publică implicată va stabili modul de administrare si gestionare a societătii comerciale, precum si măsurile ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare.

(4) În functie de situatia economico-financiară si de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială, în mandat se vor specifica si măsurile exceptionale care trebuie luate la societatea comercială în perioada premergătoare anuntului de ofertă, cu referire la:

a) divizări, fuziuni, vânzări de active;

b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

c) externalizări/transferuri de activităti si/sau active cu caracter social;

d) conversia în actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile;

e) respectarea disciplinei economico-financiare si a graficelor de reesalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii, întocmite potrivit alin. (5) lit. a);

f) orice alte măsuri care duc la sporirea atractivitătii societătilor comerciale la privatizare.

(5) De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societatea comercială se aplică următoarele măsuri exceptionale:

a) nici o regie autonomă, companie natională, societate natională, societate comercială cu capital integral de stat furnizoare de servicii - electricitate, gaze naturale, apă sau alte asemenea servicii fără de care societatea nu poate functiona - nu are dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către societatea comercială aflată în proces de privatizare. Societatea comercială este obligată să solicite întocmirea unui grafic de ree alonare a obligatiilor restante către furnizorii de servicii, să achite facturile curente înregistrate după data instituirii procedurii de administrare specială si ratele convenite prin graficul de ree alonare stabilit cu furnizorii de servicii.

În situatia neachitării de către societatea comercială a facturilor curente si a ratelor convenite prin graficul de ree alonare, furnizorii pot să întrerupă furnizarea de servicii;

b) creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, vor ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proportional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi;

c) creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri.

(6) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia unei privatizări finalizate, sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie.

Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare specială la societătile comerciale ce urmează să se privatizeze, la cererea institutiei publice implicate creantele detinute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii comerciale se vor converti în actiuni.

(2) Actiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol institutiei publice implicate, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vânzarea pachetului de actiuni detinut de aceasta.

(3) Pretul obtinut în urma vânzării va fi repartizat, între cele două institutii, proportional cu numărul actiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de către institutia publică implicată.

Art. 18. - (1) Institutiile publice implicate si institutiile bugetare creditoare, la solicitarea institutiei publice implicate, vor acorda societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, următoarele înlesniri care vor fi cuprinse în dosarul de prezentare:

a) scutirea totală sau partială la plată a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de institutia publică implicată. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată e alonat, conform graficului aprobat de către creditorul bugetar, respectiv institutia publică implicată, după caz;

b) scutirea totală sau partială la plată a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea  administratiei publice locale, ce pot fi acordate de către consiliul local prin hotărâre. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată e alonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administratiei publice locale;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni.

(2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale societătilor comerciale, datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, pentru care se acordă următoarele înlesniri la plată:

a) esalonarea la plată a obligatiilor bugetare restante reprezentând contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor aferente obligatiilor prevăzute la lit. a).

(3) Stabilirea graficului de e alonare la plată si precizarea sumelor reprezentând majorări de întârziere si penalităti pentru obligatiile prevăzute la alin. (2) se fac prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(4) De la prevederile alin. (1) si (2) sunt exceptate si obligatiile bugetare restante reprezentând contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de 7% a angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, care se vor achita e alonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv.

(5) Înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2) si (3) îsi pierd valabilitatea în situatia în care nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor.

(6) Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2) si (3) îsi pierd valabilitatea si în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal.

(7) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2) si (3) atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

(8) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1), (2) si (3) sunt cele stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate conform prevederilor prezentei legi, pe baza actelor de control, de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de autoritătile administratiei publice locale pentru bugetele locale, precum si în notificările emise de institutia publică implicată, actualizate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni.

(9) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării institutiei publice implicate ministerele si autoritătile administratiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

(10) Societătilor comerciale la care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de actiuni după data de 1 decembrie 2001, precum si celor aflate în derularea procedurilor de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se acordă înlesnirile la plată prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni sau în actele normative prin care s-au aprobat strategiile de privatizare,  respectiv esalonarea obligatiilor bugetare pe o perioadă de 5 ani si scutirea de la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel.

(11) Pentru sumele reprezentând obligatii bugetare e alonate la plată se datorează si se calculează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la e alonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(12) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari si institutiei publice implicate.

(13) Criteriile de selectie si de încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor se stabilesc de institutiile publice implicate, împreună cu institutiile bugetare creditoare implicate, conform normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei va emite decizia legală în procedură de urgentă, astfel încât să poată fi respectat termenul de plată prevăzut în contract.

