MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 815         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

583. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

 

Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu

 

844. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 268 din 17 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a  prevederilor art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

342. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Cărtii Albe a Infrastructurii Calitătii si Evaluării Conformitătii Produselor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 583.

 

ACORD

între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu

 

Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare (denumite în continuare părti),

subliniind importanta relatiilor militare multilaterale pentru întărirea păcii si stabilitătii în Europa,

sprijinind obiectivul stabilirii cooperării militare strânse, bazată pe respect reciproc,

subliniind faptul că în caz de dezastru operatiunile de asistentă în caz de dezastru ale Batalionului multinational de geniu vor contribui semnificativ la limitarea pagubelor si a consecintelor,

luând în considerare acordul de a coopera, asa cum a fost stipulat în Declaratia de intentie pentru dezvoltarea cooperării militare, semnată de ministrii apărării din România, Ucraina si Republica Ungară la 15 ianuarie 1999, si în Protocolul de la Întâlnirea de lucru a ministrilor apărării ai părtilor, semnat la 26 mai 2000 la Ujgorod,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Definirea termenilor

 

Pentru scopurile acestui acord se va aplica următorul termen: dezastru - inundatie sau altă situatie cu urmări grave, cauzată de evenimente ecologice neprevăzute care pun în pericol sau care prezintă o amenintare iminentă la adresa vietii, sănătătii si proprietătii.

 

ARTICOLUL II

Obiectiv

 

(1) Părtile vor înfiinta Batalionul multinational de geniu (denumit în continuare Batalion), cu misiunea de bază de a asigura asistentă populatiei civile locale si de a participa la eliminarea pagubelor în caz de dezastru în bazinul de receptie al râului Tisa.

(2) La cererea oricăreia dintre părti, pe al cărei teritoriu se produce un dezastru natural sau unde există un pericol iminent al unui astfel de dezastru natural, Batalionul va participa la limitarea consecintelor acestuia.

 

ARTICOLUL III

Autorităti executive

 

Autoritătile executive vor fi ministerele apărării si statele majore ale părtilor.

 

ARTICOLUL IV

Principii generale

 

(1) Acest acord nu va afecta drepturile si responsabilitătile părtilor, care sunt stipulate în alte acorduri sau tratate internationale.

(2) Această initiativă comună:

a) nu este îndreptată împotriva vreunui tert si nu intentionează să stabilească nici o aliantă militară îndreptată împotriva oricărui alt stat sau grup de state;

b) este în concordantă cu Programul Parteneriatului pentru Pace (PpP), al cărui obiectiv declarat este întărirea asistentei umanitare;

c) este transparentă si deschisă oricărui stat din regiune, capabil si doritor să participe la activitatea de cooperare a Batalionului în viitor.

(3) Toate deciziile legate de Batalion se vor întemeia pe consimtământul reciproc al părtilor.

 

ARTICOLUL V

Cooperarea si procesul de luare a deciziilor

 

(1) Consultarea si procesul de luare a deciziilor vor avea loc la întâlnirile ministrilor apărării, precum si ale sefilor statelor majore sau ale reprezentantilor lor.

(2) Grupul director (SG), care cuprinde înalti reprezentanti ai ministerelor apărării si ai statelor majore, va decide asupra conditiilor de pregătire si de desfăsurare a Batalionului.

(3) Grupul multinational de lucru (MWG), care cuprinde experti tehnici ai ministerelor apărării, statelor majore si statelor majore ale categoriilor de forte armate, se va întruni si va sprijini activitatea Grupului director nu mai putin de două ori pe an sau ori de câte ori este necesar. El asigură un forum pentru negocieri legate de activitătile Batalionului si desfăsurarea sa.

(4) Grupul director va rezolva diferite aspecte tehnice si probleme referitoare la comanda Batalionului, posturile de conducere, structura, echipamentul, instruirea si pregătirea, precum si la finantarea executării activitătilor sale.

(5) De la data intrării în vigoare a acestui acord presedintia Grupului director va fi detinută prin rotatie între părti, în ordine alfabetică potrivit alfabetului englez, dacă părtile nu au convenit altfel.

(6) Grupul director îsi va defini structura, principiile de operare si aspectele procedurale. Activitătile sale interne vor fi reglementate de principiile de mai jos:

a) se va întruni în mod regulat la intervalele cerute de îndeplinirea propriilor functiuni si va răspunde unei cereri specifice a oricărei părti sau a presedintelui Grupului director cât mai repede posibil sau o dată pe an;

b) întâlnirile vor fi organizate de partea care detine presedintia. Această parte îsi va asuma totodată responsabilitatea secretariatului;

c) toate deciziile vor fi adoptate cu consimtământul părtilor.

(7) Pentru discutarea problemelor specifice Grupul director poate forma grupuri de lucru temporare, formate din experti care reprezintă părtile.

 

ARTICOLUL VI

Compunerea, efectivul si operarea Batalionului

 

(1) Batalionul va fi compus dintr-un comandament multinational si din contingente nationale. Părtile vor contribui cu un efectiv aproximativ similar si componente bazate pe structurile lor organizatorice nationale si în conformitate cu reglementările lor nationale.

(2) Efectivul contingentelor nationale din Batalion nu va depăsi 200 de persoane; cu toate acestea numărul personalului genistic de executie nu va fi mai mic de 100.

Contingentele nationale îsi vor păstra structura organizatorică natională si vor fi stationate pe teritoriul propriului stat.

(3) Contingentele nationale îsi vor îndeplini misiunea utilizând echipamentul propriu.

 

ARTICOLUL VII

Structura de comandă si control

 

(1) Comandantul contingentului, seful statului major, precum si ofiterii superiori de stat major vor fi numiti de către fiecare dintre părti.

(2) Contingentele nationale ale Batalionului de sub comanda multinatională vor rămâne, de asemenea, si sub comanda natională.

(3) Dacă Batalionul este desfăsurat pe teritoriul oricăreia dintre părti, această parte va asigura comandantul Batalionului. Comandantii contingentelor celorlalte părti vor actiona în calitate de loctiitor al comandantului de Batalion.

Comanda Batalionului va include, de asemenea, ofiterii coordonatori desemnati, precum si ofiterii de legătură ai celorlalte părti.

 

ARTICOLUL VIII

Pregătirea

 

(1) Batalionul va desfăsura exercitii comune (de comandament sau cu trupe) o dată pe an, pe teritoriul fiecăreia dintre părti, prin rotatie. Planurile si detaliile exercitiilor comune vor fi elaborate de Grupul multinational de lucru si aprobate de Grupul director.

(2) Pregătirea contingentelor nationale va fi responsabilitatea individuală a părtilor.

 

ARTICOLUL IX

Finantare si logistică

 

(1) În cazul desfăsurării Batalionului forta de muncă pentru asistenta în caz de dezastru va fi asigurată gratuit.

(2) Părtile vor asigura sprijin financiar si logistic pentru contingentele nationale în vederea desfăsurării activitătilor ce vor fi efectuate pe teritoriile lor.

(3) În cazul activitătilor comune sprijinul logistic al Batalionului va fi asigurat de partea solicitantă, pe cheltuiala sa.

(4) Costurile sosirii si plecării în si din zona activitătii comune a Batalionului vor fi suportate de fiecare dintre părti.

(5) În cazul unei asemenea desfăsurări, pe teritoriul părtii solicitante, asigurarea resurselor necesare pentru primele 3 zile este responsabilitatea individuală a fiecăreia dintre părti. Logistica transportată de fiecare dintre părti va fi stabilită în Acordul tehnic.

(6) Partea solicitantă va asigura gratuit asistentă medicală de urgentă.

 

ARTICOLUL X

Aspecte legale

 

(1) Alte aspecte ce nu sunt prezentate în acest accord vor face subiectul termenilor si conditiilor stabilite de NATO/SOFA/PfP, asa cum a fost adoptat la 19 iunie 1995 si în memorandumurile anexate la acesta, cu un accent special asupra aspectelor legate de trecerea frontierelor nationale, de legea penală si de plata pagubelor.

