MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

587. - Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

850. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

594. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

857. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

595. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

858. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.183. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

15. - Hotărâre privind aprobarea cotizatiilor si taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, cât si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 

17. - Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei o sumă echivalentă cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a lucrărilor prevăzute la art. 2 si pentru care se emit, în conditiile legii, autorizatii de construire, cu exceptia proprietarilor, persoane fizice, care execută lucrări de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata prestatiilor. Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si virează 30% din acest fond în contul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care îl utilizează pentru:

a) elaborarea reglementărilor tehnice în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a cercetărilor, testărilor, documentatiilor, studiilor, auditului, băncilor de date si realizării de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului. Tipurile de reglementări si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotărâre a Guvernului;

b) executarea prin Compania Natională de Investitii - «C.N.I.» - S.A. a unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public, în vederea asigurării cerintei de rezistentă si stabilitate, a prevenirii si atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundatii, alunecări de teren, tasări si/sau prăbusiri de teren si, după caz, pentru expertizarea si proiectarea lucrărilor necesare. Criteriile si modul de alocare a sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

2. Alineatul 5 va avea următorul cuprins:

“Cheltuielile necesare certificării calitătii produselor si procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizării si acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor si executiei lucrărilor de constructii, conducerii si asigurării calitătii, verificărilor metrologice, receptiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare si interventii în timp, precum si postutilizării constructiilor se suportă de către factorii interesati, cu exceptia cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 587.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 850.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 


CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 125 din 29 august 1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, emisă în temeiul art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu următoarele modificări si completări:

1. Înainte de articolul 1 se introduce capitolul I cu următorul titlu:

“CAPITOLUL I

Dispozitii generale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională a Medicamentului, institutie publică în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetări Farmaceutice «Petre Ionescu Stoian» Bucuresti si a Centrului pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman, care se desfiintează.

(2) Agentia Natională a Medicamentului este persoană juridică română, se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare propriu, aprobat de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(3) Agentia Natională a Medicamentului poate înfiinta, cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei, agentii teritoriale fără personalitate juridică, prin reorganizarea actualelor laboratoare teritoriale ale Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetări Farmaceutice «Petre Ionescu Stoian» Bucuresti.

(4) Agentia Natională a Medicamentului asigură realizarea politicii statului în domeniul controlului complex al calitătii, eficacitătii si sigurantei produselor medicamentoase de uz uman, folosite pentru prevenirea, tratamentul sau diagnosticul bolilor, contribuind la promovarea si asigurarea sănătătii si sigurantei populatiei.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Productia, importul, distributia si utilizarea produselor medicamentoase de uz uman sunt admise în România numai după autorizarea de către Agentia Natională a Medicamentului. Autorizarea se certifică prin eliberarea autorizatiei de punere pe piată. Pentru materiile prime de uz farmaceutic fabricate în România este nevoie numai de autorizatie.”

5. După articolul 3 se introduce capitolul II cu următorul titlu:

“CAPITOLUL II

Atributiile Agentiei Nationale a Medicamentului”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În realizarea obiectivelor sale Agentia Natională a Medicamentului are, în principal, următoarele atributii:

a) propune Ministerului Sănătătii si Familiei spre aprobare norme, instructiuni si alte reglementări cu caracter obligatoriu, vizând asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei produselor medicamentoase de uz uman;

b) eliberează autorizatia de punere pe piată sau, după caz, autorizatia pentru produsele medicamentoase de uz uman, informând despre aceasta Ministerul Sănătătii si Familiei cu 15 zile lucrătoare înainte de eliberarea acestor documente; prezintă trimestrial Ministerului Sănătătii si Familiei lista cererilor de autorizare;

c) controlează respectarea prevederilor legale privind calitatea produselor medicamentoase de uz uman de către unitătile de distributie cu amănuntul si angro, unitătile de productie, laboratoarele farmaceutice, alte persoane fizice si juridice care desfăsoară activităti în domeniul produselor medicamentoase de uz uman; răspunde la solicitările Ministerului Sănătătii si Familiei privind realizarea de inspectii în domeniul său de activitate;

d) autorizează studiile clinice care se efectuează, după caz, pentru produsele medicamentoase de uz uman, în conformitate cu Regulile de bună practică în studiul clinic;

e) initiază si/sau efectuează studii clinice sau preclinice si analize de laborator privind calitatea, eficacitatea si siguranta produselor medicamentoase de uz uman, în scopul asigurării sănătătii populatiei; pentru aceasta colaborează cu unităti de învătământ superior, de cercetare stiintifică sau de sănătate publică;

f) organizează, îndrumă si controlează activitatea de farmacovigilentă, efectuează studii privind utilizarea produselor medicamentoase de uz uman; elaborează si editează buletine de informare privind rezultatele activitătii de farmacovigilentă;

g) aprobă materialele publicitare pentru produsele medicamentoase de uz uman, în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) întocmeste Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, Lista medicamentelor care se eliberează fără prescriptie medicală, denumite OTC, Lista medicamentelor care necesită conditii speciale de eliberare, Lista medicamentelor esentiale si Lista medicamentelor orfane;

i) elaborează «Farmacopeea română» si cooperează cu organisme internationale si nationale în domeniul respectiv;