(15) Suspendarea executării silite prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. c) se întinde si pe perioada derulării înlesnirilor la plată prevăzute în prezentul articol.

Art. 19. - (1) În termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătilor comerciale, la solicitarea societătii comerciale furnizorii de utilităti - regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital integral de stat - vor putea, cu acordul Ministerului Finantelor Publice si al celorlalti creditori bugetari, să aprobe scutirea totală sau partială, reesalonarea pe o perioadă de 3-5 ani sau conversia în actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societătii comerciale. Cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de actiuniîncheiat cu institutia publică implicată are drept de preferintă la cumpărarea actiunilor rezultate din conversie.

(2) În cazul obtinerii acordului pentru aprobarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice poate acorda înlesniri similare, ca sume si termen, pentru plata datoriilor la bugetul de stat ale furnizorilor de utilităti, cu înlesnirile acordate de acestia potrivit alin. (1).

Art. 20. - În cazuri temeinic justificate institutia publică implicată va decide reducerea cu până la două treimi a oricărui termen referitor la procedurile de privatizare, prevăzut în prezenta lege, precum si în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - (1) Prin ordin al ministrului institutiei publice implicate sau prin decizie a conducătorului autoritătii administratiei publice locale se poate institui procedura de administrare specială si la societătile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si pentru care nu s-au pus în aplicare măsurile respective.

(2) Mandatul acordat de institutia publică implicată va stabili modul de administrare si gestionare a societătii comerciale, precum si măsurile ce trebuie luate pentru dizolvarea si lichidarea societătii comerciale.

CAPITOLUL IV

Atragerea de capital privat în domeniul utilitătilor

 

Art. 22. - Pe baza unei cereri de ofertă formulate de institutia publică implicată investitorii pot participa la majorarea capitalului social al societătilor comerciale din domeniul utilitătilor, având drept de optiune la cumpărarea unor pachete de actiuni.

Art. 23. - Institutia publică implicată si/sau societatea comercială, în calitate de initiatori, vor urmări atragerea de capital privat în investitii pentru:

a) finalizarea investitiilor neterminate;

b) reabilitarea unor obiective economice.

Art. 24. - (1) Atragerea de capital privat în investitii se poate face prin parteneriat public-privat, utilizându-se următoarele metode:

a) construieste, operează si transferă;

b) construieste, detine si operează.

(2) În domeniul energiei societătile de productie, transport si distributie, precum si autoritătile administratiei publice locale, după caz, sunt autorizate să încheie contracte de cumpărare de energie pe termen lung, pe baza avizului autoritătilor de reglementare în domeniu, cu societătile producătoare angajate în parteneriate publice-private, cu confirmarea ministerelor implicate si a autoritătilor administratiei publice locale, după caz, si cu aprobarea Guvernului.

Art. 25. - Initiatorul este obligat să facă cunoscută intentia de atragere a capitalului privat în investitii prin publicarea unei cereri de ofertă.

Art. 26. - Elementele contractuale negociate cu investitorul a cărui ofertă a fost selectată în conformitate cu una dintre metodele prevăzute la art. 24 vor fi supuse, după caz, aprobării Guvernului, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

 

CAPITOLUL V

Garantii si despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor

 

Art. 27. - Institutia publică implicată poate conveni, prin contractul de vânzare-cumpărare, să îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societătii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorului de institutia publică implicată sau de autoritatea de mediu competentă.

Art. 28. - Institutia publică implicată poate să negocieze si să convină acordarea unor garantii cumpărătorului pentru daune cauzate acestuia prin faptul că societatea comercială este tinută să îndeplinească vreo obligatie, inclusiv fată de terti, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvăluite si nici nu puteau fi cunoscute de către cumpărător ca urmare a efectuării propriului audit asupra societătii comerciale si a căror cauză a existat la data încheierii contractului.

Art. 29. - (1) Institutia publică implicată asigură cumpărătorilor cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de actiuni repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care obligă la restituirea în natură către fo tii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.

(2) Valoarea prejudiciului ce urmează să fie reparat potrivit alin. (1) se stabileste de comun acord cu cumpărătorul, iar în caz de divergentă, prin justitie.

Art. 30. - (1) În toate cazurile valoarea despăgubirilor acordate potrivit art. 27-29 nu va putea depă i cumulat 50% din pretul efectiv plătit de cumpărător.

(2) Statul garantează plata de către institutiile publice implicate a acestor despăgubiri în limita prevăzută la alin. (1).

