MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

605. - Lege privind înfiintarea comune Crizbav, judetul Brasov

 

890. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Crizbav, judetul Brasov

 

608. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

893. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

609. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România s i Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002

 

894. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

23. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2000

 

24. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.210. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială loRomplumb” - S.A. Baia Mare

 

1.211. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2002

 

1.212. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificate oficial, destinată pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosită pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002

 

1.213. - Hotărâre privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

42. - Circulară pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Crizbav, judetul Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Crizbav, judetul Brasov, având în componentă satele Crizbav si Cutus, care provin din comuna Hălchiu, judetul Brasov. Resedinta comunei Crizbav se stabileste în satul Crizbav.

(2) Comuna Hălchiu are în componentă satele Hălchiu si Satu Nou, iar ca resedintă satul Hălchiu.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Crizbav, judetul Brasov, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Crizbav.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Brasov si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Brasov si Consiliul Local al Comunei Hălchiu, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Hălchiu între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Crizbav vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate, în anul 2002, pe ansamblul judetului Brasov.

(3) Bugetul comunei Crizbav pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Brasov.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Hălchiu si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Crizbav.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Hălchiu, judetul Brasov, vor functiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 605.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Crizbav, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Crizbav, judetul Brasov, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2002.

Nr. 890.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 49 din 25 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 22 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 608.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria - RO 0102, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2002.

Nr. 893.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 22 august 2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 609.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi si spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 31 mai 2002 si la Bruxelles la 28 iunie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2002.

Nr. 894.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2000

 

În temeiul art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 29 lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2000, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2001

 

În temeiul art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 29 lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2001, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 24.


*) Raportul explicativ si anexele se comunică celor interesati.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. I (5) la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare, anexele nr. I (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19 si 20) la Hotărârea Guvernului nr. 528/2002 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001, precum si anexele nr. I (1 si 2) la Hotărârea Guvernului nr. 943/2002 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-16) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. II (5), III (5) si IV la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001, anexele nr. II (1, 2, 3, 5, 6, 7 si 20) si III (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 si 20) la Hotărârea Guvernului nr. 528/2002, precum si anexele nr. II (1 si 2) si III (1 si 2) la Hotărârea Guvernului nr. 943/2002 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. II (1-7 si 9-11), III (1-11), respectiv IV la prezenta hotărâre.

Art. III. - Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. I (1-16) se aprobă de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. IV. - Anexele nr. I (1-16), II (1-7 si 9-11), III (1-11) si IV fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.210.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare laProgram comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare loProgram comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005) si “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) pentru anul 2002, în limita echivalentului în lei al sumei de 60.000 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă astfel:

a) echivalentul în lei a 10.000 euro, din bugetul pe anul 2002 al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”;

b) echivalentul în lei a 50.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.211.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA PE PROGRAME A CONTRIBUTIEI ROMÂNIEI

 

Programul

Anul

Contributia României, din care

(euro)

Bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

Fonduri PHARE

Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei si bărbati 

2002

5.000

25.000

Program comunitar de actiune pentru combaterea

excluziunii sociale

2002

5.000

25.000

TOTAL:

2002

10.000

50.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificate oficial, destinată pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosită pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2002 pentru stabilirea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte certificate oficial, destinată pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizării sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru productia de seminte certificate, folosită pentru însământare în campania agricolă din toamna anului 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iulie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Termenul maxim până la care se vând semintele sau se însământează, după caz, în functie de speciile ce fac obiectul prezentei hotărâri, este 30 noiembrie 2002.”

2. Articolul 7 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Termenul limită pentru depunerea cererii si a documentelor însotitoare este data de 10 decembrie 2002.”

3. Alineatul (3) al articolului 8 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“(3) În baza situatiei centralizatoare privind cererile pentru încasarea ajutorului financiar pentru semintele certificate din productia internă, folosite la însământări în toamna anului 2002, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate din productia internă, folosite la însământare în toamna anului 2002, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, si îl transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, până la data de 20 decembrie 2002.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea încadrării în plafoanele salariale anuale stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor.Hotărârii Guvernului nr. 866/2001, actualizate ca urmare a externalizărilor de personal si pentru respectarea prevederilor din bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, ministerele si autoritătile publice centrale vor lua următoarele măsuri suplimentare:

a) în toate unitătile monitorizate, până la finele anului 2002, vor fi blocate angajările de personal, cu exceptia posturilor unice la care prezenta angajatului este obligatorie;

b) în toate unitătile monitorizate va fi blocată o sumă reprezentând 4% din fondul de salarii aferent trimestrului IV 2002, care va putea fi eliberată cu conditia încadrării în plafonul anual al fondului de salarii, actualizat ca urmare a externalizărilor de personal si stabilit la nivelul fiecărui minister sau, după caz, al autoritătii publice centrale, numai cu avizul conducătorului acestor institutii.

Art. 2. - (1) Fondul de salarii pe anul 2002 actualizat, inclusiv ca urmare a externalizărilor de personal, la nivelul fiecărui minister sau, după caz, al fiecărei autorităti publice centrale, se comunică de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Nivelul plafoanelor trimestriale privind fondul de salarii si numărul mediu de personal prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2002 se modifică în mod corespunzător prevederilor alin. (1).

Art. 3. - În cazul nerealizării măsurilor la nivelul agentului economic potrivit prevederilor art. 1, drepturile bănesti ale conducătorului unitătii si, respectiv, ale personalului de conducere al unitătii se diminuează potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.213.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Normei nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment

 

Având în vedere dispozitiile art. 20 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, aprobată si modificată prin Legea nr. 356/2002,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Norma nr. 10/2000 privind deschiderea de către Banca Natională a României a contului tip bancă în faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Pentru intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente si data de 23 a lunii următoare, Banca Natională a României bonifică, pentru soldul mediu zilnic al disponibilitătilor existente în conturile tip bancă în faliment, o dobândă a cărei rată este egală cu rata dobânzii plătite băncilor la rezervele minime obligatorii, cu conventia număr de zile/360.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Plata dobânzilor la disponibilitătile din conturile tip bancă în faliment se va face în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei pentru care s-a efectuat calculul.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2002, dată la care Banca Natională a României va bonifica dobânda cuvenită pentru perioada 1-23 octombrie 2002, la soldul mediu zilnic al disponibilitătilor existente în conturile tip bancă în faliment.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2002.

Nr. 42.