(2) Părtile vor simplifica trecerea frontierelor.

 

ARTICOLUL XI

Securitatea informatiilor

 

(1) Toate informatiile secrete schimbate în legătură cu prezentul acord vor fi supuse protectiei legale, în conformitate cu nivelul de clasificare stabilit de partea emitentă si în conformitate cu legislatia statului fiecărei părti care primeste astfel de informatii.

(2) Părtile nu vor fi autorizate să dezvăluie informatii secrete nici unui tert fără consimtământul prealabil scris al emitentului.

(3) Părtile vor asigura toate informatiile necesare pentru înfiintarea si desfăsurarea Batalionului în interesul părtilor.

 

ARTICOLUL XII

Participarea Batalionului în operatiuni de asistentă în caz de dezastru

 

(1) Cu conditia unei cereri oficiale transmise prin canale diplomatice de către oricare parte afectată de un dezastru sau amenintată de un dezastru iminent, Batalionul va fi desfăsurat cu aprobarea autoritătilor competente si în conformitate cu legile interne ale părtilor respective.

(2) Când comandantul Batalionului îsi asumă comanda, Comandamentul multinational si contingentele nationale vor fi desfăsurate împreună cu echipamentul si mijloacele tehnice în zona periclitată, pentru a-si îndeplini misiunea conform cerintelor părtii care a solicitat asistentă.

 

ARTICOLUL XIII

Solutionarea disputelor

 

În functie de natura lor, toate disputele rezultând din sau legate de interpretarea si aplicarea acestui acord vor fi solutionate de către părti prin Grupul director sau Grupul multinational de lucru, prin negocieri si consultări.

 

ARTICOLUL XIV

Măsuri de aplicare

 

Diferite detalii tehnice si chestiuni rezultând din îndeplinirea activitătilor privind Comandamentul multinational, posturile de conducere, structura organizatorică, echipamentul, instruirea, pregătirea, sprijinul logistic si financiar vor fi prevăzute în Acordul tehnic ce va fi încheiat între ministerele apărării ale natiunilor.

 

ARTICOLUL XV

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord va fi aprobat de fiecare parte în conformitate cu reglementările legale interne. Acordul va intra în vigoare la 30 de zile după ce depozitarul primeste ultima notificare de aprobare de la părti. Tara unde acordul este semnat va fi depozitarul acestuia.

(2) Acest acord poate fi subiectul amendării conform consimtământului părtilor. Un astfel de amendament poate fi propus prin canale diplomatice, în scris, si va intra în vigoare conform prevederilor stabilite la alin. (1).

(3) Acest acord va fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

(4) Acest acord poate fi denuntat oricând de către oricare dintre părti. Notificarea de denuntare va fi trimisă în scris, prin canale diplomatice, depozitarului.

(5) Denuntarea îsi va produce efectele la 30 de zile după ce depozitarul a primit notificarea de denuntare.

Depozitarul va informa toate părtile despre actul denuntării.

După ce denuntarea si-a produs efectele, acordul nu va fi aplicabil părtii care l-a denuntat, dar va rămâne în vigoare cu privire la toate celelalte părti.

(6) Dacă partea care denuntă acordul are plângeri sau obligatii nesolutionate, ele vor rămâne în vigoare până ce vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile acestui acord, netinându-se seama de faptul că acesta a fost denuntat.

(7) Dacă prezentul acord nu mai produce efecte sau oricare dintre părti îl denuntă, prevederile alin. (2) al art. XI vor rămâne în vigoare.

(8) Natiunile care doresc să se alăture prezentului acord o pot face potrivit consimtământului tuturor părtilor si în conformitate cu toate prevederile acordului.

Semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002, într-un exemplar original în limba engleză.

 

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

János Szabö

Pentru Guvernul Republicii Slovace,

Jozef Stank

Pentru Guvernul României

Ioan Mircea Pascu

Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,

Volodimir Petrovics Skidcsenko

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 844.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 268

din 17 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Ioan Antonescu în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 15 octombrie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 17 octombrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4/P/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ioan Antonescu într-un litigiu care are ca obiect reînregistrarea Partidului Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate, care prevăd caracterul definitiv al hotărârii judecătoresti pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti, referitoare la înregistrarea unui partid politic, respectiv la modificarea statutului unui partid politic, încalcă dispozitiile art. 128, 21, 24, 11 si 20 din Constitutie, precum si ale unor tratate internationale la care România este parte, fără a se preciza însă în ce constă această încălcare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este nefondată, deoarece consacrarea prin textele legale criticate a caracterului definitiv al hotărârii Curtii de Apel Bucuresti nu îngrădeste accesul liber la justitie, de vreme ce art. 128 din Constitutie prevede că “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. Se mai arată că, de altfel, art. 19 si 23 din Legea nr. 27/1996 prevăd că hotărârea Curtii de Apel Bucuresti rămâne definitivă, în conditiile în care există două grade de jurisdictie pentru solutionarea cererii partidului politic, întrucât împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti se poate face contestatie în cinci zile de la comunicare.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost  comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate permit accesul la justitie si parcurgerea a două grade de jurisdictie, fiind asadar în deplină concordantă cu prevederile art. 21, 24 si ale art. 125 alin. (3) si art. 128 din Constitutie.

Guvernul apreciază că textele de lege criticate constituie expresia aplicării dispozitiilor constitutionale ale art. 125 alin. (3) si ale art. 128, potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege si, tot în conditiile legii, părtile interesate pot exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. Astfel, se arată că, desi art. 19 si 23 din Legea nr. 27/1996 prevăd că decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă, împotriva acesteia se poate promova recurs, potrivit dreptului comun, iar împotriva hotărârii tribunalului se poate formula contestatie. În legătură cu încălcarea art. 21 din Constitutie, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care aceasta a statuat cu privire la principiul liberului acces la justitie. Cu referire la celelalte texte constitutionale a căror încălcare este invocată de autorul exceptiei, se apreciază că nu au legătură cu dispozitiile de lege criticate.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, al căror continut este următorul:

- Art. 19 alin. (4): “Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă.”;

- Art. 23 alin. (4): “Curtea de Apel Bucuresti se pronuntă în termen de 15 zile de la înregistrarea contestatiei, iar hotărârea sa este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României.”

Textele constitutionale considerate ca fiind încălcate sunt, în ordinea invocării lor, următoarele:

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: (1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordantă între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea “principalelor tratate, pacte si conventii internationale” ratificate de România, enuntând un număr de 33 de astfel de acte internationale, fără a arăta însă în ce constă încălcarea acestui cadru conventional.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că aceasta vizează dispozitiile art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 27/1996, referitoare la caracterul definitiv al hotărârilor pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti în legătură cu cererea de înregistrare a unui partid politic, precum si cele cu privire la încetarea activitătii partidului si radierea lui din Registrul partidelor politice.

În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii de lege sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 128 referitoare la folosirea căilor de atac, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 care garantează dreptul la apărare, ale art. 11 ce statuează în legătură cu dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, fără însă, să formuleze o motivare din care să rezulte în ce constă această încălcare.

Din analiza sustinerilor formulate Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 27/1996, cuprins în cap. III “Înregistrarea partidelor politice”, Tribunalul Bucuresti se pronuntă asupra cererii de înregistrare a partidului politic printr-o decizie, împotriva căreia se poate face contestatie la Curtea de Apel Bucuresti. Conform alin. (4) al textului criticat ca fiind neconstitutional, contestatia este solutionată printr-o decizie definitivă a Curtii de Apel Bucuresti. De asemenea, legea stabileste, tot în competenta Tribunalului Bucuresti, si procedura de înregistrare a modificărilor statutului sau a programului partidului politic.