j) asigură functionarea unui serviciu de informare privind produsele medicamentoase de uz uman; elaborează si editează publicatii de specialitate si de informare specifice, distribuite gratuit sau contra cost, si Buletinul informativ al Agentiei Nationale a Medicamentului;

k) produce si distribuie substante de referintă - standarde nationale - pentru controlul produselor medicamentoase de uz uman;

l) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Familiei si cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate la elaborarea listei cu produse medicamentoase de uz uman din Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală;

m) elaborează, la cererea Ministerului Sănătătii si Familiei sau a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, materiale informative referitoare la orice produs medicamentos de uz uman autorizat de punere pe piată, în curs de autorizare sau comparatii între diverse produse medicamentoase de uz uman cu privire la eficacitate, calitate, sigurantă si pret de cost;

n) hotărăste, după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizatiilor pentru produsele medicamentoase de uz uman; informează Ministerul Sănătătii si Familiei, în termen de 24 de ore, asupra acestor decizii; informatia trimisă Ministerului Sănătătii si Familiei este însotită de o notă justificativă; informatia va fi trimisă către toti distribuitorii de produse medicamentoase de uz uman;

o) prestează diverse servicii si activităti specifice compartimentelor sale, precum analize de laborator, cu exceptia celor necesare persoanelor juridice în vederea întocmirii dosarului pentru autorizarea produselor medicamentoase de uz uman, cursuri de instruire;

p) propune spre aprobare Ministerului Sănătătii si Familiei tarife pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională a Medicamentului;

q) initiază, negociază si încheie acorduri si documente de cooperare internatională în domeniul produselor medicamentoase de uz uman, în limita competentelor atribuite de lege, organizează activităti de relatii si colaborări internationale în domeniul respectiv;

r) organizează reuniuni de lucru si manifestări stiintifice în domeniul produselor medicamentoase de uz uman;

s) desfăsoară alte activităti specifice în domeniul produselor medicamentoase de uz uman, precum si cele dispuse de către Ministerul Sănătătii si Familiei.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) În vederea aplicării unitare a dispozitiilor legale privind asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei produselor medicamentoase de uz uman, Agentia Natională a Medicamentului colaborează cu ministere, cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, având dreptul de a solicita acestora documentele, datele si informatiile necesare îndeplinirii atributiilor sale.

(2) În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului sau din unitătile teritoriale ale acesteia are dreptul să solicite, iar agentii economici si unitătile din sectorul public si privat au obligatia să prezinte documente si să răspundă la alte solicitări necesare verificării modului în care se aplică legislatia din domeniul calitătii produselor medicamentoase de uz uman.

8. După articolul 5 se introduce capitolul III cu următorul titlu:

CAPITOLUL III

Organizare si functionare”

9. După titlul capitolului III se introduce sectiunea 1 cu următorul titlu:

“SECTIUNEA 1

Agentia Natională a Medicamentului”

10. La articolul 6, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Structura organizatorică a agentiilor teritoriale se aprobă prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.

(4) Agentiile teritoriale sunt conduse de directori de profesiune farmacisti, numiti prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.”

11. După articolul 6 se introduce sectiunea a 2-a cu următorul titlu:

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si functionarea consiliului de administratie”

12. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din sefii departamentelor, directorul Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directorul Directiei generale a bugetului sănătătii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directorul Directiei legislatie contencios din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care sunt membri de drept ai consiliului de administratie.”

13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) aprobă politica economică si financiară a Agentiei Nationale a Medicamentului;

b) propune structura organizatorică a departamentelor si regulamentelor de ordine interioară;

c) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli;

d) analizează oportunitatea si posibilitătile încheierii de contracte de colaborare si de prestări de servicii;

e) propune tarife si tarife de urgentă pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională a Medicamentului, precum si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiilor de punere pe piată, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora prin ordin al ministrului sănătătii si familiei;

f) elaborează raportul anual de activitate al Agentiei Nationale a Medicamentului;

g) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Medicamentului.”

14. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de cel putin 3 ori pe an. Data întrunirii consiliului de administratie este stabilită în sedinta consiliului. Consiliul de administratie se poate întruni, de asemenea, ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a reprezentantilor Ministerului Sănătătii si Familiei, a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a ministrului sănătătii si familiei sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

................................................................................................

(3) Consiliul de administratie nu functionează legal decât dacă sunt prezenti cel putin jumătate plus unul dintre membrii săi.

................................................................................................

(5) Hotărârile consiliului de administratie se supun aprobării ministrului sănătătii si familiei. În acest scop ele se transmit ministrului sănătătii si familiei si se pun în aplicare în termen de 15 zile lucrătoare de la transmitere, dacă nu se comunică dezacordul ministrului sănătătii si familiei.”

15. După articolul 9 se introduce sectiunea a 3-a cu următorul titlu:

“SECTIUNEA a 3-a

Organizarea si functionarea consiliului stiintific”

16. La articolul 10, alineatele (1), (4) si (9) vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Consiliul stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din: 4 membri ai Agentiei Nationale a Medicamentului; un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale; un reprezentant al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare; 4 reprezentanti ai facultătilor de medicină, de preferintă farmacologi; 4 reprezentanti ai facultătilor de farmacie; 4 medici clinicieni cu experientă si de diferite specialităti, un farmacist de spital, un medic imunolog, un medic epidemiolog si un medic stomatolog, toti propusi de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei; un reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei; un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor; un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării; un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din România; un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; un reprezentant al Asociatiei Producătorilor de Medicamente din România si un reprezentant al Asociatiei Române a Producătorilor Internationali de Medicamente.