(3) Prevederile art. 32 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile numai pentru contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea

si lichidarea societătilor comerciale supuse privatizării

 

Art. 31. - (1) Institutia publică implicată va solicita consiliului de administratie sau administratorilor convocarea adunării generale a actionarilor din societătile comerciale cu capital majoritar de stat, care se va întruni în termen de 5 zile de la data solicitării pentru a decide asupra fuziunii, divizării ori dizolvării si lichidării.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convocarea va fi publicată într-un cotidian national de largă difuzare si în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societătii comerciale, cu cel putin 3 zile înainte de data întrunirii adunării generale a actionarilor.

Art. 32. - (1) În termen de 10 zile de la data la care adunarea generală a actionarilor a aprobat fuziunea sau divizarea societătii comerciale consiliul de administratie va definitiva documentele necesare.

(2) Hotărârea adunării generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea societătii comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării.

(3) Proiectul de fuziune sau de divizare întocmit în forma prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se depune în termen de 3 zile la oficiul registrului comertuluide către administratorul sicietătii comerciale.

(4) Creditorii societătii comerciale care fuzionează sau se divide, care au o creantă anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, pot face opozitie în termen de 5 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea.

(5) Opozitia formulată în conditiile alin. (4) se judecă cu celeritate de către instanta judecătorească competentă.

Art. 33. - (1) La data adoptării hotărârii de dizolvare si lichidare adunarea generală a actionarilor va dispune încetarea mandatului consiliului de administratie al societătii comerciale si va desemna un administrator unic al acesteia până la numirea lichidatorului sau a agentului de privatizare.

(2) Hotărârea adunării generale a actionarilor privind dizolvarea si lichidarea societătii comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării.

Art. 34. - (1) În termen de două zile de la data publicării hotărârii de dizolvare/lichidare administratorul unic desemnat notifică prin curier postal rapid cu confirmare de primire creditorii cunoscuti ai societătii comerciale si publică un anunt informativ într-un cotidian national de largă difuzare, precum si prin mijloace electronice. În notificare si în anunt se precizează valoarea totală a datoriilor societătii comerciale, astfel cum rezultă din evidentele financiar-contabile, creantele care se compensează total sau partial cu debite ale creditorului fată de societatea comercială, ordinea de preferintă a creantelor, precum si termenul limită în care creditorii îsi pot manifesta intentia valorificării creantelor prin depunerea unei declaratii de creantă. Termenul de depunere a declaratiilor de creantă nu va putea depăsi 20 de zile de la data publicării anuntului informativ.

(2) Dreptul de a contesta existenta sau întinderea unei creante ori rangul acesteia în ordinea de preferintă se stinge în termen de 20 de zile de la data publicării anuntului informativ.

(3) Contestatiile creditorilor introduse la instantele de judecată competente, în conditiile alin. (2), nu suspendă derularea procedurilor de lichidare a societătii comerciale.

Art. 35. - (1) La data depunerii hotărârii de dizvolare la oficiulregistrului comertului se suspendă judecarea tuturor actiunilor în pretentii judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societătii comerciale, termenele de prescriptie a actiunilor de realizare a creantelor apartinând creditorilor acesteia, precum si orice procedură de executare silită pornită împotriva ei.

(2) Adunarea generală a actionarilor poate dispune încetarea măsurii de lichidare voluntară în cazul în care se înregistrează o scrisoare de intentie prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de actiuni. În aceste conditii modalitatea si termenul de achitare a creantelor se vor stabili prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni. La data la care adunarea generală a actionarilor hotărăste încetarea procedurii de lichidare voluntară societatea comercială intră în procedură de administrare specială potrivit art. 16.

Art. 36. - (1) Lichidatorul are obligatia ca, în cel mult 10 zile de la data intrării în functie, să întocmească tabelul de creante, care va fi depus la sediul societătii comerciale pentru a putea fi consultat decătre creditori.

(2) Dreptul de a contesta existenta sau întinderea unei creante ori rangul acesteia în ordinea de preferintă se stinge în termen de 15 zile de la data comunicării acestora în scris de către lichidator.