Astfel, art. 23 din lege prevede că Tribunalul Bucuresti se va pronunta printr-o hotărâre asupra cererii Ministerului Public de încetare a activitătii partidului si de radiere a acestuia din Registrul partidelor politice, în cazul în care partidul actionează în baza unui statut a cărui modificare a fost respinsă de instanta de judecată. Împotriva acestei hotărâri partea interesată poate face contestatie la Curtea de Apel Bucuresti, care va pronunta, în temeiul alin. (4) al aceluiasi articol, o hotărâre definitivă. Rezultă că, sub aspectul criticat, si anume faptul că decizia Curtii de Apel Bucuresti are caracter definitiv, dispozitiile art. 19 si 23 din Legea nr. 27/1996 nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 128, referitoare la folosirea căilor de atac, în conditiile legii, ci sunt în deplină concordantă cu acestea, în sensul că reglementează contestatia împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti ca o cale de atac. Or, potrivit dispozitiilor constitutionale, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este atributul exclusiv al legiuitorului, ceea ce se întâmplă în cazul de fată, întrucât reglementarea este cuprinsă în lege.

Curtea nu poate retine nici încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, care presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste. Accesul liber la justitie nu înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac, deoarece, asa cum statuează art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situatii diferite. În acest sens este si jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, din care mentionăm, de exemplu, Decizia nr. 129 din 6 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, si Decizia nr. 156 din 15 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001.

În opinia autorului exceptiei, art. 19 alin. (4) si art. 23 alin. (4) din Legea nr. 27/1996 contravin si art. 24 dinConstitutie, care garantează dreptul la apărare. Curtea constată că textele criticate nu contin dispozitii de natură să îngrădească drepturile procesuale ale părtilor ori dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului, astfel că, si sub acest aspect, exceptia este neîntemeiată.

În sfârsit, Curtea observă că nici în legătură cu contrarietatea dintre textele de lege criticate si “principalele tratate, pacte si conventii internationale” ratificate de România nu sunt formulate motive de neconstitutionalitate, astfel că prevederile constitutionale ale art. 11 privind “Dreptul international si dreptul intern” si cele ale art 20 referitoare la “Tratatele internationale privind drepturile omului”, invocate de asemenea ca fiind încălcate, nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (4) si ale art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Ioan Antonescu în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Cărtii Albe a Infrastructurii Calitătii si Evaluării Conformitătii Produselor

 

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Cartea Albă a Infrastructurii Calitătii si Evaluării Conformitătii Produselor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cartea Albă a Infrastructurii Calitătii si Evaluării Conformitătii Produselor se actualizează ori de câte ori este necesar, în functie de evolutia cadrului legislativ la nivel european si national.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2002.

Nr. 342.

 

ANEXĂ

 

CARTEA ALBĂ

a Infrastructurii Calitătii si Evaluării Conformitătii Produselor

 

1. Introducere

1.1. Conceptul privind “Noua abordare”

Capitolul referitor la libera circulatie a mărfurilor reprezintă una dintre prioritătile Guvernului României în demersul de accedere la structurile Uniunii Europene. Libera circulatie a mărfurilor constituie temelia Pietei unice europene si mecanismele acesteia previn aparitia barierelor în calea comertului bazat pe recunoasterea mutuală si armonizarea tehnică.

Pentru înlăturarea barierelor tehnice în calea comertului, în anul 1985 s-a elaborat si s-a pus în practică o nouă strategie “Noua abordare” referitoare la armonizarea tehnică si standardizare, strategie care a stabilit câteva principii aplicabile în statele membre ale Comunitătii Europene:

- armonizarea legislativă se limitează la cerintele esentiale pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a circula liber în spatiul comunitar;

- specificatiile tehnice ale produselor care îndeplinesc cerintele esentiale sunt stabilite în standardele armonizate;

- aplicarea standardelor armonizate rămâne voluntară si producătorul poate să adopte si alte măsuri pentru a îndeplini cerintele esentiale;

- produsele realizate în conformitate cu standardele armonizate beneficiază de prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale.

În conformitate cu principiile “Noii abordări” standardele armonizate trebuie să ofere un nivel de protectie garantat în ceea ce priveste îndeplinirea cerintelor esentiale prevăzute de directive.

În vederea aplicării corecte a principiilor “Noii abordări” sunt necesare conditii pentru o evaluare justă a conformitătii. În acest sens au fost stabilite câteva principii orientative pentru politica Comunitătii Europene în legătură cu evaluarea conformitătii:

- realizarea de module pentru diferitele faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii si formularea de criterii pentru aplicarea acestor proceduri, în vederea desemnării organismelor care aplică aceste proceduri si folosirii marcajului european de conformitate CE;

- utilizarea standardelor europene armonizate privind asigurarea cerintelor esentiale pentru domeniile reglementate prin directivele din “Noua abordare” si a cerintelor care trebuie îndeplinite de organismele care efectuează activităti de evaluare a conformitătii;

- crearea sistemelor de acreditare si utilizarea tehnicilor comparative;

- promovarea acordurilor de recunoastere mutuală privind încercarea si certificarea în domeniile nereglementate;

- încheierea de acorduri de recunoastere mutuală în vederea sustinerii comertului dintre statele membre ale Uniunii Europene si tările terte.

1.2. Scopul directivelor din “Noua abordare”

Directivele din “Noua abordare” se bazează pe următoarele principii: 

- armonizarea se limitează la cerintele esentiale;

- doar produsele care îndeplinesc cerintele esentiale pot fi introduse pe piată si puse în functiune;

- standardele armonizate care au fost adoptate ca standardenationale oferă prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale corespunzătoare;

- aplicarea standardelor armonizate sau a altor specificatii tehnice este voluntară;

- producătorii pot alege între diferitele proceduri de evaluare a conformitătii prevăzute de directiva aplicabilă.

Directivele din “Noua abordare” definesc gama de produse care intră sub incidenta lor sau natura riscurilor la care fac referire directivele. De regulă, scopul se referă la pericole legate de un produs sau de un fenomen. În mod corespunzător un produs poate intra sub incidenta mai multor directive.

1.3. Introducerea pe piată si punerea în functiune

Produsele introduse pe piată si puse în functiune nu trebuie să pericliteze securitatea si sănătatea persoanelor si mediului sau alte interese publice la care fac referire directivele, atunci când sunt corect instalate, întretinute si utilizate în conformitate cu scopul de utilizare indicat de producător. Acest lucru implică existenta unei autorităti de supraveghere a pietei.

1.4. Legislatie aplicabilă

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor (vezi anexa) este legea care stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformitătii si supravegherea pietei pentru produsele introduse pe piată si/sau utilizate în România, din domeniile reglementate.

Reglementările tehnice care transpun directivele din “Noua abordare” în legislatia românească sunt prezentate în următoarele tabele:

 

TABELUL Nr. 1

 

Stadiul transpunerii directivelor din “Noua abordare”

 

Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Nr. directivei/ nr. reglementării tehnice

Nr. Monitorului Oficial

Data intrării în vigoare

Autoritatea

competentă

1.

Echipamente electrice de joasă tensiune

73/23/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 567/2002

458 din 27 iunie 2002

27 iunie 2002

Ministerul Industriei

si Resurselor

2.

Recipiente simple sub presiune

87/404/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 571/2001

375 din 11 iulie 2001

11 aprilie 2002

Ministerul Industriei si Resurselor

3.

Jucării

88/378/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 710/1999

450 din 16 septembrie 1999

16 decembrie 1999

Ministerul Industriei si Resurselor

 

 

88/378/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2001

847din 28 decembrie 2001

28 aprilie 2002

Ministerul Industriei si Resurselor

4.

Produse pentru constructii

89/106/EEC

Proiect Transpunere

2002

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

5.

Compatibilitate electromagnetică

89/336/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001

690 din 31 octombrie 2001

1 ianuarie 2002

Ministerul Industriei si Resurselor

7.

Echipament de protectie individuală

89/686/EEC/ Legea nr. 90/1996

157 din 23 iulie 1996

23 septembrie 1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

8.