............................................................................................

(4) Consiliul stiintific se întruneste de cel putin 3 ori pe an. Data întrunirii se stabileste în sedinta acestuia. Consiliul stiintific se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a ministerelor implicate sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

............................................................................................

(9) Hotărârile consiliului stiintific se supun aprobării ministrului sănătătii si familiei. În acest scop ele se transmit ministrului sănătătii si familiei si se pun în aplicare în termen de 15 zile lucrătoare de la transmitere, dacă nu se comunică dezacordul ministrului sănătătii si familiei.”

17. La articolul 10, după alineatul (9) se introduce alineatul (10) cu următorul cuprins:

“(10) Atributiile consiliului stiintific se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante.”

18. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Componenta nominală a consiliului stiintific se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, a Ministerului Sănătătii si Familiei sau a altor institutii implicate, pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.”

19. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Membrii consiliului stiintific si ai consiliului de administratie pot primi indemnizatii de sedintă de maximum 20% din salariul de bază al presedintelui si pot deconta cheltuieli de transport, de cazare si diurnă, potrivit legii.

(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie si ai consiliului stiintific persoanele care detin interese sau care îsi desfăsoară activitatea în diferite societăti comerciale de productie, distributie sau importatoare de produse medicamentoase de uz uman, conform legii.”

20. După articolul 13 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:

“CAPITOLUL IV

Finantare”

21. La articolul 14, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Constituie venituri extrabugetare cele realizate din activitătile prevăzute la art. 4 lit. b), c), d) g), j), k), o) si s).

(3) Veniturile extrabugetare vor fi utilizate pentru cheltuieli materiale si de capital.”

22. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Angajarea, promovarea si salarizarea personalului Agentiei Nationale a Medicamentului se fac potrivit legii.”

23. După articolul 15 se introduce capitolul V cu următorul titlu:

“CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale”

24. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Bunurile aflate în administrarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetări Farmaceutice «Petre Ionescu Stoian» Bucuresti si a Centrului pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman Bucuresti trec în administrarea Agentiei Nationale a Medicamentului, pe bază de protocol.

(2) Personalul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetări Farmaceutice «Petre Ionescu Stoian» Bucuresti si al Centrului pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman Bucuresti se preia prin transfer.”

25. În cuprinsul ordonantei denumirile “Ministerul Sănătătii” si “ministrul sănătătii” se înlocuiesc cu denumirile “Ministerul Sănătătii si Familiei”, respectiv, “ministrul sănătătii si familiei”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 594.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 857.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 44 din 25 iulie 2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 595.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 858.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.183.

 

PROTOCOL

pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor

 

Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Letonă, denumite în continuare părti, în dorinta de a reglementa modul de aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002, denumit în continuare acord, în conformitate cu prevederile art. 12 din acord, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Autoritătile competente

 

(1) Autoritătile enumerate în continuare vor avea competenta de a trimite si de a primi cereri de readmisie a cetătenilor statelor părtilor si a străinilor:

a) Pentru partea română:

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Adresa: Municipiul Bucuresti, str. Răzoare nr. 2-4, sectorul 6, România, cod 7000

Fax: +40 1 312 1189

Tel.: +40 1 312 1189

E-mail: igpf@mi.ro

b) Pentru partea letonă:

Politia Natională de Frontieră

Adresa: str. Rudolfa nr. 5, Riga, Letonia, cod LV-1012

Fax: +371 7075600

Tel: +371 7075615

E-mail: com.punkts@rs.gov.lv.

(2) Următoarele autorităti vor avea competenta de a trimite si de a primi cereri de tranzit al străinilor către teritoriul unui stat tert:

a) Pentru partea română:

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Adresa: Municipiul Bucuresti, str. Răzoare nr. 2-4, sectorul 6, România, cod 7000

Fax: +40 1 312 1189

Tel.: +40 1 312 1189

E-mail: igpf@mi.ro

b) Pentru partea letonă:

Politia Natională de Frontieră

Adresa: str. Rudolfa nr. 5, Riga, Letonia, cod LV-1012

Fax: + 371 7075600

Tel: + 371 7075615

E-mail: com.punkts@rs.gov.lv.

 

ARTICOLUL II

Dovedirea intrării sau sederii ilegale

 

(1) Următoarele documente dovedesc intrarea sau sederea ilegală:

a) documentul de călătorie de pe care lipseste stampila de intrare sau însemnarea corespunzătoare;

b) pasaportul fals sau falsificat pe care este aplicată stampila de intrare;

c) orice alt document de călătorie care dovedeste trecerea frontierei statului părtii solicitate si/sau sederea ilegală.