Art. 37. - (1) Vânzarea bunurilor se face pe bază de licitatie cu strigare, licitatie în plic sigilat ori prin negociere, în conditiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Contractul de vânzare a bunului adjudecat se încheie sub sanctiunea nulitătii, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adjudecării licitatiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 38. - (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plăti în contul creantelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt ajunse sau nu la scadentă, din sumele obtinute în urma vânzării bunurilor mobile si imobile ale societătii comerciale si a valorificării creantelor fată de terti, în următoarea ordine de preferintă:

a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare;

b) pentru achitarea salariilor pe cel mult 6 luni anterioare depunerii la oficiul registrului comertului a hotărârii adunării generale a actionarilor de dizolvare/lichidare;

c) pentru realizarea creantelor creditorilor în favoarea cărora societatea comercială a constituit un drept de garantie reală mobiliară sau de ipotecă asupra bunurilor sale mobile ori imobile din sumele obtinute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică si în ceea ce priveste privilegiile speciale;

d) în contul creantelor statului sau ale autoritătilor administratiei publice locale, provenite din impozite, taxe si alte obligatii fiscale stabilite conform legii, din contributii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si la fondurile speciale;

e) în contul creantelor statului, provenite din sumele plătite de Ministerul Finantelor Publice pentru garantiile la credite interne si externe executate, precum si pentru credite externe contractate direct de către stat, din care s-au făcut subîmprumuturi;

f) în contul creantelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creantelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor si energiei electrice conform reglementărilor în vigoare la data acordării împrumutului, precum si din creditele acordate societătii comerciale de către un asociat sau actionar care reprezintă statul, inclusiv cele izvorâte din acte cu titlu gratuit făcute de acesta;

g) în contul creditorilor chirografari;

h) în contul actionarilor.

(2) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârilor prin care s-au solutionat cererile formulate în conformitate cu art. 36 alin. (2) ori de la solutionarea recursului la acestea.

 

CAPITOLUL VII

Solutionarea litigiilor

 

Art. 39. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se atacă o operatiune sau un act prevăzut de prezenta lege si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, ori se valorifică un drept conferit de acestea este de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului, cu exceptia cererilor privind executarea obligatiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni ale societătilor comerciale privatizate, precum si a celor în desfiintarea acestor contracte cărora li se aplică termenul general de prescriptie.

Art. 40. - (1) Cererile prin care se atacă o operatiune sau un act prevăzut în prezenta lege si în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, ori se valorifică un drept conferit de acestea sunt de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judecă de urgentă si cu precădere.

(2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părtile nu sunt în măsură să îsi prezinte apărările în mod complet, instanta va putea, în mod exceptional, să acorde un singur termen în cunostintă de cel mult 5 zile, pentru aceste motive.

(3) Instanta este obligată să pronunte hotărârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor si să comunice părtilor hotărârea în cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 41. - (1) Contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de institutia publică implicată constituie titluri executorii în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligatiilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii si contractele de garantie reală mobiliară încheiate între institutia publică implicată si cumpărător.

(2) Notificarea prin care institutia publică implicată înstiintează cumpărătorul asupra desfiintării contractului, ca efect al actionării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de către societatea de registru independentă care tine registrul actionarilor respectivei societăti comerciale si de către oficiul registrului comertului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti.

 

CAPITOLUL VIII

Agenti de privatizare

 

Art. 42. - (1) În scopul accelerării procesului de privatizare institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi si puteri, în baza unui mandat.

(2) Agentii de privatizare vor prezenta, la cererea institutiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitătile efectuate si vor exercita pe perioada mandatului, în mod exclusiv, atributiile delegate.

Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea/restructurarea/lichidarea unei societăti comerciale sau a unui grup de societăti comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare/restructurare/lichidare selectate de institutia publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, fie pentru vânzarea de actiuni, fie pentru vânzarea de active.

(3) Institutiile publice implicate nu pot delega agentilor de privatizare atributiile stabilite la art. 16.

Art. 43. - În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vânzare de actiuni/active, formulată de agentul de privatizare, institutia publică implicată mandantă este obligată să încheie contractul de vânzare-cumpărare de actiuni/active sau să comunice motivul refuzului propunerii.

Art. 44. - În exercitarea atributiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei legi, în legătură cu o societate comercială sau cu un grup de societăti comerciale, agentii de privatizare actionează în numele si în contul institutiilor publice implicate si au toate drepturile aferente actiunilor acestora la societătile comerciale, inclusiv exercitiul puterilor si beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate prin prezenta lege si prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, potrivit mandatului acordat, cu exceptia dreptului la dividende si a oricărui drept de preferintă.

Art. 45. - Institutia publică implicată va organiza selectarea prin licitatie restrânsă a agentilor de privatizare cu care va încheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, si care vor derula aceste contracte. La această licitatie vor fi invitati să participe doar acei potentiali agenti de privatizare care au fost preselectati de institutia publică implicată pe baza unui set de criterii de selectie. Indiferent dacă actionează individual ori asociati, agentii de privatizare în cauză trebuie să satisfacă anumite standarde minime de calificare.