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

90/384/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 749/2001

468 din 16 august 2001

16 august 2002

Ministerul Industriei si Resurselor

9.

Dispozitive medicale implantabile

90/385/EEC/ Legea nr. 176/2000

544 din 2 noiembrie 2000

2 februarie 2001

Ministerul Sănătătii si Familiei

10.

Arzătoare cu combustibili gazosi

90/396/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 761/2001

485 din 22 august 2001

22 august 2002

Ministerul Industriei si Resurselor

11.

Boilere pentru apă fierbinte

92/42/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 270/2002

238 din 9 aprilie 2002

9 aprilie 2003

Ministerul Industriei si Resurselor

12.

Explozibili pentru uz civil

93/15/EEC

-

Transpunere în 2004

 

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

13.

Dispozitive medicale

93/42/EEC/Legea nr. 176/2000

544 din 2 noiembrie 2000

2 februarie 2001

Ministerul Sănătătii si Familiei

14.

Atmosfere potential explozive

94/9/EEC/ Legea nr. 90/1996

157 din 23 iulie 1996

23 septembrie 1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

15.

Ambarcatiuni de agrement

94/25/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 312/2002

264 din 19 aprilie 2002

1 ianuarie 2004

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

16.

Ascensoare

95/16/EC/Hotărârea Guvernului nr. 225/2002

220 din 2 aprilie 2002

1 ianuarie 2003

Ministerul Industriei si Resurselor

17.

Aparatură de refrigerare

96/57/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 573/2001 si Resurselor

375 din 11 iulie 2001

11 aprilie 2002

Ministerul Industriei

18.

Echipamente sub presiune

97/23/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 din 22 august 2002

622

1 ianuarie 2002

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

19.

Echipament terminal pentru telecomunicatii

98/13/EEC/ Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 8/1998/ Decizia nr. 401/3.125/1998

51 din 5 februarie 1998

5 februarie 1998

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

20.

Masini

98/37/EC/Legea nr. 90/1996

157 din 23 iulie 1996

23 septembrie 1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

21.

Dispozitive medicale pentru diagnosticare in vitro

98/79/EEC/ Legea nr. 176/2000

544 din 2 noiembrie 2000

2 februarie 2001

Ministerul Sănătătii si Familiei

22.

Echipamente terminale pentru radio si telecomunicatii

99/5/EEC

Proiect

Transpunere în semestrul II 2002

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

23.

Instalatii pentru transportul pasagerilor pe cablu

2000/9/EC/Hotărârea Guvernului nr. 433/2002

368 din 31 mai 2002

1 mai 2004

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Reglementările tehnice prevăzute în tabelul nr. 1, care transpun directivele “Noii abordări”, prevăd aplicarea macajului national de conformitate CS.

 

TABELUL Nr. 2

 

Reglementări tehnice care nu prevăd aplicarea marcajului CS

 

Nr.crt

Reglementarea tehnică

Nr. directivei/ nr. reglementării tehnice

Nr. Monitorului Oficial

Data intrării în vigoare

Autoritatea

competentă

1.

Ambalaje si deseuri de ambalaje

94/62/EEC/ Hotărârea nr. 349/2002 Guvernului

269 din 23 aprilie 2002

23 iulie 2002

Ministerul Industriei si Resurselor Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

2.

Sistemul trenurilor de mare viteză

96/48/EEC

-

Transpunere în 2004

Ministerul Lucrărilor Publice,

Transporturilor si Locuintei

3.

Echipament maritim

96/98/EEC/Ordinul ministrului

transporturilor nr. 216/2000

347 din 25 iulie 2000

25 octombrie 2000

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

2. Conformitatea cu cerintele esentiale prevăzute de reglementările tehnice

2.1. Cerinte esentiale

Reglementările tehnice care transpun directivele din “Noua abordare” se aplică următoarelor categorii de produse:

- produse care urmează să fie introduse pe piata din România sau puse în functiune pentru prima dată, produse noi, second-hand, fabricate în tară sau importate din tări care nu sunt membre ale Comunitătii Europene.

Producătorul are responsabilitatea de a verifica dacă produsele sale intră sub incidenta uneia sau mai multor reglementări tehnice aplicabile.

Produsele care au fost supuse unor schimbări importante pot fi considerate produse noi si, ca urmare, trebuie să îndeplinească prevederile reglementărilor tehnice aplicabile atunci când sunt introduse pe piata din România sau puse în functiune.

Produsele care au fost reparate, fără modificarea performantelor initiale, nu mai fac obiectul unei evaluări de conformitate conform cerintelor reglementărilor tehnice.

În perioada de tranzitie produsele fabricate în tările member ale Uniunii Europene nu se supun evaluării conformitătii, deoarece România recunoaste procedurile comunitare.

Cerintele esentiale prevăzute de reglementările tehnice care transpun directivele “Noii abordări” sunt obligatorii. Produsele care îndeplinesc aceste cerinte esentiale pot fi introduse pe piată si puse în functiune.

Cerintele esentiale au rolul de a asigura un înalt nivel de protectie. Acestea reprezintă rezultatul evaluării unor riscuri asociate produsului sau performantelor acestuia.

Cerintele esentiale formează deseori combinatii ale acestora si, în consecintă, mai multe directive pot fi aplicabile unui singur produs în acelasi timp.

Cerintele esentiale reprezintă o sumă de riscuri potentiale asociate produsului si, ca urmare, producătorii trebuie să efectueze o analiză a riscurilor pentru a determina cerinta aplicabilă produsului. Această analiză trebuie documentată si inclusă în documentatia produsului. Trebuie avut în vedere faptul că cerintele esentiale definesc riscurile care trebuie preîntâmpinate, dar nu oferă solutiile tehnice. În acest fel producătorul are libertatea de a alege modalitatea de îndeplinire a cerintelor esentiale.

2.2. Activitatea de standardizare si standarde armonizate

Standardele armonizate sunt standardele europene adoptate de organizatiile europene de standardizare pe baza mandatului acordat de Comisia Europeană.

Standardele armonizate în sensul “Noii abordări” sunt considerate ca viabile atunci când organizatiile europene de standardizare prezintă oficial Comisiei Europene standardele europene elaborate sau identificate în conformitate cu mandatul acordat.

Standardele armonizate reprezintă specificatii tehnice adoptate de organizatiile europene de standardizare pentru aplicare repetată sau continuă; aplicarea lor nu este obligatorie.

Standardele armonizate trebuie transpuse la nivel national într-o manieră identică, concomitent cu retragerea standardelor conflictuale.

Standardele armonizate reunesc cerintele esentiale ale directivei relevante. În cazul în care aceasta contine si alte prevederi, acestea trebuie să se distingă în mod clar de cele care se referă la cerintele esentiale.

În România standardele europene, inclusiv cele armonizate, sunt adoptate ca standarde nationale de către organismul national de standardizare, persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociatie fără scop patrimonial care functionează conform prevederilor Legii nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România (vezi anexa).

2.3. Prezumtia de conformitate

Conformitatea cu standardul national care transpune un standard european armonizat al cărui număr de referintă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, conferă produsului prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale prevăzute de reglementarea tehnică ce transpune o directivă din “Noua abordare”.

Aplicarea standardelor armonizate rămâne voluntară, producătorul având posibilitatea de a utiliza sau de a alege si alte specificatii tehnice pentru realizarea produsului său. În acest ultim caz producătorul are responsabilitatea de a dovedi că produsele sale sunt în conformitate cu cerintele esentiale prevăzute de reglementarea tehnică.

În cazurile în care nu există standarde armonizate specifice unui anumit domeniu, standardele nationale pot oferi prezumtia de conformitate.

2.4. Retragerea prezumtiei de conformitate

Prezumtia de conformitate este retrasă de Comisia Europeană în cazul în care se constată că standardul armonizat nu îndeplineste cerintele esentiale.

Procedura contestării unui standard si rezultatul acesteia nu afectează existenta sa ca standard armonizat. În acest caz se retrage referinta sa publicată de către Comisia Europeană si standardul nu va mai conferi prezumtia de conformitate.