(2) Intrarea sau sederea ilegală poate fi prezumată în special pe baza următoarelor:

a) declaratia persoanei care urmează să fie readmisă, dată autoritătilor părtii solicitante si inclusă într-un proces-verbal;

b) declaratiile scrise ale reprezentantilor autoritătilor sau ale altor persoane;

c) documente care asigură accesul la serviciile publice sau private pe teritoriul statului părtii solicitate (asigurări de sănătate, asigurări de ajutor social, facturi de prestări de servicii etc.);

d) date care indică faptul că persoana care face obiectul readmisiei a folosit serviciile oferite de o agentie de voiaj care operează pe teritoriul statului părtii solicitate sau ale unui agent implicat în servicii de transport de persoane;

e) bilete de călătorie;

f) informatii rezultate din verificarea bazelor de date computerizate.

(3) Atunci când documentele enumerate în paragraful (2) sunt disponibile, partea solicitată poate efectua cercetări suplimentare.

 

ARTICOLUL III

Cererile de readmisie a propriilor cetăteni

 

(1) Orice cerere de readmisie în baza art. 2 din acord va fi făcută în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate;

c) un text introductiv având următoarea formă: “Există motive pentru ca persoana identificată în continuare să fie considerată că intră sub incidenta prevederilor art. 2 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor si solicităm ca această persoană să fie admisă pe teritoriul (României) (Republicii Letone), în conformitate cu prevederile acordului mentionat.”

(2) În acest scop vor fi furnizate următoarele date:

a) Datele personale, în măsura în care sunt disponibile:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul si tara nasterii;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii solicitate;

(v) sexul;

(vi) numele complet al tatălui si/sau al mamei;

(vii) numele avute anterior;

(viii) pseudonimele sau poreclele;

(ix) date referitoare la starea sănătătii, precum si denumirea, în limba latină, a oricărei boli contagioase de care suferă persoana care face obiectul readmisiei;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie dovezi sau mijloace de stabilire a unei prezumtii privind cetătenia persoanei care face obiectul readmisiei;

(i) documentele de identitate: numărul, data si locul eliberării, autoritatea emitentă;

(ii) tipul si seria pasaportului, autoritatea emitentă, data si locul eliberării;

(iii) orice alte documente de călătorie care indică cetătenia: denumirea documentului, seria, data si locul eliberării si autoritatea emitentă;

(iv) orice alte documente care furnizează mijloacele de stabilire a prezumtiei, sub rezerva recunoasterii lor de partea solicitată, în conformitate cu prevederile art. 3 paragraful 2 din acord, de exemplu: permisul de conducere, certificatul de nastere etc.;

c) 2 fotografii;

d) în cazul copiilor se vor furniza următoarele date:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) numele de familie si alte nume ale altor rude ale acestora despre care partea solicitantă are cunostintă;

(iii) data nasterii;

(iv) locul nasterii si tara de origine.

Se vor anexa si următoarele:

(v) pentru copiii născuti în statul părtii solicitante, copie legalizată de pe certificatul de nastere;

(vi) pentru copiii născuti în statul unei terte părti, dacă este posibil, copie legalizată de pe certificatul de nastere;

(vii) 2 fotografii;

e) lista cuprinzând dovezile si/sau mijloacele de stabilire a prezumtiei, care au fost furnizate în conformitate cu prevederile acordului;

f) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si ora când se realizează readmisia planificată, punctele de trecere a frontierei de stat;

g) instructiuni privind necesitatea unei escorte politienesti sau de altă natură, precum si de asigurare, în măsura posibilitătilor, a îngrijirilor medicale; în cazul în care escorta se asigură de către autoritătile competente ale părtii solicitante, detaliile privind cadrele care execută misiunea de escortare a persoanei;

h) declaratia din care să rezulte că persoana în cauză îndeplineste cerintele prevăzute la art. 2 din acord;

i) semnătura autoritătii competente a părtii solicitante.

 

ARTICOLUL IV

Răspunsul la cererea de readmisie a cetătenilor proprii

 

(1) Răspunsul la cererea de readmisie în baza art. 2 din acord va fi transmis de către autoritătile competente ale părtii solicitante autoritătilor competente ale părtii solicitate, în conformitate cu procedura si în termenele prevăzute în art. 7 din acord.

2. Răspunsul la cererea de readmisie va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate, numărul dosarului si data răspunsului la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care face obiectul returnării, data si locul nasterii si tara de origine, atunci când acestea sunt disponibile;

precum si:

d) în cazul unui răspuns favorabil, confirmarea faptului că persoana care urmează să fie returnată intră sub incidenta art. 2 din acord;

sau

e) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care persoana nu intră sub incidenta art. 2 din acord.

 

ARTICOLUL V

Documente de călătorie

 

(1) Autoritătile competente ale părtii solicitate vor înainta reprezentantei diplomatice sau consulare a statului părtii solicitante răspunsul favorabil la cererea de readmisie, în vederea emiterii documentului de călătorie, dacă acesta este necesar. În baza acestui răspuns favorabil misiunea diplomatică sau reprezentanta consulară a statului părtii solicitate va emite fără întârziere si, în orice caz, nu mai târziu de 5 zile de la primirea răspunsului favorabil, documentul de călătorie necesar.

(2) Documentul de călătorie va fi valabil pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

(3) Ca o alternativă la procedura mentionată la paragraful (1) al prezentului articol, autoritătile statului părtii solicitate pot elibera persoanei un document de călătorie standard conform anexei la protocol.