Art. 46. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, agentii de privatizare pot efectua si operatiuni de lichidare si repartizare a patrimoniului societătii comerciale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 47. - (1) În cazul societătilor comerciale declarate închise potrivit legii de reglementare a pietelor de capital, institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute prin oricare dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, indiferent de prevederile actului constitutiv.

(2) Actionarii societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) pot să îsi exercite dreptul de preferintă la cumpărarea actiunilor, stabilit prin actul constitutiv, în termen de maximum 15 zile de la publicarea anuntului de vânzare de către institutia publică implicată. În caz contrar institutiile publice implicate vor vinde actiunile detinute, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, oricărui potential cumpărător.

(3) Institutiile publice implicate vor proceda la vânzarea actiunilor detinute la societătile comerciale declarate închise, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, si în cazul în care ceilalti actionari beneficiari ai dreptului de preferintă si-au exercitat acest drept, dar nu s-a ajuns la perfectarea vânzării sau refuză de trei ori consecutiv să dea acordul institutiei publice implicate pentru vânzarea actiunilor către terti, în cazul în care un astfel de acord este necesar conform actului constitutiv.

Art. 48. - Pentru societătile comerciale aflate în proces de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie de drept procedura de administrare specială în perioada de privatizare.

Art. 49. - Procedurile de privatizare si vânzările de active aflate în curs de desfă urare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilitătii actelor si etapelor consumate.

Art. 50. - (1) Societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot să participe cu aport de capital la constituirea de societăti comerciale cu capital mixt cu personalitate juridică română.

(2) Constituirea societătilor comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat.

(3) Societatea comercială cu capital mixt nou-creată va avea drept de preferintă la cumpărarea activelor, mijloacelor fixe si a imobilizărilor corporale si necorporale ale societătii comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, si care sunt necesare si concură în mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societătii comerciale cu capital mixt.

(4) Societatea comercială cu capital mixt îsi poate exercita dreptul de preferintă în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării intentiei de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar.

(5) În cazul neexercitării dreptului de preferintă societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administratiei publice locale este actionar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 51. - Cheltuielile institutiilor publice implicate includ următoarele:

a) cheltuielile proprii de organizare si functionare, care, în cazul institutiilor publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizării;

b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale. La propunerea institutiei publice implicate, prin hotărâre a Guvernului, aceste cheltuieli pot fi suportate de către societatea comercială supusă privatizării;

c) cheltuielile pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli;

d) costurile implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale;

e) sumele cu care institutiile publice implicate participă la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege;

f) sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de institutia publică implicată ca urmare a garantiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din prezenta lege;

g) cheltuielile destinate cofinantării proiectelor PHARE, inclusive cele aflate în derulare de către institutiile publice implicate, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 52. - Sediul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este în municipiul Bucuresti, str. Căpitan aviator Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1.

Art. 53. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Industriei si Resurselor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Încălcarea dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.

(3) În normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi prevăzute dispozitii cu privire la regimul sanctionator al faptelor a căror încălcare constituie contraventie, cuantumul amenzilor ce  se aplică, precum si autoritătile abilitate să aplice respectivele măsuri.

Art. 54. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 55. - Dispozitiile prezentei legi se aplică tuturor institutiilor publice implicate în privatizarea societătilor comerciale la care statuleste actionar.

Art. 56. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: alin. 14 al art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare; lit. a), c), k) si l) ale art. 3, art. 4 2 , art. 6, art. 7, alin. (2) si (3) ale art. 9, alin. (4) al art. 13, alin. (1), (3), (4), (5), (6), (8) si (9) ale art. 14, art. 15 2 , art. 19, alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 31, sectiunea I a cap. V 2 , alin. (2), (3) si (4) ale art. 32 21, art. 32 31, art. 32 41, alin. (1), (2) si (3) ale art. 32 9, art. 32 10, 32 11, 32 12, alin. (1) si (3) ale art. 32 13, art. 32 141, alin. (2) al art. 32 15, art. 32 17, alin. (2) al art. 32 18, alin. (1) si (3) ale art. 32 19, alin. (1) si (4) ale art. 32 21, art. 32 28, art. 32 31, alin. (1) si (2) ale art. 34 21, art. 34 3 , alin. (1), (2) si (3) ale art. 34 4 si art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea  Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 225/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001.

 

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constitutia României, în urma angajării, în sedinta comună din 20 martie 2002, a răspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 221.