3. Proceduri pentru evaluarea conformitătii

3.1. Modulele pentru evaluarea conformitătii

Fiecare reglementare tehnică care transpune o directivă din “Noua abordare” descrie continutul posibilelor proceduri de evaluare a conformitătii, care sunt considerate că asigură un nivel necesar de protectie. Reglementările tehnice definesc si criteriile care stau la baza deciziei producătorului de a alege procedura de evaluare a conformitătii, în cazul în care există mai multe optiuni.

Evaluarea conformitătii este divizată în module care contin un număr de proceduri diferite aplicabile unei game largi de produse.

Modulele se referă la faza de proiectare a produsului, la faza de productie sau la ambele faze.

Procedurile de evaluare a conformitătii trebuie să asigure suficientă încredere cu privire la conformitatea produselor în raport cu cerintele esentiale.

Decizia nr. 93/465 privind modulele de evaluare a conformitătii a fost transpusă în legislatia din România prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS (vezi anexa).

Modulele de evaluare a conformitătii sunt prezentate în tabelul nr. 3, iar combinatii ale acestora sunt prevăzute în tabelul nr. 4.

 

TABELUL Nr. 3

 

Modulele de evaluare a conformitătii

 

Modulul

Denumirea modulului

Continutul

A

Controlul intern al productiei

- controlul intern al proiectării si al productiei

 

 

- nu necesită interventia unui organism desemnat

B

Examinare CS de tip

- faza de proiectare urmată de un modul care să asigure evaluarea fazei de productie

 

 

- certificat de examinare eliberat de un organism desemnat

C

Conformitatea cu tipul

- faza de productie urmată de modulul B

 

 

- asigură conformitatea cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip

 

 

- nu implică interventia unui organism notificat

D

Asigurarea calitătii productiei

- faza de productie urmată de modulul B

 

 

- implică interventia unui organism notificat responsabil pentru controlul si aprobarea sistemului calitătii pentru productie, inspectia finală si încercare, implementat de către producător

E

Asigurarea calitătii produsului

- faza de productie urmată de modulul B

 

 

- implică interventia unui organism notificat care are responsabilitatea de a controla si aproba sistemul calitătii pentru inspectia finală a produsului si pentru încercarea acestuia, implementat de către producător

F

Verificarea produsului

- faza de productie urmată de modulul B

 

 

- implică interventia unui organism notificat care are responsabilitatea de a controla conformitatea cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si care eliberează un certificat de conformitate

G

Verificarea unitătii

- fazele de proiectare si productie

 

 

- implică interventia unui organism notificat care are responsabilitatea de a verifica fiecare produs si care eliberează un certificat de conformitate

H

Asigurarea calitătii

- fazele de proiectare si productie

 

 

- implică interventia unui organism notificat care are responsabilitatea de a controla si aproba sistemul calitătii implementat de producător pentru fazele de proiectare, productie, inspectie si încercare finală a produsului

 

Cele 8 module, redate schematic mai jos, pot fi combinate într-o varietate de moduri în vederea stabilirii procedurilor complete de evaluare a conformitătii.

 

TABELUL Nr. 4

 

Combinatii ale modulelor de bază

 

Combinatiile modulelor

Denumirea

Continutul

Aa1 si C bis 1

Controlul intern al productiei si una sau mai  multe încercări pe una ori mai multe caracteristici ale produsului finit

- implică interventia unui organism notificat, fie în faza de proiectare, fie în cea de productie

Aa2 si C bis 2

Controlul intern al productiei si verificarea produsului la intervale aleatorii

- implică interventia organismului notificat care are responsabilitatea verificării produsului în faza de productie

D bis

Asigurarea calitătii productiei fără utilizarea modulului B

- este necesară documentatia tehnică

E bis

Asigurarea calitătii produsului fără utilizarea modulului B

- este necesară documentatia tehnică

F bis

Verificarea produsului fără utilizarea modulului B

- este necesară documentatia tehnică

H bis

Asigurarea calitătii si controlul proiectării

- implică interventia unui organism notificat care are responsabilitatea verificării activitătii de proiectare sau a unui produs

 

 

- organismul notificat eliberează un certificat de examinare CS de tip a proiectării

 

3.2. Documentatia tehnică

Documentatia tehnică (dosarul tehnic) trebuie întocmită de către producător.

Reglementările tehnice care transpun directivele din “Noua abordare” obligă producătorul să întocmească documentatia tehnică continând informatii care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele esentiale.

Această documentatie tehnică poate fi o parte a documentatiei sistemului calitătii atunci când reglementarea tehnică prevede o procedură de evaluare a conformitătii, bazată pe sistemul calitătii (modulele D, E, H si variantele lor).

De regulă documentatia tehnică trebuie păstrată pe o perioadă de 10 ani de la data fabricatiei ultimului produs, în cazul în care reglementarea tehnică nu prevede altfel. Păstrarea documentatiei tehnice este responsabilitatea producătorului, a reprezentantului său autorizat stabilit în România, a importatorului sau a persoanei care introduce produsul pe piată.

Documentatia tehnică include de regulă aspecte referitoare laproiectarea, fabricatia si functionarea produsului respectiv. Detaliile suplimentare, prevăzute de fiecare reglementare tehnică, depind de natura produsului si de acele elemente tehnice care trebuie să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile.

Documentatia tehnică trebuie redactată în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul desemnat.

4. Marcajul national de conformitate CS si marcajul european de conformitate CE

4.1. Principiile marcajului CS

- Marcajul CS semnifică conformitatea produsului cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile.

- Marcajul CS aplicat produselor reprezintă o declaratie conform căreia:

- produsul este conform cu toate cerintele esentiale aplicabile;

- procedurile de evaluare a conformitătii au fost îndeplinite.

Marcajul CS reprezintă o declaratie a persoanei care aplică sau este responsabilă pentru aplicarea marcajului CS, din care rezultă că produsul în cauză este conform cu toate prevederile aplicabile si că a fost supus procedurilor adecvate de evaluare a conformitătii.

4.2. Produse marcate CS

Marcajul CS este obligatoriu si trebuie aplicat înainte de punerea pe piată a produselor si de punerea în functiune, cu exceptia cazurilor specifice când reglementările tehnice prevăd altceva.

Marcajul CS se aplică:

- tuturor produselor noi fabricate în tară sau importate din tări, altele decât cele din Uniunea Europeană;

- tuturor produselor uzate si second-hand, fabricate în tară sau importate din tări, altele decât cele din Uniunea Europeană;

- tuturor produselor modificate substantial si care fac obiectul reglementărilor tehnice ca produse noi fabricate în tară sau importate din tări, altele decât cele din Uniunea Europeană.

4.3. Aplicarea marcajului CS

- Marcajul CS trebuie aplicat de către producător sau de către reprezentantul său autorizat cu sediul în România.

- Marcajul CS trebuie să aibă forma de mai jos, prevăzutăîn anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001. Dacă marcajul se reduce sau se măreste, proportiile acestuia trebuie respectate.

- Marcajul CS trebuie aplicat vizibil, lizibil si într-un mod care să nu permită îndepărtarea de pe produs sau de pe placa deidentificare a acestuia. Acolo unde nu este posibil de aplicat sau nu poate fi garantat, acesta trebuie să fie aplicat pe ambalaj ori pe documentele însotitoare, în cazul în care reglementarea tehnică prevede acest lucru.

 

CS

Schema simplificată a procedurilor de evaluare a conformitătii

 

- În cazul în care un organism notificat este implicat în faza de control al productiei, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, marcajul CS va fi însotit de numărul de identificare al organismului. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către producător sau de reprezentantul său autorizat cu sediul în România, sub responsabilitatea organismului notificat.

În principiu marcajul CS nu poate fi aplicat până când procedura de evaluare a conformitătii nu a fost finalizată pentru a se asigura că produsul satisface toate prevederile reglementărilor tehnice aplicabile.