 

ARTICOLUL VI

Cererea pentru readmisia străinilor

 

(1) Orice cerere de readmisie formulată în baza art. 4 din acord va fi făcută în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate;

c) un text introductiv având următoarea formă: “Există motive pentru ca persoana identificată în continuare să fie considerată că intră sub incidenta art. 4 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor si se solicită ca această persoană să fie admisă pe teritoriul (României) (Republicii Letone), în conformitate cu prevederile acordului mentionat.”

(2) În acest scop vor fi furnizate următoarele date:

a) datele personale, atunci când acestea sunt disponibile:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul nasterii si tara de origine;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii solicitate;

(v) sexul;

(vi) numele complet al tatălui si/sau al mamei;

(vii) numele avute anterior;

(viii) pseudonimele sau poreclele;

(ix) date referitoare la starea sănătătii, precum si denumirea, în limba latină, a oricărei boli contagioase de care suferă persoana care face obiectul readmisiei;

b) în cazul unei cereri de readmisie în temeiul art. 4 din acord, copii legalizate ale documentelor originale care constituie dovezi sau mijloace de stabilire a prezumtiei referitoare la posesia de către persoana care face obiectul readmisiei a unei vize valabile sau a unui permis de rezidentă, eliberat de autoritătile competente ale statului părtii solicitate, precum si la dreptul acesteia de a intra si de a rezida legal pe teritoriul statului părtii solicitante, conform legislatiei acelui stat:

i(i) documente de identitate, însotite de vize valabile sau permis de rezidentă: seria, data si locul eliberării, autoritatea emitentă;

(ii) pasaport care contine o viză valabilă sau un permis de rezidentă: tipul si seria, data eliberării, autoritatea emitentă si locul unde a fost emis;

(iii) orice alte documente de călătorie, care indică cetătenia si includ o viză valabilă sau un permis de rezidentă: denumirea documentului, numărul, data si locul eliberării si autoritatea emitentă;

c) 2 fotografii;

d) pentru copii vor fi furnizate următoarele date:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) numele de familie si alte nume ale oricăror rude despre care partea solicitantă are cunostintă;

(iii) data nasterii;

(iv) locul nasterii si tara de origine.

La acestea se vor anexa si:

(v) pentru copiii născuti în statul părtii solicitante, copie legalizată de pe certificatul de nastere;

(vi) pentru copiii născuti într-un stat tert, dacă este posibil, copie legalizată de pe certificatul de nastere;

(vii) 2 fotografii;

e) lista dovezilor si/sau a mijloacelor de stabilire a prezumtiilor, care au fost furnizate în conformitate cu acordul;

f) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si ora când se realizează readmisia planificată, punctele de trecere a frontierei de stat;

g) instructiuni privind necesitatea unei escorte politienesti sau de altă natură, precum si de asigurare a îngrijirii medicale, ori de câte ori este posibil; dacă escorta urmează să fie asigurată de către autoritatea competentă a părtii solicitante, detaliile privind cadrele care execută misiunea de escortare a persoanei;

h) declaratia din care să rezulte că persoana care face obiectul readmisiei îndeplineste cerintele prevăzute la art. 4 din acord;

i) semnătura autoritătii competente a părtii solicitante.

 

ARTICOLUL VII

Răspunsul la cererea de readmisie a străinilor

 

(1) Răspunsul la cererea de readmisie formulată în temeiul art. 4 din acord va fi transmis de către autoritătile competente ale părtii solicitate la autoritătile competente ale părtii solicitante, în conformitate cu procedura si în termenul stabilit la art. 7 din acord.

(2) Răspunsul la cererea de readmisie va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate, numărul dosarului si data răspunsului la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care face obiectul returnării, data nasterii, locul nasterii si tara de origine, dacă este posibil;

precum si:

d) în cazul unui răspuns favorabil, confirmarea faptului că persoana care urmează să fie returnată intră sub incidenta art. 4 din acord;

sau

e) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care persoana nu intră sub incidenta art. 4 din acord.

 

ARTICOLUL VIII

Cererea pentru permiterea tranzitului

 

(1) Orice solicitare pentru permiterea tranzitului în conformitate cu art. 6 din acord va fi făcută în scris si va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante, numărul dosarului si data cererii;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate;

c) un text introductiv, având următoarea formă: “Există motive pentru ca persoana identificată în continuare să fie considerată că intră sub incidenta art. 6 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor si se solicită să se permită tranzitul acestei persoane prin teritoriul (României) (Republicii Letone), în conformitate cu prevederile acestui acord.”

(2) În acest scop se vor furniza următoarele:

a) date personale, atunci când ele sunt disponibile:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) data nasterii;

(iii) locul nasterii si tara de origine;

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părtii solicitate;

(v) sexul;

(vi) numele întreg al tatălui si/sau al mamei;

(vii) numele avute anterior;

(viii) pseudonime sau porecle;

(ix) date privind starea de sănătate, precum si denumirea, în limba latină, a oricărei boli contagioase de care suferă persoana care face obiectul returnării;

b) copii legalizate ale documentelor care constituie dovezi sau mijloace de stabilire a prezumtiei privind asigurarea acceptării străinului în oricare alte state de tranzit si statul de destinatie;

c) 2 fotografii;

d) în cazul copiilor se vor furniza următoarele date:

(i) numele de familie si alte nume;

(ii) numele de familie si alte nume ale oricăror rude despre care partea solicitantă are cunostintă;

(iii) data nasterii;

(iv) locul nasterii si tara de origine.