Marcajul CS aplicat pe un produs:

- poate să nu fie urmat de un număr de identificare, ceea ce înseamnă că organismul notificat nu a intervenit în faza de productie;

- poate fi urmat de un număr de identificare, în cazul în care organismul notificat a intervenit în anumite faze; numărul de identificare este aplicat sub responsabilitatea acestuia, în următoarele cazuri:

- în cazul încercărilor asupra aspectelor specifice ale produsului (modulele Aa1 si C bis 1);

- în cazul verificărilor produsului (modulele Aa2 si C bis 2);

- în cazul examinărilor si încercărilor derulate pentru evaluarea conformitătii produsului pe durata fazei de control al productiei (modulele F, F bis si G);

- în cazul evaluării productiei, asigurării calitătii produsului sau asigurării calitătii totale (modulele D, E, H si variantele lor).

4.4. Marcajul CS si alte mărci de conformitate

Marcajul CS este singurul marcaj care simbolizează conformitatea cu toate cerintele esentiale prevăzute de reglementările tehnice aplicabile acestuia.

Un produs poate să aibă si alte marcaje sau mărci suplimentare, cu conditia ca:

- să îndeplinească o functie diferită de cea a marcajului CS;

- să nu fie susceptibile de a cauza confuzie cu acesta;

- să nu reducă vizibilitatea si lizibilitatea acestuia.

Marcajele si mărcile suplimentare marcajului CS trebuie să îndeplinească o functie diferită de cea a marcajului CS, să furnizeze o valoare adăugată în declararea conformitătii cu obiective diferite de cele la care se referă marcajul CS (de exemplu, aspecte de mediu).

Aplicarea altor marcaje si mărci este permisă numai în măsura în care acestea nu creează confuzie cu marcajul CS si nu diminuează lizibilitatea si vizibilitatea acestuia.

4.5. Marcajul european de conformitate CE

Conform legislatiei în vigoare, în perioada de tranzitie, până în momentul semnării Acordului european privind evaluarea conformitătii, marcajul national de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice specifice, aplicabile, este marcajul de conformitate CS. În această perioadă de tranzitie, în conditiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile, se recunoaste si marcajul european de conformitate CE pentru produsele fabricate în statele membre ale Uniunii Europene.

5. Responsabilităti

5.1. Producătorul:

- este persoana responsabilă pentru proiectarea si fabricarea unui produs cu scopul de a-l introduce pe piată în nume propriu;

- este responsabil pentru proiectarea si fabricarea produsului în conformitate cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

- are obligatia de a asigura că produsul care urmează să fie introdus pe piată este proiectat si fabricat, iar conformitatea acestuia este evaluată fată de cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

- poartă responsabilitatea generală a produsului, în cazul în care acesta încorporează produse finite, părti sau prefabricate finite;

- răspunde pentru realizarea evaluării conformitătii, în conformitate cu procedurile prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

- întocmeste si detine documentatia tehnică.

5.2. Importatorul

Importatorul este persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a produselor fabricate în afara tării si este persoană juridică cu sediul în România.

Importatorul trebuie să ofere autoritătii de supraveghere a pietei informatiile necesare referitoare la produs, în cazul în care producătorul nu are reprezentant autorizat în România.

Importatorul va prelua toate obligatiile care îi revin producătorului si care decurg din aplicarea reglementării în cauză care transpune o directivă din “Noua abordare”.

5.3. Reprezentantul autorizat

Producătorul poate desemna orice persoană juridică cu sediul în România să actioneze în numele său ca reprezentant autorizat.

Reprezentantul autorizat este desemnat explicit de către producător si preia toate obligatiile producătorului care decurg din aplicarea reglementării tehnice în cauză.

Producătorul rămâne în general responsabil pentru activitătile desfăsurate de reprezentantul său. Delegarea sarcinilor de la producător la reprezentantul său autorizat trebuie să fie explicită si ar trebui făcută în scris, în special definirea continutului sarcinilor si a limitelor de împuternicire a reprezentantului. În functie de evaluarea conformitătii si de reglementarea tehnică în cauză, reprezentantul autorizat poate fi, de exemplu, desemnat să asigure si să declare că produsul corespunde cerintelor, să aplice pe produs marcajul CS si numărul de identificare al organismului notificat, să redacteze si să semneze declaratia CS de conformitate sau să tină documentatia tehnică la dispozitia autoritătilor de supraveghere a pietei.

Sarcinile care se pot delega reprezentantului autorizat sunt de natură administrativă. Producătorul nu poate delega responsabilitatea referitoare la garantia că procesul de fabricatie asigură conformitatea cu cerintele esentiale, nici întocmirea documentatiei tehnice. Reprezentantul autorizat nu poate modifica produsul din proprie initiativă în scopul alinierii acestuia la reglementările aplicabile.

5.4. Distribuitorul

Reglementările tehnice care transpun directivele din “Noua abordare” nu includ prevederi referitoare la distributie.

Distribuitorul poate fi considerat ca fiind orice persoană juridică din lantul de distributie, care desfăsoară actiuni ulterioare introducerii produsului pe piată.

Distribuitorul trebuie să actioneze cu responsabilitate pentru a nu promova pe piată produse neconforme cu cerintele esentiale prevăzute de reglementările tehnice. Acesta trebuie să poată demonstra autoritătii de supraveghere a pietei că are cunostinte despre legislatia aplicabilă pentru a minimiza riscurile promovării pe piată a produselor neconforme.

5.5. Autoritatea competentă

Autoritatea competentă este organ al administratiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu.

Fiecare reglementare tehnică, ce transpune directive din “Noua abordare”, prevede autoritatea competentă a domeniului, conform tabelului nr. 1.

Ministerele nominalizate ca autorităti competente pentru domeniile specifice, reglementate prin directivele din “Noua abordare”, trebuie să stabilească structura administratorului de directivă, care are următoarele responsabilităti:

- să asigure transpunerea completă a directivei, inclusiv amendamentele, prin reglementări tehnice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 608/2001;

- să elaboreze toate reglementările necesare în aplicarea directivei;

- să asigure elaborarea si furnizarea, după caz, a ghidului de implementare a directivei;

- să colaboreze cu organismul national de acreditare RENAR pentru stabilirea criteriilor de evaluare a laboratoarelor si organismelor care solicită desemnarea si a listei expertilor tehnici implicati în evaluare;

- să participe la desemnarea laboratoarelor si organismelor de evaluare a conformitătii pentru grupele de produse cărora le sunt aplicabile procedurile directivei, în baza procedurii specifice de evaluare;

- să actioneze si să urmărească înregistrarea organismelor desemnate în vederea notificării nationale în Registrul organismelor notificate gestionat de Ministerul Industriei si Resurselor;

- să sustină si să urmărească colaborarea dintre organismele desemnate, atât între ele, cât si cu alti actori interesati;

- să colaboreze cu organismul national de standardizare ASRO pentru adoptarea ca standarde nationale a standardelor armonizate pentru asigurarea conditiilor de aplicare a directivei;

- să identifice surse de finantare pentru adoptarea standardelor europene armonizate ca standarde nationale pentru domeniul reglementat de directivă;

- să colaboreze cu autoritatea de supraveghere a pietei pentru îmbunătătirea aplicării directivei;

- să stabilească un sistem de comunicare cu persoanele responsabile de introducerea pe piată a produselor cărora le sunt aplicabile prevederile directivei;

- să asigure diseminarea informatiilor legate de directivă către toti factorii interesati;

- să colaboreze cu ceilalti administratori de directivă atunci când produselor le sunt aplicabile mai multe directive;

- să informeze structura de coordonare a domeniului infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor - Directia acreditări, calitate, protectia mediului cu privire la aspectele semnificative ale activitătii organismelor desemnate si a autoritătilor de supraveghere a pietei;

- să participe în cadrul retelei informationale Info-Prod la schimbul de informatii în domeniul specific directivei;

- să asigure legătura cu administratorul de directivă din cadrul Comisiei Europene si cu administratorii de directivă din statele membre ale Uniunii Europene si statele candidate;

- să participe la lucrările comitetului de lucru de pe lângă Comisia Europeană, dezvoltat pentru domeniul reglementat de directivă;

- să promoveze programe de instruire si specializare în domeniul specific.