La acestea se vor anexa:

(v) pentru copiii născuti în statul părtii solicitante, copie legalizată de pe certificatul de nastere;

(vi) pentru copiii născuti într-un stat tert, copie legalizată de pe certificatul de nastere, dacă este posibil;

(vii) 2 fotografii;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data si ora tranzitului preconizat prin teritoriul statului părtii solicitate;

f) instructiuni privind necesitatea unei escorte politienesti sau de altă natură, precum si a îngrijirii medicale, ori de câte ori este posibil; dacă escorta urmează să fie asigurată de autoritătile competente ale părtii solicitante, detaliile privind cadrele care efectuează misiunea de escortă a persoanei;

g) declaratia din care să rezulte că persoana îndeplineste cerintele stabilite la art. 6 din acord;

h) semnătura autoritătii competente a părtii solicitante.

 

ARTICOLUL IX

Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului

 

(1) Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului, formulată în temeiul art. 6 din acord, va fi transmis de către autoritatea competentă a părtii solicitate la autoritatea competentă a părtii solicitante, în conformitate cu procedura si în termenul stabilit la art. 7 din acord.

(2) Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului va contine:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate, numărul dosarului si data răspunsului la cerere;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante;

c) numele de familie si alte nume ale persoanei care face obiectul returnării, data nasterii, locul nasterii si tara de origine, dacă sunt disponibile;

precum si:

d) în cazul unui răspuns favorabil, confirmarea faptului că persoana care va tranzita teritoriul statului părtii solicitate intră sub incidenta art. 6 din acord, specificându-se, după caz, că aceasta reprezintă conditia pentru acordarea permisiunii de tranzit pentru un străin, înainte ca acesta să părăsească teritoriul statului părtii solicitante pentru a tranzita teritoriul statului său, potrivit art. 6 din acord;

sau

e) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care străinul nu intră sub incidenta art. 6 din acord.

 

ARTICOLUL X

Procedura de preluare

 

(1) Autoritătile competente ale părtii solicitante vor notifica autoritătilor competente ale părtii solicitate despre îndepărtarea sau plecarea persoanei care urmează să fie returnată sau să tranziteze teritoriul statului părtii solicitate, cu cel putin 10 zile înainte de activitatea planificată.

(2) Notificarea se va face în scris si va contine următoarele date:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante, numărul dosarului si data notificării;

b) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitate;

c) un text introductiv având următoarea formă: “Vă informăm că în data de (ziua, luna si anul), de la aeroportul (...), cu zborul nr. (...), ora plecării (...), care va sosi la aeroportul (...) la ora (...), persoana identificată în continuare va fi returnată în (România) (Republica Letonă)”; sau “Vă informăm că în data de (ziua, luna si anul), de la aeroportul (...), cu zborul nr. (...), ora plecării (...), care va sosi la aeroportul (...) la ora (...), persoana identificată în continuare va tranzita teritoriul (României) (Republicii Letone) spre (...), cu zborul nr. (...), ora plecării (...) si ora sosirii (...).”;

d) numele de familie si alte nume, data si locul nasterii persoanei care face obiectul returnării, numărul dosarului si data răspunsului la cererea de readmisie;

e) indicatii privind eventualele nevoi de asistentă, datorate bolilor de care suferă persoana sau vârstei acesteia;

f) informatii în legătură cu orice incident care s-ar putea produce, în scopul asigurării unei escorte oficiale.

(3) În orice situatie în care autoritatea competentă a părtii solicitante nu poate returna persoana respectivă la data indicată în notificare, ea va informa imediat, în scris, despre aceasta autoritatea competentă a părtii solicitate.

 

ARTICOLUL XI

Puncte de trecere a frontierei de stat

 

Returnarea persoanelor care fac obiectul prevederilor acordului se va face prin următoarele puncte de trecere a frontierei de stat:

a) în România: Aeroportul International Bucuresti-Otopeni;

b) în Republica Letonă: Aeroportul International din Riga.

 

ARTICOLUL XII

Cheltuieli

 

Cheltuielile prevăzute la art. 10 din acord includ, dar fără a se limita la acestea, costurile rezonabile în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie persoanei care face obiectul procedurii de readmisie si totalitatea costurilor aferente transportului aerian, precum si asigurării oricărui fel de escortă. Partea solicitată va transmite factura în termen de 30 de zile autoritătii competente a părtii solicitante.

Toate cheltuielile vor fi decontate misiunii diplomatice sau reprezentantei consulare a statului părtii solicitate, plata fiind efectuată lunar înainte de cea de-a 30-a zi a lunii următoare primirii facturii respective de către autoritatea competentă a părtii solicitante.

 

ARTICOLUL XIII

Persoane de contact

 

(1) Autoritătile competente ale părtilor îsi vor notifica reciproc, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, numele persoanelor de contact, însărcinate să se ocupe de problemele practice legate de aplicarea acordului si să coopereze direct în conformitate cu prevederile prezentului protocol.