6. Organisme desemnate

6.1. Principiile acreditării si desemnării

Organismele desemnate îndeplinesc sarcinile legate de procedurile de evaluare a conformitătii la care se face referire în reglementările tehnice aplicabile, atunci când este necesară implicarea unei terte părti.

Autoritătile competente sunt responsabile pentru desemnarea organismelor ca urmare a unei evaluări. Acestea vor publica lista organismelor desemnate/notificate.

Evaluarea organismelor are în vedere dacă acestea sunt competente din punct de vedere tehnic să deruleze procedurile de evaluare a conformitătii în cauză si dacă pot demonstra un nivel adecvat de independentă, impartialitate si integritate. Competenta organismelor desemnate trebuie să facă obiectul activitătii de supraveghere care se realizează în general la intervale regulate si conform practicilor stabilite de organizatia europeană de acreditare.

Seria de standarde EN 45000 si activitatea de acreditare sunt instrumente importante care ajută la desemnarea organismelor conform procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor (vezi anexa).

Organismele care solicită desemnarea trebuie să fie în prealabil acreditate de organismul national de acreditare, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, având statut juridic de asociatie fără scop patrimonial, care functionează conform prevederilor Legii nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii (vezi anexa).

Criteriile de competentă pe care trebuie să le îndeplinească organismele sunt:

- existenta personalului corespunzător si a echipamentelor adecvate;

- independenta si impartialitatea în relatia cu cei implicati direct sau indirect în activităti legate de produs;

- competenta tehnică a personalului, relevanta pentru produsele si procedurile de evaluare a conformitătii în cauză;

- mentinerea confidentialitătii si integritatea profesională;

- încheierea unei asigurări de răspundere civilă, în afara cazului în care aceasta este acoperită de stat conform legislatiei în vigoare.

Autoritătile competente sunt responsabile pentru a asigura că organismele desemnate îsi mentin competenta si că sunt capabile să realizeze activitatea pentru care au fost desemnate.

Procedura de desemnare este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 (vezi anexa).

6.2. Procedura de desemnare

Reglementările tehnice prevăd, după caz, organisme desemnate sau notificate. Pentru notificarea organismelor autoritatea competentă care a evaluat si apoi a desemnat un organism solicită înregistrarea organismului în Registrul organismelor notificate si primeste numărul de identificare pentru organismul notificat.

6.3. Responsabilitătile organismelor desemnate

Organismele desemnate trebuie să furnizeze informatii relevante autoritătii de desemnare, autoritătilor de supraveghere a pietei si altor organisme desemnate.

Organismele desemnate trebuie să opereze într-o manierăcompetentă, nediscriminatorie, transparentă, neutră, independentă si impartială.

Organismele desemnate trebuie să utilizeze personalul necesar care are cunostinte si experientă suficiente si relevante pentru a realiza evaluarea conformitătii în cauză.

Organismele desemnate trebuie să asigure confidentialitatea informatiilor primite în cursul activitătii de evaluare a conformitătii.

Organismele desemnate au obligatia de a informa celelalte organisme si autoritatea competentă despre toate certificatele emise, retrase sau suspendate.

Organismele desemnate trebuie să rămână terte părti, independente de clientii lor sau de alte părti interesate. Ele trebuie să aibă proceduri documentate pentru identificarea, revizuirea si tratarea tuturor cazurilor în care se dovedeste un conflict de interese.

6.4. Coordonare si cooperare

Aplicarea coerentă a procedurilor de evaluare a conformitătii necesită o cooperare strânsă între organismele desemnate si autoritătile competente.

Coordonarea infrastructurii de evaluare a conformitătii este realizată de Directia acreditări, calitate, protectia mediului din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.

Această structură de coordonare functionează conform prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 149 din 7 mai 2002 privind înfiintarea Structurii de coordonare a domeniului infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii (vezi anexa) si are următoarele atributii principale:

a) elaborează si promovează politici si strategii în domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii, în scopul asigurării liberei circulatii a mărfurilor;

b) elaborează/participă la elaborarea de reglementări în scopul armonizării legislatiei nationale cu reglementările orizontale si specifice europene sau cu celelalte reglementări nationale, după caz;

c) urmăreste si asigură respectarea angajamentelor asumate prin Documentul de pozitie pentru capitolul “Libera circulatie a mărfurilor”;

d) elaborează propuneri pentru Planul national de aderare a României la Uniunea Europeană, urmăreste si actionează în scopul realizării sarcinilor ce îi revin în domeniul său de activitate;

e) asigură coordonarea si urmăreste respectarea conditiilor de recunoastere a organismului national de standardizare si sustine activitatea de standardizare natională;

f) asigură coordonarea si urmăreste respectarea conditiilor de recunoastere a organismului national de acreditare si sustine activitatea de acreditare;

g) asigură coordonarea si sustine activitatea de metrologie legală;

h) asigură coordonarea si promovează măsuri pentru dezvoltarea sistemului informational în domeniul reglementărilor tehnice, infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii;

i) asigură coordonarea activitătilor de supraveghere a pietei în scopul armonizării cu prevederile reglementărilor orizontale si realizării sarcinilor din acest domeniu, conform reglementărilor tehnice;

j) promovează si monitorizează din punct de vedere tehnic programe cu finantare nerambursabilă externă ori cu finantare de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

k) asigură coordonarea activitătilor de instruire/specializare în domeniul evaluării conformitătii;

l) asigură gestionarea Registrului organismelor notificate;

m) asigură secretariatul Consiliului pentru infrastructura calitătii si armonizarea reglementărilor tehnice;

n) asigură coordonarea activitătilor pentru pregătirea negocierilor Protocolului european pentru evaluarea conformitătii si a protocoalelor de recunoastere bilaterală a rezultatelor încercărilor si certificărilor la nivelul tărilor membre CEFTA sau cu alte tări.

7. Supravegherea pietei

7.1. Principiile supravegherii pietei

Supravegherea pietei reprezintă o obligatie a autoritătilor competente de a aplica prevederile reglementărilor tehnice. Prin intermediul activitătii de supraveghere a pietei autoritătile competente controlează dacă produsele îndeplinesc cerintele reglementărilor tehnice aplicabile, dacă se actionează pentru a aduce produsele neconforme la conformitate si mai ales dacă sunt aplicate sanctiuni atunci când produsele sunt neconforme cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice.

Supravegherea pietei este responsabilitatea autoritătilor competente, datorită faptului că această activitate trebuie să garanteze impartialitatea operatiunilor de supraveghere. O cerintă esentială în vederea unei bune functionări a activitătii de supraveghere a pietei o reprezintă comunicarea si cooperarea administrativă eficientă dintre autoritătile competente, astfel încât să se asigure un nivel înalt de protectie.

7.2. Autoritătile de supraveghere a pietei

Supravegherea pietei reprezintă instrumentul autoritătilor competente pentru punerea în aplicare a reglementărilor tehnice care preiau directivele din “Noua abordare”.

Scopul supravegherii pietei este de a se asigura că prevederile reglementărilor tehnice sunt uniform aplicate. Supravegherea pietei este un instrument important pentru interesele agentilor economici, deoarece îi ajută să elimine competitia neloială.

Supravegherea pietei este responsabilitatea autoritătilor competente. Organismele desemnate sunt excluse de la activitătile de supraveghere a pietei pentru a se evita conflictele de interese.

Autoritătile de supraveghere a pietei trebuie să dispună de resursele necesare si de competenta tehnică necesară derulării activitătilor de supraveghere. Pentru a garanta calitatea rezultatelor încercărilor, facilitătile de încercare utilizate de autoritătile de supraveghere a pietei se recomandă să corespundă criteriilor relevante ale standardului SR ISO EN 17025:2000.