(2) Autoritătile competente ale părtilor vor notifica fără întârziere autoritătii competente a celeilalte părti orice schimbare intervenită în legătură cu persoanele de contact.

(3) Atributiile persoanelor de contact vor include, în principal:

a) formularea de propuneri adresate autoritătilor competente ale părtilor în vederea rezolvării problemelor survenite în aplicarea acordului;

b) să facă propuneri autoritătilor competente ale părtilor în legătură cu modificarea sau completarea acordului;

c) monitorizarea aplicării acordului;

d) elaborarea si promovarea măsurilor corespunzătoare pentru combaterea migratiei ilegale în general.

(4) Părtile îsi rezervă dreptul de a aproba sau nu propunerile persoanelor de contact.

(5) Persoanele de contact se vor întâlni la propunerea oricăreia dintre ele.

 

ARTICOLUL XIV

Limba de lucru

 

Dacă nu se convine altfel de către părti, autoritătile competente ale părtilor vor folosi ca limbă de lucru limba engleză, atât în scris, cât si oral, în cursul aplicării acordului si a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL XV

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul protocol va intra în vigoare o dată cu acordul, urmând aceeasi procedură, si va rămâne în vigoare atât timp cât si acordul va fi în vigoare.

(3) Fiecare parte, în conformitate cu prevederile legislatiei sale nationale, poate oricând să propună amendarea sau completarea prezentului protocol. După ce părtile au convenit asupra acestor propuneri si vor semna documentele, acestea vor intra în vigoare după notificarea reciprocă în scris, prin canale diplomatice, a îndeplinirii procedurilor legale necesare pentru intrarea în vigoare a amendamentelor si completărilor. Amendamentele si completările vor intra în vigoare după 30 de zile de la primirea ultimei dintre cele două notificări.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest protocol.

Semnat la Riga la 5 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, letonă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente în interpretare, prevalează textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul de Interne din România, Mircea Geoană

Pentru Ministerul de Interne din Republica Letonă,

Indulis Berzins

 

ANEXĂ

Ambasada României la ........................................

Consulatul General al României la ......................

Nr. de înregistrare: Nr. documentului

Registration no./No. d’enregistrement Doc. No./No.doc.

Valabil pentru o singură călătorie de la: ..........................................................................................

Valid for one journey from/Valable pour un seul voyage de

la: .................................

to/.

Nume: ..............................................................

Name/Nom

Prenume: .........................................................

Given name/Pr.nom

Data nasterii:.....................................................

Date of birth/Date de naissance

Înăltime: ...........................................................

Height/Taille

Semne particulare:............................................

Distinguishing marks/Signes particuliers

Cetătenie:..........................................................

Nationality/Nationalit.

Adresa în tara de origine (dacă este cunoscută): ..................................................................................................................................

Address in home country (if known)/Adresse dans le pays d’origine (si connue)

Autoritatea emitentă:................................

Issuing authority/Autorité de délivrance

Sigiliu/Stampilă

Seal/Stamp

Sceau/Cachet

Locul emiterii:...............................

Issued at/Lieu de d.livrance

Data emiterii: ........................

Issued on/Date de délivrance

Semnătura:............................

Signature/Signature

.......................................................................................

Observatii/Remarks/Observations:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Fotografie

Photo/Photo

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizatiilor si taxelor atât pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari

din România, cât si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 

Conferinta ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată si desfăsurată în data de 20 aprilie 2002 în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Hotărârii Guvernului nr. 591/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, în urma dezbaterilor si aprobărilor în plen, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă cuantumul cotizatiilor anuale, începând cu anul 2002, astfel:

A. Cotizatii fixe

Cotizatiile fixe reprezintă sumele ce trebuie achitate de către toti membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive:

a) pentru auditorii financiari, persoane fizice active - 1.000.000 lei;

b) pentru auditorii financiari, persoane juridice - 2.000.000 lei;

c) pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive - 500.000 lei.

Plata cotizatiilor fixe se va face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o dată cu acordarea vizei anuale.

B. Cotizatii variabile

Cotizatiile variabile se calculează sub formă de procent aplicat la cifra de afaceri anuală rezultată din activitatea de audit financiar, astfel:

- 0,5% aplicat asupra unei cifre de afaceri până la 500 milioane lei;

- 0,8% aplicat asupra unei cifre de afaceri cuprinse între 500.000.001 lei si 2 miliarde lei;

- 0,9% aplicat asupra unei cifre de afaceri cuprinse între 2.000.000.001 lei si 6 miliarde lei;

- 1% aplicat asupra unei cifre de afaceri cuprinse între 6.000.000.001 lei si 10 miliarde lei;

- 1,2% aplicat asupra unei cifre de afaceri mai mare de 10 miliarde lei.

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, auditori financiari activi, persoane fizice sau juridice, pot achita si în cursul anului cotizatiile variabile, sub formă de avans, în functie de cifra de afaceri rezultată din activitatea de audit financiar până la data plătii.

La data de 31 decembrie, o dată cu încheierea anului financiar, se va stabili cuantumul cotizatiei variabile datorate, aferentă cifrei de afaceri anuale, rezultată din activitatea de audit financiar, iar diferenta obtinută în urma regularizării se va achita până la data de 31 martie a anului următor.

C. Cotizatii fixe pentru stagiarii în activitatea de audit financiar:

a) taxă de examinare pentru accesul la stagiu - 1.500.000 lei.

Această taxă se va achita la înscrierea pentru sustinerea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

b) taxă anuală pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a stagiarilor - 500.000 lei.

Această taxă se va achita pe perioada de pregătire practică până la data de 31 ianuarie a fiecărui an de stagiu.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, astfel cum a fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2002.

Nr. 15.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 23 octombrie 2002, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, conform anexei.

Art. 2. - Departamentul de învătământ si admitere si Secretariatul general al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre si anexa continând Regulile de organizare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

REGULI

de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România.

I. Organizarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

1. Testul în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se va desfăsura în Bucuresti, la data de 14 decembrie 2002, ora 16,00, în clădirea Academiei de Studii Economice.

2. Examinarea lucrărilor se efectuează de către Comisia centrală de examinare, alcătuită din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.

II. Înscrierile la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

1. Înscrierile la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se vor efectua la sediul Societătii de Asigurări ROMAS, situat în municipiul Bucuresti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 12, în perioada 4 noiembrie 2002-6 decembrie 2002.

Pentru înscriere fiecare candidat va depune un dosar care va contine următoarele documente:

- cerere-model;

- copie de pe documentul de achitare a taxei de înscriere de 1.500.000 lei, prin virament în contul 2511.1-3592.1/ROL, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Libertătii, sectorul 5, sau în numerar la locul unde au loc înscrierile;

- copie de pe diploma de licentă si copie de pe carnetul de muncă sau copie de pe actul care atestă detinerea calitătii de expert contabil ori de contabil autorizat cu studii superioare economice;

- copie de pe actul de identitate;

- cazier judiciar în perioada de valabilitate;

- 3 fotografii tip buletin.

III. Disciplinele si probele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

1. Disciplinele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, sunt cele prevăzute în programa analitică. Aceasta împreună cu bibliografia se găsesc pe site-ul www.contab-audit.ro.

2. Subiectele pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sunt stabilite de Comisia centrală de examinare, alcătuită din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.

3. Probele pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor fi sustinute prin completarea unui test-grilă.

IV. Desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

1. Accesul în sala de examinare se face pe baza legitimatiei emise de Camera Auditorilor Financiari din România si a actului de identitate, potrivit listelor cuprinzând candidatii pe săli.

2. Lucrările candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numărul de legitimatie ale fiecărui candidat se vor înscrie în coltul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.

3. Pentru completarea testului-grilă fiecare candidat va primi, împreună cu acesta, câte un set de subiecte de la Comisia centrală de examinare, împreună cu hârtia pentru ciornă.

4. Timpul completării testului-grilă este de 3 ore.

V. Rezultatele testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

1. Verificarea testelor-grilă se va face electronic, sub supravegherea Comisiei centrale de examinare.

2. Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate în listinguri, Comisia centrală de examinare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor testului de acces la stagiu.

3. Atribuirea calitătii de stagiar se va efectua în ordinea descrescătoare a punctajului. Punctajul minim este de 70 de puncte.

4. Afisarea rezultatelor se va efectua la avizierul Academiei de Studii Economice din municipiul Bucuresti, Piata Romană, sectorul 1.

5. Împotriva rezultatului afisat de Comisia centrală de examinare se pot face contestatii în termen de 48 de ore (6 zile lucrătoare) de la afisare, care se depun la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România.

6. Comisia centrală de examinare va reexamina testele si va comunica rezultatele celor în cauză, în termen de 96 de ore (12 zile lucrătoare) de la depunerea contestatiilor.

7. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de înscriere stabilite prin Normele privind activitătile desfăsurate în perioada stagiului de către auditorii financiari stagiari, pentru a dobândi calitatea de stagiar.

VI. Dispozitii finale

1. Pentru înscrierea la stagiu candidatii admisi pot depune dosarul pentru înscriere după 48 de ore de la afisarea rezultatelor testului.

2. Modelul de subiecte tip grilă pentru examenul de aptitudini profesionale se găseste pe site-ul www.contab-audit.ro

 

CERERE

de înscriere la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil

pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie 2002

 

Subsemnatul/subsemnata .............................................................................................., născut/născută la data de ........................... în comuna (orasul) ........................................................, cu domiciliul în localitatea ......................................, str. .......................................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....., judetul/sectorul ............................, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria .......... nr. ..............., eliberat/eliberată de ................................ la data de .................., cod numeric personal (CNP) ...................................., telefon: acasă ..................., serviciu .........................., mobil ................, solicit înscrierea la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, din data de 14 decembrie 2002.

Anexez:

-  copie de pe diploma de licentă;

-  copie de pe carnetul de muncă;

-  copie de pe actul care atestă detinerea calitătii de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare economice, dacă este cazul;

-  copie de pe actul de identitate;

-  cazier judiciar în perioada de valabilitate;

-  3 fotografii tip buletin;

-  copie a documentului de achitare a taxei de înscriere de 1.500.000 lei, prin virament în contul 2511.1-3592.1/ROL, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Libertătii, sectorul 5, sau în numerar la sediul Societătii de Asigurări ROMAS, unde au loc înscrierile.

................................. (data)

 

........................................

(semnătura)