Reglementările tehnice care transpun directivele din “Noua abordare” prevăd autoritătile de supraveghere a pietei pentru domeniile specifice.

Autoritătile de supraveghere a pietei sunt prezentate în tabelul nr. 5.

 

TABELUL Nr. 5

 

Nr. crt.

Reglementarea tehnică

Nr. directivei/ nr. reglementării tehnice

Autoritătile de surpaveghere a pietei

1.

Echipamente electrice de joasă tensiune

73/23/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 567/2002

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor; Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Inspectoratul de Protectie a Muncii

 

2. Recipiente simple sub presiune

87/404/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 571/2001

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

 

3. Jucării

88/378/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 710/1999/ Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2001

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

4. Produse pentru constructii

89/106/EEC

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

5. Compatibilitate electromagnetică

89/336/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001

Ministerul Industriei si Resurselor; Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei; Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

6.

Masini

98/37/EC/Legea nr. 90/1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Inspectoratul de Protectie a Muncii

7.

Echipament de protectie individuală

89/686/EEC/Legea nr. 90/1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Inspectoratul de Protectie a Muncii

8.

 

Aparate de cântărit cu functionare neautomată

90/384/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 749/2001

Biroul Român de Metrologie Legală Bucuresti

9.

Dispozitive medicale implantabile

90/385/EEC/Legea nr. 176/2000

Ministerul Sănătătii si Familiei

10.

Arzătoare cu combustibili gazosi

90/396/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 761/2001

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

11.

Boilere pentru apă caldă

92/42/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 270/2002

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

12.

Dispozitive medicale

93/42/EEC/Legea nr. 176/2000

Ministerul Sănătătii si Familiei

13.

Ambarcatiuni de agrement

94/25/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. 312/2002

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Inspectoratul Navigatiei Civile

14.

Atmosfere potential explozive

94/9/EEC/ Legea nr. 90/1996

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Inspectoratul de Protectie a Muncii

15.

Ascensoare

95/16/EC/Hotărârea Guvernului nr. 225/2002

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

16.

Aparatură de refrigerare

96/57/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 573/2001

Agentia Română pentru Conservarea Energiei; Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

17.

Echipamente sub presiune

97/23/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 752/2002

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

18.

Echipament terminal pentru telecomunicatii

98/13/EEC/Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 8/1998

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

19.

Dispozitive medicale pentru diagnosticare in vitro

98/79/EEC/Legea nr. 176/2000

Ministerul Sănătătii si Familiei

20.

Instalatii pentru transportul pasagerilor pe cablu

2000/9/EC/Hotărârea Guvernului nr. 433/2002

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)

21.

Ambalaje si deseuri de ambalaje

94/62/EEC/Hotărârea Guvernului nr. 349/2002

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului; Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor; Ministerul Finantelor Publice; Ministerul de Interne; Ministerul Administratiei Publice; Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor; autoritătile administratiei publice locale

22.

Echipament maritim

96/98/EEC/ Ordinul ministrului nr. 216/2000

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Registrul Naval transporturilor

 

7.3. Activitatea de supraveghere a pietei

Activitatea de supraveghere a pietei presupune două etape principale:

- monitorizarea produselor introduse pe piată, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

- derularea de măsuri pentru îndeplinirea conformitătii, dacă este cazul.

Pentru ca activitatea de supraveghere a pietei să fie eficientă este necesară concentrarea resurselor în zonele cu grad ridicat de risc si în zonele în care probabilitatea de obtinere a unor produse neconforme este mare. Pentru a putea monitoriza eficient produsele introduse pe piată autoritătile competente de supraveghere a pietei trebuie să aibă autoritatea, competenta si resursele pentru:

- a vizita locurile de fabricatie si locurile în care produsele sunt depozitate sau puse în functiune;

- a preleva esantioane si a le examina/încerca;

- a cere toate informatiile relevante pentru produs.

Documentatia tehnică a produselor introduse pe piată sau puse în functiune trebuie să fie pusă la dispozitie autoritătii de supraveghere a pietei pentru o perioadă prevăzută în reglementările tehnice. Autoritatea de supraveghere a pietei trebuie să asigure confidentialitatea informatiilor incluse în documentatia tehnică a produsului supus monitorizării.

În cazul în care autoritatea de supraveghere a pietei constată abateri de la cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, înainte de luarea unei decizii sau a unor măsuri, aceasta trebuie să informeze partea responsabilă pentru neconformitate si să îi ofere posibilitatea de a fi consultată.

Actiunile corective depind de gradul de neconformitate, care trebuie stabilit de la caz la caz. Producătorul sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a produsului trebuie să realizeze produsul conform cu cerintele esentiale si să ia măsuri de remediere a abaterilor.

Dacă autoritatea de supraveghere a pietei consideră că măsurile întreprinse nu sunt suficiente, trebuie luate toate măsurile pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piată ori punerea în functiune a produsului respectiv sau pentru a asigura retragerea acestuia de pe piată.

Actiunile corective depind de gradul de neconformitate si, în general, neconformitatea cu cerintele esentiale trebuie considerate ca o neconformitate substantială care poate prezenta un risc potential ori real pentru sănătatea si securitatea utilizatorilor.

Autoritatea de supraveghere a pietei trebuie să oblige producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia să realizeze conformitatea cu cerintele esentiale. În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu remediază neconformitatea, autoritatea de supraveghere a pietei va restrictiona sau va interzice introducerea pe piată a produsului ori va retrage produsul de pe piată.

Actiunea de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piată poate fi temporară pentru a permite autoritătii de supraveghere a pietei să obtină dovezile necesare cu privire la gradul de periculozitate pe care îl prezintă produsul respectiv.

Deciziile autoritătii de supraveghere a pietei trebuie să fie justificate si partea responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune trebuie informată cu privire la remedierile pe care trebuie să le întreprindă si la perioada în care aceste remedieri pot fi făcute.

Aplicarea efectivă a reglementărilor tehnice care preiau directivele din “Noua abordare” presupune ca autoritătile de supraveghere a pietei:

- să colaboreze cu producătorii si furnizorii;

- să ia măsurile necesare împotriva persoanelor care au aplicat marcajul CS pe un produs neconform sau împotriva celor răspunzători de neconformitatea produsului;

- să aibă posibilitatea de a preveni persoanele care ar putea fi expuse riscurilor, să distrugă produsele periculoase si să împiedice exportul lor, să interzică folosirea unor astfel de produse si să ceară retragerea certificatelor.

7.4. Schimbul de informatii

Autoritătile de supraveghere a pietei dezvoltă sisteme de schimb de informatii pe trei niveluri, si anume:

- între structura de supraveghere a pietei din punct de vedere administrativ si structura de supraveghere a pietei din punct de vedere tehnic, din cadrul aceleiasi autorităti;

- cu celelalte autorităti de supraveghere a pietei pentru directivele aplicabile acelorasi produse sau grupe de produse;

- cu autoritătile competente din domeniul pentru care se asigură supravegherea pietei, precum si cu structura de coordonare din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor - Directia acreditări, calitate, protectia mediului.

Schimbul de informatii are în vedere îmbunătătirea aplicării directivei prin asigurarea că toate produsele din domeniile reglementate la introducerea pe piată sau punerea în functiune sunt conforme cu cerintele esentiale prevăzute în directivele aplicabile acestora.

Autoritătile de supraveghere a pietei pot stabili sisteme de colaborare si schimb de informatii cu autoritătile de supraveghere a pietei echivalente din statele membre sau candidate la Uniunea Europeană.

 

ANEXĂ

la Cartea alba

 

Legislatia orizontală

 

- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 712 din 8 noiembrie 2001

- Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002

- Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002

- Legea nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002

- Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002

- Legea nr. 322/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 12 iunie 2002

- Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 149/2002 privind înfiintarea Structurii de coordonare a domeniului infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii.